SlideShare a Scribd company logo

Carpeta aprenentatge

J
jcorbala

Material de treball per a guardar tota la informació significativa que trobeu sobre els vostres interessos futurs, tant acadèmics com laborals!

1 of 4
Download to read offline
CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta
d’aprenentatged’aprenentatged’aprenentatged’aprenentatge
Instrument d’avaluació formativa que facilita a l’alumne identificar el que ha
après i com ho ha après al llarg d’un període de temps (una setmana, un
trimestre, una unitat didàctica, un projecte…) per mitjà del recull raonat
d’evidències d’aprenentatges com, per exemple, activitats resoltes i productes
finals, però també tot allò que formi part del procés d’elaboració de la tasca i de
reflexió sobre els aprenentatges.
Serveix a l’aprenent per fer evident què és el que sap i quins són realment els
aprenentatges significatius realitzats (aquells que es mantenen al llarg dels anys,
o als quals es pot accedir de nou sense necessitat de refer tot el procés
d’ensenyament). Al docent li aporta evidències d’aprenentatge útils per a
l’avaluació. També pot ser una eina per compartir amb les famílies.
Es pot utilitzar des de l’educació primària fins al batxillerat.
Funcions de l’avaluacióFuncions de l’avaluacióFuncions de l’avaluacióFuncions de l’avaluació
Les 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar de
l’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a la
carpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatge
1111
Escollir quins materials inclou a la carpeta. La pregunta clau és: “De tot el
que he fet, què és el que m’ha servit més per aprendre?”. A la presentació
inicial de la carpeta hauria de justificar per què ha escollit alguns d’aquests
documents (no cal fer-ho de tots).
Aprenent
2222
Decidir l’organització dels materials que presenta. La pregunta clau és:
“Com organitzo els materials de la carpeta de manera que tinguin sentit?”
L’alumne, segons el grau d’autonomia, podria organitzar a la seva manera
els apartats i posar un títol a cada apartat. Algunes propostes de títols poden
ser: “tot el que ja sabia”, “el que més m’ha agradat”, “el que em servirà per
al futur”, “el que he fet millor”, “el que no havia fet bé però després vaig
millorar”…
Aprenent
3333
Incloure materials nous, si escau. La pregunta clau és: ”Quines coses he
trobat pel meu compte que m’han estat útils per aprendre?”. L’alumne
hauria d’indicar on ho ha trobat i per què li ha estat útil.
Aprenent
4444
Incloure produccions inicials i les millorades. La pregunta clau és: “Com sé
que he millorat?” L’alumne pot presentar els esborranys i els productes
finals d’aquelles activitats proposades que ha millorat, ja sigui amb la
pròpia revisió o amb les aportacions dels companys i dels mestres.
Aprenent
5555
Incloure els instruments que ha fet servir per planificar-se i organitzar-se la
feina (tipus esquemes, resums, bases d’orientació, etc.) de manera
individual o col·lectiva. La pregunta clau és: “Quins materials m’han ajudat
a planificar i organitzar-me la feina? per què?”
Aprenent
6666
Presentar i justificar la seva carpeta a d’altres companys (per mitjà d’una
dinàmica de petits grups) i/o al mestre i les famílies. La pregunta clau és: “A
partir de la teva carpeta, com explicaries als altres el que has après i el que
pots millorar?”
Aprenent
INDICADORS NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT
1. OBJECTIUS. Inclou un full
personal amb els compromisos
personals i/o una presentació
amb objectius o declaració
d’intencions.
Necessita ajuda de l’adult per
fer uns compromisos o
intencions mínims.
Fa uns compromisos massa
generals, sense concretar les
intencions que es proposa.
Concreta les intencions que
es proposa en fer la carpeta
de manera entenedora.
Concreta les intencions que es
proposa en fer la carpeta de
manera entenedora i amb
arguments.
2. ESTRUCTURA.
Té una estructura coherent,
amb un índex/llegenda.
Presenta el material amb un
cert ordre, amb l’ajuda del
mestre, i inclou un
índex/llegenda bàsic.
Presenta el material amb un
cert ordre intern, tot fent
aportacions pròpies i inclou
un índex/llegenda bàsic.
Presenta una estructura i un
índex/llegenda entenedors i
amb un ordre decidit
bàsicament per l’alumne.
Presenta una estructura i un
índex/llegenda entenedors i amb
un ordre intern personal i creatiu,
que permet evidenciar el procés
d’aprenentatge que ha seguit.
3. MATERIALS.
Selecciona els materials i les
produccions que mostren el
procés de treball i
d’aprenentatge, tot justificant-
ne la tria.
Presenta els materials
mínims, seguint la guia del
mestre.
Presenta materials
addicionals, tot i que li costa
donar-li un ordre coherent o
justificar-ne la seva inclusió.
Selecciona de forma
conscient els materials que hi
vol incloure, demostrant que
posseeix un bon coneixement
de les seves produccions i
sap on trobar-les. Els
materials són força variats.
Inclou materials que aporten
informació variada i de qualitat i
els vincula amb diferents tipus
d’aprenentatges. La tria és
completament personal i és capaç
de justificar-la de manera
argumentada.
4. EVIDÈNCIES DE
L’APRENENTATGE. Fa
reflexions sobre sobre el seu
propi procés d’aprenentatge,
amb el suport d’instruments
(correccions, esborranys,
instruments d’avaluació
formativa…)
Amb l’ajut del mestre,
selecciona algunes
evidències sobre el seu propi
procés d’aprenentatge.
Inclou un seguit de tasques
seleccionades amb les
correccions del mestre i és
capaç de descriure el seu
procés d’aprenentatge, tot i
que és poc sistemàtic.
Descriu, amb alguna
evidència documental
(tasques seleccionades amb
les pròpies correccions i
propostes de millora per part
del mestre) el seu procés
d’aprenentatge i fa alguna
reflexió.
Inclou un seguit de tasques
seleccionades, amb les pròpies
correccions i comentaris per la
millora. Les seves reflexions
demostren que ha interioritzat el
procés d’aprenentatge. Manifesta
el que ha après i el procés que ha
seguit per aprendre.
5. CLOENDA.
Conté uns materials de cloenda
que responen a “què he
après?” i “què puc millorar?”.
Esmenta algunes generalitats
sobre el què ha après.
Esmenta alguna valoració
sobre el que ha après i
alguna cosa a millorar.
Fa una reflexió sobre el què
ha après, aportant algunes
evidències, i explica el que ha
de millorar, vinculant-ho amb
els propòsits inicials.
Fa una reflexió raonada sobre el
propi procés d’aprenentatge,
demostrant que és conscient del
punt de partida i del punt
d’arribada.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
FULL D’INDICADORS PER A L’ENSENYANT
Models de carpetes per a l’aprenentatge
El concepte de “carpeta d’aprenentatge” (en anglès, portfolio) és molt ampli i depèn
de les intencions de l’instrument. Si es vol que siguin una eina a favor de
l’aprenentatge de l’alumnat (en un procés d’ensenyament i aprenentatge centrat en
l’aprenent) han de complir una sèrie de requisits. Els següents indicadors ens poden
ajudar a revisar si el model de carpeta d’aprenentatge que proposem a l’alumnat és
realment útil per a l’aprenentatge.
INDICADOR SÍ NO
1 Inclou un full inicial amb compromisos personals sobre el propi
procés d’aprenentatge i/o una presentació amb declaració
d’intencions.
2 Té un índex/mapa de continguts per situar-s’hi.
3 L’estructura bàsica (format, extensió, natura i nombre de les
evidències...) és flexible i s’ha negociat (total, parcialment) amb
l’alumnat.
4 La selecció de les evidències es deixa (total o parcialment) a càrrec
de l’aprenent, amb una certa justificació de la tria.
5 L’aprenent coneix els propòsits de la carpeta i el seu abast (per
exemple, recollir les evidències de l’aprenentatge de les pràctiques
de laboratori durant un mes).
6 S’inclouen materials que evidencien el procés d’aprenentatge
(metodologia, ajudes, suports): coneixements previs, mapes
conceptuals, esborranys, esquemes, paraules clau...
7 S’inclou una selecció de tasques realitzades i avaluades, si escau
amb les pròpies correccions i comentaris i/o d’altres.
8 S’inclouen reflexions sobre el propi procés d’aprenentatge: diaris,
dietaris, auto i coavaluacions, comentaris qualitatius...
9 Té un ordre i coherència interna (encara que sigui molt personal)
que permet copsar la trajectòria de l’aprenent.
10 Conté uns materials de cloenda que puguin respondre a “què he
après?” i “què puc millorar?”: valoracions, punts forts i febles,
expectatives, agraïments...
RECORDEM QUE LA FINALITAT ÉS QUE L’ALUMNAT APRENGUI, NO QUE APRENGUI
A FER CARPETES D’APRENENTATGE.

Recommended

La matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietatsElisabet
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Guida Allès Pons
 
El cicle de l'aigua
El cicle de l'aiguaEl cicle de l'aigua
El cicle de l'aigualidiacm8
 
Situacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgeSituacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgessicam
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeNeus Cortiella
 
01 les capes de la terra
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terraAlbert Albert
 

More Related Content

What's hot

La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesngt1776
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Guida Allès Pons
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
 
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralangelsalegre
 
La formació del relleu 2 factors externs
La formació del relleu 2 factors externsLa formació del relleu 2 factors externs
La formació del relleu 2 factors externsJoan Piña Torres
 
Solucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materialsSolucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materialsrblazque
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindiblesGuida Allès Pons
 
el modelat càrstic
el modelat càrsticel modelat càrstic
el modelat càrsticcricesa
 
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CMText instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CMmercebolufer
 
Les propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESOLes propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESOesmajolet
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è6sise
 

What's hot (20)

El sòl
El sòlEl sòl
El sòl
 
La notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiquesLa notícia: estructura i característiques
La notícia: estructura i característiques
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
 
Roques i minerals
Roques i mineralsRoques i minerals
Roques i minerals
 
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
La formació del relleu 2 factors externs
La formació del relleu 2 factors externsLa formació del relleu 2 factors externs
La formació del relleu 2 factors externs
 
Solucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materialsSolucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materials
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
 
el modelat càrstic
el modelat càrsticel modelat càrstic
el modelat càrstic
 
Practiquem les inferències
Practiquem les inferènciesPractiquem les inferències
Practiquem les inferències
 
Geografia d'europa
Geografia d'europaGeografia d'europa
Geografia d'europa
 
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CMText instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
 
Les propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESOLes propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESO
 
LES ROQUES. 1r Batx. CTMA
LES ROQUES. 1r Batx. CTMALES ROQUES. 1r Batx. CTMA
LES ROQUES. 1r Batx. CTMA
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
DINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA I
DINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA IDINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA I
DINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA I
 
Tectònica de plaques 4t ESO
Tectònica de plaques 4t ESOTectònica de plaques 4t ESO
Tectònica de plaques 4t ESO
 

Similar to Carpeta aprenentatge

Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Carme Bové
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)iftolos
 
Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Nuria Alart
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)Carme Bové
 
Que Es Un Porta Folis
Que Es Un Porta FolisQue Es Un Porta Folis
Que Es Un Porta FolisPedro Vilas
 
Presentació del Portafoli-F:Josep Sánchez
Presentació del Portafoli-F:Josep SánchezPresentació del Portafoli-F:Josep Sánchez
Presentació del Portafoli-F:Josep SánchezAntoni de la Torre
 
Aprenentatge i evidències
Aprenentatge i evidènciesAprenentatge i evidències
Aprenentatge i evidènciesCRP Sant Martí
 
Ppt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiquesPpt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiquestpietx
 
La guia didactica
La guia didacticaLa guia didactica
La guia didacticajjcobmkars
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesrosycalvo
 
Díptic rubrica
Díptic rubricaDíptic rubrica
Díptic rubricaDrassanes
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesXavier Rosell
 
Els continguts de la formació
Els continguts de la formacióEls continguts de la formació
Els continguts de la formaciójjcobmkars
 
Treballar competències
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competènciesjaumedes
 

Similar to Carpeta aprenentatge (20)

Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
 
Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
 
La programació
La programacióLa programació
La programació
 
Node 4 Escola La Llacuna
Node 4 Escola La LlacunaNode 4 Escola La Llacuna
Node 4 Escola La Llacuna
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Avaluar per aprendre 2
Avaluar per aprendre 2Avaluar per aprendre 2
Avaluar per aprendre 2
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
 
Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010
 
Portafoli
PortafoliPortafoli
Portafoli
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
 
Que Es Un Porta Folis
Que Es Un Porta FolisQue Es Un Porta Folis
Que Es Un Porta Folis
 
Presentació del Portafoli-F:Josep Sánchez
Presentació del Portafoli-F:Josep SánchezPresentació del Portafoli-F:Josep Sánchez
Presentació del Portafoli-F:Josep Sánchez
 
Aprenentatge i evidències
Aprenentatge i evidènciesAprenentatge i evidències
Aprenentatge i evidències
 
Ppt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiquesPpt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiques
 
La guia didactica
La guia didacticaLa guia didactica
La guia didactica
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competencies
 
Díptic rubrica
Díptic rubricaDíptic rubrica
Díptic rubrica
 
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
 
Els continguts de la formació
Els continguts de la formacióEls continguts de la formació
Els continguts de la formació
 
Treballar competències
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
 

More from jcorbala

Enquesta02
Enquesta02Enquesta02
Enquesta02jcorbala
 
001 camps de concentracio i unitats disciplinaries
001 camps de concentracio i unitats disciplinaries001 camps de concentracio i unitats disciplinaries
001 camps de concentracio i unitats disciplinariesjcorbala
 
001 2015 2016-09-1-tr
001 2015 2016-09-1-tr001 2015 2016-09-1-tr
001 2015 2016-09-1-trjcorbala
 
001 2011 2012-02-3-tr
001 2011 2012-02-3-tr001 2011 2012-02-3-tr
001 2011 2012-02-3-trjcorbala
 
001. treball de-recerca escola
001. treball de-recerca escola001. treball de-recerca escola
001. treball de-recerca escolajcorbala
 
001 el paper de la dona durant el franquisme
001 el paper de la dona durant el franquisme001 el paper de la dona durant el franquisme
001 el paper de la dona durant el franquismejcorbala
 
001 eines2
001 eines2001 eines2
001 eines2jcorbala
 
Disseny samarreta 4t
Disseny samarreta 4tDisseny samarreta 4t
Disseny samarreta 4tjcorbala
 
06. primera guerra mundial ipb
06. primera guerra mundial ipb06. primera guerra mundial ipb
06. primera guerra mundial ipbjcorbala
 
05.l' imperialisme ipb
05.l' imperialisme ipb05.l' imperialisme ipb
05.l' imperialisme ipbjcorbala
 
Tema 03. la revolució industrial
Tema 03. la revolució industrialTema 03. la revolució industrial
Tema 03. la revolució industrialjcorbala
 
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓ
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓTEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓ
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓjcorbala
 
RUBRICA GEOGRAFIA-17
RUBRICA GEOGRAFIA-17RUBRICA GEOGRAFIA-17
RUBRICA GEOGRAFIA-17jcorbala
 
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRIS
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRISMAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRIS
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRISjcorbala
 
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLOR
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLORMAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLOR
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLORjcorbala
 
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2jcorbala
 
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYAACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYAjcorbala
 
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMjcorbala
 
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017jcorbala
 
Examen de GEO 2017 JUNY
Examen de GEO 2017 JUNYExamen de GEO 2017 JUNY
Examen de GEO 2017 JUNYjcorbala
 

More from jcorbala (20)

Enquesta02
Enquesta02Enquesta02
Enquesta02
 
001 camps de concentracio i unitats disciplinaries
001 camps de concentracio i unitats disciplinaries001 camps de concentracio i unitats disciplinaries
001 camps de concentracio i unitats disciplinaries
 
001 2015 2016-09-1-tr
001 2015 2016-09-1-tr001 2015 2016-09-1-tr
001 2015 2016-09-1-tr
 
001 2011 2012-02-3-tr
001 2011 2012-02-3-tr001 2011 2012-02-3-tr
001 2011 2012-02-3-tr
 
001. treball de-recerca escola
001. treball de-recerca escola001. treball de-recerca escola
001. treball de-recerca escola
 
001 el paper de la dona durant el franquisme
001 el paper de la dona durant el franquisme001 el paper de la dona durant el franquisme
001 el paper de la dona durant el franquisme
 
001 eines2
001 eines2001 eines2
001 eines2
 
Disseny samarreta 4t
Disseny samarreta 4tDisseny samarreta 4t
Disseny samarreta 4t
 
06. primera guerra mundial ipb
06. primera guerra mundial ipb06. primera guerra mundial ipb
06. primera guerra mundial ipb
 
05.l' imperialisme ipb
05.l' imperialisme ipb05.l' imperialisme ipb
05.l' imperialisme ipb
 
Tema 03. la revolució industrial
Tema 03. la revolució industrialTema 03. la revolució industrial
Tema 03. la revolució industrial
 
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓ
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓTEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓ
TEMA 2a LA REVOLUCIÓ FRANCESA I NAPOLEÓ
 
RUBRICA GEOGRAFIA-17
RUBRICA GEOGRAFIA-17RUBRICA GEOGRAFIA-17
RUBRICA GEOGRAFIA-17
 
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRIS
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRISMAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRIS
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC GRIS
 
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLOR
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLORMAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLOR
MAPA MUT ESPANYA FÍSIC COLOR
 
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA 2
 
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYAACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS RELLEU D'ESPANYA
 
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
 
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017
Orientacions correccions examen GEO selectivitat 2017
 
Examen de GEO 2017 JUNY
Examen de GEO 2017 JUNYExamen de GEO 2017 JUNY
Examen de GEO 2017 JUNY
 

Recently uploaded

Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSSilviatecno
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxM Àngels LP
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfRaulGomez822561
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERAsmartinselles
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Neus Lorenzo
 
- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -Luis Miguel García
 

Recently uploaded (8)

Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
 
- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -
 

Carpeta aprenentatge

  • 1. CarpetaCarpetaCarpetaCarpeta d’aprenentatged’aprenentatged’aprenentatged’aprenentatge Instrument d’avaluació formativa que facilita a l’alumne identificar el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps (una setmana, un trimestre, una unitat didàctica, un projecte…) per mitjà del recull raonat d’evidències d’aprenentatges com, per exemple, activitats resoltes i productes finals, però també tot allò que formi part del procés d’elaboració de la tasca i de reflexió sobre els aprenentatges. Serveix a l’aprenent per fer evident què és el que sap i quins són realment els aprenentatges significatius realitzats (aquells que es mantenen al llarg dels anys, o als quals es pot accedir de nou sense necessitat de refer tot el procés d’ensenyament). Al docent li aporta evidències d’aprenentatge útils per a l’avaluació. També pot ser una eina per compartir amb les famílies. Es pot utilitzar des de l’educació primària fins al batxillerat. Funcions de l’avaluacióFuncions de l’avaluacióFuncions de l’avaluacióFuncions de l’avaluació
  • 2. Les 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar deLes 6 pautes per passar de l’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a lal’àlbum o el dossier a la carpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatgecarpeta d’aprenentatge 1111 Escollir quins materials inclou a la carpeta. La pregunta clau és: “De tot el que he fet, què és el que m’ha servit més per aprendre?”. A la presentació inicial de la carpeta hauria de justificar per què ha escollit alguns d’aquests documents (no cal fer-ho de tots). Aprenent 2222 Decidir l’organització dels materials que presenta. La pregunta clau és: “Com organitzo els materials de la carpeta de manera que tinguin sentit?” L’alumne, segons el grau d’autonomia, podria organitzar a la seva manera els apartats i posar un títol a cada apartat. Algunes propostes de títols poden ser: “tot el que ja sabia”, “el que més m’ha agradat”, “el que em servirà per al futur”, “el que he fet millor”, “el que no havia fet bé però després vaig millorar”… Aprenent 3333 Incloure materials nous, si escau. La pregunta clau és: ”Quines coses he trobat pel meu compte que m’han estat útils per aprendre?”. L’alumne hauria d’indicar on ho ha trobat i per què li ha estat útil. Aprenent 4444 Incloure produccions inicials i les millorades. La pregunta clau és: “Com sé que he millorat?” L’alumne pot presentar els esborranys i els productes finals d’aquelles activitats proposades que ha millorat, ja sigui amb la pròpia revisió o amb les aportacions dels companys i dels mestres. Aprenent 5555 Incloure els instruments que ha fet servir per planificar-se i organitzar-se la feina (tipus esquemes, resums, bases d’orientació, etc.) de manera individual o col·lectiva. La pregunta clau és: “Quins materials m’han ajudat a planificar i organitzar-me la feina? per què?” Aprenent 6666 Presentar i justificar la seva carpeta a d’altres companys (per mitjà d’una dinàmica de petits grups) i/o al mestre i les famílies. La pregunta clau és: “A partir de la teva carpeta, com explicaries als altres el que has après i el que pots millorar?” Aprenent
  • 3. INDICADORS NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 1. OBJECTIUS. Inclou un full personal amb els compromisos personals i/o una presentació amb objectius o declaració d’intencions. Necessita ajuda de l’adult per fer uns compromisos o intencions mínims. Fa uns compromisos massa generals, sense concretar les intencions que es proposa. Concreta les intencions que es proposa en fer la carpeta de manera entenedora. Concreta les intencions que es proposa en fer la carpeta de manera entenedora i amb arguments. 2. ESTRUCTURA. Té una estructura coherent, amb un índex/llegenda. Presenta el material amb un cert ordre, amb l’ajuda del mestre, i inclou un índex/llegenda bàsic. Presenta el material amb un cert ordre intern, tot fent aportacions pròpies i inclou un índex/llegenda bàsic. Presenta una estructura i un índex/llegenda entenedors i amb un ordre decidit bàsicament per l’alumne. Presenta una estructura i un índex/llegenda entenedors i amb un ordre intern personal i creatiu, que permet evidenciar el procés d’aprenentatge que ha seguit. 3. MATERIALS. Selecciona els materials i les produccions que mostren el procés de treball i d’aprenentatge, tot justificant- ne la tria. Presenta els materials mínims, seguint la guia del mestre. Presenta materials addicionals, tot i que li costa donar-li un ordre coherent o justificar-ne la seva inclusió. Selecciona de forma conscient els materials que hi vol incloure, demostrant que posseeix un bon coneixement de les seves produccions i sap on trobar-les. Els materials són força variats. Inclou materials que aporten informació variada i de qualitat i els vincula amb diferents tipus d’aprenentatges. La tria és completament personal i és capaç de justificar-la de manera argumentada. 4. EVIDÈNCIES DE L’APRENENTATGE. Fa reflexions sobre sobre el seu propi procés d’aprenentatge, amb el suport d’instruments (correccions, esborranys, instruments d’avaluació formativa…) Amb l’ajut del mestre, selecciona algunes evidències sobre el seu propi procés d’aprenentatge. Inclou un seguit de tasques seleccionades amb les correccions del mestre i és capaç de descriure el seu procés d’aprenentatge, tot i que és poc sistemàtic. Descriu, amb alguna evidència documental (tasques seleccionades amb les pròpies correccions i propostes de millora per part del mestre) el seu procés d’aprenentatge i fa alguna reflexió. Inclou un seguit de tasques seleccionades, amb les pròpies correccions i comentaris per la millora. Les seves reflexions demostren que ha interioritzat el procés d’aprenentatge. Manifesta el que ha après i el procés que ha seguit per aprendre. 5. CLOENDA. Conté uns materials de cloenda que responen a “què he après?” i “què puc millorar?”. Esmenta algunes generalitats sobre el què ha après. Esmenta alguna valoració sobre el que ha après i alguna cosa a millorar. Fa una reflexió sobre el què ha après, aportant algunes evidències, i explica el que ha de millorar, vinculant-ho amb els propòsits inicials. Fa una reflexió raonada sobre el propi procés d’aprenentatge, demostrant que és conscient del punt de partida i del punt d’arribada.
  • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament FULL D’INDICADORS PER A L’ENSENYANT Models de carpetes per a l’aprenentatge El concepte de “carpeta d’aprenentatge” (en anglès, portfolio) és molt ampli i depèn de les intencions de l’instrument. Si es vol que siguin una eina a favor de l’aprenentatge de l’alumnat (en un procés d’ensenyament i aprenentatge centrat en l’aprenent) han de complir una sèrie de requisits. Els següents indicadors ens poden ajudar a revisar si el model de carpeta d’aprenentatge que proposem a l’alumnat és realment útil per a l’aprenentatge. INDICADOR SÍ NO 1 Inclou un full inicial amb compromisos personals sobre el propi procés d’aprenentatge i/o una presentació amb declaració d’intencions. 2 Té un índex/mapa de continguts per situar-s’hi. 3 L’estructura bàsica (format, extensió, natura i nombre de les evidències...) és flexible i s’ha negociat (total, parcialment) amb l’alumnat. 4 La selecció de les evidències es deixa (total o parcialment) a càrrec de l’aprenent, amb una certa justificació de la tria. 5 L’aprenent coneix els propòsits de la carpeta i el seu abast (per exemple, recollir les evidències de l’aprenentatge de les pràctiques de laboratori durant un mes). 6 S’inclouen materials que evidencien el procés d’aprenentatge (metodologia, ajudes, suports): coneixements previs, mapes conceptuals, esborranys, esquemes, paraules clau... 7 S’inclou una selecció de tasques realitzades i avaluades, si escau amb les pròpies correccions i comentaris i/o d’altres. 8 S’inclouen reflexions sobre el propi procés d’aprenentatge: diaris, dietaris, auto i coavaluacions, comentaris qualitatius... 9 Té un ordre i coherència interna (encara que sigui molt personal) que permet copsar la trajectòria de l’aprenent. 10 Conté uns materials de cloenda que puguin respondre a “què he après?” i “què puc millorar?”: valoracions, punts forts i febles, expectatives, agraïments... RECORDEM QUE LA FINALITAT ÉS QUE L’ALUMNAT APRENGUI, NO QUE APRENGUI A FER CARPETES D’APRENENTATGE.