Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E book showpiece

473 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E book showpiece

 1. 1. : ख : arunvdeshpande@gmail.com 9850177342 ख : : ई . ई ई ई . ख ख , , , ख .©esahity Pratishthan® 2012 e Sahity Pratishthan esahity@gmail.com eleventh floor www.esahity.com eternity, G1102 www.ednyaneshwari.com eastern express highway www.marathiriyasat.com Thane. 400604 Ph : 986967482098696748209869674820
 2. 2. शो पीस ||---- - ----|| ख ख - - - --- ---------------- .www.esahity.com
 3. 3. शो पीस ... . “ ” . ई २५० , , ख . “ ” ख ई . ई . ई . . . ख ख ई , , , . . . , . . . . . . . ; २००८-०९ . . . . . . ख ई “ ख ” “ ख ख ”, , . . ख . . , . ख . “ ई ” . ख . (ई )www.esahity.com
 4. 4. शो पीस ,- १९८३ ख . - ३२ ख . - ख . ख - , “ ख - , - ख - ” ख , . , . , - , " - " . - -" " " -ई- ” २०११ . - - " - ", ई- , : . " - " . - ख ख . ख - ख . - - . , . , ई . . , - . , ई - . , - .- - “ ख - ” . ई- - . - , ई, " - " - . " . , , . - - . - - ९८५०१७७३४२ , - ०२०/६५२४०४७८ E .mail " arunvdeshpande @gmail .comwww.esahity.com
 5. 5. शो पीस अरुण िव. देशपांडे यांचे पर्कािशत सािहत्यधन १.कथा-संगर्ह १. बाल-कथा १. कु रूप रं ग १.बागुलबुवा २.रं ग तरं ग २ स्वाव-लंबन ३ अनुपमा ३पप्पू आिण गणु ढोल्या ४. रं ग फसवे ४. सायलीची गो ५. रं गपंचीिवशी ५. बालवीर पप्पू आिण इतर गो ी ६. नवऱ्यांची चाळ- (िवनोदी कथा ) ६ मोन्या ७. गीरीबाबांची गो . २. किवता संगर्ह. - ८ सोहमची गो . १. गानेिदवाणे २. मन डोह २. बाल-किवता १.गोड गोड चीकोबा ३.नव-साक्षरांसाठी - ४ पुस्तके . २.धांगड -िधगा -मौजमस्ती ३. माझा ितरं गा प्यारा ४.संतकवी दासगणू वाङ्मय-दशर्न ३. बाल- कादंबरी १. चंदर (आस्वाद- समीक्षा) २. बंटी ५. बाल-सािहत्य मराठवा ाचे - नवे ३. फु लपाखरू स्वरूप- न ा वाटा . ४. पप्पूची पतर्ं (बाल-सािहत्याचा २००८-०९ चा बालसािहत्य समीक्षेचा राज्य-पुरस्कार) ४. िक्तिचतर्णे १. पप्पूचा अल्बम आगामी- बालसािहत्य - १. आली आली परीराणी- बाल किवता ५.चिरतर् १. संस्कार -मूत - सानेगुरुजी २. रे णूची गो - बाल कथा ६. अनुवाद १. शर्े भारतीय बाल-कथा -(मल्याळी)www.esahity.com
 6. 6. शो पीस कथानुकर्म शो-पीस अण्णांची गो दुिनया झुकती है सहजीवनातील मधुर संगीत आपण बदलायला हवंwww.esahity.com
 7. 7. शो पीस शो-पीस नोकरीत असेतोवर तोफ़ असणार्या अनंतरावांची िनवृ ीनंतरची कथा अनंतराव एक लोकिपर्य हेडक्लाकर् म्हणून िवख्यात होते. याचे रमाबाईंना भारी कौतुक होते ... त्यापेक्षा काकणभर जास्त अिभमान होता. नवर्याच्या आवड ना जपणे, लक्षात ठे वन ू त्या पुरवणे, - असा पर्ेमळ स्वभाव असणार्या रमाबाईंनी इथल्या न ा न ा वातावरणात पलटी का मारली असेल? अनंतरावांना काही कळे नासे झाले.www.esahity.com
 8. 8. शो पीस Îààçqãy jvà, y§ýàÓjç ¡§ýÊà wàkvç, Êàçkjãj ywu, ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàã i»ÜàÓàm qàâÑvç. ¾uàÞjà ¡àw»þmà Îà¹þê,¾uàwÊ Îààçs½ààÊã qݹþ,âhÎààm kç™þ Âààªàáʧýàjç §ýà»þê,yàçrm iÊjà qÙàà,ÄýàçÂà ÂàÞrÊ ¡yvçvç §ýà»þê¡àâ½à nàç»çþyç qèyç, uà yàËuà ªààç˜þã ÍuwâÐnm âhÎààm ¹þà§ýÌuà. ÂàÞmÊ mç â§ýjÂàtÁuç ¡àvç ràÑçÊ q»þ½uà ¡ªààçÀÊ kçw½à. kçw½àà°uà ¹çþrvàwÊ ¾uàÞjç y§ýàÓ°uà kçw½ààjç mà¹þ ºçþwvç Ñàçmç. »þà騹þÊàÞ°uà yäjÂàçjç mà¹þ-qçÎàÞ¹þvà âÂàtä¹þq½ààÂàç hàujç ¡ymç. ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàã ¥§ý ÎàÆÀ Âà ràçvmà, ¢§ý»çþ-âm§ý»çþ Âà qàÑmà-mà¹þàmvã ¥§ý qàçÓã, §ýtã mçvàjã yàoã sàkã, sàmàjã tåÀ, qàmÓ yàoç wʽà,qàj âtâÂà¹þàm Ñà tçÂàå ¾uàÞÂàã tÂààm yàºþvçÌuà ÊàªààyâÑm âªàÓåÂà ¹þà§ývà- màÞÆuà sÊ qà½àã ªà¹þàªà¹þà âq¤ýÂà ¹þà§ývç. áʧýàtç mà¹þ-áʧýàtã wà¹þã rçyãÂàtÁuç ºçþwåÂà Àçm,Âàéqâ§ýÂàÂàç Ñàm qäym mç Ñàév tÁuç ¡àvç. ¹þãÍÑã°uà ytàçÊ ryvçÌuà Êtàrà¢ê sàÂà ÑÊqåÂà tàâv§çý°uà §ýnàÂà§ýàmãv ÂàwàÊà-ràu§ýàç°uà qÊÐqÊ nSþà-tЧýÊãjà yãÂà qÑàm Ñàç¾uà. ¡àqÌuà tàªàç ¡ÂàÞmÊàwà uç£Âà £sç ÊàâÑvç ¡àÑçm,Ñç ¾uàÞÂàà tàâÑmã Ñàçmç q½à vÕààm ºçþwåÂà-¾uàÞÂàã ¡ÂàÞmÊàwà°uà§ý»çþ ÀåvêÕà §ýʽuàjç ºþÊwvçvç Ñàçmç,myçj mç ¡àkÑã §çývç. âÂàwæÙà làvçÌuà ¡ÂàÞmÊàwàÞ§ý»çþ ¡àmà vÕà ÀÜàujã ªàÊk ÂààÑã . içmãv mç Ðwm:jç Ðwm: §ýÛýÂà, mçw¼þãj Ñàvjàv Ñàç¢êv ¾uàÞjç ÑàmåÂà. ¡yà yàçâuЧýÊ âÑÎààçr §ýÛýÂà Êtàrà¢ëêÂàã ¡ÂàÞmÊàwàÞjà ÑkçÊã §íýtàÞ§ý ywàêm Îàçw¹þã ¹þà§åýÂà âÀvà Ñàçmà. ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàã yäÛýwàmãvà håq ¡àÊ»þà-¡àçÊ»þà §ýÛýÂà qàâÑvà,ÛýyåÂà qàâÑvç,ÄäýªàåÂà qàâÑvç,Êtàrà¢ëêÂàã uà Zà§ýàÊàÞÂàà â§Þýtmj âÀvã ÂààÑã. ¾uàÞ°uà tmç ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà ¡àmà §ýàÑã §ýàt-Âàà-oàt,tªà tälç âªàÂààç’- Ñà ÑSþ §ýÎààyàºþã? jÑà°uà wçÓçvà jÑà, hà½uà°uàwçÓã hà½àç- uàm mÊ ¹þàÓà¹þàÓ ÂàÍÑmã §çývã Âàà? tªà áʧýàÈuà ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàã Ðwm:jç tѾw âwÂàà§ýàʽà wà¼þwåÂà ºçþw½uàjà ¡à¹þàâq¹þà §ýÛý Âàuç.- ¡yç Êtàrà¢ëêÂàã ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà wçÓàçwçÓã yäjwåÂà qàâÑvç, ÂàÞmÊ yäÂààwåÂà qàâÑvç. ÑÓåÑÓå ¡ÂàÞmÊàw âÂàwÓm ªàçvç ¡àq½à ‘¡àmà £Êvàç ÂààwàqåÊmà, - Ñçj Îàçw¹þã y¾u ¡àÑç. Ñç §ýråv §ýʽàç ¾uàÞÂàà ÄýàÊ k»þ ªàçvç. q½àç mç OÐw§ýàʽuàâÎàwàu ÀäyÊà £qàu ÂààÑã Ñç Ðwm:°uà tÂààvà q¹þwåÂà Àç½uàjà mç Zàu¾Âà §ýÛý vàªàvç. §ýàut Ðwm:°uà tÂààZàtà½àç wàªà½ààËuàvà,¾uà°uà tÂààâwÛýÁÀ wàªà½uàjã wçÓ uçmç- ¾uà wçÓçjç yàÊçÕà½à ¾uàvà âwvÕà½à ¡qtàÂààjç ¡àâ½à tàÂàÑÂàãjç wà¹þm ¡ymàm. ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà âÂàwæÙàãÂàÞmÊ myç §ýàÑã §ýàtj £Êvç ÂàÍÑmç. q½à Êtàrà¢ëê°uà ràrmãm myç ÂàÍÑmç. Ðwm:°uà yÞyàÊàjã yåØàç uÎàÐwãq½ààÂàç Ðwm:°uà Ñàmàm ºçþwm ¾uàÞÂàã, ¡àmà ÀäyËuà qwàêm Ðwm:jç tѾw myåsÊÑã §ýtã Ñàç£ âÀvçvç ÂàÍÑmç. tävà°uà ÂàÍuà-Âàwvà¢ê°uà yÞyàÊàvà ¾uàÞÂàã Ðwm:°uà tàªàêÀÎàêÂààwÊ ÑB§äýt ÍuwOÐnm yàÞsàÓ½uàjç ºþÊwvç,¾uàvà tävàÞjà Èѽàkç ¾uàÞ°uà âjÊÞkãwàÞjà ,tä©u Èѽàkç yåÂàrà¢ëêjà y§ýàÊà¾t§ý Ñàç§ýàÊ Ñàçmà.§ýàʽà ÀàçiàÞ°uàÑã Âààç§ýËuà,¾uàyàºþã yä¹þãâÎàwàu ¢mÊ âÀwÎàã iÊyÞyàÊ §ýʽuày wçÓ Âà âtÓ½àç,ÑçmÊ §ýàʽà Ñàçmçj,¾uàjrÊàçrÊ Êtàrà¢ëê°uà Ñàmàm ywê jàÍuà ¡y½àç ywàêÞ°uà âÑmàjç ¡àâ½à §ýÌuà½ààjç §ýyçç ¡àÑç-uàjç tѾwàjç ràèOÁÀ§ý häö yäÂàràà¢ëê°uà tàmàçóãAÂàã -âÀvçvç ¡yÌuàtäÓç,¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà iÊàm -ÂàÍÑç-uàqä¼çþtävà°uà yÞyàÊàm yàyårà¢ê-Êtàrà¢ê,¡àâ½à yåÂàrà¢ê-¡Âàià,uàÞjç ywêj ràrmãm ¡ªàÀã ªààç»þ-¥§ýtm ÊÑà½ààÊ uàjç Ðq˜þ âjØà muàÊ làvç. Êtàrà¢ëÂàã rÀv¾uà qáÊOÐnmãjà ¡jå§ý ¡ÞÀàk içm,ÂàÍuà tàªàêÀÎàê§ý yäjÂàà §ýÊãm tävà°uà-yäÂàç°uà ÀèÂàÞâÀÂà kãwÂààjç wçÓàqØà§ý ¢m§çý yäh§ýÊ muàÊ §ýÛýÂà âÀvç §ýL yàè.yåÂàrà¢êjç úÀu yàyärà¢ëê°uà ¡àÀÊàÂàç §ýàºþàç§ýàºþ sÛýÂà ªàçvç ¡àâ½à uà yàyärà¢ëêÂàã kÊ ¡yà ¡àoàÊ âÀvà Âàymà mÊ, ¡àqvç §ýàÑã hÊç ÂàÍÑmç- Ñà ytk ¡âo§ýj Àæ¼þ làvà. ¡ÂàqçâÕàmq½àç ¡àqvã ÂàwàçâÀm q¾Âàã,ÂàÍuà iÊàm ÎààÞmq½àç ¡àâ½à ytàoàÂààÂàç ÛýÓm ¡àÑç. uà ¡àÂàÞÀà°uà sÊàm ¡ÂàÞmÊàwà°uà âjÊÞkãwàvà ¡à¢êjç ¡qÞÊqàÊ ¡Zàåq wà¹çþ. ¾uàjã tàmæsQýL wà¼þvã. ÎàÑÊàmÌuà qÁÀmãZàtà½àç iʧýàtàyàºþã §ýàtwàÌuà rà¢ê ¡yÌuàtäÓç ót q»þ½ààÊç §ýàt Êtàrà¢ëêÂàà §ýÊàwç vàªà½ààÊ ÂàÍÑmç. §ýyvçÌuà §ýàuê§äýÎàv ¡âo§ýàËuàjç kç §ýmæê¾w mçk ¾uà°uà jçÑçËuàwÊ lÓ§ým ¡ymç,¡ªàÀã mÎàãj lÓàÓã,m»þÄý ¡àâ½à ¡à¾tâwÎwày Êtàrà¢ëê°uà jçÑçËuàwÊ lÓ§ýmàç ¡àÑç,¡àâ½à uà ÍuâQýt¾wàjç tÑà¾tu âÀwyàªàâ½à§ý wà¼þm kà½ààÊ uàjã kà½àãw ¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà tÂààmÌuà £tçÀãjç h°jã§ýÊ½à §ýʽààÊã ºþÊm Ñàçmã.www.esahity.com
 9. 9. शो पीस ¥§äý½àj Êtàrà¢ëêÂàã ¡àqvã qàçâkÎàÂà ¡àâ½à йçþ¹þy ¡ªàÀã yçÄý §ýÛýÂà ºçþwãm,¾uàÞ°uà Ðwm:âÎàwàu iÊ ÍuwâÐnm jàv½ààÊ ÂààÑã Ñà âwÎwày (?) yàËuàÞ°uà tÂààm âÂàtàê½à §çývà. Êtàrà¢ëê°uà ÍuâQýt¾wàmvà Ñà yÄýà¢êÀàÊ rÀv ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà ¡àÎjuàêjà o¨§ýà Àç½ààÊà Ñàçmà. §ýàÑã âÀwyàÞqäwãêjã ªààwà§ý»þÌuà ¡àqÌuà Âààç§ýÊã°uà ªààwàmÌuà yçtã ¡rêÂà, tàÑàèv toÌuà yÞyàÊ yàÞsàÓ½ààËuà Êtà°uà ÍuâQýt¾wàm ywêyàoàʽà yÞyàÊã ªàæâѽàãjçj ªàä½à ºþàyåÂà sÊvçvç Ñàçmç. âmnÌuà iÊàiÊàmÌuà rà¢êtà½àyàÞÂàà Ðwm:°uà yÞyàÊàjç,qàçÊà-ràÓàÞjç §ýàèmä§ý ¡ymçj-¡ymç,¾uàÑã qçÕàà ¾uÞà°uà ‘¡Ñàç’-¾uàÞjç ÑàâÄýyàmãv tѾw,¾uàÞjã qàçйþ’- uà ªààç˜þã rövjç ¡qàÊ §ýwâm§ý ràçv½uàmåÂà ÍuQý Ñàçm ¡yç. ¡ÂàÞmÊàw mÊ ¥§ý vàç§ýâZàu Ñç»þ¨và§ýêÈѽàåÂà âw©uàm Ñàçmç. uàjç Êtàrà¢ëêÂàà sàÊã §ýàèmä§ý Ñàçmç- ¾uàÑã qÕàà ¡âstàÂà §ýà§ý½àsÊ kàÐmj Ñàçmà. ÂàwËuà°uà ¡àw»þãAÂàà kq½àç,vÕààm ºçþwåÂà ¾uà qäÊw½àç- ¡yà ZàçtÓ Ðwsàw ¡y½ààËuà Êtàrà¢ëêÂàã ¢nÌuà ÂàÍuà-ÂàÍuà wàmàwʽààm ¡Îàã q̹þã §ýà tàÊvã ¡yçv?¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà §ýàÑã §ýÓçÂààyç làvç. ÂàwÊà-ràu§ýàç°uà hàkªàã ÍuwÑàÊàmÑã Êtàrà¢ëêÂàã yçÂyàéÊÎàãq vàªàå §ýÛýÂà ¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà tÂààm ÊÞªà½ààËuà ‘yç§Þý»þ ¢âÂàÞªk ÑÂàãtåÂà°uà ÐwÃÂààÓå ÄäýªuàÞjã Ñwà yàç»åþÂà âÀvã. ÑÓå ¡àwàkàm ràçvmàÞÂààÑã ¡àk§ýàv Êtàrà¢ëê°uà ¡àwàkàvà mçkoàÊ ¡ymç,Ñç kà½àwåÂà ¡ÂàÞmÊàw yÑyà ¥§ý¹Þþ ry½uàjÞ qyÞm §ýÛýÂà, ¾uàÞ°uà ¡àâ½à Êtà rà¢ëê°uà ÂààwàÂàç ¡àçÓhÌuà kà½ààËuà rç»þÛýttÁuçj ryåÂà ÊÑàm. wuà°uà yàºþàÍuà wxãê Ðwç°²þàâÂàwæÙà làvçÌuà ¡ÂàÞmÊàwÞàÂàà Êtàrà¢ëêjã yàm¾uàÂàç ¡àmà mäÈÑã ÈÑàmàÊç làvà ¡àÑàm qàçÊàyàçÊàÞ°uà ytàçÊ mät°uà wuàvà Îààçsçv ¡yçj ràçvàujÞ,wàªààujÞ Ñç vÕààm ¡yä ÀÜà ÂààÑã mÊ wàªààv ¡iÓ-qiÓ ¡Âà qàÑà½ààÊç Èѽàmãv-‘¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà ÈÑàmàÊjÓ vàªàvàu wà¹þmÞ!’ mätjã ¡Îàã ÑàÐuàÐqÀ ¡wÐnà tvà jàv½ààÊ ÂààÑã ¡àâ½à ¡àw»þ½ààÊÑã ÂààÑã. ¥§ýmÄýLê h¹þÌuàmÌuà âÂà§ýàv qØààjç wàjÂà ¥ç§ý½ààËuàZàtà½àç ¡ÂàÞmÊàwàÞjã ¡wÐnà ÍÑàujã. Êây§ý Ðwsàw tÂààmÌuà §ýÃuàm ÑÓåwàÊq½àç kq½uàjã ¡àqvã ywu,uàqä¼çþ oåÓhàm tÂààmÌuà tÂààm q»åþÂà ÊàÑà½ààÊ uàjã q¨§ýL hàØàã q¹þm ªàçvã. ¾uàwçÓç qàyåÂà ¡àqÌuà £wêáÊm kªà½uàmvà jàtê âÂàiäÂà ªàçvàu, £¾yàÑ ¡à¹åþÂà ªàçvàu ¡yç ¾uàÞÂàà wà¹åþ vàªàvç. Êtàrà¢ëêjà rÀv¾uà Ðwsàwàqä¼çþ ¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà tÂààmÌuà ‘Êtàjã’ÊÞªàwvçvã Zàâmtà ÄýyÍuà ÊÞªààjã ºþÊvã ¡àÑç. ¡àqÌuà tÂààvà ¡qçâÕàm Ñàçmã,Êtàjã yÞutãm ¡âà½à kà½à¾uà kàç»þãÀàÊàjã ,âk°uà yànãÂàç,ZàâmyàÀàÂàç ¢ÞôoÂàäxã ÊÞªà qäÂÑà ÂàÍuàÂàç ¡à§ýàÛýÂà uàwçm. q½à ríÎà°uà Äý¹þ§ýàËuàÂàç âjØà ÊÞªà½uà¥wkã âwЧý¹åþÂà kà½uàjç qÑà½àç ¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà wà¹Üàvà ¡àvç.Êtàrà¢ëêÂàã ¡àqÌuà ywê sàw-sàwÂààÞ k½àå tÂàà°uà §ýÃÃuàm ÂàÍÑç mÊ rÞâÀÐm §ýqà¹þàm ºçþwåÂà âÀÌuà Ñàç¾uà. ¡ÂàÞmÊàwàÞ°uà ¡yàçÎàãq½ààjã Êtàrà¢ëêÂàà âwvÕà½à jã»þ uçm Ñàçmã. »þàçÔuàm Ðq˜þq½àç âÀy½ààËuà sàwÂàà ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà vqw½àç Îà¨u ÂàÍÑmç ¡àâ½à ktmÑã ÂàÍÑmç, ¾uàÞjã ¡wÐnà qàÑCÂà Êtàrà¢ëêÂàà Êàªà ¡àwʽàç §ýºþã½à Ñàçm Ñàçmç. ¥§ý âÀwy ¾uàjàÑã £ôç§ý làvàj. ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà âqÞkËuàm £sç §ýÊãm ¾uàÞÂàã yäÂààwvç- mät°uà tÂààvà mäÈÑã ¡àwÛý Îà§ým ÂààÑãm, uàjã mäÈÑàvà mÊã Ðwm:röv vàk wà¹þm ÂààÑã §ýà? ¡Ñàç, ¡àmàquëm ¡àq½à kç §ýàÑã ¡Âàäswvç, ¾uà ¡àÂàÞÀàjã ¡àºþw½à tvà qäÊçÎàã ¡àÑç, mæÃm tÂààvà ¡àmà §ýÎààjãj ¡àç¼þ £Êvçvã ÂààÑã, ¡Îàà wçÓã mäÈÑã, Èѽàkç ? - ÎÎàã! ¡Îàã Ðq˜þ §ýàÂà£ià»þ½àã ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàã uà ¡àoã yÑÂà §çývã ¡ymã? ¡àâ½à uà Êtàjã mÊã uà ¡ªààçÀÊ ¡Îàã âÑÈtm làvã ¡ymã ? täÓãj ÂààÑã, ¡àq½à ¾uàwçÓã §ýtàwmç Ñàçmàç, âtÓwmç Ñàçmàç,tÂààjã ¥§ý häjãê §ýàut ¡àqÌuà Âààwç Ñàçmã, Êtàvà uàjç sàÂà ÂਧýLj Ñàçmç. tªà Ñà ¡ÂàÞmÊàw ¥§ýÀt ¥w¼þà- ¡àâ½à ¢m§ýà âÂàÛýquàçªàã ? qçÂÎàÂàÊ - ¡àâ½à tàç»þãm §ýà¼þvçvà sÞªààÊ tàv! - ¥§ýàj mÊàkåm tàçk½uà°uà wÐmå làÌuàm ? Êtà tÂààÂàç ¥w¼þã §ýºþàçÊ ¡àâ½à ÍuwÑàÊjmåÊ làvã mç Ðwm:yàºþãj Âàà. tävà°uà yÞyàÊ Êà³uàjã qàv§ýtÞØàã Ñàç½uàm âmvà håq §ýàÑã âtÓàvç, rÀÌuàm âmÂàç ¡àqvà kwÓkwÓ ¾uàªàj §çývàu. âmjã Zààuàçáʹþã âvйþ rià -¾uàm -www.esahity.com
 10. 10. शो पीस ¡ÂàÞmÊàwàÞÂàà kàªààj ÂàÍÑmã, qâÑvà ÂàÞrÊ tävàjà- ¾uà°uà ¡àw»þãâÂàw»þãjà, ¾uà°uà röv°uà §ýàÓkãjà,ÀäyËuà ÂàÞrÊwÊ âmjã và»þ§ýL yåÂàrà¢ê,âmjç §ýwmä§ý,âmjã §ýàÓkã, ÂàÞmÊ - tävàjà yÞyàÊ,¾uàmãv ytÐuà,¡»þj½àã,¾uàwÊ°uà £qàuuàçkÂàà uàrövjç ymm âwjàÊ- ¾uàÂàÞmÊ Êtàrà¢ëê°jà Ðwm:°uà Zà§æýmã -Ðwàпuàjç §ýà¹çþ§ýàçÊ qàvÂà,¡àqÌuà qáÊwàÊàmãv ywê Âààmçwà¢ê§ýàÞjç ¡àÐnàqåwê§ý §ýʽuàm Êtrà¢ëêÂàã Âààwvàçâ§ý§ý âtÓwvà Ñàçmà, màç myàj â¹þ§ývà qàâÑkç,uàyàºþã kà½àãwqåwê§ý Zàu¾Âà §ýʽààËuà Êtàrà¢ëêjã âÀwyà¡hçÊ ZàjÞ»þ Àt²þà§ý ÍÑàujã. ¾uàwÊ âwÊÞªàäÓà ÈѽàåÂà £âÎàÊàquëm ¹þãÍÑã, - tàâv§ýà qÑàmà qÑàmà sÊÌuà tÂààÂàç ,yåÂàrà¢ê ¡àâ½à tävàyàºþã £ùàqàyåÂà Âàwç §ýàu-§ýàu §ýÊàujç Ñç ºþÊwmà - ºþÊwmà ªàà¼þ làçqã kàu°uà,ÎàçkàÊã ¹þ¨§ý kàªàç ¡y½ààÊç ¡ÂàÞmÊàw Êtàrà¢ëêjç iàçʽàç ÎààÞmq½àç ¥ç§ým y§ýàÓ Ñàç½uàjã wà¹þ qÑàujç. ªàÈtm Èѽàkç uà Zà§ýàÊàjã ¡àmà ¾uàÞÂàà ywu Ñàç£Âà ªàçÌuàtäÓç £kà»þvçÌuà qÑà¹çþ ¾uàÞjã Ñàç½ààÊã jã»þ jã»þ ¡vã§ý»çþ §ýtã làvã ¡àÑç, Ñã ªààç˜þ â§ýmã ²þàÂà làvã Ñç häö Êtàrà¢ëÂàã vÕààm ¡à½àåÂà âÀvç. ªàçÌuà §ýàÑã âÀwyàÞqàyåÂà yä¹þã°uà âÀwÎàã ‘iÊàmÌuà ywàëêjç ¥§ýØà kçw½à’ Ñà §ýàuê§íýt ¡ÂàÞmÊàwà°uà ÄýQý £qOÐnmãm yÞqÂÂà Ñàçm ¡ymàç. tävà°uà §ÞýqÂàãmvç Ñàu-Äýàu §ýÌjÊ ¡àqÌuà §ýÕàç ràÑçÊjç ¡àÑç, ¡yç §ýräv §ýÛýÂà ¡ÂàÞmÊàw vç§ýà°uà ÂàÍuà ktàÂuàmãv ªààç˜þã ÎààÞmq½àç ¥ç§ým qä¼ÜàmÌuà mà¹þàmãv kçw½à £Ê§ým ¡yàujç. Êtàrà¢ê ¡àâ½à yåÂàrà¢ê ¡àªààtã §ýàuêZàyÞªààjã ¡àh½àã §ýʽuàm ÊÞªàåÂà ªàçÌuàtäÓç ¾uàÞjç kçw½à ¡àqàç¡àq ÊÞªàmÀàÊ ÍÑàujç. uà yªàÓuà rÀv¾uà wàmàwʽààm uà iÊàÞmãv ¥§ý Ñvmã-jàvmã,ÎwàyàçÎwày iç½ààÊã,tÂà ÑÊwåÂà ryvçvã ¥§ý tàÂàwã ¡à§æýmã ¡Îàã ¡àqvà ¡wÐnà §ýÛýÂà ¹þà§ývã ¡àÑç,¹þà§ývã ªàçvã ¡àÑç, ¡àâ½à ¡àq½àÑã mã tàÂu §ýÛýÂà ¹þà§ývã ¡àÑç. uà âwÛýÁÀ ¡àwàk £ºþwàujà? Ñç mÊ häqÀà tÂààm uç£Âà ªàçvçvç, â§Þýwà iÊ yàç»åþÂà ªààwà§ý»çþ qÊm kà½uàjã ot§ýL ÀÜàwã mÊ âm§ý»þjç yªàÓç âw§åýÂà ¹þà§ýLm ¢n uç£Âà ryvàçm. Ðwm:jç qçÂÎàÂà Ñã ¥§ý ÐwmÞØuàjã ªààç˜þ ,kã ÑàmàÎàã Ñàçmã, q½à ¾uàjçÑã ¡Zàäq iÊàm §ýàç½ààvà ¡y½àç ¡qçâÕàm ÂàÍÑmç. ’’tävàjà qªààÊ, yäÂàrà¢êjà qªààÊ,’’ ¡ÂàÞmÊàwà°uà qçÂÎàÂà ʧýtç°uà â§ýmã q¹þ Ñàçmà, ÑçÑã ¡ÂàÞmÊàw q¹þàq¹þ yàÞªàä Îà§ým ÂàÍÑmç.¡àq½à ¡yç ªààwàmvç ‘¼þ’ §ýyç ºþÊvàçm?ÊtàÂàç Ðwm:và ¢m§çý rÀvwåÂà §çýÍÑà ¡àâ½à §ýyç ¹þà§ývç,hÊj »þàç§çý jàvm ÂààÑã Ñçj hÊç. ’¡àÑç ¾uà qáÊOÐnmãm yäh tàÂàäÂà «uà’ ¾uàmj mätjç,tàlç- ywàëêjçj svç ¡àÑç. Êtà jå§ý yàÞªàm ÂààÑã,Ñçj tàÂu §ýÊmàÞÂàà ¡àq½à Ðwm:wÊ jÊÄý»þmàç ¡àâ½à qäÂÑà qäÂÑà tÂà:Ðmàq wà¼þwåÂà içmàç. yÑkmçÂàç Ðwm:và,Ðwm:°uà sÌuàyàºþã tävà°uà yÞyàÊàÎàã ytÊy Ñàç¤ý Îà§ý½ààÊã Êtà hÊj ÑBÎààÊ,ytuyåj§ý Èѽààwã §ýà? §ýL Ðwm:và ¡yç wàªà½àç kt½ààÊ ÂààÑã,§ýàʽà tÂààm §äýºþmÊã ÀäÉutq½àà OÐw§ýàÊàwà vàªà½ààÊ Ñã Îàʽààªàmàjã sàwÂàà tÂààvà ¡âo§ý wçÀÂàà Àç½ààÊ! ¡Îàà â§ýmãmÊã ZàÎÂààÞ°uà sàçwËuàm ¡ÂàÞmÊàw ªàʪàÊm Ñàçmç. uàmåÂà ràÑçÊ q»þ½uàjà yàçâuЧýÊ tàªàê Ñã £qvÆo Ñàçmà, Êtàrà¢êjç yàÞªà½àç uàçªu ¡àÑç, Ñç tàÂu §ýÊàujç, ¡àâ½à myç wàªààujç, ¥w¼þãj ªààç˜þ §ýÊàujã ¡àÑç, ¡ÂàÞmÊàw ràÑçÊ kà½uà°uà muàÊãÂàç rèºþ§ýLmÌuà §ýàçqËuàm ryvç, ¡àoäâÂà§ý ykàw¹þã°uà ¾uà »ìþàé¢ÞªàÑàév tÁuç sàÊãsàÊãjã ¡àâ½à Àçh½àã ‘Îààçqãyçy’ ¡à§ýxê§ýq½ààÂàç vÕà wçoåÂà içm Ñàçmã. ¥§ýà §ýàçqËuàm mç ÎààÞmq½àç ryåÂà ÊàâÑvç. £ùàqàyåÂà uà ywàëêtÁuç ÊàѽààÊç ¡ÂàÞmÊàw âÂàâwê§ýàÊq½ààÂàç ‘Îààçqãy’ yàÊhç iÊàm ÊÑà½ààÊ Ñàçmç. qÑà½ààÊà §ýÀàâjm Èѽàçv yäÁÀà- áÊuv Îààçqãy!www.esahity.com
 11. 11. शो पीस अण्णांची गो लोकांच्या भानगडी हेच स्वतःच्या जीवीताचे साधन करणार्या एका बदमाशाची कथा... आपलं पोट भरण्यासाठी अण्णांची नजर अडचणीत सापडलेल्या, नाजूक अडचणीत पकडलेल्या पैसेवाल्यावर असायची. “नाक दाबून तड उघडण्याचं” अण्णांचं कसब या धं ात मोठं छान साधायचं. असंच एकदा एक पैसेवाला नाजूक अडचणीत फ़सला., सुटण्याचा काही मागर् िदसत नव्हता. त्याच्या मुलीला पर्ेमात कु णी फ़सवलं. बापाने स्वतःच्या पोरीला अधर्वट वेडी ठरवून टाकले, ितच्या पदरात सहानुभूतीचे माप टाकले. ती ण नाकाच्या , ितखट कानांच्या अण्णांना लगेच या पर्करणाचा वास लागला.www.esahity.com
 12. 12. शो पीस ¡½½ààÞjã ªààç˜þ ¡Þªà½ààm ¡yvçvã käÂàà¹þ hàçvã â§ý¾uç§ý wxàëêqàyåÂà kàªàà ¡»þwåÂà ryvã Ñàçmã. ªàçÌuà âq¼þãqàyåÂà uà hàçvãm ‘Âà§ýàç làvçÌuà - Âà§ýàç ¡yvçÌuà wÐmå ¡à½àåÂà ¹þà§ý½uàjã qÁÀm Ñàçmã’ ¡»þªàÓãA°uà wÐmåÞjç ÂàÎàãr ¡jàÂà§ý rÀvvç,sÞªààÊwàÌuà§ý»çþ ¾uàÞjã ÊwàÂàªàã Ñàçm ¡yç §ýàÊ½à ªàçÌuà ÀÑà-qàj wxàëêqàyåÂà uà hàçvãvà ‘âÀÂà䡽½ààÞjã hàçvã Èѽàm ¡ymàm. âÀÂà䡽½àà kÊã hàçvãm Âàyvç mÊã uà hàçvã°uà ÐwÛýqàm rÀv Ñàç½ààÊ ÂàÍÑmà §ýàÊ½à ‘ Âà§ýàç-Âà§ýàçyç làvçvç âÀÂà䡽½àà ¡àâ½à ¡»þªàÓãA°uà wÐmå uàÞ°uàm §ýàÑã Äýʧý ÂàÍÑmà. ÄýQý ÊоuàwÊ uç½uàjç ¹þÓvç. Ñã ytàoàÂààjã ªààç˜þ Èѽààujã. ¡½½ààÞjà rÑàÙàÊwà wà¼þâÀwy §çýÍÑà ¡àvà âÂà ªàçvà. §äý½ààvàj qÙàà ÂàÍÑmà. ’tà½àäy kÂtvà ¾uàjã ¡àºþw½à yähÀàuã ¡ymç ÈѽàåÂà wà¼þâÀwy.’ Ñç ¾uà ¡àºþw½àãjç ÐwÛýq tàÂu Ñàç½uàyàÊhç ¡àÑç. ¡½½ààÞÂàã Ðwm:°uà wà¼þâÀwyàjã ¡àºþw½à Âàyç,màç yàkÊà ÍÑàwà ¡Îàã ¡qçÕàà §ýoãj ÂàÍÑmã, ¡àâ½à iÊ°uàÞÂàã ¡½½ààÞjà kÂtâÀwy vÕààm ºçþw½uàjà Zàu¾Âà §ýoãj §çývà ÂàÍÑmà. Ðwm:°uà kÂtàvà uç½uàwÊj ¡½½àà ÂààhäÎà Ñàçm, kÂtsÊ ÂààhäÎà ÊàâÑvç, ÊÑà½ààÊ Ñàçmç. ¡½½ààÞjã ¡wÐnà ‘kãw kàm ÂààÑã - ÈѽàåÂà âkwÞm’ ¡Îàà yàçÃuà ÎàÆÀàm §ýÊmà uçm Ñàçmã. kªàà§ý»çþ ÂàkÊsÛýÂà qÑà½ààÊç ¾uàÞjç »þàçÓç §çýÍÑàj âwlåÂà ªàçvç Ñàçmç. ÎàåÂu ÂàkÊç°uà ¾uàÞ°uà »þàçÔuàmvã räräÓç âÂàkãêwq½àç »þàçÔuàÞ°uà hàçr½àãm âÄýÊm ¡yàujã,¾uàmsÊ Èѽàkç ÀàçÂà-mãÂà wxàëêqåwãê qÕàiàmàjà l¹þ§ýà ÎàÊãÊàvà väÓç §ýÛýÂà qyàÊ làvà Ñàçmà. ¡½½ààÞjç ÎàÊãÊ ÍuwÑàÊ qÑà½uàyàºþã tªà ¥§ý tÀmÂàãy jàçwãy màyàyàºþã ¡à½àvã ªàçvã ¡àâ½à iÊ°uàÞÂàã tªà ¡½½ààÞwÊ ÀåÛýÂàj vÕà ºçþw½àç qyÞm §çývç. âÂàÛýquàçªàã Ñàm-qàu,ÂàkÊ ªàçvçÌuà »þàçÔuàÞjç ¡½½àà qvÞªààwÊ §ýyç-ryç ¹çþ§äýÂà ryä Îà§ým ¡ym. ¡yç ryvç Èѽàkç ¡½½ààÞjç âmh¹þ §ýàÂà kàªàç Ñàçm, iÊàm §äýºçþ §ýàu ràçvvÞ kàmuÞ uàjà wço ¾uàÞjç §ýàÂà içm ¡ym. uà âmh¹þ §ýàÂààÞjã âkwvªà tèâØà½à Èѽàkç -¡½½ààÞjã kÑàv-âmm§ýLj Äý¹þ§ýÓ Äý¹þà§ý»þã kãs ¡kåÂàÑã qå½àêsÊàm Ñàçmã. ¡½½àà âÀwysÊ uà kãsç°uà tÀmãÂàç kªàsÊàjà £ÁÀàÊ §ýÊãm ¡ymàm. Ñã ywu §ýàÑã ¡àk§ýàvjã ÂàÍÑmã,‘qàÓ½uàm qàu Ñvw½uàjç âÀwy yÞqvç,¡àâ½à kªààvà Ñàm Ààhw½uàjç âÀwy ¡àvç’ ¡½½ààÞjà wâ»þvàÞÂàà-¡ÃqàÞÂàà yÑà ¡q¾uç làvã. jàÊ tävç ÀàçÂà tävã §íýtàÞ§ý jàÊwÊ ¡½½àà.¡àqvã ¡Îàã làvçvã ªààçjã ¡½½ààÞÂàã §ýoãj yÑÂà §çývã ÂààÑã. tàçºçþ mãÂà sà¤ý- oà§ý¹Üà ÀàçÂà râѽàãAÂàã ¡ÃqàÞjç,¡à¢êjç ªàä½à-Ûýq içmvç Ñàçmç,toÌuà ¡½½ààÞ°uà wà¹Üàvà tàØà ÂàâÎàràÂàç £v¹çþ tàq ¹þà§ývç Ñàçmç. ªààçËuà ªààçt¹Üà,ÑBxàÊ j¹þq¹þãm sàwà-râѽàãAm ¡½½ààÞ°uà wà¹Üàvà §äýÛýq wà¹þàwç ¡yç Ûýq»çþ ¡àvç Ñàçmç. ¡âmyàtàÂu Ûýqà°uà ¡½½ààÞÂàã §ýÓ¾uà wuàqàyåÂà kªààwÊ yå»þ iç½uàjç tÂààçtÂà ºþÊwvç. ‘tvà yäh ÂààÑã-tã §äý½ààvàj yäh âtÓå Àç½ààÊ ÂààÑã’- Ñà ¾uàÞjà kãwÂà-tÞØà ºþÊvà. ràüÛýqàtäÓç ¡àqÌuàvà yªàÓç âѽàwmàm uà sàwÂàçÂàç ¡½½àà yªàÔuàÞqàyåÂà ÀäÊàwm Ñàçmç. ¡à¢êvà mÊ ¡àqvã yªàÓã tävÞ yàÊhãj q½à ¡½½ààÞ ¡à¢êÎàã yàÊhç sàÞ»þm âm°uà tÂààvà uàmÂàà Àç½ààÊç ÎàÆÀ ¥ç§ýwåÂà ¡âo§ý Øàày Àç½uàjà ¡àÂàÞÀ ¡½½àà âtÓwå vàªàvç. §äý½àã â§ýmãÑã käÓwåÂà iç½uàjà Zàu¾Âà §ýÊàç,§ýàÑã £quàçªà ÂààÑã. Îàçw¹þã Îàçqå¹þj wà§ý»þã- ¡Îàà Zà§ýàÊç sàwà-râѽàãAjã âÂàÊàÎàà ÍÑàujã. sàwàsàwàmvç,rÑã½à-sàwàmvç yÞro §ýoã käÓvçj ÂààÑã. yªàÔuàÞÎàã §ýàutq½àç wèÊ ¡yÌuàyàÊhç ¡½½àà wàªàå vàªàvç.tàçºþà s࣠¡yàç,vÑàÂà rÑã½à ¡yàç ¡àqÌuà sàwà-râѽàã°uà hàç¹Üà -Âàà¹Üà jäªàÌuà §ýÊàu°uà Ñà ¾uàÞjà £ùàçªà ¡àâ½à ¡½½ààÞjç wâ»þv §ý°°uà §ýàÂààÞjç,Ñv¨uà tÂààÞjç,¡½½ààÞjç ¥ç§åýÂà yÞmàqã ¡Ãqà ràu§ýàçvà,qàçÊàÞÂàà häq ²þÓàujç. iÊàmvà §ýmàêtà½àåy ¡yà Ñv¨uà §ýàÂààÞjà ¡y½àç,iÊàmÌuà tà½àyàÞyàºþã ÀäÀèwàjã ªààç˜þ ¡ymç,¡½½ààÞjç ¡Ãqà yätàʧäýwmãjà yàtàÂu tà½àäy,Ðwm:âwxuã tàØà ¡Äýà¹þ §ýàÌqâÂà§ý ÐwÃÂàç qÑà½uàjã ywu ¡ÃqàÞÂàà Ñàçmã. ¾uàÞ°uà wà¹Üàvà ¡àvçÌuà yàtàÂu wàÐmwàÂàç ¾uàÞ°uà ÐwÃÂààÞjà j¨§ýàjåÊ làvà ¡àÑ ¡Îàã ¾uàÞjã q¨§ýL ytkåm Ñàçmã. ¡½½ààÞÂàã ¡ÃqàÞ°uà ÎàçhtÑÞtÀã ÐwÃÂààÓåwæÙàãjà ÄýàuÀà içm ,iÊàmÌuà tà½àyàÞröv ¡ÃqàÞ°uà tÂààm §ýàut jã»þ ¡àâ½à yÞmàq âÂàtàê½à §çývà ¡àâ½à tªà yÞmàqã ¡Ãqà ¡½½ààÞ°uà sàwà-râѽàãAÂàà tÂààÞjã ÎààÞmã Ñàç¢êquëêm rÀ»åþÂà §ýà¼þãm.¡½½àà ¡àâ½à ¡Ãqà-ràqvç§ýàÞ°uà kàç»þãvà yàÊçªààw ‘âw«ÂàyÞmàçxã’ÈѽàåÂà ¡àçÓhå vàªàvã Ñàçmã. uà ÀàçiàÞ°uà ¡Îàà wàªà½uàtäÓç iÊàm y½ààyäÀã°uà âÀwÎàã,ytàÊÞswww.esahity.com
 13. 13. शो पीस ZàyÞªàã,¡àÂàÞÀà°uà ZàyÞªàã §ýàÓkãjç wàmàwÊ½à ¡yç. ¡Îàà yäÞÀÊ ZàyÞªààjà âwj§ýà §ýyà §ýÊmà uç¢êv? ¡àÂàÞÀàwÊ âwÊk½à §ýyç q»çþv? uàjàj âwjàÊ ªàÞsãÊq½àç ¡½½àà §ýÊãm ¡ym,¡ÃqàÞjã ytnêyàn uàçªu wçÓã âtÓm ¡yç. ’Ðwm:°uà ¡quÎààjç hàqÊ yàçâuЧýÊq½àç ÀäyËuà°uà tànã Äýàç»þ½àç’ - ¡½½ààÞÂàã Ñç yåØà âÂàwèoq½àç ¡àuäÏusÊ wàqÊvç. ¡½½ààÞ°uà ¡ÃqàÞjç ¡àâ½à ¡à¢êjç ¡àuäÏu - ¾uàÞ°uà röv ‘ÂàwÊà-ràu§ýàçjç yÑkãwÂà ’wªàèÊç ÎàÆÀ wàqÊmà uçmãv ¡Îàã OÐnmã §ýoãj ÂàÍÑmã. ¡ÃqàÞ°uà vªÂàà°uà §ýàÓàm mÊ Ñç ÎàÆÀ Zàjâvm yäÁÀà ÂàÍÑmç. ¾uàwçÓ°uà vÑàÂàÎuà ªààwàm hç»Üàm vªÂà làvçÌuà ràu§ýàÞÂàà yàyåÊwày,yàyÊjà ²þÓ ¡àâ½à ÂàwËuàjà kàj uà ªààç˜þã ¡àÞÀ½ààm âtÓm ¡ymàm ¡yçj wà¹þm ¡yçv.¡½½ààÞjç ¡Ãqà ¡Îàà ÂàwËuàjç o»þo»þãm ¡àâ½à kÓkÓãm £ÀàÑʽà Ñàçmç. ¡àqvç ÂàÎàãrj Ääý¹þ§çý ¡yàwç ÈѽàåÂà ¡ÃqàÞjã ràu§ýàç ÈѽàåÂà kªà½uàjã âÎàÕàà sàçªà½àç ¡àvç ¡yàwç. ¡½½ààÞ°uà ¡à¢êêjç ÂàÎàãr jàÞªàvç mÊ ÂàÍÑmçj,¡ÃqàÞ°uà iÊàm ¡àÌuàwÊ mÊ mç ¡âi§ýj âri»þvç. ‘yÞÎàuã Ðwsàwà°uà ÂàwËuà rÊàçrÊ kÂt §ýà¼þ½àç’ uà yàÊhã ÀäÀèwã ¡àâ½à ¡qtàÂààÐqÀ i¹þÂàà ¾uà eã °uà ¡àuäÏuàm ÀäyÊã Âàyçv. ¡½½ààÞ°uà ¡à¢êvà ¡ÃqàÞjã ràu§ýàç ÈѽàåÂà kªàmàÞÂàà Ñã kàvãt âÎàÕàà sàçªààwã vàªàvã Ñàçmã. ¡ÃqàÞ°uà ÑãÂà wàªà½àä§ýLtäÓç âm°uàwÊ Âàà qàçÊàÞÂàã §ýoã tàuà §çývã Âàà ÂàwËuàÂàç §ýoã §ýÀÊ §çývã. ¡½½ààÞ°uà £qçâÕàm ¡àâ½à ¥§ýà§ýL ¡à¢êjã ¡hçÊ ¡Îàãj làvã. ‘¥§ý kãw ¡àvà- myàj ªàçvà’,§äý½ààvà ¾uàjç yàçuÊ âÂà yäm§ý’.¡ÃqàÞ°uà ràu§ýàçröv ¡½½ààÞ°uà ¡à¢ê°uà kªà½uàröv uàqçÕàà wçªàÓç §ýàÑã yàÞªàmàÑã ¡àvç Âàymç. ¡ÃqàÞ°uà âÑÐÐuàvà w»þãvàçqàâkêm ¢Ð¹çþ¹þ mã §ýàu ¡y½ààÊ? mãÂà hàçÌuàjç ÊàÑmç iÊ,»þàªà»åþkã §ýÛýÂà âhÓâhÓç làvçvç mç iÊ ªààwà§ý»çþ ¡yvçvã hä»åþ§ý ktãÂà. ¡½½ààÞÂàã ¡ÃqàÞÂàà ªààç»þ ràçvåÂà ÄýywåÂà Ñ㠢йçþ¹þ (?) rÓ§ýàwvã, Äýà¹þ§çý ¡Ãqà ¡½½ààÞ°uà tçÑçÊràÂàãÂàç âs§çývà vàªàvç. Âààç§ýÊã°uà âÂàâtÙààÂàç ¡½½ààÞ°uà sàwàÞÂàã ªààw yàç»þvç, qä¼çþ ¾uàÞ°uà âsmãÂàç iÊ yàç»åþÂà âÀvç. oà§ý¹Üà râѽàãAjà yÞyàÊ unàmnà ¾uàÞÂàà tàÑçÊàÑCÂà §ýoã §ýàÑã âtÓçv? uàjç ÐwÃÂàyäÁÀà ¡½½ààÞ°uà râѽàãAÂàà §ýoã q»þ½uàjã Îà¨umà ÂàÍÑmã. ¡½½ààÞ°uà £qÀîÍuàqã §ýàÊwàuàÞÂàã râѽàãA°uà ÂàwËuàÞÂàà sÊ ràkàÊàm hàvã tàÂà iàv½uàjã qàÓã ¡àvã. tçÑB½uàÞÂàã ¡½½ààÞ°uà râѽàãAjç Âàyvçvç tàÑçÊ rÞÀ §çývç. ¡½½ààÞyàÊ©uà ¥§ýà Äýà¹þ¨uà ¡wvãuàÞÂàç ¾uàÞ°uà sàwà-râѽàã°uà yàtàÂu kªààm ÂàäÐmã oàÞÀv tàkwvã Ñàçmã. âÀwy £kà»þvà §ýL ¡½½ààÞÂàà iÊàràÑçÊ q»þm. Ðwm:°uà Äýàuùàyàºþã ¥hàùàvà Äýyw½àç uàjç ¾uàÞÂàà §ýoãj Àä:h Âàyç. ªààwàm §äºçþ sàÞ»þ½à -mÞ¹þà ¡yäÀç,qèyçwàÌuà°uà ràkåÂàç ¡½½àà ºþàtq½àç £sç ÊàÑàm. tªà §ýàç¹þê-§ýjçËuà yäÛý làÌuà §ýL ¡½½ààÞjã âÀwysÊàjã yàçu Ñàç¤ýÂà kà¢ê. w§ýLvàÞjç ¡Îàãv ¥hàÀçwçÓã ÑkÊ ÊàÑà½ààÊ ÂààÑã,¡½½àà tàØà wçÓç°uà ¡àoã §ýàç¹þàê°uàê ¡àwàÊàm âÀyàujç. qèyà âtÓw½uàykàºþã ‘yàt-Ààt-ÀÞ»þ’ Ñç yåØà ârÂàâÀ¨§ýmq½ààÂàç wàqʽààÊç ¡½½àà ªààwsÊ £kÓtà¿uàÂàç âÄýÊm, qèyçwàÌuàÞjà s¨§ýt ¡àoàÊ ¡½½ààÞÞ°uà qàºþã Ñàçmà. wuàÂàç wà¼þm kà½ààÊç ¡½½àà ÊÞªààÂàç §ýàÓç Ñàçmç, ¡àqÌuà §æýϽà§æý¾uàÂàç ¡âo§ý §ýàÓç§äý¹þî¹þ Ñàçm ªàçvç. âyÂàçtàm §ýàt §ýʽuàjã yÞoã ¡½½ààÞÂàà âtÓàvã ¡ymã mÊ ¡àqÌuà ¡Þªàsåm ªàä½ààÞ°uà kàÊàwÊ ‘§äýÛýq hvÂààu§ý’ ÈѽàåÂà ÂਧýLj Äçýty làvç ¡ymç. vàèâ§ý§ý kªàmàÞÂàà vàªà½ààÊã ywê yähyàçuã ¡½½ààÞÂàã vàç§ýàÞÂàà ÀähwåÂà,ÄýywåÂà âtÓwÌuà Ñàç¾uà. uà yàoÂààÞjà mç tÂàtäÊàÀ £qsàçªà içm. ¾uàÞ°uà§ý»çþ qàÑCÂà ‘âÂàÌvêkt yÀà yähã!’ Èѽàkç §ýàu?uàjç £ÙàÊ âtÓàvç ¡ymç. ªàèÊoÞÀç §ýʽààËuà qèyçwàÌuàÞÂàà rçÀʧýàÊ ¡½½ààÞjà ¡àoàÊ Ñàçmà. qàçyvçvà-qàÓvçvà âÎà§ýàÊã §äýØàà ³uà ¢tàÂàÀàÊãÂàç tàv§ýàjç ÊÕà½à §ýÊmàç mÎàà ¢tàÂàÀàÊãÂàç ¡½½àà £q§ýàʧý¾uàê°uà qàºþã £sç ÊÑàujç. yàÁuà yÊÓ tà½àyàÞÂàà §ýàçÞ»þãm q§ý»åþÂà ¾uàÞÂàà Øàày Àç½uàm ¡½½ààÞÂàà tÂààqàyåÂà ¡àÂàÞÀ âtÓç. ¡Îàã tà½àyç âsmãqàç¹þãj ¡½½ààÞ°uà yàwvãqàyåÂàÑã qÓ §ýà¼þÑãm. qèÎààjà ¡sàw Ñã ¡»þj½à sÌuàsÌuàÞÂàà vàjàÊãÂàç Ñàm qyÊàuvà vàwmç, ¡Îàà ¡»þvçÌuàÞÂàà tÀm §ýʽààÊç qèyç-wàvç-wyåvãyàºþã hày ¡½½ààÞjã tÀm «uàujç- Ñç §ýàt mÊ ¡½½ààÞjç häq ¡àw»þmç. §äý½àà°uà Ñã khtçwÊjã hqvã §ýà¼þvã Èѽàkç ¡àÂàÞÀ wà¹çþ. ytàçÊ°uà ÍuQýLvà uàmÂàà làvçÌuà qàѽàç,Àä:hàÂàç ÑàçÊqÓ½àç,Ñç ri½uàyàºþã ¡½½àà yÀèw ¡àyäyvçvç ¡ym. ÀçwÀåm Âà Ñàçmà utÀåm Ñàç½uàjç ¡½½ààÞÂàã ºþÊwvç ¡yàwç ¡yç ¡½½ààÞ°uà ràªà½uàmåÂà kà½àwm ¡yç. wyävã°uà âºþ§ýà½àã ¡½½ààÞÂàà ¡àvçvç qàÑCÂàj Àç½àç§ýÊã ªààçºåþÂà kà¢ê. ¡½½ààÞÂàã màçÞ»þ £i»þvç §ýL ¾uàÞ°uà ÐwèÊ ¡àâ½à yèv kãsç°uà qSþuàÂàç §äý½ààjç §ýyç weÑʽà Ñàç¢êv uàjã Îààawmã Âàyç. âÂàtå¹þq½àç qèyç Àç½àç ¥w¼çþj §ýàt màç §ýÊã,mÊãÑã ¡½½ààÞÂàãwww.esahity.com
 14. 14. शो पीस ¾uàvà Äý¹þ§ýàʽàç yàç»þvçvç Âàyç. ¡àqÌuà uà wàªà½uàjç l§ýày ytnêÂà §ýʽuàm ¡½½àà §ýàÑãj wà¹þm Âàyç. yªàÓã ÀäâÂàuà,yªàÓç vàç§ý vä°jç,rÀtàÎà,vÄÞýªàç wÛýÂà ²þàÂà ¡àmåÂà ià½à - ¾uàÞÂàà tã mÊã yàç»þ½ààÊ ÂààÑã. Ñà ¡½½àà wÛýÂà §ýàÓà- ¡àmåÂàÑã ¾uàqçÕàà §ýàÓà ¡àÑç ytkv? ¡àqÌuà qàç¹þsʽuàyàºþã ¡½½ààÞjã ÂàkÊ ¡»þj½àãm yàq»þvçÌuà, Âààkå§ý ¡»þj½àãm q§ý»þvçÌuà qèyçwàÌuàwÊ ¡yàujã.‘Âàà§ý ÀàråÂà màçÞ»þ ¡i»Þþ ºçþw½uàÞj ’ ¡½½ààjÞ §ýyr uà oÞùàm tàçºþ ²þàÂà yàoÞv Ñàçm. ¡yjÞ ¥§ýÀà ¥§ý qèyçwàvà Âààkå§ý ¡»þj½àãm Äýyvà, yä¹þ½uàjà §ýàÑã tàªàê âÀym ÂàÍÑmà. ¾uà°uà tävãvà Zàçtàm §äý½àã Äýywvç . tävã°uà ràqàÂàç Ðwm:°uà qàçÊãvà ¡oêw¹ þwç»þã ºþÊwåÂà ¹þà§ývç,âm°uà qÀÊàm yÑàÂàäsåmãjç tàq ¹þà§ývç. mãÕ½à Âàà§ýà°uà,âmh¹þ §ýàÂàà°uà ¡½½ààÞÂàà vªàçj uà Zà§ýʽààjà wày vàªàvà. ¡½½ààÞÂàã hàçvwÊ vÕà iàmvç, ¾uàÞ°uà ªàÓàvà qàçÊãjà qèyçwàvà ràq ¡jå§ý vàªàvà. ¾uà ràqà°uà qàçÊãvà ¡½½ààÞÂàã Ðwm:jã ràu§ýàç ÈѽàåÂà iÊàm ¡à½àvç. ¾uà âÀwyàÞqàyåÂà ¡½½ààÞ°uà £ÎààÎàã s¨§ýt âmkàçÊã°uà â§ýÌÌuàyäÁÀà ¡àÌuà. ÊkÂàãrà¢ê,Äýywvã ªàçvçvã tävªàã,ràqàÂàç ¡oêw¹þ wç»þã ºþÊwvçvã, Zà¾uÕààm qå½àêq½àç sàÂààwÊ ¡yvçvã Ñàçmã. ZàyÞªààjç ªààÞsãuê ,Ðwm:jç sâwmÍu ¡àçÓhvç,ràqàâwÛýÁÀ ¡àq½à rÞ»þhàçÊã §ýÛý Îà§ý½ààÊ ÂààÑã uà tuàêÀçjã kà½àãw âmvà Ñàçmã ¡àâ½à ytkà myà Zàu¾Âà §ýÛýÂà qàâÑvà ¡ymà mÊ ‘¡½½ààÞyàÊhà Àè¾u ràqà°uà tÀmãvà Ñàçmà’Ðwm:°uà ¡ríäjç âoÞ»þw»çþ §ýà¼þ½uàqçÕàà ¡½½ààÞjã ràu§ýàç Ñàç½àç ÊkÂàãrà¢êÂàç qyÞm §çývç. qä¼þjÞ qä¼çþ ¡yà âmjà âÑÎààçr Ñàçmà ‘¡½½ààÞÂà §ýoãÑã yàç»åþÂà kà½ààÊ ÂààÑã’¡yç wjÂà âm°uà ràqàytàçÊ ¡½½ààÞÂàã âtÓwvç Ñàçmç. ÊkÂàãrà¢êjà ràq hÊà ÑBÎààÊ tà½àåy -qàçÊã°uà ÂààÞwj㠢йçþ¹þ ¾uàÂàç ¡½½ààÞ°uà ÂààÞwàwÊ ¡hçÊ quëêm §çývãj ÂààÑã £v¹þ ÊkÂàãrà¢êj㠢йçþ¹þ âm°uàÂàÞmÊ âm°uà tävàÞÂàà âtÓàwã ¡yç Âàwç §ývt tæ¾uäqØààm ¹þà§åýÂà âÀvç. ¾uàtäÓç ÊkÂàãrà¢ê ¡½½ààÞwÊ mÎàã ¡wvÞråÂà ÂàÍÑmã. ¡½½ààÞÂàà ¾uàÞ°uà ¡àuäÏuàm sç¹þvçvà qâÑvà yÍwàÎàçÊ - ÊkÂàãrà¢êjà ràq âÂàiàvà. ÊkÂàãrà¢ê°uà ÛýqàÂàç ¡½½ààÞÂàà âÂàkãêwtÂààjç ¥§ý yäÞÀÊ ÎàÊãÊuÞØàj âtÓàvç Ñàçmç. ÊkÂàãrà¢ê°uà ¡àuäÏuàm ‘yähàjã ÊkÂàã’ §ýoãj uç½ààÊ ÂàÍÑmã. ¡½½ààÞ°uà ªà»þÀ §ýàÔuà yÑwàyàmvã ‘mÎàã Zà¾uç§ý ÊàØà ’ sàçªà½àç Ñçj ÊkÂàãrà¢êjç ÂàÎàãr Ñàçmç. §ýoã ÂàÍÑç màç ¡½½àà qâÑÌuàÞÀà ¡àqÌuà ÂàÎàãràwÊ häx làvç Ñàçmç. ÊkÂàãrà¢êjã yähZààÃmã Ñà ¾uàÞ°uà Ðwm:°uà ÑçÍuàjà âwxu làvà. ‘ vÞªàåÊ §çý iÊ ¡ÞªàåÊ ’¡Îàã OÐnmã ¡½½ààÞjã làvçvã Ñàçmã. yähàjç §ýàçwÓç âÀwy ¡àqÌuà wà¹Üàvà uç½ààÊ ÂààÑãm, ¡yç ytkåmÀàÊq½àç ÊkÂàãrà¢êÂàç OÐw§ýàÊvç Ñàçmç. ¡½½àà - ÊkÂàãrà¢ê uà ÂàwÊà-ràu§ýàçÞÂàà qÊÐqÊ yÑwàyàtäÓç tävÞ làvã. ÊkÂàãrà¢ê°uà ÂàâÎàràÂàç qàçÊàÞÂàã ¡½½ààÞjç Ûýq içmvç ÂàÍÑmç ¡àâ½à qä¼çþ ¾uàÞjç ªàä½à Ñã içmvç ÂààÑã. ràqàqàyåÂà ¾uàÞÂàà §ýàut ÀåÊ-ÀåÊ ºçþwàuàjà âÂà½àêu ÊkÂàãrà¢ëêÂàã içmvçvà Ñàçmà. ¡½½ààÞ°uà wà¹Üàvà §ýoã ÂàÍÑçmàç yähytàoàÂà ¡àvç Ñàçmç. ÊkÂàãrà¢êj㠢йçþ¹þ £Îààvà Ñàçmã. yähàjã làçq yÑkq½àç uç£ vàªàvã. ràkàÊàmvà ¾uàÞjà wàwÊ §ýtã làvà,¡Âàç§ý vàç§ýàÞÂàà yä¹þvàç ràrà ¡yç wà¹åþ vàªàvç Ñàçmç. ¡½½ààÞÂàà Ñã Êàçk°uà £qôwã §ýàtàjà nàç»þà §Þý¹þàÓà ¡àÌuàjç wà¹þm Ñàçmç. ªà»þã yäÐmàwÌuà yàÊhÞ làvà Ñàçmà. ¡àuäÏusÊ ytàçÊ°uà tà½àyàvà Âààjw½ààËuà ¡½½ààÞÂàà ¥§ýà kàªàã OÐnÊ Êàѽàç Âà§ýàçyç wà¹åþ vàªàvç, ¾uàÞ°uà »þàç¨uàmvç â§ý»çþ ¥§ýyàÊhç wÓwÓm. ¾uàj wçÓã ¡½½ààÞ°uà ÎàÊãÊàÂàç yàn Àç½uày âwÊàço ¡àÑç Ñç yàÞªààuvà yäÛýwàm §çývã, ÎàÊãÊàm wÐmã §ýÊàuvà ¡àvçÌuà ÍuàoãAÂàã ¡OÐm¾w Ààhw½uày yäÛýwàm §çývã ¡àâ½à ¡½½ààÞ°uà s¨§ýt ¢tàÊmãvà ÑàÀÊç ry½uày yäÛýwàm làvã. vàç§ýàÞÂàà yÀèw §ý»åþ kÑÊ ràçv½ààËuà ¡½½ààÞÂàà ywàêm ¡ªààçÀÊ yàhÊçjã ârtàÊã làvã. hà½uàwÊ rÞoÂàç ¡àvã,âksçjç jàçjvç rÞÀ làvç. ¾uàwÊjã ¡àèxoç içmà içmà,ÊQýÀàràÂàç £jv hàÌvã,uà ÀäÑçÊã ¡àiàmàÂàç ¡½½àà hjvç. toåtçÑàwÊ ¢vàk §ýL rãqãwÊ ¢vàk? ¡½½ààÞ uà ZàÎÂààwÊ Âàäymç lävm Ñàçmç. ârtàÊã mÊ ÀàçÂÑã hmÊÂàà§ýj §ýL ‘hàÌv mÊã Øàày Âà hàÌv mÊã Øàày’ ¡½½ààÞÂàà §ýàu hà¤ý? Ñà ZàÎÂà q»þm Ñàçmà. ¡àuäÏusÊ ÀäyËuà°uà màçÞ»þjà iày âÑy§ýàwåÂà iç½uàm ¡àÂàÞÀ tàÂà½ààËuà ¡½½ààÞ°uà màçÞ»þàm ¡ÂÂààjà iày kà½uàjã tàÊàtàÊ làvã Ñàçmã. toätçÑ ¡àâ½à ÊQýÀàrà°uà ØààyàtäÓç ¡½½ààÞjç âÑÞ»þ½àç âÄýʽàç oàç¨uàm ¡àvç. §äýºçþÑã-§ýoãÑã j¨§ýÊ uç£Âà ¡½½àà sÊ Êоuàm q»åþ vàªàvç. sÊÊоuàm ÀàÛý âq£Âà q»þvçÌuà ¡ÐmàÍuÐm tà½àyà§ý»çþ ¡àk§ýàv ywuãÂàç ÀåvêÕà §ýÊmàm, myÞj ¡½½àà§ý»çþ §äý½àã qÑàm Âàyç q½à ÂàÞmÊ vàç§ýàÞÂàà tàâÑmã làvÞ ¡½½àà j¨§ýÊ uç¤ýÂà q»þmàÑçm. tªà tà½àåy§ýL Âà yàç»þvçvàwww.esahity.com
 15. 15. शो पीस ¥hàÀà tà½àåy ¡½½ààÞÂàà iÊã ¡à½àåÂà yàç»þàujà. uà Zà§ýàÊàÂàÞmÊ ÊkÂàãrà¢êÂàã ¡½½ààÞjç âÑÞ»þ½àç-âÄýʽàç rÞÀ §çývç. ¡àmà tàØà ¡àq½à ÀärÓç làvàçm uà sàwÂàçÂàç ¡½½àà Ñr§ývçÑàçmç. wÊ°uà qSþãmvà ¾uàÞjà ¡àwàk §ýtã qSþãjà làvà ¡yç wà¹åþ vàªàvç. ÊkÂàãrà¢ëÂàã Âàçt§çýq½ààÂàç §ýºþàçÊ wàªà½uàjç ºþÊwvç ¾uàÞÂàã ¡½½ààyàÊ©uà ‘ârtàÊ wàiàvà’ ¡âo§ý iàuàÓ §çývç. ¡àqÌuà ÂàwËuàÂàç §ýoã §äý½ààjà Àäwà mÊ içmvà ÂààÑãj £v¹þ ¡àqÌuà ÑàmàÂàç vàç§ýàÞjç yÞyàÊ £ÁwÐm làvçvà qÑà½uàm ¡àyäÊã ¡àÂàÞÀ âtÓwvà. ¾uà ØààyvçÌuà kãwàÞjç mÓmÓà¹þ vàªàvçj ¡ymãv mç sàçªà mÊ sàçªààujç rà§ýLj ¡àÑçm ¡kåÂà.¡½½ààÞÂàã kç qçÊvÞ - mç £ªàwvÞj ÂàÍÑm.mç §ýyÞ ¡y½ààÊ uàjãj âsmã ÊkÂàãrà¢ëêÂàà wà¹þm Ñàçmã. mÎààmj ¡½½ààÞjã yàºþã £v¹åþÂà ªàçvã, ¾uàÞ°uà ÂàkÊçÂàç Àªàà âÀvà. ÀäâÂàuçvà rÂàâw½ààÊà, lävâw½ààÊà ¡½½àà Âààwàjà ¢Êyàv ªà»þã âÀwyàªàâ½à§ý hÞªàå vàªàvà. ¡Îàà ¡wÐnçmÌuà ¡½½ààÞÂàà qÑà½uàyàºþã vàç§ý uçmàm, mç §ýà uçmàm? uàjç ÊkÂàãrà¢ëêÂàà ¡àÎujê wà¹þm ¡yç, §ýÀàâjm ¡½½ààÞjã ¡wÐnà ¡Îàãj làvçvã qÑàwã Ñã vàç§Þýà°uà tÂààm ÀàråÂà ºçþwvçvã ¢°²þà ¡y½ààÊ. ¡½½ààÞÞröv wà¢ê¹þ wà¹þ½ààËuàÞ qçÕàà ¾uàÞÂàà ¡àmà sàçªààÍuà vàªà½ààËuà uàmÂàà qàÑCÂà tÂààmåÂà ¡àÂàÞÀ Ñàç½ààËuàÞjã yÞ©uà ¡âo§ý ¡àÑç Ñç kà½àwåÂà ÊkÂàãrà¢ê âhÂÂà Ñàçm Ñàç¾uà. §ýÊàwÞ myÞ sÊàwÞ Ñà ÀäâÂàuçjà ÎààÎwm âÂàut ¡àÑç. Ðwm:°uà §èýÄýàm kªàvçÌuà ¡½½ààÞÂàà uàjà âwyÊ q»þvçvà Ñàçmà. wàªà½uàjà qÎjàmàq Ñàç½àç,§çývçÌuà jä§ýàÞjã §ýrävã Àç½àç Èѽàkç Ðwm:°uà qÊàswàvà tàÂumà Àç½àç Ñàçmç - ¾uàtäÓç yªàÔuàÞÂàà ¡Äýà¹þ ¡àÂàÞÀ Ñàç½ààÊ Ñç ¡½½ààçÞÂàà jàÞªàvçj tàâÑmã Ñàçmç. ytàçÊ°uàÞÂàà yäh ùàujç ÂààÑã- ¡àÂàÞÀ ùàujà ÂààÑã Ñç mÊ ¾uàÞjà kãwÂàsÊàjà kqvçvà tÞØà Ñàçmà, ¡àq½à ¡yçj kªàvàç - ¡yçj tÊàujç ¡½½ààÞjà âÂàoàêÊ »þÓtÓ½ààÊà Âàymàçj. tªà ÂàÞmÊ°uà âÀwyàm ¡½½ààÞÂàã y§ýàÓ-yÞÁuà§ýàÓ âmÂÑã-âØà§ýàÓ tàçºþtàçºÜàÞÂàç kªààvà âÎàÍuà Àç½uàjà £ùàçªà yäÛý §çývà. iÎààvà §ýàçÊ»þ q»þvã mÊã mç nàÞrm Âàym. ¡àqÌuà mèÂààmãyàºþã ¡yvçÌuà Âàyêvà Øàày Àç½àç,ÊkÂàãrà¢ëêÂàà ymm hàçvãm £sç §ýʽàç Ñç ¡½½ààÞÂàã yäÛý §çývç. yªàÔuàÞjà Øàày ¡âo§ý wà¼þàwà ÈѽàåÂà ¡½½ààÞÂàã Ðwm:và ¥§ý âÀwy qvÞªààwÛýÂà qà»åþÂà içmvç. »þàç¨uàvà tàÊ vàªàvà, §ýtÊçvà tä§ýà tàÊ vàªàvà. ¥§ý Âàà ÀàçÂà ÂàÍuà £qjàÊàyàºþã Âàwã uàçkÂàà, yàÊç wèmàªàåÂà ªàçvç, ÑèÊà½à Ñàç£Âà ªàçvç. ¡½½ààÞjã wãvqàéwÊ tàØà krÊÀÐm , ¢m§çý ÎààáÊÊã§ý ¡àiàm Ñàç£Âà ¡½½ààjã Ðtæmã ,wà½àã h½àh½àãm ¡àâ½à ºþ½àºþ½àãm. ÀärÔuà làvçÌuà §ýà»þãtàØà ÎàÊãÊàm yàËuà kªààvà âÎàÍuà Àçm ry½uàjã mà§ýÀ §ýÎàã uçm ¡yçv? uàjçj yªàÔuàÞÂàà ¡àÎujê wà¹þm Ñàçmç.Ñç yªàÓ nÞ»þq½àç qÑà½ààËuà ÊkÂàãrà¢ê ÎààÞmq½àç âwjàÊ §ýÊàu°uà - ÀäyËuà°uà ¡àuäÏuàjã ÊàhÊàÞªààçÓã qÑà½uàm uà tà½àyàÂàç ¡àÂàÞÀ âtÓwvà . ¢mÊàÞyàÊhç yÊy Ûýq ÂààÑã, yÊy ªàä½à ÂààÑã uàjç ÎàÌu âjiÓvçÌuà khtçyàÊhç âjiÓå Àçm kÂtsÊ ràçjmç ºçþwvç ¾uàqàuã ÂàâÎàràvà Àçx âÀvà,kÂtÀà¾uà ¡à¢êjà Àä:Ðwày §çývà, âmvà tÂà:Ðmàqàjç Àä:h âÀvç, sàwÞ»þàÂàà ÀåÊ §çývç, ràqà°uà tÀmãÂàç Ðwm:°uàu iÊàjã wà¹þ vàwvã- Ñç yàÊç §ýà ¡àâ½à §ýÎàà yàºþã? Ðwm:wÊ ÂààÊàkã! ÂàâÎàràwÊjã ÂààÊàkã- ¾uàjã ¢m§ýL §ýºþàçÊ âÎàÕàà ¢mÊàÞÂàà §ýà âÀvã? ¡àuäÏuàm §ýàu yàovç ¡½½ààÞÂàã? ¡àâ½à ¡àqvà ¡qÊào §ýàu? ³uàtäÓç ’¡½½ààÞjà yÑwày Ñã âÎàÕàà’ sàçªààwã vàªàmç ¡àÑç. ¡½½ààÞÎàã làvçvà âwwàÑ, Ñà uàçªà Ñàçmà §ýL ÂàâÎàràjà sàçªà? Ðwm:°uà ÑàmàÂàç ¡àqvçj Êà³u £ÁwÐm: §ýʽààÊà §ýÄýÌv§ý Êàkà Èѽàkç ¡½½àà, ¡àk qÊàsåm ¡wÐnçm ¡àÑç. màç Ñç tàÂu §ýÊãv? ¡½½ààÞ°uà ytàçÊ ryvçÌuà ÊkÂàãrà¢ê ÂàâÎàràjà jä§ývçvà qà¼þà qäÂÑà -qäÂÑà wàjãm Ñàç¾uà - Ñç ¡à½àhã â§ýmã âÀwy?www.esahity.com
 16. 16. शो पीस दुिनया झुकती है टक्के टोणपे खात झगडणार्या , अपयशी अरिवदाची चकर्ावून टाकणारी कथा. अरिवदाने असे वेदना देणारे अनेक टोमणे कसे खावे लागतात हे शांतपणे ऐकवले होते.िवपरीत पिरिस्थतीतले जगणे िन याला अिधक बळकटी देते. पडलेली स्व े कशी पूणर् करायची याची िदशा देखील िमळते.  www.esahity.com
 17. 17. शो पीस ÀäâÂàuà lä§ýmã Ñè--- ràqå ¡àk wçÓ ¡àÑç §ýà? yÞÁuà§ýàÓã qàj wàkmà ÂàçÑtã°uà âºþ§ýà½àã sç¹åþ, tѾwàjÞ ràçvàujÞ, ÂਧýL uà, tã wà¹þ qàÑãÂà,ràu tà´uàÎàã yÞqê§ý yào½uàjà ¡ÊâwÞÀàjà Ñà ÀàçÂà mãÂà âÀwyàmvà yàmwà-¡àºþwà mÊã ÄýàçÂà ¡yçv hÊ° yàÞªààujÞ mÊ tvà hÊj wçÓ ÂàÍÑmà. iÊàmÌuà §ýàtàÞjç âÂàuàçkÂàj ¡yç §çývç ªàçvçvç Ñàçmç §ýL, yÞÁuà§ýàÓ°uà wçÓã mày- ÀàçÂà màyàÞyàºþã tã iÊà°uàràÑçÊ q»åþ Îà§ým ÂàÍÑmàç. ¡àmà yàÞªà½uàm yÞ§ýàçj mÊã §ýà §ýÊàujà? tà´uà§ý»çþ tàlç nàçÊvç §ýà§ýà häq wxàëêqàyåÂàjç Ñàçmç. Ñã kràrÀàÊã ¹þàÓ½uàjà ZàÎÂà ÂàÍÑmà, §ýàʽà mç tàlç wâ»þv Ñàçmç- vàèâ§ý§ý ¡nàëêÂàç ¾uàÞÂàã tà´uà vÑàÂàq½àãj tvà ÀÙà§ý içmvç Ñàçmç, mçÍÑà qàyåÂà §ýà§ýà-§ýà§åýÂàã tvà vÑàÂààjç tàçºçþ §çývç Ñàçmç. ¾uàÞ°uàj iÊàm tàlà yÞyàÊ yäÛý làvà. unàw§ýàÎà tã ¡àkàçrà mÊ §ýà§ýà q½àkàçrà ¡Îàã ¡àtjã Âàà¾uàmãv r¼þmãÑã làvçvã Ñàçmã. tàlç kÂtÀàmç ¡à¢ê-ràrà ªààwà§ý»çþj ¡yàujç. y½ààyäÀã°uà âÂàâtÙààÂàç ªààwà§ý»çþ kà½àç ÍÑàujç. ¥Êwã ÄýàÊyç ÂààÑã. ¡yàç. mÊ tà´uà vàèâ§ý§ý wâ»þvàÞ°uà yçwà §ýàuàêyàºþã jàçwãy mày §çý¡Ê¹çþ§ýÊjã ÍuwÐnà Ñàçmã, ÄýQý y§ýàÓ°uà §ýàÓkã wàѧýàjã wçÓ yÞqàujã, ¡àâ½à ÀäyËuàjã wçÓ yäÛý Ñàç½uàm ÀàçÂà màyàÞjà ¡wâo ¡yàujà, tªà uà tѾwà°uà wçÓçm §çýwÓ §ýà§ýàÞ°uàyàºþã ÈѽàåÂà ¾uàÞ°uà ytàçÊ ryåÂà Êàѽàç,Ñçj §ýàt ¡yç. rà§ýL ÂààÑã. ¡ÊâwÞÀàjà qäÂÑà ¥§ý ÄýàçÂà ¡àvà, mçÍÑà tàØà yäkàmàÂàç ØààªuàÂàç Èѹþvç, ¡Ñàç,¥§ýÀà sç¹þà Âàà mät°uà sàwàvà, Ðwm: áʧýàt¹çþ§ý»þà, kªààvà Ñã £ùàçªà ÂààÑã ¡yçj wà¹þmuÞ ¾uàvà. £ùà ÀäqàÊã kà£Âà ¥§ýÀàjç sç¹åþÂà uà . ÑkàÊ -qàjÎàçvà jåÂàà vàwÌuàwÊ ¾uàvà ¡àâ½à mäÈÑàvàÑã rÊç wà¹çþv. Ñç ÀÑàÀà ÄýàçÂà §ýʽàÞ rÊÞ ÂààÑã. tã Èѽàmç -¡ÊâwÞÀàÂàç ¥w¼þã âj§ýà¹þã §ýàtoÞùàm Ààhwvã ¡ymã mÊ Ñã wçÓ ¡àvã Âàymã. ¡ÊâwÞÀà°uà ¡àk°uà qáÊOÐnmãwÊ ¢m¨uà §ý»þw¹þq½àç ràçv½ààÊã ¡Îàã, tàlã ràu§ýàçj ¡yçv, ¡yçÑã ÂàÍÑmç. ¡ÊâwÞÀàÂàç ÐwÑÐmç Ñã qáÊOÐnmã Ðwm:wÊ ¡àç¼þwåÂà içmvã Ñàçmã. ªààwà§ý»çþ màvä§ýàqàmÓãwÊ- âkÌÑàqàmÓãwÊ rËuàqè§ýL ªàäÙàçÀàÊã jàvå ¡ymàÞÂàà ¾uàvà tàçºþà ªàäÙàçÀàÊ Ñàç½uàjã ÐwÃÂàç q»åþ vàªàvã. ÑkàÊàç ÛýquàÞ°uà £và¼þàvãm Êy wà¹çþÂààyà làvà, vàhàçÛýquàÞjã §ýàtç ÎàÑÊàm ¡àqvãj wà¹þ qÑàm ¡yàwçm ¡yà ¾uà sít, ¾uàjà âwÎwày ¡ÊâwÞÀàvà vÑàÂà ªààwÞ,²þàç¹çþ vàç§ý, Ñç yªàÓ uäyvçy wà¹åþ vàªàvÞ. ¾uàjã Ñã jvârjv ¡wÐnà vqåÂàÑã ÊàâÑvã ÂàÍÑmã. ÎàÑÊàm ÊàѽààÊà tã, ¾uà°uàyàºþã Ѩ§ýàjà ¡àâ½à iÊjàj tà½àåy Ñàçmàç ¡ÊâwÞÀà tàlà ÀåÊjà jävmsà¤ý, q½à ¡àt°uà yªàÔuàÞjç ÂààmçyÞrÞo ¡kåÂà ¡àoàÊàjç- âwÎwàyàjç Ñàçmç. ¾uà°uà§ý»åþÂà màç tàlà tàçºþàsà¤ý ¡yà qáÊju ywàëêÂàà §ýÛýÂà Àçm ¡yç. ’ràqåyàÑçr, ¡ÊâwÞÀàjç sà¤ý’ ¡Îàã tàlã ¡àçÓh ¥ÍÑàÂàà ¡ÊâwÞÀà°uà £ùàçªà qáÊyÊàm làvçvã Ñàçmã. ªààwà§ý»çþ ÊÐmà ÀäÛýÐmãjã,yʧýàÊã ¢tàÊmãA°uà »þàªà»åþkãAjã §ÞýØàà¹çþ ¡ÊâwÞÀàvà âwÂààyuày âtÓàujã, ÄýàÊÎàã Ðqoàê Âà §ýÊmà ¾uàjç ¹çÞþ»þÊ tÞkåÊ ÍÑàujç. yàÁuà ÎàÆÀàm yàÞªààujç mÊ ¡Îàà kãwiç½uà tÞkåÊã°uà hçÓàm,¡ÊâwÞÀàjã §ýoã ÑàÊ Ñàçm Âàyç,uàjç §ýàÊ½à ¾uàjç ywàëêÎàã ¡y½ààÊç iÊàçÆuàjç,âkÍÑàÔuàjç,Zàçtàjç yÞrÞo¡àâ½à ¾uàjç Ñç wàªà½àç Âàà¹þ§ýL,§æýâØàt â§Þýwà Ðwànàêqàç¹þãjç ¡àÑç- ¡yç täÓãj ÂààÑã, uàjã hàØàã ¡ÊâwÞÀà°uà yÑwàyàmãv yàÑçrvàç§ýàÞjã, ¢mÊ ZàâmÐqoãê §ÞýØàà¹þÀàÊàÞÂàà ¢m§çýj ÂàÍÑç mÊ ¡ÊâwÞÀà°uà §ýàtà°uà yà¢ê¹þwÊ Êàr½ààËuà tkäÊàÞÂàà Àçhãv Ñàçmã. ¡ÊâwÞÀà°uà kãw vàw½ààËuà Ðwsàwàjã wçÓàçwçÓã Zàâjmã uçm ¡yç. ‘iyÊvç âmnÞ qyÊvç’- ¡Îàà â¼þÌÌuà tÂà tàç§ýÔuà Ðwsàwà°uà ¡ÊâwÞÀàjç Ðwm:jç kªà ¡yç âtØààÞÂàã ,ÀàçÐmàÞÂàã kwÓ°uà yàçuËuàoàuËuàÞÂàã yÀà ªàkrkåÂà ªàçvçvç ¡yàujç. ¡àÈÑã £sumà kçÍÑà ªààwà§ý»çþ kàujàç ¾uàwçÓã ¡àt°uà yçwçjã kràrÀàÊã ¡ÊâwÞÀà ¡ªàÀã Ѩ§ýàÂàç Ðwm:§ý»çþ «uàujà. ÎàÑÊàm ÊàѽuàËuà tàçºÜà Âààç§ýÊãm tàçºÜà ÑBùàwÊ ¡y½ààËuà yäkàmà wâÑÂàãAjà ¾uàvà ÄýàÊ ¡âstàÂà .uà wâÑÂàãAjç йçþ¹þy ¡àqÌuà vÑàÂà ªààwàm §ýyàçÎàãÂàç yàÞsàÓãm ¡yàujà. ¡ÊâwÞÀàjç ‘ràqå’ ¡àvç Èѽàkç, ¡àmà ¡ÊâwÞÀàvà ¡àtjã ªàÊk ÂààÑã,jvà sç¹åþ ÂàÞmÊ,¡yç ÈѽàåÂà ¾uàjç âtØà mà¾qäÊmç ràkåvà Ñàçm.www.esahity.com
 18. 18. शो पीस ¥w¼þ yªàÓ ¡¾uÞm ÍuwOÐnm ¡àâ½à yäÊÓãm jàvçvÞ ¡ymàÞÂàà, tÁuçj ¡ÊâwÞÀàvà tàçUÞþ ÍÑàujã ÐwÃÂà q»åþ vàªàvã. Ñàmà ¡yvçÌuà §ýàtàÂàç màç häx Ñàç¢êÂààyà làvà. uà vÑàÂàÎuà ªààwàm y»þm ry½uàm §ýàu q»þvu,ràqå,tã mät°uà§ý»çþ uçm ¡àÑç.yàÞsàÓåÂà «uà.¡jàÂà§ý ârnÊÌuà yàÊhÞ wàªà½ààËuà ¡ÊâwÞÀàjç âÂà½àêu jä§åý vàªàvç, ¥§ýà kàªàã âjÙà OÐnÊ ÂààÑã, tÂà yÀà ¡ytàoàÂàã, ¡Îàà ¡wÐnçm ¡ÊâwÞÀà°uà âjtä§ýÌuà kªààm Ñã hÓhÓ Ñàç£ vàªàvã. âÂàâvtà, ¡ÊâwÞÀàjã ràu§ýàç ,âmvà tàºÜà ªààwàm,lªàtªà¾uà wàmàwʽààm Êàѽuàjã tÂààqàyåÂà ¡àw»þ,yàçrm ¡ÊâwÞÀà°uà ÀàçÂÑã tävàÞÂàã ¡à¢ê°uà ¡àwàkàm sÊ iàvãm jvà,¡àq½à yàÊçj ¥§ýà âºþ§ýà½àã ÊàÑC, ràrà ¡àtj §ýÊã¡Ê mÊã i»çþv ÑçÑã §ýàʽà my q¹þ½uàyàÊhÞj ÑàçmÞ. yàËuà kªààwÊ Zàçt §ýʽuàjà t¨mà içmvçvà ¡ÊâwÞÀà ¡àqÌuà ràu§ýà qàçÊàÞÂàà ÂààÊàk §ýʽààÊ ÂààÑã, uàjã ¡àt°uàqàyåÂà yªàÔuàÞÂààj hàØàã Ñàçmã. ¡ÊâwÞÀàvà ¡àmà ªààw yàç»þ½uà°uà âÂà½àêuàÂàç ÂàÍuà âºþ§ýà½àã kà½uàjã häqj £¾yä§ýmà vàªàvçvã Ñàçmã. yÞrÞâom ¡âo§ýàËuàÞÂàà âwÎwàyàÂàç ¡ÊâwÞÀàÂàç ¡àqvç ÃvéÂà håq £¾yàÑàÂàç yàÞªàãm,qä¼þ°uà ¹çÞþ»þÊtÁuç Âày½ààÊ Ñç Àçhãv yÞàªàåÂà ¹þà§ýLm. ÑÓåÑÓå ¡àwÊmç iç½uày yäÛýwàm §çývã. ¢njÞ,qâÑÌuàÞÀà ¡ÊâwÞÀà°uà kÞ¹þvtÂà Zàâmtçy i¨§ýà ryvà. Êàçk°uà ÍuwÑàÊàm qèÎààjã tÀm §ýʽààËuà kwÓÉuà âtØààÞÂàà ¾uàÂàç qèÎàà°uà Àçwãiçwã wÛýÂà Äý¹þ§ýàÊvç,ÀäyËuàÂàç rݧýàjç ÍuwÑàÊ ¡tàÂu §ýÊãm, Ðwm:Êjã ¡àânê§ý kràrÀàÊã ¹þàÓãm ¡ÊâwÞÀàÂàç âwqÊãm qáÊOÐnmãm ¡àqÌuà §ýtêsåtãvà §ýàutjà ÊàtÊàt ºþàç§ýLm, ¥§ýà ÂàÍuà qwàêvà ¡OÐnÊ qáÊOÐnmãm ¡àÊÞs §çývà. ¡ÊâwÞÀàjã tàlã ÂàÍuà ÐwÛýqàm qâÑÌuàÞÀà sç¹þ làvã mçÍÑà màç Èѽààvà- ràqå,tã mät°uàqàyåÂà §ýàÑã ¥§ý vqw½ààÊ ÂààÑã. ¡àkjã tàlã qáÊOÐnmã, ªàçÌuà âÀwyàm tà´uàmãv làvçÌuà rÀvàtäÓç, tà´uàröv yªàÓuàÞjç ÄýQý ¡àâ½à ÄýQý ªàèÊytkj làvç ¡àÑçm. Ñç tvà ºþࣧý ¡àÑç. ràqå, ¡àqÌuà ysàçwmàv°uà tà½àyàÞÂàà yàçâuЧýÊq½àç ÄýQý ªàèÊytkj §ýÛýÂà içmà uçmàm, rà§ýL hÊç §ýàu, Ñç kà½àåÂà iç½uàjç Zàu¾Âà §äý½àã §ýÊm ÂààÑã, uàjçj wà¢ê¹þ wà¹þmç, ¡yàç tã Ñç wàªàvàç, tà´uà tà½àyàÞÂàà ÀähàwvÞ, ¡yÞ wàªàÌuàâÎàwàu, Ñã Zàtàjã tà½àyÞ ÀäÊ ªàçvã Âàymã Ñàç. ¡ÊâwÞÀàjç Ñç wàªà½àÞ ¡kr Ñàçm Ñçj hÊÞ. tã ¡àâ½à ¡ÊâwÞÀà, ÀàçiÞÑã ¡Âàç§ý wçÓà sç¹þm ÊàâÑvàç, ¡ÊâwÞÀàÂàç wÂà rã¥j§çý -myà vÑàÂàyà Åvé¹þ içmvà Ñàçmà.¡ÊâwÞÀàjà tåÓ Ðwsàw kàªàà làvà, ¡àâ½à ¾uàjç Ñà¤ýy - ªàçйþ Ñà¤ýy làvç §äý½àãÑã Ѩ§ýàÂàç uàwç, häÎààv ÊÑàwç, ¡àqvç §ýàt ¡à¹þàçqvç §ýL ¡ÊâwÞÀà°uà qàºþãwÊ ¡àqvçq½ààjã Îààrày§ýL âÀvã §ýL qàÑB½àjàÊ yÞqàujà. ¥w¼ÜàÎàà qàºþrÓàwÊ ¡ÊâwÞÀà ytàoàÂààÂàç ÊàÑmàçu, Ñã ªààç˜þ yªàÔuàÞÂàà hÊãj wà¹þm ÂàÍÑmã, uàjçj tvà ¡àÎjuêÑã wà¹þàujç ¡âà½à wà¢ê¹þ yäÁÀà. ¡ÊâwÞÀà §ýàtà°uà Îààçoàm âÄýÊm Ñàçmà. qåwê§ýàuàêjà sÊqåÊ ¡Âàäsw ªààºþãÎàã Ñàçmà,tàçºÜàÞ°uà ¡àçÓhã, âÎàÄýàÊÎàãAjã Àçhãv §ýtmÊmà ÂàÍÑmã. âÀwysÊ w½àw½à âÄýʽààËuà ¡ÊâwÞÀà°uà jçÑçËuàwÊ vàjàÊã,âÂàÊàÎàà,Âàà£tçÀ Ñç sàw tvà §ýoãj âÀym ÂàÍÑmç. yÀèw £¾yàÑàÂàç,tàçºÜà £tçÀãÂàç,ªàà¼þ âwÎwàyàÂàç ràÑçÊ wàwʽààËuà ¡ÊâwÞÀàröv yäkàmà ¡àÎjuàêÂàç Èѽààujã yäÁÀà ‘ §ýtàv ¡àÑç rà¢ê uà tà½àyàjã ,¥w¼þà §ýàéOÂÄý»þÂy §ýyà §ýàu?’ §ýÓmj ÂààÑã. ªààwà§ý»çþ â§ýmã ²þàÂà jàvàuj uàÞjÞ! ¡àmà ¢nÞ ârÂà§ýàtàjÞ âÀwysÊ iÊàm ryåÂà ÊàѽàÞ, tã mÊ uà ¡wÐnçjã §ýÌqÂààj §ýÛý Îà§ým ÂààÑã rà¢ê. rà§ýL, ¡ÊâwÞÀà°uà »çþ¡áÊÞªàjã ZàÎàÞyà §ýʽààËuàÞjã yÞ©uà mÎàã §ýtãj ¡yàujã, £v¹þ ¥hàùà §ýàuêqPyÞªàà°uà âÂàâtÙààÂàç ¡àÈÑã §äýºÞþ ¥§ýØà ¡àvàçm mÊ, âmnÞ ktvçvç yàÊçk½à âÑmâjÞm§ýj ? ¡àÑçm uàjã hàØàã Âàyàujã. q½à ÑÓå ¡àwàkàm jàvvçvã §äýkräk ÂàÍuàÂàç ¡àvçÌuà ¡ÊâwÞÀàröv,¾uà°uà áʧýàt¹çþ§ý»çþq½ààrövjã ¡ymç, uàjã ¡àmà ywu §ýÛýÂà «uàwã vàªà½ààÊ, ¡yç ¡ÊâwÀà £yÂuà £¾yàÑàÂàç sÊvçÌuà ¡àwàkàm §ýråv §ýÊãm yàÞªààujà. £ºþyåºþ ¥hàùàvà £qÀçÎààjç »þàçy qàkm ry½àç, kãwÂàsÊàjç m¾wÖààÂà yàÞªàm ry½àç uà ªààç˜þã°uà §Þý¹þàÓwà½uà ÊmãràqàyåÂà ‘ràqå’ ÀåÊj ¡ymàm Ñç ¡ÊâwÞÀà°uà ¡àâ½à ¾uà°uà ràu§ýàç-tävàÞ°uà vÕààm ¡àÌuàtäÓç, mç tà´uà uç½uàÂàç ¡wi»åþÂà kàm ÂààÑãm Ñç tà´uà kà½àãwçm q¨§çý ryÌuàÂàç, tà´uà ¡àªàíÑàÂàç yäkàmà Àçhãv ¡ÊâwÞÀà°uà iÊã uç½uày ÄýàÊÎàã hÓhÓ §ýÊãm ÂààÑã, uàjà tvà ¡àÂàÞÀ Ñàçmà, ¡àâ½à ¡àÈÑã £suÞmà ¡àwkåêÂà uçm ¡ymàç uà ªààç˜þãjç ¡ÊâwÞÀàvà tàÂàây§ý ytàoàÂà âtÓmç. Ñç tã vÕààm ºçþwåÂà Ñàçmàç.www.esahity.com
 19. 19. शो पीस kªààjã §ýàÓkã iç½ààÊà ¡ÊâwÞÀà ÍuwÑàÊàm ¡ªàÀã §ýà¹çþ§ýàçÊ ¡àâ½à ÀÕà Ñàçmà. ¡àqÌuà âtØà qáÊwàÊàmãv Zà¾uç§ýà°uà ¡àÂàÞÀà°uà ZàyÞªàã màç qä¼çþ ¡yàujàj,q½à yÞ§ý¹þàÞ°uà ZàyÞªàã, Àä:hà°uà ZàyÞªàã, ¡àoàÊàyàºþã, tÀmãyàºþã ¡ÊâwÞÀà ÂਧýL ¡y½ààÊ uàjã Zà¾uç§ýàvà hàØàã ¡yç. tà´uà tmç mÊ uà jàÞªàÌuà ªààç˜þã §ýÊãm Êàѽuàjà Áuày Ñã ¡ÊâwÞÀàjã wãvqàéwÊ ¡àÑç. ¡Îàà ªààç˜þãm tÂà ªàäÞmm ÊàâÑÌuàtäÓç Ðwm:và ¡àvçÌuà ¹çÞþqÊÊã Âàà§ýmçêq½ààjç ¹çþÂÎàÂà màç yÑÂà §ýÛý Îà§ým ¡yçv. ¡àqvã y¾§ýtçê ¡àqÌuàvà yàwvãyàÊhã yàn Àçmàm,¡ÊâwÞÀà°uà ràrmãm Ñç hÊç ¡àÑç. wàÐmâw§ý qèÎààÞ°uà màvàwÊ jàv½ààËuà §ýºþàçÊ ÀäâÂàuçm, qèyà ÂàyvçÌuà, §ýàt ÂàyvçÌuà tà½àyà§ý»çþ ¼äÞþ§åýÂà qàâÑvç kàm ÂààÑã. q½à ¡Îàà ¡wÐnçm m»þÄýÀàÊq½àç,rà½àçÀàÊq½ààÂàç,yjàç¹þãÂàç ÊàѽààËuà ,ÊàÑä qàѽààËuà ¡ÊâwÞÀàjç kªà½àç tvà mÊã ¡àÎujêê§ýàʧý ¡yà jt¾§ýàÊ wà¹þç. tàlç tm §ýàÑã ¡yàç, ¡ÊâwÞÀàröv ¾uàjç ràqå jàÞªàvç ràçv½ààÊ,màç ¾uàÞjà Äçýwáʹþ Âàà ràrà, ¡ÊâwÞÀàröv ¡àÈÑã §ýàÑã wà¢ê¹þ yàÞâªàmvç mÊ, ràqå nàç»çj âwÎwày ºçþw½ààÊçm? ¡àâ½à ¡Îàà ràçv½ààËuàÞ§ý»çþ ÀåvêÕà §ýʽàçÑã rÊàçrÊ Âàyçv, §ýÀàâjm, ¡ÊâwÞÀàjç §äý½ààÎàã q¹þm Âàyçv,§äýª½ààrÊàçrÊ ÍuwÑàÊ âÄýy§ý¹þvç ¡ymãv Ñã,q½à uà ªààç˜þã ràÑçÊ kçÍÑà ràçvÌuà kàmàm ¾uàwçÓã yàÞªà½ààÊà Zà¾uç§ýk½à Ðwm:°uà yàçuãÂàç,Ðwm:và yàçâuЧýÊ ¡Îààjà ÎàÆÀàÞm yàÞªà½ààÊ ,tªà ¡Îàà jå§ý,ÄýyÍuà,ªàèÊytk §ýʽààËuàÞ ÎàÆÀàÞjç ZàÑàÊ tàÂàây§ý wçÀÂàà Àç½ààÊç ¡ymàm. ¡ÊâwÞÀàÂàç ¡Âàç§ý wçÓà ¡yç wçÀÂàà Àç½ààÊç ¹þàçt½àç §ýyç hàwç vàªàmm Ñç tàçºÜà ÎààÞmq½àç ¥ç§ýwvç Ñàçmç. âwqÊãm qáÊOÐnmãmvç kªà½àç tà½àyà°uà âÂàÎjuàvà ¡âo§ý rÓ§ý¹þã Àçmç ¾uà°uà £tçÀãvà ¡âo§ý rÓ Àçmç,q»þvçvã ÐwÃÂàç qå½àê §ýÎàã §ýÊàujã uàjã âÀÎàà Àçhãv âtÓmç, ÈѽàåÂàj ¥hàÀà £ÁwÐm làvçvà,¡à¾tâwÎwày ÑÊwåÂà ryvçvà, tÂàªà¹þàmvã ÎàQýL iàvwåÂà ryvçvà,ªàèÊytkàjà rÓã ºþÊvçvà, jå§ýã°uà âÂà½àêuàjà âÎà§ýàÊ làvçvà, ¡yà §äý½àãÑã ¥hàùà°uà ¡jàÂà§ý sç¹þãçÂàç,ÐqÎààêÂàç,ytkàw½àãÂàç yÞkãwÂàã âtÓàÌuàyàÊhà ÂàwjèmÂuàÂàç qäÂÑà £sàÊmàç,¡à§ýàÊmàç,yà§ýàÊmàç mçÍÑà ¡àuäÏuàm uç½ààËuà ¾uà ¡Âààât§ýàvà ÀçwÀåm Èѽààwç . Ñàçu, ’¡yàj ¥§ý ÀçwÀåm’ ¡ÊâwÞÀà°uà ¡àuäÏuàm ¡àvà. ¥§ý tàçºþà Zàâm™þãm £ùàçªàqmã, ¡ÊâwÞÀà°uà ¥§ýà âkwvªà âtØàà°uà Íuwyàuàmãv âwÎwàyå sàªàãÀàÊ. uà âtØàà°uà tÀmãÂàç Êà³usÊàmãv £ùàçªàyàhÓã°uà ÂàÍuà ¢tàÊmã,ªàæÑwyàÑmãjã §ÞýØàà¹çþ qå½àê §ýʽuàjã kràrÀàÊã ¹þà§ý½uàyàºþã uàçªu ¡àâ½à vàu§ý tà½àåy ÈѽàåÂà ¡ÊâwÞÀàjã âÂàw»þ §çývã ªàçvã. Ñã ràmtã tvà yàÞªà½uàyàºþãj ¡ÊâwÞÀà tvà ÄýàçÂà §ýÛýÂà qäÂÑà qäÂÑà ràçvwm Ñàçmà. ÀäyÊç âÀwÎàã yäkàmàvà Ñã Âàwã §ýÑà½àã yàÞªàãmvã- tà´uà ¡qçÕàçZàtà½àç mã Èѽààvã- tã hÞÊ yàÞªàmç, uà tà½àyàröv tã ÄýàÊÎàã £¾yä§ý ÂàÍÑmç, Ñàmàmvç yàç»åþÂà qÓ¾uà°uà tàªàÞ qÓ½ààÊã tà½àyÞ tvà ¡àw»Þþm ÂààÑã q½à ràqåyàÑçr, mät°uà ¡ÊâwÞÀàÂàÞ tvà ÂàÍuàÂàç âwjàÊ §ýʽuày sàªà qà»þvç Ñç tã §ýråv §ýÊmç. ¾uàÞj ¡âsÂàÞÀÂà §çývÞ ÈѽàåÂà yàÞªàà. Ñç ¥ç§åýÂà ¡ÊâwÞÀà ¢m§ýàj tvà ¡àÂàÞÀ làvàuÞ Ñç tvàÑã kà½àwm Ñàçmç. yÞÁuà§ýàÓã ºþÊÌuàZàtà½àç tã ¡àâ½à ¡ÊâwÞÀà tÐm sç¹þvàç, häq ràçvvàç. ¡ÊâwÞÀà Èѽààvà- ràqå,¡àâÎàwàêÀ ÀÜà ,ÂàÍuà qwàêvà yäÛýwàm §ýÊmàçu. håq tàçUþ §ýàt ¡àÑç,ÐwÃÂààm qàâÑvÞ ÑàçmÞ ¥w¼Þþ ¾uàyàºþã oãÊ ÀÜà,¡àoàÊ ÀÜà. ywàëêjà s¨§ýt ¡àoàÊ Zàçt âtÓwvçÌuà ¡ÊâwÞÀàvà §ýoãj §ýÎààjã âjÞmà ÂàÍÑmã,q½à toÌuà ârÂà§ýàtà°uà ârÂàqèÎàà°uà ¡ÊâwÞÀàvà kÊà wà¢ê¹þ âÀwy ¡àvç Ñàçmç Ñç Ñã hÊçj Ñàçmç. q½à qºîþºÜà »þªàtªàvà ÂààÑã. ÀäâÂàuçytàçÊ mçw¼þàj màºþ £sà ¡àÑç. uàjà tvà häq ¡âstàÂà wà¹þmàç. tã Èѽààvàç, ¡ÊâwÞÀà - ÀäâÂàuà lä§ýmã Ñè -- vçâ§ýÂà £y§ýàç ----------www.esahity.com
 20. 20. शो पीस सहजीवनातील मधुर संगीत सहजीवनातील मधुर संगीत अनुभवायचं तर समीहन-समीधासारखं समजूतदार व्हायला हवं. एका कथेच्या माध्यमातून िमळणारा संदश. े समीहनला वाटायचे “ ऑिफ़समधून घरी आल्यावर मस्त आराम करायचा. रातर्ीच्या मस्त वेळी िगटारवर समीधाला आवडणारी धून सजवायची. कधी एखादे जुने नवे गीत न ाने बसवायचे. वगैरे वगैरे. नेमक्या या स्व ाला जिमनीवर आणायचे रूक्ष काम समीधा अगदी कोर ा मनाने करते आहे---www.esahity.com
 21. 21. शो पीस yÑkãwÂààmãv toäÊ yÞªàãm ªàçÌuà ¡àºþw»þuàmãv qàj âÀwyàm ytãÑÂàÂàç qÞoÊàwçÓà ÄýàçÂà §ýÛýÂà,‘§ýà§ýà,¥§ýÀà sç¹þàujç ¡àÑç, ràçvàujç ¡àÑç mät°uàÎàã ¡àâ½à häq tѾwàjç q½à ¡àÑç Ñç. §çýÍÑà uç¤ý?’ ¥§ýÀà mÊã ¾uàÞ°uà uà ÄýàçÂàjç £ÙàÊ tvà ‘Ñàçu, uç ¥§ýÀà må’ ¡yç Àç½àç ¡qçâÕàm Ñàçmç, q½à §ýà §äý½ààÊ ºþࣧý,ytãÑÂà, må uç, ¡yç §ýàÑã tã ràçvåÂà Ààhwm ÂàÍÑmàç. tà´uà tmç mÊ, håq tѾwàjç ¡yç ràçv½uàyàÊÞhç ¾uà°uà§ý»çþ §ýàÑãj Âày½ààÊ,£ªàãj Ääýªàç ÄäýªàwåÂà,Ñwà yàç»þm ÊÑà½uàjã ¾uàjã hàç»þ§ýÊ ywu, yªàÔuàÞ°uà qáÊjuàjã Ñàçmã. hÊÞ Èѽàkç, ytãÑÂà ¡àâ½à ¾uàjã ràu§ýàç ytãoà- ÀàçiçÑã ¡àt°uà qáÊwàÊàmãv ¥§ý kàç»þqç. vªÂààvà ¡wiã ÀàçÂà wxçê làvçvã. ÂàÍuà Âàwvà¢êjç âÀwy ¡kåÂàÑã ÊçÎàtã Àäv¢ê yàÊhç vqç¹åþÂà ÊÑà½uàjç âÀwy ¡ymàÞÂàà, ¡vã§ý»þ°uà sç¹þãm, §ýà £ªàãjj rçyåÊ yåÊ ¡àÓwm ¡ymàç? Ñà ZàÎÂà ¡àÈÑàvà §ýàç»Üàm ¹þà§ý½ààÊà ºþÊm Ñàçmà. ¥§ýtç§ýàÞ°uà Zàçtàm ¡àhÞ»þ rä»åþÂà, ÑàçÎà ¡àÌuàwÊ vªÂàà°uà rç»þãm ¡»þ§åýÂà iç½uàËuà ¡Âàç§ý Zàçtã uäªàävàm ¡àÈÑã ytãÑÂà ¡àâ½à ytãoàjà ytàwçÎà §ýÊãm Ñàçmàç. Êây§ý Ðwsàwàjç, hçÓ§ýÊ tÂààçwæÙàãjç Ñç Ààçiç qÊÐqÊàÞ°uà Zàçtàm q»þvç Âàymç mÊj ¡àÎjuàêjç Ñàçmç. tÂà käÓ½uàyàºþã ³uà §ýàÑã ¡à§ýxê½àà°uà ªààç˜þã mÛý½à tÂààÞÂàà sàw½ààËuà ¡ymàm. mç âiyçâq¹çþ ÄýàÊtävç ytãÑÂàÂàç wàqÊvç ¡ymãvj, ¡àâ½à ytãoàÂàç ÑyÊç ZàâmyàÀ ÂਧýLj âÀvç ¡ymãv, Ñç ¡àtjç ¡ÞÀàk hÊç ºþÊvç, §ýàÊ½à ¾uàÞj vªÂà làÌuàÂàÞmÊ°uà âÀwyàm ¾uàÞjç ¥§ýtç§Þýàjç §ýàèmä§ý â§ýÐyç,häö ytãÑÂà ¡àâ½à ytãoà yàÞªàä vàªàvç, mçÍÑà uà kàç»þã°uà jçÑçËuàwÊjç ytàoàÂà, ¡àâ½à ¡àÂàÞÀàjç, §ýàèmä§ýàjç ªàäävàrã ÊÞªà qàÑCÂà, uàÞjç yÑkãwÂà ²þàÂà Ääývmç ¡àÑç,hävmç ¡àÑç, Ñã ¡àt°uà ywàëê°uàyàºþã tàçºþã ytàoàÂààjã ràr ºþÊm Ñàçmã. ÍuàwÑàáʧý kªààm wàwÊmàÞÂàà ¡ânê§ý ràrãA°uà ràrmãm häq tàçºþ yàÞyáʧý §ýyÊm §ýÊàwã vàªàm ¡ymç. yªàÔuà ªààç˜þãAjç yàçÞªà §ýÊmà uçmç- qèÎààÞjç tàØà yàçÞªà §ýʽàç §ýºþã½à ¡ymç. uà tѾwà°uà ªààç˜þãAjç sàÂà ytãÑÂà-ytãoàÂàç £Ùàt mËÑçÂàç yàÞsàÓåÂà ºçþwvçvç ¡àÑç Ñç qàÑCÂà - ytãoàjç ¡à¢ê-ràrà ¡àâ½à ytãÑÂàjç ¡à¢ê-ràrà , Ñã kç™þ tÞ»þÓã Àçhãv yähàwvã Ñàçmã. ¡vã§ý»þ°uà âÀwyàm, Âààç§ýÊã°uà ÛýqàÂàç ¡Âàç§ý mà½à-m½ààw iÊàiÊàm nètàÂà iàvå vàªàvç ¡àÑçm. ràÊà-qÞoÊà màyàÞ°uà »Üä¹þã §ýÌjÊtäÓç ÎààáÊÊ㧠¡àâ½à tàÂàây§ý ¡Îàà ÀàçÂÑã ¡wÐnçÂàç âqjåÂà kà½ààËuà mÛý½ààÞqè§ýL ¥§ý ytãoÂà ¡àâ½à ytãoà ¡y½àç ¡ªàÀã §ýàétÂà Ñàçmç. ¡àqÌuà - ¡àqÌuà ¡àéâÄýyàmåÂà iÊã ¡àÌuàwÊ°uà Zà¾uç§ý ÊàØàã°uà wçÓçÂàç, uà kàç»þÃuà°uà tàÂàây§ý ÐwàпuàwÊ ¡àâ½à ¡àÂàÞÀàwÊ âwÊk½à q»þ½uày yäÛýwàm làvã,¡àâ½à tvà kà½àwvç, ytãÑÂà uà Äý¹þ¨uàÂàç häq âÂàÊàÎà làvà ¡àÑç. ¥§äý½àj uà qáÊOÐnmãvà ytoà kràrÀàÊ ¡àÑç, ¡yç ytãÑÂà Èѽàåj Îà§ým ÂàÍÑàmà. ‘qáÊOÐnmãj uà qáÊOÐnmãvà kràrÀàÊ ¡àÑç- ytãÑÂà ¡yç ¥§ýÀà tã ¾uàvà ràçvåÂà ªàçvà - mçÞÍÑà ‘mätjÞ §ýàu §ýà§ýà! mätjã Âààç§ýÊã- yà»çþÀÑà mç yà»çþqàj, mç Ñã ²þàç¹Üà -²þàç¹Üà ªààwàm ÊàÑCÂà Âààç§ýÊã, ‘¢§ý»çþ yàÑçr- âm§ý»çþ yàÑçr, ràkàÊàm yàÑçr, t³kà §çývã mäÈÑã, ràràÞÂàã yäÁÀà! §ýà§ýà, ¡àt°uà yàÊhã Âààç§ýÊã §ýÛýÂà Ààhwà, tªà tàÂàmàç mäÈÑàvà ¡Ñàç , ¡kåÂà jàÓãÎàã ªààºþvã ÂààÑã mÊ, t䨧ýàtàvà ¡àÌuàyàÊhÞ wà¹þmu tvà! ¥ç,yÈuà §ýàÑã §ýàu ràçvmàçy Êç? §ýÎààvà §ýàu ¡Âà Äýà¹þ¨uàm qàu tã ràçvvàç ¾uàwÊ ytãÑÂà Èѽààvà- §ýà§ýà, mäÈÑã vçh âvâÑmà, ªààç˜þã ¡àâ½à §ýâwmà âvÑãmà- §çýÍÑà? mÊ mätjÞ qàç¹þ ¡àâ½à tÂàÞ ÀàçÂÑã §ýàºþàç§ýàºþ sÊvu ÈѽàåÂà, rÊàçrÊ §ýL jå§ý? ytãÑÂà°uà ZàÎÂààÞÂàç ¡Âàç§ý ZàÎÂà £sç §çývç. §ýàÊ½à ªàçÌuà wxêsÊàm ytãÑÂà-ytãoà°uà Êàkà-Êà½àã©uà yähã yÞyàÊàm ‘yàâÂàÁu’ uà uäwÊàkàjç ªààç»þ ¡àªàtÂà làvç Ñàçmç. ¡à¢ê làvçvã yâtoà , ÂàÍuà yähÀ kràrÀàÊãm tÂààqàyåÂà Êtvã. ÀäÃq¹þ £¾yàÑàÂàç mã ÂàwËuàjç,âmjç ¡àâ½à ¢wÌuàÎàà ràÓàjç yàÊç §ýàÑã ¡ªàÀã ¡àÂàÞÀàÂàç ¡àâ½à tÂààqàyåÂà §ýÊãm ¡ymç, Îàçw¹þã Zà¾uç§ý ªààç˜þã°uà £¾yàÑàvà n§ýàw¹þ Ñã ÀäyÊã ràkä ¡ymç. Ñç âm°uà kÊà £âÎàÊàj vÕààm ¡àvç, ¡àâ½à ràrà§ý»åþÂà- ytãÑÂà§ý»åþÂà‘kÊà yàâÂàÁuàvà «uà,¾uàvà hçÓwà, rià-rià màç q»çþv, vÕà §äýºþuÞ mätj? uà ¡qçÕàà ÍuQý Ñàç¤ý vàªàÌuà ¡àâ½à Ñà ytãÑÂà ÂàÞrÊ ¥§ýjà ²ÞþâÀ˜þ ¡àâ½à ÂààáÀ˜þ ,¡àt°uà§ý»åþÂà ¡käÂàÑã ¾uàjçjwww.esahity.com
 22. 22. शो पीस §ýàèmä§ý ÎàÆÀ ¥ç§ý½uà°uà ywu Âà ªàçvçvà Ñà mÛý½à ‘ràrà’ uà ÂàwãÂà kàràrÀàÊã iç½uà°uà ytÞkyOÐnmãm uç½uày wçÓ iç£ vàªàvà. ytãÑÂàvà wà¹þàujç,¡àéâÄýytoåÂà ¡àvÞ §ýL, tÐm ¡àÊàt §ýÊàujà ÊàØàã°uà âÂàwàÞm wçÓã ¾uà°uà ¡àw»þ¾uà âªà¹þàÊwÊ ytãoàjç ¡àw»þmç ªàà½àç wàkwåÂà Ààhwàujç, §ýoã-§ýoã ¥hàÀç käÂàç-qäÊà½àç ªàãm rywàujç wªàèÊç-wªàèÊç Âàçt¨uà uà ÐwÃÂààvà ktãÂàãwÊ ¡à½à½uàjç ÛýÕà §ýàt, ¡ªàÀã §ýàçÊ»Üà tÂààÂàç ytãoà §ýÊmç ¡àÑç - ¡Îàã §ýÌqÂàà- Ðwm:°uà tÂààÎàã ytãÑÂàÂàç §çývã ¡yàwã’ - ¡yç Ñã tã ¥§ýÀà ràçvåÂà Ààhwvç màç Èѽààvà- Ñç rÊu mäÈÑà tÞ»þÓãAjà, tàlã Zà¾uç§ý ªààç˜þ Ñy½uàwàÊã Âàç½uàjã mätjã ywu tvà ¡àw»þm ÂààÑã. tã iÊã ¡àvàç §ýL, ¡àÊàt mÊ ràkävàj, ràrà , Ñç §ýÊà rÊ, ràrà Ñç §ýÊ rÊ - ‘yàâÂàÁuvà’ ¡kåÂà ‘ràrà’ Èѽà½uàvà wçÓ ¡àÑç, q½à ¾uà°uà ¡à¢êÂàçj tàlà ‘¡Ñàç ,ràrà §ýÛýÂà ¹þà§ývàu yàÞªàà ¡àmà §ýàu Èѽàmà uàwÊ? ytãÑÂàjà ÐwsàwÞ qÑàmà- Ñà hÊjÞ wèmàªààÂàç Èѽàmàçu? §ýL - ÂàwÊà- ràu§ýàç°uà ZàÎÂààÞjã âÄýʧýL iç£Âà, ¡àÈÑàvà §ýàu wà¹þmç? ÈѽàåÂà ¡àÈÑàvà‘r§ýÊà’ rÂàwmàçu §ýÓm Âàyàujç. q½à ¡vã§ý»þ°uà ¾uà°uà tѾwàjç ràçvàujç ¡àÑç, ¥§ýÀà uç£ §ýà? ¡Îàà ÄýàçÂàÂàç ¡àtjà tàÂàây§ý ªààçiÓ kÛýÊ wà¼þm Ñàçmà. ¾uàtäÓç màç ¡àvàj mÊ §ýàu ràçvàujç - yàÞªààujç uàjàj tã âwjàÊ §ýÛý vàªàvàç Ñàçmàç. ¡àqÌuà§ý»þãv §äý¹äÞþrÍuwÐnçtÁuç, ‘âwwàÑ’ ,‘âwwàÑ yÞЧýàÊ’ ¡àâ½à ‘âwwàÑyÞÐnà’ , uà ywàëêÂàà sàwâÂà§ý- yàÞЧæýâm§ý,yàtàâk§ý ¡Îàà tѾwàjç yÞÀsê ¡àÑçm. ‘yÑkãwÂà ¡àâ½à ytäÑkãwÂà’ uà ÀàçÂÑãAjç ÐnàÂà tà½àyà°uà ÍuâQýªàm kãwÂààm, ¡àâ½à yàtàâk§ý ¡àuäÏuàm häq tѾwàjç ¡àÑç. yähã ¡àâ½à ytæÁÀ kãwÂààjà ¡àoàÊqàuà ‘qÊÐqÊ yàtÞkÐuàwÊ’ ¡àoàáÊm ¡yàwà vàªàmàç. ÍuâQýªàm ¡ÞÑmç°uà ¡àÑàÊã kà£Âà,¥hàÀã ÍuQýL Ðwm:röv sv¾uà síàt§ý §ýÌqÂàà §ýÛýÂà içmàç, ‘¢mÊ ywàëêÂàã ¾uà §ýÌqÂàà tàÂu §ýÊàuvàj ÑÍuà ¡yà ÀäÊàªàíÑ oÛýÂà wàªàmàç, ¡Îàà kàç»þÃuàjç yÞyàÊ- ¡àÊÞsàjç, ¡yàç w yÊàwvçvç ¡yàçm ¾uàÞÂàà âwyÞwàÀàjã §ýàÓã â§ýÂààÊ vàªàmç. ¡yÞtkq½àà ¾uàtäÓç ÀàçiàÞ°uà tÂààvà - ¡àoàÊ §ýàç½à Àç½ààÊ? §ýyà ¡âà½à §ýoã Àç½ààÊ? ‘yàÊàyàÊ âwjàÊ §ýÛýÂà kàç §ýÊàwuàjà ¡ymàç ¾uàvà yÞyàÊ §ýʽàç ¡yç Èѽàmàm. ¡àâ½à yÞyàÊ ÄýQý ÂàwÊà-ràu§ýàçjà Âàymàç, ¾uàm yªàÔuàÞjà yÑsàªà ¡ymàç. uàj âwyÊ ³uàÞÂàà q»þm ÂààÑã, ¾uà qáÊq¨w kàç»þÃuàÞjà yÞyàÊ,ZàqÞj ÈѽàåÂà ywàëêÂàà ÑwàÑwàyà ºþʽààÊà ¡ymàç. yàèÑàÀê,yÑàÂàsämã,¡àqäv§ýL,âkÍÑàÓà,§ýàÓkã, uà ywàê°uà ¡àm qÊÐqÊàÞrövjã ¡ymç,‘ZàçtsàwÂàà’ uà sàwÂààÞjã kq½àå§ý §ýʽààËuà kàç»þÃuàÞ°uà yÑkãwÂààm ¥§ý âÂàtêÓ ¡yà ¡àÂàÞÀ sÊsÛýÂà wà¹þ½ààÊ Ñç ÂਧýL Ñç yàÊÞ qäÐm§ýL ÖààÂà ¡àÑç, ¡yç ÂààÑã. ’ÐwàÂàäswàmäÂà, Ñç yªàÓÞ ysàçwàÊàmåÂà ¡Âàäswmà uç¢êv.’ ¡àqÌuà ràkävà âkm§Þý wà¢ê¹þ ¡àÑç, ’¾uàqçÕàà tÞªàvtu ¡âà½à kãwÂàÀàuã ¡yÞ häq ¡âo§ý ¡àÑç.’ uàwÊ âwÎwày ºçþwmà uçmàç. ÂàwËuàÂàç ¡àqÌuà Ðwsàwàm rÀv §çývàj qàâÑkç,¡àw»þãm rÀv §ýʽuàjã muàÊã ºçþwvã qàâÑkç. ¥§ý¹Üà ràu§ýàçÂàçj rÀvvç qàâÑkç Ñà ¡âmÊç§ýL ¡SþàÑày §ýà rÊ? kàç»þÃuàmãv ÀàçiàÞÂàãÑã ¡àqàqÌuà Ðwsàwàmãv màºþÊq½àà yàç»þ½uàjã muàÊã âkm§ýL vw§ýÊ yäÛý §çývã mÊ, âwyÞwàÀã yÞwàÀàÞ°uà ÄèýÊã l»þ½ààÊ ÂààÑã. tÂààjà tàçºçþq½àà ÂàçÑtã ÀäyËuàÞ°uà§ý»åþÂà ¡qçâÕàvà kàmàç. Ðwm:°uà tÂàà°uà yä§äýâjmq½ààtäÓç §ýàu-§ýàu ZàÎÂà âÂàtàê½à Ñàçmàm? uàjã kà½àãw Ñà£Âà, ¾uà Zà§ýàÊç rÀv½ààËuà kàç»þÃuàÞ°uà £°jàÊvçÌuà ÎàÆÀàÞjç,¡àâ½à wà¨uàÞjç ¡Âànê Ñàç½uàjç ¹þàÓ½uày Øàày Ñàç½ààÊ ÂààÑã, Ñç vÕààm ºçþwvçj qàâÑkç. uà yàËuà ªààç˜þãAjã ¥§ý wçÓ ¡ymç, mã wçÓçwÊ §çývã mÊ ¾uàvà §ýàÑã ¡nê ¡yçv. Ñç Âà ¡àçÓh½ààËuàvà wçÓ ÑàmåÂà âÂàiäÂà ªàçÌuàwÊ ¡àqvç tà½àäy ÀähàwÌuàjç ¡àâ½à ÀäÊàwÌuàjç Àä:h yÑÂà §ýÊàwç vàªàmç. ¥§ýtç§ýàyÑ yàçrmãjç kãwÂà Èѽàkçj ‘yÑkãwÂà’ ¾uàm ¥§ýtç§ýàÞÂàà wkà §ýÛýÂà jàv½ààÊ ÂààÑã. ¥§ýtç§ýàâÎàwàu ¡qå½àê -¾uàÞÂàà ‘ÂàwÊà-ràu§ýàç’ ‘qmã-q¾Âàã’ Ñç yànê Âààw âtÓmj ÂààÑã. ¥§ý¹Üàjç kãwÂà- yÑkãwÂà §ýyç? ÑBÎÎà! ¥w¼çþ yàÊç yäâwjàÊ - ytãÑÂà-ytãoàvà yàÞªààujç, ¡yç tã ºþÊwvç, häq rÊç wà¹þvç, Ðwm:jçÑã âÂàÊãÕà½à §ýÛýÂà qàâÑvç, tã tàlç kãwÂà,‘yÑkãwÂà kªàm ¡àvàçu’- uàjç ytàoàÂà tÂààÎàã yàºþwvç, Ñã sàwÂàà yähÀ wà¹þm Ñàçmã.www.esahity.com
 23. 23. शो पीस kàç»þãÀàÊàjã §ýÀÊ §ýÊàwã, ¾uà°uà sàwÂààjà ¡àÀÊ §çývà qàâÑkç, Ðwm:§ý»çþ ZàyÞªàã §ýtãq½àà iç£Âà ,ÀäyËuà°uà tàçºçþq½àà tàÂu §çývà mÊ ¡ÑÞ§ýàÊàjç õÞõ ¹þàÓmà uçmç. tà´uà âwjàÊàÞÂàà ríç§ý vàwàwà vàªàvà. ÀÊwà³uàwÊãv rçv wàkvã. tã ÀÊwàkà £i»þvà, ytàçÊ ytãoà âmjç ªààç»þªààçkÊç yàkÊç ràÓ,yàâÂàÁu - ¡àâ½à uà ÀàçiàÞjà ¡àoàÊ - tàlà rçйþ ÄPç»þ - ytãÑÂà £sç Ñàçmç. häjãêwÊ ryÊm ytãÑÂàÂàç ¡àm ¡àwàk Àçm Èѹþvç, tãÂààÕàã ÀçÎàqàÞ»çþ§ýà§åý,tã ºþçjà-sà§ýÊã hà½uàyàºþã ¡àvàçu, kçw½ààÊ ¡àÑàçm ¡àÈÑã. ytãÑÂà°uà ràçv½uà°uà йþà¢êvwÊ ytãoà §æým§ý§ýàçqàÂàç Èѽààvã-rià §ýà§ýà, Ñç ¡yÞ wàªàm ¡ymàç. ¾uàvà ràÓ làvÞu mÊã, uà°uàmv ràÓÞ ¡kåÂà tàçºÞþ làvÞ ÂààÑã. ¾uàwÊ ytãÑÂà Èѽààvà - §ýà§ýà, âÑj Ñç ¡yÞ yàÊh yäjÂàà §ýʽàÞ wà¼þmj jàvvÞu rià ÈѽàåÂà, tã ºþÊwvuÞ, mäÈÑã tàªà°uà wçÓã Èѽààvàm mÐyjÞ wàªààuj uàqä¼çþ-- ytãoà ¡àÎjuàêÂàF Èѽààvã Èѽàkç? §ýàu §ýʽààÊ må? Ñç rià , tã iÊã ¡yvàç §ýL, qå½àê §ýàÓkãÂàç yàâÂàÁuàvà yàÞsàÓ½ààÊ,tàlã âªà¹þàÊ, Ñç ràÓ tàçºîºþà Ñàç¢êquêFm £Þj ºçþ£Âà Àç½ààÊ, tàlã ¡àw»þ §ýàu, mã §çÞýÍÑàÑã qå½àê Ñàç¢êv. Ñà yàâÂàÁu qåÂÑà vÑàÂà nàç»þàj Ñàç½ààÊçu? ¡àâ½à Ñàç, ytãoà, mävà ‘Ñç §ýÊ, mç §ýÊmàçy §ýà? ¡yç yàÞªà½uàjã wçÓ uç½ààÊ ÂààÑã §ýàÊ½à ‘tã ¥§ý ‘Ñàçurà ÂàwÊà Ñàç½ààÊ’ ytãoà Ñç mÊ mävà jàvçv Âàà. tà´uà§ý»çþ rim mã Èѽààvã- rià mäÈÑã ¡àâ½à yàÞªàà §ýà§ýà, tã uà tÑàÎàuàÞÂàà §ýàu ràçv½ààÊ? §äýºåþÂà ràçvvç ¡yÞ §ýÊmàç Ñà. Ñç rià,ytãÑÂà ¡àâ½à ytãoà mäÈÑã ÀàçiçÑã ytÞky ¡àÑàm,sàÞ»þhàçÊ ÂààÑãm - Ñç tvà tàâÑmã ¡àÑçj. ¾uàtäÓç yÑkãwÂààröv tã mätjç ràèâÀ§ý «uàwç ¡yç ÂààÑã, Ñà yÈuàj kÊà rÀtàÎà ¡àÑç. £ªàãj qÊçÎààÂà §ýÊãm ¡ymàç yªàÔuàÞÂàà. ytãÑÂà ¡àâ½à ytãoà ÀàçiçÑã hÊàçhÊj ¥§ý ªàä½àã kàç»Þþq, ytÞky-yähã-ytàoàÂàã . ÀàçiàÞ°uàÑã ¡à¢ê-ràràÞÂàà ¡àt°uà yàÊ©uà ÐÂàçÑãkÂààÞÂàà ¡àÂàÞÀ Àç½ààÊã uäªàvkàç»þã, ¾uàÞ°uà yÑkãwÂààjç ªàãm ¡yçj toåÊyÞªàãmàÂàç rÑÊm ÊÑàwç, Ñãj ¢°²þà!www.esahity.com

×