Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic (20)

Advertisement

More from ICGCat (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic

 1. 1. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a una Smart City a través de l’enllumenat públic Com estalviar en la factura energètica municipal Barcelona, 29 de maig de 2014 Pàgina 1Projecte-Area-Document-Data
 2. 2. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Introducció • Número de habitants: 83.337 • Per zones: • - Nucli: 57.374 • - Les Planes: 1 219• - Les Planes: 1.219 • - Mira-sol: 12.673 • - La Floresta: 4.448 • - Valldoreix (EMD): 7.623 • Km2 del territori: 48,32 km2 Sant Cugat és una ciutat urbanísticament gairebé finalitzada. Pàgina 2Projecte-Area-Document-Data g g Nou repte: Noves estratègies per gestionar-la de manera diferent
 3. 3. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC MISSIÓ • La Corporació té com a missió promoure la sostenibilitat econòmica, social i ambiental per a les persones, les entitats, i les empreses de Sant Cugat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida difonent els seus valors i fomentant la innovació i la creativitatinnovació i la creativitat ESTRATÈGIA UNA NOVA CULTURA DE CIUTAT SOCIAL ECONÒMICA MEDI‐ AMBIENTAL Pàgina 3Projecte-Area-Document-Data
 4. 4. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL Volent ser una ciutat verda que promou l'estalvi energètic, l'ús d'energies renovables i la reducció de les emissions contaminants El context de crisi econòmica i d'incertesa ens obliga a actuar per Ópoder prestar serveis de major qualitat i de manera eficient: COL∙LABORACIÓ  PÚBLIC ‐PRIVADA MENYS DESPESA I UNA ADMINISTRACIÓ SOSTENIBLE Pàgina 4Projecte-Area-Document-Data
 5. 5. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL Ó • Que estem fent? Revisió i millora de les concessions COL∙LABORACIÓ  PÚBLIC‐PRIVADA Revisió i millora de les concessions EXEMPLES SIGNIFICATIUS: 1 C t t b d i èti (ESE) l M t i t d1.- Contracte amb una empresa de serveis energètics (ESE) el Manteniment de les Calefaccions i climatització dels edificis municipals. Hem aconseguit un estalvi energètic d'un 30%, un estalvi econòmic de 751.007 € i la no emissió de 2.582 t de CO2 respecte a la situació de referència inicial (2007-2011) 2.-Contracte empresa de serveis de neteja viària i recollida de residus. Hem aconseguit un estalvi de 940.212,39 € / any (11%). Introducció de la millora contínua i d'una part del preu amb la facturació variable. Paguem pels serveis realment prestats i ben realitzats. 3.- Contracte de millora de l'enllumenat públic. Mitjançant l'eficiència en la gestió i l'aplicació de les noves tecnologies volem aconseguir un 30% d'estalvi energètic, minimització de la contaminació lumínica i evitar l'emissió d'unes 1 000 t d C0 Pàgina 5Projecte-Area-Document-Data 1.000 t de C02
 6. 6. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC ANTECEDENTS DE L ENLLUMENAT PÚBLIC 18.000  Punts de llum ANTECEDENTS -La concessió de l’enllumenat públic es va licitar mitjançant un procediment obert convencional de gestió de serveis l’any 2001 amb finalització en desembre de 2012g y -Creixement urbanístic - Implantació de models d'enllumenat públic no vàlids energèticament - Diversitat de tipologies de lluminàriesp g - Diversitat de nivells lumínics - Gran proliferació de lluminàries no eficients i amb una gran emissió de flux cap a l'hemisferi superior - Increment dels nivells lumínics a les instal·lacions existents en comparació amb els nous sectors de creixement -Increment de la pressió normativa sobre les instal·lacions d’enllumenat - Decret de contaminació lumínica - Decret d'eficiència energètica - Nou R.E.B.T. Pàgina 6Projecte-Area-Document-Data
 7. 7. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PRIVADA DE PLA DIRECTOR D’IL LUMINACIÓ EXTERIOR PLANTEJAMENT COL LABORACIÓ PRIVADA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC PLA DIRECTOR D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR -Objectius: - Definir els paràmetres de funcionament de l'enllumenat en tot el municipi enDefinir els paràmetres de funcionament de l enllumenat en tot el municipi en funció de la zona: nivells, uniformitats, tipologia, etc .. - Minimitzar el consum energètic de les instal·lacions - Minimitzar contaminació lumínica - Implantar sistemes de telegestió per millorar l'eficiència Ad l i t l l i l ti- Adequar les instal·lacions a la nova normativa - Aprovació: - En data 29 de maig de 2006 l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar el seu Pla Director d'Il l i ió E t i A t Pl té l l t j t l b l d l it t l í i d l i i id'Il·luminació Exterior. Aquest Pla conté el plantejament global de les necessitats lumíniques del municipi, així com les accions necessàries per aconseguir-ho, adequant la totalitat de les instal·lacions actuals a normativa Pàgina 7Projecte-Area-Document-Data
 8. 8. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC D l 2007 l 2012 DE L ENLLUMENAT PÚBLIC El temps passa... Del 2007 al 2012 - 2007: Primera contractació d’una empresa de Serveis Energètics per a la gestió de la Calefacció, Climatització i ACS, -2010: Preparem nous Plecs d'enllumenat públic sota els paràmetres de gestió energètica com l'eix que ens permetria finançar les obres associades al Pla Director Dificultats: - No totes les obres produeixen estalvi (+40% adequació a normativa) - Aspectes econòmics. Intervenció / Secretaria - Canvis legislatius: Llei Contractes Administració Pública - Fer front a la despesa energètica… Pàgina 8Projecte-Area-Document-Data
 9. 9. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC - Març 2012: Informe tècnic DE L ENLLUMENAT PÚBLIC 5.7 milons - Divisió de la inversió en 3 parts: A. Inversió que incloïa les obres relatives a estalvi energètic, telegestió i adequacions a normatives greus B. adequació a normatives no greus CC. Enllumenat ornamental - Juliol 2012: (Part A) L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar per acord de Ple l'execució de la primera part de les obres incloses en el seu Pla Directorp p d'Enllumenat Exterior. Objectius • Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d'avaries minimitzant les• Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d avaries minimitzant les molèsties als ciutadans. • Mediambientals: Reducció del 27,9% de l'energia consumida i el 76% del malbaratament del flux de llum que actualment produeix contaminació lumínica. Aquesta disminució suposarà una reducció de 1.049 t d'emissions de CO2 a l'atmosfera i l'eliminació de gairebé 8,7 milions de lúmens que actualment es Pàgina 9Projecte-Area-Document-Data 2 g , q projecten cap a l'hemisferi superior en forma de contaminació lumínica
 10. 10. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Com estem aconseguint millorar l'eficiència energètica:g g . CANVI DE LÀMPADES I EQUIPS (2.937 unitats) - Canvi de làmpades de vapor de mercuri o halogenurs metàl·lics per vapor de sodi o reducció de potència. - Estalvi energètic = 321.725 kWh/any . CANVI /ADEQUACIÓ DE LLUMINÀRIES (3.805 unitats) - Substitució de lluminàries per altres de major eficiència - Substitució de lluminàries obsoletes per noves amb tecnologia LED o adaptació de les existents en tecnologia LEDtecnologia LED - Estalvi energètic = 777.194 kWh/any . SISTEMES DE REGULACIÓ DELS NIVELLS DE LLUM (actua sobre 10.000 unitats) - Sistema de reducció per Sensorització als carrers del casc antic (eixos de vianants) - Sistema de reducció punt a punt a els altres carrers del nucli urbà. - Sistema de reducció mitjançant estabilitzadors/reguladors de flux a la resta del municipi. - Estalvi energètic amb sistemes de regulació = 1.781.980 kWh/any GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS. GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS - Figura del gestor integral de subministraments elèctrics - Disseny i implantació d'un sistema de control remot de tots els subministraments d'energia elèctrica de l'enllumenat públic. - Estalvi econòmic a l'hora de fer l'adequació de les tarifes contractades i reclamació de factures a la distribuïdora. Pàgina 10Projecte-Area-Document-Data
 11. 11. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Actuacions realitzades per millorar i adequar les instal·lacions: . QUADRES DE COMANDAMENT (206 actuacions) - Substitució complerta de quadres de comandament.Subst tuc ó co p e ta de quad es de co a da e t - Adequació de quadres i mecanismes - Instal·lació i / o millora d'elements de protecció. . SUBSTITUCIÓ DE SUPORTS (1.000 unitats) . SUBSTITUCIÓ DE LÍNIES D’ALIMENTACIÓ (60.000 metres) . ACTUACIONS ESPECIALS I t l l i d t d ll l d i t ( i l è f i l l )- Instal·lacions de punts de llum en els passos de vianants (especial èmfasi en les zones escolars). - Reubicació de punto de llum en zones fosques per distribució actual incorrecta El Cost total d’aquestes actuacions és de 5.755.773,16 € (IVA no inclòs). Pàgina 11Projecte-Area-Document-Data
 12. 12. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC SISTEMES DE REGULACIÓ APLICATS • Solució 1: • Es controla i regula només quan és i ( ti dnecessari. (casc antic - zones de vianants) • Solució 2: Es controla i programa l’estalvi de cada 1. SENSORITZACIÓ • Es controla i programa l’estalvi de cada punt de llum per separat (nucli urbà) • Solució 3: • Es controla i regula la totalitat de la 2. REDUCCIÓ PUNT A PUNT 3 ESTABILITZADORS / • Es controla i regula la totalitat de la instal·lació a la vegada (resta del municipi) 3. ESTABILITZADORS / REDUCTORS DE FLUX Pàgina 12Projecte-Area-Document-Data
 13. 13. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities ¿Què és la sensorització? Il·luminar només quan és necessari. p Il luminar només quan és necessari. • Els nivells es mantenen al mínim fins que passa una persona o vehicle • Una càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant-seUna càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant se amb les següents (en sentit del moviment) per anar augmentant el seu flux lumínic 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 13Projecte-Area-Document-Data
 14. 14. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Us del LED “àmbar”: Us del LED “àmbar” en zones d’especial protecció. p Us de à ba e o es d espec a p otecc ó • Emissió de longitud d’onda dominant entre 585 i 595 nm • Emissió de radiació electromagnètica per sota de 500 nm inferior al 1% del total i cap pic d’emissió sobre els 440 nm.al 1% del total i cap pic d emissió sobre els 440 nm. • Reducció significativa del nivell de contaminació lumínica, a la vegada que disminueix la afectació al medi nocturn. 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 14Projecte-Area-Document-Data
 15. 15. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Nous mètodes de control de resultats: Parametrització de l’Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns p Parametrització de l Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns. Es tracta d'un nou sistema de teledetecció amb aeronaus. - Parametrització de l'índex de contaminació lumínica per elaborar mapes de contaminació lumínica i monitoritzar l'eficiència de les mesures ecoenergèticsles mesures ecoenergètics. - S'utilitza vídeo digital d'alta definició. L'anàlisi multiespectral d'aquestes imatges també permet laimatges també permet la classificació i estadística de les diferents fonts de llum. Pàgina 15Projecte-Area-Document-Data
 16. 16. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Nous mètodes de control de resultats: p - Detecció d’espais públics i privats ambDetecció d espais públics i privats amb alts índex de contaminació lluminosa. - Eina de recolzament per a les preses de decisions 10%10% Pàgina 16Projecte-Area-Document-Data
 17. 17. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Exemples d’actuació realitzada amb nova il·luminació: •Substitució de tecnologia de VSAP per tecnologia LED (amb petit suport p g p g ( p p ornamental de Halogenurs metàl·lcs). •Disminueix la potència a una tercera part 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 17Projecte-Area-Document-Data
 18. 18. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Gràcies per la seva atenció Pàgina 18Projecte-Area-Document-Data

×