Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rola funduszy Unii Europejskiej w planowaniu finansowym startup-ów

1,396 views

Published on

Rola funduszy Unii Europejskiej w planowaniu finansowym startup-ów -- dr Sławomir Kalinowski, AE Poznan

Published in: Economy & Finance, Business
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Rola funduszy Unii Europejskiej w planowaniu finansowym startup-ów

 1. 1. Rola funduszy Unii Europejskiej w planowaniu finansowym „startup-ów”
 2. 2. Plan finansowy jako składnik wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Nakłady inwestycyjne Źródła finansowania Prognoza sprzeda y Rachunek zysków i strat Przepływy pienię ne Bilanse prognostyczne Opłacalność projektu Analiza wra liwości
 3. 3. Nakłady inwestycyjne Lista środków trwałych Harmonogram nakładów inwestycyjnych Kalkulacja amortyzacji Koszty kwalifikowane
 4. 4. Źródła finansowania Kapitał własny inwestora - wnioskodawcy Kredyt bankowy Leasing Dotacja z funduszy strukturalnych
 5. 5. Prognoza przychodów ze sprzeda y Ilościowy plan sprzeda y Struktura asortymentowa Rynek i udział w nim Sezonowość Dynamika gospodarcza w skali makro Powiązanie ze strategią i działaniami Ceny Horyzont i krok czasowy prognozy
 6. 6. Rachunek zysków i strat Koszty zmienne Koszty stałe Pozostałe koszty operacyjne jako rozliczenie dotacji w RZiS Podatek dochodowy Analiza progu rentowności Analiza wskaźników rentowności
 7. 7. Przepływy pienię ne Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto Przepływy operacyjne Przepływy inwestycyjne Przepływy finansowe (w tym dotacja) Komunikacja z innymi elementami planu
 8. 8. Bilanse prognostyczne Rola kontrolna bilansów Kontrola wskaźników zadłu enia Analiza struktury aktywów i pasywów Analiza wskaźników płynności
 9. 9. Analiza wra liwości Identyfikacja czynników ryzyka Metoda jedynej ró nicy Metoda scenariuszy Wyznaczenie wartości krytycznych

×