Successfully reported this slideshow.

Monhemius feb 2020 transformation driver

1

Share

Loading in …3
×
1 of 4
1 of 4

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Monhemius feb 2020 transformation driver

  1. 1. Monhemius Nieuwsbrief Februari 2020 Transformatie? Volg je de tovenaar? Of de profeet? Organisatieverandering vraagt een duidelijke visie en gedrevenheid. Het succes valt vaak tegen, en in ieder geval gaat het langzamer dan gedacht. Het kan anders; we gebruiken het boek van Charles Mann als inspira- tiebron. De profeet komt met heel andere oplossingen dan de tove- naar. De aanpak van de tovenaar past bij de taal van het management, maar de taal van de profeet sluit beter aan op de werknemers?
  2. 2. Transformatie, tovenaar of profeet? Organisaties hebben te maken met steeds sneller opvolgende veranderingen. Iedere transitie lijkt tegen te vallen en sommige concurrenten doen het anders? Het boek “de tovenaar en de profeet” van Char- les Mann vertelt over de twee heel verschillende manie- ren om naar de circulaire transitie te kijken. In deze brief probeer ik dat verschil te illustreren op een manier die ook andere transities kan ondersteunen. Toen ik een jaar of vijf was ging één van mijn ouders in de winter vroeg uit bed om de kolenkachel aan te steken. Mijn broertjes en ik kleedden ons aan bij de kolenkachel waar onze kleren op een rekje al warm waren geworden. Op school ging de kachel pas in okto- ber aan en in april weer uit. Inmiddels zijn de meeste mensen eraan gewend het hele huis altijd op kamer- temperatuur te stoken; 18 graden of zelfs iets warmer. Kantoren en winkels worden ook verwarmd en zelfs ‘s zomers gekoeld. Wanneer een verandering nodig is, zoeken we oplossingen waarin de “winst” behouden blijft (de tovenaar); dat zien we bij de energietransitie, maar ook bij de belastingdienst, bij de hoogovens in IJ- muiden, of bij de transitie in de landbouw en de ge- zondheidszorg. Naar de profeet, die de evenwichti- ge eindsituatie voor ogen heeft, wordt meestal niet geluisterd. De tovenaar verwarmt ons huis Allerlei specialisten schieten te hulp. De meeste mensen volgen iets van de discussies in de media. Sommigen schaffen werkelijk zonnepanelen aan, maar de meesten blijven in verwarring afwach- ten. Een warmtepomp installeren heeft pas zin wan- neer eerst is geïsoleerd? Isoleren van bestaande hui- zen is veel gedoe en de offertes spreken elkaar tegen. De woningcorporaties slopen het liefst oude wijken om direct goede nieuwbouw neer te zetten. De warmte- pomp gebruikt meestal de buitenlucht, dus werkt het slechtst in de koudste winterperiode. Dan is veel stroom nodig; maar zonnepanelen leveren toch vooral ’s zo- mers veel stroom? Begrijpt U het nog? In geld uitgedrukt lijkt alles te werken, maar we kunnen de zomerstroom toch niet bewaren? Het gevoel klopt niet en de oplossing is vervreemdend van het da- gelijks leven. Kunnen we de adviseurs vertrouwen? Of heeft iedere adviseur een eigen belang? De profeet doet het anders De profeet begint heel anders. Het hele huis van kelder tot zolder verwarmen is niet vol te hou- den en ook niet nodig. En het is niet erg wanneer we in de winterperiode een beetje aangepast leven, zodat de seizoenen voelbaar blijven. De profeet begint met een warmte- pomp die volgens de tovenaar veel te klein is. Het wordt warm in de woonka- mer, maar om de rest van het huis war- mer te krijgen moeten we isoleren. Je voelt waar dat het meeste nodig is en je voelt dat isoleren meteen helpt. Alle radi- atoren vervangen? Of misschien beter met luchtverwarming zoals in de auto; met buizen en blaasopeningen? Een beetje hulp van de tovenaar is wel nodig. We weten nu ook hoeveel stroom we gebruiken en we kunnen zonnepane- len installeren, niet voor het geld maar om de cirkel te sluiten. Iedere bewoner heeft eigen keuzes gemaakt en een ei- gen manier van leven gevonden. Toepasbaar in uw organisatie? Het verschil tussen de tovenaar en in de pro- feet is principieel; het uitgangspunt is anders. De tovenaar kan zijn werk goed verkopen doordat hij met de bestaande uitgangspunten een grote, dure stap vooruit maakt. De profeet wordt als klimaat- drammer gezien wanneer hij vertelt, dat we even gelukkig kunnen zijn met tienmaal minder. De pro- feet gaat uit van een ver toekomstbeeld en maakt dat direct voelbaar. Die pijn is niet prettig maar wel nodig! Dat is de dagelijkse drijfveer om de reis te kunnen maken. Wat zou de aanpak van de profeet in uw organi- satie betekenen? In plaats van ambitieuze projecten verplaatst de profeet het einddoel naar de werkproces- sen. Omdat nu de prikkel direct voelbaar is, wordt ook de creativiteit van de organisatie ingezet. Geen abstrac- te projecten met moeilijk meetbare resultaten, maar een kronkelige weg van kleine en grote veranderingen die elk een direct voelbaar resultaat geven. Zouden de hoogovens in IJmuiden niet veel snel- ler veranderen wanneer de gaskraan elke maand 1% wordt dichtgedraaid? Zou de kastuinbouw niet veel sneller omschakelen wanneer voor stroom en gas nor- male prijzen worden betaald? De protesten in de ge- zondheidszorg, de landbouw en het onderwijs zijn mis- schien wel verklaarbaar als een allergie voor tove- naars? De conclusie Een verandertraject kun je plannen en moni- toren op de oude manier. Maar het kan ook anders. Eerst lijkt dat te schuren met de managementge- woontes, maar U zult zien dat het ook voordelen heeft; het resultaat is sneller en beter. Herkent U iets? Bel gerust. Vriendelijke groeten Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905 € €€ De organische weg, direct contact met het einddoel vanaf de eerste stap. Ontmoedigd door regelgeving? De technische weg, met economische tus- sendoelen. Klopt het wel? Of is het ver- vreemdend van de echte doelen?
  3. 3. Monhemius Newsletter February 2019 Transformation? Following the Wizard? Or the Prophet? Organizational change requires a clear vision and drive. Results are often disappointing, and at best it is slower than expected. There is another way; we use Charles Mann's book as inspiration. The prophet comes with solutions that are very different from the wizard. The wizard's approach connects to language of management, but the prophet's language is more aligned with the employees?
  4. 4. Transformation, wizard or prophet? Organizations have to deal with ever- changing requirements. Every transition seems to be disappointing and some competitors do it differ- ently? Charles Mann's book "the wizard and the proph- et" tells us about the two very different ways of looking at the circular transition. In this letter, I try to illustrate that difference in a way which can support other transi- tions. When I was about five years old, one of my par- ents got out of bed early in winter and lighted the coal- heater. My brothers and me got dressed by the coal- heater where our clothes had already warmed up on a rack. At school, the heater only started in October and switched off again in April. Most people are now accus- tomed to heating the entire house at room temperature; 65 degrees or even slightly warmer. Offices and stores are heated and even cooled in sum- mer. When a change is needed, we look for solu- tions in which the "profit" remains (the wizard); we recognize this in the energy transition, but also in tax authorities, in blast furnaces, or in the transi- tions in agriculture and healthcare. The prophet, who has the balanced circular situation in mind, is usually ignored. The wizard heats our house All kinds of specialists come to the rescue. Most people follow some of the discussions in the media. Few actually purchase solar panels, but most continue to wait in confusion. Installing a heat pump only makes sense when the house is insulated first? Insulating existing houses is a hassle and the offers can be contradictive. Housing associations prefer to demolish old neighborhoods in order to construct good new houses with new technolo- gy. The heat pump usually is based upon the outside air, so it works least in the coldest winter period. Then a lot of power is needed. But solar panels supply a lot of electricity, especially in the summer. Do you still under- stand? Expressed in money, everything seems to work, but we cannot save the summer power. The feeling is not right and the solution is alienating from everyday life. Can we trust the advisers? Or does every adviser have a personal interest? The prophet does it differently The prophet starts very differently. Heating the entire house from basement to attic cannot be sustained and is not necessary. And it doesn't mat- ter if we live a little more modest during the winter period, such that the seasons re- main visible in daily life. The prophet starts with a heat pump that is far too small according to the wizard. It gets warm in the living room only, in order to warm the rest of the house, we have to insulate. You feel where most is needed and you feel that isolation helps directly. Replacing all radia- tors? Or perhaps better to choose air heating such as in the car; with tubes and blower openings? A little help from the wizard is needed. We now also know how much power we actually use and we can install solar panels, not for the mon- ey but to close the circle. Every house owner makes his own choice and finds his own way of living. Applicable to your organization? The difference between the wizard and the prophet is fundamental; their starting point is differ- ent. The wizard can sell his work well because he uses the existing principles to make a big, expen- sive steps forward. The prophet is perceived as a climate zealot when he tells us that we can be just as happy with ten times reduced consumption. The prophet starts from a balanced vision of the future and makes it immediately felt in daily life. The pain is not pleasant, but it is necessary! The daily moti- vation to make the journey is the driver. What would be the approach of the prophet in your organization? Instead of ambitious projects, the prophet translates the final goal into the work process- es. Because the incentive can now be felt directly; the creativity of the organization is also used. No abstract projects with results that are difficult to measure. In- stead, a winding road of small and large changes that each give an immediate, tangible result. Would not the industrial blast furnaces change much faster if the gas tap was turned off by 1% every month? Wouldn't greenhouse horticulture switch much faster if normal prices were paid for electricity and gas? The protests in health care, agriculture and education can perhaps be explained as an allergy to wizards? The conclusion You can plan and monitor a change process in the old way. But it can also be different. At first it seems to conflict with management habits, but you will find that it also has advantages; the result is faster and better. Do you recognize something? Feel free to call. Kind regards, Leo Monhemius leo@monhemius.nl www.monhemius.nl +31-655174905 € €€ The organic route, having direct contact with the end goal from the first step. Discouraged by regulations? The technical route, with economic intermediate goals. Does it work? Or is it alienating from the real goals?

×