การใช้งานWordpress

2,501 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
855
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งานWordpress

 1. 1. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 1 การสมัครสมาชิก Wordpress1. ขั้นแรก เข้ามาที่เว็บไซต์ http://th.wordpress.com ครับ2. คลิกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย” ดังรู ป3. เข้าสู่ หน้าเว็บสาหรับกรอกข้อมูล โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ่ 3.1 ที่อยูของบล็อกให้พิมพ์ชื่อเว็บที่ตองการ เช่น ชื่ อของเราเอง จากนั้นระบบจะตรวจสอบว่ามีชื่อนี้ ้ ่อยูแล้วหรื อไม่ หากมีจะเป็ นกากบาท หากไม่มีจะเป็ นเครื่ องหมายถูก สี เขียวครับ 3.2 พิมพ์ช่ือผูใช้ ใช้ชื่อเดียวกับชื่อเว็บที่เราพิมพ์ไปด้านบนก็ได้ครับ ้ 3.3 พิมพ์รหัสผ่าน ต้องเป็ นตัวหนังสื อหรื อตัวเลขเท่านั้น เช่น ชื่อเล่นตามด้วย พ.ศ. เกิด ของเรา 3.4 พิมพ์อีเมล์ของเราครับ 3.5 คลิกปุ่ ม Sign Up 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
 2. 2. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 24. ถ้าปรากฏหน้านี้แสดงว่าสมัครเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ ให้เปิ ดอีเมล์ที่ใช้สมัครได้เลย เพื่อไปทาการยืนยันการสมัคร โดยที่ไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลหน้านี้ เพราะสามารถกรอกทีหลังได้ครับ
 3. 3. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 35. คลิกเปิ ดอีเมล์เพื่อทาการยืนยันการสมัคร Wordpress ครับ6. คลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครครับ7. ยืนยันการสมัครแล้วจะปรากฏหน้านี้ครับ ให้คลิกที่ “Login” เพื่อเข้าสู่ ระบบ
 4. 4. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 48. หน้านี้คือหน้าสาหรับเข้าสู่ ระบบครับ ให้กรอกชื่อผูใช้กบรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัคร ้ ั9. ส่ วนนี้คือระบบหลังเว็บครับ เอาไว้เขียนเนื้ อหา บทความ ตกแต่งเว็บไซต์ สามารถดูหน้าเว็บไซต์ของตนเองได้ โดยคลิกที่ลิงค์ดงรู ปครับ ั
 5. 5. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 510. หน้าเว็บของเราครับ
 6. 6. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 6 การตั้งค่า Wordpress1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ wordpress ของตนเอง แล้วตามด้วย /wp-admin เช่นkunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin จะเข้าสู่ หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ดังรู ปให้ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่ ม “เข้าสู่ ระบบ” ครับ2. จะเข้าสู่ ระบบหลังเว็บดังรู ป จากนั้นคลิกปุ่ ม “ตั้งค่า” คลิก
 7. 7. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 73. เข้าสู่ หน้าจอตั้งค่า - ช่อง Site Title สาหรับตั้งชื่ อเว็บไซต์ของเรา - ช่อง Tagline สาหรับใส่ คาอธิ บายเว็บแบบสั้นๆ (ไม่จาเป็ นต้องใส่ ก็ได้) - เขตเวลา ให้เลือก UTC+7 ครับ เพราะเป็ นเวลาประเทศไทย - ด้านขวาสุ ดสามารถใส่ รูปภาพประจาบล็อกของเราได้ครับ - ตั้งค่าเสร็ จเรี ยบร้อยให้คลิกปุ่ ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ครับ
 8. 8. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 84. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวให้ไปที่เมนู ผูใช้ –> My Profile จะปรากฏหน้าจอดังรู ป ้จากนั้นเราสามารถกาหนดข้อมูลส่ วนตัวได้ตามความต้องการครับ
 9. 9. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 9เมนู ตั้งค่ า –> การเขียน กาหนดจานวนบรรทัด สาหรับเขียนบทความ กาหนดหมวดหมูในบทความที่ ่ ไม่ได้ กาหนดหมวดหมูให้ กบ ่ ั บทความนัน ้ กาหนดหมวดหมูของลิงค์ที่ ่ ไม่ได้ กาหนดหมวดหมูไว้ ่
 10. 10. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 10เมนู ตั้งค่ า -> การอ่าน แสดงเรื่ องบทความจากใหม่ไปหา เก่าที่หน้ าแรกของเว็บ แสดงหน้ าบทความหรื อหน้ าอื่นๆ ที่ หน้ าเว็บแรก แสดงเรื่ องล่าสุดที่หน้ าเว็บจานวน 10 เรื่ อง
 11. 11. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 11 การเปลียน Themes ของ Wordpress ่1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ wordpress ของตนเอง แล้วตามด้วย /wp-admin เช่นkunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin จะเข้าสู่ หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ดังรู ปให้ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่ ม “เข้าสู่ ระบบ” ครับ2. จะเข้าสู่ ระบบหลังเว็บดังรู ป จากนั้นคลิกปุ่ ม “รู ปแบบบล็อก” คลิก
 12. 12. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 123. เข้าสู่ หน้าต่างสาหรับเลือกรู ปแบบบล็อก เราสามารถเลือกรู ปแบบบล็อกตามที่ตองการได้ครับ เมื่อเลือก ้ได้แล้วให้กดปุ่ ม “ใช้งาน” ครับ เพื่อเปลี่ยนรู ปแบบบล็อกการเปลี่ยนรู ปแบบบล็อกนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดครับ แต่ระบบ wordpress จะมีรูปแบบบล็อกให้จากัด เราไม่สามารถเพิมรู ปแบบบล็อกเข้าไปได้เองครับ ่ถ้าในหน้าดังกล่าวไม่มีรูปแบบบล็อกที่ถูกใจ เราสามารถคลิกปุ่ ม “เรี ยกใหม่” เพื่อสุ่ มรู ปแบบบล็อกแบบใหม่ขึ้นมาได้ครับเมื่อเลือกรู ปแบบได้แล้ว ลองเปิ ดไปที่หน้าเว็บดูนะครับ ว่ารู ปแบบบล็อกได้เปลี่ยนไปหรื อไม่
 13. 13. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 13
 14. 14. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 14 การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่1. เข้าเว็บไซต์ไปที่ wordpress ของตนเอง แล้วตามด้วย /wp-admin เช่นkunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin จะเข้าสู่ หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ดังรู ปให้ป้อน Username และ Password แล้วคลิกปุ่ ม “เข้าสู่ ระบบ” ครับ2. จะเข้าสู่ ระบบหลังเว็บดังรู ป จากนั้นคลิกปุ่ ม “เรื่ อง -> เขียนเรื่ องใหม่” คลิก
 15. 15. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 153. เข้าสู่ หน้าต่างสาหรับเขียนบทความครับ ดังรู ป โดย ช่องที่ 1 สาหรับใส่ ช่ือเรื่ องหรื อชื่ อบทความ ช่องที่ 2 สาหรับเขียนเนื้ อหา ช่องที่ 3 สาหรับกาหนด keyword หรื อคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เขียน ช่องที่ 4 สาหรับกาหนดหมวดหมู่ (ศึกษาเพิ่มเติมที่ขอต่อไป) ้ ช่องที่ 5 คือปุ่ ม “เผยแพร่ ” คือนาบทความออกแสดงทางหน้าเว็บไซต์ 1 5 2 4 3
 16. 16. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 164. การสร้างหมวดหมู่ 1. คลิกที่ “สร้างหมวดหมู่ใหม่” 2. ตั้งชื่อหมวดหมู่ที่ตองการ ้
 17. 17. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 17 3. คลิกปุ่ ม “สร้างหมวดหมู่ใหม่” ก็จะได้หมวดหมู่ใหม่ที่ตองการแล้วครับ ้5. การย่อเนื้ อหาที่แสดงหน้าเว็บให้ส้ ันลงโดยใช้แท็ก moreแท็ก more คือ แท็กสาหรับแบ่งเนื้อหาที่จะแสดงที่หน้าแรกครับ ในตัวอย่างข้างต้น ข้อความที่จะแสดงหน้า ่แรกคือข้อความที่เขียนว่า “เนื้อเรื่ องส่ วนแรก” ส่ วนข้อความที่วา “เนื้ อเรื่ องส่ วนที่สอง” จะแสดงเมื่อเราคลิกหัวข้อบทความนั้นเพื่อเข้าไปอ่านบทความเต็มครับ เนื้ อหาทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นมา
 18. 18. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 186. การแทรกรู ปภาพเข้ามาในเนื้อหา เมนูสาหรับ แทรกรูปภาพเมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์รูปภาพที่ตองการอัพโหลดขึ้นเว็บครับ ระบบจะทาการอัพโหลดให้อตโนมัติ แต่ถาอัพโหลด ้ ั ้ไม่ได้ให้คลิกปุ่ ม Browser uploader ครับ แล้วเลือกไฟล์รูปภาพแล้วกดปุ่ มอัพโหลด จะปรากฏหน้าจอดังรู ป
 19. 19. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 19จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ใส่ เข้าในเรื่ อง” ได้เลยครับ รู ปจะไปปรากฏบนเนื้อเรื่ องของเราดังรู ป
 20. 20. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 20
 21. 21. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 21 การขอรหัสผ่านใหม่ กรณีที่ลมรหัสผ่านของ wordpress ื1. เข้าสู่ ระบบจัดการเว็บไซต์ของตนเองครับ เช่น www.krunattapon.wordpress.com/wp-admin เราก็จะได้หน้าต่างดังรู ปด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ ระบบ2. คลิกลิงค์ “คุณจารหัสผ่านไม่ได้” ครับ เข้ าสูระบบจัดการเว็บไซต์ ่ แล้ วคลิกลิงค์นี ้ครับ3. เข้าสู่ หน้าต่างใหม่ ซึ่ งระบบจะให้เรากรอกชื่อผูใช้หรื ออีเมล์ที่เราใช้สมัครไปครับ ้ กรอกชื่อผู้ใช้ หรืออีเมล์ที่ เราใช้ สมัครสมาชิกครับ
 22. 22. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 224. จากนั้นไปเปิ ดอีเมล์ที่เราเคยใช้สมัครสมาชิกครับ ระบบ wordpress จะส่ งอีเมล์สาหรับใช้ในการเปลี่ยนรหัสใหม่มาให้ครับ คลิกเปิ ดอีเมล์ที่ wordpress ส่งมาให้5. คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่ หน้าต่างสาหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ครับ คลิกเพื่อเข้ าสูหน้ าต่าง ่ สาหรับตั ้งรหัสผ่านใหม่6. เมื่อเข้าสู่ หน้าต่างสาหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ เราก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ตองการได้เลยครับ โดยพิมพ์ ้รหัสใหม่ที่ตองการให้เหมือนกันทั้งสองช่อง แล้วกดปุ่ ม Reset Password ้
 23. 23. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 237. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ แสดงว่าเราตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ สามารถคลิกลิงค์ Log in เพื่อเข้าสู่ หน้าต่าง Log in ได้เลย
 24. 24. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 24 การสมัครและใช้ งาน Slideshare เป็ นหนึ่ งเว็บในกลุ่ ม Social Networking ที่ รองรั บการทาคลังเอกสารส่ วนตัว และคลังเอกสารสาธารณะได้เป็ นอย่างดี ท่านที่มีเอกสาร word, presentation และต้องการเผยแพร่ ออกสู่ อินเทอร์ เน็ตเพื่อบริ การความรู้ออนไลน์ สามารถใช้ Slideshare เป็ นสื่ อกลางได้ เอกสารที่เผยแพร่ น้ ี จะถูกแปลงเป็ น FlashPresentation และนาไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ตองมาเสี ยเวลากับการคลิ กดาวน์โหลดและเปิ ด หรื อปั ญหา ้เกี่ยวกับ Version ของโปรแกรมที่ใช้เปิ ดไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้สร้างผลงาน นอกจากนี้ ยงมีคาสั่งเพื่อช่วย ันาเสนอผ่านเว็บต่างๆ ได้ง่าย ผสานกับ Facebook, LinkedIn, WordPress ได้ทนที ั อย่างไรก็ตามเอกสารที่นาเข้า Slideshare ควรเป็ นเอกสารที่เหมาะสมทั้งที่จะเผยแพร่ ได้ หรื อหากท่านต้องการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงก็ไปเลือกระบุเงื่อนไข Privacy กากับเอกสารแต่ละชิ้นได้อิสระ รวมทั้งกาหนดสิ ทธิ์ ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้เช่นกันขั้นตอนการสมัคร Slideshare1. เปิ ดเว็บไซต์ www.slideshare.net จะปรากฏหน้าจอดังรู ป คลิกปุ่ ม Signup เพื่อ ทาการสมัครสมาชิก
 25. 25. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 252. จะเข้าสู่ หน้าจอสาหรับกรอกข้อมูลผูสมัคร ให้กรอกข้อมูลส่ วนตัวดังรู ป ้ Username คือ ชื่อสาหรับเข้าระบบ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษหรื อตัวเลขครับ กรอก E-Mail ของผูสมัคร ้ กรอกรหัสผ่านสาหรับเข้าระบบ เลือกอะไรก็ได้ครับ กรอกเสร็ จแล้ว คลิกเลย!!3. เข้าสู่ หน้าจอรายละเอียด ให้กรอกข้อมูลส่ วนตัวของผูสมัครครับ ้ กรอกชื่อผูใช้ ้ เลือกประเทศไทย กรอกจังหวัด เว็บไซต์ของผูสมัครครับ หากไม่มีให้ใส่ เว็บ ้ โรงเรี ยนไปก่อนครับ www.tupl.ac.th เลือกอะไรก็ได้ครับ !! ่ ้ กรอกรหัสให้เหมือนกับคาที่อยูดานหน้า คลิกทาเครื่ องหมาย  ครับ กรอกเสร็ จแล้ว คลิกเลย
 26. 26. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 264. ถ้าขึ้นหน้าจอนี้แสดงว่าสมัครเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ ให้ผสมัครเข้าไปที่ E-Mail ที่ใช้ในการสมัคร เพื่อทา ู้การยืนยันการใช้งาน Slideshare ครับ5. เข้ามาที่ E-Mail เพื่อทาการยืนยันการใช้งาน Slideshare E-Mail ที่ถูกส่ งมาจาก Slideshare ครับ คลิกเข้าไปเลย คลิกที่ลิงค์ เพื่อทา การยืนยันครับ
 27. 27. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 27 การใช้ งาน Slideshare เบืองต้ น ้การอัพโหลดเอกสาร1. เข้าสู่ เว็บไซต์ www.slideshare.net และทาการ login หรื อเข้าสู่ ระบบโดยใช้ ชื่ อและรหัสผ่านที่เคยสมัครไปครับ คลิกปุ่ ม Login เพื่อ เข้าสู่ ระบบ2. เข้าสู่ หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ให้ผใช้กรอก Username หรื อ Email และรหัสผ่านที่เคยสมัครไปครับ ู้จากนั้นคลิกปุ่ ม Login กรอก Username หรื อ Email กรอรหัสผ่าน
 28. 28. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 283. เข้าสู่ หน้าจอส่ วนตัวของเรา ซึ่ งยังไม่มีเอกสารใดๆ อยูเ่ ลยการอัพโหลดเอกสารใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม UPLOAD ได้เลยครับ คลิกปุ่ ม UPLOAD เพื่ออัพโหลดเอกสาร4. เข้าสู่ หน้าจอสาหรับอัพโหลด ให้คลิกปุ่ ม Browser and select files ครับ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ตองการอัพ ้โหลด แต่ถาหากใช้อินเทอร์ เน็ตโรงเรี ยนให้คลิกปุ่ ม Try single upload เพื่อทาการอัพโหลดอีกวิธีหนึ่งครับ ้ หากใช้อินเทอร์ เน็ตที่ โรงเรี ยนให้คลิกปุ่ มนี้ คลิก แล้วเลือกไฟล์ที่ ก่อนครับ ต้องการอัพโหลด5. กรณี ที่คลิกปุ่ ม Try single upload จะปรากฏหน้าจอดังรู ปด้านล่าง จากนั้นเลือกไฟล์เอกสารที่ตองการอัพ ้โหลดได้เลยครับ คลิก แล้วเลือกไฟล์ที่ ต้องการอัพโหลด ่6. รู ปนี้ ระบบกาลังทาการอัพโหลดอยูครับ ให้รอสักครู แต่ระหว่างรอสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสาร และเพิ่มข้อมูลได้ตามรู ปครับ
 29. 29. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 297. เมื่ออัพโหลดเสร็ จแล้ว จะปรากฏดังรู ปครับ การนาเอกสารจาก Slideshare ไปใช้ ร่วมกับ Blog (Wordpress)1. เปิ ดเว็บไซต์ www.slideshare.net คลิกที่ชื่อของตนเอง แล้วเลือกเมนู My Uploads ดังรู ป เลือกเมนู My Uploads2. จะปรากฏรายการเอกสารที่ได้อพโหลดไปทั้งหมด ให้คลิกเลือกเอกสารที่ตองการ ั ้ เลือกเอกสารที่ตองการ ้
 30. 30. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 303. เข้าสู่ หน้าที่ได้เลือกเอกสารไว้ จะปรากฏหน้าจอดังรู ป ให้คลิกที่ปุ่ม Wordpress ด้านซ้ายมือ คลิกเลือก Wordpress4. ปรากฏหน้าต่างแสดง Code ที่สามารถนาไปใช้ร่วมกับ Wordpress ให้คดลอก Code ที่อยูในช่องด้านล่าง ั ่ คัดลอก5. เข้าสู่ เว็บไซต์ Blog ของตนเอง (เช่น www.krunattapon.wordpress.com/wp-admin) และเข้าสู่ ระบบ นา Code ที่คดลอกมาวาง ั ไว้ในส่ วนเนื้ อหาของ Blog แล้วกดปุ่ ม เผยแพร่
 31. 31. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 316. เปิ ดเว็บไซต์ของตนเอง (เช่น www.krunattapon.wordpress.com) จะปรากฏเอกสารที่ได้อพโหลดขึ้นไป ัดังรู ป
 32. 32. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 32 YoutubeYoutube คืออะไร เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การแลกเปลี่ ยนภาพวิดีโอระหว่างผูใช้ได้ฟรี โดยนาเทคโนโลยีของ Adobe ้Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ซึ่ งยูทูบมีนโนบายไม่ให้อปโหลดคลิปที่มีภาพโป๊ เปลือยและคลิปที่มี ัลิขสิ ทธิ์ นอกเสี ยจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ได้อปโหลดเอง เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผูใช้จะสามารถใส่ ภาพวิดีโอเข้า ั ้ไปแบ่งปั นภาพวิดีโอให้คนอื่นดูดวย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิ กก็สามารถเข้าไปเปิ ดดูภาพวิดีโอที่ผใช้คน ้ ู้อื่น ๆ ใส่ ไว้ใน Youtube ได้ แม้จะก่อตั้งได้เพียงไม่นาน (youtube ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005) ััYoutube เติบโตอย่างรวดเร็ วมาก เป็ นที่รู้จกนแพร่ หลายและได้รับความนิ ยมทัวโลก ต่อมาปี ค.ศ.2006 กูเกิ้ล ่ซื้ อยูทบ ตอนนี้ยทูบจึงกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของกูเกิ้ลแล้ว (oknation) ู ู การใช้ งาน Youtube ร่ วมกัน Wordpress1. ทาการ Login และคลิกปุ่ ม Upload คลิก
 33. 33. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 332. จะเข้าสู่ หน้าจอสาหรับอัพโหลดวีดีโอ โดยคลิกที่ปุ่ม Upload video ได้เลยเพื่ออัพโหลดครับ แต่ถา ้ ่อินเตอร์ เน็ตที่ใช้อยูไม่เร็ วพอ ก็คลิกที่ปุ่ม basic upload ก่อนนะ คลิกเพื่อเลือกวีดีโอ คลิก (ถ้ าอินเตอร์ เน็ตช้ า) หรื อใช้ ปมด้ านบนไม่ได้ ุ่3. ถ้าคลิกที่ปุ่ม basic uploader เราจะสามารถเลือกการอัพโหลดแบบธรรมดาได้ ซึ่ งช่วยให้การอัพโหลดง่ายขึ้น โดยคลิกที่ปุ่ม “เรี ยกดู” แล้วเลือกวีดีโอเพื่ออัพโหลด คลิกเพื่อเลือกวีดีโอ
 34. 34. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 344. เมื่อเลือกวีดีโอแล้ว ระบบจะทาการอัพโหลดให้อย่างอัตโนมัติ โดยเราสามารถไปแก้ไขข้อมูลวีดีโอต่างๆได้ในขณะที่ระบบกาลังทางาน ระบบกาลังอัพโหลดวีดีโอ เปลี่ยนชื่อวีดีโอ คาบรรยายเกี่ยวกับวีดีโอ (ไม่ใส่ก็ได้ ) เลือกหมวดหมูวีดีโอ ่
 35. 35. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 355. เมื่ออัพโหลดเสร็ จแล้ว ให้ลองคลิกดูวดีโอที่ทาการอัพโหลดไป ได้ที่ เมนูของเรา โดยเลือก My Videos ี คลิก My Videos6. จะปรากฏวีดีโอที่ได้ทาการอัพโหลดไปทั้งหมด สามารถที่จะคลิกดูได้เลยครับ คลิกเพื่อดูวีดีโอ7. ขั้นต่อไปจะเป็ นการนาวีดีโอเหล่านี้ไปใส่ ในเว็บบล็อกของเรา โดยเมื่อเปิ ดวีดีโอมาแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มEmbed ดังรู ป คลิก
 36. 36. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 368. จะปรากฏหน้าจอด้านล่างวีดีโอดังรู ป ให้ทาการคัดลอก (coppy) โค๊ดทั้งหมดไปใส่ ใน Blog ของเราได้เลยครับ คัดลอกไปใส่ใน Blog9. เมื่อเปิ ด Blog ใน Wordpress มาแล้ว ให้คลิกที่แท็บ HTML ก่อนครับ แล้ววางโค๊ดทั้งหมดลงไปได้เลย 1. คลิกแท็บ HTML 2. วางโค๊ ดที่คดลอกมา ั
 37. 37. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 3710. เมื่อคลิกปุ่ มเผยแพร่ แล้ว วีดีโอของเราก็จะไปแสดงที่หน้าเว็บบล็อกเรี ยบร้อยแล้วครับ
 38. 38. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 38 การสมัคร GmailGmail เป็ นเว็บไซต์ของบริ ษท Google (www.google.com) ที่ให้บริ การไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-Mail ั ์ฟรี ไม่ตองเสี ยค่าใช้จ่าย โดยให้พ้ืนที่เก็บข้อมูลถึง 7 GB มีเครื่ องมือในการจัดการ E-Mail ที่มีประสิ ทธิภาพ ้สู ง รวดเร็ ว ขั้นตอนการลงทะเบียนง่าย และสะดวก มีการแสดงผลเป็ นภาษาไทย ปัจจุบนจึงมีผที่ลงทะเบียน ั ู้ใช้งาน E-Mail ผ่าน Gmail เป็ นจานวนมาก ขั้นตอนการลงทะเบียนเพือใช้ งาน Gmail มีข้นตอนดังนี้ ่ ั1. เปิ ดเว็บไซต์ Gmail โดยกรอก URL คือ www.gmail.com จะปรากฏหน้าจอดังรู ปด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ ม “สร้างบัญชี” คลิกปุ่ ม “สร้างบัญชี”
 39. 39. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 392. เข้าสู่ หน้าจอสาหรับกรอกข้อมูลส่ วนตัว โดยในหน้าจอนี้ให้ผสมัครทาการกรอกข้อมูลของตนเองลงไป ู้ในช่องที่ระบบกาหนดไว้ พิมพ์ชื่อ E-Mail ที่ตองการ โดยต้องเป็ นตัวอักษร ตัวเลข ้ ่ หรื อ จุด (.) เท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ ม “ตรวจดูวามีหรื อไม่” เพื่อทาการตรวจสอบว่าชื่ อนั้นถูกใช้ไปแล้วหรื อไม่ รหัสผ่านเป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษรพิมพ์ติดกัน ไม่นอยกว่า 6 ตัวอักษร โดยพิมพ์ให้ ้ เหมือนกันทั้งสองช่อง กรอกรหัสที่เห็นด้านบนให้ถูกต้อง คลิกปุ่ ม “ฉันยอมรับ โปรด สร้างบัญชีของฉัน”
 40. 40. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 403. ระบบจะให้ผสมัครยืนยันบัญชีของตนเอง โดยให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ ม “ส่ งรหัสยืนยันไป ู้ยังโทรศัพท์มือถือของฉัน” (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) กรอกเบอร์ โทรศัพท์มือถือ แล้วกดปุ่ ม “ส่ งรหัสยืนยันไปยังโทรศัพท์มือถือของ ฉัน” จากนั้นรอสักครู่ ระบบ gmail จะ ส่ งรหัสผ่านมาให้ทางโทรศัพท์4. เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้พิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง “ป้ อนรหัสของคุณ” จากนั้นกดปุ่ มยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับทางโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ ม “ยืนยัน”
 41. 41. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 415. คลิกปุ่ ม “แสดงบัญชีของฉัน” เพื่อเข้าสู่ หน้าจอแสดงจดหมาย (E-Mail)6. เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ การสมัครใช้งาน E-Mail ของ Gmail สามารถออกจากระบบได้ โดยคลิกปุ่ ม “ออกจากระบบ”
 42. 42. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 42 7. การเข้าสู่ ระบบ E-Mail ของ Gmail โดยเข้าเว็บไซต์ www.gmail.com ได้โดยตรง หรื อเข้าจากหน้าเว็บ www.google.com ดังรู ป คลิกปุ่ ม “ลงชื่อเข้าสู่ ระบบ” 8. เข้าสู่ หน้าจอสาหรับกรอก E-Mail และ รหัสผ่าน กรอก E-Mail และ รหัสผ่าน 9. ตอนนี้ก็สามารถใช้งานเครื่ องมือต่างๆ ของ Google ได้แล้วครับ โดยคลิกเลือกที่เมนูดานบน ้เครื่ องมือหรื อ Google Appsหากต้องการเข้าไปที่ E-Mailก็คลิกที่ปุ่ม Gmail ได้เลยครับ
 43. 43. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 43 การสมัครสมาชิก Facebook1. เข้าสู่ เว็บไซต์ www.facebook.com จะปรากฏหน้าต่างดังรู ป ให้กรอกข้อมูลส่ วนตัวลงในช่องสาหรับลงทะเบียนครับ กรอกข้ อมูลแล้ วกดปุ่ มลงทะเบียน2. พิมพ์ขอความลงในช่องว่างตามที่ระบบกาหนดครับ แล้วกดปุ่ มลงทะเบียน ้ พิมพ์ข้อความแล้ วกดปุ่ มลงทะเบียน
 44. 44. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 443. ระบบจะให้เราดาเนินการ 3 ขั้นตอน ซึ่ งหากยังไม่มีขอมูลก็สามารถคลิกปุ่ ม “ข้ามขั้นตอนนี้” ไปก่อนได้ ้ครับ ขั้นที่ 1 เป็ นส่ วนของการค้นหาเพื่อนจากอีเมล์ครับ ถ้ายังไม่คนหาเพื่อนก็สามารถข้ามไปก่อนได้ ้ ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลส่ วนตัวครับ สามารถกรอกได้เลย แล้วคลิกปุ่ ม “บันทึกและดาเนินการต่อ” ขั้นที่ 3 อัพโหลดรู ปภาพส่ วนตัว ถ้ายังไม่มีสามารถอัพโหลดภายหลังได้ครับ
 45. 45. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 45 4. ระบบจะนาเราเข้าสู่ หน้าต่างนี้พร้อมกับเตือนว่าให้ไปที่อีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกครับ5. เปิ ดอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จะพบอีเมล์จากระบบ facebook ที่ส่งเข้ามาครับ ให้คลิกเข้าไปได้เลย6. แล้วคลิกที่ปุ่ม “เริ่ มกันเลย” ครับ
 46. 46. ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] 467. ตอนนี้เราก็จะสามารถใช้งาน facebook เราได้แล้วครับ

×