SlideShare a Scribd company logo
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a una Smart City a
través de l’enllumenat públic
Com estalviar en la factura energètica
municipal
Barcelona, 29 de maig de 2014
Pàgina 1Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Introducció
• Número de habitants: 83.337
• Per zones:
• - Nucli: 57.374
• - Les Planes: 1 219• - Les Planes: 1.219
• - Mira-sol: 12.673
• - La Floresta: 4.448
• - Valldoreix (EMD): 7.623
• Km2 del territori: 48,32 km2
Sant Cugat és una ciutat urbanísticament gairebé finalitzada.
Pàgina 2Projecte-Area-Document-Data
g g
Nou repte: Noves estratègies per gestionar-la de manera diferent
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
MISSIÓ
• La Corporació té com a missió promoure la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental per a les persones, les entitats, i les empreses de Sant Cugat amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida difonent els seus valors i fomentant la
innovació i la creativitatinnovació i la creativitat
ESTRATÈGIA UNA NOVA
CULTURA
DE CIUTAT
SOCIAL ECONÒMICA
MEDI‐
AMBIENTAL
Pàgina 3Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL
ESTRATÈGIA
MEDIAMBIENTAL
Volent ser una ciutat verda que promou
l'estalvi energètic, l'ús d'energies
renovables i la reducció de les
emissions contaminants
El context de crisi econòmica i
d'incertesa ens obliga a actuar per
Ópoder prestar serveis de major qualitat
i de manera eficient:
COL∙LABORACIÓ 
PÚBLIC ‐PRIVADA
MENYS DESPESA I UNA
ADMINISTRACIÓ SOSTENIBLE
Pàgina 4Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL
Ó
• Que estem fent?
Revisió i millora de les concessions
COL∙LABORACIÓ 
PÚBLIC‐PRIVADA
Revisió i millora de les concessions
EXEMPLES SIGNIFICATIUS:
1 C t t b d i èti (ESE) l M t i t d1.- Contracte amb una empresa de serveis energètics (ESE) el Manteniment de
les Calefaccions i climatització dels edificis municipals.
Hem aconseguit un estalvi energètic d'un 30%, un estalvi econòmic de 751.007 € i la no
emissió de 2.582 t de CO2 respecte a la situació de referència inicial (2007-2011)
2.-Contracte empresa de serveis de neteja viària i recollida de residus.
Hem aconseguit un estalvi de 940.212,39 € / any (11%). Introducció de la millora contínua i
d'una part del preu amb la facturació variable. Paguem pels serveis realment prestats i ben
realitzats.
3.- Contracte de millora de l'enllumenat públic.
Mitjançant l'eficiència en la gestió i l'aplicació de les noves tecnologies volem aconseguir un
30% d'estalvi energètic, minimització de la contaminació lumínica i evitar l'emissió d'unes
1 000 t d C0
Pàgina 5Projecte-Area-Document-Data
1.000 t de C02
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
ANTECEDENTS
DE L ENLLUMENAT PÚBLIC
18.000 
Punts de llum
ANTECEDENTS
-La concessió de l’enllumenat públic es va licitar mitjançant un procediment obert
convencional de gestió de serveis l’any 2001 amb finalització en desembre de 2012g y
-Creixement urbanístic
- Implantació de models d'enllumenat públic no vàlids energèticament
- Diversitat de tipologies de lluminàriesp g
- Diversitat de nivells lumínics
- Gran proliferació de lluminàries no eficients i amb una gran emissió de flux cap a l'hemisferi superior
- Increment dels nivells lumínics a les instal·lacions existents en comparació amb els nous sectors de
creixement
-Increment de la pressió normativa sobre les instal·lacions d’enllumenat
- Decret de contaminació lumínica
- Decret d'eficiència energètica
- Nou R.E.B.T.
Pàgina 6Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PRIVADA DE
PLA DIRECTOR D’IL LUMINACIÓ EXTERIOR
PLANTEJAMENT COL LABORACIÓ PRIVADA DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC
PLA DIRECTOR D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
-Objectius:
- Definir els paràmetres de funcionament de l'enllumenat en tot el municipi enDefinir els paràmetres de funcionament de l enllumenat en tot el municipi en
funció de la zona: nivells, uniformitats, tipologia, etc ..
- Minimitzar el consum energètic de les instal·lacions
- Minimitzar contaminació lumínica
- Implantar sistemes de telegestió per millorar l'eficiència
Ad l i t l l i l ti- Adequar les instal·lacions a la nova normativa
- Aprovació:
- En data 29 de maig de 2006 l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar el seu Pla Director
d'Il l i ió E t i A t Pl té l l t j t l b l d l it t l í i d l i i id'Il·luminació Exterior. Aquest Pla conté el plantejament global de les necessitats lumíniques del municipi,
així com les accions necessàries per aconseguir-ho, adequant la totalitat de les instal·lacions actuals a
normativa
Pàgina 7Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
D l 2007 l 2012
DE L ENLLUMENAT PÚBLIC
El temps passa...
Del 2007 al 2012
- 2007: Primera contractació d’una empresa de Serveis Energètics per a la gestió de la
Calefacció, Climatització i ACS,
-2010: Preparem nous Plecs d'enllumenat públic sota els paràmetres de gestió
energètica com l'eix que ens permetria finançar les obres associades al Pla Director
Dificultats: - No totes les obres produeixen estalvi (+40% adequació a
normativa)
- Aspectes econòmics. Intervenció / Secretaria
- Canvis legislatius: Llei Contractes Administració Pública
- Fer front a la despesa energètica…
Pàgina 8Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
- Març 2012: Informe tècnic
DE L ENLLUMENAT PÚBLIC
5.7 milons
- Divisió de la inversió en 3 parts:
A. Inversió que incloïa les obres relatives a estalvi energètic, telegestió i adequacions a normatives
greus
B. adequació a normatives no greus
CC. Enllumenat ornamental
- Juliol 2012: (Part A) L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar per acord de
Ple l'execució de la primera part de les obres incloses en el seu Pla Directorp p
d'Enllumenat Exterior.
Objectius
• Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d'avaries minimitzant les• Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d avaries minimitzant les
molèsties als ciutadans.
• Mediambientals: Reducció del 27,9% de l'energia consumida i el 76% del malbaratament del flux de llum
que actualment produeix contaminació lumínica. Aquesta disminució suposarà una reducció de 1.049 t
d'emissions de CO2 a l'atmosfera i l'eliminació de gairebé 8,7 milions de lúmens que actualment es
Pàgina 9Projecte-Area-Document-Data
2 g , q
projecten cap a l'hemisferi superior en forma de contaminació lumínica
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Com estem aconseguint millorar l'eficiència energètica:g g
. CANVI DE LÀMPADES I EQUIPS (2.937 unitats)
- Canvi de làmpades de vapor de mercuri o halogenurs metàl·lics per vapor de sodi o reducció de potència.
- Estalvi energètic = 321.725 kWh/any
. CANVI /ADEQUACIÓ DE LLUMINÀRIES (3.805 unitats)
- Substitució de lluminàries per altres de major eficiència
- Substitució de lluminàries obsoletes per noves amb tecnologia LED o adaptació de les existents en
tecnologia LEDtecnologia LED
- Estalvi energètic = 777.194 kWh/any
. SISTEMES DE REGULACIÓ DELS NIVELLS DE LLUM (actua sobre 10.000 unitats)
- Sistema de reducció per Sensorització als carrers del casc antic (eixos de vianants)
- Sistema de reducció punt a punt a els altres carrers del nucli urbà.
- Sistema de reducció mitjançant estabilitzadors/reguladors de flux a la resta del municipi.
- Estalvi energètic amb sistemes de regulació = 1.781.980 kWh/any
GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS. GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS
- Figura del gestor integral de subministraments elèctrics - Disseny i implantació d'un sistema de
control remot de tots els subministraments d'energia elèctrica de l'enllumenat públic.
- Estalvi econòmic a l'hora de fer l'adequació de les tarifes contractades i reclamació de factures a la
distribuïdora.
Pàgina 10Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Actuacions realitzades per millorar i adequar les instal·lacions:
. QUADRES DE COMANDAMENT (206 actuacions)
- Substitució complerta de quadres de comandament.Subst tuc ó co p e ta de quad es de co a da e t
- Adequació de quadres i mecanismes
- Instal·lació i / o millora d'elements de protecció.
. SUBSTITUCIÓ DE SUPORTS (1.000 unitats)
. SUBSTITUCIÓ DE LÍNIES D’ALIMENTACIÓ (60.000 metres)
. ACTUACIONS ESPECIALS
I t l l i d t d ll l d i t ( i l è f i l l )- Instal·lacions de punts de llum en els passos de vianants (especial èmfasi en les zones escolars).
- Reubicació de punto de llum en zones fosques per distribució actual incorrecta
El Cost total d’aquestes actuacions és de 5.755.773,16 € (IVA no inclòs).
Pàgina 11Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
SISTEMES DE REGULACIÓ APLICATS
• Solució 1:
• Es controla i regula només quan és
i ( ti dnecessari. (casc antic - zones de
vianants)
• Solució 2:
Es controla i programa l’estalvi de cada
1. SENSORITZACIÓ
• Es controla i programa l’estalvi de cada
punt de llum per separat (nucli urbà)
• Solució 3:
• Es controla i regula la totalitat de la
2. REDUCCIÓ PUNT
A PUNT
3 ESTABILITZADORS / • Es controla i regula la totalitat de la
instal·lació a la vegada (resta del
municipi)
3. ESTABILITZADORS /
REDUCTORS DE FLUX
Pàgina 12Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a les Smart Cities
¿Què és la sensorització?
Il·luminar només quan és necessari.
p
Il luminar només quan és necessari.
• Els nivells es mantenen al mínim fins que passa una persona o
vehicle
• Una càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant-seUna càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant se
amb les següents (en sentit del moviment) per anar augmentant el
seu flux lumínic
60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10%
Pàgina 13Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a les Smart Cities
Us del LED “àmbar”:
Us del LED “àmbar” en zones d’especial protecció.
p
Us de à ba e o es d espec a p otecc ó
• Emissió de longitud d’onda dominant entre 585 i 595 nm
• Emissió de radiació electromagnètica per sota de 500 nm inferior
al 1% del total i cap pic d’emissió sobre els 440 nm.al 1% del total i cap pic d emissió sobre els 440 nm.
• Reducció significativa del nivell de contaminació lumínica, a la
vegada que disminueix la afectació al medi nocturn.
60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10%
Pàgina 14Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a les Smart Cities
Nous mètodes de control de resultats:
Parametrització de l’Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns
p
Parametrització de l Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns.
Es tracta d'un nou sistema de teledetecció amb aeronaus.
- Parametrització de l'índex
de contaminació lumínica
per elaborar mapes de
contaminació lumínica i
monitoritzar l'eficiència de
les mesures ecoenergèticsles mesures ecoenergètics.
- S'utilitza vídeo digital d'alta
definició. L'anàlisi
multiespectral d'aquestes
imatges també permet laimatges també permet la
classificació i estadística
de les diferents fonts de
llum.
Pàgina 15Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a les Smart Cities
Nous mètodes de control de resultats:
p
- Detecció d’espais públics i privats ambDetecció d espais públics i privats amb
alts índex de contaminació lluminosa.
- Eina de recolzament per a les preses de
decisions
10%10%
Pàgina 16Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Aproximació a les Smart Cities
Exemples d’actuació realitzada amb nova il·luminació:
•Substitució de tecnologia de VSAP per tecnologia LED (amb petit suport
p
g p g ( p p
ornamental de Halogenurs metàl·lcs).
•Disminueix la potència a una tercera part
60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10%
Pàgina 17Projecte-Area-Document-Data
NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC
Gràcies per la seva atenció
Pàgina 18Projecte-Area-Document-Data

More Related Content

What's hot

Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració local
ICGCat
 
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2jordi brescó
 
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc..."Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
ITeC Instituto Tecnología Construcción
 
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del VallèsMemòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Premsa Sant Cugat
 
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipalLa comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
leaderrgb
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Assemblea les pungoles 5 5-2013
Assemblea les pungoles 5 5-2013Assemblea les pungoles 5 5-2013
Assemblea les pungoles 5 5-2013Israel Sugrañes
 
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrialsInformació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Presentació eivissa
Presentació eivissaPresentació eivissa
Presentació eivissa
Josep Rigo
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
20130926 biomassa aleo
20130926 biomassa aleo20130926 biomassa aleo
20130926 biomassa aleojuditrb
 
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya
 
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 

What's hot (20)

Productes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració localProductes ràster per a l'administració local
Productes ràster per a l'administració local
 
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
Lsole calderes de biomassa per a usos industrials v2
 
presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2
 
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
 
161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen161109 jornada eficiència icaen
161109 jornada eficiència icaen
 
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc..."Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
"Criteris ambientals en els projectes i obres de l’Àrea Metropolitana de Barc...
 
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del VallèsMemòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
 
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipalLa comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
Les ordres de subvenció de l'ARC: Subvenció per a projectes de foment de l'Ec...
 
Assemblea les pungoles 5 5-2013
Assemblea les pungoles 5 5-2013Assemblea les pungoles 5 5-2013
Assemblea les pungoles 5 5-2013
 
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
 
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
Les ordres de subvenció de l'ARC: Grans productors de matèria orgànica
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per l'utilització d'àrids recicl...
 
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrialsInformació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
Informació sobre la subvenció de prevenció de residus industrials
 
Presentació eivissa
Presentació eivissaPresentació eivissa
Presentació eivissa
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts per a projectes de prevenció i p...
 
20130926 biomassa aleo
20130926 biomassa aleo20130926 biomassa aleo
20130926 biomassa aleo
 
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
La gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic al PRECAT20. France...
 
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
 
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
Normativa de prevenció de la contaminació lumínica, de la Llei 6/2001 al Decr...
 

Similar to Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic

Plans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAENPlans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrialImportancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Mosaic d'experiències
Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
SOLARDIFUSIO
 
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
ASCAME
 
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguerjuditrb
 
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici..."La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
ITeC Instituto Tecnología Construcción
 
POE VX 2on semestre 2011
POE VX 2on semestre 2011POE VX 2on semestre 2011
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Associació Congrés d'Energia de Catalunya
 
Segarra Garrigues
Segarra GarriguesSegarra Garrigues
Segarra Garriguesguestf3a62
 
2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB
Alex Ciurana Fenes, CEM, CMVP
 
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
leaderrgb
 
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificios03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificios
Adelardo Domingo Ruiz
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
Toni Montiel Portella
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
ToniMontiel
 
Enllumenat singular
Enllumenat singular Enllumenat singular
Enllumenat singular
SOLARDIFUSIO
 
Desmuntant les factures de gas i electricitat
Desmuntant les factures de gas i electricitatDesmuntant les factures de gas i electricitat
Desmuntant les factures de gas i electricitat
Centre Cívic Casa Golferichs
 
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
Edalia Barcelona
 

Similar to Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic (20)

Plans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAENPlans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
 
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrialImportancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrial
 
Mosaic d'experiències
Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
Mosaic d'experiències
 
190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019190720 gestio energetic_acompartida_2019
190720 gestio energetic_acompartida_2019
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
 
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
Challenges in solar energy to be reached by the city of Barcelona by Xavier F...
 
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
 
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici..."La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
"La Quantificació d’Impactes deguts als Projectes i les Obres al Terme munici...
 
POE VX 2on semestre 2011
POE VX 2on semestre 2011POE VX 2on semestre 2011
POE VX 2on semestre 2011
 
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
 
Segarra Garrigues
Segarra GarriguesSegarra Garrigues
Segarra Garrigues
 
2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB
 
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
 
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
 
03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificios03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificios
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
 
Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1Presentació enllumenat 1
Presentació enllumenat 1
 
Enllumenat singular
Enllumenat singular Enllumenat singular
Enllumenat singular
 
Desmuntant les factures de gas i electricitat
Desmuntant les factures de gas i electricitatDesmuntant les factures de gas i electricitat
Desmuntant les factures de gas i electricitat
 
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
Normativa FV per autoconsum a Espanya (2016)
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
ICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
ICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
ICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
ICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
ICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
ICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
ICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
ICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
ICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
ICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
ICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
ICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 

Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic

 • 1. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a una Smart City a través de l’enllumenat públic Com estalviar en la factura energètica municipal Barcelona, 29 de maig de 2014 Pàgina 1Projecte-Area-Document-Data
 • 2. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Introducció • Número de habitants: 83.337 • Per zones: • - Nucli: 57.374 • - Les Planes: 1 219• - Les Planes: 1.219 • - Mira-sol: 12.673 • - La Floresta: 4.448 • - Valldoreix (EMD): 7.623 • Km2 del territori: 48,32 km2 Sant Cugat és una ciutat urbanísticament gairebé finalitzada. Pàgina 2Projecte-Area-Document-Data g g Nou repte: Noves estratègies per gestionar-la de manera diferent
 • 3. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC MISSIÓ • La Corporació té com a missió promoure la sostenibilitat econòmica, social i ambiental per a les persones, les entitats, i les empreses de Sant Cugat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida difonent els seus valors i fomentant la innovació i la creativitatinnovació i la creativitat ESTRATÈGIA UNA NOVA CULTURA DE CIUTAT SOCIAL ECONÒMICA MEDI‐ AMBIENTAL Pàgina 3Projecte-Area-Document-Data
 • 4. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL Volent ser una ciutat verda que promou l'estalvi energètic, l'ús d'energies renovables i la reducció de les emissions contaminants El context de crisi econòmica i d'incertesa ens obliga a actuar per Ópoder prestar serveis de major qualitat i de manera eficient: COL∙LABORACIÓ  PÚBLIC ‐PRIVADA MENYS DESPESA I UNA ADMINISTRACIÓ SOSTENIBLE Pàgina 4Projecte-Area-Document-Data
 • 5. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL Ó • Que estem fent? Revisió i millora de les concessions COL∙LABORACIÓ  PÚBLIC‐PRIVADA Revisió i millora de les concessions EXEMPLES SIGNIFICATIUS: 1 C t t b d i èti (ESE) l M t i t d1.- Contracte amb una empresa de serveis energètics (ESE) el Manteniment de les Calefaccions i climatització dels edificis municipals. Hem aconseguit un estalvi energètic d'un 30%, un estalvi econòmic de 751.007 € i la no emissió de 2.582 t de CO2 respecte a la situació de referència inicial (2007-2011) 2.-Contracte empresa de serveis de neteja viària i recollida de residus. Hem aconseguit un estalvi de 940.212,39 € / any (11%). Introducció de la millora contínua i d'una part del preu amb la facturació variable. Paguem pels serveis realment prestats i ben realitzats. 3.- Contracte de millora de l'enllumenat públic. Mitjançant l'eficiència en la gestió i l'aplicació de les noves tecnologies volem aconseguir un 30% d'estalvi energètic, minimització de la contaminació lumínica i evitar l'emissió d'unes 1 000 t d C0 Pàgina 5Projecte-Area-Document-Data 1.000 t de C02
 • 6. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC ANTECEDENTS DE L ENLLUMENAT PÚBLIC 18.000  Punts de llum ANTECEDENTS -La concessió de l’enllumenat públic es va licitar mitjançant un procediment obert convencional de gestió de serveis l’any 2001 amb finalització en desembre de 2012g y -Creixement urbanístic - Implantació de models d'enllumenat públic no vàlids energèticament - Diversitat de tipologies de lluminàriesp g - Diversitat de nivells lumínics - Gran proliferació de lluminàries no eficients i amb una gran emissió de flux cap a l'hemisferi superior - Increment dels nivells lumínics a les instal·lacions existents en comparació amb els nous sectors de creixement -Increment de la pressió normativa sobre les instal·lacions d’enllumenat - Decret de contaminació lumínica - Decret d'eficiència energètica - Nou R.E.B.T. Pàgina 6Projecte-Area-Document-Data
 • 7. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PRIVADA DE PLA DIRECTOR D’IL LUMINACIÓ EXTERIOR PLANTEJAMENT COL LABORACIÓ PRIVADA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC PLA DIRECTOR D’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR -Objectius: - Definir els paràmetres de funcionament de l'enllumenat en tot el municipi enDefinir els paràmetres de funcionament de l enllumenat en tot el municipi en funció de la zona: nivells, uniformitats, tipologia, etc .. - Minimitzar el consum energètic de les instal·lacions - Minimitzar contaminació lumínica - Implantar sistemes de telegestió per millorar l'eficiència Ad l i t l l i l ti- Adequar les instal·lacions a la nova normativa - Aprovació: - En data 29 de maig de 2006 l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar el seu Pla Director d'Il l i ió E t i A t Pl té l l t j t l b l d l it t l í i d l i i id'Il·luminació Exterior. Aquest Pla conté el plantejament global de les necessitats lumíniques del municipi, així com les accions necessàries per aconseguir-ho, adequant la totalitat de les instal·lacions actuals a normativa Pàgina 7Projecte-Area-Document-Data
 • 8. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC D l 2007 l 2012 DE L ENLLUMENAT PÚBLIC El temps passa... Del 2007 al 2012 - 2007: Primera contractació d’una empresa de Serveis Energètics per a la gestió de la Calefacció, Climatització i ACS, -2010: Preparem nous Plecs d'enllumenat públic sota els paràmetres de gestió energètica com l'eix que ens permetria finançar les obres associades al Pla Director Dificultats: - No totes les obres produeixen estalvi (+40% adequació a normativa) - Aspectes econòmics. Intervenció / Secretaria - Canvis legislatius: Llei Contractes Administració Pública - Fer front a la despesa energètica… Pàgina 8Projecte-Area-Document-Data
 • 9. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC PLANTEJAMENT COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC - Març 2012: Informe tècnic DE L ENLLUMENAT PÚBLIC 5.7 milons - Divisió de la inversió en 3 parts: A. Inversió que incloïa les obres relatives a estalvi energètic, telegestió i adequacions a normatives greus B. adequació a normatives no greus CC. Enllumenat ornamental - Juliol 2012: (Part A) L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar per acord de Ple l'execució de la primera part de les obres incloses en el seu Pla Directorp p d'Enllumenat Exterior. Objectius • Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d'avaries minimitzant les• Tècnics: adequació a normativa de les instal · lacions reduint la possibilitat d avaries minimitzant les molèsties als ciutadans. • Mediambientals: Reducció del 27,9% de l'energia consumida i el 76% del malbaratament del flux de llum que actualment produeix contaminació lumínica. Aquesta disminució suposarà una reducció de 1.049 t d'emissions de CO2 a l'atmosfera i l'eliminació de gairebé 8,7 milions de lúmens que actualment es Pàgina 9Projecte-Area-Document-Data 2 g , q projecten cap a l'hemisferi superior en forma de contaminació lumínica
 • 10. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Com estem aconseguint millorar l'eficiència energètica:g g . CANVI DE LÀMPADES I EQUIPS (2.937 unitats) - Canvi de làmpades de vapor de mercuri o halogenurs metàl·lics per vapor de sodi o reducció de potència. - Estalvi energètic = 321.725 kWh/any . CANVI /ADEQUACIÓ DE LLUMINÀRIES (3.805 unitats) - Substitució de lluminàries per altres de major eficiència - Substitució de lluminàries obsoletes per noves amb tecnologia LED o adaptació de les existents en tecnologia LEDtecnologia LED - Estalvi energètic = 777.194 kWh/any . SISTEMES DE REGULACIÓ DELS NIVELLS DE LLUM (actua sobre 10.000 unitats) - Sistema de reducció per Sensorització als carrers del casc antic (eixos de vianants) - Sistema de reducció punt a punt a els altres carrers del nucli urbà. - Sistema de reducció mitjançant estabilitzadors/reguladors de flux a la resta del municipi. - Estalvi energètic amb sistemes de regulació = 1.781.980 kWh/any GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS. GESTIÓ INTEGRAL DELS SUBMINISTRES ELÈCTRICS - Figura del gestor integral de subministraments elèctrics - Disseny i implantació d'un sistema de control remot de tots els subministraments d'energia elèctrica de l'enllumenat públic. - Estalvi econòmic a l'hora de fer l'adequació de les tarifes contractades i reclamació de factures a la distribuïdora. Pàgina 10Projecte-Area-Document-Data
 • 11. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Actuacions realitzades per millorar i adequar les instal·lacions: . QUADRES DE COMANDAMENT (206 actuacions) - Substitució complerta de quadres de comandament.Subst tuc ó co p e ta de quad es de co a da e t - Adequació de quadres i mecanismes - Instal·lació i / o millora d'elements de protecció. . SUBSTITUCIÓ DE SUPORTS (1.000 unitats) . SUBSTITUCIÓ DE LÍNIES D’ALIMENTACIÓ (60.000 metres) . ACTUACIONS ESPECIALS I t l l i d t d ll l d i t ( i l è f i l l )- Instal·lacions de punts de llum en els passos de vianants (especial èmfasi en les zones escolars). - Reubicació de punto de llum en zones fosques per distribució actual incorrecta El Cost total d’aquestes actuacions és de 5.755.773,16 € (IVA no inclòs). Pàgina 11Projecte-Area-Document-Data
 • 12. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC SISTEMES DE REGULACIÓ APLICATS • Solució 1: • Es controla i regula només quan és i ( ti dnecessari. (casc antic - zones de vianants) • Solució 2: Es controla i programa l’estalvi de cada 1. SENSORITZACIÓ • Es controla i programa l’estalvi de cada punt de llum per separat (nucli urbà) • Solució 3: • Es controla i regula la totalitat de la 2. REDUCCIÓ PUNT A PUNT 3 ESTABILITZADORS / • Es controla i regula la totalitat de la instal·lació a la vegada (resta del municipi) 3. ESTABILITZADORS / REDUCTORS DE FLUX Pàgina 12Projecte-Area-Document-Data
 • 13. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities ¿Què és la sensorització? Il·luminar només quan és necessari. p Il luminar només quan és necessari. • Els nivells es mantenen al mínim fins que passa una persona o vehicle • Una càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant-seUna càmera detecta el pas de persones o vehicles comunicant se amb les següents (en sentit del moviment) per anar augmentant el seu flux lumínic 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 13Projecte-Area-Document-Data
 • 14. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Us del LED “àmbar”: Us del LED “àmbar” en zones d’especial protecció. p Us de à ba e o es d espec a p otecc ó • Emissió de longitud d’onda dominant entre 585 i 595 nm • Emissió de radiació electromagnètica per sota de 500 nm inferior al 1% del total i cap pic d’emissió sobre els 440 nm.al 1% del total i cap pic d emissió sobre els 440 nm. • Reducció significativa del nivell de contaminació lumínica, a la vegada que disminueix la afectació al medi nocturn. 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 14Projecte-Area-Document-Data
 • 15. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Nous mètodes de control de resultats: Parametrització de l’Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns p Parametrització de l Índex de Contaminació Lumínica amb vols nocturns. Es tracta d'un nou sistema de teledetecció amb aeronaus. - Parametrització de l'índex de contaminació lumínica per elaborar mapes de contaminació lumínica i monitoritzar l'eficiència de les mesures ecoenergèticsles mesures ecoenergètics. - S'utilitza vídeo digital d'alta definició. L'anàlisi multiespectral d'aquestes imatges també permet laimatges també permet la classificació i estadística de les diferents fonts de llum. Pàgina 15Projecte-Area-Document-Data
 • 16. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Nous mètodes de control de resultats: p - Detecció d’espais públics i privats ambDetecció d espais públics i privats amb alts índex de contaminació lluminosa. - Eina de recolzament per a les preses de decisions 10%10% Pàgina 16Projecte-Area-Document-Data
 • 17. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Aproximació a les Smart Cities Exemples d’actuació realitzada amb nova il·luminació: •Substitució de tecnologia de VSAP per tecnologia LED (amb petit suport p g p g ( p p ornamental de Halogenurs metàl·lcs). •Disminueix la potència a una tercera part 60%100% 20% %60%30% 100% 20% 10% Pàgina 17Projecte-Area-Document-Data
 • 18. NOVES TECNOLOGIES I NOUS PRODUCTES AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL – ICGC Gràcies per la seva atenció Pàgina 18Projecte-Area-Document-Data