Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Active Magazine Voorjaar2011

564 views

Published on

Active Magazine

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Active Magazine Voorjaar2011

 1. 1. M A G A Z I N E Voorjaar 2011 Avalex Promen Albeda College Van Gansewinkel Esmé Kamphuis Crisisplein.nl CMR Holland Active Professionals gedreven door ambitieND • DUURZAAMHEID • QLIKVIEW • ICT • TESTEN • RELATIES • MILIEU • FINANCE • BOBSLEE • DIENST
 2. 2. Vo o r w o o r dOnder druk van de economische omstandigheden zijn We zijn er trots op dat we in 2010 partner en resel-veel bedrijven genoodzaakt hun activiteiten efficiën- ler van QlikView zijn geworden én dat we meer danter in te richten en de kosten flink te reduceren. Ook 25 nieuwe en bestaande relaties hebben kunnen on-de meeste klanten en relaties van Active Professionals dersteunen met het realiseren van op QlikView geba-ontkomen er niet aan ‘’tijdelijk’’ de broekriem flink seerde rapportages en analyses. Een aantal van dezeaan te halen. Het doorvoeren van veranderingen aan relaties deelt in dit Active Magazine hun ervaringen.de bedrijfsvoering vraagt, ondanks de vaak aanwezigetijdsdruk, om een beheerste en planmatige aanpak. Jan KappenburgEen aanpak waarbij het noodzakelijk is om snel en tij-dig over juiste, volledige en actuele informatie te be-schikken. Informatie op basis waarvan managers enmedewerkers de juiste beslissingen kunnen nemen.Active Professionals Performance Management heeftzich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het, sa- gedreven door ambi tie • Active Profe ssionals ICTmen met haar relaties, ontwikkelen van dynamische • Active Profe ssionals Test Consultancy • Active Profe ssionals Projec t Manageme nt • Active Profe ssionals Afval en Milieurapportage en analyse modellen voor diverse sectoren • Active Profe ssionals Finan ce • Active Profe ssionals Perfo rmance Mana gementzoals: afval en milieu, retail, haven/logistiek, socialewerkvoorziening, grafi media, banken, overheid en deaardappelen, groente en fruit sector.Samen met de opdrachtgever worden de stuurindica-toren vastgesteld, de informatiebronnen ontsloten endynamische rapportagemodellen ontwikkeld. ActiveProfessionals maakt hierbij onder andere gebruik vanCognos, Business Objects en steeds vaker de nieuwe ge- Hoofdkantoor Active Professionals aan de Fascinatio Boulevardneratie ‘’business intelligence tool’’ QlikView. Colofon Dit speciale ACTIVE magazine is een uitgave van Active Professionals Redactie en samenstelling: Erica de Bruin Joris Wijnands Ontwerp en DTP: Roy van den Houten Druk: Kooiman Drukwerk B.V. Barendrecht gedreven door ambitie2 Active Magazine - voorjaar 2011
 3. 3. AVAlex Active Professionals Performance Management Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals ICTAvalex is een overheidsgedomineerde onderneming in het QlikView model maken het mogelijk continu tein afvalmanagement, werkzaam voor de gemeenten monitoren of alles naar wens loopt en te signalerenDelft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Midden- waar er (direct) bijgestuurd dient te worden.Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar. Haarprimaire doel is om afval uit particuliere huishoudens Om de rapportages te kunnen bouwen heeft Peteren bedrijven optimaal beschikbaar te maken voor de Nieuwenhuizen, controller bij Avalex, eerst de gewens-aanwending als grondstof of energiedrager. te Key Performance Indicators (KPI’s) en streefwaarden bepaald. De consultants van Active Professionals zijnAvalex onderscheidt zich door als bedrijf naar de hier mee aan de slag gegaan.toekomst te kijken en niet alleen naar het hier en nu. Peter Nieuwenhuizen is erg tevreden over de resulta-Er wordt continu gekeken naar hetgeen afval kan ten die tot nu toe zijn geboekt met QlikView. Waarbetekenen als grond- en bouwstof of energie. De be- andere business intelligence tools vaak statisch zijnvolking groeit, dus de afvalhoeveelheid ook. Avalex ervaart Peter QlikView als een dynamische en zeerziet dit en springt hierop in door de inzamelmethodie- gebruikersvriendelijke applicatie. Daarnaast is deken en verwerking continu te optimaliseren. combinatie tussen het product Qlikview en de onder-Sinds 2010 gebruikt Avalex QlikView voor management- steuning van Active Professionals een effectieve combi-rapportages en analyses. Het QlikView rapportage en natie. De consultants hebben niet alleen verstand vananalyse model zorgt ervoor dat voorheen statische QlikView maar ook van de Afval- en Milieubranche.rapportages, dynamisch worden. Diverse parametersPeter Floor, directeur Avalex over QlikView: Avalex Facts“De blik van Avalex is op de toekomst gericht. We streven naar een transparan- bestaat sinds 2 april 2001te en productieve bedrijfsvoering. Daarvoor moet ons huis continu op orde zijn. 150.000 huisaansluitingenDat vraagt om betrouwbare en actuele informatie, die eenvoudig en snel te ont- ruim 210 medewerkerssluiten is. QlikView kan ons hierbij helpen, van rijden “op de spiegels” naar een 5 afvalbrengstations“handzaam dashboard.” 2 overslag faciliteiten 2 vestigingen. ANALYSE- EN RAPPORTAGEMODELLEN Active Professionals ontwikkelt rapportage- en analysemodellen voor specifieke sectoren zoals de Aardappelen, Groente en Fruit sector (AGF), de Haven/Logis- tieke sector en de Afval- en Mi- lieubranche. Om dit te realiseren ontsluit Active Professionals ap- plicaties zoals CLEAR, AfvalRIS, SAP, FreshNG, Navision, Oracle, Exact, AccountView en Softpak. AvalexActive Magazine - voorjaar 2011 3
 4. 4. AlbedA CollegeActive Professionals ICTActive Professionals ProjectmanagementOnderwijsland is een dynamische wereld. Het Albeda ontwikkelen en door blijvenCollege is als regionaal opleidingscentrum een grote groeien binnen de organisa-speler in deze wereld. Zij wil zich met name onder- tie. Omdat de winkel openscheiden van andere opleidingscentra door zichtbaar blijft, ondersteunt Active Pro-betrokken te zijn bij de studenten en kwalitatief fessionals het Albeda Collegahoogstaand onderwijs te bieden. Een gedegen inzet met personele ondersteuningvan ICT maakt het verschil. van de Helpdesk en lokaal werkplekbeheer. Daarnaast Danny SnoekDanny Snoek is servicegroepmanager ICT binnen het heeft Active Professionals eenAlbeda Collega. Hij is verantwoordelijk voor alle ICT aanzienlijke bijdrage geleverd op het gebied van pro-zoals werkplekbeheer, netwerkbeheer, telefonie, jectmanagement en advisering.projecten en services. Tevens is hij verantwoordelijkvoor de borging van het Programma Masterplan ICT Danny Snoek over de samenwerking met Active Pro-waarin naast invoering van nieuwe technieken (digi- fessionals: “De relatie die in de loop van de afgelo-borden, tablets), ook de bijbehorende (regie)organi- pen jaren is opgebouwd met Active Professionals issatie wordt ingericht volgens het ITIL-model. Dit om- hecht. De kwaliteit die tot nu toe altijd is geleverddat delen van de ICT-dienstverlening uitbesteed gaan zorgt ervoor dat ik met ICT-vraagstukken iedere keerworden aan Atos Origin. weer een beroep doe op de expertise van Active Pro- fessionals.”Voor Danny is het belangrijk dat zijn medewerkerszich tijdens deze spannende veranderingen blijven Albeda College Facts Het Albeda College is een Regionaal Opleidingscentrum (roc) met 53 vestigingen in de regio Rijnmond. Het Albeda College biedt meer dan 300 verschillende beroepsoplei- dingen, cursussen en trai- ningen. Jaarlijks vinden meer dan 25.000 studenten hun weg naar het Albeda College. ICT beheert meer dan 8000 Een locatie van het Albeda College werkplekken. ICT PROJECTEN DIE RESULTAAT OPLEVEREN Binnen budget en volgens planning de gewenste projectdoelstellingen realiseren. Projectmanagers van Active Professionals voeren ICT projecten uit voor bedrijven en instellingen zoals: Ministerie van Justitie, Visser & Smit Hanab, Crisisplein.nl, Milieudienst Zuidoost Utrecht en AMOS.4 Active Magazine - voorjaar 2011
 5. 5. CMr HollAnd Active Professionals Performance Management Active Professionals Finance CMR Holland, dochteron- nen worden. Roberto Latorre: “De ontwikkelde rap- derneming van de Spaanse portagesets geven CMR Holland dagelijks inzicht in de CMR-groep is gevestigd in omzet(ontwikkeling) per product(groep) bij afnemers, Ridderkerk. Ze ondersteunt in landen, etc. We zijn niet alleen in staat om binnen de internationale handelsac- enkele minuten analyses te maken die ons voorheen tiviteiten van Fruit CMR S.A. uren en soms dagen werk zouden kosten, de grootste in Barcelona en Commercial winst is dat we het nu ook zelf kunnen’’. Roberto Latorre Infinita S.A. in Madrid. Inmiddels heeft Active Professionals de rapportageom-In overleg met de ICT dienstverlener Active Professionals geving van CMR afgerond en opgeleverd. Roberto La-is Roberto Latorre op zoek gegaan naar een applicatie torre: ‘’Ik had vooraf nooit verwacht dat we in staatdie CMR Holland kan helpen aan de gewenste manage- zouden zijn om in twee weken een volledige real timementrapportages, maar ook in staat stelt om zelf analy- rapportageomgeving te realiseren, een omgeving dieses te maken. Analyses op ons flexibel, snel en beterde omzet en marge (per inzicht zou geven in deafnemer, land, produc- resultaten én die ons da-ten, etc.) en analyses op gen werk per maand be-bijvoorbeeld de inkoop spaart’’.en crediteuren. CMR holland heeft mo- menteel 7 medewerkers.Omdat Active Professio- Het voordeel van eennals in diverse branches klein team is dat ze erggoede resultaten heeft flexibel zijn. De medewer-behaald met de rap- kers weten van elkaar watportagetool QlikView de taken en verantwoor-en andere tools qua delijkheden zijn, hierdoorontwikkeltijd en kos- kunnen ze snel schakelen.ten niet interessant wa- CMR Holland richt zichren, is QlikView bij CMR erg op de service die zijHolland geïnstalleerd. leveren naar de klant toe.In de eerste week zijn CMR Holland importeertal 7 verschillende rap- verse vruchten uit veleportagesets ontwikkeld overzeese gebieden en CMR Holland,waarmee CMR Holland vermarkt deze in West Eu-niet alleen dynamische managementrapportages kan ropa. Van deze vruchten nemen citrus en druiven zo’nmaken, maar ook dynamische analyses uitgevoerd kun- 50 % van de omzet voor hun rekening. BUSINESS INTELLIGENCE BINNEN DE AGF SECTOR Net als CMR Holland maken onder andere ook HillFresh en AgroFair gebruik van de door Active Professionals ontwikkelde QlikView rapportage voor de AGF sector. De rapportage is recent uitgebreid met een module die de gebruiker in staat stelt de verplichte verpakkingenbelasting op een eenvoudige wijze te berekenen.Active Magazine - voorjaar 2011 5
 6. 6. bobTeAM KAMPHUIS:gedreVen door AMbITIeActive Professionals is via het team van Vin-cent Kortbeek sinds 2007 betrokken bij debobslee-sport en is daarbij bevlogen ge-raakt door de gedrevenheid die de bob-sleeërs in hun sport stoppen; dezelfde ge-drevenheid die de medewerkers van ActiveProfessionals kenmerkt. Met het sponsoren vanhet Nederlands damesteam van Esmé Kamphuisheeft Active Professionals wederom een aantal Judith Vis (l) en Esmé Kamphuis (r) bij het WK in Königsseeextreem gedreven personen in huis gehaald. ledenaantal behalen dan sporten als korfbal, kaatsen of badminton. Simpele reden: er is geen mogelijkheid omPilote Esmé Kamphuis (27, uit Amsterdam) is een perfect in Nederland te kunnen bobsleeën, alleen onderdelenvoorbeeld van deze gedrevenheid. Bij het oprichten van van de afdaling kunnen getraind worden.haar eigen team (lang voordat Active Professionals het Waarom dan toch een droom nastreven als bobslee-team zou sponsoren) werd haar door het communicatie- er? “De adrenalinerush die een afdaling met zich meebureau aangeraden om op haar visitekaartje de term “ge- brengt is enorm verslavend en de drang naar de perfectedreven” te laten drukken: een term die haar het beste om- run blijft me motiveren om het hoogste na te streven”schreef volgens het bureau. geeft Kamphuis aan.Sinds dat moment (2005) is Kamphuis met haar team non- De consequen-stop actief geweest om te stijgen naar het absolute top- tie? Circa 6niveau dat nodig is om grote wedstrijden te winnen. Gezien maanden vande resultaten van het afgelopen seizoen 2010/2011, met het jaareen bronzen medaille op de Europese Kampioenschappen non-stopin Winterberg (Duitsland), een zilveren medaille op de We- in hetreldbekerwedstrijd in Cesana (Italië) en de 6de plek op de buitenland voorWereldkampioenschappen in Königssee (Duitsland) mag trainingen enworden gesteld dat dit doel steeds dichterbij komt. Een wedstrijden, veelduidelijke stap voorwaarts sinds hun zeer goede prestatie extra tijd buitenop de Olympische Spelen van Vancouver 2010 (8ste plek). trainingen omNet als Kamphuis en haar team had ook Vincent Kortbeek besteden aan materiaal(28, uit Uden) deze ambitie, maar hij heeft echter eind 2009 en weinig kansen om je opmoeten stoppen met topsport, mede vanwege fysieke pro- sociaal vlak te begeven. Metblemen. Kortbeek is sindsdien in dienst van Active Professi- deze achtergrond is de bobslee-onals en fungeert onder meer namens het bedrijf als spon- sport ook nog onvoldoendesormanager voor het damesteam. bekend in Nederland om het op volledig professioneelBobsleeën in Nederland: het ultieme poldermodel niveau te kunnen bedrijven. Alle leden van BobteamIn Nederland is bobsleeën geen grote sport en de Bob Kamphuis moeten in de zomermaanden nog werken om inen Slee Bond Nederland (BSBN) zal nooit een hoger levensonderhoud te voorzien. Ook daarin blijkt de6 Active Magazine - voorjaar 2011
 7. 7. gedrevenheid van Bobteam Kamphuis: remster Judith Als we nu niet investeren in training, materiaal en be-Vis (30, uit Rotterdam) werkt als chemicus bij DSM, geleiding, verliezen we de aansluiting met de landenremster Urta Rozenstruik (35, uit Amsterdam) is trainster die dit wel doen. De Olympische Spelen zijn niet eens invan grote sporttalenten, zowel in de atletiek als bob- de vier jaar, je moet er dagelijks mee bezig zijn!”, aldussport en Kamphuis zelf is gediplomeerd gynaecologe. Kamphuis.Kamphuis: “Qua planning is het heel moeilijk om je vol-ledige programma te kunnen draaien, op het gebied De weg naar Sochi 2014 met Active Professionalsvan werk en sport, maar zolang we nog niet in staat zijn Om de route naar Sochi op de juiste manier vorm te ge-om op volledig professioneel niveau te kunnen sporten, ven is Active Professionals na het stoppen van Kortbeekzullen we wel moeten”. De intentie van Active Profes- wederom een sponsorovereenkomst aangegaan met eensionals is om deze atleten vrij te kunnen maken van bobsleeteam. “Niet alleen spreekt de sport en de spor-werkzaamheden die hen storen tijdens hun trainingen ters ons enorm aan, ook kunnen we richting relaties, viaen wedstrijdseizoenen, maar tekenend voor de atletes allerlei evenementen, de sport gebruiken in onze com-is dat zij ook hun maatschappelijke carrière niet willen merciële activiteiten” geeft algemeen directeur Jan Kap-laten versloffen en daarom graag een dubbelfunctie wil- penburg aan. Om dit traject in goede banen te leiden islen behouden. Kortbeek (zelf Olympiër in 2006) aangesteld als sponsor- manager. Met een inhoudelijke kennis van de sport enAan ambitie geen gebrek alle belangrijke schakels in deze wereld is hij de aange-Bij aanvang van het seizoen 2010/2011 gaf nieuwbak- wezen persoon voor deze taak. “Naast de commerciëleken bondscoach Todd Hays (VS) al aan dat de dames dit belangen van Active Professionals kan ik ook de zakenseizoen al in staat zouden zijn een medaille te winnen op van bobteam Kamphuis behartigen en kunnen we sneleen grote wedstrijd, waarop hij werd uitgelachen door schakelen omdat ik iedereen in ‘het wereldje’ ken; eende dames. Achteraf gezien had Hays groot gelijk met zijn perfecte combinatie dus. In het uiterste geval zou ik zelfs inschatting van nog sportinhoudelijk een bijdrage kunnen leveren aan de talenten van het team!” geeft Kortbeek aan. het team. Maar De samenwerking zal moeten leiden tot mooie presta- één zwaluw maakt ties in de komende 3 jaar, met als climax de prestatie die nog geen zomer. “Het zijn geleverd moet gaan worden in de Kaukasus, dichtbij de mooie, unieke prestaties, Zwarte Zee! zeker voor Nederland, maar we hebben Esmé Kamphuis Facts tijd nodig Geboortedatum: 22 mei 1983 om dat elke Woonplaats: Amsterdam week te kunnen doen. Lengte/gewicht: 1.78m/73kg Niemand gaat in één keer Actief in bobsleeën sinds 2004 van nul naar winnen” zoals Kamphuis dit treffend weet te Beste prestaties met bobsleeën: verwoorden. De ambitie van het team is om dit - Olympische Spelen Vancouver 2010: 8e plekbinnen korte tijd te gaan realiseren met één belangrijk - Deelname aan 4 Wereldkampioenschappen,hoofddoel: de Olympische Winterspelen van Sochi 2014. beste prestatie: WK 2011: 6e plekDaar moet het gebeuren. Alle tussenliggende wedstrij- - Deelname aan 4 Europese Kampioenschappen,den zullen belangrijk zijn en er zal gepiekt gaan worden beste prestatie: EK 2011: 3e plekop EK’s, WK’s en Wereldbekerwedstrijden, maar op de - Deelname aan tientallen Wereldbeker wedstrij-Olympische Spelen het allerhoogste behalen, daar ligt de den, beste prestatie: WC Cesana 2011: 2e plekmotivatie van de dames en van de bondscoach. “HoewelSochi 2014 nog ver weg is, zijn we er nu al mee bezig. Opmerkelijk: bang voor achtbanenActive Magazine - voorjaar 2011 7
 8. 8. CrISISPleIn.nlActive Professionals ICTActive Professionals Test ConsultancyActive Professionals ProjectmanagementIn 2007 is Mike Barten in contact gekomen met Gaby Zeker tijdens calamiteiten ver-Smit van Active Professionals, beide waren bij het Mi- wacht iedereen dat de com-nisterie van Justitie in Gouda werkzaam als projectma- municatie optimaal is en datnager. Na afloop van de opdracht is Mike via Active de informatiesystemen goedProfessionals bij vts Politie Nederland als freelance functioneren. Om dit te ga-projectmanager aan de slag gegaan. Momenteel werkt randeren worden alle infor-Mike al een aantal jaren via Active Professionals bij matiesystemen gestructureerdhet NIFV, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (het getest. Active Professionals Mike BartenNIFV is een zelfstandig bestuursorgaan). Hij is daar als is binnen het project Netcen-projectmanager Techniek en Beheer verantwoordelijk trisch Werken verantwoordelijk voor het opstellen vanvoor gerelateerde aspecten binnen het landelijk pro- het testplan, de testscripts, de uitvoering van de testenject Netcentrisch Werken. en de rapportage aan de opdrachtgever betreffende de implementatie en migratie van het Landelijk CrisisHet landelijk project Netcentrisch Werken ondersteunt Management Systeem LCMS2.0de implementatie van netcentrisch werken in de 25veiligheidsregio’s in opdracht van het Veiligheidsbe- Met name het belang van de applicatie, de omvang,raad. Centraal staat hierin het invoeren van de netcen- de geografische aspecten en het grote aantal gebrui-trische werkwijze waarmee de informatieorganisatie kers binnen de veiligheidsregio’s, maken het testtrajecten -voorziening voor crisisbeheersing wordt ingericht, uitermate uitdagend. Door gebruik te maken van degeregeld en vormgegeven. Daarnaast wordt het lande- testmethodiek TMap, is Active Professionals in staat hetlijk crisismanagement systeem uitgerold. De nadruk ligt testtraject gedegen voor te bereiden en uit te voeren.op het organiseren van processen, producten en de werk-wijze van informatievoorziening en -uitwisseling tijdensincidenten, calamiteiten en crises. Mike Barten over Active Professionals Mike Barten geeft aan dat Active Professionals zich kenmerkt als een flexibele en ambitieuze organisatie met ruime ervaring op testgebied. “Active Professionals is goed in out of the box denken en ziet het belang van de opdrachtgever en opdrachtnemer in een traject.” TEST PROJECTEN DIE RESULTAAT OPLEVEREN Active Professionals Test Consultancy voert opdrachten uit voor klanten binnen de landelijke overheid en de commerciële sector. Klanten van Active Professionals Test Consultancy zijn onder ander: Albelli, Mammoet, Nationale Nederlanden, Tele2, Crisisplein, het CAK en het Ministerie van Defensie.8 Active Magazine - voorjaar 2011
 9. 9. ProMen Active Professionals Performance Management Active Professionals FinanceDe regering kort de sociale werkvoorzieningen (SW) in 2011 met € 120 miljoen euro.Voor 2015 is de verwachting dat dit groeit naar € 400 miljoen per jaar en daarna moetdat bedrag oplopen tot € 700 miljoen per jaar. Ook Promen, een bedrijf dat werkzaam isop het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie, moet de effecten van dezebezuinigingen het hoofd bieden. temen aanwezig informatie inzichtelijker en beter be- Jaap van Emmerik schikbaar gemaakt. Het re- sultaat hiervan is dat er nu altijd actuele dynamische informatie beschikbaar is. Ook binnen de havensector van Rotterdam werken Ac- tive Professionals en Promen nauw samen om de be- drijven in het havengebied bekend te maken met de diensten die beide partijen leveren. Deze samenwer- king is ontstaan vanuit het idee dat opdrachtgevers be- hoefte hebben aan een organisatie die op alle niveaus kan ondersteunen. Van inpakkers en schoonmakers tot financieel managers en ICT Consultants. Op de afdeling Jan Kappenburg over de samenwerking met Promen:Jaap van Emmerik, algemeen directeur Promen: “Ook “We streven altijd naar een win-win-wín-situatie. Allebij Promen komen de bezuinigingen van de overheid betrokken partijen moeten tevreden zijn, maar methard aan. De gevolgen zijn ingrijpend voor ons bedrijf. name de klant moet het gevoel hebben dat hij op deHet aanboren van nieuwe markten is daarom essenti- juiste wijze geholpen wordt. Vanuit die visie, én van-eel. Wij willen zoveel mogelijk bedrijven kennis laten zelfsprekend de maatschappelijke betrokkenheid, zijnmaken met de brede dienstverlening van Promen.“ wij een samenwerking met Promen aangegaan. Wij willen net als Promen een partner zijn van onze klan-Active Professionals en Promen werken al jaren nauw ten en niet alleen de leverancier die maandelijks eensamen op verschillende gebieden. Toen Jaap van Em- factuur stuurt.”merik nog nadrukkelijker de effectiviteit en efficiencyvan de interne processen inzichtelijk wilde maken, PROMEN 2010 factsdacht hij direct aan Active Professionals. Van oudsher Ruim 2.000 medewerkersheeft Promen meerdere Excel spreadsheets en pakket- € 54.000.000 aan inkomstenten. Maar met de analyse en rapportagetool QlikView Meer dan 1.000 intake-gesprekken per jaarheeft Active Professionals de in de verschillende sys- Vestigingen in Capelle aan den IJssel en Gouda Jaap van Emmerik over Active Professionals: “Active Professionals is een enthousiaste club mensen die mee- denkt met de klant. Jan Kappenburg prikkelt ons bedrijf graag door op een andere manier naar de processen te kijken. Active Professionals levert maatwerk en is zeer flexibel.”Active Magazine - voorjaar 2011 9
 10. 10. VA n g A n S e w I n K e lActive Professionals ICTActive Professionals Afval en MilieuActive Professionals Performance ManagementActive Professionals FinanceActive Professionals heeft van origine een nauwe band als teamleider grootboek en is sinds kort ook verantwoor-met Van Gansewinkel. Al sinds 2005 ondersteunt Active delijk voor de salarisadministratie. Momenteel werken erProfessionals Van Gansewinkel (en AVR) bij verschillende 15 medewerkers op beide afdelingen. Vijf medewerkersfinanciële en operationele vraagstukken. Ook op het ge- op de grootboekafdeling en tien op de salarisadministratie.bied van werving & selectie heeft Active Professionals alvaak de helpende hand kunnen bieden. Richard heeft met al zijn drukke werkzaamheden eenVan Gansewinkel is zowel afvaldienstverlener als grond- beroep gedaan op Active Professionals. Gerben Du-stoffen- en energieleverancier. Van Gansewinkel zamelt jardin (Financieel Consultant van Active Professionals)niet alleen afval in, maar ondersteunt Richard opbe- en verwerkt afval tot financieel administratiefgrondstof, bouwstof en gebied. Gerben heeftenergie. Op dit moment zich volgens Richard ergis vooral de Benelux de snel aangepast aan dethuismarkt, maar ze zijn cultuur van Van Ganse-ook actief in Tsjechië, winkel, hij denkt meePolen, Frankrijk, Honga- en werd daardoor heelrije en Portugal. De ruim snel opgenomen bin-5.800 medewerkers reali- nen de vaste groep me-seren een jaaromzet van dewerkers. Gerben is in1,1 miljard euro. de plaats gekomen voor Van Gansewinkel een andere medewerker,220 miljoen vuilniszakken, heeft zich de procedures zeer snel eigen gemaakt enruim 1 miljard douchebeurten voor een enorme kwaliteitsimpuls gezorgd. En, zoalsVan Gansewinkel Groep verwerkte in 2010 ongeveer Richard het verwoordt: “Gerben is inmiddels bijna on-2 miljoen ton afval in haar afvalenergiecentrales, ofwel misbaar geworden voor de gehele afdeling”.zo’n 220 miljoen vuilniszakken. Na het verbrandingsproces Richard is van één ding heel zeker, bij elk nieuw probleemis het afval ‘weg’, maar we krijgen er wel iets voor terug: dat zich voordoet en intern niet kan worden opgelost zalenergie en grondstoffen. Eén vuilniszak levert genoeg hij direct een belletje naar Active Professionals plegen!energie voor zeven douchebeurten. Van Gansewinkel le-verde in totaal ongeveer 770 GWh elektriciteit aan het net Reorganisatieen bijna 2500 TJ aan warmte. De netto energieproductie “Op het moment zitten we midden in een reor-van de centrales komt overeen met het jaarlijkse elektrici- ganisatie“ vertelt Richard. “Het management isteitsverbruik van ongeveer 220.000 huishoudens. veranderd en we verhuizen met het Financieel Shared Service Centre naar Lommel (België).”Ondersteuning op financieel administratief gebied Richard is verantwoordelijk voor de migratie vanRichard den Ouden werkt ruim 1,5 jaar bij AVR (een onder- alle administraties naar België. De deadline van ditdeel van de Van Gansewinkel Groep). Richard is begonnen alles ligt op 1 november 2011. Afval wordt door de meeste mensen als ongewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Van Gansewinkel denkt daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten en goederen van morgen. Van Gansewinkel maakt er zelfs graag iets nuttigs van. Dan moet je denken aan bouwstoffen, grondstoffen en energie.10 Active Magazine - voorjaar 2011
 11. 11. ACTIVe ProfeSSIonAlS gedreven door ambitieHertel kiest voor Qlikview Werving & selectie sterk gegroeidMet meer dan 10.000 medewerkers in ruim 20 landen De werving & selectie activiteiten van Active Profes-is Hertel een mondiale dienstverlener binnen de sionals zijn in 2010 sterk gegroeid. Meer dan 20 kan-industriële sector. Door de sterke groei van Hertel, didaten zijn succesvol aan een nieuwe werkgeverzowel autonoom als door acquisities, groeit de behoef- geholpen. Relaties waarvoor Active Professionalste aan tijdige en betrouwbare management informatie. werving & selectie opdrachten uitvoert zijn onderActive Professionals ondersteunt Hertel met behulp andere: HVC Alkmaar, DAR Nijmegen, Hertel Rot-van QlikView bij het opstellen en realiseren van een terdam, CMR Holland Ridderkerk, Thermen Holidaydynamische rapportage- en analyseomgeving. Schiedam, Ecoloss Rotterdam, Nedvang Rotterdam, GMT Europe Amsterdam, ANWB Den Haag, AlbedaCO2 duurzaamheidsmonitor College Rotterdam, Visser & Smit Hanab PapendrechtActive Professionals heeft een duurzaamheidmonitor en Milieudienst Zuidoost Utrecht Zeist.ontwikkeld die door commerciële en gemeentelijkeinzamelbedrijven gebruikt wordt om te rapporteren Functies die Active Professionals in de afgelopenover de resultaten, in termen van CO2, van het ge- periode heeft ingevuld zijn onder andere:scheiden inzamelen van afvalstromen zoals kunststof, - ICT directeurpapier, glas, textiel en GFT. De monitor wordt tevens - Project managergebruikt ter ondersteuning voor het vaststellen van - Product managerhet beleid rondom het gescheiden inzamelen van af- - Finance managervalstromen. O.a. Spaarnelanden (Haarlem), De Meer- - Servicemanagerlanden (9 gemeenten) en Van Gansewinkel maken - Financieel medewerkstergebruik van de duurzaamheidmonitor. - Functioneel beheerder - Accountmanager - Controller - TeamleiderActive Professionals is gecertificeerd partner én reseller Is uw interesse gewekt?van QlikView. Een nieuwe type Business Intelligence- Neem voor een demo contact optool dat bedrijven spectaculaire resultaten biedt. Dank- met Gaby Smit telefoon 010 428 55 66zij de gebruikerseenvoud van QlikView kan iedereen op of mail gaby.smit@active-professionals.nleen simpele wijze gegevens consolideren, doorzoeken,visualiseren en analyseren. Wereldwijd maken inmiddelsmeer dan 15.000 bedrijven gebruik van QlikView.Active Magazine - voorjaar 2011 11
 12. 12. Active Professionals ICT Active Professionals Test Consultancy Active Professionals Projectmanagement Active Professionals Afval en Milieu Active Professionals Finance Active Professionals Performance Management Contact Postadres Heeft u behoefte aan verbeterde management Postbus 54177 rapportages of het maken van analyses over 3008 JD Rotterdam uw bedrijfsvoering? Of heeft u behoefte aan vaste of tijdelijke ondersteuning door ervaren, Bezoek adres breed georiënteerde professionals? Laat u zich Fascinatio Boulevard 562-1 dan overtuigen door de flexibiliteit, 2909 VA Capelle aan den IJssel no-nonsense aanpak en concurrerende T (010) 428 55 66 tarieven van Active Professionals. F (010) 428 28 42 We maken graag een afspraak met u voor info@active-professionals.nl een vrijblijvend gesprek. www.active-professionals.nl gedreven door ambitieAMBITIEUS • SOCHI 2014 • DATA WAREHOUSE • GEDREVEN • RESULTAAT • DASHBOARD • PRIKKELEN

×