Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sur balnetaksharee

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sur balnetaksharee

 1. 1. 1©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 2. 2. संपा दक : का ©20 : ई सा ह य ूित ान 012 ितसौ अन नघा हरे (न नािशक)मुखपृ :आ दती हरे ीूकाशन : नई सा ह य ूित ान ननाम गुम जायेगाwww.e esahity.co om986967 74820E mail: balne etakshari@ @gmail.co om 942228 84116 2 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 3. 3. नेटवरची ध माल मःती चीब चे क कपनी ंपंधरा व व लोक ना इं टरनट मा हत न हतं. A वषापु कां ने त ATM न हतं मोबाईल न हते. त.बहुतेक लोक कॉं युटर िशवाय काम क यच करायचे. अ न पंधरा वषानंतर इं टरनेट अजू ािशवाय कसलंच काम होणार नाह अशी प र ःथत असेल. आता तु ह जी मुलं क शी तीआहात त मोठ झा यावर तमचं पान इं टरनेट िश ती झ तु िशवाय हलण नाह बुवा. पण णारतर ह तुमचे आई बाबा तु ह इं टरने ल हात ला ला ावला क तु हाला राग गावतात क ? काइं टरनेट वर जाःत बसू दे त नाह त का ? तकारण म हत आहे ? इं टरनेट जतक च गलं ितत ं च वाईट इं टरनेटव फ़सवणूक मा हे ं चां तक ट. वर णूपण खूप असते. काय बघावं काय बघूू नये याचं मागदशन नसेल तर मुलं कठ या क व र ुकठे वाह जाऊ शकतात. फ़ शकतात कॉं युटर बघडू श ु हत श फ़सू त. शकतो. हाय यरस येतात त. यात इं इटरनेटवर जकडे जाव ितकडे इं मजीच इं म वं मजी. मग आ आपण मरा मुलांनी राठ नीकरायचं काय? आप याला आ प आपलं मराठ इं तरनेट हवं क न ठ नको ? ते हा ई सा ह य ाूित ान आणलंय मुलांसाठ खास मा नने ठ ािसक. बाल टा र . यात मराठ मुलांना लने ठिलहायल वाव आहे . आ ण म हती िम ला हे मा मळायलाह . यातून आ आपण इं टरनेट कसं नेवापरायच. काय बघायचं, का टाळायच ते सगळं समजून चं ब ाय चं ळं यायचं आ . तु हाल आहे लाआप या िमऽमंडळ ंना काह सांगायचं अ , गो , क वता िलहायची अ ा असलं असली कव ं वाआपण क काढलेली िचऽं फ़ोटो दाखवायचे असले तर आम या कडे पाठवून िच र वू ा.पालकांन आ ण दादा ता ना सु ा वनती. आप या कड य छो टु क ना द ा नं या कपनीने काह ं हकौतुक क यासार कलं बन कर रखं े नवलं िलह लं तर आ याकडे प आम पाठवा. आ आपण आजकौतुक कलं तरच ती मुलं उ ा काह प े पराबम कर रणार ना ! 3 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 4. 4. संप पादका या म मनातले … सुरांची मै फल क सजल आहे बघ ची कशी ली घा! मै फली तु हाला भेटायला कोण कोण आले मा हत आहे क ीत ा ण का? पर राणी, चांदोबा, ई ईवली ईवली चांदणी , ढग, ली झाड , फले आ ण फलपाखरे , िचऊताई आ ण का दादा सु ा , ु ु रे ावळे जोड ल वाघोबा आहे ह ी आहे मनीम आ ण छान छान भू- भूदेख आहे , ला ा माऊ न खील आ ण सग यांचे आपले का ना काह वेगळे सांगणे आहे च . ाह ांअं ह ... ते काय सांगतायेत हे मी नाह सांगणार काह तु हाला. ते तम याशी मैऽी ह र तु करायला आले आहे ना! मग चला तर हत ग र यां याशी मैऽी कर शी रायला अनघा हरे अ 4 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 5. 5. बालगी समा श गीते मावे तनव िस क वीर सिच काकडे िचनमिनषा नाईक (मा ाऊ) बसव वराज बरा ाजदारअनघा हरे का व ु मार वकवराज सौ अनुराधा अ अशोक कल ु लकणउउपि ि चोरे िचं अ ण ण.वी दे शप डे पांूाजुअर वंद चौधर ूिस द बा िस बालगीते तेरजनी अ अरणक ले ग. द. माडगळकर गूयशवंत गोःवामी मंगे पाडगांव गश वकरकोमल य यादव शांत ताराम नांदग गावकरमो हनीूाज दे दशमुखरमेश ठ बरेसौ शाम मलाअिभ जत ज ीरसाग गर 5 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 6. 6. िगरक …!! रं ग रं ग रं गली ी रात मला हास त सलीिगर िगर िगरक र संग संग संगत तीवायाची फरक आभ भाळातून उ उतरली… फर फ फरले फर आभाळ िशरले… ळात मिन नाईक (माऊ) िनषालख लख लखाक खचांदोमाम हाताशी माचक चक चकाक कवीज बांधू पायाशी… …सर सर सर नेअंग माझ ओले झाले झे झभर भर भर लाओंजळ त तारे आल… लेझेल झेल झेललेचाळणीन चाळले नेखेळ खेळ खेळलेफलावान माळले… ु नी 6 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 7. 7. मा या बाळा..! टु क टु क माकडिभर िभ िभंगर भर पहातंय क कसपायाला लागली जा रे मा या बाळा ा ाअरे मा या बाळा दर जरा बस ूनको क चाळािचऊ िच िचमणी िचऊ ी ु ु छम छम घुंगअंगणात आली त वाजतंय छानथांब मा या बाळा ा पहा मा या बाळादे ऊ तील दाणा ला कसे हरप भान पलेगर गर िगर या मिनषा न नाईक (माऊ ऊ)घेतो बघ वारा घका रे म या बाळ मा ळाडोळा अ धारा अौूगोरा गो चांदोबा ोराद ु नच पाहतोबघ मा या बाळालपाछपी खेळतो ी 7 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 8. 8. डौलदार ह ीडौलदार ह ी या ाची उगा काह ह दवसात तचडौलदार चाल मी दसू लागेल मॅडकणाला सांगू नका ु ा हणो क कणी ु लो ा याची अ अवघडली मान म वा करो कणी चे ा ुस डे चे व वजन याल ला मी माझा बरा झापेलवतच नाह च सुखी मा या जगात ा तपोटाची हालचाल (अनघा हरे )सहन हो नाह ोतजम म ये जाऊन न हावे ः ःलम ःमाट टप ह याच दवशी च याने त तोडले रे कोड डडाय टं ग करायचािनणय घेतलाशकभर कळातच ेजेवायचा थांबला चाडाय टं ग बय टं ग नको नपुरे झाले फड ले ॅ 8 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 9. 9. माझा क है याआज मा या ःव नात माझा बाळकृ ंण आला न ा णबोब या बोब या बोलातच म ब मािगतले लो ोणी खायल लाछोट शी ःवार , कसा चु ी क चु बोलतो हणे ख खाणे नको िशकाऊ मल मी िशः ि ला, शःतीतच ख खातोदाऊ भैय याची खोड काढत, ःव बसला र वत रडतमार हण हवे ितत े मी नाह घाबरत णे तक हलटक ल े राग धरत अऩं डो े खुपत गुड यात े लटक ध ोकदं ग कस झाला मनु खोटखो रड यात सा म ोट त ाझा राजा शहाणा झाशोनू मा श ालारोज आ अ यास करे ल आता स हणाला ह 9 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 10. 10. अ यासा आता नको सात न ोक वाणीहवी याला एबीसी ितह य ीड रदम गाणी ीगाई चर रायला ःवार आता ज र जाणार नाह हबॅटबॉल, बु बळ याला नवे नाहगोड गोड बोलत याने फोन कला ड य ेखेळायल नवी खेळणी हवीय ला ळ यालाएक स य माऽ या सांिगतल जाता ज ाने ले जाताूेमाची त यशोदामैया ,ज मद तू य दाऽी दे वक च माझी मातानंदाचा ल लाडला माझ क है या झामला आ च क आज हणाला मैयामला आ च क आज हणाला मैया....अनघा हरे 10 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 11. 11. थांब थां रे मेघा ाब आली न वन पालवी वी लागली चऽाची चाहूल चै हजाऊ नक दर दर को ू ू शोधी न वन सावली लीआता येणार उ हाळ ळामनी मा या हूर हूर ा नको नक जाऊ मे को मघा थांब अजन थोडा जूमा या पायी पसर रली रखरख य उ हा याउसळती जाळ िनख खारे जीव झाल थोडाथो ला ोडा.तग मग ग या जीव वाचीकशी क करती पाखरे र (अनघा हरे )रखरखती जमीन तीनद नाह हासत हगाई गुरे जमा होत तीकठे हे झ आटत ु झरेउसळतील बघ लनभ पेट वारे टतीदाह दशा द पेट या ागरम िन िनखारेझाड झा मोहरले ाड 11 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 12. 12. "नको थ बवू मजस थां सी द या श दाला जा न ागू पुन: ओत धारे स तीन स......नको अडवू मज जसी ... वराज जपुन: येण णारच आहे हआषाढा या ूितपद ददर ितथे कणीतर ू थे ुआहे वाट गं पहात ट तितथे दे ख ध रऽी खील ऽीआहे उ हात नहात तपांढुरले बघ ढगजल यातील संपले य लफ सा ावली क रत तानको थांबवूस मले ांथोडे जा ितथे दर ातो ूपार द ण दशेला लाआ ण येईन घेऊनपुन: भ न मेघाला लावाट बघ तू तोवर घनको हो कासावी ोऊ ीस 12 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 13. 13. || घ याळोबा तुझी वेगळ च त-हा || ा ग ा पा हजे कां तुला, स ा हक स ट | सा सुघ याळोबा तुझ वेगळ च त-हा | झी, बघ तुझ माझी , होईल रे ग ट ||८|| झीझोपचे मा या कां, वाज वतो बारा ||१|| पे ा ज घ याळा तुला मी, गाऊ कां अंगाई ? ा ,गज जराने तु य होई घर जागे | या, खटयाळ तर ह , ि ळा िनजणार न नाह ||९||कस काय बुव आ ह सरे मागे | सं वा, स ||२|| बरे बाबा तुझे, ऐक न मी सा | बा क ारेपाय नाह तर , कसा रे चालतो ? य र आज म मला, झ दे जर रे ||१०|| माऽ झोपू राटक टक सद कती रे बोलतो ||३|| क, दा, उपि िचचोरे िचंधाक तुझा भा , आई दाख वते | क ार दअ यासाला म मला, रोज उठ वते ||४|| उआई आ ण ब ई बाबा, फ तुझे िमऽ | तमा या संगे क रे , वागश विचऽ ||५|| कां शीभीत तुझी अ ती अशी, जसा क आजोब | बा या याहुनी म ठा, झाल घ याळ यां मो ला ळोबा ६||||६तुल नाह पाट , नाह तुला शाळा | ला ाटसांग मज ग या, मोठठा कसा झाल ? ा ला ७||||७ 13 बाल-नेटा र (ई सा ह य ूित ान 2012 ) ©ब न
 14. 14. खलं खल शांग आजी माझं काय चुकल??? लं आ लं खलं खलं सांग आज लं जी माझं काय यकशाला गं आईनं असं मला माललं.. चुकलं??.. ...... - ूाज जुललून ल न नाक माझं लाल लाल झा .. ललू ल ालंखलं खल शांग आजी माझं काय चुकल??? लं आ लंअंगणाम ये गेले होते ब ँक खात ख म ह कट खात..टॉमी ित बसला होता ितथे याच खाऊ ख चा खात..मा यात थोलं ब ँकट मी तलं ी याला शु ा दलं.. या या भां यातलं थोलं मी ह खा लं.. लंसग यांन दे ऊन खायचं असं आईनीश शांिगतलं.. ना ख संखलं खल शांग आजी माझं काय चुकल?? लं आ लंबाबांचा पांधला पां ाधला माल मला िम ल िमलाला या याव कचपच मी लाल सूय काढ वर े चा ल ढला.. यावर म मी थोडं सं दध स ा ओतल.. मग थो ू सु लंसांग आ यात माझं असं क चुकल..?? आता म काय लं माल स सगळा लाल लाल ,हो घाण झ ल होता झाला..दध ओतन ू तू याला मी गोला गोला कल ा े ला..कलतंच नाह मला नेमक क झालं. ा ं काय 14 बाल-नेटा र (ई सा ह य ूित ान 2012 ) ©ब न
 15. 15. होईन क मी मो ,आई कधी ोठा नसो कशाची ि ता कांह ... सो िचंहोणार क मी मोठा ? कधी म होईन कधी मी मोठा ,आ ईन आईमला वा ाटते मोठे हावे, मोठ जर का झालो मी, ठाखशात पैसे खूप असावे, अ मुक कणार तव कशीस मी ुपोटभर चॉकलेट खावे , ख वा स या या ओला याः ःतव,हळू च म मःत झोपी जावे अहन श तडपेन मी.... ननसावी मज उठाय घाई .... यची नाह ह हायचे म मोठा, आई ईहोईन क मी मो ,आई कधी ोठा मज नाह जला हायचे मोठ ठाजीव सा ला हा जर , ानु ज ---- अर वंद चौधर ---ओझे क पाठ वर ! कती वत डपाठ सदा असा ावेबे चे पा ओठावर ाढे रकटाळलो या शाळे ल आई ं लो ळलाहोईन क मी मो ,आई कधी ोठातीच ती रोजची वाट, ी वानकोच आ गृहपाठ आता पका ा या वासरास सम,वाटे सुट मोकाट टावे ट... 15 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 16. 16. माकड मामा..माकड म मामाघालुन प पायजामािनघाले एका मेजवानीला वग यात ःकाफ़ अन अकाठ िम िमरवतऐ टत िन िनघाले नटु न थटु न,घरात गेले पाटावर बसले रखर ची वाट समो आली ोरखीर होत गरम गरम ती गमामा ने गीळली गपकन गजीभ अ पोळली अशी ीतसेच उ उठले पटकन नपायजाम सुटला माःकाफ़ ह पडलामामा त तसाच धावत सुटला तकाठ ते च वस न गेला !. तथेरजनी अ अरणक ले 16 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 17. 17. बंडु माम मा,बंडु माम बंडु माम बोलत क रे नाह स? मा, मा काभाचीची कोड तु या सोडत का रे नाह स?शेळ ची दाढ ना या करत क रे नाह ? य कामांजरा या िमँया बाबा काप का रे न ? पत नाहदात मंज क या िशवाय आ दध दे ई काय? जन े आई ु ईलन साबण लावता आज अंघोळ होईल क ण आ ळ काय?दोर खेळ ईकडु न ितकडे सुय का रे र ळत रोज पळतो ो?फ यावर ल गोल चंि, दे व रो का रे थोडा पुसत र रोज तो?येशु, सट सोबत गा यात रा टा ग ाम-र हम द ल का? दसेशाळे मधे ूेअर सोबत मीस स ोक गाती का? तील-यशवंत गोःवामी 17 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 18. 18. तु डू क त डू क घो यावर तु चांद दोमामा आ यावर आप या पचल तु डू क तु डू क घो याव न खड वर डकजाऊ आ आपण माऊ तु डू क तु डू क करत येऊ आप या घरजाता ज जाता खशात तली आई आ यावर ई र हणेल आ या घ आप घरडे रिम क िस क िस क खा ाऊ तु डू क तु डू क घो यावर झोपली म माझीमोगली आ ण िसंबा या जंग ब गली परदर दर जाऊ ू ू कोम यादव मलबलू या खां ावर बसू ब याची ग मत ग मत किश चॆ या घर जाऊ जकक खा े ाऊन येऊ याची आ काठ घेऊन मार याआधी आई रकाठ च लपवून ठे वू वजाऊ अ यावर बेन टे न या यखशात घालून याचे गॆजे स घेऊन ययेऊयेता येत ऎशचा पकाचू आ ता आपण घेऊमग तु डू क तु डू क घो यावर टू णकन रबसून येऊ 18 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 19. 19. माऊची बाळ माऊ ताई .. ईमऊ मऊ ... ऊ आली आ आली ..छान छा ... ान माऊ बाळ .. ळकती क .. कती खुश झाल .. लीगोर पा ... ानघारे घारे .. रे बाळ सार .. रडोळे क .. कती ती िनजल .. लीिमचकन .. ु तू ह िन .. िनजदध पीत ू ती... ग सानुल .. लीदध पीत .. ू ती मो हनीचुटू चुटू .. टूचाले कश .. शीलुटू लुटू .. टूलाड गोड .. डलावे कश .. शीघुटमले..ती पाया .. ाशी 19 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूित ान 2012 ) ि
 20. 20. िचमण पाखरं मागे वळु न पा गे ाहतािचमुक या पावलां या या हालणा ाची ाअर पाळे ॥बोब याच चाली च पाह एक एकट ह टकचाल णझु ण ण नुपराची र ु दे हभ हरपुनी भान नी ु ुछमछम गाणी ॥ पुढे सरक हळु े ळचिभरिभरण डोळे रणारे कधी मागे सर ु नी ॥ धी रक याचे भ च हसु भाबडे सु खाई कधी काह बाह ई हधडपडत चालणॆ त मुख माखे कस भार सेकधी णकच आसु ॥ आ टकम चहुबा कमक ाजुहात-पाय य याचे डोळॆ डो या कृ ंणक ाची काया सार ॥िमचिमचनीया पाह चु ह ःव न पाप या या आड यांडोळॆ पाण िनिम णावे मष आज थरथरणा ज णार सतच राह ॥मग हस इव या हातात तदडूदडू ध ु ु धावतांना उ ा ग डभरार ॥ रघुटमळॆ पायातुनी ज -ूाज दे शमुखथबकन बसे खाली ु ीसरसर स सरसावी ॥बोब या हातांनी याचे ब च चाळॆ बोबडे ळॆ 20 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 21. 21. आज आ आस हायल हवं लाच आज आ आस हायल हवं लाचउं दरांन राजा आज हायलाच हवं ज चिसहाने जाळ तोडू न जायलाच हवं चवाघाचं प दखत ते हा पोट ुमावशीन न या या यायलाच ह हवंखर- ख ् आज आस हायल हवं ||१|| ् खर आ लाचशेळ न श शहान आत हायलाच हवं ता चको ांन व हर त रायलाच ह हवंकासवान म ये का खायला हवं न ाह ाचसःयाने ड गरावर आधी जाय यलाच हवंखर- ख ् आज आस हायल हवं ||२|| ् खर आ लाचसःया य डो याल ह ीचे क या ला कानिसंहाला यावी जर राफाची मान न.लांड यान मोडलेलं शेळ च ल न नेल न आ ते हा आज ायलाच हवंखर- ख ् आज आस हायल हवं ||३|| ् खर आ लाच 21 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 22. 22. सगळ क असावीत छान - छान मुलं. कडे तच ड घ न सगळ फलावीत फलं. घालू ळ ू त ुकामळान फल छोट न ु टं ायलाच हवं, चमोगढया फल रं गीत हायल हवं ाच ु ग लाचखर- ख ् आज आस हायल हवं ||४|| ् खर आ लाचमोराने ब बासर वर डु लायला हव वंसापांन पसा-यात झुलायला हवंकोक ळे न गोड - गोड बोलाय हवं, ग यलारातराणी दवसाच फलायल हवं, ीन ची ु लाखर- ख ् आज आस हायल हवं ||५|| ् खर आ लाचपुढच श शतक आज यायलाच ह हवंउ ाच िच आज दसायलाच हवं िचऽ चसगळ क दसतील ड गर ओ े - बोक कड ल ओक केउजाड - माळांची उघड - उघ डोक उ घड ेिनसगाच गीत आज गायलाच हवं चं ज चएक तर झाड र याला या ायला हवं लाचखर- ख ् आज आस हायल हवं ||६||.- रमेश ठ बरे ् खर आ लाच 22 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 23. 23. िच ीशी ग ीशाळा सुट टल्यावरती बाहेर भेटला मला िच ी ब ी,ओळखले मी त्याला, आमची जम छान ग ी, ल मलीिच ी म्ह हणाला “तुलाच आलो मी इथे भेटाय ल यला”मग मला खूप आ यर् लागले होते वाटायला. ा ते“तू मला सॉिलडच आवडतोस” म म्हणालो त्याला आ मी“िकती आ द झाला मला शब्दच नाहीत सांग आनं च गायलाबोल ना रेे िच ी दाद िम माझ बनशील क दा झा का?तुझ्यासार रखाच बुि मान मला तू बनविशल का ?” मिच ी म्ह हणाला “कबूल मी िम तुझा आजपा न” ासूएका बाक कावरती बस सलो, जरा दूर शाळे पासून ूम्हणले “ड डब्यात पोळी भाजी खा ळी ायची का तुल ला?एव ा ल बून आला आहेस थांब देतो खायल लां ा ला.पण आधी मला सांग तुला ठे वले होते खोलून धी न,मग साय गॅलरीतून आलास क पळू न? यन्स कायडॉक्टर व वसीला कळले तर येईल न्यायला तुल ले लानाहीतर पोिलसतरी येतीलच ना रे शोधायल ा ला.”िच ी म्ह हणाला “तू नको काळजी करू अिजब न ी बातआता को ोणतीही रे ड चीप नाही ब बाळा माझ्य यात.डॉक्टरल मी सांगन आलोय जा तुला भेट ला ू ातो टायलाकोणाचीच भीती नाह आता आ च ही आपल्याला बो ोलायला” 23 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 24. 24. मी म्हणा “िच ी दादा तू का के लेस ची टग ालो द ग?सनाला क कराया लावलेस छ से टग. कॉपी ा छानआई आिण टीचर म्ह िण हणतात करू नये कॉपी.गुरुजनांन फसवणार बनतो मो ा पापी.” ना रा ो हणाला “आय एएम सॉरी माझे खरे चुकलेिच ी म्ह य रीपण ती ग होती ,ितला मदत करावी वा . गरजू त ाटलेबर मला सांग िचटू िटिफन का न खाल्ला ि नाही ा? ािहल्यावर ती करे ल ना हल्ला गुल्लाआईने पा ा?”मी म्हणा “तुला एक सी े ट ग सांगतो ालो ए गो ोशाळे तून काल मी नी सोनू घरी जात होतो ीजाता जा वाटेत सापडली वीस रुपयांची न ाता स स नोटआ यार्ने दोघांनीही घातले त ड बोट. ने डातकालच मॅथ्स पीिरयड िशकवले होते “मनी डला ले ी”तेव्हा ट्व रूपीज नोट दाखवलेली िमसनी. वटी न लेदोघांनी प पाहताच ओळखले ती नो िवसची ओ नोटमी म्हणा देऊ िमस ालो सलाच असेल बहुधा िमस सची.”सोन्या म्ह हणाला ‘नाह नाही ,उ ा भेळ खाऊ ही ऊमधली सु ी झाली की मग टपरी ीवरती जाऊ’ ’भेळ म्हण णताच माझ्य त डी येऊ लागले पाण या णीभेळ खाल् ल्ली, नाही खाल्ला िटिफ दोघांनी” ख फनिच ी म्ह हणाला “सांग काय आवड माझे? डतेमी म्हणा रे ड चीप सोडू न सवर् काही तुझे ालो प वर् 24 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 25. 25. तो म्हणे “का नाही तुला रे ड चीप आवडत? पतुझ्यातही तू एक रे ड िचप आहेस वाढवत.” हीजाम घाब बरलो मी आिण झालो क आ कावरा बावर राम्हणालो “मला कधी भेटले डॉक्ट बोरा?” टरतो म्हणे “खोटे बोलणे एक रे ड िच णे िचपचाच भाग ाग”िटिफन न खाल्ला आईला फस स आज नाही ा सवले ज.सापडलेले पैसे नाही िदलेस िमस परत ले सलात्याच पैश भेळ खा शात ायची होती काय गरज? ?”मी म्हणा “मी नाह सोन्या अ म्हणालेल ालो ही असे ला”तो म्हणा “तेच तर कस समज नाही तुल ाला र जत ला”लक्षात ठे रे ड िचप आहे खूप स्व ठव स्वस्तती लावल् ल्यावरही बा वाटते खप मस्त ाळा खूिचटू बाळ वाईट संगत म्हणजेच रे ड िचप ळा गकधी खोटे नको बोलूस, नको िश वाईट टे लू शकूआई बाब गुरुजन देतात चांगले संस्कार बा,त्याचे मह तुला बा कळे ल उ हत्व ाबा उिशरा फार.आयुष्यात बाळा नेहमी दोनच गो ी कर त मआईबाबाचे ऐकत जा िन चांगली संगत धर” ां ा ीमी म्हणा “माफ कर िच ी दाद मला” ालो क दासोडू न देइ वाईट सगत माझा व तुला इन सं वादापरत कधी परके धन िवचारात न घेणार धी नाहीमग नाही माझ्यात कधीच रे ड िच वाढणार ी क िचप र!!सौ शामल अिभजी क्षीरसागर बारामती ला ीत र, ी 25 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 26. 26. वाघ घोबाचे लजंगल मे होना था मंगल वाघोब ल , म बाचे त्येक ज आपल्या कामात होत िकती म जण ा ताबगळा ब धत होता तोरण जंगल बां त लाच्या गेटला , ातेव ात ितथे त्याल काळा कर त ला रकोचा भेटल ला.खारुतई ब धत होती झाडांवरती फू लमाळा बां ी ीमदत कररायला ितला आला होता कावळा ा तालांडगा ह होता वॉचमन ितथे लक्ष ठे वायला, नतो सु ा फु ले माळा लागला होत लावायला ल ता ामिनचा ततोराच वेगळा म्हणे मी व ळ वरमावशीमाझ्या ब बिहणीचा मुलगा आहे मो हौशी ल मोठामला त्या घेतली आहे, पैठणी न ाने आ नऊवारीम्हणून म मोितयची नथ घातलीये मी भारी. नह ी होत पाणी भर स् ंपाका ता रत ासाठीएका स डेतच अख्खी भरत होती टाकी ी, तीसोन्याचे दािगने घेऊन येत होता िजराफ, ऊ ातोच तर एकटा होता जंगलामध् सराफ. ा, ध्येअस्वल व वाघोबाला बंिधत होता मंडावळे मुअंगठी सो सोन्याची बोट त्यात हो पोवळे टात ोतेवाघोबाने नेसले होते ऊची रे शमी पीतांबर ने ते ंअंगरखा वरती लाल , िकनारी स री जर सोने 26 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 27. 27. प ा ांच सुटला हो मस्त घम चा ोता मघमाट,ल लाग गल्यावरती होता, जेवणा थाट हो ाचामेनू खास िनवडक, होता सुंदर मेजवानी स होस्टाटर्र म सूप सोब नूडल्स शेझ्वािन मध्ये बतमस्त जाफ फरािन पुलाव त्याच्यासो दही ा सोबतकोिशबीर होती फळ ची, चटणी होती सही र ळां ीआलू परांठा होता, त्याच्यासोबत होते बटर ां त्य तभाजीची तर काय ल त मस्त प ी पनीर मटरआईस ी ीमही होते आिण होत्या स् आ स्वीट िडश,थंड गार खीरीवरती सजवलेले ि िकशिमषजेवण झा ाल्यावरती खायला िमळ ख ळणार होते प पानपाहुण्यान् न्च्या करमणुकीला ऑकस ा ही छान णु स नसंगीत रज होती मस्त अरज के लेली जनी मकोिकळा गाणार होत ‘िचकिन च ली’ ा ती चमेमैना करण होती नृत्य भरत ना म णारधीवर पक्ष करणार होता मोिहि अट्ट्म. क्षी िनमाकड भ भटजी सांगत होते मुहूतार्च् वेळा ाच्यावाघोबांच् िम ांचाही जमला ह च्या ा होता मेळाल ामध्ये मुख पाहु येणार हो कोण? ये हुणे ोतेजंगलातले दोन आिण परदेशातले दोन ले िण लेजंगलातले मुख्य पाहु आले िसह महाराज ले हुणे हिसिहणीने घातला हो कोल्हापुरी साज ने ोता पुदूसरा पा ाहुणा जंगलाातला आला होता ऊट ं 27 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 28. 28. एकमेकान पाहून त्य चा दाटू न आ कं ठ ना यां आलापरदेशाचे पाहुणे आले म्हणून ऊड चे ले डवली दारूचिकत झ सारे पा झाले ाहून, शहामृग कांगारूल ाची शशोभा वाढली खरी आल जेव्हा मोर ली ला रलांडोरीने कपाळी लावली होती चं कोर ने लसारे म्हणू लागले आत चला कर घाई णू ता राबँड वरती कबुतर वा ती ाजवू लागले सनई .सारे काही आहे खरे पण कु ठे आहे नवरी? ही प हेनवरी को हीच मजेशीर गो हो खरी. ोण जे होतीसंगीत वा लागले “गोर्या गोर्य गालावरी ाजू “ या ी”लाजत ललाजत आली नवरी बोहल् ल्याविरनवरी मुल होती सुंदर हिरणी गोिजरी लगीिचता नक करू वाघो झालेत शाकाहारी॰ का घोबा ॰सौ शामल अिभजीत क्षीरसागर ला त र, 28 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 29. 29. देवब बाप्पा भेटला ाबाहेर खेळ ळताना एकद भेटला देव दा वबाप्पादोघे िमळन ओ ाव ळू वरती मारीत बसलो गप्प त पामाझ्या क होती कॅ डबरी, त्याने पेढे आणलेल कडे ड न लेमाझी कॅ ड डबरी त्याने , तर त्याचे पेढे मी खाल् . ल्लेदेवबाप्पा देवबाप्पा , खर खर स ग, ा सांतुझे घर आ कारे खरच खूप लां आहे ख ाब?दोन तीन वषार्पूव आ ी ितकडे आली, न डेबघनारे न अजून घरी परत आ ! नाही आलीजमलच त ितला एकदा दे ना रे पाठवून तर एकितला म्ह हणावं नात रडते खूप ितल आठवून र तलाम्हणावं ि ितला की मल झोपच येत नाही लाराजा राणणीच्या गो ी कोणी सांग गतच नाही.शाळे तून घरी येते तव्हा असते ए ते एकटीटॉम अँड जेरी तरी बघणार मी ि ब िकती!!तू होतीस तेव्हा तुला मी होते िब स िबलगतशाळे त ख खाल्ले मीच , आता तूच भरव म्हणत त.ितला म्ह हणावं घरी येणार आहे न नवीन बाळआंघोळ त् त्याला कोण घालील होई आबाळ? ईल ?लाड या मग लाडोबा करणार कोण? ाचेितला म्ह हणावं कमीत कमी कर ए फोन त एक 29 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 30. 30. आई म्हण आता ती परत नाही येणार.3 णते ीदेवबाप्पा ॉिमस , ितला ास न देणार. ा ि नाहीमाझे जेव रोज माझ् हातानेच जेवन वण झ्या ेितला सांग मी ितचे पाय देखील चेपेन. ांप्लीज प्ल देवबाप्प ितला सांग एकदा लीज प्पा ां ास िदल असेल तर सॉरी म्हण तीनदा ला र णतेरा ी गो ी सांगायच करणार न ह चा नाहीकरमत न तुझ्या िवना एकदाच ये ना फ !!!! नाही ि चसौ शामल अिभजीत क्षीरसागर ला त र,बारामती ी 30 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 31. 31. मला टीव् त जायच व्ही चय!!! काम मावरती जात तुम्ही , मी जातो शाळे ला ता ळेबाबा , अ बाबा, मला टीव्ही त जायचय अहो म तुम्ही घरी येता तेव्हा मी ज जातो टयूशन नलाकाहीही ककरून मला टीव्ही वर िद िदसायचय तेथन आल्यावर वाटते, तुमच् ू च्यासोबत म मस्ती त्येक चॅनलवर फ मीच िदसा ायला हवा करू रूमग बाबा तो चॅनल , जुना असो की नवा ा आई म्हणते, दम त बाबा,ब ई मले बाळा नको िडस्ट करू स्टबर्सोनी वर मग असेन रोबोट प मीच रचा से पणझी टीव्ही वरचा असेन रा-वन प मीच ही से पण त्यावेळेला तुम्ही माझ्याशी बोलत नाही वे ी ीमलाच ब देत ना स्टार प्लस क द्ब्बंग बनू स् का जास् स्तआजतक च्या बातम्य सांगेन मी खमंग या ीच स्टार न्यूज अन स्पोट्सर् मध्ये तुम्ही असत र ये ता स्तफॅ शन टीीव्ही वरचा िडजायनर मी असेन ि मीच चॅनल बदलण्यात तुमचे दंग असते ध्य तच यानस्टार मुवी वरचा असेन मीच जकी चेन वीज अ जॅ वाट पाहून मी झ जातो, याचे नसते ट झोपीएम टीव्ही वरची असेन बेबो पण मीच ही से ण तुम्ह भान हामुलगा ज असलो तरीही शीला पण मीच. जरी त ा म्हणूनच बाबा म टीव्हीत जाऊन णू मला तसंस्कार चनलवर मीच सांगेन व चॅ च वचन बसा ायचे आहेसाम वर बालाजी तांबे हेल्थ सोल् शन ां ल्यू टीव्ह वरचा ो ाम बनून तम्हा समोर व्ही तु रझी टीव्ही वरती दाख न मीच ककरी शो. ही खवे कु राहा ायचे आहेस्पोट्सर् चनल वरती खेळेन मीच पोलो. चॅ च माझ् बरोबर वेळ तुमचा म जाईल झ्या मगकाही चॅनल्स वरती बाबा िदसाय नाही नेे ब यचे जास्स्तीमला मग तरी माझ्या ाबरोबर करा ालच ना मस् स्ती?काटूर्न नेट , हंगाम िडज्नी आ टवकर् मा, आिणपोगोला सौ शाम मला अिभजी क्षीरसाग ीत गर,त्या चॅनल वरती बाब मला अिज बा िजबात बार रामतीयायचे ननाहीकारण म िडयर बाबा, तुम्ही ते पाहत माय बनाही 31 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 32. 32. नख कमी क खरे करणार? का दादा धांदलग राजूू उना या सोडू न दे णार? ाड डूएकदा र ला आल राजू लाआईचा जाम राग का आई आपल लीआईलाह आला ह रागा न संपाव जाणार? गावू वर ?राजूचा वताग वै क बाबा कटाळन ं ळू रजेव राहणार वर र?राजू हणाला हमी करत उपवास तो समो दध असनह मोर ु सूचोकलेट द यािशव वाय मनी ताव नाह मारणार? नी ह ?घेणार न नाह घास का गोड पे दे वूनह िमठू त ड मुरड ठू डणार?आई मग ओरडली गमाझे क काय बघडते? ते हे त सव होत राहणार तर तच ारभूक लाग तर सांग गली स राजू या मनानेह जू ने दला ह होकारपोळ भ भाजी वाढते मग ग याने शर रणागती प करली मुक जावून प कट पोळ भाजी खा ली जीइथे राजूचे मन जूक लाग गले वचार र @त तनवीर िस क .आपण जवण सोड जे डलेतर काय काय होण य णार?क ताई आपले ई 32 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 33. 33. रा य चल... िच चल द खेळाय िचऊ दोघं यला जाऊ गार - ग वा-याश पु हा श गार शी शयत लाऊ बघ.. िच सुटा सुट जाःत वेळ नाह चऊ तुझं रा य आलं हणु ह न रडाय नाह यचं सांग िचऊ सांग आ ड गर का पाणी ? ऊ आता का ड गर न दोघ राव घह हणुया गाणी ? या थांब िचऊ बघ आ हात ज ऊ. आता जाळ घेतो गर - गर भोवरा.. तु या हात र तावर दे तो गेला िचऊ गेला पतग आभाळ ऊ तं ळाला गेला हातार या कसास े सारखा वा-य नेला याने ती िचऊ ती. बघ न ना या चां यात पर ाद र आजी या गो ीसा ा.. ारखी आहे ना खर ? िचऊ तुझ माझी ग झी गो अशीच आहे ना ? च मग तुझं रा य उ ापण मला दे ना... झं ाच .---सिचन काकडे न 33 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूित ान 2012 ) ि
 34. 34. मा झया ग अंगणा ा ात…. हळूू पाळणा ह हालतो नभी ढगां या आडू न भी चंि बाळाशी खळतो खे वाघ घाची मावशी शी....मा झया ग अंगणा ा ात बसव वराज बरा ाजदारआली इ इवली पाहुणी ण वाघ घाची मावशी मनीमाऊ छोट शी शी ऊखुद ू खुद ू हसते ग िसप िसप कर प रताच उड मार इवली लीशीछोटे मा बाळ गुणी ाझे शांपू बंपू काह नको तर पू कती छा ानमा झया ग अंगणा ा ात चाट बसते ः टत ःवतःला आ ना घाण आवडे णयेते एक िचऊताई कबाळा य इव या ओठांत या ओ याँव ाँ याँव क करत घोटाळ पायात ळते तघास इव वलासा दे ई लाड क न घेत मावशी ह तो यात ड ते तमा झया ग अंगणा ा ात टॉमी समोर येताच गुरक कवढ मी कते ेबाळ दडूदडू धावे डू ु ु कस फलवून े ु हणते मी तरवाटे ित या सोबती तीने तु य याएवढ ..गावी ःव नां या जावे व ज बसव वराज बरा ाजदारमा झया ग अंगणा ा ात 34 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 35. 35. बाळासाठ ....... बस ठ सवराज ब बराजदार पोप पटराव पोपट टराव..एक दाण िचऊसाठ णा ठ हरव शाल, ल चोच वी लालएक घर काऊसाठ रटे ठ ग याभोती क काळा गोफएक घास ह मासा स ाठ कस भार सले दःता राव दएक वाट माऊसाठ ट ठ पोप पटराव पोपट टरावएक ब ःकट भू भू साठ भ िमर या खाता ितखटजाळ र ा ळएक अंग चांदोबा गाई ासाठ पे ब बरोबर ओल डाळ लीएक गाण बाळासाठ णे ठ िश या बडबड क ी क ी डगोड गोड पापीसाठ ड ठ झोक घेता दांड वरती के आव वाजाची मः न कल ःत ल कठू न एवढ आ ु आणली अ कल बसव वराज बरा ाजदार 35 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 36. 36. बा पा, ब पा ऐकत ना ? बा तोस एक कदाच अःसा कोन बन सा नव आई ईःब म मः खातान ःत नारोज कर नमःक रते कार संपण णारच नाह तो हअ द व ू न वाकन तुला वाक ू य म य मी मी हणताना.......चुकन सु ा दे त नाह स ू न एक दवस शाळे ला........सु ट ए बाक काह ना कलेस क ाह े तर हणेन ज ं दे जाऊक ी बा सांगते याला बाई आ जी माऽ पु हा माझी झीमो ठा म ठा पाऊ पाड मो ऊस ल गच घर प ं दे ..... गे पाठवू .....माऊड ब ं बागा सोडू न सा याशाळा तेव या बंद पाड क ी सांगावे लागते तुल लाक ी म माझे हात दखतात ु न क तू ऐकत ना रे ? तोसए ढाss ह होमवक िल हताना मग जरा मान हलवून ग नउमटू दे क आपोआ आप हो तर हण क रे .......नुसती व उघडत वह ताना बसव वराज बरा ाजदारकसलं भ भार दःतंफलपाख ु ख िभिभरत तानाए दा त पंख दे ना तरम जा यईल उडता ये ताना....... 36 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 37. 37. क हा.....क हा... क हा... े े े "अ गोबाई एव पुरे का... वढंआई मी अ जून लहानंच का गं ी ल ा आम या या म या बा म मोS ाईसाहे बांना. ..ओ याव कप ठे वणार क हा वर व े ा... माव वशीएवढ झ झालीस क बाळा सग SS दे ईन तुला मी त हा..." गळं तेृॉक छो छोटासा कत दवस ह ती हा..ओढणीच से स घाल चा लणार क ह े हा... "मीS मावशी SSS ीएवढ SS .. ... ............नक गं आई काह च न को नकोबांगड ह असली जाऊन एक कदा मग गमःत घ याळ येणार क हा.... ण े ...........कडे व तु या मी मावेन का वर ते ह ??....." हाटॉक टॉक सँडल वाजवीत सह , क व हःकट ने भुरSSSS जाणार क ह ू ज े हा....कापतेस माझे कस सारखे ेअँशी हे अरःटाईल करणार क हा.... ल ेखेळ या ातला फोन नुसता वाज जतोटचःब न भार िमळणार क हा.... िम े -दध, कॉ ू लान ना तर कोक ाह को बसव वराज बरा ाजदारकॉफ िश िशप करणार क हा... िशप क े माल न कोय हा ृॉकवरचा ा चाछोट शी पस दे णार क हा... र े 37 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित
 38. 38. चांदोबाच गमाड - ग मत ! चीचांदोमाम गोलम गोल मागोल गो ढोल मटोल ोल मकला आ े आईकडे ह ट खूपकमी झ झाले साखरतप तूसाखरतूप कमी झाले ू झाचांदोबा बचारे रडू लागलेरडता रड मुळुमुळु डता मुचांदोबा वाळले हळु हळु ळु सुन च दोबा दडू न बसले चांकोणाला नाह ाह दसले द बसव वराज बराजदार ाआईने पु हा दे ता खाऊचांदोबा हसून लाग डोकाउ गलेहसतात कसे ओठा न ातूचंिकोर दसते उठू न ! ठू 38 ©बाल-नेटा र (ई सा ह य ूि ान 2012 ) ित

×