Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Woningcorporatie De Alliantie Kadenza Case Closed

1,214 views

Published on

De Alliantie is een woningcorporatie met hart voor wonen en heeft een vastgoedportefeuille,
bestaande uit ruim 65.000 woningen en andere verhuureenheden in de noordvleugel van de Randstad. Deze vastgoedportefeuille heeft een marktwaarde van circa € 8 miljard, waarmee de Alliantie tot de grootste vastgoedbeleggers van Europa kan worden gerekend.

“Het DREAM TMS heeft voor ons opgeleverd dat wij nu intern elk kwartaal alle wooneenheden kunnen waarderen.
Kadenza heeft de taak op zich genomen om een prototype te ontwikkelen. Met als resultaat dat het systeem er nu staat
en zij een visie tot een wens en uiteindelijk tot een werkdende oplossing.

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Woningcorporatie De Alliantie Kadenza Case Closed

  1. 1. Meer ontdekken begint met Case anders kijken Closed Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere invalshoeken naar ogenschijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. De specialisten van Kadenza projecties onderscheiden zich door kennis van de financiële discipline, specifieke branche- ervaring en kennis van ICT en ICT processen. In combinatie met ons Kadenza DREAM platform maken wij onze belofte waar dat wij daadwerkelijk grip op de toekomst bieden en daarmee de winstgevendheid van organisaties positief kunnen beïnvloeden. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE
  2. 2. Foto: Roy Beusker Meer ontdekken Een scherp oog Meer ontdekken Juiste beslissingen begint met ziet sneller het begint met nemen op basis van anders kijken. onderscheid. anders kijken scherpe inzichten Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar Sommige zaken kunnen zich lange tijd aan Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt Wie over de juiste informatie beschikt, is beter in staat een onderneming langs het mijnenveld zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de weliswaar steeds weer voor herkenning, het oog onttrekken. Niet omdat ze onzichtbaar maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is van bedreigingen, richting succes te laveren. reden waarom de professionals van Kadenza zijn, maar omdat ze niet worden herkend. Effectieve systemen die zorgen voor heldere precies de reden waarom de professionals vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- Een scherp oog ontdekt sneller de ware betekenis van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten managementinformatie, die gerichte planning schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich achter bepaalde gegevens. Maakt verbanden naar ogenschijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. en control mogelijk maken. die inspanning getroost weet dat geen twee Wie zich die inspanning getroost weet dat Maar budgetteren en plannen vragen meestal duidelijk. Brengt betekenissen aan de opper- situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk geen twee situaties identiek zijn. En dat elke een ondernemingsbrede inspanning, gevoed vlakte die anders onzichtbaar blijven. vanuit verschillende locaties. Dat betekent: probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. situatie en elk probleem om een geheel eigen De professionals van Kadenza beschikken een gecontroleerde omgeving waarin op aanpak vraagt. over zo’n scherp oog. centraal niveau inzicht bestaat wie wanneer Onze specialisten hebben jarenlange een bijdrage aan het proces levert en waarin ervaring op het gebied van business intelligence Onze specialisten hebben jarenlange ervaring heldere en betrouwbare registratie voorop Onze specialisten hebben jarenlange op het gebied van business intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- staat. en datawarehousing vraagstukken. Deze ring weten zij naadloos te koppelen aan hun ervaring op het gebied van Business Intelligence ervaring weten zij naadloos te koppelen vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. en datawarehousing vraagstukken. Deze Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan ondernemingen te helpen bij het optimaliseren Zo creëren wij samen met onze klanten en met ervaring weten zij naadloos te koppelen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze van het planning en control proces. de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen hun vermogen nieuwe oplossingen aan klanten en met de inzet van geautomatiseerde Daarbij maken we gebruik van de producten en hulpmiddelen een stevig fundament onder de een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. te dragen. Zo creëren wij samen met onze applicaties van Business Objects en Cognos. bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge Waar structuren en onderlinge verbanden klanten en met de inzet van geautomatiseerde Het leidt telkens tot oplossingen die hun verbanden helder en logisch zijn. vruchten afwerpen voor de financiële afdeling, helder en logisch zijn. hulpmiddelen een stevig fundament onder de maar ook voor afdelingen die de veranderingen bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge in de markt eerder kunnen zien, zoals sales verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij en inkoop. Benieuwd welke oplossingen voor uw organisatie kunnen wij voor uw organisatie kunnen aan- aandragen? Benieuwd welke oplossingen Benieuwd welke oplossingen dragen? Kijk op www.kadenza.nl wij voor uw organisatie kunnen wij voor uw organisatie kunnen aan- aandragen? dragen? Kijk op www.kadenza.nl www.kadenza.nl Hilversumseweg 37 1251 EW Laren Hilversumseweg 37 Telefoon (035) 539 44 90 1251 EW Laren info@kadenza.nl Telefoon (035) 539 44 90 KADENZA. HAVING A CLUE www.kadenza.nl info@kadenza.nl Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren KADENZA. HAVING A CLUE Telefoon (035) 539 44 90 Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE info@kadenza.nl CONTENT CASE mdj09.indd 2-3 08-06-2007 14:11:38 30-07-2007 11:53:10 KADE_ASICS_mv04.indd 2-3 14-05-2007 09:27:45 KADE LEASEPLAN mdj10.indd 2-3 08-06-2007 14:29:49 Future Case
  3. 3. De Alliantie is een woningcorporatie met hart voor wonen en heeft een vastgoed- portefeuille, bestaande uit ruim 65.000 woningen en andere verhuureenheden in de noordvleugel van de Randstad. Deze vastgoedportefeuille heeft een marktwaarde van circa € 8 miljard, waarmee de Alliantie tot de grootste vastgoedbeleggers van Europa kan worden gerekend. “Met het DREAM TMS heb ik een instrument in handen om in de toekomst intern zelf de martkwaarde in verhuurde staat van mijn vastgoedportefeuille te bepalen” Arnold Pureveen, CFO van de Alliantie Daarnaast is de Alliantie direct en in samenwerkings- Aanleiding verbanden met andere commerciële projectontwikke- Voor Arnold Pureveen, CFO van de Alliantie, ligt de laars betrokken bij het ontwikkelen van in totaal circa aanleiding voor het ontwikkelen van het DREAM 12.000 woningen. Vier regionaal verspreide werkmaat- Taxatie Management Systeem (TMS) waarschijnlijk schappijen zorgen voor betaalbare en goede woon- deels in zijn achtergrond als accountant. “Ik was op ruimte in vitale wijken. Om klanten van nu en in de zoek naar een efficiënte en effectieve manier om te toekomst prettig en betaalbaar te laten wonen, is de komen tot een modelmatige bepaling van de markt- Alliantie ondernemend, solidair en betrokken bij waarde van onze vastgoedportefeuille, in verhuurde kwetsbare groepen in de samenleving. Om deze maat- staat. Een woning heeft in verhuurde staat met een schappelijke taak goed uit te voeren voert de corpora- sociale huurprijs een beduidend lagere waarde dan tie een portefeuillebeleid dat hierop aansluit. Inkom- wanneer het pand niet verhuurd is, c.q. dan wanneer sten uit verkoop van woningen en de opbrengsten uit deze marktconform verhuurd wordt. Met het bepalen de verhuur van vrije sector woningen worden direct van het verschil tussen deze twee waarden wil ik de weer benut om wijken te vitaliseren en om aan de omvang van de maatschappelijke bijdrage van de grote vraag naar meer en betere woningen te voldoen. Alliantie zichtbaar maken.”
  4. 4. Waarom Kadenza? Arnold Pureveen gaat door: “Dat de efficiënte oplos- sing van dit issue in een verregaande vorm van “Het DREAM automatisering moest liggen stond voor mij op vast. taxeren in plaats van extern een deel per jaar”, aldus Een gesprek met George Ten Have, de taxatiegoeroe TMS heeft Arnold Pureveen. “De basisgegevens van de woon- van Nederland, gaf aan dat mijn ideeën niet gereali- seerd konden worden. voor ons opgeleverd eenheden worden vanuit mijn primaire informatie- systeem automatisch ingelezen in het DREAM TMS. Toch wilde ik om alle voorgaande redenen zelf intern modelmatig kunnen taxeren en een systeem kunnen dat wij nu intern Op een slimme, genormeerde manier worden hier de taxatieparameters aan toegevoegd. Met als voordeel ontwikkelen en bijhouden dat decentrale verantwoor- delijkheid stimuleert. Na een zoektocht kwam ik bij elk kwartaal dat onze medewerkers nu zelf inzicht hebben in hoe de waarde tot stand komt. Wij besparen tijd en al Kadenza terecht, zij hadden precies het systeem alle wooneenheden direct kosten die vroeger met het taxeren door waarmee ik niet alleen mijn primaire wensen kon externe taxateurs gemoeid waren. De taxateur toetst vervullen, maar zelfs veel meer. Door Kadenza ben kunnen taxeren in nu alleen nog de input voor de bepaling van de taxa- ik in contact gekomen met Ber Bosveld van Ymere, tiewaarde en het proces om te komen tot de markt- een collegacorporatie die dezelfde behoeften en plaats van extern een waarde. Met het DREAM TMS zijn wij nu wensen bleek te hebben. Gezamenlijk zijn we het efficiënt en effectief in staat om te sturen op het ideale systeem gaan schetsen en heeft Kadenza de deel per jaar.” financiële en maatschappelijke rendement en daar taak op zich genomen om een prototype te ontwik- een goede balans tussen in aan te brengen.” kelen. Met als resultaat dat het systeem er nu staat en zij een visie tot een wens en uiteindelijk tot een Resultaten Technisch “Door bewust een soort van korting op de martkhuur realiteit hebben gebracht!” Aanpak Kadenza Mano Otten, Vastgoed Econoom van de Alliantie: te geven aan huurders in de lagere inkomensklassen “Het is beslist niet makkelijk om met twee grote “De exploitatie van de sociale vastgoedportefeuille is dragen wij in belangrijke mate bij aan het realiseren woningcorporaties een BI-systeem te ontwikkelen”, vaak verlieslatend. Ter dekking van dit resultaat van een groot maatschappelijk belang: een betaal- zegt Arnold Pureveen. “In het begin stond ik zelfs wordt een deel van onze portefeuille in met name de bare woning voor alle mensen, ongeacht hun inko- zeer sceptisch tegenover het slagen van dit traject, vrije sector commercieel geëxploiteerd. Om de juiste men. Daarnaast wilde ik het proces van het bepalen met name gevoed door mijn ervaringen met ontwik- keuzes te maken moeten wij over kwalitatief hoog- van de marktwaarde uit de ‘ivoren toren van ons kelaars van IT-systemen. De meeste partijen hebben waardige gegevens beschikken. Met de Cognos bedrijf halen’ en het veelal externe taxatieproces wel alle kennis van het softwarepakket in huis, maar Planningstool, die onder het DREAM platform draait, inhoudelijk veranderen.” hebben geen of onvoldoende kennis van de speci- zijn wij in staat om betrouwbare en actuele rappor- fieke vastgoedmarkt. Kadenza bleek juist veel tages te maken. De vastgoedmanagers laten hier Probleemstelling verstand van deze markt te hebben, en niet in de laat- “De huidige manier van taxeren toont veel gelijkenis ste plaats omdat zij kort tevoren Vastgoed Transpa- met het proces van de schoenendoos en is rant hadden overgenomen. Gaande de voorbereiding achterhaald en ondoorzichtig. Met het DREAM TMS van het gezamenlijke project sloeg mijn scepsis dan heb ik een instrument in handen om in de toekomst, ook om naar vertrouwen. Kadenza liet zien dat het intern, zelf de marktwaarde in verhuurde staat van uitstekend in staat was om het project te managen, mijn vastgoedportefeuille te bepalen”, vervolgt zelfs met twee grote partijen. Er was goede en effec- Arnold Pureveen “De taxateur krijgt in dit proces tieve projectbewaking en de samenwerking onderling alleen nog een validerende rol toebedeeld. Het verliep prima. Kadenza komt afspraken na en dat is sturen op waardeontwikkeling moet decentraal in een groot onderscheidend vermogen in deze markt!” de organisatie komen te liggen. Door vastgoed- managers met DREAM TMS te faciliteren worden Resultaten Business zij gestimuleerd om meer te sturen op waarde- “Het DREAM TMS heeft voor ons opgeleverd dat wij ontwikkeling en zijn zij eerder geneigd om de nu intern elk kwartaal alle wooneenheden kunnen kwaliteit van de brongegevens te verbeteren. Alleen zo krijgen we kwalitatief hoogwaardige gegevens voor een effectief en betrouwbaar taxatiemanage- ment proces.
  5. 5. en commerciële beleggers niet veel van elkaar “Ik hoop dat er verschillen, als vaak verondersteld. Uitgaande van een markthuur, kan de huurkorting die wij geven (h)erkenning komt voor worden beschouwd als een dividenduitkering aan het feit dat onze huurders. Binnen het uitgangspunt het dividend te willen maximaliseren, zullen wij meer sturen op woningcorporaties en rendement en waardeontwikkeling en het portefeuille- beleid daarop gaan afstemmen. Met deze visie zal commerciële beleggers ook het bestaansrecht en de legitimiteit van de maatschappelijke inspanningen van de Alliantie meer niet zo gek veel van transparant en inzichtelijk worden gemaakt en met DREAM kan hierover eenvoudig aan stakeholders elkaar verschillen.” worden gerapporteerd.” “Mijn angst”, vervolgt Pureveen, “is dat de corporaties door politieke inconsistentie verworden tot rijks- woningfondsen, die volledig naar de grillen en aan de diverse analyses op los. De controllers van de ver- lijntjes van de politiek opereren. Ik zou de negatieve schillende regionaal verspreide bedrijfsonderdelen kanten van het ‘sociale’ imago graag van ons zijn primair belast met het bewaken van de data- afschudden. integriteit en het interne taxatiemanagement proces. Met DREAM TMS kunnen we onze maatschappelijke De risk en concern controller en de interne accoun- verantwoordelijkheid kwantificeren en onze maat- tant reviewen periodiek deze werkzaamheden. Door schappelijke waarde aan de buitenwereld zichtbaar de workflowfunctie in het DREAM TMS zijn beide maken en hiermee onze toegevoegde waarde groepen nauw met elkaar verbonden en wordt de doen laten gelden. Op dezelfde wijze als een performance aanzienlijk verbeterd doordat inzichtelijk commerciële belegger, alleen wel met een veel is wie wat verandert en wanneer. Ook zorgt het grotere mate van statutair bepaalde maatschap- systeem er nu voor dat we geen belangrijke stappen pelijke verantwoordelijkheid.” in het proces overslaan.” Visie op de markt van woningcorporaties “Mijn persoonlijke visie op de markt van woningcor- poraties en vastgoed ligt tussen hoop en angst in”, geeft Arnold Pureveen aan. “Mijn hoop is dat er (h)erkenning komt voor het feit dat woningcorporaties “Kadenza heeft een visie tot een wens en uiteindelijk tot een realiteit gebracht!”

×