Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Active Magazine Najaar2011

229 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Active Magazine Najaar2011

 1. 1. M A G A Z I N E Najaar 2011 Dar WWAV Visser & Smit Hanab Partnership met Softpak NVRD Global Reporting Initiative Ministerie van Defensie Idevio gedreven door ambitieND • DUURZAAMHEID • QLIKVIEW • ICT • TESTEN • RELATIES • MILIEU • FINANCE • BOBSLEE • DIENST
 2. 2. VoorwoordZes jaar Active Professionals.Op 17 augustus 2011 was het zes jaar geleden dat ActiveProfessionals is opgericht. In de eerste drie jaar heeft Activeprofessionals een enorme groei doorgemaakt. Groei inomzet, in eigen medewerkers en in het aantal klanten.Door hard te werken, slim te investeren en soms een flinkedosis geluk is het gelukt goede medewerkers en tevredenklanten aan ons te binden. In de afgelopen drie jaar zijnwe met elkaar in staat geweest onze omzet en klanten tebehouden en onze dienstverlening uit te breiden. Op eenaantal onderdelen (zoals systeemontwikkeling, Oracleconsultancy en testen) hebben we dat in samenwerkingmet partners gedaan. Partners zoals QlikTech, GMTEurope en Censoco.Ook in de komende jaren zullen we op diverse gebieden • Active Profe gedreven door ambi tie ssionals ICTpartnerships aangaan met als doel onze relaties breed te • Active Profe ssionals Test Consultancy • Active Profe ssionals Projec t Manageme nt • Active Profe ssionals Afval en Milieukunnen ondersteunen. Heel recent is Active Professionals • Active Profe ssionals Finan ce • Active Profe ssionals Perfo rmance Mana gementeen samenwerkingsverband met het Zweedse Idevioaangegaan. Idevio levert geïntegreerde kaartoplossingen(Idevio Maps) voor QlikView. Inmiddels maken meerdereklanten van Active Professionals gebruik van Idevio Mapsen optimaliseert Idevio haar kaarten op basis van de inputvan Active Professionals. In dit magazine is meer te lezenover de mogelijkheden van Idevio Maps in combinatiemet QlikView. Hoofdkantoor Active Professionals aan de Fascinatio BoulevardJan Kappenburg Colofon Dit speciale ACTIVE magazine is een uitgave van Active Professionals. Najaar 2011, 2e druk Redactie en samenstelling: Michelle ‘t Hart Joris Wijnands Fotografie: Edu Calicher Ontwerp en DTP: Roy van den Houten Druk: Kooiman Drukwerk B.V. Barendrecht gedreven door ambitie2 Active Magazine - najaar 2011
 3. 3. dar Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals ICTDar is als dienstverlener op het gebied van afvalinza- De rol van Active Professionalsmeling en reiniging een bekend gezicht in Nijmegen. Doordat een semi overheidsinstelling zoals Dar steedsZo zijn ze naast afvalinzamelaar ook adviseur, glad- in ander vaarwater komt is er continu een nieuweheidbestrijder en reiniger. Naast particulieren, bedrij- focus en blijft de uitdaging. Ook het personeel is hier-ven, organisaties en instellingen maakt de gemeente in van groot belang. Ander of veranderlijk vaarwaterNijmegen een belangrijk deel uit van de organisatie. vraagt om personeel met verstand van zaken en isDe gemeente Nijmegen is enerzijds klant van Dar vaak projectmatig van aard. Door de specialisten vanmaar anderzijds ook aandeelhouder. Active Professionals in te schakelen kan de organisatie mee met de stroming en zich blijven ontwikkelen enSinds november 2010 is Peter van Heeswijk directeur voldoen aan de verwachting van de klant.van Dar. Peter van Heeswijk heeft een gecombi-neerde achtergrond, hij heeft zowel ervaring in het Toekomst beeld: Peter van Heeswijk verwacht dat Darbedrijfsleven als de politiek. Na zijn studie politicolo- volgend jaar in totaal 8 regiogemeenten van Nijmegengie ging Peter aan de slag in zijn Kempense familie- zal gaan bedienen. Door deze nieuwe ontwikkelingbedrijf, Bakkerij van Heeswijk, daarnaast zat hij in zal Dar meer betrokken zijn bij de gemeenten. Zakende Provinciale Staten en was hij voorzitter van het die normaal gesproken voornamelijk bij de gemeenteCDA in Noord-Brabant. In 2007 werd hij partijvoorzit- zelf liggen zoals het integraal beheren van openbareter bij het CDA maar besloot in 2010 af te treden en ruimtes en rapportageverwerking zullen onderterug het bedrijfsleven in de gaan. Hij kwam in aan- de verantwoording van Dar komen. Dit vraagt omraking met Dar. De combinatie van operationeel han- een andere denkwijze en zal een omslag voor Dardelen en de politieke kant vanuit de gemeente sprak betekenen.hem zeer aan. Peter is honkvast. Het directeurschapbij Dar is pas zijn 3e functie. Peter omschrijft politiek Bijbehorend doel van Dar is om een krachtig en publiekondernemerschap als zeer uitdagend en ingewikkeld. bedrijf te zijn dat meedenkt en uitvoert op het gebied“Doordat de gemeente aandeelhouder en klant te- van afval en milieu. Met als uitgangspunten de kostengelijk is sta je regelmatig voor ingewikkelde situaties voor de burger laag te houden en de afvalstromen zoen moet je innovatieve oplossingen bedenken. Deze gunstig mogelijk te verwerken.zijn hem vanuit politieke achtergrond zeker niet on-bekend.”De komende tijd staat er veel te gebeuren bij Dar.Inmiddels hebben 6 regiogemeenten al toegezegdzich aan Dar te verbinden en zijn vanaf 2012 medeaandeelhouder van Dar. Vrijwel zeker komt er nog 1andere regiogemeente bij, waardoor het definitieveaantal nieuwe aandeelhouders op 8 zal komen testaan. Peter van HeeswijkActive Magazine - najaar 2011 3
 4. 4. w w aVActive Professionals ICTWWAV is een marketing- en communicatiebureau zelf waardoor we een totaal-specifiek voor de non-profit sector. WWAV heeft zich pakket van diensten aangespecialiseerd in communicatie met als resultaat: kunnen bieden” aldusrespons, draagvlak en financiële steun. Angelique Verkleij. “VanBij alles wat ze doen zijn ze op zoek naar de toevoe- strategie en onderzoek tot hetging die mensen en doelgroepen in beweging brengt: maken van een DRTV (Directde wervende factor. Response TV) spot en uitvoeren van een telemarketing aktie Angelique VerkleijWWAV helpt non-profit organisaties bij de gewenste of een direct mailing met eenprofessionalisering, het realiseren van hun doelen, als online uitwerking”. In deze niche markt is WWAV alsspecialist/partner/uitvoerder bij organisatie-, communi- fullservice bureau een unieke speler. Hierdoor kunnencatie– en marketingvraagstukken. ze naast een goede strategie uitstippelen tevens de juiste instrumenten inzetten om de doelstellingen vanWWAV wil eraan bijdragen dat non-profitorganisaties een organisatie te realiseren.in Nederland effectiever opereren op het gebied vancommunicatie en marketing. Omdat innoveren een belangrijk speerpunt is van WWAV hebben ze in 2007 hun eigen product ontwik-Active Professionals sprak met Financial Director/Part- keld, namelijk Yoco. Yoco staat voor Your own com-ner Angelique Verkleij. Wij vroegen haar waar in haar munity online. Yoco is voor goede doelen de idealeogen de organisatie voor staat. manier om online aandacht teAngelique omschreef het als vragen voor projecten, events ofvolgt: “WWAV bestaat uit een activiteiten. Donateurs, leden enclub oprechte, maatschappelijk andere betrokkenen kunnen hierbetrokken mensen die voor en direct op inhaken: zij kunnen ac-met haar klanten echt het ver- ties aanmaken en hiermee geldschil willen maken”. werven. De actievoerders gaan dus geld werven voor hun doel.WWAV richt zich op de Daarbij richten ze zich vaak op fa- Gebouw waar WWAV in is gevestigdcharitatieve sector. In deze markt milie, vrienden en collega’s. Eenwaren destijds weinig passende en aansluitende bekend voorbeeld is de actie “Alpe d´HuZes”, waarbijbureaus. Dit bracht voormalig directeur Fons van Rooij fietsliefhebbers minimaal 1 keer en maximaal 6 keer14 jaar geleden op het idee om WWAV op te richten. de Alpe d’Huez beklimmen. 9 juni jongstleden was hetWWAV richt zich voornamelijk op de fondsenwerving resultaat een recordbedrag van € 20.106.345,75 voorvan een goed doel. “We maken en bedenken alles KWF Kankerbestrijding! DE ROl VAN ACTIVE PROFESSIONAlS In 2010 heeft WWAV samen met een externe partner Yoco 3.0 als platform ontwikkeld. Om te weten of de investering inhoudelijk technisch een juiste was heeft WWAV Active Professionals gevraagd om een complete audit op Yoco uit te voeren. Angelique omschrijft Active Professionals “als een organisatie die haar naam eer aandoet, zo worden afspra- ken nagekomen en staan ze er als een professionele partner”.4 Active Magazine - najaar 2011
 5. 5. Visser & smit Hanab Active Professionals Project Management Active Professionals Performance Management Active Professionals Finance Active Professionals Test Consultancy Visser & Smit Hanab is een Ambitie toonaangevend bedrijf op De ambitie van Visser & Smit Hanab is om de groei door het gebied van boven- en te zetten. Beoogd wordt om hiertoe nieuwe product/ ondergrondse leiding- en markt-combinaties te verkennen en een verdergaande kabelinfrastructuur ten be- internationalisatie te bewerkstellingen. hoeve van energie, water en communicatie en de daaraan De groeiambities en de daarmee samenhangende nood- Arjan Hartman verbonden installaties. In meer zaak tot meer sturing op kennis-, proces- en project-dan 100 jaar zijn zij meegegroeid met de ontwikkeling beheersing waren aanleiding om een aantal zelfstandigevan het kabel- en leidingwerk in Nederland; dit is de afdelingen samen te voegen tot één nieuwe afdeling Be-basis geweest voor hun huidige leidende positie in de drijfsprocessen en Bedrijfsinformatie (BPI). In deze nieuwemarkt. Hun werkgebied is regionaal, nationaal, maar afdeling zal de aanwezige kennis elkaar versterken en totook zeker internationaal; zowel op land als offshore. uiting komen in integrale producten voor de onderneming.Tot hun opdrachtgevers behoren energiebedrijven, Het resultaat moet lijden tot een hogere kwaliteit van deindustriële ondernemingen, telecombedrijven en (centrale) dienstverlening en daarmee het bewerkstelligenoverheidsinstanties. van meer toegevoegde waardevoor de onderneming.Active Professionals sprak met Arjan Hartman, Arjan Hartman is als Informatie Manager verantwoorde-Informatie manager binnen Visser & Smit Hanab over lijk voor onder andere de afdeling Informatiesystemen.de missie, de ambities en de ontwikkelingen van de Als onderdeel van de afdeling Informatiemanagementorganisatie. voorziet de onderneming optimaal in de verankering van expertise en informatie binnen de primaire, onder-Wij vroegen Arjan naar de missie van de organisa- steunende en sturende processen van de ondernemingtie. Arjan geeft aan dat Visser & Smit Hanab in alles op strategisch, tactisch en operationeel niveau.wat zij doet KVIP zijn. KVIP staat voor: Klantgericht,Vooruitstrevend, Integer en Professioneel. Als professi-onele organisatie waar vooruitstrevende medewerkersmooie projecten ontwikkelen, bouwen en onderhou-den. Zij doen dit op een integere manier, waarbij hetbedrijfsbelang niet uit het oog verloren wordt en ze de locatie Visser & Smit, Hanabklant zo goed mogelijk bedienen. DE ROl VAN ACTIVE PROFESSIONAlS Via mond op mond reclame is Arjan Hartman terecht gekomen bij Active Professionals en deelde hij met Jan Kappenburg de problematiek. De informatiebehoefte van Visser & Smit Hanab moest ondersteund worden en met hun ERP systeem alleen lukte dit niet. Met behulp van het nieuw gekozen systeem zal de aankomende jaren vanuit de afdeling Informatiemanagement gewerkt worden aan de implementatie van goede BI oplossin- gen en ook hier zullen de medewerkers van Active Professionals worden ingezet. De applicatie QlikView heeft binnen Visser & Smit Hanab hiertoe inmiddels een aanzet gegeven en een basis gelegd voor verdere inbedding. (Active Professionals is gecertificeerd partner en reseller van QlikView)Active Magazine - najaar 2011 5
 6. 6. P a r t n e r s H i P m e t s o F t Pa KGedreVen door ambitieActive Professionals en Softpak gaan sa-menwerken op het gebied van dynamischemanagementrapportages. De verschillendeSoftpak applicaties worden met behulp vande business intellingence applicatie QlikViewontsloten, voor een aantal Softpak applicatieszijn inmiddels rapportages ontwikkeld. in dekomende periode zullen de Softpak gebruikersop de hoogte worden gebracht van de diverserapportage mogelijkheden. QlikView Proof of Concept bij Kotug Voor Kotug ontwikkelt Active Professionals, met behulpSoftpak ontwikkelt applicaties voor haven gerelateerde van QlikView, een dynamische rapportage omgeving.bedrijven zoals liner & liner Agencies (Cargadoors), In een tijdsbestek van 1 week is een Proof of ConceptNVOCC’s (Non Vessel Operating Container Carriers), Phy- opgeleverd waarin een groot aantal rapportages zijnsical Distribution Companies, Freight Forwarders and Con- opgenomen. Op basis van deze Proof of Concept be-tainer Terminals and Depots. De klanten van Softpak be- sluit Kotug op welke wijze het managementrapportagevinden zich in de grotere havens van Europa (Rotterdam, project wordt vervolgd.Antwerpen, Felixstowe, Dublin, Helsinki etc.) en in landenzoals de Nederlandse Antillen, Cuba en Saoedi Arabië.6 Active Magazine - najaar 2011
 7. 7. Kramer Group kiest voor QlikView QlikView seminar voor Softpak gebruikersVoor De Kramer Group, logistiek dienstverlener én Binnenkort organiseren Softpak en Active Professionalsgebruiker van Softpak applicaties, heeft Active Profes- een informatief seminar voor de gebruikers van Softpaksionals een rapportage omgeving ontwikkeld. De dyna- applicaties. Tijdens dit seminar worden de mogelijk-mische rapportages leveren De Kramer Group niet alleen heden van QlikView (in combinatie met Softpakmanagement informatie, maar ondersteunen ook de applicaties) gedemonstreerd en kunnen de deelnemersdagelijkse operationele activiteiten. kennis maken met de mogelijkheden van QlikView. een gratis iPad bij QlikView licenties QlikView is uitermate geschikt voor gebruik op de iPad. Om het gebruik van QlikView-app op de iPad te stimuleren heeft Active Professionals de afgelopen periode nieuwe QlikView klanten een iPad cadeau gedaan. Inmiddels hebben de eerste klanten hun iPad in gebruik genomen. Vanwege het succes van de actie wordt deze verlengd.Active Magazine - najaar 2011 7
 8. 8. nVrdActive Professionals ICTActive Professionals Afval en MilieuActive Professionals Projectmanagement De NVRD verenigt de indien nodig gezamenlijke standpunten in te nemen. Nederlandse gemeenten en Iets waar de NVRD als branchevereniging weer veel publieke bedrijven die ver- mee kan als het aankomt op bepaalde besluitvormin- antwoordelijk zijn voor het gen. afvalbeheer en de reiniging De drijvende kracht achter de NVRD zijn dan ook van de openbare ruimte. De zeker de leden. ”90% van de gemeenten en nagenoeg NVRD ondersteund hen bij het 100% van de overheidsgedomineerde bedrijven die bereiken van hun doelstellin- actief zijn op het gebied van afvalbeheer en reiniging Bas Peeters gen en brengt professionals worden door ons vertegenwoordigd” aldus Peeters.bij elkaar. Dat doen ze onder meer door een erkend De leden worden ingedeeld in 3 sectoren. Te weten;platform te vormen voor de uitwisseling van kennis en - Regievoerende gemeenten;ervaring op het gebied van afvalbeheer en reiniging. - Publieke dienstverlenende bedrijven in afval enVolgens Bas Peeters (beleidscoördinator binnen de reiniging;NVRD), richt men zich binnen de NVRD, los van het feit - Dienstverleners aan de afval- en reinigingsbran-dat men zich bezighoudt met maatschappelijk verant- che.woord afvalbeheer, op de volgende 4 peilers;- Kenniscentrum voor de branche;- Netwerk voor mensen gericht op een verdere professionalisering van de branche;- Beleidsbeïnvloeding (het staan voor de belangen van haar leden richting bv. de politiek in Den Haag);- Imagoverbetering van de afval- en reinigingsbranche.Vooral het uitwisselen van kennis is volgensBas Peeters van cruciaal belang. GFT containers De NVRD is op dit moment bezig met een bench- mark voor de afvalinzameling. Active Professionals ondersteunt hierbij in het maken van een nieuwe applicatie, een platform en een business monitor. “Na het opvragen van verschillende offertes en het aanhoren van verschillende adviezen is Active Pro- fessionals op beide vlakken het beste uit de bus ge- komen” vertelt Peeters. De ideeën en oplossingen van Active Professionals voldeden het beste aan de wensen en eisen van de NVRD. De veegbakfiets We gaan gezamenlijk als volgt te werk.Daarom organiseert de NVRD jaarlijks verschillende Gegevens worden ingevoerd, vergeleken enthemadagen en congressen. Dagen waarbij Active daaruit vloeien de prestatieindicatoren. DezeProfessionals zich ook graag laat zien. De professio- worden vergeleken met andere partijen die hunnals bij elkaar brengen om zo van elkaar te leren en gegevens hebben ingevoerd.8 Active Magazine - najaar 2011
 9. 9. Vervolgens worden de verschillende partijen bij De NVRD heeft, los van het feit dat we streven naarelkaar gebracht en worden de verschillen besproken 100% dekking op zich geen groeiwens. ”Wel eenen getracht de oorzaken van de verschillen te achter- duidelijke toekomstvisie “vult Peeters snel aan.halen. Op deze wijze kunnen deelnemers van anderen ”De NVRD wil elk jaar stappen maken om een steedsleren hoe ze zelf beter kunnen presteren. grotere meerwaarde te creëren voor haar leden. WeDe applicatie die hiervoor werd gebruikt was ver- proberen elk jaar te anticiperen op de zaken dieouderd. Met betrekking tot het inzichtelijk maken komen gaan. En we proberen de toekomst tevan de rapportages wordt gebruik gemaakt van de lezen! Hoe ziet de afvalbeheer structuur eruit over deBI-tool QlikView. Active Professionals is sinds een komende 15 tot 20 jaar en wat zijn de ontwikkelin-jaar partner van QlikView en heeft middels deze gen in het beheer en het onderhoud van de openbaretool al veel van hun opdrachtgevers kunnen helpen. ruimte?”.“Ons dus ook” vult Peeters aan.De benchmark is nu gemaakt voor de afvalinzame- Kortom: De NVRD maakt zich graag sterk voor deling, maar de applicatie is zo opgebouwd dat deze publieke zaak. Niet alleen op het gebied van afval-kan worden uitgebreid met andere modules zoals bij- inzameling, maar ook voor het beheer van de open-voorbeeld reiniging. bare ruimten. Dus schoon, heel en veilig. Nu en in de toekomst. duurzaamHeid VolGens Het G l o b a l r e P o r t i n G i n i t i at i V eSinds een maand beschikt de Business Unit Afval en Voor meer informatie over het Global ReportingMilieu van Active Professionals over een gecertifi- Initiative en welke ondersteuning Active Professio-ceerde adviseur volgens het protocol van het Global nals hierbij kan leveren, kunt u contact opnemen metReporting Initiative (http://www.globalreporting. Carmen Ruiz.org/) in de persoon van Ralph Veelenturf.Het GRI is een wereldwijd erkende standaard voor hetrapporteren van uw bedrijfsprestaties op het gebiedvan duurzaamheid. Inmiddels werken meer dan 2.000bedrijven volgens deze richtlijnen. Onze adviseur kanu ondersteunen bij het opzetten van de rapportage,het betrekken van uw stakeholders en tot slot het aan-vragen van het Global Reporting Initiative-certificaat.Active Magazine - najaar 2011 9
 10. 10. ministerie Va n deFensieActive Professionals ICTActive Professionals Test ConsultancyHet ministerie van Defensie bestaat uit 4 departementen: de Koninklijke marine, deKoninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke marechaussee.De minister is verantwoordelijk voor het ministerie van Defensie.Defensie vertoont overeenkomsten met een groot SPeeRbedrijf. De operationele commando’s (zee-, land- en Verreweg het belangrijk-luchtstrijdkrachten), de marechaussee, het Commando ste Project voor Fred en zijnDienstenCentra (CDC) en de Defensie Materieel Orga- afdeling is het programma Fred Dompelingnisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie SPEER. Dit is een van deheeft circa 68.000 medewerkers en is daarmee één van grootste implementatie projecten van Europa.de grotere werkgevers van Nederland. SPEER is een SAP project en heeft als doel de informa-Active Professionals sprak met Fred Dompeling, tie van de 4 departementen (de Koninklijke Marine, detestmanager bij het Ministerie van Defensie. Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee) centraal te regelen en te ordenen. Om de hoeveelheid informatie uit de systemen van de verschillende strijdkrachten te kunnen ontsluiten, te integreren en op te slaan op één plek is een zeer grote klus. Op dit moment is het financiële gedeelte van het project rond en staat de integratie van het financiële en het materieel logistieke deel komend najaar op de agenda. Het gehele project is een continu-proces van releases. Als het aan Fred ligt dan gaat er in de toekomst Gebouw van het Ministerie uitbreiding van het testcentrum plaatsvinden en wordt er bij ieder project binnen Defensie een kwaliteitsslagFred Dompeling werkt al 25 jaar voor het Ministerie door het testcentrum uitgevoerd.van Defensie. Hij voelt zich als een vis in het water enkent de organisatie door en door. Fred heeft inmiddels Fred Dompeling is vanwege de kwaliteit van de testersvelen projecten geleid en begeleid. in contact gekomen met Active Professionals. BinnenIn 2001 heeft hij het gestructureerd testen in laten het testcentrum was een tekort aan testers en Activebedden binnen het Ministerie van Defensie. Nu 10 jaar Professionals kon hierbij helpen. Fred heeft op ditlater, is dit uitgegroeid tot een testcentrum van 30 moment 3 medewerkers van Active Professionals oppersonen. Het testcentrum is een belangrijk onderdeel de afdeling en is zeer tevreden. “De medewerkersgeworden binnen het grootste project van het Ministe- pakken de werkzaamheden snel op , zijn gemotiveerd enrie van Defensie en krijgt ook steeds meer waardering flexibel . Bovendien is het met de organisatie snel envanuit de organisatie. makkelijk schakelen” aldus Fred Dompeling.10 Active Magazine - najaar 2011
 11. 11. ideVio PartnersHiPPartnership idevio en Active Professionals IdevioMaps maak het mogelijk in een handomdraai deActive Professionals Performance Management, juiste geografische data op te vragen, te bewerken enQlikView Solution Provider, is een partnership aan- te vergelijken met data (zoals bijvoorbeeld klantgege-gegaan met het Zweedse Idevio. Idevio levert vens, afzetmarkt, etc) in andere landen, steden, wijkenondermeer landkaarten (IdevioMaps) die door Active etc.Professionals direct geïntegreerd worden in (bestaande) De kaarten van Idevio geven een helder en realistischQlikView rapportages en zodoende direct zichtbaar en beeld van strategische data en helpen u bij het makentoepasbaar zijn voor alle QlikView gebruikers. van belangrijke strategische beslissingen. Doordat deHet integreren van IdevioMaps met QlikView geeft kaarten eenvoudig en snel te raadplegen zijn, kunt ugebruikers de mogelijkheid een (geo)grafische op elk moment de juiste informatie opvragen die opdimensie aan rapportages en analyses toe te voegen. dat moment van toepassing is. Elk denkbare soort van geografische data kan worden weergevenmet behulp van lijnen, zones, diagrammen of zelfgemaakte symbolen. Gebruik geocoding voor het opzoeken en verifiëren van adressen. Dankzij de RaveGeo technologie, kan de gehele wereld met de- zelfde uiterst hoge performance worden weergegeven als bijvoorbeeld een land of regio. idevio over Active Professionals “Active professionals, one of the largest Benelux BI solution providers are using IdevioMaps for a client within flower distribution. “Our client was really im-Over idevio pressed by the map solution we suggested”, says BasIdevio is een Zweeds softwarebedrijf dat innovatieve van Diggele at Active Professionals. “We’re impressedlandkaart/map oplossingen biedt. Ze leveren mapping, by Active Professionals and proud to work with them”geocoding (opzoeken en verifiëren van adresgegevens) says Patric Nordström CEO at Idevio.”en softwarerouting gebaseerd op RaveGeo, een gepa-tenteerde technologie voor compressie en streamen.De producten van Idevio voegen hun waarde toe aaneen groot scala van (internet)-toepassingen, die zowelop een PC als mobiel gebruikt kunnen worden.Idevio biedt geografische oplossingen voor diverse be-drijfstakken, waaronder logistiek, business intelligence(QlikView), infrastructuur en defensie.ideviomaps, de perfecte match met QlikViewDe QlikView extensie IdevioMaps, werkt perfect samenmet QlikView. Het werkt en laat zich ontwikkelen opexact de zelfde manier zoals je van QlikView gewendbent: intuïtief en eenvoudig. IdevioMaps verbetertuw bestaande perfomance management met heldere(geografische) data.Active Magazine - najaar 2011 11
 12. 12. Active Professionals ICT Active Professionals Test Consultancy Active Professionals Projectmanagement Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals Finance Active Professionals Performance Management Contact Postadres Heeft u behoefte aan verbeterde management Postbus 54177 rapportages of het maken van analyses over 3008 JD Rotterdam uw bedrijfsvoering? Of heeft u behoefte aan vaste of tijdelijke ondersteuning door ervaren, Bezoek adres breed georiënteerde professionals? laat u zich Fascinatio Boulevard 562-1 dan overtuigen door de flexibiliteit, 2909 VA Capelle aan den IJssel no-nonsense aanpak en concurrerende T (010) 428 55 66 tarieven van Active Professionals. F (010) 428 28 42 We maken graag een afspraak met u voor info@active-professionals.nl een vrijblijvend gesprek. www.active-professionals.nl gedreven door ambitie 12 Active Magazine - najaar 2011AMBITIEUS • SOCHI 2014 • DATA WAREHOUSE • GEDREVEN • RESULTAAT • DASHBOARD • PRIKKELEN

×