Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal Sorumluluk Sunumu

 • Login to see the comments

Sosyal Sorumluluk Sunumu

 1. 1. Kurum İmajında Sosyal Sorumluluk Doç. Dr. Nejat ÖZÜPEK Hazırlayan: Merve ŞAHİN
 2. 2. Sosyal Sorumluluk Nedir? ‘’Ekonomik, sosyal, yasal, kültürel, siyasal ve dinsel bütün kurumlarla danışmalı, çoğulcu yaklaşım ve yönetim anlayışını hakim kılan; toplumsal mutluluğu kültürünün manevi ve maddi yönlerinin dengesinde bulacağını bilen; sınıfsal farklılıkların azaldığı insani değerlere ve eşitliğe yönelen; verimlilik ve yüksek performans sonucu sağlanan üretim artışının sağladığı hayat standardına sahip olan; iyimser, verimliliği yüksek, aktif bir toplum yaratmak’’ ‘tır.
 3. 3. İşletmeler Açısından Sosyal Sorumluluğun Sınırlarını Belirlemede Kullanılan Kriterler 1. Bütün işletmeler için bir tek evrensel formül yoktur. 2. İşletme daha güçlü bir kar güdüsüne sahip bir ekonomik kurum olarak düşünülmelidir. 3. İşletme uzun vadeli görüş beklentisi içinde olmalı ve geçici olarak net karı azaltabilen sosyal yönden sorumlu olduğu eylemleri uzun vadeli işletme çıkarlarıyla tutarlı bir şekilde yerine getirmelidir. 4. Bir işletme sosyal gücüyle orantılı olarak sosyal sorumluluklara sahiptir. 5. Sosyal sorumluluk işletmelerin özelliklerine göre farklılık gösterir. 6. Bireysel olarak bir işletme sadece en iyi şekilde yönetebileceği sosyal sorumlulukları seçmelidir.
 4. 4. İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Üç Temel İlkeye Göre Belirlenir Meşrutiyet İlkesi: İşletmenin kurumsal düzeydeki fonksiyonları ve gösterdiği faaliyetler itibariyle topluma karşı sorumlulukları olduğu düşüncesini ele alır. Kamu Sorumluluğu İlkesi: Bir işletme, örgütsel düzeydeki fonksiyonları itibariyle toplumdaki birincil ve ikincil ilgi alanlarıyla ilişkili olarak sorumludur. Yönetsel Takdir Edebilme Hakkı İlkesi: Bu ilke, bireysel düzeydeki fonksiyonlar ve etik aktörler olarak yöneticilerle ilgilidir.
 5. 5. Sosyal Sorumluluk Kavramın Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi 1.Dönem: Sosyal sorumluluğun medeniyet ve dinlerle başladığı dönemdir. M.S. 1100 yıllarına kadar olan bu döneme ‘’İşletme Öncesi Dönem’’ ‘de denmektedir. Mezopotamya, Çin, Eski Yunan ve Roma dahil olmak üzere ilk uygarlıkları kapsayan bu dönemde önemli sayılabilecek pratik yenilikler yapılmasa da bu toplumlarda insanların kişisel yargıları, dini inançları, etik görüşleri ve çeşitli yasalarla farkında olmadan yürütülen bir sosyal sorumluluğun olduğu belirtilmektedir. 2.Dönem: Sosyal sorumluluğun Sanayi Devrimi incesi dönemidir. M.S. 1100’den 1800’e kadar olan bu dönem, küçük tacir kapitalistlerle karakterize edilmektedir. İşletmelerin örgütlendiği dönem olarak görülebilecek 12-18 yy. arasındaki dönemde işletmeler, mal satılan dükkanlar ve tüccarların faaliyetlerini yürüttükleri ticarethanelerden oluşmaktadır. Bu sistemde sosyal sorumluluktan anlaşılan şey, işletmelerin dış piyasalardan kendi ülkesi lehine çıkar sağlaması ve dış ülkelere karşı sorumsuzca davranması şeklinde olmuştur. 3.Dönem: 1800’den 2.Dünya Savaşı’na kadar Sanayi Devrimi sonrası yıllarıdır. Bu dönem endüstriyel kapitalizm, devlet müdahaleleri ve güçlü işçi sendikalarının varlık gösterdiği bir dönem olmuştur. 1929 Ekonomik Buhranı’na kadar ABD’ de geçerliliğini koruyan kuramlara göre kuruluşun temel amacı kar etmektir, çalışanlar pasif bir öğe olarak görülmekte ve çalışanların kendi aralarında ve kuruluş dışında da çeşitli sorunları olabileceği görmezden gelinmiştir. 1920 Ekonomik Buhranı’nın etkisiyle yeni kurumlar gelişmiş ve işletmeler mekanik sistemler yerine biyolojik organizmalar olarak anılmaya başlanmıştır.
 6. 6. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar Ahlak Ahlak belirli bir insan topluluğunun ortaklaşa yaşam süreci sonunda geliştirdiği olgular bütünüdür ve bu nedenle farklı grup ve toplumlarda farklılıklar gösterir. Sürdürebilirlik Sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biridir. Sürekliliği olan, sonuçlarının ölçülebilir olması, sosyal sorumluluk başarısını gösteren etkenlerdendir
 7. 7. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar Gönüllülük Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleri ile toplumsal alanlar için kullanmaları olarak tanımlanır. Hayırseverlik İşletmelerin kar amacı gütmeyen organizasyonlara sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sunduğu olanaklardır.
 8. 8. Sosyal Sorumluluklara Destek Veren Görüşler Halkın Beklentileri Uzun Dönemli Karlar Etik Zorunluluk Kamuoyunda Olumlu İmaj Daha İyi Çevre Devlet Müdahalesini Azaltma Sorumluluk ve Güç Arasında Denge Hissedarların Çıkarları Kaynakların Sahipliği Korunma
 9. 9. Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İşletmelerin örgütsel amaçlarının dışında başka herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını ileri sürer. Bu anlayışa göre verimli çalışarak kar elde eden işletme, aynı zamanda sosyal sorumluluğunu da yerine getiriyor demektir. Bu nedenle işletme gelirlerinin daha da artmasını sağlamak için kar dağıtılmayarak iç finansmanda kullanılmalıdır. Böylece yeni yatırımlar, toplumdaki bütün insanların refahını arttıran yeni işler ortaya çıkaracak, yeni ürünlerin üretimini sağlayacaktır. Bu da işletmelerin topluma en büyük katkısını oluşturur.
 10. 10. Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İşletmelerin amacının hem toplumun önemli ve etkin üyeleri olarak toplumun yaşam standardını ve genel refahını korumak ve iyileştirmek, hem de kar elde etmek olduğunu ileri sürer. İşletmelerin sosyal sorumluluğu, işletmenin etkileşim içerisinde olduğu bütün iç ve dış çevrenin sorunlarına eğilmeyi ve bunlara en uygun çözümleri getirmeyi amaç edinen bir anlayıştır.
 11. 11. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları İşletme İçi Sorumluluk Alanları Çalışanlara Yönelik Sorumluluklar Yatırımcılara Karşı Sorumluluklar İşletme Dışı Sorumluluk Alanları Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluklar Tüketicilere Yönelik Sorumluluklar Çevreye Yönelik Sorumluluklar Siyasal Sisteme Karşı Sorumluluklar Eğitim ve Kültürle İlgili Sorumluluklar Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluklar Demokrasi ve İnsan Hakları İle İlgili Sorumluluklar
 12. 12. İşletmenin Sorumlu Olduğu Alanlar Çalışanlara karşı her türlü maddi ve manevi tatmini sağlayarak onları motive etmek Tüketiciye hizmet etmek ve korumak Bireylerin refah ve mutluluğu için çalışmak İşsizlik, sefalet, hastalık vb. Sorunlara karşı kendini görevli sayarak çözüm için üstüne düşeni yapmak Normal piyasa koşullarını sağlamak için uğraşmak Servet ve gelir dağılımında toplumda adaleti sağlamak için üzerine düşeni yapmak Doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve korunmasını sağlamak Çevre kirliliğine yol açmamak veya gerekli önlemleri almak Çevresindeki sanatsal, kültürel varlıkları ve faaliyetleri korumak ve desteklemek Sadece ulusal sınırlar içinde değil, kültürel çapta sorumlu olduğunu bilmek ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek
 13. 13. Ekolojik Çevreye Karşı Sorumluluk İnsan; aklı, zekası, teknolojik ve yönetsel gücü ile canlı cansız doğa üzerindeki etkisini artırarak, var olan dengeyi değiştirme olanağına kavuşmuştur. Böylece insan, kendisi dışındaki varlıklar yönünden, hem ortamın bir öğesi hem de tüm doğal dengeyi bozabilecek kadar güçlü bir öğesi haline gelmiştir. Doğal çevre sorunları; Küresel Isınma/Sera Etkisi Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Gürültü Kirliliği
 14. 14. Tüketicilere Karşı Sorumluluk Tüketicilerin haklarının korunması, sosyal sorumluluk uygulamalarının en büyük bölümünü oluşturur. Tüketicilik, iş dünyasının karar verirken, tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması yönündeki toplum talepleri, oldukça büyük sosyal ve ekonomik hareket haline gelmiştir. Tüketicilere karşı sorumluluk, müşterinin istediği mal veya hizmetin, istediği yer ve zamanda ödemeyi kabul edeceği fiyattan satılmasını kapsar. Reklamlarda dürüst davranmak, müşteriye malı tanıtmak ve tanıtılanları satmak, malların bakım ve onarımında müşteriye hizmet etmek işletmenin tüketicilere karşı sorumluluklarının bir kısmını oluşturur.
 15. 15. Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluk Şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve pazarda rekabetçi avantaj yakalayabilmeleri için iş dünyasının, toplumun toplumsal sorunların çözümü konusunda iş dünyasından beklentilerine duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu duyarlılığı gösteremeyen şirketler, tüketici boykotları gibi baskılara maruz kalmakta ve imajı kötüleşen şirketin yeni pazara açılma şansı ortadan kalkmakta, hatta mevcut Pazar payını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşletmeler de yöneticiler, finansal karlılığı artırmayı uzun vadeli olarak düşünmelidirler. Böylece sosyal sorumluluklarını kabul ederek bunun getireceği maliyetlerle yaşamalıdırlar. Bunun yanı sıra toplumun gelişmesinde aktif rol oynamalıdırlar.
 16. 16. Çalışanlara Karşı Sorumluluk Şirketin temel kaynaklarından biri olan insan, sosyal sorumluluk uygulamalarının ilk etapta göz önünde bulundurulması gereken boyutudur. Günümüzde değerler ve beklentiler giderek değişmekte, çalışanlar sadece ekonomik değerlerle tatmin olmamakta, manevi tatmin, kendini geliştirme ve hem kendilerine hem de yakınlarına ayırabilecekleri zaman açısından çalışma hayatını değerlendirmektedirler. Çalışanlar beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin edilmediyse, onlardan verimli bir çalışma ve moral beklemek olanaksızdır.
 17. 17. Yatırımcılara Karşı Sorumluluk Yatırımcıların kurumdan temel beklentileri; kendileri için gelir elde etmesidir. Ancak, tek beklentileri bu olarak belirlemek yanlış olacaktır. Bunun yanı sıra şirketlerin yatırımcılara karşı diğer bir sorumluluğu ‘yatırımcıların bilgi edinme haklarına saygılı olmak’ tır. Küreselleşmeyle birlikte mal ve hizmet ticareti, sınır tanımayan bir yapıya kavuşmuştur. Bunun sonucunda da yatırımcılar, dünyanın her hangi bir yerindeki şirkete ortak olma olanağına kavuşmuşlardır. Küreselleşmenin dolaylı bir sonucu da, yatırımcıların haklarının uluslararası ortamda korunması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.
 18. 18. Siyasal Sisteme Karşı Sorumluluk Siyasal sorumluluk, bir şirketin, her hangi bir parti veya siyasi lidere, seçim öncesi veya sonrasında desteklemesi, maddi yardımda bulunması ve o parti yahut lider lehine çalışması olarak algılanmamalıdır. Ülkenin siyasal sorunları üzerine kafa yormak, bu sorunların çözüm yollarını aramak, çözüm için çeşitli çalışmalar yapmak siyasal sorumluluk içinde değerlendirilebilir.
 19. 19. Eğitim ve Kültürle İlgili Sorumluluk Hemen hemen her örgüt, eğitime yönelik sosyal sorumluluğu konusunda ciddi bir ilgiye ve kaygıya sahiptir. Örgüt çevresinde bulunan eğitim kuruluşlarına da gereken ilgiyi ve önemi göstermek zorundadır. Çünkü işletme kalifiye çalışan ve yönetici sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığında değişime ayak uyduramayacaktır. Bu nedenle işletme, insan kaynaklarının eğitimi konusunda gereken hassasiyeti göstermelidir. Aynı zamanda işletme, eğitim kurumlarına gerekli maddi ve manevi desteği vermelidir.
 20. 20. Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluk Günümüzde bütün işletmeler, toplumun ekonomik ve sosyal refahına ve yaşam kalitesine katkıda bulunmaya ve toplumun beklentilerine cevap vermeye, bu doğrultuda insanların refahını ve iyi niyetini geliştiren programları taahhüt etmeye davet edilmektedir. Sağlık ve sosyal refah projeleri işletmelerin toplumda olumlu bir izlenim yaratmasını sağlayacaktır. Bu durum işletmeyi hem çalışanlar açısından cazip kılacak hem de potansiyel yatırımcıları etkileyecektir.
 21. 21. Demokrasi ve İnsan Hakları ile İlgili Sorumluluk İşletmeler, ekonomik gücünü kullanarak siyasi hayata müdehale etmek yerine, temiz siyaset temiz yönetim ideali ile, insan haklarının gelişimine ve her düzeyde uzlaşma ve diyaloğun vazgeçilmez kavramlar olarak hayat bulacağı, iç tutarlılığı ve yapıcılığı yüksek, zaaflardan arınmış bir demokratik zeminin oluşumuna katkıda bulunan ve düzene kavuşturan bir misyon kadar, demokratik altyapının oluşturulmasına katkıda bulunarak, demokrasinin ve katılımcı siyasal kültürün gelişmesine de güç kazandıracaktır. İnsan hakları; milliyet, cinsiyet, ırk, din veya sosyal grup ayrımı yapılmadan tüm insanlara karşı takınılacak tutumları belirleyen standartlardır. Aslında insan hakları, hükümetlerin ve devletlerin bireyler üzerindeki karar yetkilerini kısıtlamak için geliştirildiyse de birçok özel sektör uygulamalarına yön verirler ve özel sektör kararlarında belirleyici olabilirler.
 22. 22. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Adımları  Araştırma  Fikir  Projenin Oluşturulması ve Strateji  Planlama  Uygulama  Ölçme
 23. 23. Sosyal Sorumluluk Projeleri Neye Göre Belirlenmeli? Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli. Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli. Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli.
 24. 24. Avantaj ve Dezavantajlar Avantajlar: Marka bilinirliği, marka sadakati, şirketlerin kamuoyundaki imajını ve saygınlığını artırır. Aidiyet duyguları gelişir. Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya, değer vermeye başlarlar. Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir.  Yatırımcılara karşı cazibe artar.
 25. 25. Avantaj ve Dezavantajlar Dezavantaj:  Sosyal faaliyetler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.  İşletme sahiplerinin, ortaklarının ve ya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir
 26. 26. Sosyal Sorumlulukla İlgili Güncel Bilgiler Türkiye'nin Sosyal Sorumluluk Liderleri Capital dergisinin 2012 araştırmasının halk sonuçlarında en başarılı ilk beş şirket: Sabancı Holding, Turkcell , Koç Holding, Yıldız Holding ve Arçelik oldu. Kamuoyunun en çok takdir ettiği çalışma "Baba Beni Okula Gönder" olurken, onu Turkcell'in "Kardelenler" projesi takip etti
 27. 27. Örnek Projeler ÖRNEK PROJELER
 28. 28. Kardelenler-Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Eğitim Ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp genç kızların meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 5 bin kız öğrenciye öğrenim bursu sağlandı.
 29. 29. Çevre Opet ile Temiz Tuvalet Kampanyası Türkiye'de yapılan en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden. Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden OPET Eğitim Ekibi, yurt genelinde 72 ili gezerek 1 milyon kilometre yol kat etti. 700 saat eğitimle 300 binin üzerinde kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirildi.
 30. 30. Brisa- Farım da Açık Yolum da Brisa'nın Bridgestone markası ile yürüttüğü bu kampanya, dünyanın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, önce İstanbul'da daha sonra diğer illerdeki benzin istasyonlarına gelen sürücülere tek tek, gündüz farının yararları anlatıldı. Otomobillerine, diğer sürücülere örnek olması için "Farım da hep açık yolum da" yazılı sticker'lar yapıştırılarak bilinç oluşturulması amaçlandı. Çevre ve Sağlık
 31. 31. Avon ile Meme Kanserine Karşı Bilinçlendirme Mücadelesi Sağlık Avon kampanyasının Türkiye ayağını oluşturan çalışmalar sonunda oluşturulan fonlarla devlet hastanelerine mamografi cihazları bağışlanıyor. Kadınlar hastalık ve mücadele yöntemleri konusunda bilinçlendiriliyor.
 32. 32. Sosyal Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 33. 33. ‘’Gerçek aslında burada, sadece eşit dağılmış durumda değil.’’ William Gibson (‘Cyberspace’ terimini bulan Kanada’lı Sci-fi yazarıdır)
 34. 34. 21. Yüzyıl ENSTRÜMENTAL BAĞLI ZEKİ İş gücü Üretim ArzCHAIN Bireyler Ulaşım Tesisler Teknoloji Artık, hemen hemen her şeyin durumunu ölçme, hissetme ve görme imkanımız var. Bireyler ve sistemler artık tamamen yeni şekillerde iletişim halindedirler. Değişikliklere çabuk cevap verebiliyor ve bazı durumları öngörerek daha iyi sonuç alabiliyoruz.
 35. 35. “ Medya mesajdır. Ünlü Kanadalı düşünür Marshall McLuhan’ın söylediği gibi; içerikten ziyade kullanılan medya hayatı değiştiriyor. “
 36. 36. Kullanıcıları ’elçi’ ye dönüştüren birey düşünen farkında meşgul Eyleme geçmeye hazır beğenen EYLEM Sosyal Megafon
 37. 37. KSS’i nasıl tanımlarsınız? Yardımseverlik? Çevresel etki? Çalışanların gönüllülüğü? Halkla ilişkiler? Şeffaflık? Sponsorluk? İnsan kaynakları? Risk yönetimi? Sürdürülebilir gelişim? Kurumsal yönetim? Etik anlayış? Güvenilir ürünler? Sosyal problemlerin çözümü? Orijinal tanım-Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009
 38. 38. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 2001 yılında Avrupa Birliği KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.”
 39. 39. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teorik Temelleri Sosyal paydaşlar teorisi Toplumsal sözleşme teorisi Sosyal adalet teorisi Haklar teorisi Deontolojik teorisi
 40. 40. Sosyal Paydaşlar Teorisi Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar kötü olursa o kadar zor olacaktır.
 41. 41. Toplumsal Sözleşme Teorisi Toplum; bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık sözleşmelerden oluşmaktadır. Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemesi durumunda toplum, şirketlere verdiği faaliyet lisansını geri alabilecektir.
 42. 42. Sosyal Adalet Teorisi  Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında nasıl ve hangi ilkelere göre dağıtıldığı üzerine yoğunlaşır.  Sadece zengin ve güçlü olanın değil toplumun tüm üyelerinin ihtiyaçlarının dikkate alındığı toplum adil bir toplumdur.
 43. 43. Haklar Teorisi İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı üzerine odaklanmaktadır. Şirketin ortakları bir takım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak onlara çalışanlarını yerel toplum üyelerinin ve diğer menfaat sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetkisi vermez.
 44. 44. Deontolojik Teori Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan diğer herkesin ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek davranma durumundadır.
 45. 45. Web 1.0 ve KSS 1.0 Web 1.0  Enformasyon kaynağı  Netscape vb. yenilikçiler  Microsoft vb. ana oyuncular  Standard PC donanım & yazılım KSS 1.0  İlham kaynağı broşürler  Traidcraft vb. yenilikçiler  Walmart vb. ana oyuncular  Standard KSS kodları & kuralları
 46. 46. Web 2.0 ve KSS 2.0 Web 2.0  Toplu akıl  İşbirlikçi ağlar  Kullanıcı katılımı  Sosyal medya  Bilgi organizasyonu  Beta testleri  Yeni bir felsefe KSS 2.0  Evrensel bir alan  Yenilikçi ortaklıklar  Paydaşların katılımı  Eş-zamanlı raporlama  Sosyal kuruluş  Yeni iş modelleri
 47. 47. KSS 2.0: İşin Yeni DNA sı KSS, eğer bir organizasyonun DNA sının bir parçasıysa esneklik gösterebilir; yani değişken pazarları, inip çıkan kazançları ve finansal krizleri kurumsal kültürle, stratejiyle ve yönetim sistemleriyle bütünleşikse aşabilir.” – Wayne Visser, 2008 KSS 2.0 Değer yaratma İyi yönetim Toplumsal katkı Çevresel bütünlük
 48. 48. KSS 2.0 Modeli Hedef Ekonomik gelişim Göstergeler Faydalı ürünler DNA Kodu Değer yaratma İyi yönetim Çevresel bütünlük Kurumsal verimlilik Paydaşların katılımı Sürdürülebilir ekosistemler Etik anlayış Hayırseverlik Yenilenebilir kaynaklar Toplumsal katkı Şeffaflık Wayne Visser, 2008
 49. 49. Sosyal Medya Nasıl Yardımcı Olabilir?
 50. 50. “Gruplar aracılığıyla yayılan fikirler bireysel olarak yayılanlardan çok daha güçlüdür.” Seth Godin (Emarketing yazarı)
 51. 51. Erişimi arttırır. Zamanı azaltır. Sosyal ağ Sosyal bağlar& geniş topuluklar Tanıdıklar Güven yaratın. Sanal trafik Aile ve arkadaşlar Faaliyetlerinizin artan şeffaflığı sayesinde farkındalık yaratın. • Mesajlarınızı daha güvenilir ve değer verilir olan düşünce liderlerine iletin. • Sanal topluluklar oluşturun. İki yönlü diyalog oluşturun. oluşturun. •Değerli öngörüler edinin. Siz
 52. 52. Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı Anlamlı bir hareket başlatın Araçlarınızın program içeriğinize uygun&yenilikçi olduğundan emin olun Gönüllülük süreçlerinizi radikal bir şekilde basitleştirin Yaratıcı liderlik unsurları katın Sonuçları değerlendirirken dürüst olun
 53. 53. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Daha çok ulusal ölçekte incelediğimiz kurumsal sosyal sorumluluğu küresel ölçekte inceleyecek olursak karşımıza neler çıkar?
 54. 54. Başarılı Örnekler Aygaz Geleceğin müşterileri olarak tanımladığı çocukları da ihmal etmeyerek bilgilendirilmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. 2002 yılında ilkokul öğrencilerini yangın, deprem, ilkyardım, trafik ve ev-okul kazalarına ilişkin konularda eğitmeyi amaçlayan ‘Dikkatli Çocuk’ kampanyasını bu amaçla gerçekleştirmiştir. Ateşböceği eğitim birimleri projesi ve “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kampanyası da şirketin farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği KSS çalışmaları arasındadır. Raporları halka açıktır ve seçkin üniversitelerce değerlendirilerek geribildirim raporu elde edilir.
 55. 55. Başarılı Örnekler Eczacıbaşı –İpek Kâğıt Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda Türkiye’de 589,000 kişi dışkı yoluyla bulaşan ve tuvalet kâğıdı kullanımı ve basit kişisel hijyen önlemleriyle kolaylıkla önlenebilecek olan hastalıklara maruz kalmıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki hane başına düşen yıllık tuvalet kâğıdı tüketimi 580 gram ile Avrupa’da 6.9 kg olan tüketimin %8’i kadardır. Bu bağlamda İpek Kâğıt, son altı yıldır özellikle 7–11 yaş arası çocuklarını hedef alan kişisel hijyen kursları düzenlemiş ve yaklaşık 4.3 milyon öğrenciye ulaşmıştır. İlköğretim Kişisel Hijyen Eğitimi Projesi ile ülke çapında ilkokul öğrencilerine kişisel hijyenin temelleri öğretilerek, daha iyi sağlık ve yaşam standartlarının sağlanabilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’de sağlık şartlarını iyileştirmeyi, hijyen kuralları ile ilgili bilgi ve bilinci arttırmayı amaçlarken, tuvalet kâğıdı tüketimini artırarak sektör liderlerinden biri olan İpek Kâğıt’ın uzun vadede kazanımlarına de hizmet etmektedir. Bu yöntemle proje her iki taraf içinde fayda yaratmakta ve sosyal kalkınma için olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.
 56. 56. Teşekkür Ederim

×