Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ch09

529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ch09

 1. 1. Introduction to Webmaster บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 2 ตอนที่ ตอนที่ : เรื่ อ งน า รู  สํ า หรั บ เว็ บ มาสเตอร ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 67 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร <<< 68 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม บทที่ 9 ขั้ น ตอนการจดโดเมนเนม 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร การจดโดเมนเนม (Domain name) ก็เหมือนการขอ e-mail ฟรี แตการขอ e-mail ฟรีจาก ตอนที่ ผูใหบริการบางราย ยากกวาการขอโดเมนเนม (Domain name) เสียอีก เพราะการขอโดเมนเนม ทานเพียง  กรอกขอมูลไมกชอง จากนั้นจะไดรับแจงใหชําระเงิน โดยปกติใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เพราะ ี่  ปลอดภัยทังผูโอน และผูรบเงิน ผูรบจดโดเมนเนมจะดําเนินการให หลังจากไดรับ Fax หลักฐานการ ้  ั ั โอนเงิน ซึงใชเวลาประมาณ 24 ถึง 48 ชัวโมง เพือทําใหชอโดเมนทีขอจดใชงานได ่ ่ ่ ื่ ่ ในบทนีจะไมบอกรายละเอียดการทําเว็บไซตวามีขนตอนอยางไร เพราะการทําเว็บไซตกเหมือน ้  ั้ ็ การสรางบาน บอกไดเพียงขอควรทราบทัวไปในทางทฤษฎีเทานัน ถาทานนึกถึงการสรางบาน แลวมีคมอ ่ ้ ู ื สรางบานสักเลมหนึง ในหนังสือเลมนันคงไมบอกทานวาตองตอกตะปูทใดบาง ตองเทปูนตรงไหนบาง ่ ้ ี่ แตสงทีบอกไดคอเลือกปูนอยางไร ผสมปูนและเทปูนอยางไร เลือกทําเลอยางไร อธิบายขั้นตอนตาม ิ่ ่ ื ทฤษฎี อธิบายหนาทีของวิศวกร สถาปนิก และผูรับเหมา บางครั้งซื้อหนังสือบานและสวนมาดูหลาย ่ เลมก็ยงไมไดแบบทีถกใจ แตพอขับรถตะเวนดูบาน แลวหยิบสวนดีของแตละแบบมารวมกัน จึงจะได ั ู่  แบบบานในแบบของทาน และไมเหมือนใครในโลกในทุกรายละเอียด คลายวิธการพัฒนาเว็บไซตของ ี เว็บมาสเตอรทวโลก ทีพฒนาเว็บไซตในแบบของตนขึนมาใหม ไมเหมือนการจางบริษทรับออกแบบ เพราะ ั่ ่ ั ้ ั การจางเขาทําจะมีรปแบบเตรียมไวเหมือนบานจัดสรร การพัฒนาดวยตนเอง สามารถปรับปรุงตอเติม ู ไดและไมตองเสียคาใชจายจางใครมาพัฒนาให   ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 69 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร สิ่ ง ที่ ย ากในการสร า งเว็ บ ไซต คื อ “การใช เ วลา” เพราะการสร า งเว็ บ ไซต เ ว็ บ หนึ่ ง ตองเริ่มตนดวยการ ทองไปในเว็บไซตมากมาย พบเว็บที่สวยงาม เว็บที่มีประโยชน เว็บที่โดนใจ เว็บทีไมถกใจ ตอมาก็อยากสราง เว็บไซตของตน เริมรวบรวมขอมูลทุกดาน คนหาเว็บทีมรปแบบทีชอบ ่ ู ่ ่ ีู ่ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า ง เทคนิ ค วิ ธี และศึ ก ษา ความเป น ไปไดที่ จ ะสร า ง นี่ เ ป น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต น ของการสรางเว็บไซตที่ตองใชเวลา การสรางเว็บไซตใหไปไดตลอดรอดฝง จะตองใชเวลาอานมาก เพือรับรูถงขอมูลทีทานควรรู แมแต  ่ ึ ่ เนือหาในหนังสือเลมนี้ สวนใหญกไดมาจากการอานและทดลองปฏิบติ ขันตอนการสรางเว็บไซต มีราย- ้ ็ ั ้ ละเอียดแตกตางกันไป ตามลักษณะของบริการ เมือมีแผนการจัดทําเว็บไซต ก็ตองเริมทีจะเลือกชือโดเมน ่  ่ ่ ่ (Domain name) หรือผูใหบริการพืนทีสรางเว็บ (Web hosting) ทีมรายละเอียดสอดคลองตามแผนทีกาหนด  ้ ่ ่ ี ่ํ สวนขันตอนการสรางเว็บเพจ มีรายละเอียดดานเทคนิค ตองใชเวลาในการอาน คิด และถามผูมประสบการณ ้  ี ทุกคําถามมีผทพรอมจะตอบ แตทานตองเริมตนดวยการอาน (http://www.pantip.com มีผรมากมาย) ู ี่  ่ ู ู 9.1 ในทางปฏิบัติ การทําเว็บไซตตองมีสิ่งใด การจัดทําเว็บไซตตองมีชอเว็บไซตทเี่ รียกวาโดเมนเนม (Domain name) ทีไมซากับใคร และมีพนที่  ื่ ่ ํ้ ื้ เก็บขอมูลจากผูใหบริการพืนที่ (Web hosting)  ้ ชือโดเมน (Domain name) : ทานสามารถจดดวยตัวทานเอง เชน lovelampang.com หรือ ่ thaiall.com เปนตน แตเดิมเครืองคอมพิวเตอรตดตอกันดวยหมายเลข 4 ชุด การเปดเว็บไซตโดยใช ่ ิ หมายเลขทําใหจดจําไดยาก จึงใชวธตงชือโดเมนเปนตัวอักษรแทน เมือเรียกชือโดเมนจะไปตรวจสอบ ิ ี ั้ ่ ่ ่ กับฐานขอมูลโดเมนเนม (Domain name database) เพือใหผลเปนตัวเลข 4 ชุด เชน 202.28.18.65 ่ เปนตน เลขทีไดถกใชอางอิงกับตําแหนงของเว็บไซต สําหรับบริษททีรบจดชือโดเมนเนม (Domain name) ่ ู  ั ่ั ่ และขึนทะเบียนกับ ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) แสดงใน ้ เว็บ http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html หรือ http://www.internic.net/alpha.html ในรายชือเว็บไซตททานพบ จะไมมชอเว็บไทยมากนัก แตมเี ว็บไทยทีรบจดโดเมนเนมจํานวนมาก โดยรับเปน ่ ี่  ี ื่ ่ั ตัวแทนของบริษทเหลานันมาใหบริการรับจดโดเมนเนม ั ้ รูปแบบโดเมนเนม ขันสูงสุดของประเทศ ( ccTLDs-Country Code Top Level Domains) ถูกดูแล ้ โดยศูนยสารสนเทศ เครือขายประเทศไทย (THNIC-Thailand Network Information Center) .ac.th Academic organization สําหรับสถาบันการศึกษา .co.th Company / Organization สําหรับบริษท หางราน หรือองคกร ั .or.th Non-profit organization สําหรับหนวยงานทีไมหวังผลกําไร ่ .go.th Government organization สําหรับหนวยงานราชการ : กระทรวง ทบวง กรม <<< 70 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม .net.th Internet service provider สําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือเครือขาย .mi.th Military organization สําหรับหนวยงานทางทหาร .in.th Individual / Incorporation สําหรับบุคคลทัวไป ่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร รูปแบบ domain name ขันสูงสุดแบบสากล (gTLDs-General Internet DNS Top Level Domains) ้ ถูกดูแลโดย ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) .com Commercial organizations สําหรับการพาณิชย และธุรกิจ .net Networks สําหรับกลุมเครือขาย  .org Non-Commercial organizations สําหรับหนวยงานไมหวังผลกําไร ตอนที่ .edu US Education สําหรับสถาบันการศึกษา .gov US Government สําหรับหนวยงานของรัฐบาล สหรัฐ .int Multiple international สําหรับหนวยงานระหวางประเทศ .mil US Military สําหรับหนวยงานทางทหาร สหรัฐ .biz Business สําหรับภาคธุรกิจ .info Information สําหรับดานขอมูล .name Name สําหรับชือ ่ .aero Aeronautiques (SITA) ดูแลโดย Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques SC .museum Museum (MuseDoma) ดูแลโดย Museum Domain Management Association .coop Cooperation (NCBA) ดูแลโดย National Cooperative Business Association พืนทีเก็บเว็บ (Web hosting) : เก็บขอมูลเว็บของทานสําหรับเผยแพร บางทานอาจใชบริการ ้ ่ จาก free hosting หรือจะใชบริการซึงในบทนีจะแยกออกเปน 4 แบบ โดยแยกตามประเภทของคาใชจาย ่ ้  คือ แบบเสียคาใชจายเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name) แบบเสียคาเชาพืนทีราคาถูก แบบเสียคา  ้ ่ เชาพืนทีราคาปานกลาง และแบบเสียคาเชาพืนทีราคาสูง สําหรับรายละเอียดอานไดจากหัวขอถัดไป ้ ่ ้ ่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 71 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 6. 6. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 9.2 ในทางทฤษฎี กอนเริ่มทําเว็บไซตควรมีสิ่งใด (MMTHAI) มีผคนมากมายทําเว็บไซตสวนตัว เพราะเห็นเปนเรืองนาทํา อยากมีรายไดมาก เหมือนนักพัฒนา ู  ่ เว็บไซตทประสบความสําเร็จ แตไมไดคด หรือวางแผนใหรอบคอบวาเว็บไซตทสรางขึนมาจะอยูกบผูพฒนา ี่ ิ ี่ ้ ั  ั ไปชัวชีวตอยางไร มีความรักในเนือหา มีแหลงขอมูลทีชดเจน หรือเขากับอาชีพประจําของตนเองหรือไม ่ ิ ้ ่ั 6 สิ่งที่ควรตรวจสอบ วามีหรือไม กอนเริ่มทําเว็บไซต ประกอบดวย เงิน (Money), วิธีการ (Method), เวลา (Time), รีบศึกษา (Hurry), ความตั้งใจ (Attention), จินตนาการ (Imagination) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงิน (Money) เปนความจริงทีผใชอนเทอรเน็ตตองมีเงิน แมจะมีผใหบริการอินเทอรเน็ตฟรี หรือถูกมาก แตกตอง ่ ู ิ ู ็ จายคาโทรศัพท สวนคอมพิวเตอรกตองซือ ราคาประมาณ 25,000 บาท ไมนานก็ตกรุน และตองซือเครืองใหม ็ ้  ้ ่ แตมขอยกเวนใหกบผูไดรบทุนการศึกษาในสถาบันทีมบริการอินเทอรเน็ตแบบไมจากัด เพราะสถาบันการ ี ั  ั ่ ี ํ ศึกษา ใหบริการโดยเก็บคาใชจายรวมกับคาเลาเรียน หรือไดรบบริจาคจากผูปกครอง และผูมอปการะคุณ  ั   ีุ ทําใหนกเรียนจายนอยลง สําหรับผูไมมเี งินอีกกลุมทีใชอนเทอรเน็ตไดฟรี คือ พนักงานในองคกรทีใหบริการ ั   ่ ิ ่ อินเทอรเน็ต ปจจุบนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP-Internet Service Provider) มีรายรับจากการขายชัวโมง ั  ่ อินเทอรเน็ตใหกบลูกคาหลายระดับ เชน บุคคลทัวไปในอัตราชัวโมงละไมถง 10 บาท หรือลูกคาระดับองคกร ั ่ ่ ึ เชน โรงเรียน หรือบริษัทที่ใชบริการตออินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (Leased line) เสียคาใชจาย รายเดือนประมาณ 15,000 บาท (64 Kbps) และสูงขึนตามความเร็วการตออินเทอรเน็ตตลอด 24 ชัวโมง ้ ่ ตองเสียคาใชจายใหกบผูใหบริการดานสือ เชน องคการโทรศัพทแบบรายเดือน เปนอีกคาใชจายหนึง  ั  ่  ่ 2. วิธีการ (Method) เปนเรืองทีงายทีสดใน 6 สิง ถาทานคิดจะทําเอง จะตองใชเวลาศึกษาเพือควบคุมดวยตนเอง เพราะ ่ ่ ่ ุ ่ ่ เว็บไซตตองอยูกบทานตลอดชีวต หากไดสนทนากับผูทมประสบการณแบบตัวตอตัวอยางเปนขันตอนอยาง  ั ิ  ี่ ี ้ นอย 2 ชัวโมง ทานจะรูอะไรเพิมขึนอีกมาก ภาษาพืนฐานในการพัฒนา คือ HTML (Hypertext Markup ่  ่ ้ ้ Language) เปนภาษาคอมพิวเตอรทงายทีสด เพราะไมมการเลือกเงือนไข (Decision) หรือการทําซํา (Loop) ี่  ่ ุ ี ่ ้ แตถาตองการเว็บไซตทมบริการเพิมขึน ทานตองเรียนรู Javascript, PERL, PHP, ASP หรือ Macromedia  ี่ ี ่ ้ Flash เปนตน ตองใชเวลาศึกษาอีกพอสมควร ถาเขียนเว็บไซตธรรมดาดวย HTML ขอยืนยันวางาย ปจจุบน ั นักเรียนประถมเริมเรียนเขียนเว็บไซตสงเขาประกวดระดับประเทศ โดยใชโปรแกรมชวยสรางเว็บ เชน ่  Frontpage, Dreamweaver หรือ Netscape Composer เปนตน ใชเวลาศึกษาสัก 3 ชั่วโมงก็เขาใจ ถาใหงายทีสดก็จางคนมาชวยเขียน ทานเพียงแตบอกความตองการ แตไมขอแนะนําวิธจางคนเหมือน  ุ่  ี <<< 72 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 7. 7. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม อยากมีลกแตไปฝากคนอืนทอง หรือ 10 ปากวาไมเทาตาเห็น ถาจางก็ตองทําใจทีจะจายโดยไมมรายรับ ู ่  ่ ี มิเชนนัน เว็บไซตของทานก็จะหายไป เพราะขาดรายรับทีเ่ ปนรูปธรรมจากการคาดคะเนธุรกิจทีผดพลาด ้ ่ ิ เมือมีรายรับไมพอกับคาใชจาย ไมมแรงจูงใจ และไมรสกคุมทีจะทําตอไป ก็ตองหยุดทํา ่  ี ู ึ  ่  3. เวลา (Time) บางทานมีครบหมดทุกขอ แตขาดเวลา ผูเ ขียนเองก็มปญหาเรืองนีเชนกัน เพราะทํางานกลางวัน ี  ่ ้ กลางคืนเลียงลูกนอย หากไมพยายามหาเวลา เว็บไซตกจะตองถูกปลอยปละละเลยเหมือนปลาทองในตู ้ ็ ถาไมดแล ไมใหอาหาร เดียวก็ตาย ปญหาเรืองเวลาไมรวมถึงการจางคนทําเว็บไซต เพราะผูวาจางไมตอง ู ๋ ่   ทําอะไรมาก จายเงิน สังงานใหผรบจางดูแลปรับปรุง ผูรบจางจึงตองใหเวลาอยางเต็มที่ ่ ู ั ั 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 4. รีบศึกษา (Hurry) มีคนเพียงไมกคนรอบตัวทาน ทีมอายุเกิน 100 ป ทานมีเวลาไมมากทีจะศึกษาอะไรตอมิอะไร ี่ ่ ี ่ ใหเหมาะกับวัย และยุคสมัย เวลาทีวางทีสดคือ เวลาเรียน หรือเปนนักศึกษา เมือศึกษาแลวสามารถนํา ่ ุ่ ่ ความรูไปใชได ตางกับคนทํางานทีมงานและครอบครัวมาเปนขอจํากัด ในชวงเปนนักเรียนตองศึกษาหา  ่ ี ความรูใหมากทีสด และควรเปนไปแบบ “Slow but sure” คือมันใจแลวศึกษา และศึกษาดวยความมันใจ  ุ่ ่ ่ จึงอยากแนะนําวา ถายังเขียนเว็บไซตไมเปน ก็ไมตองรีบจดโดเมนเนม แตไปใชบริการเว็บฟรีสกพัก เมือรูสก  ั ่ ึ ตอนที่ วา “นีหละใชเลย” คอยไปจดโดเมนเนม เพราะถาไมรักในสิ่งที่กําลังจะทํา เว็บไซตของทานก็จะเปน ่ อีกเว็บหนึงทีลมเหลว ทีใหรบศึกษาเพราะการสรางเว็บไซตมเทคนิคมากมาย ยิงศึกษามากก็ยิ่งรูมาก ่ ่ ่ ี ี ่ และรูวายังไมรอกมาก แลวเลือกจุดเดนของแตละเรืองมารวมกัน เชน การพัฒนาเว็บไซตดวย PERL  ู ี ่ PHP, ASP, Java script, Java applet หรือ Macromedia Flash มาใชรวมกัน การรีบศึกษาทําใหรูสึก ถึงความตอเนือง และปองกันปญหา ไฟไหมฟางกอนฟางหมด ไดเปนอยางดี ่ 5. ความตั้งใจ (Attention) บางคนมีจนตนาการ แตไมตงใจทีจะทํา อาจไมเขากับงานประจํา หรือไมมใจรักในเรืองทีจะทํา ิ ั้ ่ ี ่ ่ ก็คงหยุดไวตรงทีคด ถาตังใจ แบบไฟไหมฟาง อยางนีมใหเห็นกันมากมายในอินเทอรเน็ตอยางทีเรียก ่ ิ ้ ้ ี ่ วา สุสานเว็บไซต คือทําแลว เสร็จแลว แตไมเขาไปปรับปรุง เมือเวลาผานไปก็ตองตออายุโดเมนเนม ่  เมือไมตออายุ เว็บไซตกตองหายไป สําหรับเนือหาในเว็บ ถาเปนเว็บไซตรวมภาพก็จะไมมปญหาเรืองอายุ ่  ็ ้ ี  ่ ของภาพมากนัก แตถาเปนเว็บรวม link จะพบวามี link มากมายหายไป ความตังใจจะตองชัดเจน และ  ้ นาจะมีเหตุผลประกอบ เชน คนทีทาเว็บใหมหาวิทยาลัย หรือบริษท จะตังใจทําเว็บ เพราะเปนหนาที่ ่ ํ ั ้ ทีตองรับผิดชอบตามทีไดรบมอบหมายจากผูบงคับบัญชา แตบคคลทัวไปจะตองสรางความตังใจ เพือเปน ่ ่ ั  ั ุ ่ ้ ่ แรงขับดันใหตนเอง เชน เว็บจังหวัดของฉัน เปนตน สําหรับนักเรียนทีทาเว็บ เพราะอาจารยสงหรือครู ่ ํ ั่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 73 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 8. 8. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร มอบหมาย จะพบวาตังใจทําจนแลวเสร็จ หลังจากครูตรวจแลว นักเรียนสวนใหญจะเลิกสนใจ เพราะมี ้ อะไรอีกมากในชีวตทีตองสนใจ ปจจุบนมีเว็บไซตเกิดขึนมากมาย แตในจํานวนทีเพิมขึนมีเว็บทีผพฒนา ิ ่ ั ้ ่ ่ ้ ่ ู ั หยุดปรับปรุงเพิมขึนเชนกัน กอนทานเริมพัฒนาเว็บ ขอใหถามตัวเองกอนวา ทานพรอมสําหรับคําวา ่ ้ ่ ตังใจเพียงใด และตลอดไปหรือไม มิเชนนัน เว็บไซตของทานจะอีกเว็บหนึงทีเปนอดีต ้ ้ ่ ่ 6. จินตนาการ (Imagination) จินตนาการ หรือความใฝฝน คือสิงทีสาคัญรองลงมา ถาคิดวาจะขอจดโดเมนเนม .com เพราะ  ่ ่ํ เห็นใครก็ขอ อยาขอดีกวา การขอโดเมนเนม .com ควรเปนวัตถุประสงคที่มาจาก ฝน ทานจะตองมี ฝนอยางแรงกลาทีจะทําอะไรสักอยาง โดยฝนนันตองชัดเจน เปนระบบ วาทําอะไร เพือใคร โดยใคร ่ ้ ่ 9.3 ทําไมตองโดเมนเนมดอทคอม (Dotcom domain name) มือใหมหลายทานอาจตองการเหตุผลประกอบวา ทําไมตองขอ .com จึงขอตอบในมุมมองของผูเ ขียน เพราะเหตุผลของแตละคนอาจแตกตางกันไปตามประสบการณ 1. จํางาย เปนสากล นาเชือถือ คาขายได รูจกกันทังโลก เชนบอกวาทําเว็บ lovelampang ปกติ ่ ั ้ ผูฟงจะกลับไปเดาตอไดอยางถูกตองวาทําเว็บชือ lovelampang.com คงไมมใครไปเดาผิดวาเปน love   ่ ี lampang.org หรือ lovelampang.info เปนแน 2. เมื่อเริ่มคิดสรางเว็บ ควรจะเริ่มเขียนเว็บงายสักเว็บ แลวฝากไวกับ free hosting เชน geocities.com หรือ thai.net เมื่อเขียนเว็บเปนและมีเปาหมายชัดเจน จะรูสึกรอนวิชา คําวา .com จึง ตอบสนองความรูสกนีไดดทสด ดวยคาใชจายประมาณ 600 บาทตอปเทานัน  ึ ้ ี ี่ ุ  ้ 3. เมื่อบริษัท หนวยงาน หรือบุคคล มีขอมูลที่ตองการเผยแพร เพื่อทําใหดูเปนมืออาชีพ นาเชือถือ มีผลดานการประชาสัมพันธ สรางภาพพจน และยกระดับองคกร จึงควรมีโดเมนเนมของตนเอง ่ มากกวาการนําขอมูลไปฝากไวกบผูใหบริการ free hosting ั  4. เพือเปนหนาเปนตา เปนเรืองของคนรุนใหม เหมือนนักจัดรายการวิทยุ ทีพดกันบอยวาวัย ่ ่  ่ ู dot com ทําใหคยอวดใครไดวาฉันก็มเว็บ dot com ของตัวเอง อาชีพทีควรมี เชน อาจารยทกระดับชัน ุ  ี ่ ุ ้ ทุกองคกร ผูสอขาว นักจัดรายการวิทยุ นักเรียนทีชอบศึกษา หรือนักศึกษายุคใหม การทําเว็บไซตคือ  ื่ ่ การสรางขอมูล การรวบรวมขอมูล แลวบันทึกลงไปในเว็บไซตเพือเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เพราะคา ่  ของคนอยูทผลของงาน เว็บไซตทมคณคาจึงเปนเว็บไซตทมประโยชน  ี่ ี่ ี ุ ี่ ี 5. ตองการ สรางแหลงเผยแพรขอมูล แบงปนใหคนทัวโลกไดอาน ไดคดลอกไปใชประโยชน  ่  ั เพราะการทําเว็บไซตแลวฝากไวกบ free hosting ขอมูลทังหมดอาจหายได ถานโยบายของเว็บไซตทให ั ้ ี่ <<< 74 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 9. 9. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม บริการพืนทีฟรีเปลียนไปเหมือนทีผใหบริการ free hosting หลายรายเลิกใหบริการไปแลว ถามี .com ้ ่ ่ ่ ู จะไมมปญหาเรืองเว็บไซตหายมากนัก ยกเวนผูพฒนาตังใจทีจะเลิกพัฒนาเว็บไซตตอไป ี  ่  ั ้ ่  6. มีเรืองมากมายทีทาไมไดในโลกแหงความเปนจริง แตสามารถทําไดอยางเสรีในอินเทอรเน็ต ่ ่ ํ เชน การเขียนหนังสือ เขียนบทความ สรางฐานขอมูลจังหวัด สรางศูนยสอบ สรางหองสะสม หรือรวมโปรแกรม ทีนาสนใจเปนหมวดหมู เปนตน ่ 7. เพือระบายความอึดอัดที่ คนหาอะไรก็ไมเจอ จึงรวบรวมขอมูล หรือเอกสารทีคดวามีคนทํากัน ่ ่ิ ไมมาก แตเปนประโยชน เชน การสรางขอสอบ online การรวม link ของเว็บทีสนใจ การรวมรายชือบุคคล ่ ่ หรือสถานทีสาคัญหรือสรางฐานขอมูลเปนหมวดหมู เพื่อใหบริการสืบคนไดงาย ่ํ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 8. สรางบริการ เชน บริการกระดาน หองสนทนา ตัวนับ จัดอันดับ รวมภาพ รวมขอมูล แนะนําเว็บ ฐานขอมูลสมาชิก อํานวยประโยชนในการคาขาย เผยแพรสินคา ใหคําปรึกษา เปนตน 9.4 แบบของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลเว็บ (Web hosting) Web hosting แบบที่ 1 : แบบเสียคาใชจายเฉพาะคาโดเมนเนม (Domain name) ตอนที่ โดยปกติเสียคาใชจายเฉพาะคาจดโดเมนเนม (Domain name) แตใชบริการ redirect ไปยัง free  hosting บริษททีรบจดโดเมนเนม (Domain name) มีมากมายในประเทศไทย สวนใหญใหบริการผานเว็บ ั ่ั และใชวธโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร หลังโอนเงินแลวให Fax ใบโอนเงินพรอมรายละเอียดกลับไปใหบริษท ิี ั หลังจากนันบริษทจะดําเนินการ โดยใชเวลาประมาณ 1-2 วัน ชือโดเมนจึงจะใชงานได เหตุทใชเวลาเพราะ ้ ั ่ ี่ จะตองปรับปรุงฐานขอมูลทัวโลกนันเอง เดิมการจดโดเมนเนมถูกผูกขาดโดย networksolutions.com ตอมา ่ ่ องคกร ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (http://www.icann.org) ไดเขามาดูแลแทน ซึงเปนองคกรทีไมหวังผลกําไร ทําหนาทีเ่ ปนผูบริหารดูแลระบบโดเมนเนม และจัดสรร ่ ่  หมายเลขอินเทอรเน็ต รวมถึงมาตรฐาน ขอกําหนดใหเปนนโยบายทีชดเจน และใชรวมกัน เปดใหบริษท ่ั  ั หรือองคกร สามารถเปนผูรบจดโดเมนเนม (Domain name) ได เปนผลใหเราไดจดโดเมนเนมราคาถูก ั เว็บของผูเ ขียนทีจดโดเมนเนมในราคาปละ 642 บาท เชน lovelampang.com หรือ weblampang. ่ com เปนตน บริการจากผูใหบริการจดโดเมนทีนาสนใจคือ Net Redirect และการกําหนด MX โดย Net  ่  Redirect (Domain parking หรือ URL forwarding) หมายถึง การพิมพชอเว็บตามทีขอจด เชน http:// ื่ ่ www.lovelampang.com แตไปเปดเว็บทีชอ http://www.thaiall.com/lovelampang/index.htmlขึนมาแทน ่ ื่ ้ ตัวอยางนีทาใหทานสามารถขอโดเมนเนม แตกาหนดใหชไปยังเว็บทีฝากไวกบผูใหบริการพืนทีสรางเว็บฟรี ้ ํ  ํ ี้ ่ ั  ้ ่ เชน เปดเว็บไซตชอ http://www.yourname.com จะไปเปดเว็บไซตชอ http://www.thai.net/yourname ื่ ื่ ขึนมาแทน ้ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 75 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 10. 10. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร Web hosting แบบที่ 2 : แบบเสียคาใชจายตํ่า โดยปกติจะเชา host ราคาประมาณ 100 - 500 บาทตอเดือน มักคุมกับบริการทีไดรบ เพราะได  ่ ั พืนทีมากขึน ไมมปายโฆษณา มี sub domain name, pop3 e-mail, data transfer มาก, ftp, ใหบริการ ้ ่ ้ ี  ขอมูลดวยโปรแกรม MYSQL, MDB เปนตน หลายเว็บพยายามตัดราคา ถาเปรียบเทียบดานราคาและ บริการ จะพบวาบางเว็บไซตเก็บเดือนละ 1,000 บาทขึนไป แตบางเว็บใหบริการทีดกวา เก็บคาบริการไมถง ้ ่ ี ึ 500 บาท เรืองแบบนีตองใชวจารณญาณและความเสียง เพราะของดีราคาถูกอาจมีอยูจริง แตทนากลัว ่ ้ ิ ่  ี่  คือ อยูไดไมนาน เพราะเคยเห็นเว็บทีใหพนทีทาเว็บไซตฟรี เชน hypermart.net หรือ f2s.com เปนตน  ่ ื้ ่ ํ ทีเ่ ปลียนนโยบายการใหบริการ ่ สําหรับเว็บทีใหบริการราคาถูก ถามีลกคามาใชบริการมากขึน มีอตราของ data transfer มากขึน ่ ู ้ ั ้ อาจตองลงทุนมากขึนเปนเงาตามตัว แตสวนใหญเจาของเว็บไซตทใหบริการจะรับภาระไมไหว อาจเปลียน ้  ี่ ่ นโยบายเก็บคาใชจายเพิมจากลูกคา ทําใหคาบริการสูงขึนในอนาคต บางครังอาจตองยกเลิกบริการสมาชิก  ่  ้ ้ เฉพาะทีใช data transfer มาก เพราะการยกเลิกสมาชิกสัก 5 ราย อาจทําใหระบบโดยรวมทํางานไดตาม ่ ปกติ ถาเปนทานจะทําหรือไม ผูเ ขียนไดขาวจากนักพัฒนาหลายทานบนเรืองบริการของ web hosting วาชวงแรกก็ดี เขาเว็บไซต  ่ ไดไมมปญหา ตอมามีลกคามากขึน เริมเขาเว็บไดบางไมไดบาง นันก็เปนเรืองปกติของขอจํากัดทีมใน server ี  ู ้ ่   ่ ่ ่ ี ทุกเครือง แต web hosting บางแหงเปนของตางประเทศ นักพัฒนาชาวไทยทําหนาทีเปน reseller ถาได ่ ่ host ทีดี คิดราคาทีเหมาะสม ปญหาเรือง data transfer อาจไมเกิดขึน เรืองนีเปนเพียงความเห็นทีหวังวา ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ทานจะไมเจอปญหาดวยตนเอง แตถาเปน free hosting ผูเ ขียนเจอปญหาเว็บหายเปนประจํา ลองไปทําเว็บ  ภาพสาวสวยที่ geocities.com สิครับ ที่นี่จํากัด data transfer ตอวัน วันใดมีคนเขาใชบริการเว็บมาก เว็บก็จะหายไปเพราะมีอตรา data transfer เกินทีกาหนด ั ่ํ <<< 76 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 11. 11. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม Web hosting แบบที่ 3 : แบบเสียคาใชจายปานกลาง โดยปกติจะเชา host ราคาไมเกิน 1,000 บาท เพือใหไดรบบริการทีสมบูรณขน เชน MYSQL ่ ั ่ ึ้ หรือ ASP.NET พืนทีเ่ ก็บขอมูลตังแต 100 Mb ขึนไป โดยปกติจะไมจากัด data transfer หรือไมกใหเยอะมาก ้ ้ ้ ํ ็ ถาไมใชเว็บทา (Portal website) จะใช data transfer ไมถงจุดทีกาหนด เพราะธรรมชาติของเว็บองคกรทัวไป ึ ่ํ ่ จะมีผเู ขาไปใชบริการนอย แตถาเปนองคกรทีใหบริการ มีจานวนคนเขาใชมาก วันหนึงทานอาจไดรบการ  ่ ํ ่ ั ติดตอขอเลิกใหบริการหรือไมกมคาใชจายเกียวกับ data transfer เพิ่มขึ้น เพราะผูเขียนเคยไดยินเว็บ ็ ี   ่ มาสเตอรหลายทานบนใหฟงถึงปญหานี้  บริการในราคาขนาดนีผเู ขียนใชบริการอยูกบ hypermart.net เสียคาใชจายในปจจุบน ปละ $199 ้ ั  ั 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร โดยฝากเว็บไซตชอ thaiall.com ในระยะแรกทีนไมจากัด data transfer เคยเสียคาใชจายอยูปละ $99 ื่ ่ ี่ ํ ตอมามีการเปลียนแปลงบริการ โดยจํากัด data transfer ที่ 4 Gb ตอเดือน ในเดือนตอมาตรวจพบวา ่ ผูเขียนใช data transfer ถึง 6 Gb แมจะพยายามลด โดยยายขอมูลหลายสวนไปฝากไวกบ free hosting  ั เชน บทความ และภาพ เปนตน แตกลดไดระดับหนึงจนกระทังผูเขียนถูกปรับทีใช Data transfer เกิน ็ ่ ่  ่ โดยปรับเฉพาะสวนทีเ่ กิน 100 Mb ละ $1 ปจจุบนยายหนาสําคัญทีมผเ ู ขาชมมาก ออกไปไวกบ free hosting ั ่ ี ั ตอนที่ โดยเฉพาะเว็บหนาแรก ทําให data transfer ลดเหลือประมาณ 3 Gb แตกยงไมคดทีจะยายทัง domain ็ั ิ ่ ้ name เพราะทีนนาเชือถือ ลมยาก คิดคาบริการแบบสมเหตุผล ใหบริการ PERL, PHP และมีทนเปดใหใช ่ ี่  ่ ี่ ี่ บริการ FLY สําหรับสรางภาพดวยภาษา PERL Web hosting แบบที่ 4 : แบบเสียคาใชจายสูง บริการในกลุมนีมหลายแบบ ทังแบบติดตังเครืองบริการทีเ่ ปน server ในสถานทีของผูใหบริการ  ้ ี ้ ้ ่ ่  หรือวางทีสถานทีของลูกคา แตถาเปนการวางเครืองคอมพิวเตอรไวในสถานทีของผูใหบริการ และลูกคาเปน ่ ่  ่ ่  เจาของเครืองเพียงผูเดียว ถูกเรียกวา Dedicated server ่  แตถาวางเครืองบริการ (Server) ไวทฝงลูกคา มักเปนการใชบริการแบบ leased line ลูกคามัก  ่ ี่  เปนองคกรระดับกลางขึนไป ทีตองการมีเครืองบริการ (Server) ของตนเองภายในองคกร เชน โรงเรียน ้ ่ ่ มหาวิทยาลัย หรือบริษท สามารถใหบริการ e-mail, web, ftp, proxy หรือ firewall ภายในองคกร เว็บไซต ั ลักษณะนี้ สามารถใหบริการสมาชิกไดอยางสมบูรณ คลายผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) แตไมสามารถ  ขายบริการใหบคคลภายนอก ยกเวนสมาชิกขององคกรทีสามารถใช Modem ติดตอจากทีบานเขาองคกร ุ ่ ่  เพือใชบริการอินเทอรเน็ต ่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 77 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 12. 12. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ขอจํากัดคือความเร็วโดยรวมขององคกร การตออินเทอรเน็ตแบบ leased line ระดับองคกร มี ค  า ใช จ  า ย 2 ส ว น คื อ ค า บริ ก ารสื่ อ สารที่ เ ชื่ อ มต อ ผู  ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต (ISP) กับสถานทีตดตังเครืองบริการ ของลูกคา และคาบริการอินเทอรเน็ตทีจายใหผใหบริการอินเทอรเน็ต ่ ิ ้ ่ ่ ู (ISP) ซึงความเร็วจะสูงขึนเมือเสีย คาใชจายสูงขึน คาใชจายตําสุดตอเดือนสําหรับบริการนี้ มักมากกวา ่ ้ ่  ้  ่ 10,000 บาทตอเดือนที่ความเร็ว 128 Kbps Dedicated server คือบริการทีใหคอมพิวเตอร 1 เครือง พรอม IP address ราคาในสวนนีปกติ ่ ่ ้ จะไมตากวา 1 หมืนบาทตอเดือน ภายในเครืองคอมพิวเตอรทเี่ ปดใหบริการ สามารถใชบริการไดทกอยาง ํ่ ่ ่ ุ เชน cron jobs, unlimited email, unlimited user accounts, unlimited virtual hosts เปนตน รวมทังการ ้ update software ดานความปลอดภัยใหกบระบบ จุดเดนของบริการนีคอ ไมจากัด data transfer เพราะวาง ั ้ ื ํ อยูบน back bone ของผูใหบริการ   สถาบันทีผเู ขียนทํางานอยู ใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ Leased line เพราะทําใหสถาบันสามารถ ่ มีเครืองบริการ (Server) ไดตามตองการ และสามารถใหบริการแกสมาชิก เพือติดตออินเทอรเน็ตจาก ่ ่ ทีบานโดยใช Modem คาใชจายเคยสูงถึงเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ถาสถาบันการศึกษาใดสนใจ ่ สามารถสอบถามจาก ISP ในจังหวัดได 9.5 คุณสมบัติของผูใหบริการพื้นที่เก็บขอมูลในฝน การเลือกผูใหบริการพืนทีเ่ ก็บขอมูล (Web hosting) สําหรับผูไมมประสบการณไมใชเรืองงาย เพราะ  ้  ี ่ ผูใหบริการแตละรายไมเหมือนกัน ถาทานตองการพัฒนาเว็บดวยตนเอง ยิงจําเปนตองเขาใจในบริการทีไดรบ  ่ ่ ั จึงตองเปรียบเทียบผูใหบริการหลายราย จะทําใหไดสงทีดี และเหมาะสมทีสด  ิ่ ่ ุ่ รายชือบริการ ทีควรพิจารณากอนตัดสินใจ (ไมมใครใหไดทงหมด ในราคาถูก ทานจึงตองเลือก) ่ ่ ี ั้ 1. บริการตอบปญหาทางโทรศัพท 16. SSH, Telnet 2. พืนทีเก็บขอมูลมาก ้ ่ 17. Password protected pages 3. Traffic bandwidth ไมจํากัด 18. Redirect URL 4. IP address สวนตัว 19. SSL 5. POP3, SMTP, MX 20. Free shopping cart 6. Web based mail 21. Free frommail 7. Web based control panel 22. Free webboard 8. Site statistics 23. Free guestbook 9. File manager 24. Backup (HD 2 ตัว ทํางานพรอมกัน) <<< 78 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 13. 13. บทที่ 9 : ขั้นตอนการจดโดเมนเนม 10. FTP account 25. ระบบปองกันอัคคีภัย 11. Frontpage extensions 26. เครืองสํารองไฟ ทีไดมาตรฐาน ่ ่ 12. Online creation tools 27. ความเร็วสูงสุด OC-48 (2,488 Mbps) 13. SSI 28. คูมอ และฝกอบรม  ื 14. PERL, PHP, MYSQL 29. ใบสัญญารับประกันความเชื่อมั่น 15. ASP, DSN 30. จดทะเบียน บริษท เปนทีนาเชือถือ ั ่  ่ 9.6 แนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการจดโดเมนเนม (Domain name) หลายเว็บทีรบจดโดเมนเนม (Domain name) เลิกดําเนินการ เพราะสวนใหญลงทุนตําแลวหักคา ่ั ่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ใชจายใหกบบริษทตางประเทศทีรบผิดชอบจริง (Reseller) ผูมาใชบริการไมจาเปนตองหวง เพราะขอมูล  ั ั ่ั  ํ การจดโดเมนเนม ถูกดูแลโดยบริษทตางประเทศ รายชือเว็บไซตทรบจดโดเมนเนม และมีเบอรโทรศัพท ั ่ ี่ ั ใหตดตอไดในประเทศไทย ิ http://www.bangkoknic.com Tel.66-2319-5110 http://www.domainatcost.com Tel.66-2950-0760 ตอนที่ http://www.siamdomain.com Tel.66-2935-5271 http://www.thnic.net Tel.66-2564-8031 http://www.thainic.com Tel.66-2930-2361 - รายชื่อ ISP ในประเทศไทย มี Domain name ลงทายดวย .th ดูไดท(http://www.thnic.net) ี่ - คาจด domain name ทีลงทายดวย .th ราคา 1,605 บาท สําหรับสองปแรก(http://www.thnic.net) ่ - คาจด domain name ที่ลงทายดวย .com ราคา 642 บาทตอป(http://www.domainatcost.com) ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 79 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 14. 14. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 9.7 แนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการ web hosting รายละเอียดขอใหเปดจากเว็บไซตโดยตรง เพือตรวจสอบราคาและบริการทีแตละเว็บไซตมให ่ ่ ี ถาเบอรโทรศัพทตดตอไปไมได ก็ขอใหเปดดูเบอรใหมจากเว็บ เหตุทไมใสรายละเอียดเรืองราคาและบริการ ิ ี่ ่ เพราะทุกอยางเปลียนแปลงไดตลอดเวลา กวาหนังสือเลมนีจะวางจําหนาย หลายเว็บอาจเปลียนบริการไปแลว ่ ้ ่ ก็ได ถาสังเกตจะพบเบอรโทรศัพทของผูใหบริการทุกรายอยูในเขตกรุงเทพ ฯ ทังหมด   ้ 1. http://www.108hosting.com Tel.66-2729-3685 2. http://www.9t.com Tel.66-2411-0656 3. http://www.asianet.co.th/services/main_hosting.htm Tel.66-2641-1800 4. http://www.bangkokhost.com/hosting.html Tel.66-2742-2692 5. http://www.bythailand.com Tel.66-2319-9416 6. http://www.dotcom.co.th Tel.66-2434-8206 7. http://www.ecombotthailand.com Tel.66-2930-2361 8. http://www.elifecyber.com Tel.66-2888-4035 9. http://www.hostpacific.com Tel.66-2693-4443 10. http://www.hostsine.com Tel.66-2951-1924 11. http://www.loxinfo.co.th/pricelist/webhosting.html Tel.66-2263-8222 12. http://www.maxasp.net Tel.66-2951-2433 13. http://www.microthai.com Tel.66-2882-4317 14. http://www.porar.com Tel.66-2640-2799 15. http://www.reachhost.com/indexthai.htm Tel.66-2949-4977 16. http://www.siam-e-commerce.com Tel.66-2260-2541 17. http://www.siaminterhost.com Tel.66-2621-9099 18. http://www.siamwww.com Tel.66-9762-9040 19. http://www.thaihost.net Tel.66-2935-5271 20. http://www.thaihosting.com Tel.66-2674-1028 21. http://www.thailandhost.com Tel.66-2993-3303 22. http://www.thaiwebcyber.com Tel.66-2540-5055 23. http://www.thnic.biz Tel.66-2542-3419 รายชือผูใหบริการ Web hosting ในไทยดูไดที่ http://webindex.sanook.com/internet/web_hosting ่  <<< 80 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

×