Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 stanovy systému podnikání tian de

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4 stanovy systému podnikání tian de

  1. 1. S T A N O V Y SYSTÉMU PODNIKÁNÍ TianDe Cílem těchto stanov je regulace základních organizačních a právních záležitostí, které se týkají spolupráce bezprostředních účastníků podnikání TianDe, které jsou založené na společném využívání ochranných známek, patentů, licencí a systému řízení podnikání TianDe. Hlavním úkolem, který plní tento dokument, je informovat zájemce a účastníky podnikání TianDe o organizaci činnosti, struktuře vztahů a následně o optimizaci obchodních procesů účastníků. 1. Základní pojmy a termíny Korporace TianDe (obchodní společenství TianDe) - je dobrovolné partnerství podnikatelských subjektů, které jsou sjednoceny společnou prací distribuovat na trh produkci a služby s ochrannými známkami, na něž mají právo podnikatelské subjekty, jež jsou součástí tohoto partnerství. Cílem partnerství je uspokojení poptávky spotřebitelů po produkci a službách s ochrannými známkami TianDe a dosažení materiálního přínosu. Franchising - forma vztahů mezi samostatnými tržními subjekty, v nichž jedna strana (Poskytovatel licence) v souladu se zákonem odevzdá druhé straně (uživateli) za úplatu (royalty) právo na zřízení a vedení podnikání s ochrannými známkami TianDe. Smlouva o franchisingu - právní smlouva uzavřená mezi Dealerským centrem (uživatelem/franchisantem) a Poskytovatelem licence (franchisorem), která určuje vzájemná práva a povinnosti ohledně zřízení a vedení podnikání s ochrannými známkami TianDe, a taktéž odpovědnost za jejich neplnění. Poskytovatel licence - právnická osoba, která má výhradní práva k předmětům duševního vlastnictví a systému řízení podnikání TianDe. Uživatel - strana, jíž se poskytuje právo užívat komplex výhradních práv k předmětům duševního vlastnictví a sytému řízení podnikání TianDe. Servisní centrum (SC) - podnikatelský subjekt, který obdržel speciální svolení Poskytovatele licence (certifikát), provádí distribuci produkce s ochrannými známkami TianDe a který opatřuje konzultantům i spotřebitelům produkce úplný sortiment produkce a tištěných publikací TianDe. Dealerské centrum (DC) - podnikatelský subjekt, který uzavřel s Poskytovatelem licence smlouvu o franchisingu nebo jinou obdobnou smlouvu v souladu s legislativou země, na jejímž území Dealerské centrum provozuje svou obchodní činnost, a také s normami mezinárodního práva, organizující logistiku a distribuci produkce s ochrannými známkami TianDe a zásobující Servisní centra, konzultanty a spotřebitele úplným sortimentem produkce a tištěných publikací TianDe. Spotřebitel - člověk, který si kupuje produkci s ochrannými známkami TianDe pro osobní spotřebu.
  2. 2. Konzultant - spotřebitel produkce TianDe, který je zaregistrovaný v Jednotné informační službě Poskytovatele licence a který má právo na slevu. Agent - konzultant, Dealerské nebo Servisní centrum, které uzavřelo agentskou/subagentskou smlouvu a které se věnuje distribuci produkce s ochrannou známkou TianDe. Agentská činnost TianDe - činnost konzultantů, Servisních a Dealerských center zaměřená na získání spotřebitelů produkce TianDe, distribuci zboží a služeb s ochrannými známkami TianDe, za odměnu i na smluvní báze (agentská/subagentská smlouva). Distribuce (rozdělování) - forma činnosti týkající se velkoobchodních nákupů a následného prodeje zboží koncovému spotřebiteli na regionálním trhu. Logistika - plánování, kontrola a řízení přepravy, skladování a distribuce zboží, jež jsou prováděny v procesu doručení hotové produkce k spotřebiteli v souladu s jeho zájmy a požadavky, a také předávání, přechovávání a zpracování odpovídajících informací a odpovídajících peněžních toků. Služby s ochrannými známkami TianDe - služby týkající se informační, technické a konzultační podpory, jež jsou zaměřeny na šíření zboží s ochrannými známkami TianDe. Marketingový plán (Jednotný systém stimulace prodeje) - dokument, který popisuje matematický model výpočtu agentských odměn. Brandbook - příručka o správném umístění identifikátorů společnosti (elementů firemního stylu) na různých nosičích; opis přípustného a nepřípustného zobrazení vizuálních identifikátorů (barva, grafické prvky stylu, typy písma); opis elementů pořízení obchodní dokumentace; modulární mřížka, stylové řešení pro prezentační a reklamní materiály; prvky POS vyhotovení (Point of Sale - místo prodeje); a také návod na vyhotovení složitých identifikátorů, například internetových stránek, nemovitých objektů, interiérů, programu uvnitř korporátní kultury (normy obsluhování, dress code), atd. 2. Všeobecná ustanovení 2.1. Obchodní společenství TianDe organizačně sestává z následujících podnikatelských subjektů: 2.1.1. Poskytovatele licence, který má výhradné právo k objektům duševního vlastnictví a systému řízení podnikání TianDe; 2.1.2. Dealerských center (franchisantů) TianDe; 2.1.3. Servisních center (skladů) TianDe; 2.1.4. Výrobců produkce TianDe; 2.1.5. Dodavatelů produkce TianDe; 2.1.6. Agentů TianDe. 2.2. Každý podnikatelský subjekt, který je členem obchodního společenství, je samostatným podnikatelským subjektem, nese veškerá rizika spjata se svou podnikatelskou činností a veškerou zodpovědnost za ní.
  3. 3. 2.3. Každý podnikatelský subjekt, který je členem obchodního společenství TianDe, se při své práci řídí zákonodárstvím země, na jejímž území je zaregistrován jako podnikatelský subjekt a kde provozuje svou obchodní činnost. 3. Formy činnosti provozované s použitím duševního vlastnictví TianDe 3.1. Prodej produkce a služeb s ochrannými známkami TianDe spotřebitelům. 3.2. Šíření produkce a služeb s ochrannými známkami TianDe na trhu. 3.3. Výroba produkce s použitím ochranných známek, receptů, technologií TianDe. 3.4. Používání Jednotného systému stimulace prodeje TianDe (marketingový plán TianDe), a také systému vztahů při realizaci dalších etap výroby, logistiky a prodeje nezávislým účastníkům obchodního společenství TianDe. 3.5. Další zákonem nezakázané formy činnosti, pro jejichž uskutečnění se používá duševní vlastnictví TianDe. 4. Formy partnerských vztahů v korporaci TianDe 4.1. Nákup produkce pro osobní spotřebu. 4.1.1. Nákup produkce TianDe pouze pro vlastní spotřebu, bez úmyslu dalšího prodeje, se nepovažuje za podnikatelskou činnost a nevyžaduje právní úpravu. 4.2. Obchodně-nákupní činnost. 4.2.1. Při realizaci obchodně-nákupní činnosti Dealerská a Servisní centra TianDe uzavírají smlouvy o dodávkách (nákupu-prodeji) s výše postavenými Dealerskými nebo Servisními centry TianDe - dodavateli, které jim doporučil Poskytovatel licence. 4.3. Agentská činnost 4.3.1. Agentské činnosti mají právo se věnovat Dealerská a Servisní centra TianDe, a taktéž konzultanti, jejichž příjem se nevytváří pouze na základě obchodně-nákupní činnosti, nýbrž i na základě osobních nákupů jiných konzultantů, které oni sami přivedli. 4.4. Výroba zboží a služeb s ochrannými známkami TianDe. 4.4.1. Výrobci produkce TianDe jsou nezávislé podnikatelské subjekty, které realizují výrobu produkce podle objednávky Poskytovatele licence nebo jeho partnerů. Vztahy Poskytovatele licence a Výrobců produkce TianDe upravují zvláštní smlouvy. 4.5. Franchising. 4.5.1. Franchising TianDe představuje formu šíření zboží a služeb na trhu, a také technologií s použítím jednotného podnikatelského systému, který je založený na těsné a dlouhodobé spolupráci všech účastníků tohoto systému a bezprostředně stran smlouvy o franchisingu - franchisorem (Poskytovatelem licence) a franchisantem (Dealerským centrem TianDe). 5. Vytváření cen 5.1. Výroba, logistika a prodej produkce za použití ochranných známek TianDe se provádí na sobě nezávislými podnikatelskými subjekty. Příjem každého účastníka těchto navazujících etap představuje část přidané hodnoty zboží. Rozdělení mezi účastníky podléhá suma, která se rovná rozdílu mezi cenou prodeje koncovému spotřebiteli a vlastními výrobními náklady, při uvážení zdanění všech účastníků. V systému podnikání TianDe se
  4. 4. části přidané hodnoty zboží rozdělují mezi výrobce, logistické společnosti, dodavatele, agenty a Poskytovatele licence k duševnímu vlastnictví TianDe. 5.2. Poskytovatel licence doporučuje způsob rozdělení přidané hodnoty mezi účastníky, vycházeje přitom z konjunktury trhu, svých speciálních poznatků, technologií a představ o nejlepších způsobech distribuce zboží a služeb používajících ochranné známky TianDe na trh. Tato doporučení se poskytují formou prodejní ceny pro logistické společnosti domluvené s výrobcem, doporučných cen pro Dealerská a Servisní centra, agenty, konzultanty, konečné maloobchodní ceny pro spotřebitele a odměn pro agenty, jež jsou vypočteny pomocí Jednotného systému stimulace prodeje (marketingového plánu TianDe). Řízení se doporučeními Poskytovatele licence ohledně cenotvorby je povinnou podmínkou. 6. Činnost Dealerských a Servisních center TianDe 6.1. Činnost Dealerských a Servisních center TianDe se řídí speciálními normativními ustanoveními Poskytovatele licence - Stanovami Dealerských a Servisních center TianDe.

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

614

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

96

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×