พื้นยก (Raised Floor/ Access Floor)

2,751 views

Published on

พื้นยก (Raised Access Floor)
การใช้งาน ส่วนประกอบ และการติดตั้ง

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พื้นยก (Raised Floor/ Access Floor)

  1. 1. พื้นยก (Raised Access Floor) พื้นยก คือ ระบบพื้น 2 ชั้น (Double Floor) ที่นิยมใชในอาคารสูงและอาคารสาธารณะ มีลักษณะยกพื้น สูงขึ้นเพื่องานตกแตงภายใน และแกปญหาพื้นอาคารเกาเชน งานตอเติม ซอมแซมอาคารเกา ใชปองกันการแตกร าวหรือรั่วซึมของโครงสรางเชน ดาดฟา/ถังน้ํา/หองเครื่อง ปองกันและกําจัดไฟฟาสถิตยซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร เมื่อคอมพิวเตอรหลายๆ ตัวกําลังทํางานและจะชวยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร โดยพื้นที่ระหวางพื้นยก (Raise floor) และใตพื้นยก (Sub floor) ทําหนาที่เหมือนกับทอสงลม หรือ Air Plenum มีฉนวนยาง พรอมแผนอลูมิเนียม สําหรับปองกัน การสูญเสียพลังงาน และ การกลั่นตัวของไอน้ํา ที่บริเวณ Sub floor รวมถึงขาตั้งของพื้นยก ในพื้นที่ระหวาง Raise floor และ Sub floor มักมีการเดินสายไฟ อีกทั้งยัง ไดมีการนํา foamed cement เขามาเปนตัวชวยในการเพิ่มการรับน้ําหนัก นอกจากนี้ที่บริเวณขอบของพื้นยกยังไดมี การใชวัสดุ PVC ที่สามารถทนตอไฟฟาสถิตยไดเปนอยางดี พื้นยกจึงนิยมใชกับหองเซิรฟเวอรที่มีสายไฟ หรือ สาย เคเบิล จํานวนมาก ในปจจุบันมีการใชงานอยางแพรหลายตัวอยางเชน สํานักงาน ศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) หองควบคุม (Control Room) หองคลีนรูม (Clean Room) และ พื้นของอาคารอัจฉริยะที่มีระบบทอมาก ตองซอมบํารุงหรือ ปรับเปลี่ยนบอยๆ
  2. 2. สวนประกอบของพื้นยก •แผนผิวหนายกพื้นสําเร็จรูป HPL (High Pressure Laminate) เปนวัสดุพื้นผิวสําเร็จที่ถูกเลือกใชสําหรับงานพื้นยก (raised floor / access floor) โดยทั่วไปมักถูกเรียกสั้นๆ วา HPL ซึ่งถูกทําขึ้นดวยกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูง และ ความดันสูง จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทําให HPL มักถูกนํามาใชเพื่อเปนวัสดุปดผิวดวยเหตุผลดังตอไปนี้ - ความสามารถที่ดีในการกระจายกระแสไฟฟาสถิตย ความงายในการบํารุงรักษา และพื้นผิวที่ทนทาน - ความตานทานตอสารเคมีหลายๆ ชนิดซึ่งถูกพบไดงายในสภาวะแวดลอมทางอุตสาหกรรม - ความโดดเดนในการตานทานตอการขูดขีด ทนตออุณหภูมิสูง, ความสกปรก, การสั่นสะเทือน, การติดไฟจาก บุหรี่ และเปลวไฟ - สามารถใชเปนพื้นผิววัสดุตกแตง HPL ทั้งในรมและกลางแจงโดยมีสีหลากหลายใหเลือก ประเภทของวัสดุ ไดแก คอนกรีต, แผนเหล็กเคลือบ/โลหะ, แผนไม / ไมประกอบ, Solid/Sandwich Panel •ขาเหล็กรองรับ แปนหัวเสา ตีนเสา
  3. 3. •อุปกรณยึด - Bolt/Screw การออกแบบ 1. ระดับพื้น Finishing Floor Level ตองสัมพันธกับความสูงชั้นอาคารและระดับหนาตาง 2. ความตอเนื่องของระดับพื้นในชั้นเดียวกัน ตองมีทางลาดหรือบันไดเพิ่มขึ้น

×