Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarih

1,529 views

Published on

Tarih dersleri yıllık ödev hazırlama kriterleri

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tarih

  1. 1. TARİHŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK ANADOLU LİSESİ TARİH DERSLERİ ÖDEV HAZIRLAMA KRİTERLERİ9. SINIFLAR TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI.1- İlkçağ Uygarlıklarında bir gelişimin tarihçesi (Hukuk-Din-Yazı vb.)2- ilkçağ ön Asya kültürlerinin dünya medeniyetine katkılarını inceleyiniz3- 3 -İlkçağ toplumlarından başlayarak günümüze kadar devlet yönetim şekilleri ve özelliklerini inceleyiniz.4- 4-İlkçağ toplumlarından din (inanç) sisteminin oluşumu ve gelişim süreçlerini inceleyiniz.5- 5-İlkçağ toplumlarında etkileşim sürecini ticari yollardaki etkinliğe bağlı olarak değerlendiriniz6- 6-İlkçağ devletlerinde toplumsal yapı ve sosyal sınıfların oluşum sürecini inceleyiniz7- Anadolu’da ilk uygarlık merkezleri (Truva-Alişar-Alacahöyük)8- Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin gezilip incelenmesi*9- Roma Devlet Teşkilatı ve Hukuk10- Kavimler Göçü’nün neden ve sonuçları, Feodal düzenin oluşumundaki etkileri.11- Feodalite, Ortaçağ Avrupası’nda yaşayış ve Kilise12- Konfüçyüs Felsefesi ve bu felsefenin Çin üzerindeki etkileri.13- Budha Dini ve Asya toplumu üzerindeki etkileri.14- Hellenizm Uygarlığı’nın bilimsel ve kültürel çalışmaları.15- Uygurların diğer Türk Devletlerinden farkları ve özellikleri.16- İslamiyetten önce ve sonrasında Türklerde yazı-sanat-giyim-ticaret-gelenek ve töreler17- Haçlı Seferlerinin Avrupa ve Dünya tarihine etkileri.18- Ahilik Teşkilatı19- Lonca Teşkilatı20- Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde fikir hayatı, ticaret,dil ve edebiyat, din ve sanat21- Aile Tarihi (Kendi ailenizin tarihçesi)22- Kurum Tarihi ( Herhangi bir kurumun tarihçesi)23- Müze tarihleri ve incelenmesi.24- Şehir incelemesia) Anadolu’nun Antik Şehirlerini inceleme(Hattuşaş- Bergama- Milet........)b) KOCAELİ’NİN Antik , Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ayrı ayrı incelenmesi25- Ticaret Yollarının öneminin incelenmesia) İpek Yolub) Kral Yolu26- Süsleme Sanatları;a) Türkb) İslamc) Selçuklu27- Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:Semerkant, Afrikalı Leo, Arapların gözüyle Haçlı Seferleri: Amin Maulofİskender (III Cilt)
  2. 2. Herkül-Millas; Yunan Ulusunun Doğuşu10. SINIFLAR TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI1- Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Anadoludaki devletler ve Beylikler ile olan ilişkiler2- Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve çevresindeki etkinlikleri, sonuçları.3- İstanbul’un fethinin sonuçları4- İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul’da bırakılmasının amaçlarının tarihsel değişimiçerisinde değerlendirilmesi5- Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra ekonomi politikası.6- Yükselme Dönemi Osmanlı- İslam Dünyası ilişkilerinin değerlendirmesi7- Osmanlı Devletinde devlet yönetimi-toprak-memleket yönetimi-ordu-eğitim-bilim-dil ve edebiyatalanlarından birinin incelenmesi8- Osmanlı Devleti’nde ayaklanmaya neden olan faktörleri değerlendirerek Duraklama Devrinden itibarenayaklanmaların yarattığı sorunların araştırılması.9- XVIII. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki politikasının siyasi ilişkilerimiz içerisindedeğrlendirilmesi.10- Sömürgecilik yarışı doğrultusunda İngiliz- Osmanlı ilişkilerinin değerlendirmesi11- Osmanlı’da “aydın sınıfın” ortaya çıkmasında Batıdaki gelişmelerin –ilişkilerin etkilerini değerlendirme.12- Tanzimat ve Islahat Fermanları13- I. ve II. Meşrutiyet14- Fransız İhtilali’nin nedenleri- gelişimi- sonuçları.15- Osmanlı İmparatorluğunda saray kadınlarının devlet yönetiminde etkileri16- Klasik Dönem, 18 ve 19.yüzyıl Osmanlı Dışişleri Bürokrasisi’nin işleyişi17- Osmanlı Yemek Kültürünün incelenmesi18- Osmanlı şehirlerini- şehir yaşamlarını Avrupa şehirleriyle karşılaştırma (ortaçağ- yeniçağ-yakınçağ)19- Osmanlı Toplumunda günlük ve tören giysileri araştırması20- Osmanlı Devleti’nin bastığı ve kullandığı paralar21- Lale yetiştiriciliği ve bunun günlük yaşama ve Osmanlı sanatına etkileri22- Avrupada 1830-1848 yıllarında gerçekleşen ihtilallerin neden ve sonuçları23- Sanayi Devrimi24- Ermeni Sorunu ve bu sorunun günümüze kadar gelişen boyutu25- I. Dünya Savaşı’nın nedenleri,cepheleri ve sonuçları.26- II. Dünya Savaşı’nın nedenleri,cepheleri ve sonuçları.27- İki dünya savaşı arasında dünyanın siyasal, ekonomik ve askeri durumu28- Mülteciler sorunu29- Coğrafi Keşifler ve devamındaki sömürgeci devletler.(İspanya,Portekiz,Hollanda vb.)30- XIX. yy da Osmanlı- İngiliz-Rus ve Alman devletleri arasındakisiyasi ilişkiler ve sonuçları31- XXI. yüzyıla girerken emperyalist ülkelerin izlediği politikalar.32- Türk Tarihindeki önemli kişilerin biyografileri. (Padişahlar,sadrazamlar,bilim adamları vb.)33- Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:Osmanlı Toplumunda Aile: İlber OrtaylıDoğu Doğudur: Latif MardinTürkiye’nin Yakın Tarihi: Sina Akşin
  3. 3. Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü: Oral Sander28. Mehmet Çelebi’nin Sefaretnamesi: Yapı Kredi Yay.Abdülhamit’in Düşüşü:Francis Mc Cullagh.Bülent Tanör:Osmanlı Türk Anayasal MetinleriKılıç Yarası: Ahmet Altan11. SINIFLAR TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖDEV KONULARI1- Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Döneminde yaşamış önemli kişilerin biyografileri(Atatürk, Rauf Orbay,İsmet İnönü,Refet Bele, Adnan Adıvar, Halide Edip Adıvar, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Afet İnan, TalatPaşa, Vahdettin, Enver Paşa, Cemal Paşa, Ali Rıza Paşa, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar vb.)2- Önemli şehir tarihleri (İstanbul, Ankara, Selanik,Lozan, Balıkesir, Trabzon,Erzurum,Sivas vb.)3- Türk Devriminin özelliklerinin Sovyet Devrimiyle karşılaştırılması. (Devrim kavramı içinde Türk MilliMücadelesinin incelenmesi.)4- Osmanlı Devleti’nin uyguladığı batılılaşma ve modernleşme çabalarının Cumhuriyet dönemiçağdaşlaşma hareketiyle karşılaştırılması.5- II.Abdülhamit dönemi fikir hareketleri, İttihat ve Terakki.6- 31 Mart, Şeyh Sait, İzmir Suikasti ve Menemen olayı gibi yönetime karşı oluşan siyasi gelişmelerinkarşılaştırılması.7- Güney ve Batı Cephelerinde Kuva-yı Milliye’nin oluşumu.8- Boğazlar sorununun başlaması ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeler.9- Doğu Sorunu (Şark Sorunu),a)I.Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri.b)Sevr Antlaşması çerçevesinde hedefleriyleraştırma10- Ermeni Sorunu ve gelişimi.11- Kıbrıs sorunu ve gelişimi.12- İstiklal Mahkemeleri ve işlevi.13- Tanzimat ve Islahat Fermanları.14- I.ve II.Meşrutiyet dönemi ilk anayaslar.15- Türkiye’de 1938’e kadar demokrasi düşüncesinin gelişmesi ve denenmesi.16- Mustafa Kemal’in hayatının çeşitli dönemleri.17- T.B.M.M’nin açılışı ve özellikleri.18- Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve siyasal sonuçları.19- Cumhuriyet dönemi ekonomide denenen modeller ve bu alanda gelişmeler.20- Atatürk Döneminde “saygın dış politika”nın esaslarını gelişmelerle değerlendirme21- Cumhuriyet dönemi Türkiye-Almanya ilişkilerinin incelenmesi(ekonomik,siyasi)22- II.Dünya Savaşı’nın nedenleri, gelişimi ve sonuçları.23- Bütünleyici ve tamalayıcı Atatürk İlkeleri24- Yerel Kongreler, Amasya Genelgesi, Samsun Raporu, Erzurum ve Sivas Kongreleri.25- Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürk’ün kişiliği.26- Mustafa Kemal Atatürk’ü çağdaşı diğer devlet adamları ile “uygulama ve öngörüleri”alanındakarşılaştırmalarla değerlendirme27- Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:Bernard Lewis. Modern Türkiye’nin Doğuşu.Tevfik Çavdar. Türk Demokrasi Tarihi.Sina Akşin 31 Mart Olayı.
  4. 4. Dido Sotirio. Benden Selam Söyle Anadolu’ya.Kurtuluş Kayalı. Ordu ve Siyaset.Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı.Şevket Süreyya Aydemir. Menderes’in Dramı.İsmet Bozdağ. Atatürk ve Latife Hanım.12. SINIFLAR ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖDEV KONULARI1-19.Yüzyılda modern toplumun özellikleri ve çatışma alanlarının yarattığı uzlaşma süreci.2-19.Yüzyılda sanayi toplumu ve sanat üzerindeki etkileri.3- Faşizm ve Nazizmin II.Dünya Savaşı’nın çıkışında etkilerini değerlendiriniz.4-II.Dünya Savaşı’nın önemli liderlerinin biyografi çalışmaları (Hitler, Mussolini,Churchill, İnönü gibi.......)5-“Nürnberg Mahkemeleri” adlı filmin ilgili dönem içinde değerlendirilmesi.6- II.Dünya Savaşında Türkiye’nin dış siyaseti ve sonuçları7-İki kutuplu dünyanın yaratılması. II.Dünya Savaşının sonrası Doğu/Batı.8-Çin devrimi ve Sovyet modelinden kopma süreci,özellikleri9-Doğu Bloku’nun çözülme sürecine doğru,-Balkanlar-Doğu Avrupa-Soyetler Birliği (bu bölgeler tek,tek incelenebilir).10-NATO ve Türkiye11-Kıbrıs sorunu ve Ege Kıta Sahanlığı12-Ortadoğu sorunu,-İsrail-Irak-Mısır-İran-Körfez Ülkeleri (İngiltere-ABD-Fransa-Rusya açısından tek,tek ele alınabilir),13-Ortadoğu ve radikal islamın güçlenme gerekçeleri ve sonuçları.14-Libya-ABD ilişkileri.15-21.yüzyıl ve terör.16-Türkiye’de askeri müdahaleler ve demokratik sürece etkileri(27 Mayıs-12Mart-12Eylül tek,tek ele alına bili17-Dünyada veTürkiyede 68 hareketleri ve özellikleri.18-Doğu Bloku’nun yıkılması ve sinemaya etkileri(dönem filimleri incelenebilir. “Başkalarının Hayatı” gibi…….)19-Latin Amerika ve ABD (Latin Amerika’da diktatörlükler)20-Küba Devrimi ve özellikleri21-ABD- Sovyet ilişkileri (Soğuk savaştan günümüze kadar).
  5. 5. 9. SINIF BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI1-İlkçağ Uygarlıklarında yazı-hukuk-din vb. kavramların ortaya çıkışı ile ilgili araştırma ve sunum yapılması.2-Dinsel düşünce tarihinde anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş.3-Belirli dönemlerin özelliklerini anlatan filmlerin analizleri. (Cennetin Krallığı,Truva,Tudors,Braveheart vb.)4-Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tematik incelemesi,geçmişten bugüne Anadolu’da gündelik yaşamınözellikleri.5-Tarihle ilgili karikatür analizleri.(Erdil Yaşaroğlu,Selçuk Erdem vb.)6-İlkçağdan günümüze devlet ve hukuk kavramlarının kökenleri ve devlet-hukuk ilişkilerine eleştirel yaklaşımlar.7-Çatalhöyük,Urfa Harran evleri gibi tarih öncesi dönemlere ait yerleşim merkezlerinin kilden maketlerinin yapımıve bu yerleşim merkezlerinin özellikleri ile ilgili açıklamalar.8-İlkçağda doğu-batı sanatının karşılaştırılması (heykel,mimari vs.)9-Göktürk-Orhun yazıtlarının, Türklerde devlet anlayışı ile millet anlayışı içerisinde değerlendirilmesi.10-İlyada ve Odessa,Gılgamış,Göç Destanı gibi destanların incelenerek, bu tür bilgilerin tarih bilimi açısındandoğruluğunun eleştirisi.Ayrıca bu destanların ait oldukları toplumların siyasi,kültürel,sosyal ve edebi hayatları ileilgili araştırma yapılması.11-Mezopotamya Uygarlıklarının sanat,inanç,mitoloji ve edebiyat açısından incelenmesi (Gılgamış destanı)12-Hammurabi ve Urugakina kanunlarının oluşum ve farklılıklarının karşılaştırılması.13-Yerel ve Sözlü tarih çalışmaları. (Kurum,aile,müze,şehir,ilçe vb. konuların tarihsel gelişimi ile ilgili çalışmalaryapmak)14-Kitap incelemesi ve analizi. (Semerkant,Afrikalı Leo,Arapların gözüyle Haçlı Seferleri-Amin Maulof, UygarlıkTarihi-Server Tanilli, Dünya Tarihi William McNeill,Tarihi değiştiren olaylar-Ali Çimen vs.)15-Türklerin islamiyete girişi ve islamiyetin Türklerin siyasi,kültürel ve ekonomik hayatlarına getirdiği değişimlerinkarşılaştırılması.TARİH DERSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİÖdevin içeriğinde bulunması gereken bölümler1. Kapak2. İçindekiler listesi3. Rapor metni4. Sonuç (yorum yazısı)5. Kaynakça (Bibliyografya)
  6. 6. Ödevin içeriğinde aranacak kriterler1. Kapak- Okul ismi- Konu adı- Öğrencinin adı, numarası, sınıfı,- Ders öğretmeninin adını içermelidir.2. İçindekiler listesi- Sayfa ortalanarak büyük harfle “İÇİNDEKİLER” diye başlık atılmalıdır.- Ödevi oluşturan ana başlıklar rakamlarla (1,2,3.....) ana başlıkların altındaki alt başlıklar ise (1.1, 1.2,2.1, 2.2 ......) şeklinde gösterilmelidir.- Başlıkların karşısına ilgili sayfa numaraları yazılmalıdır.3. Rapor Metni- Giriş :Hazırlanan konunun amacı ve temel konuları belirtilmelidir.- Gelişme :Ödeve bilgi düzeyi açısından bakıldığında kaynaklardan elde ettiği bilgiyi konusuylabütünleştirip, hazırladığı konu ile ilgili bilgileri rapor metninde etkin olarak kullanabilmelidir. Ödevin amacayaklaşımında ise metin içinde kullandığı kaynaklardan doğru alıntılar yapmalı, ödevin içeriği ile başlıkları tutarlı vekullandığı şekil,resim,tablolar ödevin içeriğine uygun olmalıdır.- Sonuç :Yazılanların genel bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Burada kişisel yorum ve eleştirilerde yer alabilir.- Yazım kuralları ile ilgili aşağıda belirtilen kriterlere uyulmalıdır.- Dilbilgisi kurallarına uyulmalı,- Yazı karakteri anlaşılır olmalı,- Satır aralıkları, sayfanın üst, alt, sağ ve sol ayarları sabitlenmeli,- Sayfalar numaralandırılmalıdır.4. Kaynakça (Bibliyografya)- Kullanılan kaynakları içeren bir liste ödevin sonunda alfabetik sırayla verilmelidir. (Verilmesigereken bilgi düzeni; Yazarın soyadı, Adı, Kitabın Adı, Yayın yeri, Yayıncısı, Yayın tarihi şeklinde olmalıdır.)- Öğrenci ödevini hazırlarken en az üç çeşit kaynaktan yararlanmalıdır (Bilimsel bir dergi, bilimselkitap veya ansiklopedi ve web sitesi.....vb).ÖMRİYE KARATAS TARİH ÖĞRETMENİGEBZE

×