Components bàsics de les t ic

549 views

Published on

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Components bàsics de les t ic

 1. 1. SISTEMA INFORMÀTIC Estructura bàsica d’un sistema informàtic.
 2. 2. INDEX <ul><li>[1] MAQUINARI I PROGRAMARI </li></ul><ul><li>1.1 Maquinari o Harwer </li></ul><ul><li>1.2 Programari o Softwore </li></ul><ul><li>[2] ELS ORDINADORS </li></ul><ul><li>2.1 Capacitats o funcions dels ordinadors </li></ul><ul><li>2.2 Classificació dels ordinadors </li></ul><ul><li>2.3 Elements principals </li></ul><ul><li>- CPU </li></ul><ul><li>- Memòria </li></ul><ul><li>- Perifèrics: Entrada/Sortida </li></ul>
 3. 3. INDEX 2 <ul><li>[3] PROGRAMARI DEL SISTEMA </li></ul><ul><li>3.1 Sistema operatiu </li></ul><ul><li>3.2 Llenguatges de progamació </li></ul><ul><li>3.3 Progamas d’aplicació </li></ul><ul><li>- Processador de textos </li></ul><ul><ul><li>Bases de dades </li></ul></ul><ul><li>- Fulls de càlcul </li></ul><ul><li>- Disseny gràfic </li></ul><ul><li>- Jocs </li></ul>
 4. 4. [1] MAQUINARI I PROGRAMARI <ul><li>MAQUINARI O HARDWARE: </li></ul><ul><li>Part física del sistema informàtic. ( Part que es pot tocar) </li></ul><ul><li>PROGRAMARI O SOFTWARE: </li></ul><ul><li>Part lògica del sistema informàtic . Controlen el treball del maquinari i fan el tractament del de la informació. </li></ul>
 5. 5. [2] ELS ORDINADORS 2.1 Capacitats o funcions dels ordinadors <ul><li>Emmagatzemar les dades. </li></ul><ul><li>Presentar les dades processades. </li></ul><ul><li>Processar les dades. </li></ul><ul><li>Llegir dades de l’exterior. </li></ul>
 6. 6. 2.2 Classificació dels ordinadors. <ul><li>Ordinadors de propòsit general : </li></ul><ul><li>Funció concreta i que es poden utilitzar per diverses funcions. </li></ul><ul><li>Ordinadors de propòsit específic: </li></ul><ul><li>Treball concret i especialitzat que ha de desenvolupar la màquina. </li></ul>
 7. 7. 2.3 ELEMENTS PRINCIPALS <ul><li>CPU + elements </li></ul><ul><li>MEMÒRIA + tipus </li></ul><ul><li> PERIFÈRICS + tipus </li></ul>
 8. 8. CPU <ul><li>“ Cervell” de l’ordinador. </li></ul><ul><li>A l’interior del CPU poden trobar dos elements: </li></ul><ul><li>- Microprocessador : Xip integrada la CPU </li></ul><ul><li>- Busos: Sistema informàtic connectats “conjunt de línies” que permeten aquesta comunicació . </li></ul>
 9. 9. MEMÒRIA <ul><li>CPU m’emmagatzema temporalment la informació per poder-la processar. Dos tipus de memòria. </li></ul><ul><li>- Memòria Interna </li></ul><ul><li>- Memòria Externa </li></ul>
 10. 10. MEMÒRIA INTERNA <ul><li>Conté programes i la informació perquè el nostre ordinador pugui dur a terme una tasca determinada: </li></ul><ul><li>- Memòria ROM -> Memòria de lectura. </li></ul><ul><li>- Memòria RAM -> Memòria de lectura i escriptura. Memòria principal de l’ordinador. </li></ul>
 11. 11. MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Per poder conservar informació un cop apagat l’ordinador i recuperar-lo després de engegar fem servir la memòria externa. I trubem dos tipus: </li></ul><ul><li>- El disc dur : Emmagatzema gran cuantitat d’informació. </li></ul><ul><li>- El disquet: Menys capacitat però és extern. </li></ul>
 12. 12. ELS PERIFÈRICS <ul><li>Conjunt de dispositius amb la comunicació d’un equip informàtic amb l’exterior. </li></ul><ul><li>- Entrada </li></ul><ul><li>- Sortida </li></ul><ul><li>- Entrada/Sortida </li></ul>
 13. 13. Perifèrics d’entrada d’informació. <ul><li>El teclat </li></ul><ul><li>El ratolí </li></ul><ul><li>Escàner </li></ul>
 14. 14. Perifèrics de sortida d’informació <ul><li>El monitor </li></ul><ul><li>La Impressora </li></ul><ul><li>El traçador gràfic o plòter </li></ul>
 15. 15. Perifèrics d’entrada/sortida d’informació <ul><li>Dispositius de memòria externa -> Disquets, discs durs, CD-ROM, DVD… </li></ul><ul><li>El módem -> Permet enviar i rebre informació a través de l’ordinador i utilitzant la xarxa telefònica. </li></ul>
 16. 16. [3] PROGRAMARI DE SISTEMA <ul><li>Du a terme les operacions bàsiques de control de l’ordinador. </li></ul><ul><li>Hi trobem el Sistema Operatiu [3.1] -> Conjunt de progames de control del maquinari. </li></ul><ul><li>- Windows, LINUX i SO d’Apple </li></ul>
 17. 17. [ 3.2] Els llenguatges de programació <ul><li>Programes que s’han fet amb la finalitat de crear programes. </li></ul><ul><li>Facilita la feina als programadors. </li></ul>
 18. 18. [3.3] Programari d’aplicació <ul><li>Conjunt de programes que ens faciliten la gestió de documents, el tractament de les dades. </li></ul><ul><li>- Processador de textos : Permet la integració de text, dades, sons i imatges. </li></ul>
 19. 19. Programari d’aplicació 2 <ul><li>Bases de dades: Permet tractar d'informació i dur a terme processos de consulta. </li></ul><ul><li>Fulls de càlcul: Faciliten possibilitats matemàtiques i de càlcul. </li></ul>
 20. 20. Programari d’aplicació 3 <ul><li>Fulls de càlcul: Faciliten possibilitats matemàtiques i de càlcul . </li></ul><ul><li>Disseny gràfic: Dibuixos, plànols, esquemes… </li></ul>
 21. 21. Programes d’aplicació 4 <ul><li>Jocs: Imatges i sons d’acord amb l’actuació de l’usuari. </li></ul>

×