Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INSTITUT PERE BARNILS
GEOGRAFIA
4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI
1. Descriu breument els paisatges vegetals de…
Pai...
INSTITUT PERE BARNILS
GEOGRAFIA
4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI
3. Explica els trets més significatius…
L'escalfam...
INSTITUT PERE BARNILS
GEOGRAFIA
4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI
Reciclatge: Produir la menor quantitat de deixalle...
INSTITUT PERE BARNILS
GEOGRAFIA
4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI
Altres científics consideren que els forats de la ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

04. PAISATGE I MEDI AMBIENT-CORRECCIÓ

1,078 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

04. PAISATGE I MEDI AMBIENT-CORRECCIÓ

  1. 1. INSTITUT PERE BARNILS GEOGRAFIA 4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI 1. Descriu breument els paisatges vegetals de… Paisatge vegetal oceànic: Es desenvolupa el bosc temperat oceànic a l’altura d'uns 300 metres. Les espècies típiques són el roure i el faig. Les rouredes ascendeixen per les vessants perquè requereixen humitat però pateixen amb els freds i neus. El creixement dels roures és lent. Les fagedes necessiten molta humitat A les majors altituds es localitza la landa. Paisatge vegetal mediterrani: El bosc està format per l'alzinar i les suredes. Està preparat per a les dures condicions de calor i sequera estival. La intervenció humana sobre el medi és la responsable de l'expansió del matoll que forma màquies, garrigues i estepes. Paisatge vegetal de les Canàries: La vegetació és escassa i està adaptada a l'aridesa. La insularitat i l'encreuament d'influències europees, africanes i sud atlàntiques permeten l'existència d'una gran varietat d'espècies. Les espècies vegetals segueixen una seqüència escalonada en diversos pisos d'altitud a causa de la influència dels vents, els corrents marins i el pendent dels relleus. Paisatge vegetal de muntanya: La vegetació es distribueix en pisos d'altitud en funció de les temperatures i les precipitacions. En el paisatge vegetal alpí es distingeixen: el pis subalpí, el pis alpí i el pis nival. El pis subalpí és peculiar d'aquestes muntanyes. A la resta de serralades la distribució comprèn el bosc caducifoli, un pis amb arbustos (bruc i ginesta en el paisatge atlàntic i matolls espinosos en el paisatge mediterrani) i, final-ment, els prats. 2. Completa la taula sobre els diferents tipus… Contaminació atmosfèrica. Els contaminants procedeixen de l'evaporació de dissolvents orgànics, les emissions de gasos i la combustió provocada per les activitats industrials, els transports, la generació d'energia elèctrica i les calefaccions domèstiques. Contaminació de l'aigua. Els contaminants procedeixen d'abocaments i deixalles industrials així com de les aigües residuals no tractades. Contaminació del sòl. Els contaminants són de naturalesa química. Es tracta dels derivats del petroli, els dissolvents, els pesticides i els metalls pesants. Les principals accions que contaminen aquest medi són: l'aplicació de pesticides i les canalitzacions d'aigües residuals i productes industrials.
  2. 2. INSTITUT PERE BARNILS GEOGRAFIA 4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI 3. Explica els trets més significatius… L'escalfament global és provocat per l'elevada proporció dels gasos que permeten l'efecte hivernacle com són el diòxid de carboni, el metà i els clorofluorocarbonis. L'augment de les temperatures provoca el desglaç de grans plaques gelades a les zones àrtica i antàrtica, així com de les glaceres terrestres. L'augment de la temperatura global comporta que l'aigua dels oceans tendeix a expandir-se i així es redueix la capacitat d'absorció del diòxid de carboni així com el canvi de patrons de pluges. Aquest augment del nivell de les aigües posarà en perill l'existència de moltes illes i es perdran grans extensions de costes. 4. Defineix els següents conceptes… Sostenibilitat: És l'equilibri d'una espècie amb el seu entorn, tant en el present com en el futur. Ecosistema: És una comunitat natural unitària o homogènia integrada per uns determinats éssers vius, components abiòtics (l'ambient físic) i uns fluxos d'energia i materials. Ecologia: Manera d'entendre que els éssers humans són part de la naturalesa i, per tant, formen part d'un sistema interdependent que ha de mantenir-se en equilibri. Desenvolupament sostenible: És el que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. 5. Indica en què consisteixen les següents solucions… Educació ambiental: És un procés d'aprenentatge que permeti comprendre la realitat del medi ambient i en especial les raons de l'actual deteriorament. Ha d’estimular la compatibilitat entre la sostenibilitat i la nostra manera de vida. Consum responsable: Està dirigit a consumir menys, de manera més racional i tenint en compte el seu impacte ambiental i social.
  3. 3. INSTITUT PERE BARNILS GEOGRAFIA 4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI Reciclatge: Produir la menor quantitat de deixalles possibles i reutilitzar els objectes per al mateix fi per al que es va crear. Banca ètica: És una entitat financera que combina la rendibilitat econòmica amb els beneficis socials i ambientals mitjançant el finançament de projectes amb alt contingut social o ambiental. Agricultura ecològica: És un sistema de cultiu que optimitza la utilització dels recursos. Els objectius d'aquesta agricultura són: respectar la dinàmica interna dels ecosistemes, mantenir la fertilitat dels sòls, produir aliments de residus químics, utilitzar recursos renovables i locals, mantenir la diversitat genètica del sistema i de l'entorn, evitar la contaminació característica d'algunes tècniques agràries modernes i permetre que els pagesos realitzin el seu treball de ma-nera saludable. D'aquesta manera, es pretén obtenir aliments orgànics i conservar la fertilitat de la terra. 6. Explica la qualitat dels paisatges de Catalunya: L’Observatori del Paisatge s’encarrega de l’estudi del paisatge per tal d’elaborar propostes i impulsar mesures de protecció i gestió del territori en un desenvolupament sostenible. També permet i facilita l’ordenació territorial de Catalunya. 7. Entra al següent enllaç, i després de llegir... El forat d'ozó és la zona amb nivells molt baixos d’ozó. Les temperatures augmenten per la crema de combustibles fòssils. Gran part de l’escalfor procedent de la radiació solar no s’escapa cap a la troposfera a causa d’una sèrie de gasos naturals. El problema és que la concentració d’aquests gasos s’ha multiplicat des de la Revolució Industrial. L’emissió d’aquests gasos, especialment el diòxid de carboni, és la responsable de l’efecte hivernacle. La desaparició de l’ozó és causada per gasos contaminants, entre els quals destaquen els clorofluorocarburs (CFC) i el diòxid de carboni.
  4. 4. INSTITUT PERE BARNILS GEOGRAFIA 4. PAISATGE I MEDI AMBIENT. SOLUCIONARI Altres científics consideren que els forats de la capa d’ozó són fenòmens produïts per la naturalesa d’una manera cíclica. 8. Consulta aquesta pàgina web i respon… La banca ètica la formen les entitats bancàries que compatibilitzen la rendibilitat financera i econòmica amb l’assoliment d’objectius socials i ambientals. La banca ètica es basa en cinc principis: el principi d’ètica aplicada per a la inversió i la concessió de crèdits; el principi de coherència en la despesa dels diners; el principi de participació en la definició de les polítiques bàsiques de l’entitat; el principi de transparència; i, finalment, el principi d’implicació. La banca ètica aplica criteris tant negatius com positius. Els criteris negatius consisteixen a negar-se a operacions èticament dubtoses com la venda d’armament, la producció d’energia nuclear o l’especulació financera. També apliquen criteris positius perquè s’inverteix en projectes que defensen el medi ambient i una societat més justa.

×