Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diapositives ruta risc cv tabac

1,019 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Diapositives ruta risc cv tabac

 1. 1.
 2. 2. AUTORS I REVISORS<br />REALITZATPER:<br />-Sandra Carbó Queralto .Metgessa de Família.EAP Sant Ildefons <br />-Silvia Granollers Mercader . Infermera. EAP Sant Just<br />-Rosa Montoliu Tarramera .Neumòloga.Cap de Servei de Pneumología HSJDMBroggi<br />REVISAT PER:<br /><ul><li>Cesar Asenjo. Metge de Familia EAP Martí i Julià
 3. 3. Mercè Solà .Metgessa de Familia. EAP Les Planes
 4. 4. Dolores Villena. Infermera. EAP Martí i Julià
 5. 5. Gloria Sierra Infermera. EAP Sant Ildefons
 6. 6. Pilar Ripoll. Centre de Dorgodependències de Cornella-Fontsanta
 7. 7. Sara Linares.Llevadora.ASSIR Cornella
 8. 8. Dr.J Mª Ramon.Unitat de tabaquisme.H.Bellvitge
 9. 9. Angels Ruz.Infermera .S.Pneumologia H.MBRoggi</li></li></ul><li>INDEX<br /><ul><li>Introducció
 10. 10. Objectiu-Justificació
 11. 11. Dispositius i circuits assistencials
 12. 12. Criteris de derivació
 13. 13. Gestió del pacient i temps de resposta
 14. 14. Indicadors
 15. 15. Informació per lliurar als pacients
 16. 16. Annexos
 17. 17. Bibliografía</li></li></ul><li>INTRODUCCIÓ<br />El tabaquisme és considerat actualment el primer problema de salut pública prevenible en els països desenvolupats. Es pot afirmar, sens dubte, que el tabac és la primera causa de mort prematura i de malaltia prevenible al nostre país.<br />Segons l’OMS, el tabac produeix 4,9 milions de morts a l’any al món. 13.500 al dia.<br />A Catalunya, a partir dels resultats de la primera onada de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2006 fets públics amb ocasió del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig de 2006), fuma un 27,9% de les persones de més de 15 anys (23,6% diàriament i un 4,3% de forma ocasional), és destacable que és la primera vegada que és constata un descens de consum en dones. <br />També es pot veure una disminució en els joves, tant homes com dones.<br />
 18. 18. POBLACIÓDIANADE LA RUTA<br /><ul><li>Població Baix Llobregat. 303.236 habitants
 19. 19. Prevalencia tabaquisme teórica - 27,9% de les persones de més de 15 anys (al SAP: 256.000): 71.424 habitants
 20. 20. Diagnòstics de tabaquisme segons e-CAP: 10.883 habitants
 21. 21. Diagnòstics de exfumador segons e-CAP: 15.568 habitants</li></li></ul><li>DEFINICIÓ/CRITERISI DIAGNÒSTICS<br />Fumador és qualsevol persona que diu que fuma, sigui quina sigui la seva quantitat. <br />Fumador regular és qualsevol persona que ha consumit diàriament durant el darrer mes qualsevol quantitat de cigarretes, inclosa una.No fumador és l'individu que mai ha fumat cigarretes almenys durant un mes de forma diària.Exfumador és l'individu que essent prèviament fumador es manté almenys 12 mesos sense fumar.Fumador passiu es considera tota persona no fumadora exposada de manera mantinguda al fum del tabac.<br />
 22. 22. Diagnòstics mèdics: CIM10<br />F17 DEPENDÈNCIA PER CONSUM DE TABAC<br />F17.3 DEPENDÈNCIA PER CONSUM DE TABAC, ESTAT D'ABSTINÈNCIA<br />F17.9 DEPENDÈNCIA PER CONSUM DE TABAC, TRASTORNS MENTALS I DEL COM<br />Z72.0 EXFUMADOR / PROBLEMES RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC<br />Z81.2 ANTECEDENTS FAMILIARS D'ABÚS DE TABAC<br />
 23. 23. DIAGNÒSTICS/OBJECTIUS/INTERVENCIONSD´INFERMERIA(NANDA/NOC/NIC)<br />Diagnòstics d’infermeria<br />Estadi Precontemplació i recaiguda: el fumador creu que no té cap problema o no vol deixar de fumar o se sent incapaç de deixar-ho o ha recaigut. NANDA: Manteniment inefectiu de la salut<br />Estadi Contemplació: el fumador està ambivalent, voldria deixar-ho, però el tabac li agrada o pensa que li reporta quelcom difícil d’abandonar.<br />NANDA:Conflicte de decisions<br />
 24. 24. DIAGNÒSTICS/OBJECTIUS/INTERVENCIONSD´INFERMERIA(NANDA/NOC/NIC)<br />Estadi de preparació i acció: el fumador s’està preparant per deixar de fumar o fa menys de 6 mesos que està abstinent . NANDA: Disposició per millorar l‘autocura<br />Estadi de manteniment: el fumador fa més de sis mesos que no fuma.<br />NANDA: Maneig efectiu del règim terapèutic<br />
 25. 25. OBJECTIUS /JUSTIFICACIÓ<br />El principal objectiu és establir els mecanismes adients per a l’organització i funcionament d’una xarxa que ha estat consensuada entre l’Atenció Primària i l’Atenció especialitzada per garantir el desplegament del Programa d’Atenció al Fumador resident al territori del Baix LLobregat amb criteris d’eficiència, seguretat i qualitat. <br />Criteris d’exclusió:<br />Edat inferior als 18 anys <br />Pacient amb patologia psiquiàtrica no estable <br />Pacients en fase terminal<br />Deteriorament cognitiu. <br />
 26. 26. DISPOSITIUSICIRCUITSASSISTENCIALS<br />ASSIR (Pacient gestant i parella)<br /> AP<br />Unitat<br />Tabaquisme HMBroggi<br />CURV<br />Consultes per mail CAS/HMBroggi<br />CAS<br />(CAS: Centre d' atenció a les drogodependencies de Cornella . CAS Fontsanta.)<br />( ASSIR: Atencio a la Salut Sexual i Reproductiva.)<br />(CURV : Consulta Unificada de Risc CV HMBroggi)<br />
 27. 27. Els plans d’actuació de cada nivell es detallen:<br />AP (Annex 1)<br />ANNEX 1- Procés assistencial AP.pdf<br />HMBroggi (Annex 2)<br />ANNEX 2 -Procés assistencial HMBroggi.pdf<br />CAS FOntsanta (Annex 3)<br />ANNEX 3 - Procés assistencial CAS.pdf<br />ASSIR (Annex 4)<br />ANNEX 4- Procés assistencial ASSIR.pdf<br />
 28. 28. CRITERIS DE DERIVACIÓ<br />AP A Unitat Especialitzada de Tabaquisme ( HMBroggi )<br />Pacients amb motivació per deixar de fumar i que:<br />-Es trobin en fase de preparació o acció i que hagin realitzat ≥ de 3 intents de deshabituació prèvia amb ajuda de professionals sanitaris ,ja sigui a l’AP o bé en consultes especialitzades.<br />-Presentin patologia psiquiàtrica en fase estable i que desitgin deixar de fumar.<br />-Presentin problemes de salut greus relacionats amb el consum de tabac: cardiopatia isquèmica en fase aguda , HTA descompensada, arítmies cardíaques no controlades, malaltia vascular no controlada. <br /> A l’hospital s’inicia el tractament antitabàquic en pacients ingressats (per aquestes patologies o altres, si es considera necessari i el pacient accepta) .<br />
 29. 29. CRITERIS DE DERIVACIÓ<br />AP A CURV (Consulta unificada de risc cardiovascular) <br /> Pacient amb tabaquisme que associa HTA, dislipemia , DM o obesitat amb criteris de derivació de cadascu d’ells (HTA,DL,Obesidad) (veure subrutes de cada factor de risc CV)<br />AP CONSULTA PER MAIL a H Broggi o CAS<br /> Qualssevol dubte en intervenció (tractament – polimedicació,....) i seguiment<br />
 30. 30. CRITERIS DE DERIVACIÓ<br />AP A CAS<br /> -Pacients fumadors amb motivació per deixar de fumar i :<br /> -Patologia psiquiàtrica estable <br /> -Consum d’altres drogues <br />ASSIR a AP<br /> -Parelles de les dones embarassades fumadores<br />ASSIR a CAS<br /> -Pacients gestants que es trobin en fase de preparació o acció i que hagin realitzat algun intent de deshabituació prèvia amb ajuda de professionals sanitaris.<br /> -Candidates i acceptació d’abordatge del tractament en grup.  <br />
 31. 31. DOCUMENTACIÓ PER DERIVACIÓ AP-AE<br />DADES DE FILIACIÓ<br /> Nom, Cognom, Tlf, Nº Història Clínica: CIP, Data naixement- Edat<br />DADES CLINIQUES<br /> Fumador actiu , Deshabituació, Tractament deshabituació<br /> Fases del canvi <br /> Test Fagestrom<br /> Data diagnòstic <br /> Comorbiditats: SAHS, ICC, C.Isquèmica, AVC, I.Renal crònica<br />MOTIU DE DERIVACIÓ<br />PROVES COMPLEMENTARIES: Cooximetria, espirometria <br />ACTUACIONS TERAPEUTIQUES<br />Medicacio actual<br />Oxigenoteràpia domiciliaria<br />
 32. 32. DOCUMENTACIÓ PER DERIVACIÓ AE-AP<br />DADES DE FILIACIÓ<br /> Nom, Cognom, Tlf, Nº Història Clínica: CIP, <br /> Data naixement- Edat<br />DADES CLINIQUES<br /> Fumador actiu , Deshabituació, Tractament deshabituació<br /> Visites realitzades<br />PROVES complementaries: Cooximetria <br />ACTUACIONS TERAPEUTIQUES realitzades:<br />Visites i tractament<br />Medicacio actual<br />
 33. 33. GESTIÓ DEL PACIENT I TEMPS DE RESPOSTA<br />
 34. 34. En els mails entre professionals: per seguretat i confidencialitat no pot constar en el mateix mail dades de fil.liacio d’un pacient + informació clínica. REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre,por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter<br /> personal.<br />INFORMACIO PER LLIURAR ALS PACIENTS<br />Fulls d’educació sanitària de la GPC del tabac de l’ICS:<br />deixar_de_fumar[1].pdf<br />dejar_de_fumar[1].pdf<br />
 35. 35. INDICADORS<br />
 36. 36. BIBLIOGRAFIA<br />Un tratado internacional para el control del tabaco. OMS. 2003;URL disponible a:<br />http://www.who.int/features/2003-08/es/.<br />Dossier informatiu. Dia Mundial sense tabac. URL disponible a: http://www gencat<br />net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/dmt2006 pdf. 2006.<br />Carmen Cabezas Peña, Carlos Martín Cantera, Josep Lluís Ballvé Moreno, Jordi Bladé Creixent, Margarida Borràs i Martorell, Sílvia Granollers Mercader, Concepció Morera Jordán, Antoni Serra Abella, Elvira Zarza Carretero. Detecció i tractament del consum del tabac [En línia] Barcelona: Institut Català de la Salut, 2009. Guies de pràctica clínica, núm. 14(URL disponible en: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/tabac/tabac.htm]<br />Francisco Camarelles Guillem, Teresa Salvador Llivina, Josep Mª Ramón Torell, Rodrigo Córdoba García, Carlos Jiménez Ruiz, Víctor López García-Aranda, Joan Ramón Villalbí Hereter, Mª Ángeles Planchuelo Santos, Josep Sánchez Monfort, Asensio López de Santiago.<br />Documento Técnico de Consenso sobre la Atención Sanitaria del Tabaquismo en España. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).<br />Programa d’atenció a l’embarassada fumadora (Departament de Salut de Catalunya)<br />

×