E book mahuligad

513 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E book mahuligad

 1. 1. ||||||| आठ || || || :७ २०१२ : ई , ई : Cover Photo : V Hikerz : : www.trekshitiz .com : – ई- ठ ई ई . ©ई २०१२ ई ११०२, ई ठ . ४००६०४ : आ ठ आ ई आ : durgabhari@gmail.com ई ठई www.esahity.com
 2. 2. ए , आई
 3. 3. **आ ** !! आ . : .आ ठ ( ) आ . , ए , ( आ आ ) , आ : आठ ? ,ए ठ , - , आ . , - -ई
 4. 4. (आ !)." आ "ए , ए - , ए आ .( !) ठ - आ ए " "ठ , ठ आ ठ - , - , - - ! (आ आ , !) आ आ आ : आ !आ ए - - आ , , , , - , आ . " " ( !) ! " " !! आ . -ई
 5. 5. , , ए , , ठ adjust , ठ आ . . " " ई- आ आ आ - ई- ! आ आ आ आ आ ठ आठ . ए ए - , , , , .ए ! आ आ आ - , ! ( , )ई
 6. 6. . आ . ए ई (आ ) . ठ . आ आ आ . आ आ . . ठ आ . . ठ . आ आ .आ आ ठ . .ई
 7. 7. ठ ठ, , ठ आ आ ...ए ए . .ठ आ . ई ९० . ठ आ .आ . - . .आ . ठ ए . . आ . ठई
 8. 8. . , आ आ . ए . . , आ . , आ . . आ आ . आ . ठ आ . - . ७-८ . आई
 9. 9. आ . आ . , आ आ आआ . आई
 10. 10. " . ( ) ठ . . . १६८९ ठ आ . आ आ ठ . ए आ . , आई
 11. 11. . आ . - आ ठ आ . १६३६ . . आ . आ . आ . आ ठ . ठ आ . आ . ई आ . . ठ आ .ई
 12. 12. , आ . आ . आ . ९ १६५८ . १६६१ . . आ , आ . ए ए आ . ठ . १६६५ . . . १६७० . आ .ई
 13. 13. . . आ आ आ आ . . ठ १६७० आठ आ . १६ १६७० . - ई . ई . , आ . ठ . . आ ,ई
 14. 14. . १७३५ आ . . १८१७ . आ .ई
 15. 15. एई
 16. 16. आ - आ . . आ . आ आ . आ आ . ए . , . ए आ . .ई
 17. 17. आ ए आ . . . ( ) . ठ - आ . आ . ई आ . आ . ,आ , . . आ . आ आ आ . ई आ . ए . - . आई
 18. 18. आ . आ ए . ठ आ . . ( )आ .आ . ए . आ . . . . . ठ आ . ए . . . आ , ,ई
 19. 19. . . . , , . ठ . . ठ आ आ , , , , आ . .आ आ आ . . ई , - , , आ .ई
 20. 20. ठए . ठआ ए . आ . आ . आ आ . , , आ ठआई
 21. 21. ई - आ ठ . ए - आ . . - / ए . . . आ . . . - . . आ .ई
 22. 22. : आ . आ (०२५२७६८२४५६, ९२७१३८५७०१) , . : आ . ठ आ . आ ठ . ठ :आ . ६ ८ .ई
 23. 23. ** **( : ) .आठ , ए ए आ ! , , , आ , - आ " " आ . ए ठ !ई
 24. 24. १) ,आ , , आ ठ .२) . . ए . . .३) आ ई . आ . , , ए ठ ई आ ई .४) ठ , ,( / ई ) ,( ई ), , , . एठ .५) आ . , - आ आ ठ . आ आ आ . , , .६) ठ ! , आ . आ .७) आ . , , , ,ई
 25. 25. , एआ .. . , , / ठ - . आ . ठ , , ठ . , ?८) ए ठ आ . २ . आ ’ ’ ठ ! . . .९) आ आ , .ठ .ए , , - ठ . ए -ए ए . - - , - , , , , , ठ . . ! आ . आ . .१०) , , - , ठ . , , ठआ . आ , , - ,आई
 26. 26. आ ! ठ : . ए ? आ ठ ! , ई . ए आ आ ! : ।ई
 27. 27. - आई
 28. 28. ! !! ? ! ई आ आ आ . आ . . आ ई आ . आ . आ आ आ . आ . आ ठ आ आ आ . आ ई . ए आ ?आ ,आ . ठ . आ आ . ठ आ आ . आ आ आ . आआ , ई ठ . आ आ . आ ए आ आ .आआ आ . ? आ ठ durgabhari@gmail.com ई ई ठ www.esahity.comई
 29. 29. www.marathiriyasat.comई

×