Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

2,560 views

Published on

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji -- Monika Dziura, EuroEkspert

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

 1. 1. Fundusze strukturalne - aktualne mo liwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r.
 2. 2. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Infrastruktura i Środowisko
 3. 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 4. 4. Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania: celem działania jest wspieranie rozwoju gospo- darczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro-przedsiębiorstw.
 5. 5. Kryteria definiowania przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa MIKRO MAŁE ŚREDNIE Zatrudnienie Poni ej 10 Poni ej 50 Od 50 do 249 pracowników pracowników pracowników Przychód netto ze Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro sprzeda y Suma aktywów z Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 43 mln euro bilansu Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Zale ność niezale ne niezale ne niezale ne
 6. 6. Beneficjenci: Mikroprzedsiebiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające mniej ni 10 osób, których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa wielkopolskiego. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa działające w bran ach wykluczonych z mo liwości ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional- nego.
 7. 7. Wykluczenia: Wsparcie nie mo e być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej: 1. Związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską . 2. Związanej z wytwarzaniem produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa a art. 3, ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87). 3. Związanej z wytwarzaniem produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa a art. 3, ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87). 4. W sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002). 5. W sektorze rybołówstwa i akwakultury. 6. W sektorach hutnictwa elaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej). 7. W sektorze budownictwa okrętowego. 8. W zakresie ratownictwa medycznego. 9. Wpisanej w zakres interwencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 10. Związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomoc bezpośrednio związana z ilością wywo onych produktów tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bie ącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej. 11. Związanej z uzale nieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywo onych.
 8. 8. Preferowane będą: 1. Mikro-przedsiębiorstwa działające na obszarach o niskiej przedsiębiorczości. 2. Projekty zawierające czynniki innowacyjne. 3. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii oraz proponujące efekt ekologiczny. 4. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego. 5. Projekty z sektora turystyki. 6. Projekty inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy.
 9. 9. Wydatki kwalifikowane: Schemat I: Projekty inwestycyjne: 1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): a) budowli i budynków pod warunkiem, e ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatur, d) wyposa enia technicznego dla prac biurowych, e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. 2. Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 3. Zakup robót i materiałów budowlanych. 4. Zakup prawa własności lub prawa wieczystego u ytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych).
 10. 10. Schemat II : Specjalistyczne projekty doradcze 1. Zakup usług doradczych. 2. Prace związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego, w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej.
 11. 11. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Schemat I: Projekty inwestycyjne - do 60% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze - do 50% kosztów kwalifikowanych w projekcie z zakresu specjalistycznego doradztwa.
 12. 12. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia Schemat I: Projekty inwestycyjne - minimalna kwota dofinansowania - 9 000 PLN - maksymalna kwota dofinansowania - 200 000 PLN Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze - minimalna kwota dofinansowania - 3 000 PLN - maksymalna kwota dofinansowania - 100 000 PLN
 13. 13. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju sektora MSP Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP.
 14. 14. Preferowane będą: W Poddziałaniu 1.2.1: 1. Projekty zawierające czynniki innowacyjne. 2. Przedsiębiorstwa działające na obszarach o niskiej przedsiębiorczości. 3. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii oraz proponujące efekt ekologiczny. 4. Projekty dostosowujące do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego. 5. Projekty z sektora turystyki. 6. Projekty inwestycyjne tworzące nowe miejsca pracy. W poddziałaniu 1.2.2: 1. Projekty zawierające czynniki wysoce innowacyjne.
 15. 15. Kto mo e ubiegać się o wsparcie?: Poddziałanie 1.2.1 Przedsiębiorstwa działające w sektorze MSP, zgłaszające do realizacji projekty wysokoinnowacyjne.
 16. 16. Poddziałanie 1.2.2 Przedsiębiorstwa z sektora MSP: 1. Mikroprzedsiębiorstwa: zatrudniają średniorocznie mniej ni 10 osób, a ich obroty roczne lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. 2. Małe przedsiębiorstwa: zatrudniają mniej ni 50 osób, i których obroty roczne lub całkowity bilans roczny ne przekracza 10 mln EUR. 3. Średnie przedsiębiorstwa: zatrudniają mniej ni 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. Przedsiębiorstwa z sektora MSP ubiegające się o wsparcie muszą realizować projekt na terenie województwa wielkopolskiego.
 17. 17. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa Schemat I: Projekty Inwestycyjne: • do 60% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw. • do 50% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw. Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze: • do 50% kosztów kwalifikowanych w projekcie z zakresu specjalistycznego doradztwa.
 18. 18. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP Schemat I: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) • do 60% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw. • do 50% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw. • do 50% kosztów kwalifikowanych niezbędnych kosztów szkoleń i doradztwa z zastrze eniem, ze koszty poniesione na działania szkoleniowe i doradcze związane z inwestycją nie przekraczają 50% wydatków.
 19. 19. Minimalna/maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie Dotyczy: Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP Schemat I: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych do 8 mln PLN (zgodnie z linią demarkacyjną z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).
 20. 20. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa Schemat I: Projekty inwestycyjne: • minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw powy ej 200 tys. PLN. • maksymalna kwota dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw– 1,2 mln PLN. • maksymalna kwota dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw– 1 mln PLN. Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze: • minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw powy ej 100 tys. PLN. • maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw– 1 mln PLN.
 21. 21. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP Schemat I: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) - maksymalna kwota dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw do 4,8 mln PLN. - maksymalna kwota dofinansowania dla średnich przedsiębiorstwo do 4 mln PLN.
 22. 22. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 23. 23. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działania: 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdro eń wyników prac B+R
 24. 24. Dofinansowaniu podlegać będą projekty celowe składające się z dwóch zasadniczych faz: badawczej obejmującej badania stosowane i prace rozwojowe (wsparcie z działania 1.4); wdro eniowej – przygotowanie do wdro enia oraz wdro enie wyników projektu celowego (wsparcie w ramach działania 4.1). W ramach działania 4.3 wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą konieczne do wdro enia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4. Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu.
 25. 25. ` Typ beneficjentów MSP Maksymalny udział środków UE w 85% wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny 30% dla badań przemysłowych, 55% dla prac beneficjenta (%) rozwojowych Minimalna/Maksymalna wartość Minimalna wartość wydatków projektu kwalifikowanych projektu wynosi 400 tys. PLN dla części badawczej dla woj. Łódzkiego i mazowieckiego . W przypadku projektów realizowanych na terenie pozostalych województw nie określa się minimalnej granicy wydatków kwalifikowanych. Minimalna/Maksymalna kwota Maksymalna wielkość udzielonego wsparcia: wsparcia 20 mln PLN
 26. 26. Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Celem działania jest wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R
 27. 27. Typy projektów: Wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR obejmujące zakup usług doradczych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach; Wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub u ytkowego i wdro enia go do produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdro enia nowych produktów wzorniczych, a tak e doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej, wzorniczego projektu autorskiego, przygotowaniem projektu ostatecznego; niezbędne szkolenia oraz zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdro enia wzoru do produkcji seryjnej.
 28. 28. Typ beneficjentów Przedsiębiorcy Maksymalny udział środków 85% wydatków kwalifikowanych UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalna/Maksymalna Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu dla wartość projektu części inwestycyjnej nie mniejsza ni 400 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: - dla części inwestycyjnej (w tym doradztwo dla MSP) nie większa ni 30 mln PLN; - na część doradczą dla du ych przedsiębiorstw 400 tys. PLN Minimalna/Maksymalna kwota Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: wsparcia - na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 21 mln PLN; - na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla du ych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP); - na część doradczą dla du ych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości części doradczej projektu).
 29. 29. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technolo- gicznych / organizacyjnych stosowanych w Polsce nie dłu ej ni 3 lata.
 30. 30. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu ycia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych), dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego. Dodatkowym oczekiwanym efektem będzie wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych;
 31. 31. Typ beneficjentów Przedsiębiorcy Maksymalny udział środków UE w wydatkach 85% wydatków kwalifikowanych kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Zgodnie z mapą pomocy regionalnej: -30% kosztów kwalifikowanych dla części inwestycyjnej; - 55% wartości wydatków kwalifikowanych pojektu w części szkoleniowej. Minimalna/Maksymalna wartość projektu Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza ni 8 mln PLN i poni ej 160 mln PLN. Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia Minimalna wartość wsparcia (30% z 8 mln PLN) 2,4 mln PLN Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: - na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 40 mln PLN.; - na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla du ych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP)
 32. 32. Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o du ym znaczeniu dla gospodarki Celem działania jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o du ym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym, nowoczesnych usług o du ej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy.
 33. 33. Typ beneficjentów 4.5.1 – przedsiębiorstwa 4.5.2 - przesiębiorstwa Maksymalny udział środków UE w wydatkach 85% wydatków kwalifikowanych kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Zgodnie z mapą pomocy regionalnej: -30% kosztów kwalifikowanych Minimalna/Maksymalna wartość projektu Minimalna wartość projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.5.1 – 160 mln PLN Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia W przypadku działania 4.5.1 maksymalna kwota wsparcia wynosi 10% wydatków kwalifikowanych
 34. 34. Dziękuję za uwagę

×