Successfully reported this slideshow.

Ajusts d'estalvi i eficiència energètica 2011. Fòrum Ambiental - XIII Jornada INGECAL

705 views

Published on

Presentació: Avanç de la convocatòria d'ajuts d'estalvi i eficiència energètica 2011. Fòrum Ambiental a la XIII Jornada anual d'INGECAL a ESADE Creapolis el 10/11/2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajusts d'estalvi i eficiència energètica 2011. Fòrum Ambiental - XIII Jornada INGECAL

 1. 1. Avanç de la convocatòriad’ajuts d’estalvi i eficiènciaenergèticaConvocatòria 2011(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre de subvencions) Octubre 2011
 2. 2. ÍNDEX Introducció als Ajuts EEE. Característiques principals de l’odre. Línies, beneficiaris i temporalitat. Novetats en la tramitació 2 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 3. 3. L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA Concepte Reducció Destinatari Eina Estalvi Consums Persones Cultura i formació Energètic innecessaris Incorporació de Equips tecnologia eficient Eficiència Pèrdues Energètica evitables Gestió automàtica amb Operació noves tecnologies 3 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 4. 4. QUINA ENERGIA S’HA D’ESTALVIAR? Energia Tipus Pèrdues degudes a manca Inútil evitable de rendiment energètic: Eficiència Utilització (incandescència, ... ) Innecessària Malbaratament, excés: Utilitzada (excessos d’intensitat, ... ) No bàsica: enllumenat Prescindible Estalvi Utilització (suntuari, ornamental, ... ) Necessària Bàsica: (necessitats Imprescindible essencials, seguretat, etc.. ) 4 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 5. 5. FINALITAT DELS AJUTS Poden ser un incentiu per donar prioritat a una inversió en eficiència energètica. L’oportunitat de l’ajut pot determinar l’avançament d’inversions viables però no urgents. Donen un senyal de l’Administració sobre la importància de les inversions en eficiència energètica. Orienten des de l’Administració les solucions més adients en cada sector consumidor d’energia. 5 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 6. 6. LÍNIES GENERALS: CONCURSAL vs REGLADA Règim reglat vs concursal Des del punt de vista del règim, cal destacar dos aspectes importants: • Els ajuts en règim de concurrència competitiva, és a dir, aquelles que es valoren segons els criteris esmentats en l’ordre de subvenció. A partir de l’endemà del darrer dia de presentació establert a les bases, es fa la seva valoració. Això vol dir que el moment de presentació de les sol·licituds no té cap rellevància especial, dins el termini establert, però si que en té, plasmar a la memòria del projecte allò que el prioritzarà segons els criteris de valoració. • Els ajuts en règim reglat, al contrari de les competitives, es van qualificant i adjudicant per ordre d’entrada a l’ICAEN. Per tant, es recomana la màxima rapidesa en la presentació de les sol·licituds. • Es publicarà l’ordre d’ajut al novembre del 2011 que incorpora 14 actuacions en règim concursal i 14 en règim reglat: 6 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 7. 7. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ORDRE D’AJUTS RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, sota criteris de valoració • AC-1 Inversions en tecnologies de millora de l’eficiència energètica en explotacions agràries. • CC-1 Cogeneracions al sector no industrial. • CC-2 MicroCogeneracions fins a 150kWe. • EC-1 Millora de leficiència energètica de lequipament específic del sector terciari. • IC-1 Inversions o renovació en tecnologies energèticament eficients a la indústria. • PC-1 Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de potabilització, proveïment,depuració d’aigües residuals i dessalinització. • SC-1 Inversions o renovació en xarxes urbanes de calor i fred. • TC-1 Elaboració de plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients. • TC-2 Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d’empresa (PDE). • TC-3 Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric. • TC-4 Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats. • TC-5 Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats. • TC-6 Sistemes de bicicleta pública. • TC-7 Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies. 7 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 8. 8. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ORDRE D’AJUTS RÈGIM REGLAT per ordre d’entrada fins esgotar partida pressupostària. • AR-1 Auditories energètiques en explotacions agràries. • CR-1 Auditories energètiques i estudis de viabilitat a plantes de cogeneració. • ER-1 Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i enllumenat. • ER-2 Estudis per a la millora de la Qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions importants. • ER-3 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a lenllumenat interior dedificis públics i privats existents. • ER-4 Millora de leficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents. • ER-5 Rehabilitació energètica de lenvolupant tèrmica dels edificis existents. • ER-6 Construcció de nous edificis amb alta qualificació d’eficiència energètica. • ER-7 Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors existents en edificis. • IR-1 Auditories energètiques a la indústria i estudis d’externalització cap a empreses de serveis energètics. • IR-2 Implantació de la norma ISO-50.001 de sistemes de gestió energètica. • PR-1 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent. • TR-1 Renovació del parc de vehicles tipus turisme. • TR-2 Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial. 8 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 9. 9. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ORDRE D’AJUTS Règim de Mínimis Els ajuts estan subjectes als ajuts de “mínimis”, segons el Reglament 1998/2006 de la Comissió, relatiu a laplicació dels articles 87 i 88 • Per a entitats d’activitat econòmica: ajut màxim de 200.000 € per empresa en els últims 3 anys fiscals. • En cas d’empreses que operin en el sector del transport per carretera l’ajuda total mínimis no pot ser superior a 100.000 €. • En cas d’empreses dedicades a la producció de productes agrícoles subvenció màxima de 7.500 euros en els últims 3 anys fiscals. • Per la resta de beneficiaris el límit per convocatòria és 300.000 € per actuació i 1.000.000 € per beneficiari. 9 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 10. 10. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ORDRE D’AJUTS Règim General d’Exempció En la convocatòria del 2011 per aquelles línies que s’ha previst que alguns dels beneficiaris es trobin rebassant els màxims imports d’ajut delimitat pel reglament de mínimis (AC-1, AR-1, CC-1, CC-2, IC-1, PC-1, SC-1, TC-5, TR-1 i TR-2), es dóna la possibilitat de presentar la sol·licitud en el Règim General d’Exempció subjectes al Reglament (CE) nº 1857/2006 per agrícoles i 800/2008 per a la resta de beneficiaris, i amb els següents requisits: • S’haurà de justificar el caràcter incentivador de l’ajut. (800/2008 data publicació ordre, 1857/2006 data carta d’atorgament i 2008/C 82/01 Directrius Comunitàries, data de sol·licitud). • Es considerarà cost subvencionable (base sobre el que aplica la intensitat d’ajut pel RGE) el diferencial d’inversió entre els costos del projecte eficient proposat, indicats anteriorment, i els costos de la tecnologia de referència. • Pels ajuts de les línies TC-5, TR-1 i TR-2 subjectes al Règim General d’Exempció, es considerarà cost subvencionable els costos d’inversió suplementaris necessaris per a aconseguir un nivell de protecció del medi ambient superior l’exigit per les normes comunitàries. 10 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 11. 11. LÍNIALS GENERALS: TEMPORALITAT DELS AJUTS 2011 El termini per a la presentació de les sol·licituds d’ajut sestendrà des de la data de publicació de l’ordre fins a 45 dies naturals després. Són objecte de subvenció els projectes i les actuacions, realitzades dins el territori català, executades: • En el cas de les línies AR-1, CR-1, EC-1, ER-1, ER-2, ER-3, ER-4, ER-7, IR-1, IR-2, PR-1, TC-3, TC-4, TC-7, TR-1 i TR-2 les actuacions s’hauran de realitzar entre l’1 de gener de 2011 i el 10 de setembre de 2012, però si van per Règim General d’Exempció des de l’endemà de la data de publicació de l’ordre, excepte per l’AR-1 que és lendemà de la data d’atorgament. • En el cas de les línies IC-1, PC-1, TC-1,TC-2 i TC-5 les actuacions hauran de ser realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 10 de desembre de 2012, però si van per Règim General d’Exempció des de l’endemà de la data de publicació de l’ordre. • En el cas de les línies AC-1,CC-1, CC-2 i SC-1 les actuacions hauran de ser realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 8 de març de 2013, però si van per Règim General d’Exempció, que és des de la data d’atorgament, excepte per la SC-1 des de la data de sol·licitud. • TC-6 les actuacions hauran de ser realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 10 de setembre de 2013. • En el cas de les línies ER-5 i ER-6 entre l’1 de gener de 2011 i el 9 de setembre de 2014. 11 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 12. 12. LÍNIALS GENERALS: DOTACIONS 2011 PER LÍNIA (I) altres altres ens consorcis institucions dependents dependents entitats Epígr empreses fundacio sense finalitat corporacions Línia actuació Total (€) famílies de de dret públic af privades ns de lucre i locals altres ens corporacions corporacions Generalitat corporatius locals locals Inversions en tecnologies de millora de AC-1 l’eficiència energètica en explotacions agràries 59.000 € 50.000 € - € 1.000 € 1.000 € - € 1.000 € 1.000 € 5.000 € Auditories energètiques en explotacions AR-1 agràries 60.000 € 46.000 € - € 1.000 € 1.000 € - € 1.000 € 1.000 € 10.000 € Cogeneracions al sector no industrial CC-1 520.000 € 375.000 € 1.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 64.000 € 20.000 € - € MicroCogeneracions CC-2 607.000 € 442.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 38.000 € 20.000 € 47.000 € - € Auditories Energètiques i Estudis de Viabilitat CR-1 a plantes de Cogeneració 320.000 € 240.000 € 10.000 € 6.000 € 12.000 € 33.000 € 9.000 € 10.000 € - € Millora de leficiència energètica de EC-1 lequipament específic del sector terciari 367.000 € 362.000 € - € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € - € - € Auditories energètiques d’edificis, serveis no ER-1 industrials i denllumenat 560.000 € 100.000 € 8.000 € 11.000 € 31.000 € 339.000 € 66.000 € 5.000 € - € Estudis per a la millora de la Qualificació ER-2 deficiència energètica d’edificis de nova 117.000 € 31.000 € 13.000 € 16.000 € 3.000 € 11.000 € 43.000 € - € - € construcció i rehabilitacions importants Adquisició i instal•lació de tecnologies ER-3 eficients a lenllumenat interior i de façanes 2.019.000 € 1.376.000 € 29.000 € 51.000 € 354.000 € 110.000 € 69.000 € 30.000 € - € dedificis públics i privats existents Millora de leficiència energètica de les ER-4 instal•lacions tèrmiques dels edificis existents 1.834.000 € 1.040.000 € 161.000 € 69.000 € 222.000 € 132.000 € 43.000 € 167.000 € - € Rehabilitació energètica de lenvolupant ER-5 tèrmica dels edificis existents 777.000 € 720.000 € 1.150.000 € 161.000 € 254.000 € 140.000 € 51.000 € 51.000 € - € Construcció de nous edificis amb alta ER-6 qualificació energètica 1.948.000 € 944.000 € 118.000 € 58.000 € 1.000 € 172.000 € 654.000 € 1.000 € - € Millora de l’eficiència energètica en les ER-7 instal•lacions d’ascensors existents en els 93.000 € 23.000 € 53.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € - € - € edificis Inversions o renovació en tecnologies IC-1 energèticament eficients a la industria 7.534.000 € 7.534.000 € - € - € - € - € - € - € - € Auditories Energètiques a la indústria i estudis IR-1 d’externalització cap a empreses de serveis 604.000 € 449.000 € - € 5.000 € 5.000 € 90.000 € 50.000 € 5.000 € - € energètics. Implantació de la Norma ISO-50.001 de IR-2 sistemes de gestió energètica 28.000 € 13.000 € - € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € - € 12 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 13. 13. LÍNIALS GENERALS: DOTACIONS 2011 PER LÍNIA (i lI) altres altres ens consorcis entitats institucions dependents dependents dret Epígr empreses fundacion corporacio Línia actuació Total (€) famílies sense finalitat de de públic af privades s ns locals de lucre i altres corporacions corporacions Generali ens corporatius locals locals tat Millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions actuals de potabilització, - - - PC-1 681.000 € abastament, depuració d’aigües 352.000 € € € € 83.000 € 150.000 € 91.000 € 5.000 € residuals i dessalinització Adquisició i instal•lació de tecnologies - - - PR-1 2.276.000 € eficients a lenllumenat exterior existent 434.000 € € € € 1.785.000 € 2.000 € 55.000 € - € Inversions o renovació en xarxes 25.000 SC-1 858.000 € urbanes de calor i fred 427.000 € 1.000 € 25.000 € € 330.000 € 25.000 € 25.000 € - € Elaboració de plans de mobilitat - - 55.000 TC-1 386.000 € urbana (PMU) energèticament eficients - € € € € 250.000 € 50.000 € 31.000 € - € Estudis de viabilitat i Actuacions pilot en el marc dels Plans de mobilitat urbà - 2.000 TC-2 21.000 € (PMU) i Plans de desplaçament 2.000 € € 2.000 € € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - € d’empresa (PDE) Experiències pilot en Plans de Mobilitat - - - TC-3 98.000 € del Vehicle Elèctric 30.000 € € € € 3.000 € 17.000 € 48.000 € - € Estacions de recàrrega elèctrica per a - 4.000 TC-4 282.000 € vehicles matriculats 150.000 € € 50.000 € € 16.000 € 35.000 € 27.000 € - € Estacions de recàrrega de GNC/GLP - - - TC-5 247.000 € per a vehicles matriculats 188.000 € € € € - € 59.000 € - € - € Sistemes de bicicleta pública - - - TC-6 69.000 € 34.000 € € € € 35.000 € - € - € - € Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per - - TC-7 247.000 € carretera, ja siguin de viatgers o de 197.000 € € 2.000 € € - € - € 48.000 € - € mercaderies Renovació del parc de vehicles tipus 10.000 TR-1 925.000 € turisme 485.000 € 289.000 € 100.000 € € 2.000 € 7.000 € 32.000 € - € Renovació del parc de vehicles i - - TR-2 463.000 € material mòbil industrial 422.000 € € 21.000 € € 20.000 € - € - € - € TOTAL 24.000.000 € 16.466.000 € 1.853.000 € 633.000 € 1.029.000 € 3.620.000 € 1.426.000 € 703.000 € 20.000 € 13 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 14. 14. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA A L’EDIFICACIÓ 14(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 15. 15. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ % màxim dajut Epígraf Línia actuació Total (€) cost elegible Millora de leficiència energètica de lequipament 22% EC-1 367.000 € específic del sector terciari 200.000€ 75% Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i ER-1 3.500€ 560.000 € enllumenat. Enllumenat 50.000€ Estudi per a la millora de la Qualificació d’eficiència 75% ER-2 energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions 117.000 € 9.000€ importants Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a 22% ER-3 2.019.000 € lenllumenat interior dedificis públics i privats existents 50.000€ Millora de leficiència energètica de les instal·lacions 22% ER-4 1.834.000 € tèrmiques dels edificis existents 200.000€ Rehabilitació energètica de lenvolupant tèrmica dels 22% ER-5 777.000 € edificis existents d’ús diferent al d’habitatge 200.000€ Construcció de nous edificis amb alta qualificació 15-50 € /m2 ER-6 1.946.000 € d’eficiència energètica 200.000€ Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions 35% ER-7 93.000 € d’ascensors existents en els edificis 3.300€ 15 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 16. 16. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ EC-1 Millora de leficiència energètica de lequipament específic del sector terciari • Substitució o millora dequipaments existents per equipaments dalta eficiència energètica específics del sector terciari, com poden ser, a tall dexemple, les màquines de bugaderia, les cuines industrials, els equips per a la reparació dautomòbils, les cambres frigorífiques, sistemes informàtics d’estalvi a zones de feina que depenen de servidors, etc. • Queden específicament exclosos daquesta subvenció els equips de climatització o generació daigua calenta sanitària, els vehicles de lempresa, lenllumenat interior o exterior, etc., subvencionats en altres línies daquesta ordre. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 22% 200.000€ 16 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 17. 17. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓER-1 Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials i enllumenat • Auditories energètiques globals i parcials, que examinin i proposin millores en la relació entre les fonts energètiques, els usos energètics i els productes o serveis generats. • S’haurà d’incloure l’avaluació energètica i econòmica de totes les propostes de millora, de manera que es puguin analitzar els paràmetres financers que defineixen la viabilitat d’aquestes. Serà condició indispensable per obtenir la subvenció que hi consti el quadre resum de recomanacions i el quadre resum d’equips consumidors. • En el cas de les auditories energètiques d’edificis, s’haurà de justificar la implementació de totes o alguna de les mesures recomanades pels auditors abans del 8 de març de 2013. NOU!! Aquestes actuacions han de sumar, com a mínim, el 10% de l’estalvi energètic potencial detectat a l’auditoria. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 3.500€ 75% Enllumenat 50.000€ 17 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 18. 18. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ ER-2 Estudis per a la millora de la qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions importants • Es subvencionen els costos de l’enginyeria requerida per qualificar energèticament l’edifici amb una qualificació A o B. • Caldrà afegir un estudi que inclogui: a) Un anàlisi detallat de l’estalvi energètic associat a les mesures o tecnologies que s’hi proposen. b) Els estalvis econòmics associats a l’estalvi. c) El pressupost de les possibles actuacions. d) El període de retorn de la inversió relacionat amb l’estalvi energètic obtingut. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 75% 9.000€ 18 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 19. 19. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ ER-3 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior d’edificis públics i privats existents Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat interior d’edificis existents (reducció mínima d’un 25% d’energia amb la renovació). Si edifici residencial, primera residència. • Substitució de: làmpades existents, del balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic i de lluminàries per d’alta eficiència • Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica o de regulació de la intensitat lluminosa, de detectors de presència, de sistemes de control i gestió, de sistemes d’eficiència energètica en enllumenat de façanes de conducció de llum natural. Ajut del 22% del cost elegible, excepte quan les actuacions objecte de la mesura siguin anàlogues a Plan 2000 ESE. Això és: Els edificis propietat de l’administració pública o dels seus organismes o societats dependents, amb un consum energètic i manteniment de les instal·lacions consumidores d’energia superior a 200.000€/any, tindran subvencions del 20%, no del 22%, siguin o no actuacions sota un model ESE. Aquells edificis que no són susceptibles de 2000ESE tindran el 22% tant si és una actuació ESE com si no. % màxim dajut cost elegible Ajut màxim 22% 50.000€ 19 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 20. 20. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ ER-4 Millora de leficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents Ajut del 22% del cost elegible, excepte quan les actuacions objecte de la mesura siguin anàlogues a Plan 2000 ESE. Això és: Els edificis propietat de l’administració pública o dels seus organismes o societats dependents, amb un consum energètic i manteniment de les instal·lacions consumidores d’energia superior a 200.000€/any, tindran subvencions del 20%, no del 22%, siguin o no actuacions sota un model ESE. • Aquesta actuació ha dobtenir un estalvi mínim del 20% del consum denergia de la instal·lació substituïda o modificada. • En el cas de substitució de sistemes de calefacció o aigua calenta sanitària elèctrics amb acumulació i tarifa nocturna per calderes que facin servir líquids o gasos combustibles, la subvenció serà dun 35% del cost elegible en instal·lacions individuals i dun 40% en instal·lacions col·lectives. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 22% 200.000€ 20 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 21. 21. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ ER-5 Rehabilitació energètica de lenvolupant tèrmica dels edificis existents d’ús diferent al d’habitatge • Actuacions que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica de calefacció o refrigeració de l’edifici, mitjançant actuacions sobre la seva envolupant tèrmica i que es justifiquin documentalment. No s’inclou habitatge. • Ajut del 22% del cost elegible, excepte quan les actuacions objecte de la mesura siguin anàlogues a Plan 2000 ESE. Això és: Els edificis propietat de l’administració pública o dels seus organismes o societats dependents, amb un consum energètic i manteniment de les instal·lacions consumidores d’energia superior a 200.000€/any, tindran subvencions del 20%, no del 22%, siguin o no actuacions sota un model ESE. Aquells edificis que no són susceptibles de 2000ESE tindran el 22% tant si és una actuació ESE com si no. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 22% 200.000 € 21 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 22. 22. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓER-6 Construcció de nous edificis amb alta qualificació d’eficiència energètica • Actuacions que permetin que un edifici arribi a obtenir una qualificació energètica final A o B, en Fase de Projecte i demostrada al final de la construcció complint amb el RD 47/2007 • La quantia màxima de la subvenció serà la menor de l’aplicació dels barems següents: 1. El sobrecost de passar d’una qualificació energètica D a una altra A o B de ledifici acabat. 2. Per a edificis que no siguin dhabitatges, un màxim de 15 euros/m2 si aconsegueixen una qualificació energètica B i un màxim de 30 euros/m2 si aconsegueixen una qualificació energètica A. 3. Per habitatges plurifamiliars 20 euros/m2 si aconsegueixen una B i 35 euros /m2 si aconsegueixen una A. 4. Per unifamiliars, 30 euros/m2 si aconsegueixen una B i 50 euros/m2 en qualificació A. NOU!!: s’exigeix l’etiqueta d’eficiència energètica en la sol·licitud % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim Sobrecost edifici respecte un edifici D 10.000 €/habitatge unifamiliar 15-50 € /m2 segons ús d’edifici i qualificació A o B 200.000 €/edifici altra ús. 22 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 23. 23. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ ER-7 Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors existents en edificis • Aquelles actuacions que, documentalment justificades, assoleixin una reducció anual, d’almenys un 35% d’energia en el moviment de l’ascensor i en els seus serveis auxiliars. • El percentatge d’ajuda màxima serà del 35% del cost elegible, amb una quantia màxima d’ajuda de 3.300 € per ascensor. • Es considera cost elegible el cost dels equips, materials, obra civil i mà d’obra per la reforma i posada en marxa de l’ascensor, de forma que aquest quedi operatiu i, si escau, legalitzada la reforma. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 35% 3.300€ 23 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 24. 24. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA 24(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 25. 25. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA % màxim dajut sobre Epígraf Línia actuació Total (€) cost elegible Inversions o renovació en Procés: 22% IC-1 tecnologies energèticament Equips Auxiliars: 30% 7.664.000 € eficients a la industria 300.000€ Auditories Energètiques a la indústria i estudis 75% IR-1 d’externalització cap a empreses Auditories 22.500€ 474.000 € de serveis energètics Estudis 12.000€ (SR-1 del 2009). Implantació de la Norma ISO- 30% cost implantació IR-2 50.001 de sistemes de gestió 28.000 € 4.000€ energètica 25 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 26. 26. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA IC-1 Inversions o renovació en tecnologies energèticament eficients a la indústria • Totes les inversions en tecnologia eficient que redueixin el consum específic d’energia a la indústria manufacturera. • S’ajuden substitucions d’equips o instal·lacions consumidores d’energia per equips o instal·lacions que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica. Només s’ajudaran noves incorporacions d’equips que tinguin com principal funció l’estalvi energètic. NOU!!: Per a inversions elegibles de més de 100.000 € serà obligatori instal·lar equips de comptatge de l’energia consumida per l’equip eficient. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Procés: 22% 300.000€ Equips Auxiliars: 30% 26 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 27. 27. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA IR-1 Auditories energètiques a la indústria i estudis d’externalització cap a empreses de serveis energètics. • Podran rebre l’ajut a auditoria només les empreses incloses en els sectors industrials manufacturers. Els estudis d’externalització són per a tota instal·lació consumidora (sector industrial i no industrial). • L’establiment auditat ha de tenir un consum energètic superior a 200 MWh/any. • Es subvencionen auditories energètiques globals, auditories energètiques parcials, auditories energètiques d’operacions, auditories energètiques de seguiment d’inversions, auditories energètiques de nous projectes, etc. NOU!! En les auditories s’haurà d’executar i justificar total o parcialment alguna de les mesures proposades, que signifiqui un mínim del 10% de l’estalvi energètic de totes les mesures recomanades amb un estalvi energètic associat, abans del 8 de març de 2013. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Auditoria 22.500€ 75% Estudi 12.000€ 27 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 28. 28. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA IR-2 Implantació de la norma ISO-50.001 de sistemes de gestió energètica • Implantació de la norma internacional ISO-50.001 o de l’europea EN-16.001 (en extinció) que és aplicable a tots els tipus i mides dorganitzacions independentment de les condicions geogràfiques, culturals i socials. • Lobjectiu daquestes normes és ajudar a les organitzacions a establir els sistemes i processos necessaris per millorar la seva eficiència energètica. • És condició imprescindible per a la petició d’aquest ajut el haver realitzat una auditoria energètica prèvia en l’establiment on es pretén implantar i certificar la norma. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 30% cost implantació 4.000€ 28 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 29. 29. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA A LACOGENERACIÓ 29 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 30. 30. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN COGENERACIÓ Epígr % màxim dajut sobre Línia actuació Total (€) af cost elegible Cogeneracions al sector no 30,5 € per MWh CC-1 520.000 € industrial estalviat/any 10% cost del projecte Pe ≤ 50 30% MicroCogeneracions fins a kWe 607.000 € CC-2 150kWe 50 < Pe ≤ 10% + 20% 150 kWe (150-Pe)/100 Auditories Energètiques i 75% 320.000 € CR-1 Estudis de Viabilitat a plantes de 9.000€ Cogeneració 11.250€ 30 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 31. 31. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN COGENERACIÓ CC-1 Cogeneracions al sector no industrial • Noves instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència que compleixin la Directiva Europea 2004/8/CE, el Reial Decret 616/2007 i el Reial Decret 661/2007. • Inclou noves instal·lacions en plantes de cogeneració de potència elèctrica superior a 150 kWe. • No s’inclouen les instal·lacions que aporten energia tèrmica per al tractament i reducció de residus dels sectors agrícoles, ramaders i de serveis. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 10% cost projecte 200.000€ 31 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 32. 32. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN COGENERACIÓ CC-2 MicroCogeneracions fins a 150kWe • Noves instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència que compleixin la Directiva Europea 2004/8/CE, el Reial Decret 616/2007 i el Reial Decret 661/2007. • Inclou noves instal·lacions en plantes de cogeneració de potència elèctrica inferior o igual a 150 kWe. • No s’inclouen les instal·lacions que aporten energia tèrmica per al tractament i reducció de residus dels sectors agrícoles, ramaders i de serveis. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim Pe ≤ 50 kWe 30% 200.000€ 50 < Pe ≤ 150 kWe 10% + 20% (150-Pe)/100 32 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 33. 33. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN COGENERACIÓ CR-1 Auditories energètiques i estudis de viabilitat a plantes de cogeneració • Auditories globals del sistema de cogeneració, auditories parcials de seccions, auditories d’operacions, etc... (plantes existents) • També es subvencionaran auditories a xarxes de calor, entenent aquestes com la connexió de diversos edificis o serveis a un sol sistema de generació de calor i/o fred, que incorporin cogeneració. • Estudis de viabilitat que incloguin noves instal·lacions. (plantes inexistents) • També es subvencionaran estudis destinats a avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i legal de xarxes de calor, sempre que inclogui lopció de fer servir una o més plantes de cogeneració. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Plantes existents 9.000 € 75% Noves plantes 11.250 € 33 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 34. 34. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA A XARXESURBANES 34(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 35. 35. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN SERVEIS ENERGÈTICS SC-1 Inversions o renovació en xarxes urbanes de calor i fred • Inversions en instal·lacions centralitzades de calefacció i refrigeració urbana que donin servei a més d’un edifici o establiment consumidor d’energia, així com la reforma i ampliació de les instal·lacions existents. S’haurà de demostrar una millora de l’eficiència energètica superior al 20% respecte un sistema convencional de calefacció, refrigeració i/o generació d’aigua calenta amb calderes de gas i aparells d’aire condicionat individuals. % màxim dajut sobre el cost elegible Pressupost previst de la línia 22% 858.000€ 35 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 36. 36. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA AL TRANSPORT 36(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 37. 37. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORTEpígraf Línia actuació % màxim dajut sobre cost elegible Total (€) TC-1 Plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients 60% - 180.000€ 386.000 € Estudis de viabilitat i Actuacions pilot en el marc dels Plans de TC-2 60% - 120.000€ 21.000 € mobilitat urbà (PMU) i Plans de desplaçament d’empresa (PDE) TC-3 Experiències pilot en Plans de Mobilitat del Vehicle Elèctric 40% - 200.000€ 98.000 € TC-4 Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats 40% de la inversió – 60.000€ 282.000 € TC-5 Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats 30% de la inversió – 60.000€ 247.000 € TC-6 Sistemes de bicicleta pública 70 % - 300.000€ 69.000 € Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de TC-7 30% o 40% - 50.000€ 247.000 € transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies 925.000 € TR-1 Renovació del parc de vehicles tipus turisme 15% preu de mercat – 7.000€ TR-2 Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial 15% preu de mercat – 50.000€ 463.000 € 37 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 38. 38. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORTTC-1 Elaboració de plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients • Es donarà ajut a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbà sostenible: diagnosi, proposta d’actuacions, taules de mobilitat i plans d’acció corresponents al desenvolupament del pla de mobilitat urbana. • L’ajut podrà ser per la totalitat d’aquest o una part. • En funció del nombre d’habitants dels municipis afectats el cost elegible màxim serà: • Entre 10.000 i inferior o igual a 30.000: 65.000 euros. • Superior a 30.000 i inferior o igual a 50.000: 100.000 euros. • Superior a 50.000 i inferior o igual a 100.000: 150.000 euros. • Superior a 100.000 i inferior o igual a 300.000 habitants: 200.000 euros. • Superior a 300.000 habitants: 300.000 euros. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 60% 180.000€ 38 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 39. 39. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-2 Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d’empresa (PDE) • Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i les actuacions, realitzades dins el territori català, que es puguin integrar en el concepte de: • Estudi de viabilitat en el marc del pla de mobilitat urbà (PMU) • Actuació pilot en el marc del pla de mobilitat urbà (PMU) • Estudi de viabilitat en el marc del pla de desplaçament d’empresa (PDE) • Actuació pilot en el marc del pla de desplaçament d’empresa (PDE) • El cost elegible màxim per aquests estudis i actuacions són: • Per estudis de viabilitat, en el marc del PMU: 100.000 euros. • Per estudis de viabilitat, en el marc dels PDE: 40.000 euros. • Per actuacions pilot, en el marc dels PDE: 200.000 euros. • Per a la promoció de la bicicleta elèctrica a la feina: l’ajuda per bici/tricicle serà del 40% del PVP amb un màxim de 500 euros. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 60% 120.000€ 39 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 40. 40. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-3 Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric • Construcció i posada en funcionament de projectes pilot en Plans de Mobilitat del Vehicle Elèctric que incloguin com a mínim 10 punts de recàrrega, la gestió i control del qual haurà de trobar-se centralitzada a través d’un sistema o aplicació disposat a tal efecte. • Serà també requisit indispensable per obtenir els ajuts la presentació d’una memòria tècnica i d’un pressupost detallat juntament amb el formulari de sol·licitud. • Caldrà que la xarxa mínima que resulti del projecte pilot sigui de 10 punts de recàrrega, amb un rati mínim de 1 punt de recàrrega per cada 5.000 habitants. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 40% 200.000€ 40 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 41. 41. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-4 Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats • Construcció i posada en funcionament d’estacions de servei o punts de recàrrega d’energia elèctrica per a vehicles. • Les estacions podran ser: - Obertes al públic. - Destinades a una flota de transport, de recàrrega només per a la flota, o bé també obertes al públic. - Punts de recàrrega d’energia elèctrica en places d’aparcament d’habitatges unifamiliars i comunitaris. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim Estacions obertes al públic i en Estacions obertes al aparcament habitatge: 40%. públic: 60.000€ Estacions només per a la flota: 30% Estacions només per a la flota: 30.000€ 41 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 42. 42. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-5 Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats • Construcció i posada en funcionament, dins el territori català, d’estacions de servei de GNC o de GLP. Les estacions podran estar destinades: • Al servei públic general, és a dir, obertes al públic. • A una flota de transport. En aquest cas les estacions de servei podran ser o bé de recàrrega només per a la flota o bé també obertes al públic. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Estacions obertes al públic: 30% de la inversió 60.000€ Estacions només per a la flota: 30.000€ 42 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 43. 43. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-6 Sistemes de bicicleta pública • Disseny i posada en funcionament de sistemes de bicicletes públiques, en municipis i nuclis interurbans que disposin d’un pla integral d’implantació de la bicicleta per l’àmbit on es vol implementar el sistema de bicicleta pública i que preferiblement tinguin entre 50.000 i 300.000 habitants. • Sadmetran un projecte dampliació de sistemes (un i només un) ja existents però no la substitució dun sistema per un altre. • Les ampliacions hauran de complir lespecificat abans de dur-les a terme. • Sincentivaran actuacions concertades entre diversos municipis veïns, de manera que sintegrin sota un mateix sistema de préstec. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 70% 300.000€ 43 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 44. 44. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TC-7 Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies • Inversions en l’adquisició de sistemes tecnològics o altres aplicacions que ajudin a millorar l’eficiència energètica de flotes de transport per carretera i contribueixin a reduir la despesa energètica. • De forma orientativa, però no limitant, les tecnologies següents: • Sistemes telemàtics de gestió de flotes de transport. • Programari o maquinari per a la planificació i control de rutes i desplaçaments. • Sistemes tecnològics de millora en la gestió del combustible, on es podrien incloure sistemes de millora del condicionament tèrmic de cabines sense necessitat de tenir el motor engegat. • Sistemes tecnològics de gestió de càrrega i descàrrega. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 40% 50.000€ 44 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 45. 45. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TR-1 Renovació del parc de vehicles tipus turisme Adquisició de vehicles nous ja siguin vehicles de turisme o comercials, de menys de 3.500 kg de MMA i motocicletes, amb les següents propulsions: • Vehicles de propulsió híbrida electricitat/combustible, que tinguin capacitat de tracció elèctrica mitjançant bateries i unes emissions inferiors a 110g de CO2/km. • Vehicles de propulsió híbrida endollables, amb capacitat de tracció elèctrica al 100%, mitjançant bateries, amb emissions inferiors a 110g de CO2/km . • Vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli (autogas) que tinguin unes emissions inferiors a 140g de CO2/km. • Motocicletes elèctriques híbrides amb una potència mínima de 4 kW. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Híbrids endollables: 7.000€ 15% preu de mercat Full Hybrid: 2.300€ Mild Hybrid: 2.000€ Motocicletes: 750€ Altres: 1.200€ 45 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 46. 46. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN TRANSPORT TR-2 Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial Vehicles nous (queda exclosa d’ajuts l’adquisició de vehicles usats) transport de persones o mercaderies per carretera de més de 3.500 kg MMA i amb matrícula de placa blanca o material mòbil vinculat a tasques de transport en aeroports, ports, activitats mineres, industrials o de serveis, encara que no siguin vehicles matriculats, i amb propulsió híbrida (doble font d’energia: gasolina/elèctric o gasoil/elèctric), mitjançant gas natural o GLP, i ús només a Catalunya. En relació amb els vehicles bifuel o trifuel mencionats, caldrà que disposin de les garanties de fàbrica i marca per a totes les modificacions que es puguin haver introduït en el vehicle de gasolina original per a la seva transformació per poder ser utilitzat com a bifuel o trifuel. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 15% preu de mercat Híbrids: 50.000€ Propulsats amb gas: 12.000€ 46 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 47. 47. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA A EXPLOTACIONSAGRARIES 47(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 48. 48. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AGRICULTURA % màxim dajut Epígraf Línia actuació Total (€) sobre cost elegible 20% (40% enllumenat) Inversions en tecnologies de 7.500€ AC-1 millora de l’eficiència energètica 59.000 € RGE 1857/2006: en explotacions agràries 300.000€ 75% Auditories energètiques en 7.500€ AR-1 60.000 € explotacions agràries RGE 1857/2006: 10.000€ 48 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 49. 49. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AGRICULTURA AC-1 Inversions en tecnologies de millora de l’eficiència energètica en explotacions agràries • Les actuacions s’han d’haver detectat, imprescindiblement, en una auditoria energètica prèvia. • Objecte dels ajuts: inversions en Aïllament tèrmic de l’evolvent i millora de la il·luminació natural de naus, Substitució d’equipament, Incorporació de dispositius d’estalvi o regulació, Recuperació de calor i aïllament de xarxes d’aigua calenta, Millora dels sistemes d’enllumenat artificial. • En el cas d’inversions a Comunitats de Regants, la millora de la seva eficiència energètica, consistirà en l’elevació de la qualificació de l’Eficiència Energètica General de la Comunitat de Regants (EEG) en, al menys, una classe segons el protocol d’auditories energètiques en Comunitats de Regants desenvolupada per IDAE. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 20% 300.000€ Enllumenat 40% 7.500 € minimis 49 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 50. 50. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AGRICULTURA AR-1 Auditories energètiques en explotacions agràries • Auditories energètiques en explotacions agràries tals com comunitats de regants, granges agropecuàries, etc... • Auditories globals a totes les instal·lacions de l’explotació agrària, auditories parcials de secció, auditories d’operacions, auditories específiques i auditories limitades a l’abast d’una reforma o renovació d’instal·lacions. • Per Regim General d’Exempcions l’ajut serà pagat a l’auditor, encara que el beneficiari sigui la PIME agrària. • Les Auditories a realitzar a Comunitats de Regants hauran de ser realitzades conforme al protocol elaborat per IDAE. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible Explotacions 8.000€ Regants 10.000 € 75% 7.500 € minimis 50 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 51. 51. AJUTS D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA ALS SERVEISPÚBLICS 51(Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 52. 52. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN SERVEIS PÚBLICS % màxim dajut Epígraf Línia actuació Total (€) sobre cost elegible Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de 40% 681.000 € PC-1 potabilització, proveïment, depuració 300.000€ d’aigües residuals i dessalinització Adquisició i instal·lació de 40% PR-1 tecnologies eficients a l’enllumenat 200.000€ 2.276.000 € exterior existent 52 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 53. 53. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN SERVEIS PÚBLICS PC-1 Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de potabilització, proveïment, depuració d’aigües residuals i dessalinització • Totes aquelles renovacions dels equips actuals o la incorporació de nous equips amb tecnologia de major eficiència energètica en instal·lacions que són de titularitat pública. • En plantes dessaladores d’aigua per osmosi inversa, substitució de membranes amb antiguitat superior als 5 anys, basades en tecnologies més noves i més eficients energèticament. % màxim dajut sobre el cost Ajut màxim elegible 40% 300.000€ 53 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 54. 54. AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN SERVEIS PÚBLICS PR-1 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat exterior existent sempre que el flux lluminós incideixi sobre una via pública: • Substitució de làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, Introducció de tecnologia LED, tant en instal·lacions d’enllumenat públic com en semàfors, Introducció d’halogenurs metàl·lics, Introducció de rellotges astronòmics, Instal·lació de reguladors de flux, Substitució de balast convencional en làmpades de descàrrega per balast electrònic o balast sèrie de tipus inductiu per a doble nivell de potència, Introducció de sistemes de gestió i control de les instal·lacions d’enllumenat públic (amb port de comunicació) i, si s’escau, adaptació de les escomeses, Substitució de lluminàries convencionals per d’altres més eficients. Ajut del 40% del cost elegible, excepte si es compleixen qualsevol de les següents situacions on la subvenció serà del 20% del cost elegible: - Projectes d’introducció de làmpades d’halogenurs metàl·lics. - Projectes en municipis amb una població superior a 25.000 habitants. - Projectes finançats per empreses de Serveis Energètics. % màxim dajut sobre el cost elegible Ajut màxim 40% 300.000 € 54 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 55. 55. TRAMITACIÓ Cap a l’Administració Electrònica Unificada i interactiva 1// Alertes 2// www.EACAT.cat 3// Oficina Virtual de Tràmits. Formularis. 4// Simplificació documental 5// On trobar la documentació de suport 55 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 56. 56. TRAMITACIÓ. ALERTES• NOU!!! La tramitació es farà per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), podent realitzar consultes a través del 012.• Des del moment que rebi la notificació d’atorgament, el beneficiari disposarà del termini de 15 dies per tal de renunciar a la subvenció atorgada, en cas de que no li sigui possible dur a terme l’execució de l’actuació subvencionada. La manca de comunicació de renúncia a la subvenció suposa la impossibilitat de reassignar els fons a un altre beneficiari.• S’haurà d’informar sobre les remuneracions que percep el personal directiu de lentitat subvencionada; entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives.• Es requerirà la documentació justificativa també via digital, a excepció dels originals. 56 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 57. 57. TRAMITACIÓ. EACAT, L’EXTRANET DE LES CORPORACIONS LOCALS • La Generalitat està impulsant l’Administració electrònica, un primer pas és el portal EACAT. • Es tracta del portal de les Administracions locals, Ajuntaments, corporacions locals, Consells Comarcals, etc. • Aquest portal permet tramitar i gestionar documentació signada digitalment, i incorporar les trameses als registres. • No és l’única manera de tramitar, és una possibilitat que hauria d’agilitzar el seu tràmit. • Cal disposar de signatura electrònica, l’alcalde i el secretari en tenen. 57 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 58. 58. TRAMITACIÓ. OVT. GENCAT Demanar la certificació d’identitat digital ara mateix, per poder ser més àgils a sol·licitar.!! 58 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 59. 59. TRAMITACIÓ. FORMULARIS DE LA OVT NOU!! • No cal descarregar cap programa de la nostra pàgina web, i per tant s’espera molta més agilitat en el sistema. • Es tracta de formularis en format pdf dinàmics, és a dir, a mida que el sol·licitant va definint la seva petició, van apareixent noves qüestions. • Aquest pdf, es pot tractar com qualsevol arxiu, però si per fer una petició es fa la modificació del pdf d’una petició anterior, en signar o imprimir donarà error conforme aquella petició ja està entrada en el sistema. • La sol·licitud es valida i un cop validada s’obté un codi de barres que serveix per identificar l’expedient. • Per tots aquells que disposin de certificat d’identificació digital no serà necessari el lliurament presencial de la sol·licitud. Per la resta, la data de registre en el lliurament presencial és la que té validesa per a les línies reglades. • El sistema permet a l’usuari conèixer en tot moment l’estat del seu tràmit, ja que connecta on-line amb la nostra base de dades. Per tant podrà anticipar-se a les cartes formals que requereixen la complementació de les esmenes trobades en les valoracions dels expedients realitzades per els tècnics de l’ICAEN. 59 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 60. 60. TRAMITACIÓ. SIMPLIFICACIÓ DOCUMENTAL • Es substitueixen tots dels documents administratius a presentar en el moment de la sol·licitud, per declaracions responsables o autoritzacions per poder consultar dades. • Caldrà presentar la documentació administrativa i tècnica, en el moment de la sol·licitud, en format pdf. • Documentació que ja estigui en el poder de l’Administració no es sol·licitarà i serà l’ICAEN qui consulti aquesta informació, prèvia autorització del beneficiari. • Abans de la fi del termini d’execució, el beneficiari haurà d’aportar: còpies compulsades de les factures corresponents al cost elegible de l’actuació desglossades de la mateixa forma que el pressupost i una relació de les factures en un full excel que li serà facilitat. Aquest full excel i la memòria, en pdf. • Per complir amb la Llei General de subvencions, en la justificació d’accions empreses a partir de la publicació de l’ordre, s’exigeix la presentació de 3 ofertes, sempre que un import d’obra civil superi els 30.000 €, i que un import d’equip o servei superi els 12.000 €. Si l’elecció de l’oferta no obeeix a termes econòmics caldrà justificar-ho. 60 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 61. 61. ON TROBAR LA DOCUMENTACIÓ DE SUPORT www.gencat.cat/icaen a Serveis>Ajuts i finançament> Logotips que cal posar a les portades d’informes o plafons Models de cartell de senyalització de projectes subvencionats Subvencions 2011 per projectes d’EEE i EERR> Document presentació FAQ per les qüestions de tramitació Tipologia de beneficiaris Subvencions 2011 per projectes d’Estalvi i Eficiència Energètica> Fitxes resum • Document resum general de l’ordres d’ajut d’EEE • Mesures IDAE, subvencions subjectes a minimis i subvencions subjectes al Règim general d’exempció • Fitxes resum de cada línia d’ajut • Exemple de memòria d’un projecte que implica increment de productivitat en la línia IC-1 Inici > Àmbits temàtics > Lenergia a la indústria > • Directori de subministradors de bens i serveis eficients 61 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)
 62. 62. Moltes gràcies per la seva atenció Carrer Pamplona 113, 3a planta 08018 Barcelona Tel. 93 622 05 00 Fax. 93 622 05 01 www.gencat.cat/icaen 62 (Aquest document és un esborrany, el document definitiu serà el que surti publicat a l’Ordre d’ajuts)

×