Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 ygs tarih

565 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 ygs tarih

  1. 1. ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK ANADOLU LİSESİ 2013 YGS TARİH SORULARIDIR.1.Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmişolmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasındadoğrudan bir ilişki kurulabilir?A.Bergama Kütüphanesinin, Antik Çağ’ın en zenginiki kütüphanesinden biri olmasıB.III. Attalos’un Bergama Krallığı’nı bir vasiyetleRoma halkına bırakmasıC.Bergama Krallığı’nın İyonya ayaklanmasınadestek vermesiD.İskenderiye Kütüphanesinin yakılmasıE.Roma’nın MÖ 129’da Bergama Krallığı’nı eleGeçirmesi2. Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans’tan doğuyauzananticaret yolları üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX.yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru veulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin HazarBarışÇağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardırBu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkiliolduğu savunulamaz?A.Ticaretin canlanmasındaB.Kültürel etkileşimin artmasındaC.Farklı dinlerin yayılmasındaD.Ülkede refahın yükselmesindeE.Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında3. İslamiyet öncesi Arabistan’da barışın hâkimolduğu“Haram Ayları”nda Mekke ve çevresinde panayırlarkurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmalarıdüzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğuKâbe ziyaret edilirdi.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?A.Sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşandığıB.Toplumsal barışın sağlandığıC.Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldığıD.Arap edebiyatının geliştiğiE.Dinî etkinliklerin yapıldığı4. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarlarınKeyhüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi adlarkullanmalarının aşağıdakilerden hangisini gösterdiğisavunulabilir?A.İlk Türk devletlerine ait gelenekleri devamettirdikleriniB.Fars kültürünün etkisinde kaldıklarınıC.Anadolu’nun eski kültürlerinden etkilendikleriniD.Arapça unvanları öne çıkardıklarınıE.Bizans’ın hükümdarlık unvanlarını kullandıklarını5. Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçmesiyle birlikteelegeçirdiği topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşimyerlerinden önemli miktarda Türk nüfusuyerleştirmiştir.Bu durumun a a ıdakilerden hangisineş ğnedenoldu u savunulabilir?ğA.Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesineB.Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderekgüçlenmesineC.Anadolu’da Celâli İsyanlarının çıkmasınaD.Osmanlı Devleti’ndeki Türk nüfusununazalmasınaE.Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklarkazanmasına6. Viyana Kongresi’nde Kutsal İttifak oluşturanmonarşik Avrupa devletleri; ırk, dil, din unsurlarınıgözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak budurum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler, monarşikyapılarını korumak için tepkilere karşı baskı veşiddet uygularken içlerinden bazıları OsmanlıDevleti’nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir.Bu durum a a ıdakilerden hangisinin birş ğgöstergesidir?1
  2. 2. ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK ANADOLU LİSESİ 2013 YGS TARİH SORULARIDIR.A.Avrupa’da barış ortamının sağlandığınınB.Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlediğininC.Avrupa devletlerinin çıkarları doğrultusundahareket ettiğininD.Osmanlı Devleti’nin ıslahat çalışmaları yaptığınınE.Avrupa devletlerinin yönetime halkın katılımınıHedeflediğinin7. Osmanlı Devleti’nde 1856-1909 yılları arasında,Müslüman olmayanlar askerlik bedeli ödeyerekaskerlikten muaf tutulmuştur. 1909’da çıkarılan birkanunla askerlik muafiyeti kaldırılarak Müslümanolmayanlar da askere alınmaya başlanmıştır.A a ıdakilerden hangisinin, Müslümanş ğolmayanların askere alınma nedenlerindenbiri oldu u savunulamaz?ğA.Zorunlu askerlik sistemini yaygınlaştırmakB.Anayasadaki eşitlik ilkesini hayata geçirmekC.Müslüman olmayanların devlete bağlılığınıgüçlendirmekD.Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmalarınıönlemekE.Ordunun asker sayısını artırmak8.Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ndeTürk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkili olduğusavunulamaz?A .Fransız İhtilali’nin Türk aydınlarını etkilemesiB.Yapılan ıslahata rağmen Müslüman olmayanlarınayrılıkçı hareketlerinin devam etmesiC.Rusya’dan gelen Türk aydınlarının faaliyetleriD.Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahınınhalife unvanıyla yaptığı cihat çağrısına AraplarınuymamasıE.Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi9. Amasya Genelgesi’nin 6. maddesi “Askerî vemillî örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması,komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah vecephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangibir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgalibütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birliktesavunulması” şeklindedir.Bu maddeye göre a a ıdakilerden hangisineş ğula ılamaz?şA.İş başındaki komutanların görevlerini terketmemesineB.Askerî ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesigerektiğineC.Temsilciler Kurulunun hükûmet gibi hareketettiğineD.Anlaşma Devletlerine cephe alındığınaE.İşgallere karşı direnileceğine10. Daha önce Millî Mücadele’ye cephe olanİstanbul Hükûmeti, Ali Rıza Paşa’nın sadrazamolmasıyla Millî Mücadele taraftarlarıyla yakın ilişkiiçine girerek Amasya Görüşmelerinde bulunmuştur.İstanbul Hükûmetinin tutum değişikliğinea a ıdakilerden hangisinin neden oldu uş ğ ğsavunulabilir?A.Millî Mücadele taraftarlarının giderekgüçlenmesininB.Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulmasınınC.Doğu Cephesi’nin kapanmasınınD.Londra Konferansı’na TBMM Hükûmetinin deçağrılmasınınE.Anlaşma Devletlerinin baskısından kurtulmakİstemesinin11. Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasındaTBMM Hükûmetine sağladığı askerî ve ekonomikyardımlarla Millî Mücadele’ye destek vermiştir.Aşağıdakilerden hangisinin, Sovyet Rusya’nın bupolitikasının nedenlerinden biri oldu uğsavunulamaz?A.Anlaşma Devletlerinin Sovyet Rusya ileTürkiye’nin ortak düşmanı olmalarıB.Türk ve Rus halkları arasında tarihten gelendostluk bağlarıC.Türkiye’ye sosyalist rejim ihraç etme düşüncesiD.Sovyet Rusya’nın uluslararası alandaki yalnızlığıE.Anlaşma Devletlerinin Boğazları kontrol etmesiniönleme isteği2
  3. 3. ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK ANADOLU LİSESİ 2013 YGS TARİH SORULARIDIR.12. Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesindebulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgübazı harfler de üretilmiştir.Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgiliaşağıdakilerden hangisine ula ılabilir?şA.Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığınaB.Latin alfabesinin alınmasının tepkiylekarşılandığınaC.Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığınaD.Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığınaE.Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yerAldığına13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitimdüzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyidahayüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çoksöz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşımolduğu savunulabilir?A.Halkçılık B. Laiklik C.DevletçilikD.Milliyetçilik E. İnkılapçılık14.Atatürk Dönemi’nde Türkiye, izlediği barışçı dışpolitikasayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.O dönemde, Türkiye’nin bu konuma ulaşmasındaaşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisiolmamıştır?A.Milletler Cemiyetine üye olunmasıB.Balkan Antantı’nın imzalanmasıC.Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassasbirdenge kurulmasıD.Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üyeolunmasıE.Sadabat Paktı’nın imzalanması15.Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;I. sosyo-kültürel değerleri,II. ekonomik değerleri,III. coğrafi konumu,IV. askerî değerleriolarak belirlenmiştir.Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişenunsurları olarak kabul edilebilir?A.I ve III B. II ve III C.III ve IVD.I, II ve III E. I, II ve IVÖMRİYE KARATAŞ/TARİH ÖĞRETMENİ3

×