Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museum inFocus #3

1,063 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Museum inFocus #3

  1. 1. คาว่า “อาณานิคภ” ได้เกิดขึ้นเภื่อบยะเทศทางตะวันตกได้ออกเดินทางเฝื่อสายวจดินแดนต่างๆ ที่อมู่ใกล้และไกล จากบยะเทศตัวเองซึ่งน่าจะเยิ่ภภาตั้งแต่โคลัภนัสได้ไบเจอดินแดนใหภ่ ด้วมเหตุปลที่บยะเทศทางตะวันตกได้เยิ่ภค้นหา ดินแดนอื่น จึงทาให้เกิดคาว่าอาณานิคภขึ้น และเภื่อบยะเทศเหล่านี้เข้าไบมึดดินแดนต่างๆ บยะเทศตะวันตกไภ่ได้เอาแค่ ทยัฝมากยไบเท่านั้น แต่ได้นาแนวคิดและควาภเชื่อใหภ่ๆ เข้าภาให้กันคนฝื้นเภืองซึ่งมังคงฝมามาภยักษาอัตลักษณ์ของ ชาติต่างๆ นั้นไว้ เภื่อเจ้าอาณานิคภสาภายถควนคุภทุกอม่างได้ เจ้าอาณานิคภต้องกายแสดงออกถึงอานาจต่างๆ เหล่านี้ เฝื่อให้บยะเทศอาณานิคภและบยะเทศตะวันออกอื่นๆ ได้ยันยู้ถึงควาภมิ่งใหญ่ เภื่อกล่าวถึง “อาณานิคภ”สองขั้วอานาจสาคัญในตอนนั้นคือผยั่งเศสและดัตซ์ที่ออกล่าอาณานิคภบยะเทศในแถน เอเชีมตะวันออกเฉีมงใต้ เภื่อบยะเทศเหล่านี้ต้องกายแสดงออกของอานาจ วิธีกายที่ดีสุด คือ กายยิเยิ่ภงาน World Fair โดมเยีมกเจ้าอาณานิคภต่างๆ ภาย่วภงานจัดแสดงซึ่งแต่ละคยั้งทุกบยะเทศจะนาควาภโดดเด่นของบยะเทศในอาณานิคภ ภานาเสนอซึ่งเยีมกงานเหล่านี้ว่าเบ็นงาน “ฝิฝิธฟัณฑ์” กาจัดแสดงนี้ตอนสนองต่อเยื่องเล่าเกี่มวกันควาภก้าวหน้าของ ภนุษมชาติ เทคโนโลมีสู่อนาคตที่ “ก้าวหน้า” และอานาจของเจ้าอาณานิคภเหนือดินแดนอื่น นอกจากเจ้าอาณานิคภจะ เชิญบยะเทศตะวันตกภาย่วภจัดงานแล้วมังเชิญชนชั้นสูงของบยะเทศอาณานิคภภาย่วภงานด้วมเฝื่อจะได้ยู้ว่าเจ้าอาณา นิคภภีควาภมิ่งใหญ่ภากและซึภซันแนวคิดหยือวิธีกายต่างๆ เฝื่อให้คนบยะเทศเหล่านั้นบยันเบลี่มนไบตาภที่เจ้าอาณา นิคภต้องกาย จุดเด่นของกายจัดแสดงงานของบยะเทศผยั่งเศส คือ กายจัดแสดงควาภหลากหลามของทยัฝมากยและ วัฒนธยยภที่ผยั่งเศสคยอนคยองอมู่ ฝย้อภแสดงอานาจของผยั่งเศสที่ภิอ้างลนล้างได้โดมง่าม ตัวอม่างเช่น กายสย้างนคย วัดจาลองด้วมขนาดเท่าจยิงซึ่งกลามเบ็นศูนม์กลางควาภสนใจของงาน ซึ่งด้านหนึ่งแสดงถึงควาภสาเย็จของผยั่งเศสและ อีกด้านหนึ่ง คือ กายแนะนาดินแดนอาณานิคภใหภ่ให้ชาวผยั่งเศสได้ยันยู้ ในขณะที่จุดเด่นของกายจัดแสดงงานของดัตซ์ คือ กายปสภปสานอาคายหลามๆ แนนให้ยวภเข้ากันศิลบะแนนสภัมใหภ่จากสานักอัภสเตอย์ดัภ นอกจากนั้นดัตซ์มังได้ ยวนยวภวัตุสิ่งของที่เบ็นของชนฝื้นเภืองภาจัดแสดงด้วมเช่นกันซึ่งถือเบ็นจุดเด่นอีกอม่างของดัตซ์เฝยาะแสดงถึง ควาภสาภายถในกายจัดกายกันกลุ่ภคนที่ภีควาภหลากหลามทางด้านชาติฝันธุ์ นอกจากด้านกายแสดงอานาจแล้ว ปลกยะทนที่สาคัญซึ่งบยะเทศตะวันตกได้สย้างไว้ คือ กายนาเข้าฝืชทาง เศยษฐกิจภาเฝาะบลูกและเกิดเบ็นฝื้นที่เฝาะบลูก(Plantation) อาทิ อ้อม (น้าตาล) มางฝายา กาแพ ชา โกโก้ มาสูน ข้าว และผิ่น เฝื่อส่งออกเบ็นสินค้าให้กันดินแดนอาณานิคภอื่น ภากไบกว่านั้นควาภฝมามาภของอาณานิคภต่อกายนา เสนดินแดนในนังคันต่อชาวมุโยบด้วมกันเองเฝื่อปลบยะโมชน์ทางกายเภือง เศยษฐกิจ และกายบยะกาศควาภมิ่งใหญ่ของ ชาติตนเอง ภีกายเฝิ่ภแนวคิดควาภเบ็นสภัมใหภ่ ที่ภาฝย้อภกันเทคโนโลมี ยะนนกายศึกษา ยูบแนนกายบกคยอง ฯลฯ พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม อุดภลักษณ์ ฮุ่นตยะกูล อาจายม์บยะจาฟาควิชาภานุษมวิทมา คณะสังคภวิทมาและภานุษวิทมา ภหาวิทมาลัมธยยภศาสตย์ หน้า 1/2
  2. 2. หลังจากผยั่งเศสได้เข้าภามึดอาณาเขตต่างๆ ในแถนอินโดจีนแล้ว ผยั่งเศสได้จัดตั้งสานักผยั่งเศสแห่งบลามนุยฝา ทิศ (EFEO L’école française d’extrême-orient) ในบี ค.ศ. 1900 นทนาทสาคัญ คือ กายเบ็นศูนม์ศึกษาและวิจัม เกี่มวกันเยื่องอายมธยยภมุคคลาสลิคในอินโดจีน โดมภีต้นแนนกายนยิหายภาจาก งานนยิหายอาณานิคภผยั่งเศสใน โยภ เอเธนส์ และไคโย แภ้ว่า EFEO จะบยะกาศตัวว่าเข้าภาศึกษาด้านวัฒนธยยภของดินแดนอาณานิคภ งานหลักคือ กายศึกษา และวิจัมเกี่มวกันอายมธยยภมุคคลาสลิค ฟาษาศาสตย์ โนยาณคดี บยะวัติศาสตย์ บยะวัติศาสตย์ศิลบะ แต่ บฏิเสธไภ่ได้ว่าเบ็นกายภีนทนาทในกายชี้แนะต่อผ่ามกายเภืองและด้านกายท่องเที่มว ขั้นตอนกายทางานของEFEO คือ กายวิจัมในฝื้นที่ และโคยงกายนูยณะโนยาณสถาน ซึ่งไภ่เน้นกายนูยณะตาภหลักวิชากายแต่ภุ่งทาเฝีมงเฝื่อสนองตอนต่อ แยงดึงดูดทางกายท่องเที่มวเท่านั้น เภื่อบยะเทศอาณานิคภได้สย้างยูบแนนของฝิฝิธฟัณฑ์ขึ้นภาให้กันคนท้องที่แล้ว แนวคิดของกายสย้างและกายจัดแสดงจึงจาเบ็นต้องไบตาภทิศทางของบยะเทศเหล่านั้น ซึ่งเยิ่ภตั้งแต่กายตั้งชื่อห้องจัด แสดงที่ใช้ชื่อวียนุยุษชาวผยั่งเศส ด้วมเหตุปลของกาย “ง่ามที่จะจดจา” แต่เหตุปลที่แท้จยิง คือ กายบยะกาศเกีมยติของ ชาวตะวันตกในกายค้นฝนและศึกษาอายมธยยภโนยาณและมังเบ็นกายบยะทันอานาจให้กันชนฝื้นเภืองซึภซัน หยือ กาย ตั้งวัตถุจัดแสดงก็จะใช้แนนบยะเฝณีนิมภของผยั่งเศสเบ็นหลัก แนวคิดอีกอม่างที่เจ้าอาณานิคภได้สย้างให้กันคนในท้องถิ่นคือ กายเบลี่มนควาภคิดจากศาสนสถานเบ็นศิลบะ อม่างหนึ่งที่สาภายถแสดงควาภสวมงาภเฝื่อดึงดูดกายท่องเที่มวแทนกายเคายฝนูชาตาภอม่างเดิภ มกตัวอม่าง นุโยฝุทโธ ในบยะเทศอินโดนีเซีม ศาสนสถานแห่งนี้ภีนยินทเดิภเบ็นศาสนสถานในฝุทธศาสนาที่สะท้อนถึงโลกทัศน์ และกายจาลอง จักยวาลวิทมาในแนนฝุทธ ดังนั้นศาสนสถานจึงได้เสนอวิถีทางสู่กายยู้แจ้ง ป่านทางเดินแต่ละขั้นก่อนก่อนป่านไบถึง จุดสูงสุด แต่บัจจุนัน “ศาสนสถานและฝื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้” เบลี่มนเบ็น “เศษซาก“ และกลามเบ็น “งานศิลบะ” ในที่สุด ข้อสรุปสาคัญ 1.เจ้าอาณานิคภอม่างผยั่งเศสชอนเล่าเยื่องของอาณานิคภต่างๆ เบ็นอม่างภากเฝยาะกายเล่าเยื่องเหล่านี้เบ็น กายแสดงอานาจของตัวเองที่ภีอมู่เหนือบยะเทศต่างๆ ในขณะที่ดัตซ์ไภ่ค่อมภีกายนาเสนออาณานิคภต่อสาธายณชนภาก นักเฝยาะดัตซ์ไภ่ได้เข้าไบจัดกายเยื่องฟามในบยะเทศอาณานิคภอม่างผยั่งเศส 2.นางคยั้งกายศึกษาเยื่องฝิฝิธฟัณฑ์ท้องถิ่นควยม้อนกลันไบดูกยะนวนกายทางานของตัวเองด้วมว่าภีควาภ เหภาะสภหยือไภ่ เฝยาะนางคยั้งกยะนวนกายทางานของเยาอาจไภ่คยอนคลุภหยือไภ่เข้าใจนยินทของคนกลุ่ภนั้นอม่าง ชัดเจน ดังนั้น กายกายยันพังควาภคิดเห็นของคนในท้องถิ่นหยือคนในฝื้นที่ถือว่าเบ็นเยื่องสาคัญเฝยาะบัจจุนันนี้กายลง ฝื้นที่สายวจต้องอาศัมควาภย่วภภือและกายให้ข้อภูลต่างๆ ของคนในฝื้นที่เช่นกัน พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม อุดภลักษณ์ ฮุ่นตยะกูล อาจายม์บยะจาฟาควิชาภานุษมวิทมา คณะสังคภวิทมาและภานุษวิทมา ภหาวิทมาลัมธยยภศาสตย์ หน้า 2/2

×