คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM

2,861 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำนวณแคลอรี่จากการวิ่งและการเดิน ด้วยสูตรคำนวณอันน่าเชื่อถือจาก ACSM

  1. 1. เหตุใดจึงใชวิธีคํานวณแบบ ACSM ACSM (American College of Sport Medicine) หรือ วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรการกีฬาอเมริกัน ได เสนอ Metabolic Equations สําหรับ คํานวณ VO2 (Oxygen Consumption) หรือการใชออกซิเจน ซึ่งทําให สามารถทราบปริมาณพลังงานทีเ่ สียไปจากการออกกําลังกาย โดยที่อิงจากปริมาณออกซิเจนทีรางกายใช สูตรสําหรับ ่ หา VO2 ไดมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรกีฬา ที่ตองเก็บคาความเร็ว และความชัน ไวดวย ่ ขั้นตอนการคํานวณอยางแรก ตองทราบคา VO2 หรือ Oxygen Consumption (การใชออกซิเจน) ซึงวัดได 2 วิธี 1. วัดทางตรง คือวัดออกซิเจนจากรางกายโดยตรง ดวยเครืองมือเชน Calorimetry วิธีนี้ทําไดยาก มักใชในการวิจัย ่ 2. วัดทางออม ตองทราบความเร็ว ความชัน ในระหวางการวิ่ง หรือการเดิน วัดคาพวกนี้ไดจากเซนเซอรเชน GPS และ IMU ปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนมักมีอปกรณดังกลาวในเครื่อง ุ
  2. 2. ในการวัดทางออม ตองนําคามาเขาสูตรคํานวณ ซึ่งวิธีคํานวณที่จะกลาวถึงนี้ ตองอาศัยการวัด ความเร็ว (m/min) และความชัน (%) เพื่อนําไปเขาสูตรคํานวณ หา VO2 (Oxygen Consumption) ในลําดับเเรก VO2 = horizontal component + vertical component + resting component The total rate of oxygen consumption during both rest and exercise : Walking: VO2 = 0.1 (speed) + 1.8 (speed) (fractional grade) + 3.5 Running: VO2 = 0.2 (speed) + 0.9 (speed) (fractional grade) + 3.5 จาก Metabolic Equations จะเห็นไดวาคาจากการเดินและการวิ่งใชตัวคูณที่แตกตางกัน VO2 คือ Oxygen Respiration มีหนวยเปน ml/kg x min Speed (m/min) คือ คาความเร็ว ทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ จะใชคาเดียวกัน Fractional grade (Decimal) คือ คาความชันของพื้นที่ (Slope) ขณะเดินหรือวิ่ง คิดเปน % หลังจากไดคา VO2 มาแลว สามารถนํามาคํานวณตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. เราตองการทราบพลังงานแคลอรี่ที่ใชไปจากการออกกําลังกาย หรือ Caloric Expenditure ดังนั้นจะไมรวม resting component เขาไป ซึ่งหมายถึง Net VO2 = VO2 max (ml/kg x min) – 3.5 (ml/kg x min) 2. เมื่อไดปริมาตรออกซิเจนที่หายใจไปแลว (Net VO2) ตองนําคามาแปลงหนวยจาก ml/kg x min ใหเปน liters/minute โดยใสน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เขาไป VO2 x Body mass/1000 = VO2 (L/min) 3. เมื่อ (Caloric Expenditure ในรูป kcals/min) /5 = VO2 (L/min) และ ปริมาตร O2 เปนลิตร x 5 kcals/1 ลิตร O2 = kcals VO2 (L/min) x 5 kcal/L O2 = kcal/min
  3. 3. จะไดพลังงานเปนกิโลแคลอรี่ที่ใชไปตอนาที 4. หาพลังงานกิโลแคลอรี่ทงหมดตามจํานวนนาทีทออกกําลังกาย โดยการนํามาคูณกับเวลาที่ใชไป ั้ ี่ kcal/min x min during exercise = kcals ขอมูลทั้งหมดใชในสวนหนึ่งของการสรางอุปกรณเก็บขอมูลจากการออกกําลังกายสวนบุคคล ดวย GPS และ IMU รวบรวมขอมูลโดย ดวงชนก ศรีเทพ

×