-FORMULARE-electrocentrale buc

1,151 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

-FORMULARE-electrocentrale buc

 1. 1. SECTIUNEA III FORMULARE Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei secţiuni, completate in mod corespunzător si semnate de persoanele autorizate. Sef Serv. Achiziţii Responsabil achiziţie ing. M. Dobre sing.M.Constantin
 2. 2. CAPITAL SOCIAL: 100.000.000.ROL; 10.000. RON C.U.I. 37859 –ATRIBUT FISCAL ‘RO’ Strada agricultori nr.19A sector 2 BUCURESTI ContTREZORERIE sector 2 BUCUREŞTI nr: RO95 TREZ 7025069XXX00 2696 Cont BCR sector 3 nr:RO70 RNCB0074 0292 2807 0001tel/fax:021/252.32.80. 021/252.42.64. 0751/010090 Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. .......... / .......... SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI Că tr e : Electrocentrale Bucuresti S.A. Splaiul Independentei nr.227, sector 6 Ca urmare a anunţului de participare apărut in SEAP, nr123550 din 14.03.2008., privind aplicarea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publica « s a lo p et e p r o te c t ie », noi S . C. M A N O C O NF E X S . R. L va transmitem alăturat următoarele: 1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original : a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta. Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va vă satisface cerinţele. Data completării: 21.03.2008. Cu stima, S.C. MANO CONFEX S.R.L (semnătura autorizata) ATENTIE !!! SCRISOAREA DE INAINTARE SE ATASEAZA LA EXTERIORUL PLICULUI CARE CONTINE OFERTA SI DOCUMENTELE DE ELIGIBILITATE !!!!
 3. 3. FORMULARUL 2 OFERTANTUL ................ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre ..................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa furnizam produsele ................., pentru suma de ........../(suma in litere si cifre) lei, reprezentand ........../(suma in litere si cifre) euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........../(suma in litere si cifre) lei. 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de .... zile, in conformitate cu termenele de furnizare inscrise in formularul 8. 3. Garantia tehnica oferita pentru produsele care fac obiectul achizitiei este:  Minim 12 luni de la livrare 4. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ /(durata in litere si cifre)/..... zile, respectiv pana la data de ........../(ziua/luna/anul)/....., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 6. Nu depunem oferta alternativa. 7. Nu formulam / formulam obiectiuni la contractul cadru (se anexeaza lista cu obiectiuni) 8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data ......../........../......... .............(semnatura)/...., in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ....................../(denumirea/numele ofertantului)/.....
 4. 4. FORMULARUL 3 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării ...................... Operator economic, _________________ (semnatura autorizată) FORMULARUL 4
 5. 5. OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Operator economic, …………………………. (semnatura autorizată ) FORMULARUL 5
 6. 6. OFERTANTUL ..................... (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax : E-mail: 5. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 6. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ___________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) ___________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ Media anuala: ___________________________________________________________________________ Ofertant, .................... (semnatura autorizata)
 7. 7. FORMULARUL 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................ (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, ……… ………………. (semnatura autorizată ) Pag1
 8. 8. Nr. Crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea furnizorului*) Preţul total al contractului Procent îndeplinit de furnizor % Cantitatea (U.M.) Perioada de derulare**) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ..... Operator economic, ...................... (semnatura autorizată) _pag2_______ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant. **)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a furnizarii
 9. 9. FORMULARUL 8 LISTA DE CANTITĂŢI DE PRODUSE Nr. crt. Denumire produs U. M. Cant. Pret (lei) Pret (euro) Producator Termendelivrare unitar total unitar total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Costum salopeta de protectie albastru deschis bbc100% inscritionata Buc. 457 2. Costum salopeta de protectie albastru inchis bbc100% inscritionata 704 3. Costum salopeta de protectie negru bbc100% inscritionata 114 4. Costum salopeta de protectie verde bbc100% inscritionata 124 1399 OFERTANT, ………………………..
 10. 10. FORMULARUL 11 PRODUCATOR .................. (denumirea/numele) AUTORIZARE Catre ...................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Noi ................../(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare), ca producatori de ................../(denumirea produselor) si avand capacitatile de productie in ....................../ (adresa fabricii), il autorizam prin prezenta pe furnizorul .............../(denumirea/numele, adresa completa) sa livreze produsele mai sus mentionate. Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe ..................../(denumirea furnizorului) sa asigure pentru produsele respective indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica. Data completarii .................... Producator, ..................... (semnatura autorizata)

×