Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

116 kshitijachya paar

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

116 kshitijachya paar

 1. 1. ´É¹ÉÇ 4 lÉä +ÆEò Gò.116`  ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú : ªÉVɨÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò : „ɇ„ÉEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉà) 
 2. 2. `  : ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý : ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä) ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç) º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò) ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖƤÉ<Ç) : ºÉÆ{ÉEÇò : UôɪÉɇSÉjÉ - ‡xɇJÉ±É {ÉƇb÷iÉ, MÉÖMÉ±É ई सािहत्य ित ान जी ११०२, ईटिनटी, मॅरेथॉन चौक ठाणे – ४००६०४ 9869674820 ½þÉ +ÆEò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ´É |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉnetaksharee@gmail.com    {ÉÉ®ú (½þCEò +ɇhÉ +‡vÉEòÉ®ú) सवर् ह त्या त्या कव च्या स्वाधीन. यातील कोणत्याही किवतेचे पुनमुर् ण कवा काशन करण्यापुव   त्या त्या कवीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  
 3. 3. `  ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ºÉɆªÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ {ɺÉɆªÉÉEòbä÷ +‡´É®úiÉ{ÉhÉä ±ÉIÉ `äö´ÉhÉÉ®Æú, ¨ÉɪÉäxÉ ®úÉJÉhÉ Eò®úhÉÉ®ú +ɦÉɳý VÉä´½þÉ lÉEÖòxÉVÉÉiÉ +ºÉä±É, ‡nù{ÉÖxÉ VÉÉiÉ +ºÉä±É, +SÉƦÉÒiÉ ½þÉäiÉ +ºÉä±É +ÉhÉÒ „ÉÉävÉiÉ +ºÉä±É +„ÉÒ VÉÉMÉÉ ‡VÉlÉä iªÉɱÉÉ lÉÉäb÷É´Éä³ý ]äõEòiÉÉ ªÉä<Ç±É +ÉhÉÒ ¨ÉÉÆb÷iÉÉ ªÉäiÉÒ±É ªÉÉ ‡VɴɺÉÞ¹]õÒSªÉÉ +xÉÉäJªÉÉ MÉÉä¹]õÒ, iªÉÉÆSÉÒ ºÉÖJÉ nÖù;JÉ, MɨÉiÉÒ VɨÉiÉÒ,iªÉÉÆSÉä =iºÉ´É, iªÉÉÆSÉÉ Vɱ±ÉÉä¹É iÉ®ú EòvÉÒ ¦ÉªÉÉhÉiÉÉ ºÉÖnùÂvÉÉ, ºÉÉ®ú EòɽþÒ. +É{É±É MÉVɤÉVɱÉä±É ¨ÉxÉ EÖò`äöiÉ®úÒ ¨ÉÉäEò³ýEò®úÉ´É +ºÉ iªÉɱÉÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É +ÉhÉÒ +É{ÉÉä+É{É iªÉÉSÉÒ {ÉÉ>ð±É ´É³ýiÉ +ºÉiÉÒ±É iªÉÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉÉEòbä÷, VÉÉäxÉä½þ¨ÉÒ +ºÉiÉÉä iªÉÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ, iªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ +ÉhÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ +ɺÉֺɱÉä±ÉÉ iªÉɱÉÉ Eò´ÉäiÉ PªÉɪɱÉÉ. ½þÒ +ÉäføxÉCEòÒSÉ nùÉäx½þÒEòbÖ÷xÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ +¦ÉÖiÉ{ÉÖ´ÉÇ ‡¨É±ÉxÉÉSÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ¤ÉPÉhÉɆªÉÉ |ÉiªÉäEòɱÉÉ iªÉÉÆxÉÒ+xÉ֦ɴɱÉ䱪ÉÉ EòɽþÒ =iEò]õ IÉhÉÉÆSÉÒ +É`ö´ÉhÉ +ɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ®úɽþÒ±ÉÒSÉ xɺÉiÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉ MÉÖVÉMÉÉä¹]õÒ SÉɱÉiÉ +ºÉiÉÒ±É ¨ÉɽþÒiÉ xÉɽþÒ, EònùÉSÉÒiÉ +ɦÉɳý EòvÉÒ ¨ÉÉÆb÷iÉ +ºÉä±É EòÉähªÉÉBEòÉ =vɴɺiÉ „ɽþ®úÉSÉÒ EòlÉÉ iÉ®ú EòvÉÒ ‡´É‡´ÉvÉ ®ÆúMÉÉxÉä ¨ÉÉJɱÉ䱪ÉÉ, ºÉÖMÉÆvÉÒ ¡Öò±ÉÉÆxÉÒ ºÉVɱÉ䱪ÉÉ EòÉähªÉÉ BEòÉxÉMÉ®úÒSÉÒ =iºÉ´ÉMÉÉlÉÉ, ¨ÉMÉ BEò ‡nùPÉÇ =ºÉɺÉÉ ]õÉEÖòxÉ iÉÉä κlÉiÉ|ÉYÉ +ɦÉɳýÉEòbä÷ BEò Eò]õÉIÉ ]õÉEòiÉ ºÉÉÆMÉiÉ+ºÉä±É EòÉähªÉÉ BEòÉ ¤ÉäUÖô]õ ´ÉÉnù³ýÉ„ÉÒ ‡vÉ]õ{ÉhÉä Eäò±Éä±ÉÉ ¨ÉÖEòɤɱÉÉ, EòvÉÒ BähÉ ¦É®úÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ lÉÆb÷ÒiÉ EÖòb÷EÖòb÷iÉPÉɱɴɱÉ䱪ÉÉ ®úÉjÉÒ, iÉ®ú EòvÉÒ iªÉÉSÉ ´ÉɆªÉɤɮúÉä¤É®ú ZÉÖ±ÉiÉ ZÉÖ±ÉiÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +xÉäEò ¨ÉÉèxÉ IÉhÉÉÆSÉÒº¨É®úhÉMÉÉlÉÉ. EòÒ +ÉhÉJÉÒ EòɽþÒ +lÉÇ +ºÉä±É iªÉÉÆSªÉÉ ¦Éä]õÒSÉÉ. EòÉªÉ +ºÉä±É iªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ +nÂù¦ÉÖiÉ ‡¨É±ÉxÉÉSªÉɺÉÖ´ÉÇhÉIÉhÉÉiÉ +ÉhÉÒ iªÉÉSªÉÉ ½þÒ {ÉÉ®ú. . . . . . !!!!!!! xÉCEòÒ EòÉªÉ +ºÉä±É. . . . . . ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú. . .!½þÉ +ÆEò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ +É{ɱªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÒ±É +„ÉÉSÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉÉÆxÉÉ, +„ÉÉ ‡IÉiÉÒVÉɱÉÉ +ÉhÉÒ ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®únùb÷±É䱪ÉÉ +xÉäEò ºÉÖ´ÉhÉÇIÉhÉÉÆxÉÉ. . . . . . . . . .! „ɇ„ÉEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉä) (Shashi_me.marathi@yahoo.com)  
 4. 4. शु ाची चादणी.`  ंशु ाची चादणी. ंमठात लपून बसले या साधु याचेह-यावर पसरले या चाद यात ंचं शोधतानािशिशरातील पानगळीत सापडले लेलेिहरवे पान तपासत राहीलेतेच जग याचे जुने संदभ .डो यावर आभाळ ओढू न घे याचाकिवलवाणा य न करणारे ेउघडेबोडक दलि त खेडे े ुया सा-याम ये ंिभजत पडले या दःखाची ुपिरसीमा शोधतानाआयु या या सीमा दर गे या हो या ूअगदी दर ि तीजा या पार ूअ िदसत राहीली तीचधू सर रे षा आिण यावरचमकणारी िदमाखदारशु ाची चादणी. ं-अिनल िबहाणीanilbihani@gmail.com  
 5. 5. `  ि ितजा याही प याड जाऊन ि ितजा याही प याड जाऊन ठसा िचमु कला उमटू न ये तू. चं सूय हातावर ग दन अंतरं गही उजळू न ये तू. ू चं ा या गा यात जाऊनी बीज कोवळे जवू न ये तू. वे चून तारे परडीम ये चादणरा ी तोलू न घे तू. ं अ मानी वाटावर जाऊन गुलाल रं गी माखू न जा तू. ं मेघंाना मग िमठीत घेऊन चब होउनी हाऊन जा तू. ऊन होउनी पानावरती िपवळे मोती साडत जा तू. ं गिहवर ले ऊन ाज ाचा देठावरती माडत जा तू. ं वाऱ्यावरती झू ला बाधु नी िहमिशखराना चुंबून ये तू. ं ं कोसळताना उ का होऊन दरीखोऱ्यंाना भेटून ये तू. ओलाडू न तो िवशाल सागर िपउनी लाटा उसळत जा तू. ं वारा होऊन िहरवी करणे बेिफकीरीने घु सळत जा तू. ु वणवा जळता देहावरती फकर घालू न शमवत जा तू . ुं मळभ दाटता पापणीपाशी धरतीवरती बरसत जा तू . हातावर या रे षा खोडू न न ंाशी भाडत जा तू. ं पूव िदशेला सूय होउनी आभाळावर पेटत जा तू.  संिचता कारखानीस.
 6. 6. ि तीज`  लागेबंाधे टाकन मागे ू शोधत िनघालो एक ि तीज... सूय दयाचं ि तीज ताबट लालसर ं िज या माडीवर डोक ठेऊन ं ं अंमळशाने िमटू न यावे त डोळे िनवात... ं अंधाराची शात िनळाई ं अंगात िभनेपयत मग उठावं ि तीजापासनं ि तीजालाच यावं कवे त मग आखा यात न या िदशा आप या आपणच आप यासाठी ि तीज िवचारे ल काय कलं स तू मा यासाठी े सूय डोईवर आला असताना?  
 7. 7. ` मी हणेन ि तीजाचाद या राती ंघेऊन हात हातीअसं वगैरे चालायलाआपण का आता लहान आहोत?िदवसभराची उ हं साव न उ हा या िपवळे पणाला सायंकाळी िनळाई दावायला  भेटूच आपण नेहमी िनळाई अंधारत जाताना ताबट लालसर योत  ंशातावताना  ंकशीतून कवे त  ुकवे तून कशीत  ुएकमेका या आगोशम  ं लागेबंाधे टाकन मागे  ूसूय दया या ि तीजावर भेटत राहू ... आपण  आ हाद महाबळalhad.mahabal@gmail.com
 8. 8. `  नकळत आकाशा या तलावर मािड या हो या काही रे षा ं ि तीज उडु नी गेले पाखरासवे पुसुनी मा या रे षा .....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दर आहे ू तळहातावरी तु या नावा या शोिध या काही रे षा सुकनी जायची मेहंदी कवळू नी घेताच तु या रे षा ु ....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दर आहे ू चं ाने पा यात तर सािड या तरं गा या काही रे षा ं आसवे िनरोप देत घळता ओले या पापणी या रे षा ....कदािचत तु या मा या भेटीच ि तीज अजून दर आहे ू सावध होत वारा पहातसे कळी या कोमल काही रे षा नाजूक कळी या रं गाला चढ या अनाम गंधा या रे षा .........कदािचत मा या नकळत तु झी माझी भेट घडत आहे .....किवता मोकाशी kavitamokashi.kavita@gmail.com 
 9. 9. `    ि ितजा या पार ि ितजा या पार अ ाताचा वे ध घेत एक अलगुज वाजत राही अनघड, अनवट वाटावरले ं सूर अनोळखी मी शोधत जाई ि ितजा या पार लाल कशरी रं ग लाटावर े ं ओथंब या आभाळा या िनळाईत का या कर ा मातीत या मा या अ त वखु णा मी शोधत जाई ि ितजा या पार श द हाची ले खनसीमा नेिणवे या तीरावरला अ य , अ फट जाणीवे चा ु अथ नेमका मी शोधत जाई ि ितजा या पार साकारले ला तो ओंकार रं ग-गंध- पश पलीकड या आकार,उकार अन मकारातला िनगु ण िनराकार मी शोधत जाई सुनीता पंप रकर sunita.pimprikar@idbi.co.in
 10. 10. `  वतुळ उगव याचा मान िदलास ... आिण मावळ याचा घेतलास !... पण उजळणारं कोण ?... कधीही पाठ कली नाही .... े पि मेने... पूवकडे !... िनयम पाळत आलोय आपण ... ि ितजावर िनयम नाहीत !.... काळजात तरी कठले आले त िनयम !.. ु पण एक िनयम काळीजही पाळत आलं य ठोक सु े आहेत िनरं तर... तु या काळजाशी समातर !... ं एका लयीत ... अखंड ... तू एक अंश कठेही वळ .... ु मा या िदशेने... मा या िव ... ठोका मा चु कलच !... े एक जीवघेणा आिण दसरा ... ु दसराही जीवघेणाच !.... ु माझी पूव... तुझी पि म... एक सागशील ?... ं ि ितजावर िदशा तरी आहेत ना ? का ितथेही पु हा तेच ... तु यासारखं वतुळ !... सुधीर .. sudhirkavyalay@gmail.com 
 11. 11. पायाखालचा र ता ं ` मी पु हा पु हा उचलतो पाय, “नको घाई,पु हा पु हा माडू न बघतो डाव. ं घाई नको ...काय सागावं ... कधी ....कसा .... ं मवाळ मजकराला ुपण कधीतरी न ी रं गात येईल हा खेळ र ाची शाई नको ”......या आशेवरचमी पु हा पु हा उचलतो पाय. मी बजावतो मा याच पायाना ं अगदी पु हा पु हा ...मी थकत नाहीचालू न चालू न ... मी पु हा उचलतो पाय ....मा या ओठावरले श द ं हा पायाखालचा र ता ंसंपत नाहीत अवे ळी ... ि ितजा या पार कठेतरी संपतो ुभरत नाही कधीच ... असं मी ऐकलं य फ .भर या ओंजळीतली पोकळी या या अंतापयत चालत जावू नच मला संपूण िव ंाती यायचीय खरं तर....मी अधूनमधूनमाझे िखशे चाचपतो, पण खंत आहे ती इतकीच.... ास मोजतो, की मी अ ाप ि ितजही गाठू शकलो नाही...... नाडी तपासतो,.... आभाळ बघतो. - गजानन मु ळेआिण अशा पानगळीत Mulegajanan57@gmail.com िशरीषाची पानंझेलत बसतो अंगावरएखा ा सं याकाळी,मला मािहत आहे ...तो फलणार आहे ुथो ाच िदवसात...कठ यातरी वे ळी. ु
 12. 12. मा यासाठी!`  क णास.....राधेकडू न ृ जातोस? जा. पण.... कद वे ळी ुं जे हा आकाश का याभोर ढगानी भ न येईल, ं वारा बेभान वाहू लागेल, रोमाच अस ं झा याने मोर वे डा नाचू लागेल, कोसळ या धारानी िदसेनासं होईल ते ि ितजही... ं ते हा तु या डो यातले दोन थब न ी राखू न ठेव मा यासाठी! जातोस? जा. पण... सूय बब अ ताला टेक यावर आकाश जे हा रं गाचं काहू र उठवे ल ं वा-या या झु ळुकीमु ळे जे हा ऐक येईनासे होतील मार याचे सूरही ू ते हा या अ य किवतेतले दोनच श द न ी राखू न ठेव मा यासाठी! जातोस? जा. पण... लया या वे ळी सारी भू मी जे हा लाल-कशरी वाळानी भ न े ं जाईल, आिण आसमंत का या किभ धुरानी... ते हा याधानी वे ध घेतले या तु या तळ यावरले दोनच र ाचे थब न ी राखू न ठेव मा यासाठी!!! ----आसावरी गुपचु प 
 13. 13. ` नेटा रीचा हा अंक तु हाला कसा वाटला ? एकणच हा उप म तु हाला आवडला का ? मग तु हाला ई सािह य ू ित ठानब ल जाणून यायला न ीच आवडेल.२००८ म ये थापन झाले या ई सािह य ित ठानने आजवर आप या वाचकाना जवळ जवळ दोनशे दजदार मराठी ई ंपु तक / ई िनयतकािलक िवनामू य िदली आहेत. मोरया, मीरा, क णा, गु देव र व नाथ, वा. िववे कानंद, वदा े े ृकरं िदकर, ना ध महानोर, ेस , नारायण सुव, लोकमा य िटळक, छ पती िशवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरसिवषय आ ही घेतले . सुमारे चारशे नवीन सािह यकाना या यासपीठाव न सादर कले . आमचा ं े येक अंक, आमचे येक पु तक ई मेल या मा यमातून साधारणतः स वालाख मराठी वाचकापयत जातो. जगभरात पसरले या पण ंमनाने महारा ातच असणाय येक वाचकापयत जा याचा आमचा य न आहे. आ ही इंटरनेटवर मराठी भाषेतीलसािह य लोकि य कर याची चळवळ िहिररीने पुढे नेली. ेम आिण स दय बरोबरच िव ाथ आिण शेतकय याआ मह या, दहशतवाद, ेमभंगातून येणारी िनराशा, बालमजूर अशा वलं त िवषयावरचं सािह य माडलं . िवनोदाला ं ंवािहले लं ई टाप देऊन हसवलं . लहान मु लं ासाठी बालनेटा रीची िन मती कली. शा े ीय संगीताची समज त णात ंवाढ यासाठी संगीत कानसेनचे ई वग चालवले . न या कव साठी एक भ म यासपीठ हणजे नेटा री चालवले . नवीनसािह यकाचा शोध घे यासाठी अ र अंकरची मोहीम चालवली. तर महारा ात या िक ं ु याची मािहती देणाय ंपु तका या “दग दगट भारी” या मािलक ारे महारा ात याच न हे तर जगभरात या मराठी मंडळ ना मराठमो या ं ु ु ेइितहासाची उभारी िदली. लवकरच आमचा ई-य ा हा ानवे ध घेणारा उप म सु होईल. मराठीचं वै भव जे ानदेवतुकाराम. अशा संतंा या पु तकाची एक मािलका आप या भॆटीला येते आहे. कवळ किवताच न हे तर कथा कादंबय ं ेआिण गंभीर िवषयावरची पु तकही आप याला इथे िमळतील. तर त णाम ये न या जगाला सामोरं जा याची हमत ं े ंजागवणारं “उनाड” आप या भॆटीला आलं .तु हाला हे ई अंक आवडले तर आप या िम ंाना फ़ॉवड करा. तुमचे अिभ ाय कळवत रहा. ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ <Ç-{ÉÖºiÉEäò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : esahity@gmail.com xÉä]õÉIÉ®úÒSÉä +ÆEò ‡xɪɨÉÒiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : netaksharee@gmail.com   

×