Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program eContentplus

1,045 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Program eContentplus

 1. 1. Program eContentplus Anna Bramska Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus Poznań, 12 grudnia 2007 1
 2. 2. eContentplus Program wspólnotowy, którego celem jest zwiększenie dostępności, u yteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Bazuje na: istniejących zasobach – nie finansuje digitalizacji * z wyjątkiem call 2008 • istniejących technologiach - nie finansuje innowacji technologicznych • Program realizowany jest w latach 2005 –2008. Bud et programu – 149 mln EUR 2
 3. 3. eContentplus – Konkurs 2008 Bud et konkursu 2008 ( ostatniego !) – ok. 43 mln EUR Planowany haromonogram (na podstawie wstępnej informacji KE – mo e ulec zmianom ) • opublikowanie dokumentów konkursowych – marzec 2008 • planowany termin zamknięcia konkursu - 12 czerwca 2008 • zakończenie ewaluacji – październik 2008 • otwarcie negocjacji – styczeń 2009 3
 4. 4. eContentplus – obszary tematyczne • Dane geograficzne – cele: interoperacyjność pomiędzy zbiorami danych przestrzennych; redukowanie barier w wdra aniu Dyrektywy INSPIRE ( aneksy I-III) - typ projektu – sieci najlepszych praktyk (1 sieć) • Treści o charakterze edukacyjnym – cele: wykorzystywanie otwartych zasobów edukacyjnych; wykorzystywanie i łączenie zasobów wytworzonych przez profesjonalistów i u ytkowników; wykorzystanie edukacyjne bibliotek cyfrowych - typy projektów- sieci najlepszych praktyk, projekty celowe • Biblioteki cyfrowe – cele:poprawa interoperacyjności cyfrowych zasobów instytucji kultury poprzez dostęp do nich przez wspólny dla Europejskiej Biblioteki Cyfrowej interfejs u ytkownika; digitalizacja wyselekcjonowanych zasobów instytucji kultury w celu włączenia do EBC (TEL). - typy projektów - sieci najlepszych praktyk, projekty celowe, sieć tematyczna (1) 4
 5. 5. eContentplus – podmioty i partnerzy • Osoby prawne z siedzibą UE oraz państwach EFTA • Liczba krajów ani partnerów w projekcie nie stanowi formalnego kryterium ale wytyczne Komisji dla obszaru objętego projektem – wymiar europejski: projekty celowe - 7-16 państw sieci najlepszych praktyk – 14 -27 państw sieci tematyczne -14-27 państw 5
 6. 6. eContentplus – Sieci najlepszych praktyk • działania promujące najlepsze praktyki, wspierające opracowywanie standardów w zakresie poprawy dostępu i wykorzystania treści cyfrowych połączone z wdro eniem wybranych rozwiązań • finansowanie: do 80 % - kosztów bezpośrednich • okres trwania projektu: do 36 miesięcy, średnio 18 -24 miesiące • wkład UE – 4 - 6mln EUR (średni) Dodatkowo KE przewiduje tworzenie klastrów pomiędzy BNPs 6
 7. 7. eContentplus – Projekty celowe • rozwiązanie konkretnego problemu związanego z dostępem lub wykorzystania zasobów cyfrowych • finansowanie: do 50 % - kosztów bezpośrednich i pośrednich • okres trwania projektu: do 36 miesięcy, średnio 18 -24 miesiące • wkład UE – 2-3 mln EUR (średni) 7
 8. 8. eContentplus – Sieci tematyczne • działania promujące najlepsze praktyki, wspierające opracowywanie standardów w zakresie poprawy dostępu i wykorzystania treści cyfrowych • finansowanie: do 100% - kosztów bezpośrednich na koordynację i zarządzanie • okres trwania projektu: do 36 miesięcy • wkład UE – 0,4 -1mln EUR (średni) 8
 9. 9. eContentplus – koszty kwalifikowane • Bezpośrednie: koszty osobowe, podró y, podwykonawstwa , inne koszty (organizacja warsztatów i konferencji, hostowanie i projektowanie stron internetowych, druk, tłumaczenia, zakup lincencji na oprogramowanie) • Pośrednie – koszty administracyjne, zarządzania, sprzęt biurowy, usługi telekomunikacyjne (do wysokości 30 % kosztów osobowych) 9
 10. 10. Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus - Informacje - Konsultacje - Pomoc w wyszukiwaniu partnerów do projektów - Dzień informacyjny http://www.mswia.gov.pl e-mail: anna.bramska@mswia.gov.pl Komisja Europejska - http://ec.europa.eu/econtentplus 10

×