Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - İtibar Yönetimi / Dr. Yılmaz ARGÜDEN

3,533 views

Published on

 • Login to see the comments

2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - İtibar Yönetimi / Dr. Yılmaz ARGÜDEN

 1. 1. İtibar Yönetimi Dr. Yılmaz ARGÜDEN ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3-4 Ekim 2013, İstanbul
 2. 2. 3 Ekim 2013 Dr. Yılmaz Argüden, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İtibar Yönetimi “Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.” Mevlana
 3. 3. Saygı Hayranlık Güven Algı İTİBAR Saygı – gerçekleşen davranış ve duruşu onaylama, Hayranlık – başarıyı onaylama Algı – Geçmiş deneyimler ve bütünsel bakış sonucu oluşan değerlendirme, görüş oluşturma Güven – Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat, yüreklilik, cesaret Güven Özgürlük İtibarın temelini oluşturan unsur, ‘GÜVEN’dir
 4. 4. Kuruluşlar için GÜVEN sağlamak....... • Çalışanları • Müşterileri • Yatırımcıları • Paydaşları • Devlet • Toplum ile güveni temel alan ilişkinin üzerine kurulmuştur. Faaliyetlerinin ancak bu güvenin sürekliliği ve gücü ile gerçekleştirebilir.
 5. 5. 1. İletişim için güven, çalışanların bilgi paylaşımı ve sorun çözmede açık ve şeffaf olmasıyla sağlanır. 2. Kişiliğe duyulan güven, çalışanların aralarındaki yazılı veya sözlü anlaşmalara uyumlarını ve kurumun tutarlı olmasını etkiler. 3. Yeteneğe duyulan güven, çalışanlarını birbirlerinin çalışma yöntemleri ve yetenekleri ile hedefe ulaşabilecekleri konusundaki inançlarını ve dolayısıyla davranışlarını etkiler. Güven inşa etmenin en etkin yolu sözlü iletişimle değil, davranışsal iletişimle olur Kurumsal Güven oluşturmadaki boyutlar
 6. 6. Saygı Hayranlık Güven Algı İTİBAR İtibar Yönetiminde Boyutlar Liderlik Performans Ürün/ Hizmet Yenilikçilik Çalışma Ortamı Yönetişim Sosyal Sorumluluk Fortune Dergisi kriterleri(1984 yılından bu yana uygulanmaktadr): 1. Yönetim kalitesi 2. Ürün / Hizmet kalitesi 3. Yenilikçilik 4. Uzun vadeli yatırım değeri.Global pazar ve piyasalarda etkin bir şekilde iş yapma becerisi 5. Finansal performans 6. Yetenekli İnsanları kuruluşa çekme ve kuruluşta tutma 7. Topluma ve çevreye karşı sorumlu olma 8. Kurumsal kaynaklar etkili kullanm
 7. 7. Topluma Hizmet Çevreye Duyarlılık Güven Oluşturma Değerler Delegasyon Motivasyon Kalite Yönetimi Müşteri Hizmetleri Müşteri Memnuniyeti Karlılık Büyüme Potansiyeli Çalışanlar için Güvenilirlik ToplumiçinSosyalSorumluluk YatırımcılariçinKredibilite Müşteri için İnanılırlık Paydaşların İtibarı değerlendirmedeki bakış açıları
 8. 8. 4. Çalışanlara ve paydaşlara misyon doğrultusunda heyecan kazandırabilmenin de itibarı artırıcı bir etkisi vardır. 5. Üst yönetimin iç ve dış çevreyle etkileşimde bizzat bulunması ve kişiliği ile kurumsal kimliğin tutarlılığı itibar kazanmada fayda sağlar. Nitekim, kurumların değerlerini şekillendiren kurucu girişimciler genellikle kurumda kendi değerlerini yansıttıkları için bu tutarlılığı daha kolay yakalarlar. 6. İletişimde kullanılan mesajların rakamlarla tutarlı olmasının ötesinde mantıksal bir çerçeveye, modele oturtulması da güven unsurunu artırıcı bir etki yapar. 1. Bir kurumun itibarını oluşturan en önemli unsur müşteri tatmininin yüksek olmasıdır. Bu nedenle itibar kazanmak için en öncelikli adım ürün ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi için çaba göstermektir. 2. İçte ve dışta verilen sözlerden dönmemek, sektörde bilgi ve danışma kaynağı olarak algılanmak da itibar artırmaya yardımcı olur. 3. Hata yapıldığında bunu kabullenip, çözüm üretmek, toplumun güvenini kazanmak için gerekli bir yaklaşımdır. Liderlerin Kurumsal İtibarı yükseltmek için yapmaları gerekenler
 9. 9. 1. Çok sayıda paydaşın dikkate alınması gerekir 2. İtibarın başlıca unsurları birbirleriyle bağlantılıdır 3. İtibar çok sayıda etkileşimle oluşur 4. İtibar değerlidir ve değer ölçülür 5. İtibar yönetilebilir 6. İtibar ile finansal performans bağlantılıdır 7. Görece itibar (sıralamadaki yer) finansal performansı destekler 8. İtibar ölçülebilir Kurumsal İtibar yönetiminde zincirin tüm halkaları güçlendirilmelidir. 9. İtibar elde edilebilmesinden çok daha kolay yitirilebilir 10. İtibar en iyi disiplinler arası bir yaklaşımla incelenebilir.
 10. 10. Kurumsal Yönetişim İtibar Yönetiminin Güvencesidir.  Kurumsal yönetişim, kurumların nasıl yönlendirildiği ve denetlendiğidir.  Kurumun farklı paydaşlarının, haklarının ve sorumluluklarının belirlenip, netleştirilmesi ile sağlanır.  Bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde hedef kitlesine yönelik değer yaratmasına imkan sağlayan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları ifade etmektedir.
 11. 11. Kurumsal Yönetişim İlkeleri Uygulamalarda Hayata Geçirildiği Sürece Değer Yaratır. Şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik gibi iyi yönetişim ilkelerine özen göstermek ve şirket uygulamalarının iyi tanıtılması için sürekli çaba göstermek itibar yönetimi açısından önem taşıyor. Her uygulamanın misyon, vizyon ve değerlerle bağlantısının kurulması tutarlılığı sağlamanın ve iç ve dış iletişimin etkinliğini artırmanın önemli bir aracıdır. İtibara gelecek riskleri yönetmenin en etkili yolu ise tutarlı olmaktan ve iyi bir risk planlaması yapmaktan geçiyor. ŞEFFAFLIK HESAP VEREBİLİRLİK SORUMLULUK ETKİLİLİK TUTARLILIK The ‘CRAFTED’ principles of governance; Consistency, Responsibility, Accountability, Fairness, Transparency, Effectiveness, Deployment
 12. 12. İtibar Yönetiminde davranışlarda bütünlük sağlamak sürdürülebilirliği getirir. Misyon, Vizyon doğrultusunda hareket etmek, karar almada temel politika ve prensipleri korumak Bilginin ve faaliyetlerin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde paydaşların katılım ve desteğini sağlamak, buna yönelik ortam geliştirmek Kurumlarda paydaşlarla ve her türlü işbirliği kurulan tarafla ilişkiler sağlam temelli olarak gelişir; Kurumlarda faaliyetlerin sürekliliğinin garanti altına alınmasını sağlar. Böylece, verimlilik sağlamakta, yaratılan değer artmakta ve güçlenmektedir. Tüm faaliyetlerde tutarlılık sağlanır. Katılımcılık Kurumların faaliyetlerinin vazgeçilmez unsurudur, değer yaratmak, bilinç oluşturmak, sahiplenmeyi ve sürekliliği sağlamak yönündeki katkısı ile birlikte, kurumda bilgi ve deneyimin derinleşmesini sağlar. NE OLMALI? Kurumlara KATKISI NEDİR? KATILIMCILIK TUTARLILIK
 13. 13. Sorumluluk bilinci ve sisteme dayalı uygulamalar; gücü artırır ve itibarı yükseltir. Kişiden, sisteme ve tüm kuruma uzanan sorumlulukları sahiplenme ve yerine getirme anlayışı geliştirmek ve bu yönde temel politika ve prensipleri korumak Sistemler ve uygulamalarda tüm paydaşların beklentilerini gözeterek kurguyu oluşturmak, uygulamalarda kişiye göre değil sisteme göre karar vermek yönünde kültürü oluşturmak Sorumluluk bilinci, kişi ve kuruma duyulan saygı ve güvenin vazgeçilmez unsurudur. Sorumluluklarını zamanında ve doğru şekilde yerine getiren kurumlar aynı zamanda tüm paydaşlarına karşı güçlü konumda olurlar. Adil olmak, sistem ve kural temelli işleyişi benimsemek, tüm paydaşlar gözünde güveni arttıran önemli bir unsurdur. NE OLMALI? Kurumlara KATKISI NEDİR? SORUMLULUK ADİL OLMAK
 14. 14. Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Davranışlara Dönüştürülmesi Kurumsal itibarın yönetilmesinde kritik önemdedir. Kurum içinde ve dışında ve aynı zamanda topluma karşı performans ve kaynakların kullanımı konusunda aktif açıklık /şeffaflık gereklilidir. NE OLMALI? Kuruluşlara KATKISI NEDİR? Kurum faaliyetlerinin planlanmasından uygulaması ve sonuçlarının şeffaflığının sağlanması ile güven oluşturulur ve paydaşların kuruma yönelmesini, tercih etmesini sağlar. Tüm yöneticilerin (paydaşlara) değer yaratmaya yönelik çalışmaları, tüm seviyelerde hesap verme/raporlama ve yapılan işlerin değerlendirilmesi yaklaşımının benimsenmesi beklenir Tüm Kurum faaliyetlerinde kaynakların doğru şekilde değerlendirilmesi gözetilir. Kaynak kullanımında etkinlik ve sorumluluk bilincinin gelişmesi sağlanır Başarı ve sonuç odaklı yaklaşımla kaynakları doğru yönlendirmek, doğru alanlara yönelik seçim yapmak, performans hedeflerini doğru belirlemek ölçmek Kurum faaliyetlerinde ana hedeflere, doğru hedef kitleye, doğru yöntemlerle yaklaşımın belirlenmesi ile Kritik Başarı Faktörlerinden biri olan etkililik sağlanır. Az kaynak ile maksimum etkililik yaratma potansiyeli başarı kriteridir. ŞEFFAFLIK ETKİLİLİK HESAP VEREBİLİRLİK
 15. 15. Teşekkürler! Dr. Yılmaz ARGÜDEN ARGE Danışmanlık A.Ş www.arge.com

×