Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Components de l’ordinador

368 views

Published on

.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Components de l’ordinador

 1. 1. Components de l’ordinador. Marina Trinidad.
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>1.- Què és la informàtica? </li></ul><ul><li>2.- Els ordinadors. </li></ul><ul><li>2.1. - Elements d’un ordinador. </li></ul><ul><li>2.1.1.- Maquinari o hardware. </li></ul><ul><li>2.1.2.- Programari o Software. </li></ul><ul><li>2.2.- Capacitats i funcions d’un ordinador. </li></ul><ul><li>3.- Maquinari. </li></ul><ul><li>3.1. -CPU. </li></ul><ul><li>3.1.1.- Unitat central de processament. </li></ul><ul><li>3.1.2.- Microprocessador. </li></ul><ul><li>3.1.3.- Busus . </li></ul><ul><li>3.2.- Memòria. </li></ul><ul><li>3.2.1.- Memòria interna. </li></ul><ul><li>3.2.1.1.- Memòria ROM. </li></ul><ul><li>3.2.1.2.- Memòria RAM. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>3.2.2.- Memòria externa. </li></ul><ul><li>3.2.2.1.- Disc dur. </li></ul><ul><li>3.2.2.2.- Disquet. </li></ul><ul><li>3.2.2.3.- CD . </li></ul><ul><li>3.2.2.4.- USB . </li></ul><ul><li>3.3.- Perifèrics. </li></ul><ul><li>3.3.1.- Entrada d’informació. </li></ul><ul><li>3.3.1.1.- Teclat. </li></ul><ul><li>3.3.1.2.- Ratolí. </li></ul><ul><li>3.3.1.3.- Scanner . </li></ul><ul><li>3.3.2.- Sortida d’informació. </li></ul><ul><li>3.3.2.1.- Monitor. </li></ul><ul><li>3.3.2.2.- Impressora. </li></ul><ul><li>3.3.3.- Entrada/Sortida d’informació. </li></ul><ul><li>3.3.3.1.- Memòria externa. </li></ul><ul><li>3.3.3.2.- Mòdem. </li></ul><ul><li>4.- Programari. </li></ul><ul><li>4.1.- Programari de sistema. </li></ul><ul><li>4.2.- Programari d’aplicació. </li></ul>
 4. 4. 1.-Què és la informàtica? <ul><li>La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics . </li></ul><ul><li>La informàtica es refereix al tractament automatitzat de la informació d’una forma útil i oportuna. No es pot confondre el caràcter teòric d’aquesta ciència amb altres aspectes pràctics como Internet. </li></ul>
 5. 5. 2.-Els ordinadors. 2.1.- Elements d’un ordinador:
 6. 6. 2.1.1.- Maquinari o Hardware: <ul><li>El maquinari o hardware es el conjunt de les seves parts físiques. </li></ul><ul><li>Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador la placa mare,que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius o la CPU. </li></ul><ul><li>També hi ha elements electromecànics com el disc dur, la gravadora de CD o de gravadora de DVD, la font d'alimentació, etc. </li></ul><ul><li>Situats a l'exterior de la caixa hi ha els perifèrics d'entrada i sortida . </li></ul>
 7. 7. 2.1.2.-Programari o Software. <ul><li>El programari o software, és el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. </li></ul><ul><li>També és el conjunt de diferents programes de l’ordinador que venen instal·lats per a un millor funcionament del ordinador. </li></ul>
 8. 8. 2.2.-Capacitats i funcions d’un ordinador. <ul><li>EL PROCESSADOR: rep i processa una sèrie de dades y en funció d’ells realitza una sèrie d’operacions i envia a la resta de dispositius ordres per a executar. </li></ul><ul><li>LA MEMÒRIA: guarda la informació, independentment de si esta processant-ho o simplement l’emmagatzema. </li></ul><ul><li>ELS PORTS D’ENTRADA: reben informació de l’exterior del PC per a processar-la. </li></ul><ul><li>ELS PORTS DE SORTIDA: “treuen a l’exterior&quot; la informació desprès de haver estat processada. </li></ul>
 9. 9. 3.MAQUINARI 3.1.-La CPU.
 10. 10. 3.1.1.-Unitat central de processament. <ul><li>La unitat central de processament o CPU, és el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. </li></ul>
 11. 11. 3.1.2.-Microprocessador. <ul><li>El microprocessador, es el cervell de l’ordenador. </li></ul><ul><li>Es un chip , un tipus de component electrònic en el seu interior existeixen milers d’elements anomenats transmissors. </li></ul>
 12. 12. 3.1.3.-Els busos. <ul><li>Es denomina bus , al conjunt de connexions físiques que poden compartir-se amb múltiples components de hardware per que es comuniquin entre sí. </li></ul><ul><li>El propòsit dels busos es reduir el número de rutes necessàries per a la comunicació entre els diferents components. </li></ul>
 13. 13. 3.-Maquinari. 3.2.- MEMÒRIA
 14. 14. 3.2.1.- Memòria interna
 15. 15. 3.2.1.1.-MEMORIA ROM <ul><li>es un mitjà de emmagatzemen utilitzat en ordinadors que permet nomès la lectura de la informació i no la seva escriptura, independentment de la presencia o no d’una font d'energia. </li></ul><ul><li>Les dates emmagatzemades en la ROM no es poden modificar, o al menys no de manera rapida o fàcil ja que te contingut vital per el funcionament del dispositiu, com els programes que engeguen el ordinador i realitzen els diagnòstics. </li></ul>
 16. 16. 3.2.1.2.-MEMORIA RAM <ul><li>La memòria RAM es un tipus de memòria que utilitzen els ordinadors per guardar els programes als que necessitem tenir un ràpid accés. </li></ul><ul><li>Es una memòria de tipus volàtil , es a dir, que es borra quan apaguem el ordenador. </li></ul>
 17. 17. 3.2.2.-Memòria externa
 18. 18. 3.2.2.1.- Disc dur. <ul><li>Es un dispositiu d‘emmagatzemen de dades no volàtil que utilitza un sistema de gravació magnètica per l’emmagatzemen de dades digitals. </li></ul><ul><li>Es compon per un o més plats o discos rígids, units por un mateix eix que gira a gran velocitat dins d’una caixa metàl·lica. </li></ul>
 19. 19. 3.2.2.2.-Disquet <ul><li>Un disquet es un suport de emmagatzemen de dades format por una peça circular de material magnètic, fina y flexible tancada en una coberta de plàstic quadrada o rectangular. </li></ul><ul><li>Els disquets es llegeixen i s’escriuen mitjançant un dispositiu anomenat disquetera. </li></ul>
 20. 20. 3.2.2.3.-CD <ul><li>Un disc compacte o CD és un disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades. </li></ul><ul><li>El disc compacte és un sistema digital d'enregistrament, a diferència del casset i el disc de vinil, que són sistemes analògics. </li></ul><ul><li>les ones sonores han estat descrites usant una codificació numèrica, que és el que s'enregistra en el disc. L'aparell reproductor crearà el so a partir d'aquesta informació enregistrada en el disc. </li></ul>
 21. 21. USB <ul><li>Petit dispositiu per l'emmagatzemen d’informació digital que utilitza generalment memòries flash. </li></ul><ul><li>Són molt barates, resistents a la pols i en teoria poden guardar informació durant 10 anys i tornar a escriure més d’un milió de vegades. </li></ul>
 22. 22. 3.3.-Perifèrics <ul><li>Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal. </li></ul>
 23. 23. 3.3.1.-Entrada d’informació. <ul><li>Es la col·lecció de interfases que utilitzen las diferents unitats funcionals d’un sistema de processament de informació per a comunicar-se unes amb les altres, o també per senyals (informació) enviada a través de aquelles interfases . </li></ul><ul><li>Les entrades són las senyals rebudes per d'unitat i les sortides són les senyals enviades per aquesta. </li></ul>
 24. 24. 3.3.1.1.-Teclat <ul><li>En informàtica, un teclat d'ordinador és un perifèric utilitzat per la introducció d'ordres i dades en un ordinador, encara que teclats similars s'utilitzen també en màquines d'escriure. </li></ul><ul><li>Actualment el teclat és un element indispensable per un ordinador i és juntament amb el ratolí el perifèric d'entrada més important. </li></ul>
 25. 25. 3.3.1.2.-Ratolí. <ul><li>El ratolí es un dispositiu utilitzat per facilitar el funcionament d’un entorn gràfic en un ordinador. </li></ul><ul><li>Detecta el moviment relatiu en dos dimensiones per la superfície plana en la que es repenja , relaxant-se habitualment a través d’una fletxa en el monitor. </li></ul>
 26. 26. 3.3.1.3.-Scanner <ul><li>Un escàner és un dispositiu que explora un espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament. </li></ul><ul><li>També el podem definir com un digitalitzador d'imatge, que transforma una imatge analògica en una digital. </li></ul><ul><li>Per a digitalitzar una imatge s'ha de transformar primer en senyal elèctric i, posteriorment aquest senyal elèctric s'ha de transformar en senyal digital perquè sigui reconeguda per un ordinador. </li></ul>
 27. 27. 3.3.2.-Sortida d’informació. <ul><li>Els dispositius de sortida ens permeten treure la informació de l’ordinador ja sigui de un resultat obtingut d’un procés o de la informació emmagatzemada al nostre ordinador. </li></ul>
 28. 28. 3.3.2.1.-Monitor <ul><li>El monitor del ordinador , tot i que també es comú anomenar-lo «pantalla», es un dispositiu de sortida que, mitjançant una interfase, mostra els resultats del processament de una computadora. </li></ul>
 29. 29. 3.3.2.2.-Impressora <ul><li>Una impressora es un perifèric de ordinador que permet produir una copia permanent de textos o gràfics de documents emmagatzemats en format electrònic, imprimint-los en medis físics, normalment en paper o transparències, utilitzant cartuchos de tinta o tecnòloga laser. </li></ul>
 30. 30. 3.3.3.- Entrada/sortida d’informació <ul><li>Els dispositius d’entrada/sortida, també abreviat E/S, es la col·lecció de interfases que utilitzen las diferents unitats funcionals de un sistema de processament de informació per a comunicar-se unes amb les altres, o a traves de senyals enviades a través de les interfases. </li></ul>
 31. 31. 3.3.3.1.-Memòria externa <ul><li>La memòria externa fa referencia a tots els dispositius i medis de emmagatzement que no són part de la memòria interna del ordinador. Són part de la memòria externa els disquets, els discos òptics, els discos durs, les unitats de cinta, etc. La memòria externa no es fonamental per el funcionament de un ordinador. </li></ul>
 32. 32. 3.3.3.2.-Mòdem <ul><li>Un mòdem es un dispositiu que serveix per enviar una senyal anomenada moduladora mitjançant una altre senyal anomenada senyal portadora. </li></ul>
 33. 33. 4.- Programari.
 34. 34. 4.1.-Programari de sistemes. <ul><li>En terminòloga informàtica el software del sistema, denominat també software de base, consisteix en programes informàtics que serveixen per a controlar i interactuar amb el sistema operatiu, proporcionant control sobre el hardware y donant suport a altres programes; en contraposició del anomenat software de aplicació. </li></ul>
 35. 35. 4.2.-Programari d’aplicació <ul><li>un programa de aplicació es un tipus de software dissenyat per a facilitar al usuari la realització de un cert treball. </li></ul><ul><li>Aquesta característica ho diferencia de altres tipus de programes, com els sistemes operatius, els llenguatges de programació i las utilitats. </li></ul>

×