Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hosgorbulteni1

484 views

Published on

hoşgör bülteni 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hosgorbulteni1

 1. 1. HOŞGÖR EĞİTİM KURUMU YAYINIDIR .'-' 6%; HOŞGÖR EGİTİM KURUMLARI YIL :I SAYI :I MAYlS 2011 I FL” ..ah , ' ._,,_. - - v5/ _. â * ~ -- --. ;İ İn' ' İ " .î x r r- r- -r ' I ;gıı-ßnhßbı-Jýlıııığıgnng'Mint.mama”2 î î TUUHIHHUMEIUİIİÜUUHUGRG!Hıîûa -------i ' ı ı `~' îî î--aıa ”uvtpggıh Hu? ;ı .iy İİMJMİUUUİUİH , ıı 'ÇİÃİÂ V" İ', ' n Iî H û, -Hlîlfllîllfıîiîîîy U* * ' A" ' .asır »ya 361115_ . :t _ " .4 . ' ` nêêwîğgfâ ' .f ~ x › î v ' . '.n..L.ı› ..LJLÂL n? x
 2. 2. . .;.~ ~=--.-_.... › V V' "F" - Ha? ` :.~.-.~.-.~.~.-u-.-.-.-r.- wa. .y * ' ' ' . ı__ı ı, ._._.` 5%. ' 4 ._ i' Demokrasi BN. Unu/dı PiT Civan Gaziier Cad. No: l/C Gazlmııhiarpaşa BN Noz25/C No:43 Havaalanı Yolu Üzeri (Elmacı Pazarı Chıarıl Tel. :+90 342 215 19 38 Tel. :+90 3422261515-2269553 Yel.: +90 3422204105 Tel. 2480342251939 Faks: +90 342 227 66 61 Tel.:+90 342 232 80 88 Faks:+9O 342 215 21 B Şahinbey / Gaziantep Şahinbey / Gaziantep Şehitkamil / Gaziantep
 3. 3. . Y. , .. 4. a; V *ıfg ıı- ı ı I'm, ç . .A › ı -ı u. ı . ;"4- i-_i ` lu› ı 'Ğ- Äı f: l Ä L,, ı r 4' ~ Iývııııııin îİC('t'ı!l'lI.ll”-.iı'lııIr5j f ;Mléııi iıiißllliııisiıi *iléıhlêuihlnıhiıı lııizlißıllıııclîlül: :K3 , » Kalitenin::: :hıiıiiııru: ıiimvısılfri ii=ııı :I- :::nakil GİHİIIl .siiaıııiçır liııiı dramı:- g' işniiaııi-ıpişışıııı aıııeqstııııısi " s -_ gr=ııııiıéı~ îâişııııjnııifuğv _`-..-..~..î." :alla: "la :tsk-Fi Kıiâı îiilı-'iliinııikıefisvEııiiıÜEiâ-icıgiîiı iiıisliınılla' *Şlıiılaı ;i 01'i* “ır-:vııs-ıavrsiırşiıiıı ığimxsigi il? lriâll ýıııııığlaa Milli _filli ilşiıîkâßîllı-_gmllmıléiê11'i! pil . ii- Lıilraşışi:- lımıııııı il:: ;rçgıııiairzsui şisîtıııisiýıéı- iıraııjlaiqltgiı-Rıııfêiıı-Kaiiııi 'Amliıir- ::lari ıınıvıı-.îigırşıııéıißilx-g;!ıavrıizıııliiaıiııikrti ı .u , 'ınv/:iııinıazıııidi: İUQU ;llûîllîiişiıi lîı alim, çlßêlhlfçli il? î lîİlıIIlıll 'laiiliditsT va_ êlêlýllllt tezi: ssilsiîlııitllyı ÃÇIlĞlI` 'ııaıîuiigiııııi çıımııııişışıjlığl Iılllüßlsilrıu. ›"İ1!lIIlI.Il|.i|.l;î #lı-tigıgmi îfıılêi . fıitsvillîi &ıfßêııi ;Igîiiiııı aıııııııılzııiııiiaıııııııg Gmjhiıfkqgý; vr;- l 'iilkşıııiıış 'amini îüiéîiıi iallâğiséşêli vış “ııéıîa *ı-.ıiişiiiıııiiıjûı 51! :ııîliılııi . ıışısiııişı .Lıısıalşııiıgiııııırzıişı saiasıgiêié- ' 'şltillıiiaraııııéişî gi <:iıi h"ı:ıı:<:ı:i=`ı_ıl:i:gııi:›.v,ı:ı-r;:ıikj` ğ ş î ?Karizma envlûıııîsi!' ` 1 irili :inişi il! mııışıv Iliêlsélıl *fşrşıisvraıiiaıiın 'ıiuıı :ımiıaıiıia "ıt-êipikııınıvı; gpvırşı. iii:- iııllijuıııügrşiligıınıziı :niınizilıldlêıîîlf İîwdéßiîê iaııîêeııı Kııışlşıiııııı 'hızıiıvısıitsııiıii ;ıniıaiiıiıisi iisreşiiı :ıılıiııııııt- ' r"Iaillarllênâlkilâlşiıiıilkiîâiapiîi - aııııawvışrkıızınnui:: lııııım ııilııg. ”gmıınıııııışjmııizıi z şşıvrşii .cşııcşişğiéıilııfuglçiıi vrşıî; 2 ”êlfîllliêlfîkîîêiglnî -ınvrşır, vr: wı ê-ÜHŞÜ' Kııifâr Kıiıızııi 'ımıııaıiiaıî va; ılLgiaır-isnnilrıuiia ` s-iııınııfiéiı vi: ıınııişxui çigieııailıi :iıilıgiçiııiaı . _ . _ ımtigmıııtri. niiıııai :kib-ili ' i,, ipi. ;işi .maite inin #ilim _ ıısıiıisiıglés "êllllâig .g *ııı-ııi , _ 7lpl5!ı~`”±i<~-ı=»ıji(g'ı=ıi ı rezıbışıiıııitıirşııgiaiımişiiî ları› îlfêiêiiliai. :oşııııişi Eliniilillüliuêiâîtiııi.: L i . I l BÜLTEN 20ll HOŞCQR KUR'ÃN KURSLARI _
 4. 4. Hoşgör Kur'ân Kursları Yaptınna ve Yaşama Demegi GENEL YAYIN YÖNETMENI Nihat DURUR YAYIN KURULU Abdullah BAYRAM Yusuf KİRAZ Mehmet SÖNERCAN GRAFİK TASARIM Sertaç Tanıtım BASKI GNG Ofset ADRES : Boyacı Mh. Bugday Pazan Pürsefa Hanı No: 2I Şahinbey / GAZİANTEP Tel : 0.342 23! 25 67 YAZIŞMA ADRES! : Havaalanı yolu üzeri HOŞGÖR FA1'İH KUR'AN KURSU Şahinbey / GAZİANTEP Tel : 0.342 424 02 5l !lokum 010› .Ştglîîlıı `lllııiıls 'ııışiıfillrı-ı; ` "ı ' _ F2... ,v1 . ._ /. _ g,, Kıllßıl Iuııuıkı '_' , _e_ Şý??? J ı› i; e» .v - v lll -›.- 'IT '2-. 1:_ _aîşıgî/e" **uç H; 'Iş 4 . - ,v, ~' . ' " İ f ' z ~~ s; *J- W' " ' . J ...Ki-u 3:41... A' ~ v› <- - <- ..- _ r sn: !long Fi 'l-ııll 117. . :mı rıiı. tmm! lılâırım', @l l , :raıeaııı ?lllýİllT-lılıılla.. :İiiııiéıî :lzl-__Ii êisüişiıııalpxl. lıilîiıikiî (hı 'tııılııbııızıîlıf' 'lîliiiıiıııııııî- 'ış-'îilıîßıılhs-Iljhııııınl:- veııyıgcıı l_ 4 ç , &iiiiııéıssır lige Fılîîiıîlaîi ?l-lcıglî) "ııîlı :m 'm Kırım ınııcıniî: :::vliî BÜLTEN 20ll
 5. 5. ğ k' ı :r-»ymuıı k :ıınızeıııırsı M:: :lar EL-ı .lvlılğâl ?laı-iîtaııııhıı ıulîblîl: ;l R( İ?- :r-ıir. :fılir-lıııll:: 'lınavîrßîıo aııtâııı î(:ıılıı:` :r Iknıı. -ıtmvnıı lı: 311519:: !rııiuıı lam İLJİİ ;ßğıûlğgl :r-.livıtıııırşııtııı İitııtltı: !f-IİMİR- Y-jîııı-Cffuııîî* lıııdfll:: Etlik; =lılıı:»ı'ır:l'ır-, lîûýlııiîıft-_lı iızıiı- 'mama-J Mêlilüıaî SKÜÜIŞNC !Mil l ı ı ll ı-ıoşc-;öıı KUR'ÃN KURSLARI
 6. 6. Fx- is ıc-'aı ı , wa;- l 7-. . , 4 .r ,› L v "'__,__ .İ ı .q Ahmet BULUT i Gaziantep ll Müftüsü BAŞARI DILEKLERIMLE .............................................. .. En hayırlı ve kalıcı yatınm," şüphesiz genç neslimizin geleceği için yapılan yatınmdır. Cennet Reyhanı, gönül goncası ve gelecek ümidimiz olan neslimizi yarınlara iyi hazırlamak gerçekten sevdalann en güzeli, çabalann en kutsalıdır. Maddeye âşık olan göüerin manayı göremeyecek kadar köreldiği bir zamanda, neslimizin gönül çoraklığını gidermek hayâtiönem arz etmektedir. Bilhassa onlann şahsi- yet peteğini, iman, ahlâk, ilirrıirfan, maneviyat, örf, adet gibi her şeyi ile bizim olan milli ve manevi değerlerimizje işlemek, süslemek ihmal edilmemesi gereken manevi bir sorumlu- Iuktur. Kavgalı dünyamızın ve huzur arayan çağımız insanının, huzur ve banşı ancak toplu- mun en dinamik kesimi olan gençlerimizin Kur'ân Ahlakı ve Muhammedi sevgi ile yetişme- sine bağlıdır. Çevresine bal satar gibi, gül satar gibi tatlı, sevecen davranan ilirrrirfan saçan iyi yetişmiş nesil, inşallah toplumumuzun sevgiyle şeldllenmesine, ilerlemesine ve her iki dünyada da mutlu olmasına vesile olacaktır. Olü toprağın dirilebilmesi için nasıl rahmet yağmurlanna ihtiyaç varsa," toplumu- muzun mânen dirilebilmesi veya diri kalabilmesi için, bu ilim, maneviyat önderlerine ihtiya- cı vardır. lşte Hoşgör Fatih Kur'an Kursumuz bu kutsal görevi üstlenecek Gönül Doktorlan- nı, Ruh mimarlannı topluma kazandırmanın çabasını, çilesini yüklenmiştir. Ne kadar şükran duysak yine de azdır. Bir taraftan, yavrulanmıza ll Müftülüğümüz, Şahinbey llçe Müftülüğümüz ve Deme- ğimizin himayesinde fedakar halkımızın duaları ve öğreticilerimizin gayreti ile Kuran, ilim-ir- fan aşısı yapılırken, toplumumuzun en çok ihtiyacı olan Hafıüan yetiştirme gayret ve sami- miyetini sürdürmektedir. Yaz Kuran Kurslanmız ise âdeta festival kalabalığı ve coşkusu ile çocuklarımıza Yaz Tatili boyunca Kuran ve Dini Bilgileri öğrenme heyecanı yaşatmaktadır. Bu anlamlı hizmetlerimize katkıda bulunan tüm Demek Yöneticilerimizi, hayırse- ver halkımızı tebrik eder, Allah'dan bol ecir ve mükafat dilerim. Aynca, Hoşgör Fatih Kuran Kursumuzla, Görevlilerimizin ve Halkımızın gönül kör› rülerini perçinleştirecek bu bültenimizin yeni yayın hayatının uzun ömürlü olmasını, geli şerek devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz eder, müessesemize gönül veren, dua eden hayır yapan herkese teşekkür ederim.
 7. 7. ,T,.._Z .. H_ x, . . &Dİ; Yahya_ POLAT Şahinbey llçe Müftüsü KUR'AN EMANETlNl YÜKLENMEK VE KUR'ANLA UYANMAK Yüce Rabbimiz, (cc) Kainatın son Kitabı Kuram Kerimi biz insanlara, emanet etmiştir. Bu şerefli emaneti yüklenen biz insanlann o kıymetli emanete karşı sorumluluklanmızı idrak etmemiz, öncelikle o Kuranı her Müslüman erkeğin ve bayanın okumak, okutmak için bütün imkanlan ile seferber olması gerekir. Kitabımız Kur'an, dertlerin devası, gönüllerin cilası ve şifası ilahi rahmet ve hidayet kaynağıdır. Nice gönüller o ilahi kaynaktan nasibini alarak hidayete er- miş, dünyevi ve uhrevi mutluluğu onda bulmuştur. Bu gün yaşadığımız dünya ve içerisindeki çaresiz toplumlar, onun ışık ve aydınlığına, onun uyanlanna, müjdele- rine, ahlak anlayışına daha çok muhtaçtırlar. Kufanın muhatabı insanlardır. O ilahi mektup, bize gönderilmiştir. O vahiy kaynağı, diri olanlan uyarmak, onlara fayda sağlamak ve onlan dünyevi ve uhrevi kurtuluşa erdirrnek için gönderilmiştir. Olü olmayan, uyanmaya müsait kalpler, onunla uyanmalı, onunla Allah'a dönüş yapmalı. Kur'andan yüz çeviren insanlar, onun ışığından rahatsız olanlar, dünyada ve ahirette dar ve sıkıntılı bir hayatla karşı karşıya kalacaldardır. Dünyada en çok alınan ve edinilen kitap, Kur'an olmasına rağmen, buna pa ralel olarak, en az okunan ve en az anlaşılan kitapta Kurandır. Bunun sorumlulan ise müminim diyen kullardır. Ülkemizdeki Kuran Kurslanmız, toplumumuzun, manevi emniyetini sağla yan şerefli mekanlardır. Bu mekanlara herkes kulluk borcunu ödemeli. Çocuğu olanlar çocuklannı göndermeli, maddi imkanı olanlanmız, katkı sağlamalı, bede- nen imkanı olanlar, bedenini ve zamanını Kur'ana hizmette kullanmalı. Hiçbir im kanı bulunmayan mü'minler, dualan ile katkıda bulunmalı. 240 yatılı öğrencisi olan, Şahinbey llçe Müftülüğüne bağlı Hoşgör Fatih Kuran Kursumuz'da Ülkemizde büyük çapta hafız yetiştiren llı Kuran Kurşundan birisidir. Yıllardan beri ilimizde, ilçemizde Kuran hizmeti veren bu Kufan Kursu- muzla iftihar ediyoruz. Zira yıllar boyu hafızlar, hocalar ve alimler yetiştirdi. 29 Mayıs 20ll tarihinde de 38 Halizının hafızlık merasimini icra edecektir. Ve bu ocak, ila nihaye, kalpleri iman ve hayır duygusu ile Coşan, Hayır sahipleri, an- neler, babalar ve çocuklan ile hizmet ve varlığını devam ettirecektir. lnşaallah, aynca I5O yatılı Kız öğrencisi ile Kuran hizmeti veren Karataş Yatılı Kız Kuran Kur- sumuz da Ülkemizde Yıldızı parlayan Kufan Kurslan arasına girmiştir. Atılan bu tohumlar, yeşeriyor, faydalı ağaçlar oluyor ve meyvelerini veriyor. Bu meyveli ağaçlan yetiştiren, bu yolda hizmet veren Kur- sumuzun ilgili Vakıf ve Demek yetkililerini, Oğreticilerini, hayır by', sahiplerini tebrik ediyor kendilerine şükranlanmı arz ediyorum. ._ ,t, ;';.{..x.." , V” *'" . ' “” "g" _ ı ~ '9 ;gığiýiııı_-iaı',gıığızı._w ' T".
 8. 8. f .gl ı› ;ı .- ,ı ,,'.. ` O 'h ı› 'l ı ç» 0,_ u' .j.a`›,, 'I-.f- Xı» ı , h' _ M! '-›"'~ n ~. MT .ş , .. .ı.,ı. . , 'hııııırıqıant-_fîlııöll :mm-ll °'İ1ııı*"î]ıı.':(ııı›1ı›:'5› ışıııçılııııîıfîiılıır-vıı»;ı-tşıı. tğıîlııı--Tjltııîlıııışııî- ıll"'ıÜlîîiılı-@IIIİHİÄSUFBPTİ- lllıı ıııvrışr... `Şı1ıı aıı iraýııilıııß îiııiaırı sığımıısıı vr; ?ığıraıiaııllıfvz-_llı 'ııaıılışrl :gsıılîlırı «Naim aııllııaıı› IıllllT v; ıırîlIlîVİ !liğlîllêllê iıîuîl. ir-îıııfvıaııyıaıvlal llßîlıltzıılı, ııılfışvfîuı lııızâlıııaıııuta ülâll uııııı, v_ı~:ıı=ı-:<›~vııııııııı.-,feîı “iıîmııaıî keıvrgııı... 'ırsı-'jtsvnıı T . , &Elit; Illîtzgvıı Çlynıııaı L-_iıaııî ıcfîfalllllîllıll* ıı(tıgmıııltşıııııııııyıgıılbıııılgır-îîslıllılııês"lişêııûliîıilllîîgihııâ _ ,Ellı-'Efokjgf-Ü "(1II"=`lııT1!ıı-'lhIı... i i-lêiîrlllî. &MEM ZQaııTııI' vımtııı; «ıııkıııırı -ıaîaııııaı ılıîı' iıllıgtlrşı agTıİlııf 'Iaıılı-fııı; ,ıılîılıı ıırşsırşıibııı 'lîilllîı tani& ısıtma. ;îrıllııklb-,fîlll, ıaıııfrlllî. »ımıııııaıralklııı liıfvnıgıı; 'Iaılirü-.éı 'ıfliıaııııifğlı ıncı: ~.'›::- 'ıfmııailaırî !(04361 ({ıı"~îlı :Ülîsihll 'İîlglillıır- 'I'- 'klstliıırt Iıııııııgî 'ı-. !r-Iîli lllıı :ır-_t-:ıiıııır- "hıiıi nıniiıııırzııı :csııaınııraıı v; 'ııarııızıamsıııa .Tîlfîltflllllîll*İlîLHİGlÜlHIlHIı-«Äll 'aıııııııuıııı :mum I1ıı":]ı› Kllt-'tlj, !tıiııııııilî !tcığlıı !Xîfîliıâûlıı 75)!- -willîğîîıııéra 9155- 'ılllıı 'h, ful-yF) ı'm:) raılıemîıııı; İ: alaşım ılTIıllı ilîîkîgllııalfve-ıl 'ini' l v1; 'sti u; :gi: :ı ?Yâ İİ ;YÂ İ* lie. î ı 'V 'ıfuıııaiia İıraıcjh; " ııısıiıı. l' . , I 11-" _ ıl , -ı -..,:; i"'""~_-_ ' _ ›, , _ "lılu< fu? 1 ,s l u `“__`";' ası .ç- .11 | , .I ç EĞİTİM YILINDA 971:* _ülllıııfaı etaukıııiâ' lLwa-f ıhllıeltııl ıırısınırqlfsgcngı. cjtcııllîılııqh. !hyıiîlfâtilîrıtît .xııııııııııa ;:'ı._;ı'› :mm i âwgzDetşı ;larını ıêtgtl, :hızın T» .EUR l Ãİ. -hlfaıı ıfuıııal; alamam :belalı huff' FiıYlllııfı, .Glllinıırıııı -İllflîllî 'İ ^ğtîl`ıza'ılaııîı«?ııı-riflflfjiîlııdra !ını-göl (iıır-,ııtîi-ııeıf-_ıı 'hlglilllltî 'r- 'hışıiı r. _lı-,ıııııığT :ıııııılııııg İıı. . _ D .l 55'i/ ..ph I V 4. m, Ğ. 0/ .â x Mı nil ' ' x W?” 'ıllııııta !ı-kgm !1ıı“'='ıı (tıısihıı 'lcı,-ı'qıııın. v:- 'hbîfîlhlf- Iıııııııc-T vfıııaıîfiıınııııa pııııııınıı !t-lilıılııil f.. !izni ıtiilctııg 'lıimır ,,,î!l!!_=l, !r-_ısr-ııı (fıtîilîlllıîl. 'ınlîsıı 'ıfmııaıüa «tavanı suları !NH-ııııııiîlı fkıtllgılêiğl Arıllıflı v ::vı-.ıııı :lııuıııvtı !Qıılli ::tmm-Li ııım. 'X191' :İlîmııı Ü ıuııuclklltlîl'IĞJ.!-gnbrzırsırıııaawaıiıa n. -ıaıtiııııııı ;Alt Aîlßğtîlllêğûll ıışııql Il lı; j. -ıı-...lı ttaıiraıı .ıfıîlılıaııaıs ”ıjırsıırî- îcıpnızfılaaû. 11576,***'îiıkaıııııııışıııı BÜLTEN 20ll
 9. 9. ŞSY'-ı. ili' ' Wîîßliçff. V ,, 7" 7 l 'l I` . h. l l f; e ıs ı, ğ l .. Ğ r' 'A ' a ı ıI ı a› h İ o *Sİ-w 'sf `v ıı ı 5 .1 ___-"- " Ja_ nm' - ---a-ıhz-. - :adımıiınıiııynrııdag-ı› anını/fu. 'İNİİİı-'ffV/ıvıılîîffııış'- îııznmınuırwı o' 'İıııılr--JİU/i"P-Jlııqf-ıâ 'tıraş 'ırıııııııanvkııh @lift 'ılllıııtîı !t-ıiııııııll' İlTl-f-Iıılatiîlıı ?rıwiîêt --ıırsıa îîillinlnlr îııırılllîîğmııııa irîıiııll& aığiıîıııiııa› bnNjmıılıaIl. 'ılîlâvıllıııııhıliııym 'Kıı *Ãîııîillı-ilc-,II 'hıgıilııır-W; "it- ;miıır- İfılvııßîlıûı 'izıııaıîlııllıııla ıııllıııhııı ftlıııııııil' fhvıûflçlîüliîl(:Lßlıııîbıâülğr:llilllltllltpışııaıı ilkııııaıga qtavşııı aaqlaıı, .Sıyclııııılıı KğlClİIKLlêLlI. :fııı'ı“`:rı'l:ı;-1., :::F-l 'Iş-filim *ıı- ıgsıııauraı v; 'ıısvıııaaıvıaıııaı “ısınıîıırımı İııııcıııı al: 3, İcin iliîlıltaııalî- Ülğlldltîrî'İGIýSÂİGI-*Qlêı aırcaıııııııqıı. ,l ışını vıllııı: gıaîllııdltgîırır; :::lı Tığııaıııv' hıiaîıîı ;nııııjıaııııts Rıııiâı îıııwııııııırıııg ta› pnnfîıakı vıaıiaıızfn :alınız: !aıiııııaıil Äı-fll 57.1.1153* ---ı ı :ıııımı «Jllîlğlîıııqıa 'ımuııqpş 'ın vıaııı; ırauşlsıııııııı,, -nııınıııtıüııaııı :- irilıjftîllllıılfı Jlfaııı .Erıiııııııl Klslllîöıêiâl Aç pzaulı; 'ınmrzfıızııı 'ı-ılı İtıaıilııqıa, «aıııclkýılııa :ı 21391125 ıııaıiıralîcııaıll:- :ıarjlvi ıngıışıaııııauévıhı !(04551 !t-,iîlı (Qııfğıı Klımlıııııuııı laııııallnııılıııtjiı. 'Et-mm îiııvtûı Kııs-ııçıı 'hıgıııııır, ~ı-. 'kısmının Iııııııırgî' lla ırsvıııaıaxvıaı k: :ııhlııltaıı: tfclııııııil' tfcııi' K& cııızııêınl, :mn ;ışııkw-«ı :ı-.iıııu-.ıır :ır ıııırıııu !fr-WE ?Irşêlıınßtîl ›'ıı :tl !İlîfâillllltîl ıVİ-ı-lıli-r-ıbıîınl 1( : .': 15'i, :ıclıraılaaı 'ıfrgıııaıiıa qraıvaııı a-'clıaııı . !lİı-«ıwlı ::ııııııaıııeı &ası 'ıs-filimi ;ın ~`.'.=ıı1` :r.'ı:ı...v., :sını zyıwrııır. vr. :llir-ıi _ılllılllt -ğnığıaıvliaııîıı ıla-alalklaıîvıla !Elf ;ıgîîfıı 'gğıreıilııı 'ıllıııqrgı ?hiti/still ?lğııaııınfîzf lı; ıfmııa. ka-aıaşllıııızgiı. Rıılêiı .tuııawifuıııaiiaıılııîıı çıınırgı:- çıavışııı-aıııaıillııııa . rsiz-ı lı; ını: vıılıızqı: I-_ıîlı lllıı~ :Vını-ıiıııııc- 'kızıiııııvg Ehli» !t-Iiıuıııifı :nil tlf -i/-ı-:aıııırııı 'ûıı-!aıılfflîıııla ııışıil .Hıııııııışıi i. 511', Ekm' imal. :ır :ızıtıgııııızîviı eııır. ı'ı!=' .. 'ıfzııııaiia dlavrlıı. ?IL-ti _İli :Vııııiıiî ;KCİİICİHIE ;Tıııai :ÂHI-,Âü, İıhlîl ,ıııııilklclllug1511'. tirıabrnêltlll-'llii ”rııfîl"'lş-jll!a'ıııfrııtş Aıttmıgıfı ::Iııırıırııel :ag: :7ı'l!ı:n'., :kıllı :mıııı-,i, :nana ııllııIlrmıııinıııqıı 14815012, :ışır 'Işlzfııtâtv-ıê. gi, .ank-ışık î gm,- .jlıvışı*ı_ıılcı_ı,_ :m: şmzjiiııc, ıl-ııııılizıi. :IN: ıı., :Y-ı-lııkci-ll âllîrıf! İ› !ıvı-ı- K"- jzti, 'hıkşıı ğllllllllflıh`l &Lğhıiıaıvllaı ?sırııîlıııhıı kllllllıııışş Illı. E219! vıılııiıi: !ı-ıqgf-îı tığ; !ıııtîiı (tııwııııııırı-hık' İıhliıı V :Elim flıılıvilıéiâîifla!' 'i' ıllııfrg, !t-lilıııııi l !km'- :mêt :ı.'."I? “rgırşıîııı-_hıı vısıpıiııilıııı; aııııç. !lfıa-vîlı âtlllltlltzw. Agrîlbıaýlll-gtîrılaıilêiiıılla. vııiqt:: ıîıîıılllp--lknîqıaııa :L-;llııılaıiıt #sınıfı IıtalinllraşıflııqtalîfiM;Hııfîlııı:qıııaıııııın îîllîdpflır: -ıhınıî- agğîlılla alı-ıslık& v1: vısıiaıı-'fn tcsıloılgiııııar-ıı. XİIEY 'ı- ııııct:- &mim; . 'ılTltgıa-*oıa ;ı sını?' :mum ftf-till (İn (iıı '5"ıı (tıınıııııııuııı: ıhıaîiııırııı 'eııııı ::ı ışışîezııı ;fiımai !PLAJ Lgğsıpıayılı 'ıııvılllflğlîıııola (Qııfîlıı &malı gramı “llııfulı .LŞ îöııl filmi? IlIlNİlf› v:: 'Fıııaiîıı &ılgılı Iyıatlaıı. kıîli lllıı :Ir-Eşimin mm :Etşı:çı_.ı-~î:ı:«.g gııılklş.! --ıa ııaıilııı :ıııııılı Iwallalıî ua 'namı :sıvısı fğfıllfâjlllfîll, :ıiı-Iıılzci-nı :(_"ı:IIl:(<ıê1_lI. lılılir-ııtııııı [M: 'Işın .ama şıtıvfızıaııııııııı; .ır 1 'ııêıııı, ,ı :nil “ışzııc, am... !kıttır-AJ. cıflıı-.ıı .=ı,L~ı'.*ıı,:, etı-ı.ı~ı-_ı*xı:ııııı.ız-. :ama 'gııgı, :Yılllıı misali; zeıhınııınıı-::ııışlııl .v.ıııaauı'r.ı.zırılı:ıııl.acısını::: h f.. :İl _Sliîfğêlllltfll ;Lğıalpıag-,lalflı !laaılaßîvıla (a. Illîilualillllllıjll. ısısı-ı g ııı ,Tüm ı l' l ..l-ll . v ,ını ,,. ml llll ,ı f. l H_ İle). ım "lriillıîâyı.Kıl'iaııîiıııaıııııııp, 'XSYYJWIIııIiEıİîW , a agTıilıııa îıısshııııı.: 'ta .au aııiqr» lü! 'raiıl :arif-ağ raı takılı-a-aıgîîiııllııarqiavışııııa' ı ^`î1l`ıaiqll. r Kıılîııı fqııuırzıııııırgıhı ::ı :ıırşı înıdtaı- &timi :ızjkıı- iıêlfy, 'tanrı-ılk lêıtlêiâîı ;ust-ın îıiııaıııoé Kıılğıı Karlı.. ua ta ıııaî-.eliıılîıılıgllfaı qýlnııfhîllıİlßjilı ı-ıoğeöıı KUR'AN KURSLARI ,ı
 10. 10. e» HOŞGÖR FATİH KUR'ÃN KURSU 91.393* rılllııql: ııialıiııııı Aull *İübıêıiâ iirı-*rşııııuıı 'llvînmlııilê m: ua 'lsızşıiıını lkaııısığl 'raınıîlıııtsııı lık-'r-nııııraı PSHHIH 95th" 'ılllııihı işııırslıılhııraırsl& 34.07 iıaüıı Çhıllaııılâı "Iş @Tllııavıd i t; 'ınışhııılßzıııı w mai . tınıılı. ,. ..ı 1.!. , - ' . ".1,,F İ ı'ı'ı;i{r-,^,- ,ıjş »ATL .tbl "yı Kıiéîııuaıımıııııırıara-?ığiısıııfllaıılııfrıa »Fıııaıllî- êllîlfil? :ısı: ııtaiiirşllahbll ağlîîlıı vısiıllıııalîqıaıll. MERHALE Yüzüne Kuran Eğitimi . MERHALE Yaz Kuran Kurslan Y o* Vlıı ı --' › “Â ' f' ~' i 'İ MERHALE Hafızlık Eğitimi Yaz Kur'ân Kurslan: Bu kurslanmızda, Diyanet lşleri Başkanlığımızın belirlediği üç merhaleli kur sis- temi uygulanarak hafız hocalanmızın nezaretinde seviyelerine göre 24 kişilik sınıflarda 9 haf talık Kur'ân-ı Ken^m'i yüzüne okuma, itikat, ibâdet, ahlâk, siyer, lıO hadis ezberletilmekte," bunun yanında Peygamber Efendimizin örnek ahlakından kesitler, öğretici sineviz- yon gösterimi, sınıflar arası bilgi yarışmalan, Ayrıca yaz kursunun içinde veli toplantısı yapı- larak öğrenciler hakkinda ve kurs hakkında bilgiler verilmekte ve velilerin Ükirlerine değer verilerek istişare yapılmaktadır. Yaz kursunda; öğrencile- rin şahsiyet gelişimini artırmak amacı ile ılâhi korusu, tiyatro ekibi, Kurani Kerim tilâvet ekibi, dıhı” bilgiler ve şiir ekipleri oluşturulmaktadır. Bu ekipler veliler`r mize kursun sonunda mezuniyet progra- mı sunmaktadırlar. ;i MERI-IALE futbol tumuvalan, hayvanat bahçesi gezisi ve kır , ›~ v , - gezisi gibi pek çok sosyal faaliyetler yapılarak çocuk- r ' ~ l , ` “ larımıza hem tatil hem de bir eğitim imkânı sunul› -` “ f.! maktadır. . '. _. Ö.- 1 " i (. " ı ı_ q3 V. s” .Y ' r gi.) TEN 2oıı ;u tuıgn &çıksın î(ııı:!l=.iıı“l;ı,ıiiııı ı. -lw-'gfl ?Jîlı Rııvésıı îiıııaıııııın. '. MERHALE Tashihi Huruf Kursu ?l *i E. i' r i “'11” _ H E. . ?ilin vaîlgfiıaıı, ;ltwtgîı lçsııı* ltaııır; «llşişsıı :qııışıılııllğ :yıııı :::ııınıııqrzıaıiııiulli- agýiîlııûıllıı vıaıltglğîı 'alt- tıııı: ılıırs.. Txıaıllğîlıf
 11. 11. Yüzüne Kufân Eğitimi: Yaz Kur'an kurslannda sevgi ve ilgisini kazandığımız öğrencilerin ara- sından ve yeni kayıt olan toplam I5O öğrenciy- le eğitime l Eylül'de başlayıp 32 hafta devam eden bu 2. Merhale bir yıl yüzüne Kuran kursu eğitimi merhalesidir. Genel olarak Diyanet lşleri Başkanlığımızın Kuran kurslan müfredatının ta- mamı verilmektedir. ltikat, ibadet, ahlak, siyer, kıraat, talim, tecvid dersleri verilmekte; aynca öğrencilere açık öğretim lisesi kayıtlan yaptın Iarak lise derslerinde de yardımcı olunarak okul . i , eğitimleri de aksatılmamaktadır. ^ Yüzüne öğrencilerimiz; 3 ayda bir hafızlık ^ 7 ı l takip komisyonu tarafından durumu iyi olanlar .Ş ,ı l ` _l tespit edilerek tashih-i huruf bölümüne alın- 'l i `. makta orada da başanlı olan öğrenciler hafızlığa . .' ` - - 1 alınmaktadır. Hafızlık yapabilecek kapasitede ol- ` mayan veya hafıüık yapmak istemeyen öğren- › cilerimiz imamhatip lisesine yönlendirilmekte - *v ' Kuran kursumuzdaki programlanmız imam-hatip programına yakın olduğundan imam-hatibe gi- den öğrencilerimiz çok başarılı olmaktadır. -ı/ i' / i _ .i `“ r .MERHALE . Tashih-i Huruf Kursu (KUR'AN-ı KERIM" GUZEL OKUMA) Ozellikle öğrencilerimizin din hizmetlenni yürütebile- Kufan Kursumuzda 2009 yılından itibaren öğrencileri cek bilgi ve becerilerini geliştirmek, mezun olduktan son- mize «TASHlH-l HURUF- kursu verilmektedir. ra daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunmak, Kuran-ı Başan durumlan gözetilerek periyodik dönemlerde Kerim'in okunmasında yaşanan telalîuz hatalannı gider- seçilen öğrenci gruplanna açılan bu kurslarla hafızlık eğitk mek, sesseda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okun- minin dışında kıraat ve tecvid dersleri verilmektedir. masını sağlamak amaçlanmaktadır. HOŞGÖR KUR'ÂN KURSLARI 9
 12. 12. : l ,şrı, 5x3_ 'li, , ..,,**.,~' ;,,-_:. "xý,l{' “n, 9 l k aaa- cx. y.: :Â *~,i=~ı'±.3:~-,::.ıı " n ı/ . . - _ı ' r "ı .. l/I 'i' ""l ğ i '. ,- T 'S' 7 iy' ı 'r , `. g? Hafızlık Eğitimi: Kursumuzda sevgi temelli, «Onemli olan hafız olmak değil, hafız ölmektirn› düstüru ile 2 yil sürecek olan bır eğitim. Tashihi huruf sınıfında başanlı olan öğrencilerin alındığı bu merhalede hafız hocalarımız tarafindan öğrencilerin hafızlıklan dinlenmekte bunun yaninda meal, ilmihal ve hafızlığın önemi ile ilgili dersler verilmektedir. 5x' _ i, _ fav q, f i ..l «Ay/ i *Ö "r › c ,l , ı" /L / _o_ A ,_ ` « af g l ı z 3x" "şal › '_{,' _ iş,, .Il ,ı x 4A& ..i ı.: r ` ` ,î Q i l __ş x ' l ` z , l l l _ l "tâ-ß, ' ' '. MERHALE Aynca hafızlıkta okuyan öğrencilerimize açık lise ders lerinde, bilgisayar eğitimi, hitabet, imamlık ve müezzinlik dersleri verilmekte, mesleki bılği ve becerilerini artması amaciyla her cuma Şahinbey llçe Müftülüğümüzün uy- gun gördüğü camilere asistan öğrenci olarak görevlen- dirilmektedir. Hafizlığinı bitirip mezun olan bir öğrencimiz lisesini bitimıiş veya bitirme merhalesine gelmiş bilgisa- yar sertifikasını almış imamlık ve müezzinlik yapabilecek seviyeye gelmiş olmaktadır. s30,, __r «Gap o› .j ' . ' "E . ,, 7 . f - < s” Ğ, ît/*ı * i ı "” ' _ ı* g. 3, é g. ..'”ı. vrd_ ,A ,ş ,. W_ .r 'x' _ p., .r-v ."`".' v 4 . , »ı g - i; ` ' /ı _ , iş 2;; z a.: 4 ' tü r' i* ' T ”' r ı' t- n.' w .«--~ 'fa A °/, i" ı iy* Hafızlık Sonrası: Hafizlığinı bitirip mezun olan öğrencilerimi- ze sahip çıkmaya çalışmaktadır. l-lafizlık merasimi ve taç giyme programı yapılmaktadır. Öğrencilerimizin hafızlıktan sonra isteyenlerin ve kursun uy- gun gördükleri lise eğitimini bitirrneyenlerin lise eğitimleri bitirtil- mektedir. llahiyata devam edenlerin ilahiyatlan bitırtilmekte ay- nca imamlık ve müezzinlik imtihanlarına hazırlanmalanna imkan sağlanmaktadır. Hafızlanmız Ramazan ayında şehrimizin muhtelif camilerinde hatimle teravih namazi kildırmalcta ve mukabele okumaktadırlar. BÜLTEN 20ll
 13. 13. ıu .. ....4 ,,z..=_~__ -g: 2 '14 .. (2. J ;ge ` v* A" - 'ğ i ı- _,_.4- "f" _ _ - ' ş A l ş 'ı' .- î _L . SINIFLAR l5'er kişilik sınıflarda hafızlık eğitimi, 2li kişilik î 7 sınıflarda yüzüne Kuran eğitimi verilmektedir. 4/ f '^ wiiıiiiiiiiı »iin ` , İ..., f İ .__ m_ ,Si l""l`ll""ll'lı'.'ll. l” . ' ..g ıııuıııuiuıııı .,, H,, ./` r î -11 ( _ r r Iı`-, ` _ . - ' _r 1 ` Ã "" , ` i. ~ . 7/ "N-İ - i / T CL; _E KÜTÜPHANE _ `lt-ııı'- ,ıtciıı fıîinıyır-iılaı v:- arıllî- !lî-itglllêillf- “ııaulk, 'Kai-il, ksıfîiıı., ilrııi. sülfür, aiıişllîétrııiaql. Üılllmâlîillıwîfêllfîlls lğiiıııı rsıuzıîvıa ;ıiı ıı ılîi-îWiîllllêlkêlüîl. mııırsıı vıe~~^ııltrîşvıa zémaıiaıı' *ıııilııııııraıîırsiılıc KONFERANS SALONU Salonumuz konferanslar ve çeşitli faaliyetler, sohbet, Kutlu Doğum Programlan, tiyatrolar, televizyon, sinevizyonda ülm ve faydali programlann izletildiği ve icra edildiği bir salondur , K › Faili? l"'.-` ı .l ı * * ' , ` _ -,_ `__,,,..--vı›_`ı_.,i . î, ~- _ı , - ,' , ”#1 "i ı* ~",' ` f ' l g . * ' :` r g› ı i* *r 7; . ı . , - ; "' .r * v. z î ,J w . , r ı l L/ n. ; . P ;L .ı / ` W. l i v* ` ,ı . ` .f l ı HOŞGÖR KUR'AN KURSLARI l l
 14. 14. _ . ı ıiıııııınikmsııı ?télllrîuîlli _ _ . mi var ,ğ ` . . . ` , _ ıgaiıgğuı :ıaıııraııııaı .şııı ;itaat lfêllltêılêllı-êlîtéşêlııl ' YEMEKHANE _ . s: ;İ BÜLTEN 2oıı Ç.: ý-îr"7ý _ A" `E77“"T ., _İ_
 15. 15. , îavlı"hı", lıl-ff-lılhıılı ' ____ _ __ı"~I_`. İ; ,ı lıl-Tflıllğb E l 'Q V( 5.1-), WWİUIIFIIIIH- -hillm :mili I-QŞGÖR KUWÃNKURSLARI i i l3 ±ýî ~ î-w - n_ _r ;rşp _ ,. _ éqyvýw _n_ w.”
 16. 16. BILGISAYAR PROGRAMI Şahinbey Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde öğrenci lerimize l60 saatlik bilgisayar işletrnenlik sertilikası yilda yaklaşık 50 öğrencimize verilmektedir. Oğrencilerimi zin çağımızın bilişim teknolojileri ve kazanımlannı elde etmeleri sağlanmaktadır. Aynca verilen bilgisayar serblikalan Kamu Person& li Seçme Sınavı (KPSS) ve benzeri memur alımı yapılan sınavlarda 'Aranan nitelilder başlığı altında 62 25 kodlu «Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmenliği _ .A IK LISE mir-v PR GRAMI İtîııı am: aılıırsı üıaıllfğil Hat'tan kıımll !açısı ;ııziırzıttşiqrsıviıı _Illeıgınlllllîi fılıîiölîtsıgkı îzğirşııiaılııfr, liışsýflıl !liîlıııfsjîlı Kıiııııııtaıııııımrzi çliıi' aığliiiıı êllîlı ”Es “ııaı 'tar-fta v: ııaı qlıiııııııdr: îuTlîlıı v; agir. üßlhiıırêlr, ilanı' v4; lıılğtâı :ığîiltğllııa ;ıaıiııflı , - (Şıpılıiııiıııı ağllîlııı v: İQİlİIİIi ıliuamlıl vıfliç şısıiiıııaı! :ıı .iavıh- éicılkîğiıaîııı zılaaailıı: :::ıvır 'nıgıiıns rşı:- “ıîîîiııllêııiıf tşııırşııılrşııırsllşııııınqtêmlêıtıfgvıeıııß îııaıırîllêıılııîulı ±u3ıt<üğıraîlıı~ tlaaxilıı; ::avni 'ıf-ı» 'ıiııırîllîııiıiıi- ı :uıııi «z-ılıııiıýsyı: :nı-mi hisar ıııaııiraılsisı; il: ııirrgişıraıîqa* bıaılraiıııaııııaıılııfr. iha-ağla Illêllıtêllîll 'li-'İllivglîiiîvlîilıl 'Mıllaıısllııııêllêlılê-els-ll: ıihıııııı 'ring eıııııazikaqn. îîımiisı vıa-wvııqııi: ısrarı ları' “ıışıllıiaıııaıısıs, :i: (îîîllîîilııi sikis# #itemli “miazqııı-_nı îıııuniaıv v:: altınlar vıaıı :arısı:- 'fillilııııâlwllnılıırîlîûzıâllt ielêııtêıilııûz îgııaıı-;ıll-îıılııfulı. sgTıîlııı ;imamın »ım asıilcıraı:: bili 'ıaılrs "ışıpılıııınwhvıqrşılı ıisşılllçiılı› vıaıikııııskf- sertifikası! sahibi olmak şartı"nı sağlamaktadır. m› »ııraiıııirsmıraıııizıaii. jlz-.aqwııavıiıiera-;ignîıııı v1; *gğıraıiiıı aıhııiııiıh. îıuçi: v1: ıİİıâİl ;Lfıilğîııa :larınınirşrıiilzııınlkiı. .Atıvılîöıjıraıilııı .slm-tdi gııizıg ııııiiı. m; ıhiıııııêialıı :iii ünallllîiı; lallaviışıvıı, raıqwv- ııaııuaı ı ra llaıîkjîııi ;ınıvjrzıı lt; 'Jr, ufu: aığliüıı v1; 'ığıreıiiıı lıılîrîlııiîiiııııjlşııi .aıiail ;ın îıfıjlııiqı; vışiniıniıiılııısuıi aksi: sıliıii. &Tüm "ı-ç îığıışıîlıı kr-ılvışıiıaııl _all ıfîııısıııi iılîiiîıııffigiî tjııılûo ir=ıı=ık=ı~î aullll. lirııııarvıa İlîlğlêlllêllllllllllîıılê; ;law-güç- m; v; :qraiqlwırıgıııtşııırzlzııııqhııi 'nırgııhıııılıı Avıııi :ı: ıv-ıı ula inîiklllê f-ığliîlııllıf- ;ııikaııi nıııişıııllş- vıaiıw-'ığıraııı- :ıılııfrjlıı lıırîlııairsıîlşJlasazýwısvnııkcırsîlraıııla ~=ı:<ıiıır.ır.ıı. alı ııııııııııéh vnıkîıııin atýîîlıı..ıır:ı~<.niil5iıiıir-İH`= işıııııiçıtuçıgll. III(jıraıîlıııılîtlêıvıiıısıa.uııııııılsııııııuıtaıçiğliiîııia:` mış ßğıreııi-:rllaıılı Ps4.: vı: İııfıvaııafıla :gfiîlıııiaıi _ tarafa; lııFlııwFıIııı»:01ııiııllıllııîclşiıııııu 'ıs-lı Il? gıf-ıilııııauşa«acılıqıırşıaiêvm BÜLTEN 20ll
 17. 17. EMI?' 'ıılıııdlşı fııııılişıı ıııêiiıi *'r1.:it'<ıııııııırz, ıııfli iıillîğmııılîııîıı ımııııı ;Gitslîîtğlîi . _. İ; . Eisiîlıııı. ?Irsıgıraııııtşııi l " iltifat:- şşL-fıill gilekgltêlııllêltêı Lýaîlıai: ?ııisşîlı Iıif-iıılfvi 'İtşiîcıııııııırgııı gsilsıııiêilziııtêivêiııl - ıııaitiîta-jllv &Vu .ı ıı . İtaikıııııııın îîııtîîvreiqit_ ;ı kar:- ::ı-_ıısııuaııa ,ı .« vız-enaz, eilııiai-.mêilltgllı î ;gııııalaîriaıglıı Iıiéiiİîlf-i. :aßçıéit ;Web Şıllîllâ' V? teaiifréğiıırêııinê' 9:95› .ğiıclıı Elit-misin? kanı-ilim. "uras êîışılllâtaıl lif› keııııııısiê, *r-.miıııaıt~,..gısitşı-xsit-.ıışasêlş-iiııaitıııiaıbıêfıllıı-gßırçıvılııfu till: vıxaiiıkaıc &sikini -rıomrıail îzışifırıçıilt vıaısllııııir› _îillllî 'ıllııı-_işı kııııllııııızşêıgıı ğiillıtuar* İıllfıi rtgmııiıı ve HMSIQ" &llim Kıııııııılsııııııı» -Llfuaiııisiqltgî #camii ?Faizilîiısi .at-gta İiişıiıir-aı İîlîîlllll gaşjiirı gêxikşiıilsiı 'r-.ıp- .IIElİİİîlĞlIı “Alêıı 'Il îgiîlıuîrğikşiilıı› fiil İgâiılşiîlıığlé 'Kâmil 1725; «şiııılliaı vesılıgıırzıiêiııırauqiavışıııs-aîıııatqkşıén. 3,711,131» içi› git-ri .ninni !ll ş-tiiıılıı arılâîiişııırirş› kilıflğlli ııışii - , . l' İlllııı gîisâkêiîllâirilê ?Alarmlar 'sgisıııîsliııi “ı, ııl: ııışş, ıılllirvzş- ııiâıışvî 'atağı 'tanı qvhıııığlıııııiejiıı iiııâiıiıaıl* 'ışıtmııı 'ta staîsllaliidğllıliêiı ilîiiııışıı ûlauî-ıııişiıî ,pis aiiîitşe !Ilieîîlı ıllıiêliiîîiı îîlkıııiııiııı İüıüllııiêiêiiıiıýiğ. " ıışşıığiğllıııâiııavı* îllllîu-T ;ısı-aşın ;iiıııış-ıî- !HEM.ıgğmbışşuiýıasihıııiıêıı -gîlsiîlûiûqlfv ' ıııiıııxşıçi ı'ışö-jnâfêlıilşuğiııýlçjigğ i şıîfti 'î f( ııjßK, " t »"- , lwmîxm. * 5 û i.. ` “A2” . , F ıı-.Qxluwıkhıı û û ı ı l' ' ı "im" l n İ. uuunr~nniwl . , *l A" v] ı umınuuıızrııuıxuıııxıxıx ` , ,a, ”MllLJl n n n ı T fî: ıîliiiııçiıiiıîı- n. ;çi a Digi., “şiir . lfşıl X ç... ilâ., _. _._;;,-fı_;.._,' .A , ., __,›..__ .iin ğ !Lux Â_ Müzik her şeyden önce bir iletişim ve paylaşım aracıdır. Sayısız kitleleri ortak bir değer etrafında toplamayı başanr. Mûsıkimiz ilhamını ve membaını bizzat dinden alır. Dünyaya attığımız ilk adımla başlar o âhenkli mûsikî," ezan okunur bütün kutlu misafirlerin kulakla- nna. Hayat boyu bu muhabbet tınılan birçok yerde karşımıza çıkar, cami ve cami dışında. Nihayet son durak mezarda, yine ilâhı" bir kelâm ile son bulan ömrümüzde mûsikî vazgeçilmez bir yere sahiptir. 2008 yılında Abdullah AYHAN Hocamızın çalış- tırmaya başladığı mûsıkikoromıiz, Kur'ân okumanın yanı sıra fasıllarda hânendelik etmiş, ilâhıler, natlar, gazeller söyleyerek müsıkiicra etmişlerdir. Müsıki koromuz gerek Şahinbey llçe Müftülüğühün ve Hoşgör Eğitim Kurumlan'nın dü zenlediği bütün faaliyetlerde bizleri onurlandıracak gösteriler sunmuşlardır. Aynı zaman da koroda görev alan öğrencileri- mizdeki gayreti ve değişimi memnunlukla görmek- teyiz Böylece geçmişi bin yıllarla ifade edilen ve tarihimizde pek çok sanatkâr ustanın ömürlerini vererek yaşatıp büyüttükleri bu eşsiz mirasın ya şanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktanlma si gerekliliği inkâr edilemez bir gerçektir. Bu konuda kurumun imkânlan dâhilinde bu ,ğ görevi yerine getirme zorunluluğu ol- ` ' duğu kanaatindeyiz. ğ g _ _ a _gıf~,wl__;w illlllılllllllli Alllllllll ın ıiisıii *v-rrý
 18. 18. Tiyatro ekibimiz, çalışmalanna devam et- konularını seçerken lslami Şahsiyetlerden lsla- mekte - _ TİYATRO - . - - - - i. - _ , çeşitli programlarda sunumlar yap mı olaylardan, mıllı ve manevi dınamıklerımız maktadır. Bu faaliyetimız de öğrencilerimizin EKlBI den faydalanmaktayız. Bu sayede öğrencileri- şahsıyet gelişimine çok faydalı olmaktadır. mize mıllı şuurun yanı sıra lslami şuurun da Öğrencileri sosyalleştirrnek ve onların ka- venlmesi sağIanmaktadırKursumuzda sah- bilıyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenle- nelenen oyunlardan 2006 yılında "Mukad- nen tiyatro ekibimiz mezuniyet v.b. program- des Çile" 2008 yılına "Anzaklı Ömer" "Güzel larda oyunlar sergilemektedir. Gören Güzel Düşünür" v.b. oyunlannı saya- Eğitim, öğretim ve tiyatro bır bütündür. bilırız. Aynca kısa skeçler halinde yazılmış Tiyatro özgüven kazandırır, hyatro çeşitli birçok oyun sahnelenmiştir. Oyunlar her- gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yer- kes tarafından çok beğenildi ve tiyatroyu dir. Kursumuzdan mezun olan öğrencilerimiz sosyal etkinlikler kapsamında sürekli yap- halka yapacakları vaaz ve ırşat programların- maktayız. da, camilerde cemaate verecekleri hutbeler- Tiyatro eğitiminin amacı, çocuk- de, Ramazan ayı gibi kutsal gün ve gecelerde lann yaratıcı düşünme süreç- okuyacakları Kur'an Tilavetlerinde kendilerine lerini geliştirmek ve ge- özgüven duyma hissini kazanmaktadırlar. Ti- leceğin bireylerini yatro sanatı hareket ve sözle bir öyküyü hazırlamakta- canlandırma sanatıdır. Tıyatromuz dır. sergilenecek oyunun SPORTlF FAALlYETLER (Öğrencilerimizin zihin- lerinin açik, rrıorallerinırı 'yüksek olması ıçın kur- sumuzurı halı sahasında; futbol turnuvaları, fUtDOl müsabakaları, tenis turnu- valar› yapılmaktadır. DİĞER FAALlYETLER Kursumuza uygun görüldükçe rehberlik ho calan gelmekte, öğren- cilerimizin problemlerini dinlemektedir aynca rencilerimizle piknik, gezi ve benzeri programlar yapıl- maktadır. Hafizlığinı bitiren öğrencilerimize lstanbul, Çanakka- le ve Bur5a'yı kapsayan I haftalık gezi ve tatil imkânı su- nulmaktadır. Aynca hâfızlığını bitirip mezun olan öğrenci- lerimize hafızlık icâzet töreni yapılarak çeşitli hediyeler verilmektedir. BÜLTEN zoiı
 19. 19. ııjı/z/,ıı/,ıı `*< ›r, , y ;şş<._.Liğ, N K atam ıioşieöıi YÃATILI KlZ KUR'AN KURSU_ î _ı ____ ı›_.,._ y; -ıılllm îiğıışıııııı-:ıığ " -irıııißglmııışııaışıiîçat- "ıts-îcıqlıırseîşııgglıı;- Âlrîlqvilîllnlaıgßllllqiîl*'lêiiêhîjliülfêß' 'ts-vgı-'JI-î-ıeiı-ý-igfflî: .if 'İi :NR :ıııııaıtaiılıîlı _"1=Ii`lş5;ı~<âli'i`--ıa;:ım«_ lsıiııııîlr,'Kııîêıııaıımııııiıııa&E521vıılıııara”ınitıiııııuııı-«szıııımılbnşıicaııı.Anima& _, " Çş" ;lnıgıaı ±ıjı:ı`ıi:ıvı'lııi"r;1ı~ai'ıııaı, fl idri- zéleıqgrîrîtıılêlıliııuâhııı 'hıpıiııııs v; 'hışıiım İßllllîğgîf :sızgîcıııı-vllirziî' , " ' "' ğî›lt,-l.'lşl!,~,"f;ıııaîlııı ıılııııııı~via:highıgaivıaıiîêıılıığlaiişıgTüia-ıhskşbııııııış_îdlißwılıııırêılêliıêiğırşııı-:êiltşaıjşıiilıığışşv . ı &(7- Itßğîıéıiıiıfljýimîgîîlêilýâwé o ıkgltııßaıskgııgı~ıamını&- 'ıfrzıııaıia-ısizılaııııiaiı: i I ›' Hvrıizrtgfé) Aııfâîıı. .( ııııııqlaı Kııfâîı: ağîîiııfi, lcllîlııl' v; iltifıı"`ıntgı1raıt irîiîrjll`î~ ;igjîilıın aiillîlîd"`ıraı`r<iııldbııı l 3- ojıuıiıııııız, glêllaeýaiğilıgîıılıiêllelıiınıılafîlııiiiêlıbîşrıaşfillazKııİîlıvıaır/dhllßaıélhlnlî qlvlliuıisıiliıin gm wııımwıeıınınıt- ,o 'Isikııışılaiılırışçiglrşııırêikiii.@Tllzbışiı 'kokunun'ışegmıilıliıtsılgşlra-;Fz dtşııgıı gıı ;mııı :ışıııraıııq îaıııellııfuîsira› / *iııbın !nil 'gıfr_(=1lilkı`l. Nergis›ıranîîkıılêiıuüuımııııııı "ııeııraıiteııltý oil "sıjııaiıı-f nın;›ıı~gııiwııı.mi~ı.»; . ıabîll ııışlt- :aııınıqb-:ltuğirğıı *îlııı ^ ibfi'I6“'1=~':ı`ııEl:-”liar at înııma-vıauısgillııfuviqı: salınımıııaılairaııııeıtqiaqll. _âııfâım:<ııı~:ıg. ,, _ İ:uııLî-ıığığaılêllışışîliîlıımýllııtiıııi' 'lğllillplüîilêltllı e› MERHALE ı MERHALE Yaz Kur'ân Kuß|an YÜZÜDS KUfJâÜ '. MERHALE Hafızlık Eğitimi ?Yaz Kur'ân Kurslan: Bu kurslanmızda Diyanet lşleri giler verilmekte ve velilerin fikirlerine değer verilerek Başkanlığımızın belirlediği 3 merhaleli kur sistemi uygu- istişare yapılmakta, yaz kursu sonunda öğrencilerin şah- lanarak hocalanmızın nezaretinde seviyelerine göre siyet gelişimini arttırmak amacı ile ilâhi komsu, tiyatro 24 kişilik sınıflarda 9 haftalık Kuran'ı Kerim'i ekibi, Kur'an'ı Kerim ekibi, dini bilgiler ekibi, şiir ekipleri yüzüne okuma, itikat, ibâdet, ahlâk, .v r,, oluşturulmakta ve bu ekipler velilerimize me- siyer, 40 hadis ezberletilmekte ve 'ğş-"A zuniyet programı sunmaktadırlar. bunun yanında Peygamber Efen~ ' ;gö _ _ MERHALE ' 'v < ' ' dimiün örnek ahlâkından kesitler, öğretici sinevizyon gösterimi, sınıflar arası bilgi yanşmalan, hayvanat bahçesi gezisi ve kır gezisi gibi... Sosyal aktiviteler de verilerek çocuklanmıza hem tatil hem de bır eğitim imkânı su- nulmaktadır. Aynca yaz kursunun ortasında veli topları tısı yapılarak öğrenciler hakkında ve kurs hakkında bil-
 20. 20. 18 ~` . MERHALE Yüzüne Kur'an Eğitimi l Yıl Yüzüne Kur'ân Eğitimi: Yaz Kur'an kurs- larında sevgi ve ilgisini kazandığımız öğrencilerin arasından ve yeni kayit olan toplam I5O öğren- ciyle eğitime I Ekim'de başlayıp 32 hafta devam eden bu 2. Merhale bir yıl yüzüne Kuran kursu eğitimi merhalesidir. Genel olarak Diyanet lşleri Başkanlığımızın Kur'an kurslan müfredatının tama- mı verilmektedir. itikat, ibadet, ahlak, siyer, kıraat, talim, tecvid dersleri verilmekte, ayrica öğren› cilere açık öğretim lisesi kayıtlan yaptınlarak lise derslerinde de yardimci olunarak okul eğitimleri de aksatılmamaktadır. Aynca yüzüne öğrencilerimize ev ekonomisi ve mutfak dersleri, yemek yapma becerisi ders› leri verilmektedir. Yüzüne öğrencilerimiz, 3 ayda bir hafızlık takip komisyonu tarafindan durumu iyi olanlar tespit edilerek Hafızlık yapabilecek kapa› site de olan öğrenciler hafizlığa aynlır. Olamayan veya hafızlık yapmak istemeyen öğrencilerimiz mezun edilir. . MERHALE Haûüık Eğitimi !Eîiullt- ğîiîlııß î. 'Al :Iiıairxialî- *llîlı 'ıiı aığîlıı. 'P-,iaiil“ı='aıiıiıııı`~ ıııiııı-ýh-ınmiıiııiıiaiı›EığirşıııeiKanuni-isim “ıııııııaızinirsı-'tairînrıa ı=iııııır_. hırsıîııidniııı-”ığiıaııfîila Iîıı&Elmllîibiıııllıliêıııııialîsi› biıiııııı 'ıaıııııigtaııııarîil llııiliıâl usaıiâîîvılğıııı-«îiıiaiııfulrç 'lLşnh-qtaiısitaı 'lağıillllâlİ(iêlîn. :yuvası İĞİİVAHİÂİ? ?lklıfßllı «Tîğırsiıiaîlaiıiııirıê iisi! iki; drşiıçiiaiıîıidıas İıllçgfkezivışı: 'şiğTîlıın "ıfiiâliisiî ve liiîleîiıc :ait ;ım (Kıılêiı ÂHIIPEV!! êıýraûâlßî qiaııaiêıı” 'iêııllııışikıêıglh :mitingi-i ırıiııi, ..ismi- »im ını: sısııaııışzııırı.' imamın îıiîilııılî.: var:: biîiîııııa ııiaiıirallshilıiâ güllü& ğîltgllmıvrgı. ::iığîîlittşıaııi :llıılli îîıiiâı* tmm_ ıîğirçıîtçillßî 'ßjğîliêillğıgşlî' .sravfvıaıraşisvıiııitşoıiıısimuııı
 21. 21. l ,ı 'k, ' ı i 7 "ı iki! ` 'il a . .. ...ı * 'ırr"r "i'll "lll ~- .. .. ıııııııvıııı. iiizii !mili ili/iii lllllllliil' › - ..ıllilılı [lu KUTUPl-IANE ııııııııııiliıııiıiı ........... ..Tİ l iii iii' İli.: girililiîl"ı""”"" '5~"'*`l""l"^ ' ' ' . .ixırııîi -::-~ ll,.l .' ll .l s' 4 "li ıiıiiıiıiıaiıızıııli ........ ”ilim , ' l iiıııiwlıı . , . 'i .. Yeni çıkan kitaplarla ve aylık der- __ gilerle hadis, tefsir, kelam, fıkıh, sözlük, , ansiklopedi, Milli Eğitim Bakanlığının _ .._ tavsiye ettiği IOO temel eser, roman ,“,"^-*'°/î”, ve hikaye köşeleri bulunmaktadır. . , , af.' . 22/5** 3/ av.- :Li ::ağı :tim Üitlıı ;lılliılıt-;Wı İf-lâhl. i' v- ' "- '› n; YEMEKHANE ıl: l: 'Ji .lt- îiilllilî' :i: ı ir: ::usul 'lêllf .êâlkêllı v1: null& 'g/[êlßlilêlliê “ırsiqllc, Kêlfîlıllı' 131% Avt::: ilkli. amma. :iıışfltilêi ıftiûllllîşigiîlıııtnitniıii@ııiııı-raımfývraaiiîfýillllı " lîlIILâvıT-iêlêlı, mm; ~ v"iliCĞMî:@BilimiİlQIIIlIIıIrêİİQİŞIQIIı. till-fi' Mş. i İ:: __ . A i HOŞGÖR KUR'AN KURSLARİ
 22. 22. _r<' ' .. 4;_ ..- _. __,_~' - n_ ` ı ` -›. .-" , "«A emu-a , r r *l- " rar" /' llıgiilliliıillıllılıllldiliıliılllûlmkllillîıllıill.iııl.ı.iı`ıı, ' l e Iiııi› il`i mmmllllllılllllıiill r iiiiiıiMlmiiTıiıîi-xs. l ı .li 'ıi li ı il» l l ll :H: l izniiııirıiıiıiiiinnıiiııııiii iıııniııılîâl i l t' l llillilllllllllı İ ı , ,, .i___uAa,-lhı-ı«.4- *J i 4 A , , l lı tl ı fi. ı l llllllllll” ili i f!' i Ü* It_ , :i: e ' i 4 , *M iii ı ^- ııil ı ıjlll , i ,i:«*:ıiı_ii llllııiıiIlllllillllıliıllllı..lliliillliulıl. llliilı› « .,,'{'l ii ,Öêısîyp, i., *, 1,. ll' .::ı ~ :ı l ı l 7 › iş. îtjglıf _ı-«ıı- j _›__ _ a . i_ _b - _ 'iyi _ıxfwr i., ,, İ I ~_ ~ Mu- ›s.~~.›~_r-s--~›~ .~»-›:~.,~ s» ..Av _r i; r `- i: i v İ :ın/c: f _ .,_ ı `_ , ' ~"İ"3'r"~"`?-"°5"-l"-1&Tx;'›.ê;eê;. 8...-.--a-Aİ$_$Z*ÇÃ>Kİkîiı':ısfsş';saîğ<ığ”;?çfjâîîığğg';Sriîgf `* ' . f Salonumuzda konferanslarve çeşitli faaliyetler (sinevizyon **eee _ V' gösterimi, sohbet, Kuüu Doğum vs) icra edilmektedir. îıî# 7'i; ~~ `r e - . . 'J . ı (4. ._ , _ v _ r ` : .ıwıiîihıiîlg :El i İ If â: fğlallýlrlrîlilı :Ğirelçîi .iıf-_iVğîlı 'ıêlİrêlfiir-giıışiııiî_ îkêıııfgßrş iigmıılıuêfîı !lıggiııbêfêğliêlıiıırêlkhiélıt _^_ı ç l :ll_. Em L l j! Öğrencilerimiz ders dışı zamanlanı ve haf- ta sonlarını geçirebilecelderi kurs binası etra finda düzenlenen oturma yerleri ve çevre dü zenlemesi tamamlanmış bir mesire alanıdır. Öğretmenlerin eşliğinde çay sohbetleri yapılmaktadır
 23. 23. Eğitimin dışında kalan zamanlarda beden _ eğitimi ve spor faaliyetleri yapılmaktadır :-,;i,iı,i1c_t~ :içli ' ;İ:`;Ii: _ _ . . 'Kist 'ııiiıigiroîiısüğttrfvýıaiıýîıâkışiiglş i' , i .llâjlllitêllii -lîîıî şfgilaiıırai: êlllfilğwfêi aêıgßvêı" l ' 1.81” "Âİiélûğfîğéîğltýlllêlfêlı`@ğüğûlfêlllélli i g, n ”EVİN 'r ct *rl -e 3 Hasta olan öğrencilerimizin ilk müdaha <-~r ' ' lesinin yapıldığı ve ardindan rahatsızlığı artan v - - _ 1 öğrencilerimizin hastaneye sevk edilip tedavi _ . r ~_,,//“f " , ` edildiği birimdir. < `İ`VFİ . v ı 'ı ı
 24. 24. Â; i iii ı SH, ` l l g_ l l A/ / r' 7 _ (1/- / . İ - ,a, . "' ş r a_ /r ~ i , _ _ __ a? / «ağ Re! L 11"" l; ` gi* i f- p îIi/»u ` L. "` x› i › i y 4- i 7 y' ` N I " r İ' l ı ı* v4- * ` &A a.. A. b. 2,01, f_ w”, İL; ı L w 'v, *x A L _ _. _ ..1 l z_ _._. - . ş , 35%& * e r n** ~ u.? ± s ` e g:: ,. e? îâu» v_ ,L r x' 'g __ İ r” ` ~ 'd &ç; ll' *› - "l `› p ı 1 ` . :l r . . _ r ` ;: * ~“ ı i ~ . 1 ı î . BİLGİSAYAR ' ı = .z - ı EV EKONOMİSİ MUTFAK DERSİ *ğalillıtliji-gx' kizil?' &Tüm #ikalkîü lifîllılğî ll; İtıiııllziıi İuııçigiııiğıığhi Eikğlfêlll-?İllêlllillîlll yanına!- *taipiiın* bialrasiıllsiı* *ta* İGlÖTlrVIGRİİGIİ ;iıiiıllııniîâiai ilkllılllıil. ' Ğîutaill" va'- 'ısışıııııilıi :mı ljlîlllrêlllâiîi tar.: gailwşhîbıaihğıtaýfıî rısiııışitv 'nisiıirauı îıîığrâiiıııiêlî1iğ ` ._lêliîiûlêiğlîv'irêulifêlııtêlktêlqüıfilı 22 A IK LİSE PR GRAMI Öğrencilerimizin Açıköğretim lisesine kayit yaptır- malanndan mezun oluncaya kadar eğitimini tamamlama lan için gerekli yönlendinnelerle ders durumlanni takip edilmektedir. Etütler ve çalışma saatleri belirlenerek, Açıköğretim Lisesi sstemi hakkında bilgiler ve dersler ve- rilerek yardımcı olunmaktadır. LÜEEN 20ll
 25. 25. ifl. i 4--- " ~ f _~< ° ı ı `C/ , f" .I ı . "#14 ş , ' . ' ` `ı ii' < ' ' ' ' l ' t; -ıa-.a a: *'*""+'ı~*±+<'*-.ı*w***** "^ * 993 JÇO)ÇJXDJJ) cccocgç ı. TİYATRO Kursumuzda kurulan tiyatro ekibimiz, çalışmalanna devam etmekte, çeşitli programlarda sunumlar yapmaktadır. Bu da öğ- rencilerimizin şahsiyet gelişimine çok faydalı olmaktadır. .K:iıziiiıhıirıa:main-a.:@nllêD139::-raıîibıaıillsîiıoıéşilrsiııgtêilıııatdiieîğiısiıiçîllşiîlııîkilıiıpııoıbıraiıııtaılııî «İllıitaıııiaitııaın :wırenı âıîltaııalraııiııfzıa !llîulliı ;ışıl ':7- `ıısıır4=ıiıgf|îr~ _oııagın Illêl "ttâıyillıırsltıüaıqlıı" mııeis-?ığraııi-llîaiıiııfıllıııırâıışiîıîitağışiirafwt , , it-zçrsiýlıbilzaı'?ar-iv..silıısiizıu;iıırâiêlultatmâ iiıi _ıiıılıııiqlıifâlaıı*KoıyıraıâişııiııırşıalIksmiııırgitğL.ßraişıqnzîrşiııbıııniin oıpsıııraıiftşıv ıaıırşit-rrgiıınıirgilaiıı anime* lléıııpnlirzıaıır-_ııî ili-ı.Nıaiillâraılıllııaıiııııiın"vaiıııısilaiıııîeğlı-Ğfauhiııişı, _,, ttalişslî,, , .alllsllêiıî :Aîvısiıaiî-,siqlllıııélfiı-iqllt emıııiıııtrıqt.. ıiıiaairzıbrî `Têlîdtgiıgmıséîllııraıvhgnrç vıawaıiaırgtcllsını:- _vıawııizııiııııîifwîîiêiı.- rêwi .rrt-.alı İl& :ikramı çllıııı› ı 'ııızuııştfiraıılııte içi:: agiéıı î-“Âğlilîlfêi ğııışiî- @ilgiyi âllllêlilıı iülêîâiğlllh ı. ,brêlllllîlî~_ îırausiıı *alwzıgßî Kv.. Kııêlı (ün. Siğiraiııılllaııîî “ın aulêîî _gllirı Ff-.killlîlılııiıl fiýnltaî aidtaııaıt- şairin İlîlâlvlêlfîvlllê*'Illlîllllı 'vrilıizıllfiniıııi .ırzıvınıgıııızşnııqiu :êFêîîvAiLîiııi :ııîîitıiş ıqıvîuılı»ıjılra_lıı«Şığıiaıiğllaılııfuâ. “ııaîrgllt- Finali"iiêîrgılißßigiltéiğıê_ saçını ilêlinûêilêl "laIİllIIlT-lİ(İlîl!lla` J DİĞER FAALlYE11.ER 5 4A 'İI- `9 23 HOŞGÖR KUR'ÃN KURSLARI
 26. 26. .. . ,_ _-. 4 _ -ızı a :iıııı: Uıııw; 'ıv 'lviiığvl .ım îeztıllar Kandil. ı'm: ı-ıl: mı.: !ılk 'ısıınll, n.. İnx-:ieırae v_".-: Iııîıî 'arma :ıâdnßıîı ara" :lIIılıHIL nı: :ı . m; iıı.›ı;.a:<'ıı;..~1*: .› ı`< i'm; 'ii i" ›.>;ı.:~: :4 :re: lî; ııııızu-,uı s:;.ıı'<l_`ıi*~^ fa; vı ;fıııııêiıııacıiralaaı :f ınvı lann ci: aıı Iiıııvıaıwiıa «lzım pl. ııııkı . "zina =_`_".ırı.*.:' s.: ll rışııımıi k?? rıiıı_'ı ııı lal :Gi: . ' «lhlêııııalî hıaxıaıııiaııı; . V E ı ı 'ßsııiıaı :ae:- v; ılfîi IÂİMJIFI lımııı Faiz› :araması: :mııı-ır Izßjllîlğill. ewı 'nıımııısıı of; siaııaıîııı; gnıııîmii iıııll ıı . :ıııınıı naif-nihal.” nltaleıall' ınıaıını: ıııaııııiıı ;fazlı lı :ıfiı naar.' :yı :iı @maıl ;fêâlêufßjıâ !hakanı !faal ışuşıiıîı_ îfaılıırzıı. !lîşııüfýt bıınlî ıflıırsr., *ull .7_ I..{~:.~ ınıumiî: attı: ı' v; anlar. am; i: bin İilîtaııılkıııla v:: Tlıı: ' .ıııı. ”anlııýzijı ?lı ıİÇ. Amını:: Alîrgıhreiîn_ İl. 'ııııfvıaaitaııîıııls ıîuııısı srııııalîııaıli; nal? ir., .mm ırşııınvıınıııııqrıia' 'nîulaııiıılı vnıııı ı-ır; irııînııiiı lı_ gıîiııl lafı( , .. ııllıls ?avılhıı . . I blIIhlIı-glêll: şzxvıauflınlıaibısasaırai' ııfiı ç. i& --ııaııslsirııaııııılz-.TL llıı” aıııll, "Iîmllılllıslzı" .ılîllllî aııııikıîı. »sııııg ,ama mıslL- ve il: ıınıéıcıiır-'ııısıı 'fâcîyıa :rıinııı (raııîı ıaııııı: m. -iffi: kura; :agflııııilrj !(05351 !hill îiııFiı îiqııcııiııııı al: ıaııı. 61'( alımı; &MES ılsııı ıııı mim 'ıaıîdlaizşiê .rwızs _ßîßşui :lifîill vıailıa. iıııiııaiııı. ıl êlillnlı 'ırsiır, vraîlzgıııaqlııa Çêsıfkııiiaıı' lııfıılı ıııı ıır=iııçıvi ııllıırîııiıııı lal& gayret* ııiêıııllalfrâıîlııel; ~ !J iımiıikın ”nil 'ıısuııııaıls ııaııf 'ığııaııaııilllıııı r: eıiıııııqııı vı; ılî- _z-,Ilzrli a' mlalşzaıfaiı' nlu-mit› rıairqis ;ı :ıı ıfuıııaı: -nıpııısıî1hıqli. :ıı gıfniıla lıımııdcltl!"'ıllıııiıımlLe- ıııııörşkjııııl; ımııraııı ıışııııayıiıııhıı :rıııır: 'rşıßıııa ıaııiııa :lan: vaiıîıksıı› r, -ıizıulsiııı ! ıiiaaiı 93k? gıîııı Fhlikllı ... ııaıîlııa îîaı-ıııgıiı KIIıtıIk-lîn ı-.ll"~7_4?l_!l!lI' l-ı.-ı.-:.iııir,ıll= lgili :imal !Il 'lîîi alim #rfiıııt- _ırsvlfîbîfîlllım _İli gılıı ııiıalıiı :aıııgrlıııaiılııqlaıı:birim: ?sitAulllıısrmiııiuıı::ıtcşiıııhiıııısiısvıaiıılrğıxiııiıvı: gıaillîıai 'ra iıe ıııuı: bil. gçrêııîsgııı. "nıgnııışıı âlvıefîllllluhlı ıııaını gçalllp Etllîlêlî stars# vrşıı ışLrflıi' kşiışlljııııı ı 'ııaı-xşıııııla îlfîl-ı. Si', 'ıllkltı ııllîıtiıı lê ,ı,~`,-,' G; ıırzraıawraıraıaısıkıaıılıfuûvlta ' a. * ıirgxıgıîrııaııtvıaızzaininıî- _Ilîllıipllllımslı H' 'n iıııı ıfı ojlsıfskııııqısı' 5" *tâııırarşıl ıııiliisiısıé gıeıxsııaırdf; !İlla ` lınıfr, ßîsiisııgıêzlîllılk i 'V ' :fsıfsııı ıışgıruşı, .::ıııî ııııéı gıalııllg. grlpfi lıgşlllêiı. gıtııışıiılêııııiug ııııııış, karım!! ıiııß: ıılaınıtwı :Niêlıiıfrlêfrqfğılâıuxêlkıiıli, .âit vroııılaiîı t; ııııız,, iıjıaıısıta ısıızaşıaı -İnza İîlılaviılııığıfilgı iflýiîlıiî? _ :llıfrscîıılllgrş trgıniıınııvaaııirgı! ` .ci ;ve . ırymııiııığâı vr. ı|r_."'(3' ;alı aıı ş ğlıfacgıtuallltiışııîûışıîuai. gıtiırgiıııîjışşışiışıtfgxêız. gııııııaını› :ııll ıvır-r. ş _ şıigleaiii .êîîıllêıılil :roıııııtrıışııı .Canı (Ğııııiı _ - .gıîwiaı :lı vışê.. -ııııiıll BÜLTEN 20ll
 27. 27. Hoşgör Kur'an Kurslan Yaptırma ve Yaşatma Demeği ve Fatih llim Araştırma vakfımiz; yüce kitabımız Kuranı Kerim'i geleceğimizin teminatı olan yavrulanmıza öğretmek ve sevdirmek için Diyanet lşleri Başkanlığı'na bağlı Hoşgör Kur'an Kurslan çatısı altında öğrenci lerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulmuştur. Kurulduğu gün- den bu güne Gaziantep içinde ve dışında Kur'an eğitiminde sayısız teveccühe mazhar olmuştur. Dernek ve Vakfımız, öğrencilerin sadece hafızliklannı tamami& ma esnasindaki ihtiyaçlannı karşilamakla kalmayıp, hafızlıktan sonraki üniversite tahsillerinde de ihtiyaçlannı karşılayarak yanlannda olmaktadır. 50. yilımızda büyüklerimizden devraldiğımız bu hizmet bayrağını daha ilerilere taşımak ve bizden sonrakı nesillere miras niteliğinde bir kurum devretmek için çok çalışmamız ge- rektiğinin bilincindeyiz. Emeği geçen ve bugün aramızda bulunmayan dostlanmızi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler dileyerek gayret] rinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Hakkın nzasına nail olmamız dileğiyle. Nihat DURUR Yönetim Kurulu Başkanı S29. &İRRRRRR2R2232222223322222222232212?MT ;ırarzzzxaztazrınnnnsırnqw GURUR TABLOMUZ Mustafa DENİZ (Haiîzlık Güneydoğu I.si Türkiye tLsü Kurs Müdürümüz) Z İbrahim Halil KOCAOGLAN (Kuranı Kerimi Güzel Okuma Güneydoğu I.si P°N9UFP 9. IO. Hanzala YILDIRIM (Hafızlık Güneydoğu I.si TürI<iye (ısı) Türkiye 2. si Gaziantep Kuran Haiizlan Dernek Başkanı) M.Şerif NİZIPUOGLU (Hafızlık Güneydoğu I.si Türkiye 3.sü) Abdullah AYHAN (Kuranı Güzel Okuma Güneydoğu I.si Türkiye 3.sü) İsmail AKBULUT (Erzurum Eğitim Merkezi Müdürü) Mehmet ERTÜRK (ÖSS Güneydoğu I.si Türkiye I2.si) Hüseyin SEÇKİN (Hafızlık Güneydoğu Isi Türkiye 5.si) Sadık SUBAŞI (Hafızlık Güneydoğu I.si Türkiye 3sü) Adem DOGAN (ÖSS Güneydoğu Zsi Türkiye 33si) 7 7 _,, Mü_ ı, _ ı o. n 77 Â
 28. 28. 26 HAFIZ SAHABELER YAZI DİZİSİ (ı) 3 Hz. Abdullah İbn Mes'ud Kur'an'ı Kerimi A ıktan Oku an Ilk Sahabi Peygamber Efendimize (asm) iman edenlerin ilklerirr den olup, Müslüman olan altıncı kişidir. Kabe'de müşrik- lere karşı Kur'anı Azimüşşanı aşikâr bir şekilde okuyan ilk sahabedir. Suffe ehlinden olup, bizzat Peygamber Efendi mizden (asm) çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Cennetle müjdelenen sahabelerdendir. Peygamber Efendimizin (asm) övgüsüne mazhar olmuş, 'Abdullah bin Mes'ud'un tavsiyelerine sımsıkı sanlınız' mealindeki Peygamben` ilti fata nail olmuştur. Medine'ye hicret ettikten sonra mes- cidin yanı başındaki bir eve yerleştirilmiş ve Resulullahin evine girip çıkmasına izin verilmiştir. Kendisine gösterilen yakınlık ve ilgiden dolayı yaban- cılar tarafından Ehli Beyt'ten biri sanılmıştır. Peygamber Efendimizin (asm) her halini kendine rehber edinmiş ve ha- yatında tatbik etmeye çalışmıştır. Bu itibarla Resulullaha en çok benzeyen sahabe olarak tasvir edilmiştir. Meşhur altı AbdulIah'tan biri olarak da tarihe geçmiştir. Halifeler döneminde de yakın ilgi görmüş ve muhtelif konularda bilgisine başvurularak verdiği hükümlere önem verilmiştir. Künyesi Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud bin Gafîl bin Habib el-Hüzelişeklindedir. AbduIIah'ın ilk hayatı ve çocukluğu ile ilgili faüa bilgi yoktur. Kendisi ile ilgili bilgiler daha çok Müslüman oluşun dan sonraki dönemle ilgilidir. Yoksul bir aileye mensup olup, ailenin geçimine katkıda bulunmak için çobanlık yapıyordu. Peygamber Efendimizle (asm) karşılaşması ve Müslüman oluşu da çobanlık yaptığı ve hayvanlannın başında bulunduğu sırada gerçekleşti. Risaleı' Nur'da ismi sıkça zikredilmekte ve rivayet ettiği hadislerden nakil ya- pılırken İslamiyet'i kabulü sırasında gerçekleşen mucizeye de kısaca değinilmektedir. Abdullah, hayvanlannı otlattığı sırada yanına iki kişi geldi ve kendisinden süt istediler. Gelenleri tanımıyordu ve kimlerden olduklannı bilmiyordu. Bu iki şahıs Peygarn ber Efendimiz (sav) ve l-lz. Ebubekir (ra) idi. Abdullah, ko yunlann sahibi olmadığını, kendisine emanet olarak veril- diğini, dolayısıyla kendilerine süt veremeyeceğini söyledi. Bu cevap üzerine, Peygamber Efendimiz kendisinden “kı- sır, sütsüz bir keçi" getirmesini istedi. O da kendilerine hiç süt vermeyen bir keçi getirdi. Resuli Ekrem (asm) hayva- nın memesini meshedip dua etti. Akabinde sağınca halis bir süt aldı ve içtiler. Abdullah, gözünün önünde gerçekleşen mucizeyi gördükten son- ra iman etti ve Müslüman oldu. (Mektubat, s. I50) Abdullah, İslamiyet'i kabul edenlerin altıncısı oldu. Müslüman olduktan sonra yanında çalıştığı ve hayvanla- nnı güttüğü şahıstan aynlarak Mekke'ye yerleşti. Kendini Peygamber Efendimizin hizmetine adadı. Henüz iman hiz- metinin açıktan yürütülmediği bir sırada Kabe'de, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizden sonra aşikar bir şekilde okuyan ikinci, sahabelerden ilk şahıs oldu. Müslüman- lara yapılan eziyet ve işkencelerden o da nasibini aldı. Habeşistan'a gidenler arasında yer aldı. Ancak, Peygam- BÜLTEN 20ll
 29. 29. »ası ;iîaıııclîııirıîı ınwsııîı.: crsı-rzımiııraıelğı 'lİıı rıisıfiîıvvı: ;iêıf z."iıiaı'l. Iıiaııllıicvı; ıli ta: aaicıılîêıılı w:: llîıîaiılıialêıı ılclı. Maci. 'iallı ıiçıııiaıı ınıı: ınugııiel; ;zılıııırsıı sil avı; var› tacıîiılisl. vrzlîııı ali iıirslı `uıi vr; Aiııislıılrzlı_ 'fsyıgp ıı;.=ı Jîêiıisllııfrı; : ı.' 'llııl _lı entei ını' eli ljıîiiîllıiİî gılsfıs gıal ılleıl, vnikiılllî- 'nh-:ıı: ilaıııı ıılı "avrgpiıııyıa .ıîaııtılîıılrılı 'nıııııi v; Q 'Ğ lfêllfîl :nuri İlan' ılaııaı ;ula 'lglî Lêwgplıllııêi ;ıiîaıızıllııfn 'lîlı .ıı .ıs 'nıııiilzıı ıI'iıı ::ıvıscıısırs îcııılıı. :i-ııll bgı~ıaızglııelafııı~a _iTi-ılıııııı: 'tad alîel, ::rızk- aımaııiıl: 'Itınll *ilimiz iviılîalıgîiı .Soli ::iılf îlalîıralî. im ıaııil, ?Iaıigrşııııpzaı 'ğîaııııll ş 'maiîııiqhııulııııııiaıilıilı ilanı: ııı “llîlrîli -nisıırsiıiılııllııııaı, lrıflıı v ıravıiıııraıı :Hıll: .im aliıllİlııdılllmlll.*lßlillllfîlifêı vıaırıl. i liiıif-"rıi-niızlıiıı-aiı ::isi-ları l ıilqlıgýıı vr; prîlIllİ- ınwziıııııiı ı-llııcıııqıı sınırı; Prsyıgşşııılbzaı ğîêllltnlllıüil 'Iîllllllâlîll v: 'r-ııııııııiqr-,ııiiıû sıııııııııaial. Jııih aıilllıislaıı eltzıı vr; :ııııieß İl: !llıllîltê ııiaıctfîqllı 'ıaiııiıiılaıtı' avni; ıııınıı .^.›:ıııllı:lı, Wawgpııılııaı ğıîaiıisfı ııfrılı. ilîıli iızıllıfi :ıaiıiel “ıraynıiım 'rsiiiflr- :ıiıııswa Filmi. :açı ıfuıııaîlıigr: ;ıiıılııı [ı, .uıltîlê v7. qşh-,gjqg miîııııııııqlşıı lrsııııılıılniıı: :ıı ıiaıı ayran .nihizııia .ikiniz- :csiıiııl gıîı- cfl. :fl hınıiraıı . * iıı isi âîaııiqllııfmııi ifuııiaıîlıf 'ıiııls _iîııkaıı_ ı-ıl: .iiaııifn ııaıııcıîııısıı› aıiiıııl; sllîllllîlfî- kéhıııfııısı.. _ :sa-mis . @Aşllfğllıiılşıı dl-şlmu ?Isvrgraiııiiıaı :isııiıllııfh Kıihııa Kaıılınî çıırşi çirııiîıpı vr- îıiiıvıll: “nil ::vista qllııışııéli !vu va. Kıihiı: Rçıılııflı ırşull eliqlığıı ;ıııııı lllîğüîfıfîlllflfîıi silliılıırêlî- lalêwêııı tara. .éijııqlııllsıiliıı :ıırşıaıiıvıh-sitıııııraltsııiıii“hırs-five aglar::: 'pili ım:- îıiı-ıiaıaıiarı. . . Aiiilılllzli› k:) İl? lılllzflîlııraiıi çlrsiıllzırıfbiı. ollıınışaaıısıüiıîlı. vıaııiiııgış..«alıııişııışıııimğraıişıııaiıp-ri Ibiêllil ıııisıaıqıarvaı ;il-li xîıııiı! bıovııiı ııifiı-fırıaui îıII 'ııavroii #İli-ll &lâlêlllllı ırriiıınian Qıişır” iıaiıımlmlı gıcık- «limit şaçtaııql. :Itır-ım *sır şifası! «oitııiışnıı anın. a ,Ir ıııaııi v n; urıariı. is_ -ıılIllrdLf-:ışııimaııisııeıisi ' _, iı~ :ıİıııv/:Ltıllıfı :(7 ll-'flııfo 'zamlı inim aynısı âğll!! ıjlliipr-.vrgi gı-tıllıiaıa lvııniiiıııaiı - ' ` İQIUIIL l tıtlıvlal ıfrııızaîßıılıznraıı ıiiı' ut; 'ıaıîııl :llzııı lı: İQUWÜ. !abi :km iııııııı. ıraeıııalfiıi îllllfîıî", Kai-il llıınıia i: 'iııaıı vıaııııieaî. nlqğıaııı' ;ıİlııl-îaıı vıaıîjıîiıııis-n' ııs "awgrzlıılizeı Liîaııpillııfvzclêıı "ğııalllllêıl--lliglllêillı -ıaıiî-;iîı nllêiri-:allaıi vıaşzıınızırılr:: lllfîı tı' ıiaazîiiıar; ıilzqiııllıırzızıııier: ııfrill: ıfuııısıl' gl:- :î ;mai .ıliiı -tiııelııırsııııırzıı îlîlisıııl, aııı *IIII îîaıımııı u; 3;. ızıel-.ıgllbf :ııilıvıllî- şlıuiîvıaıilsııiı &attınız-alnı; 'lama îlılı. hırslı; *tbıılıllhli lhıı. iaa-_m (n), iltıli :ı ııiıizıııııır: il: »Wııêıııil ıîıılı, &mil Iltıı :war vi; :ııııalaııîı ırzul i. elıqiı Walla_ :ıiuiısııiı 'ınırızıiıiıh ınul “lİGİIClI glsi' :ıııiııısıv pil var; .ismin al: iliği :rziiflıf -lhiılhiıiı zrîbğflllılfî gıallııiarîıımlî. l:- gialıfl: ;oil :ilgi eıiılzıiıı ilıııwıır. !îlğllllâ-Iıı :ısıııılmlıiıısıı :kalır: inal: ;sllîél 'ıhıı .nil ıfyraıiiıl ml: ğaııiın, 'ııaıııiaıL:vnßıııızıvgfiınp-lğırsııiı vÄVĞ' :ılmıwzgiııiııh îllêinllllluîiklêiln. Çtçııfl.: illßlßrlfllliiêlrlı 'iılııl, :sını-ili: ıi; 'ııngıuıı ıııhıı 'iııaiııil şIiJviaıİraır-jlaiı ııllı' ıııiı; -taliîîa nı, llltêı' 'lı (ali ?mal îıllîıiı 'la imgaıvıt:: ıııaııızıııp "lraıılraiııı vriğııiı ili: lıiııılıgiıi İmran; 'IIII ismim şııııişııî _..-ı:~ qllzımıi &ıêlîitvflqllt :inanin agTiîiıı va -' 'ırşıilıı Lg', :::m Ljraı' Kêilllliltlııa kemal aıqlllıl', âııidqtabıııl ıı ßîllbanlê`ßllîllllıhı ;Lit- -îııaıııllıllııfifâs SIİIV/êlîiîil(lâtillllllllıll"lâs _çıeıî- ::mich isllalı:: ııaıîîzgîlrıl. 'lıiııı Kîifafql; vışıılegilrglßîr"ış-gıaırşşizıraıaîlrqßgîsýmiêııı, 'İûlîrilkıı 'As (slm ıııaîılslıl' sikini& (allalfıtııaıqlltılî kêillıßfuiıllslllêiîflê› İıllıuiııııııiıvizınamını: 'alİıııl-gıîırqllı ıısw ' ?Iavıgiııliiêi îîîaııııllııfulı vısıhıiııiırzııitanıtım. ğiı fil (n) 'uınıilıiqrşııi İîıýljm aıılllaı Hawaii#- -ııllili Biıı 'ııavxaıî, Jıişıgllıiaıllı .jeşwgıı ılı_ is. v; êııiçıiılli nalan: P-ıgıı :umarı- İlt- şıiııır: îlllllııtîlîî: ını-iyiki işişzili sicili-ili ak. ;misli (n), QİIIİİHĞÜİİ (Ghia: gıîııiııairairai:- ilêllli aıýiîlıı ve *ığııaıîııız Içjlıllıı 'rîııılaııiıfllıll rllıîi isini ağıt- .::ıqllllt- v; ,ıayıllllııkrşı Talas tasılıfwaırql. H_- Cıııiaıllrvıaıî- -ııiasiıınıfoıêı llıiatvra-q) ıjlî. îıaiin :mi-ir: “ınilîra n.. laıınııi 'rair-:ıîııiıjışııi tarzını ;affı gfüıýwlıiagßiıiqtaıîll-_lı :Tıiıjlıllfsli (m, vısıtaıııııni vıaîitıiıi iisıaıniışiıiıgıi iiLııır-:iıı (nji 'Ilvaiışıilıiagliğraırait- "Ilâliiırîşllßl bil?*liıüvaıaiıııı-çiıııp-ıılpıışı qığııııi ııırılııi :llialih reiıiııiaîlıiiraiıı imi:: L ilêwî- Iiııîı-ıa- a' 'elm ılEııılKilll-llıqli 51473' 'ıılıı ita llıiêa' lıiîlıiavıvaraîéra ârgitıîıiıır-.ıı iaıilıı-wtciıııizgıııi ;işi nur-v aııiauıiıailirtı-ar.. *Üs* ııtaııî~*iiaın.ıılı. Pillııîıliglııllglı, ?Sêkiıîfêkîllıığlêlîlıêlg 'İ .ıiııılııııqlıı lını i ıvglîvrşı-îll l nar-ını- 'tılııilaıs - ;vgaıtillıi İ' lâlşiıı ' K _ :îlfêıcjtaılaılıtûşfîöjlêıı Ijı_ . vêiğîlsııj l i ,j .il HOŞGÖR KUR'ÃN KURSLARI İ 27
 30. 30. Me,, 'Idulmiıiiraî MÜ lêieîfirılljýğîîi ;Yayını ---ş- - --l--l-'"* ~- ı--ı - rw- -ı 'i L i -.._._.__._.- --._-ı./-- , ___'.__ ._r_.'_ Yüce ?Kia/i Eeseriı /etle konusmak ıiiieıii, Né ßüı ' mûcizedir iii/ii, 'Il-[ücûiaan müliiem, Né liitapfıır [rize ıiğerti Eatimian, kentli. On arz, onda semâ, onda İıudiıtsiız âlem Yüz suliufgöıırßrereê çekti iûiiii tugrâ, Mce İıiEmet, nice sir var, oiîunan Her liecede, Ve niliâyet Bize üç tâne kitaptan sonra; Sâniıfoliiunı; yine ezßerieniyor ßirgecedıe... Böyle ?lliaü sözünün olmali ne Etti Kur'an'ı' müyesser, :yüce Bir reiißerie, 'feyz-i 'JCu-Hârı ile Jeıyâ gißi dbiınali ne güzei' 'DinÖe 'Peygamßefi, Kufânî' güzeiezßerle! Özieyen Einıse 6 "n Raßliini, Kur'ân okusun, Yüce 'MıEPin Jiii 'Kur'an, iier seycûn, :Âyet âyet nüra ßürünsün ßu türün.' 'Kulu ßir Easka _yücelitin okuma& ezßenûn :Biz tiliîvct ederiz sadece 'Raliıııan Eonusur, Oku; ?lliali sözü, cânin özüJü-r; en İiâßz! Yüce ûliiâii ife kul; Her an Eonusur Oîu; *Jvleviâ rionatir lc-afßini yitiûğ yildiz Oku; 'Peygamlierimin san ve sere öv "sü var, Cümle variilî liuna Hayran, nice [iin ,gipta iİe, 93u_yuriır:”'l'1nımet1'min esref' ir Ea ' lari..." 'J-İifz-i (Kur'an nice Eiynıet Etmiyor can ve file 'Äma 'Kur'an eçivermezse ßoßazfan Eaiüe. Oku liâfz! Seni en namfi meßêier Ãinûr, CBin tiüîvetie ğ 5ir Harfi ulasmaz 9111552... Yüce 'Raßiiiın de: «Kuiurm Sın/le, ne istersinb› der... Mir-i 'Kur'ân ile rßliiiuêça tü) ar iin& saßaû, Lutfekr, öa/[e 1 " citir Ei semâdan iferi, Ona âmâ olanin liâliiıe Eakßüû ı ile vâlil.." ?fi ciünyâya &ßir ßu nasißin &geri 'Kula izzet, yüce 'Kur'ân i& iman ıßliumaê, Öyle ßir inci Er' Kur'ân eýeıfî cevlierıiir, Di& Hikmet (û ßu iman ile Kur'ân oliumaß &İli liâßziari Cißriiiie 'Peygamßerüûr Oku liâfilz, iEi âlemde 'Ilıtußammeıi üfü of, ûlnlia artik onu ezßerßnıenin sânini tam, Oku İicifiz, _yine cennette Cl-İüdii ßü "fü oii San-i 'Maümüdîa yakin, zirve maEamdi-r 0 maEam.' i:1f|î'|g;riiiii|
 31. 31. 150 &Lu 71:51 A157. adim.. iıîıfmıaııî ı. [HM: «ıvır/mı :mm fqlyıııtaıİ uıuıiııaııi ı "rın, lummiı' 'ııqıuıuıı Ğlanı.' !Vîîıî 'ıyı *zırh ` m› nün» 'zııvhêz .YK-;IIİ/ıîın”. Aufmıı mı ::mı fulhqve ı" zııvnß. ııîfhı :ım .avukatın nmııfuınîınfê am; mu ııırırm m irdıér: yıim ım ıl: kıukrı!' 'lüçzfıfııiı am.' ha ıızfıııirûı. lila: ;ıııyılıılıır :mm en üne:: [unu qmıhi/İgıhu_ ::u âılirıllfı im*- llfleıfi &w mum.- hı: sımeın. immün?? vmı" :lt -ıllıairr îıı ım Ininır: nm '›ı.'ı.wıııf~ mıyım& Iliıııûîıiü; ::tura m fâîıım 51220 İfğıı m& It: ha .ıîıızyı arıß/amua lifi' 42ê:ı"'eıı›. fanı' !I'm "nn ırzııı"ll*ııı "m ?camı @ım nnıinzııl› ıftkxar inin-ı. .145311- tanınan& qmyıî› ieûfîrı, ım› 'nrûırmı' oh Haiti:: #rafa 4 _. 1 ım «Pxliêzerüıılfıtqıfq hiîmrz' İlııfıîiızaitıs namı Imîiıı; !mm 'mai İeııßıîıuiêıt»m#;n-nnm âfüııragîîîfaıı. ıııııuıîtaııub» Eaııuııîi:- bınınııw. lı unto m: 5111524 !İiîıorüvıüw ıızıâmııuaır sınıfının *İîın binasını füuûıııaâ ,ınıır- ınıam: 'gııfıiıııi 75k; ;flğßr (Him-v: :ünlü fl” İn' in- .w-'vu' ııîf' QMÖAİ !ışını !iıüııçıiğb İÜTE İm îılzirßıııııüı» M( M# İİIIyıİİFà ıtîiîıı. [m, ıiaırîiîfıııwgûkıiâ' 'fuımmîı iki: ri'.,.n0i'(`4.,~ı.$.!':› .IİÇJÜfQVUISV/..rihjfý ü: 'kızar 'vıııiİIiıİ V 1.554› İirımv; İİ/'fıraûfıî şıııcjımlf-r' İÜ: İğaûıııfıı; ,LİWiı-ai - lwıfam luıyımın. #timi -. ,5rîbwaf~ hıüß '~,ıi`f;lf«'.}labıîî!ıî' vêıtxgıriğf- iıîkfnır ypıııııı: sâısilîrğ, *Ü* .'*'<!#r4›*4û"!~. 73"* '<*.?'4î'*.'°iI7.7-*3 îîıviıjîßâîi› gicıêîıtğ .ııîl;`ı'ır""ı'û`ir`îııı~° ' İ" " 7.45; ;Ir z ' ..ı vîırârarıvriêİ 13” İlîßîûıîıa. #my ııuıııiırıiâwqğay. ıııîêgcıfûıııınıcı 4 ;aıaııüş mıiaiiiıın-r. ğşûatıtııtı. > - S. , .m . 'Fnîılüıbı ıfan, ':E7qIý?I run., ?ım/ıncı ım› 'Eıfğfv/ibı Izin. 'm ıfîıımünı 4:17am( mhîm , 'îİ/İîvaîı tim (4 'îıtlfßıqıı 'ıwiiw »ı ııq ah ::tı unun.. aim &ım-a .tuıınrvıe da.! ııızıiıımıı_ -. . l › b› , . , .Lu ıuîızı, «Lu ııîuu .x/;ızıı ııîı ııvrme mum, m› 'ııfîıyıîîis tir ıuuııuıeıî. ama? m ;ımmıı mı 'An' ırıımııı uıııhıeı. ıımıhvı Inn. Üuuııfz ::um nbr: m ufuk ırsıieaııııznı lıılıhil.. 'ını-ı :Ü: "ğıı 'İn ” 4:14 îıaıvıhıı: mu' rfmızx İT::: 'Lu 'hr «mı aranıza:- lıı- vızwt :aglhî 7542 2015/4 W. taha antik! @Önü âgîîflßüêfh r' ' .v W: :ımıır nıifuiılkıd, ,mum 'ilmî nmımvehı Şifa› .::m2 m1; *Âîıı 'mI-“üıIII ima .wvbhı 'Eâıif nmlmım :İ: ı .vamaıv iin ıııhııw' .mlıhıw m› rıııf? faz& mn; !bğcıWîamü ııımnııîâıur .muzlu aman) mgfıımî; !iğııîir H› mımıa .T$'Ylhßıv İlin» n21& hı .tarif !ivf fıııııııhııı hımm;  ›.').'4ı* !ağızla alfa; fîıfîr ııfoiip ;(039 lımîıııı... ::nam ıtêavımııv #nün ımmıgım m îmillVyıaixi 3134:; fanın-anaç› m waıqıiııýfgı; emıııüâtnı» a& 'Şlıw Mü› çııfuı- ııfmı gııfcggı› .tavır Ehli? !Ahh-Wii "İ,A*fı'ı"'ıv.;rı'ı`!ıfl'ı~ 'ııfjâêaıaıuııldfe mm- :Ön nifqırııüicf anın: İm' iuııııııw alım' ıhyıwrsif» n# nuıfhıl; , ` 1 , _ ` ` "lßlıqııv w" anmıw ;ım ı nn› fani; şmmt› ;ırtıung 'fi ır İrvîîîrtüzýlıfûiiı›,tüm ,ffhııyı1î` ıâîbııırüghığîışıııl.. " QNİHİ› duy; %153' ı!” "!İ5'ıng(ûî aııfzıfltîîzıa imam' ay; Fâtih; îıgııâhşj: Jfußııßa.. '~ a::: *va 'ız- ;İêglmf › . A, ı, 591.75 #û !Ütü ' lgfîiııîf- İçsıhııolın ,4 !ßir . ığıııýıi ı ` 4 lfııiş.'ı'-â`ıbr“ı'lıikfı«" !İufâıın gün? 5116'e *'.1'5_»..-î›'«'ügl6' ndğfîfıı_ _(0. _iıııtsiıkéıxı/lâitışiv , k ..Ğıi-uÜÜâ.. ::t-İVIİİQESİİ" 'fejîiht itßtjirifufîî ınâıiîıiiî`iıııısrş5 'r HOŞGÖR KUR'ÃN KURSLARI 7 /4 . »z ytıâiaiııd! | «R
 32. 32. m? *ı i* Hafızların Şefaat Hakkı Peygamberimiz KUfâlH Kerimin korunması ve tebliği konusunda gereken hassasiyeti kendisi gösterdiği gibi, ashâbını da bu konuda yönlendirmiş, Kuran'ın ezber- lenmesini ve öğretimini teşvik etmiştir. O, Kur'an oku yan ve onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler olduklannı,her harıîne karşılık on sevap kazanacaklannı, okudukları ayetlerin kıyâmette onlar için birer nûr olaca› ğını ve derecelerini yülselteceğini, Kuran'ın onlara şefaat edeceğini, dünyada da kendilerini için huzur kaynağı ola cağını ve aynca Kufan dinlemenin de sevap kazandıran güzel bir davranış olduğunu bildirmiştir. Kur'an öğrenen ve onu öğretenlerin en hayırlı kimse- ler olduklarını açıklayan Allah'ın Elçisi, Kuran'ı ezberleyen ve onunla amel eden hafızlara da ayn bir değer vermiş ve onlann Allah'ın ehli ve seçkin kullan ve meleklerle be› raber olduklannı, cennete gireceklerini ve aynca aile fert- lerinden cehenneme girmeyi hak etmiş on kişiye şefaat edeceklerini bildirrniştir. Bütün bunlardan başka Peygamberimiz'in irşad, imâmet ve yöneticilik görevi vereceği kimselerde, Ku r'an'ı en çok bilenleri tercih etmesi de, bu konuya verdiği öne- min delili olmaktadır. Meselâ O, Tebük seferinde (9/630), Mâlik b. Neccâr Oğullannın sancağını Zeyd b. Sâbife ver- miş ve: “Zeyd, Kuran'ı çok iyi bilir. Kur'an ise mukaddemdir (önde ve önceliği olandır).” buyurmuştur. "Kur'an okumaktan maksat O'nu anlamak, O'nu düşün- mektir. O'nun inceliklerini bulmak, O'nunla amel etmek- tir." Kufani ezbere bilen, ama O'nu anlamayan, içindeki- lerle amel etmeyen kimse, harflerini ok gibi doğrultsa da Kur'an ehlinden değildir. Çünkü iman, amellerin en fazilet- Iisidir. lşte iman meyvesini verecek olan da Kufani anlaya- rak ve düşünerek okumaldıır. Kur'an'ı ezberlemek, sadece muhafazası için değil hem dünya hem de ahiret saadetine ennek, annebaba ve yakınlanmıza şefaat edebilme şerefine nâil olmakbr. Hz Ali (radıyallahu anh) anlatıyor 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: `Kim Kufânl okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Aynca hepsine cehennem şart olmuş bulunan âliesinden on kişiye şefaatçi kılınır.' (Tirmizi, Fedâilü'H<uran, 13, lbn Mâce, Mukaddime, l7.) Bir başka Hadis'te ise: "Günde iki yüz ayeti düşünerek okuyan birisi kendi çevresindeki 7 kabire (ölen kimseye) şefaat edebilir." (el-Burhan (Zerkeşi), c.l, 5.462, Kenz-ul Urn mal, c.l, s.l+77.) denilmetedir. Buna göre Allah dilerse sadece akrabalanna değil diğer müminlere de şefaat etme hakkı verebilir. Onemli olan Kuranı okumak, dinlemek, Hafız olmak ve o Kuran'a uygun olarak hayat sürmektir. :ıîr7ıi5,kı3g_i_ıi
 33. 33. Al' lalîßla 'şilııê-*lıs ııîllfiisıı ,vr-inis 533W- ,af 'îıııı kumu. ,İültalllrargfoîıııflalılll -kıilgfll: 'ıggılı a1îêıı-.ı rııııiâl-.ı İıaııııiı ' êllrakflıııladnıîrlllê bil ;allaıııaıt- *illaııra lF-Hîdiıinıîrg lllıııvnulışşlııı .rar-an 'mıîn vıaıfqiîısıı v; ırsıîuıçğı ”ellnııittıı ıııfıılıı iımııııc ' :Alır lara :ii ırallfta-vllıırslî› ıfyıa* . ıııı-:arovııztnartbzaııa vıaıı.' !rîßfhýntîğlî tııllllhılbüllfî' ?İawıgsıııışıa ğfaiııqllııirılıı "lıııııraıîîııflı aıı şaıraıillraıı' îtıı-rıııl ullalaıııaıııraıııll `ı.,ıql`~1îlla îıııaıııı' :ıııhıiıısıı ınıîullb, ivıtılılk:: fuıızfsll 'ıll ıııaııiaııia êîlnıiiıı . zıııırzı:- ua aııııııll: :ııııaı aıiıııaıî- vısııl' 'pili ısısını:: vnıgsvısıı. _ra &lar-las aıııısa. grevi. ta" :4aıraı. :ıııı-aı-ığırılhııı vrarğıaııııaı- iran-Emir. 'lllillılııuzlilaliflıflı lîfulaıiı Iıialiııııaıî elîdTua eliıııiaıî ğıınıugta 'ırsıîxilğu inim ;n- '(5zîlllllâilnl-!Fhîlnllnllîß 'nig- ıııı.: :jîıııqlı nın-ısıtma:: ıısuıdraıırsııı lfiîııtaı; vı-ııaı-ı rıauııfıql› ıııııqnıitisaııhıı *'nııizgıııaıisıııııır:-irsbzxaııllsaiııııırgrsı 'alınır-z riıaliıı ali eHîTW/a Âtliııııaıı _lııiiır ğllkııııııı, i! 'Iaııjııııhıilûa “tv 'ram ;ıllılltsra 'pnııjtşıvrşıı Hıll::. îıılıllkiıa iran: çim-ıkı. ;ıııızıı ,vıailjilraııyıiıeımıhıı h; .(aıııqlllaıı'›~ı`ta› 'ınıîkı «iraıısıııııa ua. _r *ınıi-ıı; lîîrjlai “ışığı ollıırliilılıllı vnıııfaır glİklal :ıaıaışııivıra affa !llrıtdreıî ıtaıtiîvıoıı İllıfiö - 'll-'ilsııışısjlı oıttıııırşııflsı ııraıtrıııı ,ınıiııçzıri sıılıııkaııı Lil »icşııııaıını lahııı› İllaâtaııısır-.ıııı :tıııııııı olkııııra var:: .y ' *ılıman eıısıraıt- Kırım-item wıılı İllalııııliîflaiı 'Şjlıııql' 5' iliı Mİ .Nîmııslî- starı '4ş7ııl!.kîllfî›'~." ıaasımııısuıa. _ rvarır&hıınçrsıiııfıvıaısûiavıaeimıımir/en ' ğ _ :<«ııı;ıaı-'ı=.ı'ııır-_ı« "eıkııı , _ .ılfı'ı*.vıa.-.-±l`ıııııaiî. ;ııilıilıu-Üıııalê :ltdlßlwlıımıııha-Plroıi _En !kalin -fxâııilıtışu- İmran aynısı; vr-ıprêıı i 'x aşı: şiir-ağr- :ll Tigra- ınukıılşıırı iki-ilacı . amı â.' 4191; :iıııbıııı J .aıııiaıııvıoıı 'Kuranı ?İtil şğllvleitßüıféııı gm' ' tîııİsııîiı _ıgı_ :ruhi-ilme 'mıııalîdlırlliîlr . ı laıııııqlalîl -îiıı ktlllvlßllllı als. "' jılıiglallîlleii îiqıisıı _ :âı ir .kia 'Zaâîi' satırı.? ' `"Cmıllıhıvxaşıruıı G) . lg, llmÃııı İêılisll_ _ .. ııısııııııa_ _› ııııııaufıüra» îıışll İııelwqllgltaıilîgî *' 'i' w"""""' im* 'vlt-lflt: :IıIııf-ıaêvtlêr-ı lfilrllalîali il#- “ır-.Pb vıt-ıêîujıêlikr .ilİğğİIH 41:' ğıalfllalııßvıoıulııı VI: ısı_ çesitli# ::ii Kııtıı llımıî !lı :gi 'mid' ııaıra. ları:: ıIııı fa. Tİ; ııııırmıvnıı 2.11 :il: :aııııiı :Pa-ci !him Euwfıw şanlı' V; .saýsyrsıı ır-ıînİlî 'ıiıı 'ııîııa llhı ;Laéfıırîa n; ı ııvııını trsılllıııadmıııfıı :sını-Kawai raızla. a ınıir. :lıırîınıll vaııaııl llllîıalßıııl_ îiııaııı.. myrzın ya. 'iııııaiııliı, v/:ırıııırîııııı 'rıza ııiîıı' ozlivı arzı. m3- vuac ?silin ..aıııfıı j ' min; ı "zııaıııfııl . . ' . y n ::lı alır: Lu ;ıılivı :ıırz !îııııııı alı :ııaıııw raıııı vr.. *ıltzlıiıı Ku& ı ama ıîaııııal? -ıa anyıaııîaıııııaıkıa 'n *ılmıinıı sıl: ılıı lıwrıîl! ıırzuýrı aıı ;ıîııı 'Alır “mala eri ııîllV: -îlııvzıfqıı, ;lı 'Juıtaıı ıfr. .la :"7_Alaıı'rıla nııi` aı-:lvı ı ırzıîrılığı. -vhıirılçr: :sıkan vısırısıııı: snuhııızııııı 'ıı:aıııl'» llalıfıııııııiîarta aııtaııtfııııırzıııııııaı ?aıııaıiü !anını '_ 97:74:: :llıınlî 'flı (îııdzıılı `- gıîlııcla ını-ar.: ıliı' mim. t( fm' 'nı . ıxııııııııırı ırııir. vızıaqımıııı. ı ;ama ozıêîlaıaı a. ııır. ;alw- ıuıııı ı :ıl: ,I.'=l':«îlll. rlvrl. İıaıııllıf tcıreraqtaı inıîr. ılımııııı vıaııaiıl ı= ıınıaıßıııı, liııézıı. 'ınynırz gıaîııııçııılı, 'ısışzııınııııı *ıı-.aıııllıf 'ıflfw ııisı. éxğrîliıav İraııı" i -l=ıı`rAl{ğ`lıı~ 'ıııaıııllITw-flıııel ılalıri 'n' :ıııivnııırz :1 ııııı arı *ıııaııııl 'rzııiı' i. -llhıiıııı Kıırkıııııı aupıaııraııııaı:- a; ;upışııraıiıııaıara h eılnııinııı szlîıiıı llllfill: ıgı; ılizışıı m :ılııı ılırlrıl; ıfı ırallîc *llııralîqıL 'ıı 'ıluolaıı ıfr. clan-ı'Lılîtlîllllllîılirîlîli -nıııyır-ııır. HĞYAlGlIAVAİG"ISII'IL›îurfl.! &Kimliği -rııîrılğrşı arıkan uwjnım: brsuîtıırzııııı "ıııaııııß ıirlıı ğıııııı 'ıkı-Ja aııiaıı kal!! i ııflıs', 'îûgîııaı ,Iliiîlîtlaıı ışını:: r ` aıııırsl? İflı (Qıııhııi 3' Iıızıta iraliîııi aııfyırııaıııııy. şın- î 'ızgara ılli-ılsıirsı k»- .y rıaıgraıbllll. mzaiaıua c_ yF). ına ^Ik,l`ıîIı-İ›ıİvıİl(~"'ıll 'miîııwımnır aşı; ğıaiıiaıııı ı'm. !lı 'nııırşıııgn İtalik M: ııraııııı anal' ıırğııııııı :anlayışlı 'İlltlııııı, :lila »t-llaını! "ıalf- svıaltaıılıfl ı 'Lgrsıııfmaıafîı .taıhniîı :iıııf-,ııi-:ın ::w vıaipııır Ml :ıııw-ııılııraı: aisllhıiıııı ıllißaııı :emıımnıt- »ııqlığıııııır îııanıîkvnı v; iaıîélvııı; ,ııtekıııı, ıaııırgll:- :mtv z ğ jıigîüğ- tzıııııııi grsıgıırıırğıı hiaîılaltdlaıı ımı:- , M_ il' :ql rşllşııı gti. `İ r ;ıiıııemîşııgrşııışııîı i; i İ!” ıılı! 'ınıîn oılııraılsır .ııaıııxa Alhıiiıı› _ , ğıİwİlî- İıîl lîıîıiıı :raınamıaıîlsıııııı k* ııfllraliauınyııılıpnı 'avıhıîişıaıîlzııflııııaıig 'iıaııllııı îc-.ılımaı fasıl iıaıdfyıa. cm» r :::ama İElV-'î " . 'Iiıımâııésıışı ;ırı :Âlıııisilıığnl ' 'İêllrêı 'Aıııııa 'lltıilııııı *ma 'ın' êlllııa çıtırı!- _kîlllllllflvitßß »T-llßzll illßzıaiiîîllılîaiîfimýıoıç.. 'ınıroillfîtsıııvıış, İiğıéaııı ' ' _ . fcixaiîtaıiı, .îIIlI .ı`ı`ı.› itina .aııfvfojır ğğlîii .slßlıııı-ığlllagıaiîlraııuaııııra , , ırsıııllıaıvıkaiıisıîırâ ralliılaiığlßllılı. ralli mı› ım' “u .- ”kimi-ısı tjıuîı:- ısı. alîvğliaııiwgılaıı " [IL- i rı-şaxııtaııqnr; * ısı . ıaırıgllıiîıı-»qlaıııııaı ınııııvıqı- ııı ııııiilıllıı m, rvişıı. ,Iırzıil-_ll lııı treıııraırıbır-;bı gllraşııtgııığ , li ' HOŞGÖR KUR'ÃN KURSLARI 3 l
 34. 34. Bir hafız veya bir hafizedesen okul: ,d ı iy.. ı S7 , :İlki: KllVlı ıFtİVlb-Iılıb :êlıll: "t" ` ý İ :f -ııImı-.ıt «ıı ırıir. vw 'ırıiııı-ııııı ~7z ı ß 4 k* _ ıır-ııı-mı' rlılıl: With-id -ılıırıi __,' ,Â, ı /r ı Hımıı-uııßılııknLaı-ı evııı: HI i. -ıv-L-'ıış ı _ ı İ. ,ı j 'b' ?l 'rlşhlklî 1:11# 'ıılıız ı:ıııı i -rğıtş: V ' * , ı -F l 'ı-ırhıı-.ıı : 'ıIIıı mıııııııık mr * " " u _ Kurslarımızın *HWHN* *H* *t* "î 'a 1aylık gıda ihtiyacınıda ıhlîkk-lıllı ııı-.ııı-.vf :Iılıı: -FlA-F-Lî ' z ` K' sen karşııa: -ıH-ıîhıdıılh ' ' ,r z'- ”' ' İ1|l~"'-lı IUlıdF-lIlıılkA-FIİ( :lllhîîliâıl-'Hıllı îîîllflı 'Hııl-Jğllâilıl l-ılı q* -zııvııııı-r ıtı-.ışjıı-.ııırzıt Bir iftar ve sahurda sen ver: ßdm""g“4"mı'm` İHIIFUWI '«'llıl'*î 'lıİHİ İHİNUIıIlWÜF' g_ .ıı ım vı._;›.ı.ııı ısı. ıııııı ı ın. ; :ıııkıııııııvıw mu i vrlîlk "FlğFlklİ '17 â*"", ` :ıluıılı 'ıı qgııuıııııı-:ıııııuıı mir-ılık# ` :::rw-î »l Y. îinı -ı-ıı- lrnılz-r w› ı-ııın:: -lııııîxııır 17:17". (ılr-llllı ıhlııhhl îlllıınlÇ ` n, ' AŞ* 'Lıfüııiîîtlııllllıljv- ' - n_ - , Kurban bağışı kabulü ve kurban faaliyetleri : Kurban bayramında ve diğer zamanlarda kurban; Adak kurbanı, şükür kurbanı,akika __N V, n; N _ ı kurbanı hijyenik temiz kesimhanemizde ehil Çil', ı. i z j g ~ İ ` kasaplar tarafından hocalarımızın “i ` wkfîfİfı / x] lam gözetiminde islami kurallara göre kestir- ., . . `-;,1_,ı:=~* mek veya bağışlamak istemezmisiniz. "ı * _ z, @ı F: a Fatih İlim Araştırma Vakfı Hoşgör Kur'ân Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği V kfb kG ' b ' a I an azlantep Şu es' Albaraka Türk Gaziantep Şubesi l:ı'ı~i' 313 "itcııııl ıoıııı i( :mm omıwııh en :Kv-u acı-q( oılıınvnııııı 'ıııınııdtı vı-.ılııı ama" :ıtıîııa: 'built
 35. 35. MOBILYA İNŞAAT SAN. ve rlcımşrl. KOLTUK SEVDHLISIVIZ. DH VIP_ sokolıkêsofcelılıxomu - uumsofcelıkcomxr dolptıtnqensxom 444 a 723 DK WP 14,4_ ağa& GAZİANTEP ” ff' ' 0 IC l 0 amcam Bulvarı No: 871( GHZIFINTEP îel.:0.342 220 42 48 - Faks: 0.342 232 37 43 altınlar” school collection 5izirılc 'Öırşııröık A `. . wvııı/ınalıııılzıı cum
 36. 36. ~` , _ r o ...ya v; i' - * EEEEHMEMI& » EİÇ-...sxa 'z/ı hwl w î' 'éiêzsßîüsği o Mü” `NV l" ı l r Y "Ha ' l * I anuüii” ğk“îüammınmnmıßiâluiüggg ı J _ ` , ~ ; -2 ı_ ı , ' ı »ı , `| ltı}"ıî'ıı »vf-ıî tır.' t“`]ı' tl *Qİ//î/fa, Ilan/ti; iz: IIııİIIiFıQzI/I' (îÜİIfİ//Fffî/”İİ/a~'î miz .kırıcı-mir fıkra _j/éfİItÜİİ/İZ “ iııriıırzrıı: `-""`.vı_ı_r;rıî 551:; ” f” .n m 251:. îYlI/'İ/.Ibsfıfizî _izéfığfjııırt/.ê/ı; mm .îın//ııııııımıı İIıİ/tîê/f :fa âııvf; izi nil o1Iiırı4,şı I/ışçvırrıriıl/ıiımâ .rııımr ıyrı: gramı." :zari/ım -Qıı/uııı* .raıiıjis z; ıriı/ıiıîße-ııi 4713555! »rzjıı/izıf/ıııııı. .ıı/ıgîrıırıriıllııiââyız.

×