Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

សៀវភៅណែនាំស្តីពិការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់

4,274 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

សៀវភៅណែនាំស្តីពិការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់

 1. 1. ŬĄũŢķЊģŲ˝ņįď ť О Ð‗к˝ŌĊЊŁũďijЊřЕ˝ĜеŁũİũ˝еЯ‗◦Ūņ₣с ŷЋņĄęŁũ ĕЊ₣ ŷЋ₤΅ņĄęŁũ Ŋ Ю₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе ₤ŚБĮБ ŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ЯŠņ˝Ŭ Ă еƯƠƠ៩ Ė
 2. 2. i
 3. 3. ii
 4. 4. ŌតិŁ ros ĄеĮР˝◦Бơ ៖ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť ១.១. ១.២. ១.៣. ១.៤. ១.៥. ១.៦. ១.៧. េតឯក ើ េតឯក ើ េតអក ើ ន េតឯក ើ រែណនំេនះនិយយអំពីអី្វ? ....................................................................................១ រែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធឃុំ សងត់េនះបរយយអំពីអខ្លះ? ....................... ១ ក ី ិ ិ ិ ី្វ ខ្លះ ជអនកេ្រប្របស់ឯក ើ រេនះ? ......................................................................... ២ រេនះេរៀបចំេឡើងែផ្អកេលើមូល ្ឋ នអ្វី? ...................................................................... ២ ករផ ព្វផ យអំពីេសៀវេភែណនំសី ្ដពីករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ ............................... ៣ ក េតអីេទជមូលនិធិឃុំ សងត់?............................................................................................ ៣ ក ើ ្វ ១.៦.១. ែផនករដ្ឋបលទូ េទ ............................................................................................... ៣ ១.៦.២. ែផនកអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ..........................................................................................៤ គេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ .................................................................................................៥ ក ិ ១.៧.១. គេ្រមង និងលទធផល ...........................................................................................៥ ១.៧.២. នយមន័យៃនគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធមូល ្ឋ ន ...................................................... ៧ ័ ិ ១.៧.៣. នយមន័យៃនគេ្រមងេស កមម ...............................................................................៨ ិ ១.៧.៤. ចំណចសំខន់ៗកនុងករអនុវត្ដគេ្រមង .................................................................... ៨ ុ ១.៨. ១.៩. ១.១០. ១.៧.៥. កចចសនយ ...........................................................................................................៩ ិ ករពនតយបញក់បេចចកេទស............................................................................................. ១០ ជ ិ ិ ំ ជនួយបេចចកេទស ........................................................................................................... ១០ ្ល កសញគេ្រមង ......................................................................................................... ១១ ញ ១.១១. កររក ទុកឯក រគេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ .................................................................. ១៣ ក ិ ១.១២. ករ យករណេទ្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង ..................................................... ១៣ ៍ ĄеĮР˝◦БƯ ៖ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą ២.១. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវរបស់អកពក់ពនធ កនុងករេរៀបចំគេ្រមង ....................................... ១៤ ន ័ ិ ២.១.១. ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់......................................................................................... ១៤ ក ២.១.២. គណៈកមធិករក ម ងែផនករ នងថវ ិក .............................................................. ១៤ ិ ២.១.៣. េមឃុ ំ េចសងត់............................................................................................... ១៤ ក ២.១.៤. គណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង ............................................................................ ១៤ ២.១.៥. ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របី្របស់ នងែថទំ ......................................................... ១៥ ិ ២.១.៦. សហគមន៍ នងអនកទទួលផលពគេ្រមង ............................................................... ១៦ ិ ី ២.១.៧. ែផនកគំ្រទបេចចកេទស ........................................................................................ ១៦ ២.១.៨. អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ...................................................................... ១៦ ២.១.៩. មនទរជំនញនន ..............................................................................................១៧ ី ២.១.១០. គណៈកមធិករ្របតបត្ដៃនគណៈកមធិករអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ដ ្រកុង........................ ១៨ ម ម ិ ិ iii
 5. 5. ២.១.១១. ្រកុមករងរសុ វតថភពបរ ិ ថ ន ដធ្លី នងជនជតេដីមភគតច ី ិ ិ ិ ិ ២.២. ៃនេលខធករ ្ឋ ន គ.ជ.វ.វ ................................................................................. ១៨ ិ ករេរៀបចំគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់.................................................................................. ១៩ ក ២.២.១. ករពនិតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធ្លី និង ី ិ ជនជតេដីមភគតិចរបស់គេ្រមង .......................................................................២០ ិ ២.២.២. ករបេងកីតគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមង .............................................................. ២២ ២.២.៣. ករេរៀបចំ្រកុមេ្របី្របស់ ................................................................................... ២៣ ២.២.៤. ករេរៀបចំែផនករសិក គេ្រមង ......................................................................... ២៣ ២.២.៥. ករេរៀបចំែផនទីគេ្រមង .....................................................................................២៦ ២.២.៦. ករសិក នង្របមូលព័តមនទូេទ និងព័តមនបេចចកេទស ...................................... ២៦ ៌ ៌ ិ ២.២.៧. ករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ............................................................................២៦ ២.២.៨. ករសិក ដធ្លី ................................................................................................. ២៧ ី ២.២.៩. ករេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច .................. ២៨ ៍ ២.២.១០. ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមង ................................................................................២៨ ២.២.១១. ករបន ម នតៃម្លគេ្រមង និងព័តមនលម្អិតៃនលទធផលគេ្រមង .............................. ២៨ ៉ ៌ ២.២.១២. ែផនករេ្របី្របស់ និងែថទំ ................................................................................២៩ ២.២.១៣. ករពិនិតយ នងអនុម័តេ្រគងករគេ្រមង ................................................................ ២៩ ិ ២.២.១៤. ករពិនិតយព័ត៌មនគេ្រមងេ ២.៣. យអងគភពរដ្ឋបលមូ ល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង .......................... ៣០ ២.២.១៥. ករពិនិតយបញក់បេចចកេទស .............................................................................. ៣១ ជ ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន .............................................................................. ៣៤ ២.៣.១. ធនធនមូល ្ឋ នស្រមប់តៃម្លគេ្រមង ................................................................. ៣៤ ២.៣.២. េគលករណែណនំស្រមប់្របមូលទុ នចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ................................... ៣៥ ៍ ២.៤. បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ .................................................... ៤២ ភ ័ ២.៤.១. េសចក្ដេផ្ដីម......................................................................................................៤២ ី ២.៤.២. េគលបំណង ...................................................................................................៤២ ២.៤.៣. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ...............................................................................៤២ ិ ២.៥. ២.៤.៤. នតវ ិធៃនករបេងកតបញជ ីតៃម្លសមរៈស្ដង់ ភ ី ី ិ ី រ .......................................................... ៤២ ករបំេពញទ្រមង់ពតមនគេ្រមង ..................................................................................... ៥៣ ័ ៌ ២.៥.១. េតនរ ី ់ ័ ជអនកបំេពញទ្រមងពត៌មនគេ្រមង? .................................................... ៥៣ ២.៥.២. ព័តមនែដល្រតូវបំេពញកនុងទ្រមង់ពត៌មនគេ្រមង ................................................ ៥៣ ៌ ័ ២.៥.៣. បញជ ីវ ិស័យ ្របេភទគេ្រមង និងមនទីរទទួលបនទុក...................................................... ៥៨ ់ ៌ ២.៥.៤. ករបំេពញទ្រមងព័តមនគេ្រមង ........................................................................ ៦០ ២.៦. េគលករណែណនំស្រមប់គណនតៃម្លបន់ ៍ ៉ ២.៦.១. េតេធ្វីករបន់ ៉ ី ម ន .............................................................. ៦៤ ម នតៃម្លេដីមបអ្វី?.......................................................................... ៦៤ ី ២.៦.២. តៃម្លផល់ តៃម្ល្របេយល និង្របក់ចំេណញ ........................................................... ៦៤ ទ iv
 6. 6. ២.៦.៣. ករគណនតៃម្លផល់ៃនគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ................................................. ៦៦ ទ ័ ២.៦.៤. ករគណនតៃម្លផល់ៃនគេ្រមងេស កមម .............................................................៧៦ ទ ់ ២.៦.៥. ករបំេពញទ្រមងលទធផល នងបន់ ម នតៃម្លគេ្រមង ..............................................៧៩ ិ ៉ ់ ២.៦.៦. ករបំេពញទ្រមងទី ២.៧. ងលទធផលគេ្រមង ............................................................... ៨៤ ំ ២.៦.៧. បញជ ីលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រ .............................................................................. ៨៤ ករេ្រប្របស់ និងែថទំ .................................................................................................... ៨៥ ើ ២.៧.១. េតករេ្របី្របស់ និងែថទំ គឺជអ្វី? ...................................................................... ៨៥ ី ២.៧.២. អនកទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របី្របស់ និងែថទំគេ្រមងមូ លនិធិឃុំ សងត់ ..................... ៨៦ ក ២.៧.៣. ករទទួលខុស្រតូវេទេលីករេ្របី្របស់ នងែថទំស្រមប់្របេភទគេ្រមងេផ ងៗគ......... ៨៨ ន ិ ់ ២.៧.៤. ករបំេពញទ្រមងែផនករេ្របី្របស់ នងែថទំ ......................................................... ៨៨ ិ ២.៧.៥. ករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់សកមមភពែថទំ ............................................................. ៩២ ២.៧.៦. ករអេងកតបេចចកេទសស្រមប់ករែថទំជ្របចំ ...................................................... ៩៣ ២.៧.៧. ករបន់ ម នតៃម្លស្រមប់ករែថទំជ្របចំ............................................................ ៩៤ ៉ ២.៨. េគលករណែណនំស្រមប់វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ........................................................ ៩៨ ៍ ិ ២.៨.១. ករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នជអ្វី? .................................................................... ៩៨ ២.៨.២. េតអនក ី ជអនកេធ្វីករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន? ................................................ ៩៨ ២.៨.៣. េតករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នគួរ្រតូវេធ្វីេនកែន្លង ី ២.៨.៤. េត្រតូវចប់េផ្ដីមេធ្វីករវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេ ី ? ........................................ ៩៨ យរេបៀប ? ............................ ៩៨ ២.៨.៥. ែផនទីបរ ិ ថ ន .................................................................................................. ៩៩ ២.៨.៦. បញជ ីវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ......................................................................... ១០០ ២.៨.៧. ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន................................................................................. ១០៣ ២.៨.៨. អនុ សន៍................................................................................................... ១០៤ ២.៨.៩. ករពនិតយរបយករណវ ិភគបរ ិ ថ ន ................................................................. ១០៤ ៍ ិ ២.៨.១០. ករ ២.៩. ម ន ................................................................................................. ១០៥ ់ ២.៨.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណវ ិភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ...................................... ១០៦ ៍ េគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំរបយករណសិក ដធី្ល ................................................. ១១២ ៍ ៍ ី ២.៩.១. េតនរ ី ជអនកេធ្វរបយករណ? .................................................................... ១១២ ៍ ី ២.៩.២. ករ្របជុំផ ព្វផ យអំពសទធរបស់កមមសិទធករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដីធ្លី ................... ១១២ ី ិ ិ ិ ី ២.៩.៣. ករេធ្វីអេងកតដីធ្លេ ី យមនករចូលរួម ................................................................ ១១២ ២.៩.៤. ករេរៀបចំកិចច្រពមេ្រពៀងស្ដពីលទធកមមដធ្លី ............................................................ ១១៤ ី ី ២.៩.៥. ករេរៀបចំរបយករណសិក ដធ្លី ...................................................................... ១១៦ ៍ ី ២.៩.៦. ករពនិតយរបយករណសិក ដធី្ល ...................................................................... ១១៦ ៍ ី ិ ២.៩.៧. ករេរៀបចំឯក រេដមបចត់ែចងសំណង ............................................................ ១១៧ ី ី ២.៩.៨. េសចក្ដ្របកសអំពសទធិរបស់កមមសទធិករ ឬេភគី ឬអនកេ្រប្របស់ដធ្លី ........................ ១១៨ ី ី ី ិ ិ ី ២.៩.៩. ករទូ ទត់សំណងជ ច់្របក់េនមុនេពលកចចលទធកមម ........................................ ១២០ ិ v
 7. 7. ់ ២.៩.១០. ករបំេពញទ្រមងរបយករណលទធកមមមដីធ្លី.......................................................... ១២១ ៍ ់ ២.៩.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណបរចគដធ្លីេ យសម័្រគចិត្ដ ...................................... ១២៩ ៍ ិ ច ី ២.១០. េគលករណែណនំសី ្ដពីសុវតថិភពជនជតិដីមភគតិច ...................................................... ១៣០ ៍ ២.១០.១. ជនជតិេដីមភគតិច ...................................................................................... ១៣០ ២.១០.២. សិទធិ និងករចូលរួមរបស់ជនជតិេដីមភគតិច .................................................... ១៣១ ២.១០.៣. េតីគេ្រមង្របេភទ ែដល្រតូវេរៀបចំរបយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភព ៍ ជនជតេដីមភគតិច? ................................................................................... ១៣១ ិ ២.១០.៤. ករ្របជុំផ ព្វផ យអំពីគេ្រមងដល់ជនជតិេដីមភគតិច ....................................... ១៣១ ២.១០.៥. ករ្របជុំពិភក ជមួយជនជតិេដីមភគតិចអំពីេ្រគងករគេ្រមង ........................ ១៣២ ២.១០.៦. របយករណស្ដីពីវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច .......................... ១៣៣ ៍ ២.១០.៧. វ ិធនករកត់បនថយ ២.១០.៨. ែផនករ ម នភ័យដល់ជនជតិេដីមភគតិច....................................... ១៣៣ ិ នករអនុ វត្ដវ ិធនករករពរសុវតថិភពជនជតិេដីមភគតិច ............... ១៣៤ ĄеĮР˝◦Бư ៖ Ų◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ៣.១. េសចក្ដេផ្ដើមចំេពះកិចចលទធកមម និងករ្រគប់្រគងកិចសនយ ................................................... ១៣៨ ច ី ៣.១.១. កចចលទធកមម ................................................................................................. ១៣៨ ិ ៣.១.២. តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ ............................................................................ ១៤១ ៣.១.៣. េតអនក ី ៣.១.៤. ជំ ៣.២. ចេធ្វីជអនកទទួលករ ឬអនកផគតផគងសមរៈ ឬអនកផ្ដល់េស កមម .............. ១៤៥ ់ ់ ភ នននេនកនុងដំេណរករលទធកមម .............................................................. ១៤៦ ី ៣.១.៥. ករែណនំពិេសសស្រមប់ករអនុ វត្ដគេ្រមងេនតំបន់ ច់្រសយល ....................... ១៤៧ េគលករណែណនំស្រមប់េរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ៍ ម ៣.២.១. េគលបំណងៃនករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ម ៣.២.២. េគលករណៃនករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................... ១៤៨ ៍ ម ៣.២.៣. តួនទី នងករទទួលខុស្រតូវ ............................................................................ ១៤៩ ិ ៣.២.៤. រចនសមពនធៃនបញជ ីេឈះអនកទទួលករ .............................................................. ១៤៩ ័ ម ៣.២.៥. លកខណៈសម្រសបែដល ចចុះកនុងបញជ ីេឈះអនកទទួលករ .................................. ១៥១ ម ៣.២.៦. នតវ ិធីកុ នងករេរៀបចំបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ....................................................... ១៥២ ម ី ិ ៣.២.៧. ករដកអនកទទួលករេចញពីបញជ ីេឈះអនកទទួលករ ............................................ ១៥៦ ម ៣.២.៨. ករព្រងងសមតថភពដល់អនកទទួលករ .............................................................. ១៥៧ ឹ ៣.៣. ករេរៀបចំេដញៃថ្ល ........................................................................................................ ១៧៦ ៣.៣.១. ករបេងកីតគណៈកមមករលទធកមម ....................................................................... ១៧៦ ៣.៣.២. ករកំណត់អនកទទួលករែដលមនសិទធិចូលេដញៃថ្លេ ៣.៣.៣. ករេរៀបចំឯក យ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់ ......... ១៧៦ ក រេដញៃថ្ល................................................................................១៧៧ ៣.៣.៤. ករកំណត់េពលេវ នងកលបរេចឆទស្រមប់ករ ិ ិ ក់សំេណេដញៃថ្ល និង ី ករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ............................................................................. ១៨៧ ី vi
 8. 8. ៣.៣.៥. ករ្របកសជូ នដំណងអំពីករេដញៃថ្ល ............................................................... ១៨៧ ឹ ៣.៣.៦. ករផ ព្វផ យឯក ៣.៤. រេដញៃថ្ល.......................................................................... ១៩២ ករបំេពញសំ េណេដញៃថ្ល ............................................................................................ ១៩២ ើ ៣.៤.១. កចចសនយករងរ ិ ងសង់ ............................................................................. ១៩២ ៣.៤.២. កចចសនយេស កមម ....................................................................................... ១៩៣ ិ ៣.៥. ់ ៣.៤.៣. ឧទហរណអំពករបំេពញទ្រមងសំេណេដញៃថ្ល .................................................. ១៩៥ ៍ ី ី ករ្របជុំេបើកសំ េណេដញៃថ្ល ........................................................................................... ២០១ ើ ៣.៥.១. លកខណៈទូេទៃនករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ...................................................... ២០១ ី ៣.៥.២. អនកែដល្រតូវចូ លរួមករ្របជុំេបីកសំេណេដញៃថ្ល ................................................... ២០១ ី ៣.៥.៣. ករ ក់ នងទទួលសំេណេដញៃថ្ល ..................................................................... ២០១ ិ ី ៣.៥.៤. ករ្របកសេបីកករេដញៃថ្ល .............................................................................២០២ ៣.៦. ៣.៥.៥. ករេបីកសំេណេដញៃថ្ល .................................................................................. ២០៣ ី ករ្របជុំ យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ..................................................................................... ២០៦ ើ ៣.៦.១. លទធកមមករងរ ងសង់ ................................................................................. ២០៦ ៣.៦.២. លទធកមមករងរេស កមម ................................................................................. ២០៩ ៣.៦.៣. លទធកមមសមរៈ ឬទំនញ..................................................................................២១២ ភ ិ ៣.៧. ករ្របជុំ្របកសលទធផលៃនករេដញៃថ្ល .......................................................................... ២១៣ ៣.៨. ៣.៩. េតេធ្វើដូចេម្ដច េបើករេដញៃថ្លមនបនទទួលេជគជ័យ?....................................................... ២១៤ ិ ើ នតិវធីសទងតៃម្លកុ ង្រសុក ................................................................................................ ២១៥ ់ ន ី ិ ៣.១០. នតិវធីចុះកិចចសនយផល់ ឬទិញផល់ (ករចរចៃថ្លផល់) ................................................... ២១៥ ទ ទ ទ ី ិ ៣.១១. ករឃុបឃិតស៊ុម្រគលំ គកនុងករេដញៃថ្ល .......................................................................២១៧ ន ៣.១២. ករេរៀបចំេដើមបអនុវត្ដកចសនយ ......................................................................................២១៧ ី ិ ច ៣.១២.១. របយករណៃនករេដញៃថ្ល .............................................................................២១៧ ៍ ៣.១២.២. ករផស់បូ ្ដរចំនួនលទធផលកិចចសនយ .................................................................. ២២១ ្ល ់ ៣.១២.៣. ករបំេពញទ្រមងលទធផល និងតៃម្លកិចចសនយ ...................................................... ២២១ ៣.១២.៤. ែផនករករងររបស់អនកទទួលករ ឬអនកផ្ដល់េស កមម ......................................... ២២៨ ៣.១២.៥. ករចុះហតថេលខេលីកិចចសនយ ........................................................................ ២៣៣ ៣.១២.៦. ល័កខខណៃនកិចចសនយ .................................................................................. ២៣៨ ័ ្ឌ ៣.១២.៧. ករបរយយលម្អិតអំពីករងរែថទំ ................................................................... ២៥១ ិ ៣.១២.៨. ព័តមនកិចចសនយ ..........................................................................................២៥២ ៌ ៣.១២.៩. ករែកស្រមួលកិចចសនយ .................................................................................. ២៥៥ ៣.១៣. ករ្រតួតពិនតយកចសនយ នងករទូទត់ ............................................................................២៥៧ ិ ិ ច ិ ៣.១៣.១. ករ្របជុំចប់េផ្ដីមអនុវត្ដករងរ ........................................................................២៥៧ ៣.១៣.២. ករ ម នករអនុ វត្ដកិចចសនយ .......................................................................២៥៧ ៣.១៣.៣. គំនូសប្លង់ (ស្រមប់ករងរ ងសង់) ............................................................. ២៥៩ vii
 9. 9. ៣.១៣.៤. េសៀវេភកំណត់េហតុ ករងរេនករ ្ឋ ន (ស្រមប់ករងរ ងសង់) ...................... ២៥៩ ៣.១៣.៥. ករពនិតយបញក់េលលទធផលករងរ និងករអនុម័តករទូ ទត់ ............................... ២៦០ ជ ិ ី ៣.១៣.៦. ករពនយរេពល .............................................................................................. ២៦១ ៣.១៣.៧. ករ្របជុំបញច ប់ករងរ .....................................................................................២៦២ ៣.១៣.៨. ករ ម នេនកនុងអំឡុងេពលែថទំ (ស្រមប់កិចចសនយករងរ ់ ងសង) ........... ២៦៣ ៣.១៣.៩. របយករណបញច ប់កិចចសនយ.......................................................................... ២៦៣ ៍ ៣.១៣.១០. ករអនុ វត្ដបញទិញ ...................................................................................... ២៦៤ ជ ់ ៣.១៣.១១. ករបំេពញទ្រមងរបយករណរកចេ្រមីន និងរបយករណបញច ប់កិចចសនយ ............. ២៦៥ ៍ ី ៍ ĄеĮР˝◦Б̉ ៖ Łũ″ņŢĕ ĕЊ₣ŁũǻŎijаņųÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ៤.១. េគលបំណងៃនករ ម ន និង យតៃម្ល .......................................................................២៧១ ៤.២. តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ ......................................................................................... ២៧២ ៤.២.១. ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងត់ ................................................................................... ២៧២ ក ៤.២.២. ជនបេងល គ ៤.២.៣. តំ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុំ សងត់ ....................................... ២៧២ ក ងមស់គេ្រមង .................................................................................... ២៧២ ច ៤.២.៤. េមឃុ ំ េចសងត់........................................................................................... ២៧២ ក ៤.២.៥. ែផនកគំ្រទបេចចកេទស .................................................................................... ២៧៣ ៤.២.៦. អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស .............................................................................. ២៧៣ ៤.២.៧. អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង .................................................................. ២៧៣ ៤.២.៨. គណៈកមមករសវនកមមបេចចកេទស ....................................................................២៧៤ ៤.៣. ៤.៤. ៤.២.៩. នយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន នង្រកសួងម ិ ករ ម ៃផទ .................................................២៧៤ នេលើករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់.........................................................២៧៥ ក ិ ៤.៣.១. ករ ម នគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់ .............................................................២៧៦ ក ិ ៤.៣.២. ករ យតៃម្លគេ្រមងមូលនធិឃុំ សងត់............................................................. ២៧៧ ក ិ សវនកមមបេចចកេទស.....................................................................................................២៧៨ ៤.៤.១. េតអ្វេទជសវនកមមបេចចកេទស? .....................................................................២៧៨ ី ី ៤.៤.២. េត្រតូវអនុវត្ដសវនកមមបេចចកេទសេនេពល ី ៤.៤.៣. អនក ? .................................................២៧៨ ខ្លះគួរែតសថិតេនកនុងជួរគណៈកមមករសវនកមមបេចចកេទស? ........................២៧៨ ៤.៤.៤. ដំេណរករស្រមប់េធ្វីសវនកមមបេចចកេទស ..........................................................២៧៨ ី ៤.៤.៥. របយករណសវនកមមបេចចកេទស ..................................................................... ២៨០ ៍ ៤.៤.៦. ករបំេពញរបយករណសវនកមមបេចចកេទស ...................................................... ២៨០ ៍ ៤.៥. ្របព័នទិននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមង .................................................................................២៨២ ធ ន ័ ៤.៥.១. េតអ្វីេទជ្របព័នធទិនននយៃនករអនុ វត្ដគេ្រមង? .................................................. ២៨២ ័ ី ៤.៥.២. េតនរ ី ជអនកទទួលខុស្រតូវេលី្របព័នធទិនននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមង? ................... ២៨២ ័ ៤.៥.៣. េតពត៌មនអ្វីខ្លះែដល្រតូវកត់្រ ី ័ កនុង្របព័នធទិនននយៃនករអនុវត្ដគេ្រមងេនះ? .......... ២៨៣ ័ viii
 10. 10. ΧĠ₤ņįњĕ◦Бơ ៖ ◦Ūņ₣сĜĜ ċ ទ្រមង់ទ១ ី ៖ ករពនតយអំពីត្រមូវករៃនករសិក ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដធី្ល នងជនជតេដម ី ិ ិ ិ ិ ើ ទ្រមង់ទី២ ៖ ែផនករករងរសិក គេ្រមង ............................................................................ ២៨៦ ទ្រមង់ទី៤ ៖ បងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋស្រមប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ ............... ២៨៩ ក ិ ទ្រមង់ទី៣ ភគតចរបស់ គេ្រមង........................................................................................ ២៨៥ ិ ជ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងអំពីករពិនិតយបញក់បេចចកេទស ................................................២៨៧ ឹ ទ្រមង់ទ៥ ី ៖ បញជ ី ែបងែចកេសៀវេភបងន់ៃដទទួល្របក់ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ ................... ២៩០ ក ទ្រមង់ទ៧ ី ៖ បញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ (ឃុំ សងត់) .................................................... ២៩២ ក ទ្រមង់ទ៦ ី ទ្រមង់ទី៨ ទ្រមង់ទី ៩ ទ្រមង់ទី១០ ៖ បញជ ី ទុនចូ លរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ ( មភូមនីមយៗ) .............................................. ២៩១ ិ ួ ៖ បញជ ី ្រសង់តៃម្លសមរៈ ...................................................................................... ២៩៣ ភ ៖ បញជ ី តៃម្លសមរៈស្ដង់ រ....................................................................................២៩៧ ភ ៖ ព័តមនគេ្រមង ............................................................................................... ២៩៩ ៌ ទ្រមង់ទី១១ ៖ បន់ ៉ ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់លទធផលសំ ណង់ ..................................................... ៣០៣ ិ ទ្រមង់ទ១៣ ី ៖ បន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៥ ៖ លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៧ ៖ ែផនករេ្របើ្របស់ នងករែថទំគេ្រមងឃុំ សងត់ ................................................ ៣០៩ ក ិ ទ្រមង់ទ១២ ី ៖ បន់ ៉ ទ្រមង់ទ១៤ ី ៖ លទធផល និងតៃម្លបន់ ៉ ទ្រមង់ទី១៦ ៖ ទី ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់លទធផលករងរដី ..................................................... ៣០៤ ិ ម នតៃម្លលម្អតស្រមប់គេ្រមងេស កមម ...................................................... ៣០៥ ិ ម នគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ ........................................... ៣០៦ ័ ម នគេ្រមងេស កមម ....................................................... ៣០៧ ងលទធផលគេ្រមង .................................................................................... ៣០៨ ំ ទ្រមង់ទ១៨.១ ៖ របយករណវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន .............................................................. ៣១០ ៍ ិ ី ទ្រមង់ទ១៨.២ ៖ បញជ ី វភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ........................................................................... ៣១១ ិ ី ទ្រមង់ទ១៨.៣ ៖ ែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន.................................................................................. ៣១៣ ី ទ្រមង់ទី១៨.៤ ៖ ែផនករ ម នបរ ិ ថ ន................................................................................... ៣១៤ ទ្រមង់ទី១៨.៥ ៖ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមកនុងករវភគផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ......................................... ៣១៥ ម ិ ទ្រមង់ទី១៩ ៖ េសចក្ដី្របកសអំពីសិទិរបស់កមមសិទិធករ ឬេភគី ឬអនកេ្របើ្របស់ដីធី្ល ......................... ៣១៦ ធ ទ្រមង់ទី២០.១ ៖ របយករណលទធកមមដីធី្ល................................................................................... ៣១៩ ៍ ទ្រមង់ទ២០.២ ៖ ី ងលទធកមមដីធី្ល ........................................................................................... ៣២១ ទ្រមង់ទ២០.៣ ៖ កច្រពមេ្រព ងស្ដីពលទធកមមដធី្ល .......................................................................... ៣២២ ី ី ិ ច ី ទ្រមង់ទ២០.៤ ៖ ករគណនតៃម្លសំណង នងករទួទត់សំណង ................................................... ៣២៤ ី ិ ទ្រមង់ទី២០.៥ ៖ បញជ ី េឈះអនកបរចគដីធី្ល និង្រទពយសមបត្ដិេ ម ិ ច យសម័្រគចិតឱយគេ្រមង ...................... ៣២៥ ្ដ ច ទ្រមង់ទី២០.៦ ៖ សកមមភពននែដល្រតូវបញច ប់មុនេពលចប់េផ្ដើមកិចលទធកមម ................................ ៣២៦ ទ្រមង់ទី២០.៧ ៖ សកមមភពននែដល្រតូវបញចូ លកនុងកិចចសនយ ..................................................... ៣២៧ ទ្រមង់ទ២០.៨ ៖ បញជ ី េឈះអនកចូ លរួមេធ្វើអេងកតដីធី្ល ..................................................................... ៣២៨ ម ី ទ្រមង់ទ២០.៩ ៖ របយករណបរចគដីធី្លេ ៍ ិ ច ី យសម័្រគចិត្ដ ............................................................. ៣២៩ ix
 11. 11. ទ្រមង់ទី២១.១ ៖ របយករណស្ដីពីវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ........................... ៣៣០ ៍ ិ ទ្រមង់ទី២១.២ ៖ វធនករកត់បនថយ ិ ទ្រមង់ទី២១.៣ ៖ ករ ម និភយដល់ជនជតិេដើមភគតិច ......................................... ៣៣២ ័ នករអនុវត្ដវធនករករពរសុ វតថិភពជនជតិេដើមភគតិច ..................... ៣៣៣ ិ ម ទ្រមង់ទី២២ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ (េន គ.ជ.វ.វ) .................. ៣៣៤ ឹ ទ្រមង់ទី២៣ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេរៀបចំបញជ ី េឈះអនកទទួលករ (េនេខត្ដ ្រកុង) ................ ៣៣៥ ម ឹ ទ្រមង់ទី២៤ ម ៖ ពកយសុំ ចុះេឈះកនុងបញជ ី េឈះអនកទទួលករ .................................................... ៣៣៦ ម ទ្រមង់ទី២៥.១ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន ទ្រមង់ទី២៥.២ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន ទ្រមង់ទី២៥.៣ ៖ ករពិនិតយលកខណៈវនិចឆយេ ិ ័ យែផ្អក មពកយសុំ ចុះេឈះរបស់អកទទួលករ ម ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ) .............................. ៣៤០ ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី២ ៖ អនកទទួលករករងរដី) .................................... ៣៤១ ន (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទី៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស) ................................... ៣៤២ ន ទ ័ ៌ ទ្រមង់ទ២៦.១ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ី ិ ិ យអនកទទួលករ ទ្រមង់ទ២៦.២ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ទ ័ ៌ ី ិ ិ យអនកទទួលករ ទ្រមង់ទ២៦.៣ ៖ ករចុះពនតយេផទ ងផត់ជក់ែស្ដងេលើពតមនែដលផ្ដល់េ ទ ័ ៌ ី ិ ិ យអនកទទួលករ (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ១ ៖ អនកទទួលករសំ ណង់ទូេទ) ............................. ៣៤៣ ន ី (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ២ ៖ អនកទទួលករករងរដី) .................................... ៣៤៤ ន ី (ស្រមប់អកទទួលករ្របេភទទ៣ ៖ អនកទទួលករឯកេទស) .................................... ៣៤៥ ន ី ន ទ្រមង់ទ២៧ ៖ របយករណ យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ៍ ី ទ្រមង់ទ២៨ ី េ យ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ................................................................................ ៣៤៦ ក ឹ ៖ របយករណបូកសរុបលទធផលៃនករ យតៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់អកទទួលករ ....... ៣៤៧ ៍ ន ទ្រមង់ទ២៩ ី ៖ របយករណស្ដីពករ យតៃម្លបុេរលកខណសមបត្ដិអនកទទួលករ ............................... ៣៤៨ ៍ ី ទ្រមង់ទី៣១ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករ ................................................................................... ៣៥០ ម ទ្រមង់ទី៣០ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករែដលមនមនលកខណសមបត្ដិ្រគប់្រគន់ .............................. ៣៤៩ ម ិ ទ្រមង់ទី៣២ ៖ បញជ ី េឈះអនកទទួលករែដល្រតូវបនដកសិទិកុ ងករ ម ធ ន ក់សំេណេដញៃថ្ល ................ ៣៥១ ើ ទ្រមង់ទី៣២សទួនទី១ ៖ លិខិតធន្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល ....................................................... ៣៥២ ទ្រមង់ទី៣២សទួនទី២ ៖ លិខិតធន្របក់កក់ធនករអនុវត្ដ.......................................................... ៣៥៣ ទ្រមង់ទី៣៣ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរ ច ឹ ងសង់ ...................... ៣៥៤ ទ្រមង់ទី៣៤ ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់ករបញទិញ ......................................... ៣៥៥ ជ ឹ ទ្រមង់ទី៣៦ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរ ច ើ ទ្រមង់ទី៣៨ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរេស កមម ................................................. ៣៥៩ ច ើ ទ្រមង់ទ៤០ ី ៖ ្របវត្ដរូបសេងខប (ស្រមប់កចសនយករងរេស កមម) .............................................. ៣៦១ ិ ិ ច ទ្រមង់ទី៣៥ ច ៖ េសចក្ដីជូនដំណងស្ដីពីករេដញៃថ្លស្រមប់កិចសនយករងរេស កមម........................ ៣៥៦ ឹ ងសង់ ............................................... ៣៥៧ ទ្រមង់ទី៣៧ ៖ សំ េណេដញៃថ្លស្រមប់ករបញទិញ .................................................................. ៣៥៨ ជ ើ ទ្រមង់ទី៣៩ ៖ េសចក្ដី្របកសស្ដីពី្រកមសីលធម៌ ករមនែក្លងបន្លំ និងករមន្រប្រពឹតិអំេពើពុករលួ យ .... ៣៦០ ្ដ ិ ិ x
 12. 12. ទ្រមង់ទី៤១ ៖ ងស្រមប់កត់្រ េនេពលេបក និង យតៃម្លសំេណេដញៃថ្ល ............................ ៣៦៣ ើ ទ្រមង់ទី៤២ ៖ របយករណេដញៃថ្ល ....................................................................................... ៣៦៤ ៍ ទ្រមង់ទ៤៤ ី ៖ លទធផលកិចសនយ នងតៃម្លកចសនយករងរ ច ិ ិ ច ទ្រមង់ទ៤៦ ី ៖ ែផនករករងររបស់អកទទួលករ ...................................................................... ៣៦៨ ន ទ្រមង់ទី៤៣ ទ្រមង់ទ៤៥ ី ៖ របយករណ ៍ ម នករេដញៃថ្លរបស់ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស ................................. ៣៦៥ ំ ងសង់ .......................................... ៣៦៦ ច ៖ លទធផលកិចសនយ នងតៃម្លកចសនយករងរេស កមម .......................................... ៣៦៧ ិ ិ ច ទ្រមង់ទី៤៧ ៖ ែផនករករងររបស់អកផ្ដល់េស កមម ................................................................. ៣៦៩ ន ទ្រមង់ទី៤៩ ៖ លិខិតែដលបញក់អំពករសេ្រមចយកអនកផ្ដល់េស កមម ........................................ ៣៧១ ជ ី ទ្រមង់ទី៤៨ ៖ លិខិតែដលបញក់អំពីករសេ្រមចយកអនកទទួលករ ............................................. ៣៧០ ជ ទ្រមង់ទី៥០ ៖ ល័កខខណៃនកិចសនយករងរ ័ ្ឌ ច ទ្រមង់ទ៥១ ី ងសង់ .............................................................. ៣៧២ ៖ ល័កខខណៃនកចសនយផ្ដល់េស កមមែដលមនលកខណៈជកញច ប់ ............................ ៣៧៩ ័ ្ឌ ិ ច ទ្រមង់ទ៥២ ី ៖ កចសនយករងរែថទំ ...................................................................................... ៣៨៤ ិ ច ទ្រមង់ទី៥៤ ៖ ករែកស្រមួលកិចសនយ ................................................................................... ៣៨៧ ច ទ្រមង់ទ៥៣ ី ទ្រមង់ទី៥៥ ទ្រមង់ទី៥៦ ទ្រមង់ទ៥៧ ី ទ្រមង់ទ៥៨ ី ទ្រមង់ទ៥៩ ី ៖ ព័តមនកិចចសនយ ............................................................................................ ៣៨៦ ៌ ៖ របយករណរកចេ្រមនៃនកិចសនយករងរ ៍ ី ច ើ ៖ របយករណបញច ប់កិចចសនយករងរ ៍ ងសង់ ............................................ ៣៨៨ ងសង់ ..................................................... ៣៨៩ ៖ របយករណរកចេ្រមនៃនកចសនយេស កមម........................................................ ៣៩០ ៍ ី ើ ិ ច ៖ របយករណបញច ប់កិចចសនយេស កមម ................................................................ ៣៩១ ៍ ៖ របយករណសវនកមមបេចចកេទស ..................................................................... ៣៩២ ៍ ΧĠ₤ņįњĕ◦БƯ ៖ ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ ċ ១). បញជ ី េលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ .................................. ៣៩៥ ័ ២). បញជ ី េលខកូដលទធផលគេ្រមងស្ដង់ រស្រមប់គេ្រមងេស កមម .............................................. ៤០៤ xi

×