HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI

http://hosgorkulliyesi.org/bultenlerimiz/

HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI
32 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2016
TAKDİM
Allah Teala, “İçinizden bir
ümmet - öncü topluluk çık-
sın, hayra çağırsın, iyiliği
emretsin, tavsiye etsin,
kötülüklerin önünde engel
olsun... İnsanlığa kötülük
yapılmasına fırsat vermesin.
Kurtuluş buradadır.” buyurdu.
Rasulullah her fani gibi
terkedecekti bu dünyayı, ama
izinde oluşan ümmet akışı,
O’nun misyonunu kıyamete
kadar devam ettirecekti.
Yolumuz düşüklük ve
perişanlık yolu değildir.
Hakikat yoludur.Yolumuz
doğruluk ve tasdik yoludur.
Herhangi bir iddia peşine
düşmeden, nefsin arzularını
kırmak yoludur.
İşte bu yüzden Hoşgör
Bülteninin 8. sayısının konusu
“Kur’ân Işığında Yolumuz”
olarak belirlendi.
Kur’ân okuyan kimse en güzel
vazifededir. O halde bu vazife
ifâ edilirken dikkatli olmak
gerekir. Okumak işinde nasıl,
sallallâhu aleyhi vesellem
efendimiz izleniyorsa, edeb ve
erkânda da izlenmelidir.
İslam dediğimizde, İslam
dünyası dediğimizde,
Türkiye’nin bu coğrafyadaki
misyonu dediğimizde,
Kur’ân eğitimi çok daha
büyük önem kazanıyor.
Bu coğrafya için yetişmiş
insana ihtiyaç, ekmek kadar
su kadar önemlidir. Çünkü
yetişmiş insan açığı demek,
bu coğrafya için, perişanlık
demek, mahkumiyet demek,
kendi kendisi olamamak
demek, kendisinden beklenen
insani misyonu ifa edememek
demektir.
Eğitim uzun vadeli bir
yatırımdır. On yıllar sonra
semeresini alırsınız. Ama
bugün tohum atarsanız.
Tohum atmazsanız, asırlar
geçer ve meyve yiyemezsiniz.
İslam dünyası bugün,
geçmişte tohum atılmamış
zamanların mahrumiyetini
yaşıyor. Yeni mahrumiyet
çağları yaşamamak için,
diyoruz, insana yatırım birinci
önceliğimiz olmalıdır.
Gerçekten bu Kur’ân en
doğru olan yola götürür ve
iyi işler yapan mü’minler için
büyük bir mükâfat olduğunu
ve ahirete inanmayanlar
için elem dolu bir azap
hazırladığımızı müjdeler. (İsrâ
sûresi/9)
Kur’ân en doğru olan yola
götürür . Kur’ân, insana
her türlü ulvî vazîfeyi ve
muhabbeti öğreten mukaddes
bir mekteptir. O, insana
yaratışılındaki hikmet ve
cevheri muhâfaza ettiren,
ondaki ilâhî güzelliklerin
tezâhürüne vesîle olan bir
Hakk nutkudur. Onun
terbiyesi altına girerek onda
fânîleşenler, akıllarını îmân
hakîkatlerine, gönüllerini
kudsî manzaralara, ahlâkî
neş’elere ve fazîlet duygularına,
âzâlarını hayırlı davranışlara
adarlar. Canlı bir Kur’ân hâline
gelirler.
Böylece Kur’ânlaşan insan, şu
koskoca kâinâtın bir yelpâze
misâli dürülüp içine sığdığı
minyatür bir âlem olma
vasfının inkişâfını yaşar. O,
tohum içinde gizli koca bir
çınar, zerre içinde büyük bir
kürre ve ferd içinde cemiyet
kabîlinden nice muazzam
oluşların özü hâlinde bir varlık
olur ve meleklerden üstün bir
noktaya gelir. Çünkü o, Kur’ân
ahlâkı ile hakîkatte Allâh’ın
ve Hazret-i Peygamber
-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in
ahlâkına bürünmüştür.
Yâ Rabbî! Kalblerimizi
Kur’ân-ı Kerîm’in ilim,
hikmet, nûr ve sürûruyla
süslemek suretiyle bizleri
canlı bir Kur’ân hâlinde
İslâm’ı yaşayan peygamber
âşıklarından eyleyip bütün
bir ömrümüzü istikâmet üzre
devam ettir! Vatanımızı ve
milletimizi muhâfaza buyur!
Amin!
Kıymetli Okuyucularımız,
Nihat DURUR (Yönetim Kurulu Başkanı)
54 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
HAYAT NOTLARI
HOŞGÖR KUR’ÂN
KURSLARI YAPTIRMA VE
YAŞATMA DERNEĞİ
GENEL YAYIN
YÖNETMENİ
Nihat DURUR
YAYIN KURULU
Abdullah BAYRAM
Yusuf KİRAZ
İsmail YILMAZ
Behiye KOCABAŞ
Nurnisa ALÇI
Mustafa Yaşar İNCEARIK
Mevlüt ULUTAŞ
Muhammet ARIKAN
GRAFİK
Mehmet SÖNERCAN
BASKI
GNG OFSET
ADRES:
Boyacı Mah.
Buğday Pazarı
Pürsefa Hanı No: 21
Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0342 2312567
YAZIŞMA ADRESİ:
Hoşgör Fatih Kur’ân Kursu
Havaalanı Yolu Üzeri
Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0342 4240251
Karataş Hoşgör Yatılı
Kız Kuran Kursu
Karataş 1. Bölge
Şahinbey/Gaziantep
Tel: 0342 3717601
Hoşgör Hayriye Özbudak
Anaokulu
Karataş Mah.
103401 Cad. No:24
Şahinbey/Gaziantep
0342 371 5741
İÇİNDEKİLER
RÖPORTAJ, MAKALE, YAZI DİZİSİ, HABERLER, ETKİNLİKLER...
HOŞGÖR EĞİTİM KURUMLARI
KUR’AN
IŞIĞINDA
YOLUMUZ
52-53
MAKALE
KUR’ÂNIN
HİKMETLERİNDEN
50-51
KURUMLAR
BÜLBÜLZADE KIZ
KURAN KURSU
44-45
KÜLTÜR-SANAT
TENEFFÜS ÇOCUK
ŞENLİĞİ
38-39
ETKİNLİK
2016 YILI
HAFIZLIK MERASİMİ
36-37
KÜLTÜR-SANAT
AHMET TAŞGETİREN
İMZA GÜNÜ
06-09
SUNUŞ YAZISI
MUSA İMAMOĞLU
“KUR’ÂN IŞIĞINDA
YOLUMUZ”
14-15
BİYOGRAFİ
AHMET MUHTAR
BÜYÜKÇINAR HOCA
10-11
MAKALE
AHMET ÇELİK
“KUR’ÂNIN
MUHAFIZLARI”
16-19
RÖPORTAJ
AHMET ZİYLAN
“BÜYÜKÇINAR HOCA”
12-13
MAKALE
İSMAİL YILMAZ
“KUR’ÂNIN GENÇ
MUHAFIZLARI”
34-35
HABER
“ÖĞRENCİMİZ
TÜRKİYE İKİNCİSİ”
30-31
ETKİNLİK
KUTLU DOĞUM
PROGRAMI
20-21
ANMA PROGRAMI
“ADİL HOCA’NIN
HAYATI KİTAP OLACAK”
40-41
EĞİTİM
HOŞGÖR AKADEMİK
EĞİTİM SEMİNERİ
56-57
ETKİNLİK
BİZİM GENÇLİK -
MEZUNLAR
32-33
HABER
BÖLGEMİZDE
HAFIZLIK DEYİNCE
58-59
HABERLER
KURS ZİYARETLERİ
24 KASIM
54-55
ETKİNLİK
15 TEMMUZ VE
ŞEHİTLERİ ANMA
48-49
KURUMLAR
KARATAŞ KIZ
KURAN KURSU
46-47
SPOR FAALİYETİ
HOŞGÖR FUTBOL
TURNUVASI
42-43
KURUMLAR
HOŞGÖR HAYRİYE
ÖZBUDAK ANAOKULU
22-25
MAKALE
PROF.DR.HASAN
KÂMİL YILMAZ
KUR’ÂNA KOŞUN
26-27
İZ BIRAKANLAR
BÜLBÜLZADE HACI
ABDULLAH EDİP
BAYRAM
28-29
YAZI DİZİSİ
MUSTAFA Y. İNCEARIK
UBEY BIN KA’B (R.A.)
HOŞGÖRBÜLTENİ
KUR’ÂN IŞIĞINDA YOLUMUZ
Ebu Zer’il Ğıfari’nin,“ Ey Allah’ın
elçisi! Bana bir tavsiyede bulun/öğüt
ver” demesi üzerine Peygamberimiz
(s.a.v), “Sana Allah’a karşı gelmekten
sakınmayı tavsiye ederim. Çünkü takva
her işin başıdır” buyurmuştur.
Ebu Zer’in “Biraz daha tavsiyede
bulun” demesi üzerine, Peygamberimiz
(a.s), “Kur’an okumanı tavsiye ederim.
Çünkü Kur’an, senin yeryüzünde ışığın,
ahirette azığındır” buyurmuştur. 1
	
Yukarıda zikredilen hadis-i şeriften de
anlaşılacağı gibi Kur’an yeryüzünün
ışığıdır. Yani Kur’an, dünyayı ve
içindekileri tanımak, eşyanın
mahiyetini anlamak ve doğru bir yolda
ilerleyebilmek için indirilen bir kitaptır.
İlk insan Adem (as) dan günümüze
kadar insanlık hiçbir zaman kılavuzsuz
bırakılmamıştır. Son klavuz Hz.
Muhammed Mustafa (sav) ve O’na
indirilen Kur’an-ı Kerimdir.
Kur’ân İnsanları Karanlıktan Aydınlığa
Çıkaran Bir Kitaptır.
Yarattığı varlıkları daima gören
gözetleyen, koruyup kollayan yüce
Rabbimizmerhametininbireseriolarak
indirdiği Kur’ân’ın insanlığın yolunu
aydınlatan ilahi bir ışık olduğunu
bir çok ayetinde haber veriyor.
“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak
üzere kuluna apaçık âyetler indiren
O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok
şefkatli, çok merhametlidir.”2
“İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık
bir kitap (Kur’an-ı Kerim) gelmiştir.
Allah onunla rızası peşinde olanları
selamet yollarına iletir ve onları izniyle,
SUNUŞ
MUSA İMAMOĞLU (ŞAHİNBEY İLÇE MÜFTÜSÜ)
76 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini
dosdoğru bir yola iletir” 3
Kur’ân En Doğru Yola İletir
İnsan ebedi aleme doğru yol alan fani bir
varlıktır. Fakat aynı zamanda sorumlulukları
olan bir varlıktır. Görevlerini yerine
getirirken helal dairede kalmak zorundadır.
İşlerini adalet ve ihlas anlayışı ile yapmalı,
istikametten ayrılmamalıdır. İstikamet üzere
yol alabilmek için sağlam bir klavuza ihtiyaç
vardır. O klavuz Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’anın
en doğru yola ilettiğini kelamın sahibi olan
yüce Allah şöyle açıklıyor:
“Kuşkusuz bu Kur’an en doğru olana iletir;
dünya ve âhiret için yararlı işler yapan
müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat
olduğunu müjdeler.”4
Yüce Kitabımız Kur’an- Kerim bazı özellikleri
ile Işığı ile yolumuzu ve gönlümüzü aydınlatır.
Kur’ân Öğüttür, Şifadır, Rehberdir, Rahmettir
“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt,
kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici
bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi” 5
Kur’ân Allah İle Beraber Olmaktır
Ebu Hureyre anlatıyor:
Resülullah aleyhissalâtu vesselâm
buyurdular ki:
”Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki:
Kulum, beni andığı ve dudakları benim
için kımıldandığı an ben kulumla
beraberim.”6
	
Kalbinde Kur’ân’dan Hiç Birşey Bulunmayan
Kimsenin Durumu
İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet
edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:
“Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan
kimse harap ev gibidir.” 7
Allah Kur’âna İnananların Hâllerini Düzeltir.
“İman edip güzel işler yapan ve Rablerinden
Muhammed’e hakkın tâ kendisi olarak
indirilene de inanan kimselere gelince: Allah
onların günahlarını örtmüş, durumlarını
düzeltmiştir.	 8
“Kalbinde
Kur’an’dan
bir miktar
bulunmayan
kimse harap ev
gibidir.”
Tirmizî,
Fazâilü’l–Kur’ân
18.
“İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an)
gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet
yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan
aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir”
(Mâide, 5/15, 16).
MUSA İMAMOĞLU (ŞAHİNBEY İLÇE MÜFTÜSÜ)
98 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
Kur’ân’ı Gereği Gibi Okuyanlar Meleklerle
Beraberdir.
Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine
göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:
“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse,
vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle
beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla
okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” 9
Kur’ân Okunan Yere Sekine İner
Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle
dedi:
Bir adam Kehf sûresini okuyordu. Yanında iki
uzun iple bağlanmış bir at vardı.
O adamın üzerini bir bulut kapladı ve
yaklaşmaya başladı.
Atı da o buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah
olunca, adam Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e
geldi ve bu durumu anlattı.
Bunun üzerine Peygamgamberimiz,“O
sekînedir; okuduğun için inmiştir” buyurdu.10
Devamlı Kur’ân Okuyan Yükselir
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu
anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Nebî
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle
denecektir:
Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun
gibi cennette’de tertîl ile oku.
Çünkü cennette yerleşeceğin yer, okuduğun
âyetin son noktasındadır.
Ne kadar okursan o kadar yükselirsin” 11
İnsanlığın Kur’ân’ın Rahmet İklimine Girmeye
İhtiyacı Var
Eşrefi mahlûkat olarak yaratılmış olmasına
rağmen insanlık dışı davranışlar sergilemede
sınır tanımayan, İnançsızlık bataklığında
bocalayan, sevgi ve saygıdan mahrum,
vahşet ve zulümde canavarları bile geçmiş
olan insanlığın yaşadığı bu karanlık hayattan
kurtuluşu ancak Kur’anın rahmet iklimine
girmekle mümkündür.
Kur’ânsız Hayat, Hayat Değildir.
Kur’an-ı Kerim-i yaşayışı ile insanlığa
en güzel bir şekilde anlatan sevgili
peygamberimiz Kur’an dan mahrum kalan
insanın perişan halini şöyle ifade ediyor:
“Ezberinde Kur’andan bir şey bulunmayan
kimse harap olmuş ev gibidir.” 12
	
Kur’ân’ın Rahmet Musluklarından İçen Hayat
Bulur
Mutlu insanların yaşadığı huzurlu bir
dünyada yaşamak her insanın en tabii
hakkıdır.
İşte böyle bir dünyanın tesisi için Ku’ran
beşerin önünde duran ilahi bir Bürhandır.
Kur’an’ın rahmet musluklarından içen beşer
hayat bulur, huzura erer, ölümsüzleşir.
Kur’ân Beşerin Derdinin Dermanıdır.
Beşerin derdinin dermanının Kur’an
olduğunu Ali Ulvi Kurucu merhum şöyle
dile getirir:
“Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an,
Onsuz artık canavardan da beterdir insan”
Kur’ân Okuyan Bir Mü’min Huzurludur
Kur’ana değer verip gece gündüz okuyan,
onu anlamak için çaba sarfeden ve üzerinde
tefekkür eden bir mümin, daima Rabbi ile
beraberdir. Kendini emniyet ve güvende
hisseder. Huzurludur. Kalbi sevgi ve
merhametle doludur.
Kur’ân İnsanlığın Yolunu Aydınlatmaya
Devam Ediyor
Dün olduğu gibi bugünde Kur’ân insanlığın
yolunu aydınlatmaya devam ediyor.
Kur’anın ışığında yola devam
etmek dünyamızı da ahretimizi de
güzelleştirecektir.
Hasılı, Kur’ân-ı Kerim okuyan her mü’min
sanki ayetler kendisine yeni iniyormuş ve
Rabbi ile konuşuyormuş şuuruyla okursa,
kalbinin vahyin nuru ile dolduğunu,
gönlünün ferahladığını, maddenin
esaretinden kurtulup sadece Rabbine
kul olma zevkini tattığını ve yolunun
aydınlandığını görüp hissedebilecektir.
DİPNOTLAR
1 (Hadisi İbn Hıbban Sahih’inde rivayet etmiştir, bk.
Münziri, 11,446)
2 (Hadîd; 9)
3 (Mâide, 5/15, 16).
4 (İsrâ; 9)
5 (Yunus, 10/57).
6 (K.Sitte, 7089)
7 (Tirmizî, Fazâilü’l–Kur’ân 18.)
8 (Muhammed, 47/ 2)
9 (Buhârî, Tevhîd 52; Müslim, Müsâfirîn 243.)		
10 (Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 11; Müslim, Müsâfirîn 24)
11 (Ebû Dâvûd, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l–Kur’ân 18.)
12 (Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an,18,V, 177.	
“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren
şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek
zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.”
Buhârî, Tevhîd 52; Müslim, Müsâfirîn 243.
KUR’ÂN - İNSAN VE ERDEM
Bilindiği gibi, Kur’an 23 yıllık
Risalet müjdesi içinde Hz.
Peygamberimize zaman zaman
çeşitli esbap ile vahiy yoluyla
Allah tarafından gönderilen
kelamların, mecmuasıdır. Yine
bilindiği gibi, Kur’an insanlar
için bir hidayet ve hak ile batılı
ayırt eden bir Furkan, insanlara
dünya ve ahiret saadetini gösteren
dosdoğru yola ileten bir kitaptır.
“ Gerçekten bu Kur’an insanları
en doğru yola, en isabetli tutuma
yöneltir. Güzel ve makbul işler
yapan müminlere nail olacakları
büyük mükâfatı müjdeler.“1
içindeki bütün ahkâm ve ölümsüz
prensipleriyle, insanların bütün
tecrübeleriyle eremedikleri, parlak
ışığı kurallarıyla aynıyla rahmettir.
İbadetten kefaletlere, muamelata,
ailevi tanzime, suç ve cezaya ahlaki
ve beynennas ilişkileri düzenleyen
kuralları, haram ve helalarıyla
toplumunu oluşturmuş bir kitaptır.
Kur’an-ı kerim kendi toplumunu
yaşatmak ve korumak için onların
önlerindeki tuzaklara da işaret
etmiştir.
Mutlu insan ve erdemli toplumun
portresini çizmiştir. Aziz Kur’an
da insana mahlûkatın en şerefli
olması yönüyle büyük değer
verilmiştir. Allah (cc) her şeyden
önce insanı, yeryüzünde iradesini
temsil etmek üzere yarattığını
“hatırla ki, Rabbin meleklere: ben
yeryüzünde bir halife yaratacağım
dedi.“2
ayetiyle ifade etmektedir.
Yine insan için “ biz insanı en
mükemmel surette yarattık.”3
MAKALE
AHMET ÇELİK (GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ)
1110 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
ifadesini kullanmıştır. İnsanın
emrine yeri göğü vermiştir
“Görmüyor musun ki Allah
göklerde ve yerde olan şeyler
sizin hizmetinize vermiş,
görülen, görünmeyen bunca
nimete sizi gark etmiş...” 4
İnsana güvenmiş, dağların ve
yerin taşıyamayacağı emaneti
üzere tevdi etmiştir “ biz
emaneti göklere, yere, dağlara
teklif ettik de, onlar bunu
yüklenmekten kaçındılar. Zira
sorumluluğundan korktular,
ama onu insan yüklendi ...”
böylece, Allah’ın halifesi
olarak insanın ağır ve şerefli
bir misyon üslendiği ifade
edilmektedir.
Canlıların çoğunda göz,
kulak, kalp, ağız, beyin gibi
insanlarla ortak organlar
bulunmasına rağmen hiç
birisi bu organlardan insan
kadar istifade edemez,
düşünemez, bilgi üretemez.
İnsandan başka hiçbir
canlıya düşünebilme, aklını
ve iradesini kullanabilme,
algılayarak edindiği bilgilerle
duygularını ifade edebilme
özellikleri başka hiçbir canlıya
verilmemiştir. Bu mükemmel
ve mükerrer yaratılışıyla
insanoğlu yeryüzünde ahlaka
dayalı bir sosyal düzen
sorumluluğu üslenmiştir.
Bütün ilahi dinlerin amacı,
insana şeref, haysiyet ve onur
kazandıran bu özelliklerini
muhafaza ederek gelecek
kuşaklara intikal ettirmektir.
Kuşkusuz Kur’an- ı Kerim,
bireyi olduğu kadar toplumu
da dikkate alan sosyal
karakterlerle bir din olan
İslam’ın kitabıdır. Toplumdan
uzakta, tek başına hayat
sürmek insanın yaratılışına
aykırı bir durumdur.
İnsanoğlunun ötedeki
canlılardan farklı olarak
hayatını devam ettirebilmesi
için insanlarla hem maddi
olarak hem de manevi olarak
karşılıklısosyalilişkiiçerisinde
olmaya ihtiyaç vardır. Bu
nedenle ona “ ünsiyet eden,
sıcak ilişkiler kurabilen “
anlamlarına gelebilen “ insan
“ adı verilmiştir.
Erdemli toplum inşası için
toplumu meydana getiren
fertlerin haysiyet, onur ve
şerefinin muhafaza edilmesi
icap eder. İslam’ın fertten
topluma uzanan be her
iki dünya mutluluğunu
hedefleyen hayat biçimi ancak
bu şekilde kurulabilir. İslam
mütefekkirlerince genelde
“saadetun” kelimesiyle
ifade edilen mutluluk
fertlerin hedefledikleri
en zirve değerdir. Bilinci
dolduran tam bir mutmain
olma durumudur erdem
ve mutluluk birbirinden
ayrılmaz ikilidir. Belki ikisi
birbirinin neticesidir. Adeta
yapılan bütün amellerin
amacı mutluluk ve saadettir.
Mutluluğun tabii sonucu da
erdem ve faziletli toplumun
inşasıdır. Öyleyse, yüce
rabbimizin yaratılışına şeref
ve haysiyet lütfettiği insanoğlu
bu yüce değeri koruyarak
erdem ve fazilete, oradan da
ebedi mutluluk ve saadete
kavuşabilir, kavuşmalıdır.
Hayat, yüce kitabımız
Kur’an’ın rehberliğinde bu
imam ve bu imanı koruma
anlamında cihattan ibarettir.
1
İsra 29
2
Bakara 30
3
Tin 4
4
Lokman 20
5
Azhab 72
“Görmüyor
musun ki Allah
göklerde ve yerde
olan şeyleri sizin
hizmetinize
vermiş, görülen,
görünmeyen
bunca nimete sizi
gark etmiş...”
Lokman/20
KUR’ÂNIN GENÇ MUHAFIZLARI
Allah’ın kitabı Kur’an’ı Kerim Allah’ın
koruması altındadır. Diğer semavi
kitapların başına gelen tahrif, tezyif
gibi durumlar asla Kur’an’ı kerimin
başına gelmeyecektir. Allah Kur’an’ı
indirdiği gibi onu koruyacağını Hicr
suresi 9. ayetinde “Muhakkak ki zikri
(Kur’ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O’nun
koruyucuları (da) mutlaka Biziz.”
buyurarak taahhüt etmiştir. Ancak bu
muhafaza müminlerin eliyle olacaktır.
Dün asrısaadette Musab bin Umeyr’in
eliyle, Hz. Ebubekir’in eliyle, Hz.
Ömer’in eliyle ve Allah’ın razı olduğu
ilk neslin eliyle korudu ve yeryüzüne
yerleştirdi. Bugün de Kur’an’ın genç
muhafızların eliyle bizden sonraki
nesillere aktarılacaktır. Dolayısıyla
Allah’ın koruması, Kur’an’ın karakteri
insan üzerinden kıyamete kadar
devam etmektir. Böyle oldu, böyle
de kıyamete kadar devam edecek.
Müslümanlar, Rabbimiz ‘in emaneti
diye sahip çıkacak. Her doğan
çocuğunu Kur’an’la büyütmeye
çalışacak ve nesilden nesile Kur’an
emaneti devam edecek. Böylece de
Allah kitabını korumuş olacaktır.
Kur’an baki, Allah’ın dini baki ama
onları koruyacak asrın nöbetçilerinin
dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir
asır, iki asırlık düşüş olabilir ama
Kur’an Kur’an’dır. Bundan şu sonuç
çıkıyor. Bizim Mü’minlik belgemiz
neye iman ettiğimiz, nasıl mümin
olduğumuza dair belgemiz Kur’an’ı
Kerim’dir.
Kur’an’ı Kerim’in yükseldiği kadar
biz yükseleceğiz. Okunan Kur’an
kadar, dinlenen Kur’an kadar,
içindekiyle amel edilen Kur’an kadar
Müslümanız. Bizim Müslümanlık
iddiamız Kur’an’a uyduğu kadar
doğrudur. Kur’an’sız, iddia ettiğimiz
Müslümanlık kuru bir iddiadır. Bu
nedenle Kur’ân ile ilgili muhasebemizi
Ömrünü
uğrunda feda
ettiği davası
Allah’ını bilen,
peygamberini
tanıyan,
kendisine Hz.
peygamberi ve
onun rahle-i
tedrisinden
geçmiş
sahabelerini
örnek alan,
alnı secdeli,
dili Kur’an’lı
bir gençlik
yetiştirmekti.
MAKALE
İSMAİL YILMAZ (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
1312 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
daha bir titizlikle yapmak
zorundayız. Nasıl ki bizden
önceki nesiller bu emanete
sahip çıkıp gereğini yerine
getirerek, hayatlarında tatbik
ederek kendinden sonraki
nesillere aktardı iseler ve
emanete sahip çıktılar ise
aynı şekilde bizde bu emanete
sahip çıkıp bizden sonraki
nesillere bu emaneti tatbiki
kültürle birlikte aktarmak
zorundayız.
Kur’an’a imanın gereği o’nun
ile amel etmektir. Bu amel
cuma namazına gitmekten
ibaret değil, sadece
Ramazan’da oruç tutmaktan
ibaret değil. Çünkü Kur’an’ın
ölçüleri Zilzal suresi 7
ve 8. ayetlerinde beyan
buyrulduğu üzere “Artık kim
zerre kadar hayır işlerse onu
görür. Ve kim zerre kadar
şer işlerse onu görür.” zerre
üzerindendir. İyi bir mümin
Kur’an’la amel eden mümin,
hesap ederken bu derece
hassasiyet göstererek hesap
kitap yapar. Bu hassasiyete
sahip bir mümin Kur’an’la
amel ediyor demektir. Kur’an
dağlar gibi suç işleyenlerden
dağlar gibi iyilik yapandan
bahsetmiyor. Zerre miktarı
iyilikten, zerre miktarı
kötülükten bahsediyor.
Bizden istenen Kur’an’ın
muhafızları olarak bir; ona
tam iman etmek. İki, onun
her ayetiyle; bu indiği dönem
için geçerlidir, yirminci
asırda bununla amel mi olur
demeden hassas ve titiz bir
mantıkla amel etmek. Üç,
ecdadımızdan bize miras
olarak intikal eden Kur’an’ın
ameli boyutunu bizden
sonraki nesillere aktarmak.
Bu aktarma Kur’an’ın lafzının
aktarılması, zihinlerimizde
veya sinelerimizde
muhafazasından çok daha
önemli bir görevdir. Kur’an’ı
Rabbimiz ‘in emaneti
olarak bağrımızda tutup
yaşatma, amel etme görevi
her müminin üzerine farzı
ayndır. Kur’an’ın tamamının
ezberlenmesi elbette ki
gereklidir. Ancak fıkhi
açıdan bakıldığında bu farz-ı
kifayedir. Çocuklarımızın
hafız olması ayrı bir şey.
Çocuklarımızın Kur’an
nöbetini devralmaları
Kur’an’ın bizden sonraki
muhafızları olmaları ayrı
bir şeydir. Yaşadığımız
çağda neslimizi, Kur’an’la
buluşturmada eskisine
kıyasla çok daha
zorlanıyoruz. Bunun iki
nedeni var. Biri; çocuklarımız
anormal bir şekilde hür
yetişiyorlar. Kendi temel
ihtiyacına bile üşenen bir
nesil yetişiyor. İki; Rızkımızı
Allah’ın verdiğine iman
ediyoruz. Fakat tam olarak
tevekkül edemediğimizden,
rızık endişesinden dolayı,
gelecek endişesinden dolayı
çocuklarımızın istikbalini
hafızlık veya dini ilimlerde
değil fenni ilimlerde
görüyoruz.
Her evden amel defterimizi
açık bırakacak benimde
Allah’a adadığım evladım
bu diyebileceğimiz Kur’an
sevdalısı, emanet bilincine
sahip nesiller yetiştirmek
zorundayız. Bunu da ancak
çocuklarımıza sevdirerek
yapabiliriz.
Gazi şehrimizin manevi
mimarlarından rahmetli Adil
hocamızın hayatı boyunca
verdiği mücadele, ömrünü
uğrunda feda ettiği davası
Allah’ını bilen, peygamberini
tanıyan, kendisine Hz.
Peygamberi ve onun
rahle-i tedrisinden geçmiş
sahabelerini örnek alan,
alnı secdeli, dili Kur’an’lı bir
gençlik yetiştirmekti. Tüm
çaba ve gayreti dini İslam’a
hizmeti en yüce paye bilen,
vatanına milletine sahip
çıkan, Kur’an ahlakıyla
ahlaklanmış bir gençlikti. Bu
gayeyle güneydoğunun en
çok hafız yetiştiren kurumu
olan Hoşgör Fatih Kur’an
Kursunun açılması için
öncülük etti. Yine bu gayeyle
Ezher üniversitesine ilim
tahsili için öğrenci gönderdi
ve gitmek isteyenlere öncülük
etti.
Allah cümlemizi, sahabe
şuuruyla Kur’an emanetine
sahip çıkan, yaşayan, yaşatan
ve kendinden sonraki
nesillere aktaran Kur’an
muhafızlarından eylesin.
Bu ulvî vazife de bizleri
muvaffak eylesin.
Amin
1514 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
BİYOGRAFİ
AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR
1920 yılında Gaziantep’te
doğdu. Pek küçük
yaşta annesini kaybetti.
Merhametsiz ve cimri bir baba
ile üvey ana elinde çok sıkıntılı
bir çocukluk devri geçirdi.
Altı yaşında dokumacılık,
sığırtmaçtık, bağ bekçiliği,
çerçilik, kebapçılık, aşçılık,
baklavacılık, marangozluk,
deniz hamallığı ve ırgatlık gibi
işlerle uğraştı.
On yedi yaşından sonra
gönlünü dolduran Kur’an aşkı
ile her şeyi bırakıp Arapça
öğrenmeye ve öğretmeye
yöneldi. İslâmî ilimleri tahsil
edebilmek için elinden
gelen gayreti sarf edip,
adını duyduğu bütün hoca
efendilerden istifadeye girişti.
Bir taraftan okuyor, diğer
taraftan da devrin şartları
gereği kolluk kuvvetlerince
takip edildiğinden gizli gizli
okutuyordu. Türkiye’ de daha
fazla din eğitimi alma imkânı
bulamadığından kaçak olarak
Halep’e ve Şam’a giderek iki
sene okudu. Orada da hayatını
dokumacılık yaparak kazandı.
1945’te Türkiye’ye dönüp
askerliğini yaptı. Askerlik
dönüşü yirmi sekiz yaşında
iken imtihana girerek Şeyh
(Şıh) Camii’ne imam tayin
olundu. Artık Gaziantep ve
çevresinde Muhtar Hoca olarak
tanınıyordu. Ancak kendisini
yetersiz bulduğundan dini
ilimlerde daha da ilerlemek
için, zorlukla pasaport alarak
Mısır’a okumaya gitti. Kahire’de
el-Ez her Üniversitesi’ne
kaydolmak üzere girdiği
yeterlilik imtihanında başarılı
bulunarak yüksek tahsile
başlama hakkını elde etmiş
olmasına rağmen, düzenli
tahsil görmemenin eksikliğini
telâfi etmek maksadıyla Lise
kısmına kaydoldu. Ardından
Usulü’d-Din Fakültesi’ni
bitirdi (1960). Ezber’de Yüksek
Lisansını tamamladı. Mısır’ın
meşhur alimleri yanında o
yıllarda Kahire’de yaşayan
Şeyhü’l-Islâm Mustafa Sabri,
Zahid Kevseri ve Yozgatlı
İhsan efendilerden de istifade
etti.
Tahsilini tamamladıktan sonra,
Ezher ’de hoca olarak kalması
veya Arap ülkelerinden
birine geniş imkânlarla tayin
olunması tekliflerini kabul
etmeyerek ana vatanına ve
milletine hizmet etmek kararı
ile 1962 yılında Türkiye’ye
döndü.
Ezher’ deki tahsili sırasında
Yozgat’tan evlenmiş ve üç
çocuğu dünyaya gelmiş
bulunan hocanın elindeki
Ezher diploması o yıllarda
kabul edilmediği için, diğer
mezunlar gibi kendisine bir
vazife verilmedi. 1977 yılında
Haseki Eğitim Merkezi’ne
tayin olundu. Burada dokuz
sene Arapça, tefsir ve hadis
hocalığı yaptıktan sonra yaş
haddinden emekli oldu (1985).
Emekli olduktan sonra Yalova
Esenköy’ deki evinde, yine
talebeleriyle ve yazmakta
bulunduğu eserleriyle meşgul
olarak, hayattaki tek gayesi
olan dinine hizmet yolunda
çalışmalarını sürdürdü. Pek
çok baskı yapan bir çok kitap
kaleme aldı. Esenköy’ de
Kanarya Camiinin yapımına
öncülük etti.
5 Nisan 2013’ü 6 Nisan
Cumartesi’ye bağlayan gece
(24-25 Cemaziyülevvel 1434)
saat 02’de Yalova Devlet
Hastanesi’nde Hakk’a yürüdü.
Ahmet Muhtar Büyükçınar
Hoca’nın kitabının “Gençliğim”
bölümünden bir kesit.
Okurların, yakın tarih hakkında
ilk elden birçok farklı bilgi
edinmesine, ilmin nasıl kazanıldığı
konusunda ciddi manada fikir
sahibi olmasına, imkânları için
şükretmesine ve hatta hayatını
sorgulamasına vesile olacak bu
kitapta, değerini yaşanmışlığından
alan hatıralar; yeri gelip göz
dolduran yeri gelip kahkaha
attıran ve yeri gelip dakikalarca
düşünmeye sevk eden samimi
bir üslupla (Samimiyet olmazsa
taşıdığımız her şey yalnızca yük
olmaktan ileriye gidemez.) kâğıda
dökülmüş. Ortaya gerçek okurlar
için muhteşem bir eser çıkmıştır.
Ön planda, bir talebenin(öğrenci
değil), bir hocanın (öğretmen
değil) nasıl olması gerektiğini
müşahede ederken, arka planda
ise sağlıklı karı-koca (eş değil)
ve maalesef sağlıksız ana-baba
(ebeveyn değil) ilişkilerinin en açık
örnekleriyle karşılaşacaksınız.
Abdest: Sabahleyin uykudan
uyandığımda gönlüm,
kaynağını bilemediğim bir
neşe ile dolmuş, sevincimden
uçacak gibiydim. İnsanı
kötülüklerden ve yaramaz
davranışlardan uzaklaştıran,
ruhları yüceltip Allah’a
yaklaştıran, kalplere ferahlık
verip gönülleri şâd eden
namazın hülyasıyla ve sevinçle
o gün saatlerin nasıl geçtiğini
anlamadım.
Hapiste Daha Serbestim:
Hapishaneye girdikten birkaç
gün sonra önemli kitaplarımı
getirterek çalışmaya
başladım. Okuduklarımdan
yanımdakilere anlatırken
okumak isteyenleri de
okutuyordum. Önceleri yalnız
başıma namaz kılarken bir aya
kadar kalabalık bir cemaatle
namaz kılmaya başladık.
Çalışmalarım düzene girip
çevrem genişledikçe, dışarıyı
unutuyor, oraya ısınıyordum.
Isındıkça da oradakilere daha
çok yararlı oluyordum.
Mahkemeye gideceğim gün
benimle birlikte birkaç kişi
daha gidecekti. Onların
ellerine kelepçe vurulurken,
başgardiyan jandarmalara,
beni kelepçesiz serbest
götürmelerini söyledi; fakat
razı olmadım. Ben de onlar
gibi tutukluyken, bana
ayrıcalık tanıyıp özel muamele
yapmalarına gönlüm razı
olmadı. “Mademki onlarla bir
arada kalıyorum, mahkemeye
de onlar gibi ellerim kelepçeli
gidip gelmeliyim. Hem de
böyle olması benim için din
uğrunda ve ilim yolunda
unutulmaz bir hatıra olacaktır.
Dedim.
Kaynak: Ahmet Muhtar Büyükçınar,
Hayatım ibret Aynası, : Bilge
Yayıncılık Eğitim Hizmetleri, Aralık
2002, İstanbul
ESERLERİNDEN BİRİ - Hayatım İbret Aynası
HATIRALARINDAN
Sarsılmaz Bir Azim, Sağlam Bir İman:
1716 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
RÖPORTAJ
MUHTAR HOCA (BÜYÜKÇINAR)
Ahmet M. Ziylan Dilinden
Hiç kimse
el emeği ile
kazandığından
daha hayırlı
bir lokma
yememiştir.
Hadis-i Şerif
Hoşgör: Ömrü neredeyse macera
mesabesinde geçen Muhtar hocayı,
hemşehrisi onursal başkanımız
Ahmet Ziylan amcaya sorduk…
Ahmet Ziylan: Muhtar hocanın 4-5
tane kitabı var. Kitaplarının hepsinde
de genellikle insanların iyiliğinden ve
neler yaparlarsa mutlu olacaklarından
bahsetmektedir. Herkesi seven, herkesçe
sevilen, görünüş olarak karşıdakine
güven veren, âlim ve takva görünüşlü,
dili yumuşak, hafif sesli, güzel bir
insandır. Çok beraberliğimiz oldu. Ben
kürsülerde vaaz ettiğini görmedim.
Hoşgör : Hocamız Hasekide Arapça
öğretmeni değil mi?
Evet, son zamanlarda Hasekide Arapça
öğretmenliği yaptı. Arap dili eğitiminde
hocaların hocası, Onun gençlik
zamanların da Türkiye’de okumak
veya okutmak yasak olduğu için yurt
dışında Mısırda, Suriye’de 15 yıl kalmış.
Bundan dolayı Arapça lisanını çok iyi
öğrenmiştir. Zaten kendisi çok zeki bir
insandı.
Hoşgör: Hocamızın çocukluğu nerede
geçiyor?
Ahmet Ziylan: 15-16 yaşlarına kadar
Gaziantep’te yaşıyor. Sonrasında
Urfa seyahatleri var. Hocamızın 10
parmağında 10 hüner vardı. Emeği
de çok ucuzdu. Nerede bir düğün bir
nişan olsa gider, orada yemek pişirir
ustabaşılık yapardı. Maksadı insanlara
yardımcı olmaktı. O yüzden
herkes onu severdi. Hocamın
size bir hatırasını anlatayım:
15-16 yaşlarında Gaziantep ’te
baklavacılık öğrenmiş, Urfa’ya
gitmiş, orada baklavacılık
yapmış. Yani Antep’ten kaçıyor.
Peki, neden kaçıyor? O
sırada Şehreküstü’ de 16
yaşlarındayken insanlara
Kur’ân-ı Kerim öğretiyormuş.
Bu sırada polisler gelip
tanımadan kendisine
soruyorlar. Burada bir
Ahmet Büyükçınar varmış
tanıyor musun diye? O da
ne yapacaksınız Ahmet
Büyükçınar’ı diye sormuş.
Polisler de burada Kuran
dersi veriyormuş. Bilmiyorum
şeklinde cevaplar verip bir
şekilde atlatıyor polisleri. Tabi
kendisi biraz korkuyor. O
sıralarda ders verecek kimse
kalmadığı için hocamızda
Hafız Abdullah Kocaoğlan
hocanın yanına gidiyor. Ders
verecek öğrenci bulamadığını
ve onun yanında öğrencilik
yapmak istediğini söylüyor.
Hafız Abdullah hocaefendi,
Muhtar hocaya sen başıma
belamı olacaksın diyerek
çıkışıyor ve yanından kovuyor.
Üç dört defa tekrar yanına
gidip aynı teklifte bulunmasına
rağmen her gittiğinde
kovuluyor. Hafız Abdullah
hoca, Büyükçınar hocanın bir
casus olarak düşündüğü için
yanından kovuyordu. Daha
sonraları Hafız Abdullah
hocanın yanına tam 3 ay gidip
gelerek sonunda hocasını
ikna etmeyi başarıyor. Gizli
olarak biri Ahmet Muhtar
Büyükçınar, ikincisi Geneyikli
Muhtar Hoca, iki muhtar hoca
derslere başlıyorlar.
Hoşgör: Büyükçınar hoca
sohbetlerinde ‘’Dünyayı
bir oyun gibi görürsek
sıkılmayız.’’ dermiş. Siz ne
düşünüyorsunuz?
Ahmet Ziylan: Mutluluk
Yollarında adlı bir kitabı var,
bu kitapta yemek pişirirken
nasıl davranmalı, temizlik
yaparken nasıl davranmalı, her
ne iş yaparsa yapsın, severek
yapmalı severek yapılırsa insan
yorulmaz.
Olur da bir işten sıkılarak iş
yaparsan, o iş seni çok yorar.
Yorulduğun bir işte başarılı
olman mümkün değildir.
Hocamız hayatı boyunca hep
iyimser düşünmüştür. Ayrıca
Hocamız sporu çok severdi
özellikle yüzmeyi. Sabahları
denize girer başı yumurta
kadar görülünceye kadar gider,
geri döner gelirdi.
Hoşgör: Gençlere erken yaşta
evliliği tavsiye ediyormuş.
Bunun hakkında neler
söylemek istersiniz?
Ahmet Ziylan: Atalarımız
ne demiş erken kalkanlar
ve erken evlenenler zarar
etmemiştir. ‘’Erken kalkanlar
yol alır, erken evlenenler çocuk
alır’’. Zaten kendisi de uzun
yıllar yurt dışında kaldığı için
evlenememiş. Netice yakın
bir arkadaşının kardeşi ile
evlenmiştir. Onun için herkese
erken evlenmeyi tavsiye
etmiştir.
Hoşgör: Siz nerede tanıştınız?
Ahmet Ziylan: Yalova’dan
sonra Gökçedere diye bir köy
var orada tanıştık. Gökçedere’
den bir yer almış zamanında.
Deniz kenarı yazlık oraya dört
katlı bir bina yapmış, her katta
2 daire, kendisi yaz kış orada
otururdu. Biz de bir dairesini
kiraladık. 3-4 yıl hocamızın
kiracısı olduk. Ahmet Özhan
da bir dairesinde kiracı olarak
otururdu. Sürekli hocamın
yanına misafirleri ziyarete
geliyordu. Daima yemekler
yenir, sohbetler edilirdi bize
de nasip oldu. Sonradan evini
kiralamadığımız halde yılda
en az 2-3 defa ziyaretine gider
hatırını sorar gönlünü alır
görüşürdük.
Hoşgör: Hocamız sohbetinde
hoca-öğrenci gibi değil
de sanki aileden biri gibi
anlatırmış.
Ahmet Ziylan : Evet, sohbetleri
çok feyizliydi. Dünyayı
eliyle yitip sadece ahiretten
de konuşmazdı. “Dünya
ahiretin tarlası” derdi. Evet,
dünya süstür, geçicidir,
yorucudur ama cennetin
de yolu dünyadan geçiyor.
Eğer sen dünyada arkandan
bir şey bıraktıysan bütün
mahlûkata faydalı olduysan,
kalp kırmadıysan, kul hakkına
girmediysen, Mevlanın sana
verdiğinden verdinse o zaman
senden mutlu kimse yok.
Dünyada yaşayacağımız için
diğer ilimleri elinin tersiyle
yitip atmayacaksın, bütün
insanlara faydalı olacaksın.
Hocamızın hayat hikâyesi hakikaten sıra dışı. 17
yaşında Kur’an’a âşık olmuş ve her şeyi bırakıp
Arapça tahsiline yönelerek, ‘ya ilim ya ölüm’ diyerek
çıkmış yola… Çok kere ret alsa da usanmadan
devam etmiş arayışa. Bulmuş da...
Zanaatkarlığı, ilme olan aşkı, İslâmî ilimleri
okutmaktan para almaması… Tırnaklarıyla
kazıyarak rızkını temin etmesiyse ‘Hiç kimse el
emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma
yememiştir’ hadisi şerifinin açık bir tezahürü.
1918 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
RÖPORTAJ
Dedik ya cennetin yolu
dünyadan geçer o yüzden
dünyanı da ahiretini de
mamur edeceksin. İşte Ahmet
hocamızın özelliği buydu.
Muhtar hocamızın çektiği
çileleri hep iyiye yorumlar
iyimser davranırdı. Şikâyete
asla yönelmezdi. İlme çok
iştiyaklıydı. Hiçbir zaman pes
etmezdi. Özellikle her şeyi iyiye
yorumlaması; tabi dinimiz
de bunu öneriyor. ‘’Sizin şer
bildiğiniz şeylerde hayır, hayır
bildiğiniz şeylerde şer vardır.’’
Öfkelenme karamsarlık yok
Ayet-i kerimede ne diyor:
Varlıkta ve yoklukta infak
ederler öfkelerini yutarlar.
Bir hatıra anlatıyor: eve misafir
geldi kasaba gittim. İkramlık
bir şeyler yapayım dedim
ama kasapta ciğerden başka
bir şey yokmuş (koyunun
kırmızı ciğeri lezzetli olmayan
ciğer). Ciğeri almış ve yemek
yaparak misafirlere ikram
etmiş. Misafirler hayatımızda
bu kadar güzel yemek yemedik
demişler. Yani severek yapıldığı
zaman severek istendiği zaman
o ciğerden bile güzel bir yemek
çıkartılır. İşte bu hocaefendi
de yemeği gibi işinin de en
iyisini yapardı. Kendi evinde
patlıcan kebabı, tüm yemekleri
yapardı. Her geleni yemeksiz
bırakmaz, muhakkak yemeğini
ikram ederdi. Odasının dört
tarafı dinî kitaplarla doluydu.
Sohbetleri sever. Gelen
misafirleri yeni bir mevzu
sorunca hemen sohbet açılır,
o mevzuyla ilgili Ayet-i kerime
ve hadisi şerifle, kıssalarla
ikna edici cevaplar verirdi.
konuşurdu. Ben bir defasında
bu çek senet işlerinde fark
meselesini sordum. Hocam
bunun için ne dersiniz? Şöyle
cevapladı; senin sorduğun
sual böyle herkesin içerisinde
cevaplanmaz ikili olması lazım.
Çünkü herkes, içinden başka
hisse çıkartır.
Hoşgör : Hocamız sohbetlerini
talebelerin evlerinde
yapıyormuş? Caminin
kürsüsünde yapmasa bile
talebe evleri varmış? Halka açık
olmadan kendi talebelerine
yaparmış sohbetleri?
Ahmet Ziylan: Diyanet İşleri
ve İlahiyat camiasında güzel
çalışmaları bulunmaktadır.
Yazdığı eserlerle, öğrencileri
yaptığı akademik çalışmalar
ile bu kesim tarafından bilinir
ve onlara yönelik sohbetleri
olurdu. Sohbetinde sık sık Gül
fidanını anlatırdı. Güzel bir gül
yetiştirmek için fidan dikersin.
Fidan büyüyüp gül olmasına
kalmadan etrafında yabani
otlar biter. O güzelliği yok
etmek için elinden gelen çabayı
sarfeder. Sen ilgi gösterip
onu korumazsan, O otları
temizlemezsen güle zarar verir.
Ne zaman bir iş yaptığında
onu korumak gerektiğini,
o işin görünür görünmez
düşmanının çok olacağını
söylerdi. Bu olay liderlikte, iş
hayatında, öğretmenlikte bu
şekilde uygulanmalıdır.
Dindar insan varlıklı
olmalı, çalışkan olmalı,
pısırık olmamalı ve bal
arısı gibi olmalıdır. Fakat
varlıklı olduğunda namazı
terketmeyecek, ertelemeyecek.
Varlıklı olup zekatını
vermiyorsa, erteliyorsa,
çevresini düşünmüyorsa bu bir
hayırlı kazanç değildir. Ayrıca
serveti ben kazandım diyerek
Allah’ı unutuyorsa bu varlık
hayırlı değildir. Hocamız
varlıklı insan bu ölçülere
dikkat etmelidir. diye üstüne
basa basa söylerdi.
Hoşgör: Hocamızın asıl
branşları nelerdir?
Ahmet Ziylan: Hadis, Arapça
ve Tefsirdir. Mısır El Ezher
Üniversitesinde uzun bir süre
kaldı hatta üniversitede daha
fazla kalıp faydalanmak için
alttan dersler aldı. Herkes
hocamızı takdirle karşılardı.
Yalnız hocamız, küçüklüğünde
hayatın zor şartları ile
karşılaşmış, daha çok
küçükken annesini kaybetmiş.
Annesi vefat etikten sonra
babasının yanında kalmayıp
dayısının yanında yaşamaya
başlamış. Dayısının yanında
kaldığı sıralarda Adana’da
ırgatlık yapmak için gitti.
Adana’da ırgatlık yaparken
öğle yemeği olarak kendisinin
tabiri ile imansız (yağsız) ayran
ve ekmek ile öğle yemeğini
yerlermiş. Tarla sahibi onu
verirmiş çalışanlarda itiraz
etmeden onunla yetinirlermiş.
Hocamızın anlattığı
hikâyelerden bir tanesi de
şöyle: Hocam Suriye’den
Antep’e geliyormuş yaya olarak
yollardan geçmiş. Yol uzun
sürdüğü için saç, sakal bir
birine karışmış. Yoluna devam
ederken bir kuyunun başına
gelmiş. Suyu kuyudan çekip
içmek için bir şeyler ararken
birden başka biride oraya
gelmiş. Ve Hocam’a sormuş:
Kimsin? Kimlerdensin diye?
Yolculuk nereye? Hocam
Suriye’den geliyorum deyince
sen yol yorgunu olmalısın
karnında açtır bizim eve
gidelim senin karnını
doyuralım demiş eve gitmişler.
Evde bir odaya oturtup sen
buraya otur ben yemek
hazırlayayım demiş. Aradan
bir saat sonra jandarma gelmiş
meğer köylü yemek yerine
jandarmaya haber vermiş.
Jandarma gelip onu almış ve
Antep’ e getirmiş Antep’ te
bir süre hapis yatmış. Çünkü
İlim tahsili yapmak ve Hacca
gitmek için Suriye’ye gitmek
yasak yollarla yapılıyor.
Hoşgör : Hocamızın Kurânı
Kerim ile münasebeti nasıldı?
Hiç denk geldiniz mi?
Ahmet Ziylan: Her zaman
Kuran-ı Kerim okurdu. Son
yanına gidişimde yanımızda
Hüseyin Nakıpoğlu vardı.
İçeri girdiğimiz zaman kuran
okuyordu. Hüseyin Nakıpoğlu
sordu. Hocam her hangi bir
yer mi okuyorsunuz yoksa
hatim mi yapıyorsunuz?
Hocamız: Yok ben her
zaman hatim olarak okurum.
Yani demek istediğim son
zamanlardı. Konuşamayacak
duruma geldiği zamanlarda
bile hatim yapıyordu. Yanına
misafir geldiği zamanlarda
da Kur’anı Kerim’i bir kenara
kaldırır, misafiri ile ilgilenirdi.
Zaten uzun süre Kur’ânı
Kerim okuyan ve yaşlanan
herkes belirli bir yaştan sonra
Kur’anı Kerim’ e âşık olur.
Kemalettin Altıntaş diyor ki:
Ben Kur’an aşığıyım! Ekmeksiz
kalabilirim ama Kur’ânı Kerim
siz kalamam.
Hoşgör : Ahmet Muhtar
hocamız hapiste ilk sıralarda
tek başına namaz kılarken
sonralarda büyük bir cemaatle
namaz kılmaya başlamışlar. Bu
başarının altındaki sır nedir?
Ahmet Ziylan: Hocamız
iyimser olduğu için başına ne
gelse hep iyi yönden bakarmış.
Cezaevi hatıralarında ‘’demek
ki benim ceza evine girmem
gerekiyormuş.’’ diyerek
iyimserliğini gösteriyordu.
Sohbetlerinde Yûsuf
Peygamber’in kıssasını
anlatırdı. “ Yûsuf Peygamber’in
hayatı, bütünüyle sabrın
yüceliğini gösteren bir ibret
dersidir. Hazret-i Yûsuf,
yaşamında karşılaştığı sıkıntı
engellerini sabırla aşmış
neticede zindandan saraya
çıkmış, başarıya ve mutluluğa
ulaşmıştır. İyiliğe teşvik ,
dünya ve âhiret mutluluğuna
ulaşmak tırmıştır. Ayrıca
Yusuf Peygamberin
hayatından alınacak büyük
bir ders de: Kötülük yapanı
af ve hoşgörü ile karşılayıp,
iyilikle karşılık vermektir. “
derdi. Hatta onu mahkemeye
çıkaracakları zaman eline
kelepçe takmaktan haya eden
jandarmalara eğer bende diğer
mahkumlar gibi mahkumsam
kelepçeyi takın demiş. İslam
ilimlerini öğrenmek için
büyük fedakarlıklar yapmış
ender insanlardan biridir.
Allah makamını âlâ eylesin.
1920 senesinde Gaziantep’in
Şehreküstü semtinde doğan
hocamız 06 Nisan 2013
senesinde oturduğu Gökçedere
köyünde vefat etmiştir.
Rabbim hocalarımızı ve bizleri
Kur’an yolundan ayırmasın.
Kur’an’a hizmet eden ve onun
hizmetinden nasiplenenlerden
eylesin.” Ne mutlu böylesi
geçen ömürlere ve ne mutlu
böylesi güzel insanların
şefaatlerine erenlere. Rabbim
mahrum etmesin. Ruhları için
El-Fatiha.
2120 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
ANMA PROGRAMI
ADİL HOCA’NIN HAYATI KİTAP OLACAK
Gaziantep’in manevi mimarlarından Adil
Özberk Hocaefendi vefatının 18. yılında
düzenlenen programla anıldı.
Kurtuluş Camii’nin kiliseden çevrilmesine ve
Hoşgör Fatih Kuran Kursu gibi birçok kurs ve
caminin yapımında önderlik eden Gaziantepli
Adil Özberk Hocaefendi vefatının 18’inci
yılında Adil Hoca İlmi Araştırmalar Derneği
tarafından düzenlenen program ile anıldı.
Programın sunuculuğunu Emine Konukoğlu
Camii İmam-Hatibi Mehmet Fırat yaptı.
Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan
Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, İl ve İlçe Müftülüleri, Adil Hoca
İlmi Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu
ve Üyeleri, Tertip Komitesinde bulunan
derneklerin yönetim kurulu ve üyeleri, Adil
Özberk Hocaefendinin ailesi, öğrencileri ve
sevenleri katıldı.
Anma programında Adil Özberk Hoca’nın
hayatını anlatan belgesel yayınlandı. Programı
Mehmet Ali Devrim ve Mustafa Yavuz Yılmaz
tarafından okunan ilahilerle devam etti.
Devrim ve Yılmaz “Okudukları Hz. Hüseyin
ilahisinin yıllar önce hocalarının bir teyp kaseti
ile kendilerine Ehli Beyt sevgisini vermek için
dinlettiğini” ifade ettiler.
EHLİ BEYT SEVGİSİNE ÖNEM VERDİ
Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Hasan
Kâmil Yılmaz Hoca, “1986 yılında Umre için
Arabistan yolculuğunda Mekke’de 15-20 gün
bulunduğumuz bir gecede misafiri olduğumuz
Bekir Öztekin’in evinde Adil Hocam ile tanıştım.
Kur’ân tilaveti ve hoş sohbeti ile çok bereketli
bir gecede kendilerinden istifade etme imkanı
bulduk.
İki kişiye gıpta edilir ve haset caizdir. Birisi
Allah’ın kendisine mal verdiği ve O’nun yolunda
harcadığı, ikincisi ise kendisine ilim ve hikmet
verildiği ve hem O’nu hayatında yaşayarak hem
de insanlara taşıyarak öğreten gıpta edilir.
İşte Gaziantep’te bunlardan biri ilmi ve hikmeti
ile Adil Özberk Hocamız, diğeri ise malını Allah
yolunda harcayan Ahmet Ziylan’dır.
Örnek olan insanların iki vasfı vardır. Birisi
tevazu birisi de cömertliktir. Sevenlerinin
sürekli andığı insanlara bakın bu iki özelliği
bulacaksınız. Çünkü tevazu ve cömertlik
kendisine yakınlaşmasına imkan verir. Böylece
ilmini tevazu ile sunan alimleri severler” dedi.
Konuşmasından sonra Yılmaz Hoca’ya Bekir
Öztekin tarafından plaket verildi.
ADİL HOCA’NIN HAYATI KİTAP OLACAK
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik Adil Hoca’nın
biyografisinin yer aldığı bir kitap çalışmasının
dernek tarafından yapıldığını, Adil Hoca’yı
tanıyanların bu çalışmaya bilgi, belge, fotoğraf
v.b. ne varsa ilgililere ulaştırmasını dile getirdi.
Program Ahmet Hayta tarafından Kur’an’ı Kerim
tilaveti ve İl Müftüsünün yaptığı dua ile sona erdi.
BİRÇOK İBADETHANENİN TEMELİNİ ATTI
Ulu Camii gibi birçok ibadethanenin yapımında
önderlik etmiştir. Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nun
da temelini attıran Adil Hoca sayesinde 1996 dan
bu yana sayısı 700’ü aşkın hafız yetişmesine vesile
olmuştur.
Gaziantep’in manevi mimarının tek gayesi
memleketindeki insanlara bir Besmele dahi
öğretebilirmiyim olmuştur.
ÖRNEK OLAN İNSANLARIN İKİ VASFI VARDIR
Şehitkamil Kongre Merkezi
(ŞKM)’de düzenlenen
program, Hafız İbrahim
Büyük’ün Kur’an’ı Kerim
tilavetiyle başladı.
Programa İstanbul İl
Müftüsü Prof. Hasan Kâmil
Yılmaz Hoca konuşmacı
olarak katıldı. Programın
açılış konuşmasını yapan
Ahmet Metin Parlayan,
Adil Hoca’nın hatırasını
yad etmek adına bir araya
gelen katılımcılara tertip
komitesi adına teşekkür
etti. Birçok meziyetin bir
insanda toplandığından,
öğrencileri ile evlatlarını
ayırmadığından, ilme verdiği
değerden bahsederek, anma
gecesinin hazırlanmasında
emeği geçen herkese
teşekkür etti.
2322 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
MAKALE
KUR’AN’A KOŞUN!...
Kur’an’a koşmak, Allah’a koşmaktır.
Çünkü Kur’an’da insanları Allah’a
koşmaya ve Allah ile buluşmaya
dâvet eden âyet-i kerîmede: “O halde
Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun
katından gelmiş açık bir uyarıcıyım”
buyurulur.
Rabbımız ile ilişkilerimizde en büyük
aracımız ve uyarıcımız Hz. Peygamber
(s.a.v)’dir. Allah’a davette aracılık ve
elçilik eden, uyarıcılıkla yol gösteren
Sevgili Peygamberimiz’in konumu,
bizler için ne kadar önemli ise, ilâhî
hüküm ve kurtarıcı mesajlarla yüklü
kitâb-ı ilâhî olarak Kur’an da o kadar
önemlidir.
Çünkü Allah’ı tanıtan ve Rasûlü’nü
anlatan mesajlar ile hikmetli
açıklamalar hep o kitaptadır. İnsanlar
Kur’an’ı anladıkları ve Rasûlü’nü
dinledikleri ölçüde Allah ile
buluşmaya hazır hâle gelirler.
Kur’an kulluğun anahtarı, ebedî
mutluluğun rehberidir. Onu okuyan
Rabbı ile konuşmuş, onu anlayan
O’nun kurtarıcı muştularıyla buluşmuş
olur.
Bu yüzden Kur’an’a koşmak, Allah’a
koşmak demektir. Nitekim Allah
Rasûlü Kur’an okumayı, Allah ile
mülâkat olarak değerlendirmekte
ve şöyle buyurmaktadır: “Sizden
birisi Rabbına münâcât ile O’nunla
konuşmak isterse Kur’an okusun!”
PROF. DR. HASAN KÂMİL YILMAZ
Ferd planında kurtuluşun reçetesi
Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e sarılmak
olduğu gibi âile ve toplum planında
da kurtuluşun formülü Kur’an’a
sarılmaktan, çoluk çocuğumuza,
evlâd ü ıyâlimize Kur’an’ı öğretmekten
geçmektedir.
Kur’an okumak bir ibâdet, Kur’an’ı
anlamak ve yaşamak ilâhî emirler
mihverinde istikamet demektir.
Sayılı nefeslerimiz tükendiğinde,
okuduğumuz mushafı ve üzerinde
namaz kıldığımız seccadeyi kime
mîrâs bırakacağımız çok önemli bir
soru olarak karşımızda durmaktadır.
İnsanlar vârisleri olan evlâdlarına
dünyalarını mâmur edecek maddî
imkânlar; han, dükkan, ev, bark ve
altın, gümüş gibi emtia bırakmayı
düşündüğü halde her nedense mânevî
mîrâs bırakmayı düşünmemektedir.
Oysa ki her Müslüman sahip olduğu
değerlerin vârisini yetiştirmek ve
câmide kendi yerini dolduracak bir
cemaat bırakmak sorumluluğundadır.
Bu cümleden olmak üzere her
Müslümanın evlâdına karşı ihmal
edilmemesi gereken çok mühim
mesûliyetleri vardır. Bu mesûliyetler
evlâdın yetişmesine katkı sağlayacağı
gibi vefâtından sonra sadaka-i câriye
olmasını temin edecek türdendir.
Hz. Peygamber (s.a.v)’in şu hadîs-i
şerîfi gerçek ve kalıcı mîrâsın ne
olduğunuşöyletarifetmektedir:“İnsan
öldüğü zaman amel defteri kapanır.
Ancak şu üç şey sebebiyle amel defteri
kapanmaz: Sadaka-i câriye, istifâde
edilen ilim ve duâ eden hayırlı evlâd.”
Ebeveynler, öldükten sonra sadaka-i
câriye olacak evlâd ve mânevî vâris
yetiştirmek için okuma çağına
geldiğinde onlara duâyı, namazı ve
Kur’an okumayı öğretmelidirler.
Çocukların gönüllerini Kur’an ışığıyla
aydınlatmalı ve hâllerini Rasûlüllah’ın
ahlâkıyla beslemelidirler. Bunun
yolu Kur’an’a gönül vermekten,
Rasûlüllah’ın Kur’an’ı hayâta tatbikini
öğrenmekten geçer.
Doğumla birlikte çocuğun kulağına
okunan ezan, bebekliğinde “Hû,
Hû”lar şeklinde söylenen ninni,
konuşmaya başladığında öğretilen
besmele ve duâ lâfızları onun erken
yaşlarda mâneviyat iklimine girmesini
sağlayan güzel geleneklerimizdendir.
Bu güzellikler, okuma çağından
itibaren çocuğun Kur’an harfleriyle
tanıştırılmasıyla devam ettirilmelidir.
Osmanlı geleneğinde çocuk dört yaş,
dört ay ve dört günlük olduğunda
“bed’-i besmele” merâsimi ile elif-bâ
ile tanıştırılırdı.
Küçük yaşlardan îtibâren âile
ortamında ezan, Kur’an, duâ ve
niyâz ile büyüyen bir çocuk mânevî
bakımdan kendine yeterli ve özgüveni
yüksek olarak yetişir.
Nitekim Peygamberimiz’in tavsiyesi
de bu istikamettedir: “Kim Kur’an’ı
küçük yaşlarda öğrenirse Kur’an
onun etine ve kanına işler; yâni
o Kur’an’ın feyziyle nûrlanır.”
Sâlih bir evlâdın, anne babasının
ardından hayır duâ ederek Kur’an
okuması ebeveynler için en büyük
mükâfattır.
“Kim Kur’an’ı
okur ve onunla
amel ederse,
kıyâmet günü
ebeveynine bir
taç giydirilir.
Hadis-i Şerif
“İnsan öldüğü
zaman amel
defteri kapanır.
Ancak şu üç
şey sebebiyle
amel defteri
kapanmaz:
Sadaka-i câriye,
istifâde edilen
ilim ve duâ eden
hayırlı evlâd.”
Hadis-i Şerif
2524 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
Anne babalar, yavrularını Kur’an iklimiyle
buluşturmalı, Kur’an kültürüyle gönüllerini
tezyin etmeli ve kabiliyetli olanlarını hâfız
yapmalıdırlar. Böyle davranan ebeveynler
için Hz. Peygamberin şu hadîsi ne büyük
bir müjdedir: “Kim Kur’an’ı okur ve onunla
amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir taç
giydirilir. Bu tacın nûru, güneşin dünyadaki
bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha
güzeldir. Kur’an ile bizzat amel edenin nûru
nasıl olur, bir düşünün!”
Dünyada insan için en büyük mutluluklardan
birisi evlâdlarının başarılarıdır. Ancak
unutulmamalıdır ki en büyük başarı öldükten
sonra mânevî hayâtımız için sadaka-i câriye
olacak, arkamızdan duâ edecek hayırlı bir nesil
bırakmaktır.
Ayrıca Kur’an’ın nûru olmadan evlâdlarımızın
hak ile bâtılı ayırt etmesi zordur. O nurun
basireti ile ancak hak ile bâtılı ayırt etme imkânı
elde edilebilir.
Bugün anne babalar çocuklarının yabancı dil
öğrenmeleri için bin bir emek harcamakta;
okullar arasında kıyas ve tercihler yaparak hiçbir
masraftan kaçınmamaktadır.
Şüphesiz yabancı dil öğrenmek günümüzde
önemli bir husustur. Ancak sadece buna ilgi
gösterip evlâdlarımızı Kur’an mesajından uzak
bırakmamız vebalimizi arttırır.
Zira evlâdlarımızı ilâhî kelâmdan ve
onun rûhâniyetinden mahrûm bırakmak,
çocukların pırıl pırıl gönüllerinin onun
ışığından yoksun kalması demektir.
Kur’an’ın terbiye, eğitim ve öğretiminden
geçmeyen, Kur’an rûhundan uzak ve hayata
onun zâviyesinden bakamayan nesiller, kendi
yerini ve değerini bilemediği gibi insanların,
hayvanların, bitkilerin ve bütün âleminin
kıymet ve önemini idrak edemez.
İnsanın âilesi, evi ve yuvası Kur’an’dan ve onun
mânevî atmosferinden uzak olmamalıdır. Hz.
Peygamber: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin”
buyurmaktadır. Gönüller Kur’an’dan ve onun
hayat veren iksirinden mahrumsa, evler
kabristanlara dönmüş demektir. Kalbinde
Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse
Efendimiz’in ifâdesiyle harap bir hâne gibidir.
Bu yüzden evlâdlarımızın gönüllerini ilâhî
kelâmdan mahrum bırakmamak ve Kur’an’ı
gönül gündemine almak gerekmektedir.
Yürekleri Kur’an aşk ve sevdâsı ile dolu gönüller
kabristan değil, ilâhî mesajın ışığı ile dolu
aydınlık bir saray demektir.
Kur’an eğitim ve öğretimi Kur’an’ın yüce iklimi
ile tefekkür âlemine girmekle başlamalıdır.
ÇocuklarımızınKur’an’ıanlayıpdüşünebilmesini
sağlamak için öncelikle onlara nasıl bir kitapla
muhatab olduklarını iyice anlatmak gerekir.
PROF. DR. HASAN KÂMİL YILMAZMAKALE
Tefekkür ve düşünce derinliğinden uzak
ve bilinçsiz okumalar Hz. Peygamber’in
ifâdesiyle boğazdan aşağıya geçmeyecek; yâni
kulun gönül âlemine fayda sağlamayacaktır.
Kur’an eğitimi almak için yaz kurslarına giden
çocuklar ve gençler, vahyin eğitici, erdirici ve
oldurucu vasfıyla buluşmuş olurlar.
Kur’an eğitim ve öğretimi sürecinde
hocalarımız, gençlere Kur’an’ın Rabbımızın
bizlere yolladığı bir mektup olduğu anlayışını
mutlaka vermelidir.
Bu algı gençlerin onu anlama duygusunu
harekete geçirir. Öyle ya, bir dostumuz bile
bir mektup gönderse “içinde ne var, talebi
nedir?” diye merak eder, anlamaya çalışırız.
Çünkü anlamadan talebini yerine
getirmemiz mümkün değildir.
Sekülerleşen günümüz dünyasında Kur’an’ı
okuyup anlamanın ve hayâtı Kur’an’la
yaşamanın ayrı bir değeri vardır.
Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşlardan
itibaren Kur’an ile buluşturmalıyız. Zira
Kur’an, doğumdan ölüme bütün hayâtı
kuşatan Rabbânî bir hitâb ve ilâhî bir kitaptır.
Kur’an son demimize kadar her nefesimizin
düzenleyicisidir.
“Allah’a koşun!” ilâhî emrine sarılmak,
Kur’an’ı okuyup anlamaya koşmakla başlar.
Öyleyse Allah’a ulaşmak için haydi Kur’an’a
koşun! Çünkü Kur’an’a koşmak Allah’a
koşmaktır.
Kaynak: Diyanet Dergisi, Haziran 2012, Sayı: 258
Kur’an eğitim ve öğretimi sürecinde hocalarımız, gençlere Kur’an’ın Rabbimizin
bizlere yolladığı bir mektup olduğu anlayışını mutlaka vermelidir.
Bu algı gençlerin onu anlama duygusunu harekete geçirir. Öyle ya, bir dostumuz
bile bir mektup gönderse “içinde ne var, talebi nedir?” diye merak eder, anlamaya
çalışırız.
2726 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
İZ BIRAKANLAR
GAZİANTEP’İN MANEVİ MİHMANDARI
Gaziantep tarihi süreç içinde çok çalkantılı
dönemleri olmuş ama kültür ve medeniyet
alanında önemli merkez olma özelliğini
hep korumuştur. Bir şehri, şehir yapan
idealleri uğruna yaşayan ve üzerinde
medeniyet kuran insanlardır. Gaziantep bu
anlamda geçmişte büyük âlimlerin yetiştiği
müstesna şehirlerden biri olmuştur. İşte
böylesi müstesna âlimlerimizden biri olan
Bülbülzade Abdullah Efendi olup 1856
yılında Gaziantep’in Çukur mahallesinde
dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Mustafa
Efendi’den tedris ve tahsil görmüş
âlim bir zat olup, annesi ise babasının
Mekke’de evlendiği Alime Hatun’dur.
Abdullah Edip Efendi ilk tahsilini
aynı zamanda bir müderris olan
babasından yapmıştır. Daha sonra babası
tarafından mahallelerindeki medreseye
gönderilmiştir. Abdullah Edip Efendi
buradan aldığı eğitimle yetinmeyerek
o dönemde meşhur bir eğitim merkezi
olan Maraş’taki Beyazıt medresesine
geçmiş ve burada iki yıl ders okumuştur.
Oradan hemen Kilis’e geçerek ünlü
mantık ve felsefe hocalarından Hocazade
Abdullah’tan iki yıl mantık ve felsefe
dersleri almıştır. Abdullah Edip Efendi’nin
öğrenim tutkusu dinmek bilmemektedir.
Artık bulunduğu yerler kendisine
yetmemektedir. Bunun üzerine Kayseri’ye
geçmiş ve Eski Saray medresesinde Müftü
Ahmet Mesut Efendi’nin derslerine
4 yıl devam etmiş ve 1882 yılında
27 yaşında buradan icazet almıştır.
Abdullah Edip Efendi Anadolu’dan sonra
imparatorluğun merkezi olan İstanbul’un
yolunu tutmuş ve ilimle olan yolculuğuna
burada devam etmiştir. İstanbul’da Ayni Vahid
ve Hafız Şakir adlarındaki zamanın büyük
âlimlerinin derslerine katılmıştır. 1885 yılında
zamanın üniversitesi olan Dar’ul Funun’a
alınacak 15 öğretim üyesi için açılan sınava
girmiş ve katılan 300 kişi içinde 2. olarak
imtihanı kazanmıştır. Bu başarısından dolayı
İstanbul Fatih Medresesi’nde (Molla Camii)
ders vermek üzere müderris olarak atanmıştır.
Abdullah Edip Efendi Antep’e geldikten
sonra Antep’te bulunan Zülkadiriyye ve
Mihaliye Medresleri’ne müderris olarak
atanmıştır. Burada bir yandan müderrislik
yaparken bir yandan da vakıflar idaresi
ve Maarif (Eğitim ve Kültür Bakanlığı)
Komisyonları’nda çalışmıştır. 1899 yılında
Zülkadiriyye Medresesi’nin boş arsasına
üç dükkân ve dükkânların üstüne de
kütüphane ile hafz-ı kutub (kütüphane
görevlisi odası) ve okuma salonu yaptırıp
vakfetmiş, ayrıca 600 cilt kitap bağışlamıştır.
Abdullah Edip Efendi dini ilimlerin pek çok
dalında çok değerli eserler vermiş bir âlimdir.
Abdullah Edip Efendi’nin bir diğer özelliği
bilgi ve kalemini hak ve adalet için, halkın
yararına kullanması ve gösterdiği medeni
cesarettir. Koşuk (manzum) dilekçeleri
ile halkın şikâyetlerini ve yakınmalarını
üst makamlara iletmekten çekinmemiştir.
İstiklal Savaşı’nda ise köy köy dolaşmış,
vaazlar vererek, şiirleri ile halkı bu ulusal
davaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda İstiklal
Savaşı sırasında Antep Fransızlar tarafından
işgal edildiğinde bu işgale karşı halkı
korumak için kurulan Cemiyet-i İslamiye
derneğini başkan olarak Abdullah Edip
Efendi’nin seçilmesi oldukça anlamlıdır.
Amerikan Koleji Fransızca öğretmenlerinden
gizlice Fransızca ders alması Arapça ve
Farsçayı ise yazacak ve konuşacak kadar iyi
bilmesi nasıl bir birikime ve zihniyete sahip
olduğunun göstergesidir. Bunun yanında
senelerce müderrislik yapmasına ve yüzlerce
talebe yetiştirmesine rağmen bunun yanında
hiçbir karşılığı kabul etmemesi de ilmin
ve eğitimin gönüllülük esasına dayanması
ve dahası sivil bir ruh ve yapı taşıması
gerektiğine inanmasından kaynaklanmıştır.
Abdullah Edip Efendi 23 Ocak 1927 tarihinde
kızının evine giderken Şehreküstü Mahallesi
Müftüler Sokağı’nda kiralık bir katil tarafından
nedeni bugün için de hala meçhul olan bir
sebep ile şehid edilmiştir. Abdullah Edip
Efendi geride mantıktan fıkha gramerden
kelama sayısız eser bırakmıştır. Şerefli bir
hayat ve hayırlı bir ömre bir insan hafsalasının
alamayacağı kadar çok şey sığdırmıştır. İlk
başta Saçaklı mezarlığını defnolunmuş. Daha
sonra şimdiki mezarlığa getirilmiş şahitleri
yeni mezara korken aradan yıllar geçmesine
rağmen vurulduğu yerden kan geldiğini ve
kefeninin hala çürümediğini görülmüştür.
Müderris Bülbülzade Hacı Abdullah Edip Bayram
Halk coşkulu konuştuğu ve sesi de güzel olduğu için BÜLBÜL hoca demiştir.
Allahım! senden Mal mülk istedim verdin,
Allahım! senden İlim istedim verdin.
Allahım son nefeste bir de Şehitlik ver diye dua etmiştir.
Bişirici Mescidinin önünde namazdan çıktıktan sonra şehit olmuştur.
2928 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
HAFIZ SAHABELER
HAFIZ MUSTAFA YAŞAR İNCEARIK
Kuran okuyanların efendisi
Ensar’ın efendisi Übey Bin Ka’b (R.A.)
Sahabe-i kiramın büyüklerinden biri olup
Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtiplerindendir.
Übey (r.a)’in babasının adı Ka’b, annesinin
ismi Suheyle’dir. Medineli olup Hazrec
kabilesinin Neccâr oğulları kolundandır.
Übey b. Ka’b’ın Müslümanlığı kabul
etmesi Rasulüllah(s.a.s)’in Medine’ye
hicret etmesinden önce, Akabe biatlerinde
olmuştur. Übey b. Ka’b İkinci Akabe
biatinde Rasûlüllah (s.a.s)’e biat eden yetmiş
kişi içerisinde idi.
Übey, Rasûl-i Ekrem ile Bedir, Uhud,
Hendek ve diğer bütün muharebelere
katıldı. Uhud muharebesinde kendisine bir
ok İsabet etmiş, Rasûlüllah (s.a.s) ona bir
tabip göndermiş, tabip okun girdiği yerdeki
damarı keserek üzerini dağlamıştı.
Übey b. Ka’b cahiliyye döneminde de okuma
yazma bilen az sayıdaki kimselerden biri idi.
Rasulüllah(s.a.s) Medine’ye hicret edince,
orada, ensar içerisinde yazılarını İlk yazan
Übey b. Ka’b olmuştur. Yazılarının sonuna
“filan oğlu filan yazdı” diyenlerin de ilki idi.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) ilahi vahyi
Cebrail (a.s)’dan aldığı zaman, Übey b. Ka’b
onu daha yazının ıslaklığı üzerinde iken
ezberlYüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in en
güzel şekilde okunmasında büyük hizmet­
leri bulunan mümtaz bir sahabi de Ubey bin
Ka’b’ (r.a.)’dır. Peygamberimizin ifadesiyle,
“en güzel Kur’ân okuyan”[1]o idi. “Kur’ân
Okuyanların Efendisi” ve “Ensar’ın Efendisi”
lakapları da ona aitti.
İkinci Akabe Biatı’ndan önce Müslüman
olmuş, orada Re­sû­lul­lah’a olan bağ­lılığını
teyit etmişti. Hicret’ten sonra Re­sû­lul­lah
kendisini Aşere-i Mübeşşere’den olan Sâid
bin Zeyd ile kardeş yaptı. Hz. Ubey, Re­sû­
lul­lah ile birlikte olduğu müddetçe bütün
gazalara iştirak etti.
Zekât emri geldikten sonra Re­sû­lul­lah
kendisini Benî Huzeym, Benî Kudame,
Benî Sa’d ve Benî Uzre kabilelerinde zekât
toplamakla vazifelendirdi. Bu vazifeyi
hakkıyla yerine getirdi. Peygamberimizin
mübarek iltifatına mazhar olan Hz.Ubey,
Kur’ân-ı Kerim’e olduğu gibi, Tevrat’a, İncil’e
ve diğer semavi kitaplara da vâkıftı.
Bir gün Re­sû­lul­lah kendisine “Kur’ân’da en
muazzam âyet hangisidir?” diye sormuştu.
O, “Allah ve Resûl’ü daha iyi bilir.” diye cevap
vermişse de, Re­sû­lul­lah ısrarla tekrar tekrar
sormuştu. Nihayet, “Âyete’l-Kürsî’dir.” diye
cevap ver­di. Re­sû­lul­lah bu cevaptan son derece
memnun olarak şöyle karşılık verdi:
“Ne mutlu sana ey Ubey! Bu ne bilgi! Allah’a
yemin ederim ki, bu âyetin, Cenâb-ı Hakk’ı
zikreden, takdis eden dili ve dudakları vardır.”
Bir gün Re­sû­lul­lah kendisine gelerek, “Ey Ubey!
Allah bana, sana Kur’ân okumamı emretti.”
buyurdu.
Ubey, “Allah benim adımı zikretti mi?” diye
sordu.
Re­sû­lul­lah, “Evet. Mele-i Âla’daki isminle ve
nesebinle zikretti.” diye cevap verdi.
Ubey de “Öyle ise okuyunuz ey Allah’ın
Resûl’ü.” dedi. Sonra bu İlahî lütuf ve teveccüh
karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı
ve ağlamaya başladı.
Daha sonra bu hadiseyi naklettiği sırada oğlu
kendisine “Çok mu duygulan­mış ve sevinmiştin,
babacığım?” diye sorduğunda ona bir âyetle
cevap vermiş­ti: “Onlara söyle ki, ancak Allah’ın
lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansın­lar. Bu,
onların dünyada toplayıp durduklarından daha
hayırlıdır.”[2] Übey b. Ka’b aynı zamanda
Rasûlüllah (s.a.v) zamanında fetva veren az
sayıda sahabeden biridir.
Übey b. Ka’b da Hz. Ebu Bekir’in danışma
meclisi üyelerinden idi. Bu dönemde onun
Kur’an’ın cem’i için kurulan komisyonda görev
aldığını da görüyoruz. Übey b. Ka’b, İkinci
halife Hz. Ömer’in de teveccühünü kazanmıştır.
Hz. Ömer, Übey b. Ka’b’a çok hürmet eder,
ondan yararlanır ve ona Seyyidü’l-Müslimin
(Müslümanların ulusu) derdi
Hz. Ömer zamanında teravihi cemaatle
İlk kıldıran da Übey b. Ka’b olmuştur. Hz.
Peygamber (s.a.v) zamanında, onun vefatından
sonra İlk halife Hz. Ebû Bekr, daha sonra
kısmen de Hz. Ömer zamanında teravih namazı
cemaatle değil, münferit olarak kılınmıştır. Bir
defa Hz. Ömer mescide gidince halkın dağınık
bir şekilde teravih namazı kıldıklarını gördü.
Kimi tek başına kılıyor, kimi küçük bir cemaat
oluşturmuş kılıyorlardı. Hz. Ömer bütün halkı
bir tek İmamın arkasında toplamayı düşündü
ve ertesi gün Übey b. Ka’b’i teravih İmamı tayin
edip cemaati onun arkasına topladı. Böylece
teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı.
Übey b. Ka’b, Hz. Ebû Bekir döneminde olduğu
gibi Hz. Ömer döneminde de danışma meclisi
üyesi idi.
“Âdemoğlunun bir vadi dolusu mali olsa, bir
İkincisini İster. İki vadi dolusu mali olsa, bir
üçüncüsünü de İster. Âdemoğlunun içerisini
topraktan baksa bir şey doldurmaz. Allah Teâlâ
ise tövbe edenin tövbesini kabul eder”hadisi
şerifini ve daha birçoklarını bize nakleden Übey
b. Ka’b(ra. Bütün hayatını Kur’ân hizmetinde
geçiren Ubey’in (r.a.) çok veciz sözleri var­dır.
Bunlardan bazıları şöyledir:
“Mümin dört vasfından belli olur: Bela ve
musibete maruz kaldığında sabre­der. Ni­met ve
ikrama mazhar olduğunda şükreder. Konuştuğu
zaman doğru ko­nuşur. Hükmet­ti­ği zaman
adalete riayet eder.”
“Mümin beş nur içinde dönüp dolaşır. Cenâb-ı
Hakk’ın ‘Nur üzerine nur’ bu­yur­ma­sı buna
işarettir. Onun sözü nur, ilmi nur, girdiği yer
nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer
nurdur.”[3]
Hz. Ubey bin Ka’b, Hicrî 35 yılında Medine’de
vefat etti. Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı
Onlar Allah’tan razı oldular. Rabbim onlardan
razı olsun. Bizleride şefaatlerine nail eylesin.
[1]Tirmizî, Menâkıb: 90.
[2]Yunus Sûresi, 58.
[3]Müslim, Fedâil: 121; Üsdü’l-Gàbe, 1: 49-50; 1:
251-255.
3130 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KUTLU
DOĞUM 2017
“HZ.
PEYGAMBER
VE GÜVEN
TOPLUMU”
ETKİNLİK
KUTLU DOĞUM PROGRAMI
Hoşgör Fatih Kuran Kursu
öğreticileri ve öğrencileri tarafından
hazırlanan Kutlu Doğum Programı
18 Nisan 2017 Salı günü Şehitkamil
Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Programa Gaziantep İl Müftüsü
Ahmet Çelik, İl Müftü Yardımcıları
Mehmet Yaman ve Hamza Bayram,
Şahinbey İlçe Müftüsü Musa
İmamoğlu, Şehitkamil Belediye
BaşkanYardımcısıM.HayriÖzkeçeci,
Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı
Onursal Başkanı Ahmet Ziylan ve
Yönetim Kurulu üyeleri, protokol
üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Program Kuran Kursu öğrencisi
Bayram Ali Mutlu’nun okuduğu
Kur’ân tilaveti ile başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan
İmamoğlu, öncelikle programı
küçük yaşlarına rağmen çok
güzel sunan iki öğrenciyi kutladı.
İmamoğlu, “Bizler alemlere rahmet
olarak gönderilen bir peygamberin
ümmetiyiz. İnanmayanlar bile
O peygambere 40 yaşına kadar
Muhammed-ul Emin dediler.
Ona her türlü iftirada bulundular
ancak her şeyi ona güveniyorlardı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bu
yıl Kutlu Doğum Haftasının
temasını Hz.Peygamber
ve Güven Toplumu olarak
belirledi. İslamın iki ana hedefi
vardır. Biri yeryüzünden
putperestliği kaldırmak bir
diğeri de yeryüzüne güveni
hakim kılıp huzurlu bir
toplum meydana getirmektir.
Efendimiz hayatı boyunca
bu güveni verdiğinden, 23 yıl
süresinde vahşette, eşkıyalıkta
zirve yapmış insanlardan
dünyanın en kibar en
güvenilir insanları oldular.
Rabbimizin isimlerinden biri
El-Mümin’dir. Yani güven
veren demektir. İnanan bir
Müslüman yaratana güvenmeli
ve kendisi de güvenilir
olmalıdır. Eğer güzel ahlaklı,
merhametli olursa güven
toplumu olur. Müslüman
egoist veya bencil olmamalı,
birbirleriyle kardeş olmalıdır.
Güven toplumunu oluşturmak
istiyorsak İslâm’ı her halimizle
güzel temsil etmeliyiz.“ dedi.
Daha sonra konuşmacılığını
Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez’in
yaptığı “Hz.Peygamber ve
Güven Toplumu “ konulu
sinevizyonu ile devam etti.
Günün anlam ve önemine
binaen konuşan Vakıf Onursal
Başkanı Ahmet Ziylan,
programı hazırlayanlara
teşekkür etti. Ziylan
konuşmasında, “ Vakfımızın
adıilemüstesnabirbirimizihoş
görmeliyiz. Peygamberimiz
bütün halleriyle bize örnek
oluyor, bizi eğitiyor. O
nasıl yaşadıysa bizde öyle
yapmalıyız. Kendi neslimize
de öyle öğretmeliyiz. “ dedi.
Abdulhamit Han ve Mustafa
Yaşar İncearık hocaların
hazırladığı Hoşgör Tasavvuf
Korosu muhteşem bir konser
verdi. Okunan ilahiler,
kasideler, metiyeler ve
ezanlar katılımcılara güzel
bir gece yaşattı. Şahinbey
İlçe Müftülüğü tarafından
katılanlara gül takdim edildi.
Hoşgör Fatih İlim Araştırma
Vakfı Ökkeş Eruslu “Hayatı
hep acıyla dolu olan, dünyanın
fani olduğunu gösteren,
hep şükreden, hep dua
eden bir peygamberimiz
var. Müslüman bir anne
ve babadan, müslüman bir
ülkede doğduğumuz için
şükürler olsun. Rabbim bizleri
O yüce peygambere ümmet
olmayı nasip etsin.” dedi.
Program okunan Asr
Suresi ve Gaziantep İl
Müftüsü Ahmet Çelik
hocanın duası ile sona erdi.
BÖLGEMİZDE HAFIZLIK DEYİNCE HOŞGÖR EĞİTİM KURUMLARI
Hoşgör Kuran Kurslarına bağlı kurslarımızda okuyan 47 öğrencimiz 2016 yılı Ağustos
ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavına girdi.
Gaziantep’te faaliyet gösteren erkek ve kız kuran kurslarından sınava katılan 70
öğrenciden 68’ i kazanarak %97 başarı sağlanmıştır. Mehmet Ali Çelik bölge birincisi,
İbrahim Halil Dersinlioğlu bölge ikincisi olarak ilimizi en güzel şekilde temsil etmiştir.
3332 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Lisesi
öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenen “Kur’an’ın Genç Muhafızları”(hafızlık)) yarışması il elemeleri sonuçlandı.
Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu Öğrencilerimizden Mustafa GEZER Kur’an’ın Genç
Muhafızları Yarışması Gaziantep birincisi oldu.
3534 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
“İçinde
Kur’an’dan bir
şey olmayan kişi
harap olmuş
bir eve benzer”
Sünen-i Tirmizi;
5/177
HABER
ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE İKİNCİSİ
2016 yılında düzenlenen ‘’Kur’an- ı Kerimi
Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’’ da Türkiye
2.’si olan öğrencimiz Seydi Vakkas Bilsin Hoşgör
ailesini ve arkadaşlarını gururlandırmıştır.
Hoşgör Eğitim Kurumlarının genç nesilleri
birer canlı Kur’an olarak yetiştirmesi, İslam’a
ve tüm insanlığa büyük bir hizmettir. Emeği
geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı
sunarız. Öğrencimize teşekkür eder, hayat boyu
başarılarının devamını dileriz.
VALİMİZ ve PROTOKOL ZİYARETİ
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri,
belediye başkanları, müftülerimiz ve vakıf
yöneticileri kursumuzu ziyaret ettiler.
Ramazan ayının bu mübarek günlerinde
kursumuza gelen Büyükşehir Belediye
Başkanı Şahin, Türkiye ikincisi olan
öğrencimizi ödüllendirdi ve hocalarımızı
tebrik etti.
ABDULHAMİT GÜL ZİYARETİ
Gaziantep milletvekilimiz Abdülhamit Gül
ve beraberindeki heyet Türkiye ikincisi olan
öğrencimizi ödüllendirdi ve hocalarımızı
tebrik etti. Heyetteki protokol üyeleri kurs
öğrencileri ile birebir ilgilenerek, beraber
fotoğraf çektirdi. Gerçekleşen ziyaret
öğrenciler üzerinde olumlu düşünceler
bıraktı. Gurur verici duygulu anlar yaşandı
FATMA ŞAHİN ZİYARETİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız
Fatma Şahin ve Milletvekilimiz Canan
Candemir Çelik kursumuzu ziyaret edip
Türkiye 2.si olan öğrencimizi ve hocalarımızı
tebrik etmek için kursumuzu ziyaret ettiler.
Ziyarette kursumuz çalışmaları hakkında
kurs yöneticimiz Yusuf Kiraz hocamızdan
bilgi aldı. Çalışmalardan dolayı hocalarımıza
ve emeği geçenlere teşekkür etti.
BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bu başarıda büyük emeği olan hocası Hafız
Adil Deliçay müftülüğümüz tarafından Din
Görevlisi olarak ve öğrencimiz Seydi Vakkas
Bilsin Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı
ve hayırseverler tarafından ödüllendirildi.
Başarılı olan öğrencimiz ve hocası Umreye
gönderildi. Öğrencimiz hocası ile Umre
yapma sevincini yaşadı.
3736 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
GAZETECİ-YAZAR AHMET TAŞGETİREN
GAZİANTEPLİLERLE BULUŞTU
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, 100. Yıl Atatürk Kültür
Parkında gerçekleştirilen etkinlikte,
ramazanın birleşmek, biraraya gelmek,
sabretmek ve sonunda kurtuluşa ulaşmak
anlamına geldiğini söyledi.
Ramazan ayının çok önemli olduğunu
belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak
ramazanayınındoludolugeçmesinoktasında
önemli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
Taşgetiren de etkinlikte razaman ayı ve aile
ilişkilerinden bahsetti.
Ramazan ayının önemini anlatan Taşgetiren,
“Ramazanla biz Rabbimizin bizden
istediği birşeyi yapmış oluyoruz. Normal
hayatımızda yeme, içme ve ailevi hayat var.
Ama Rabbimiz diyor ki bize “Ramazan ayı
geldiğinde yemeyi içmeyi bırakın. Ne yapın,
oruç tutun, tan yeri ağarırken yemeği, içmeyi
kesin ve gün batıncaya kadar bu hareketinizi,
bu tavrınızı sürdürün” dedi.
Öte yandan Taşgetiren etkinlikte,
okurseverlerinin kitaplarını imzaladı.
Şahin ve Taşgetiren, ezanın okunmasıyla
beraber vatandaşlarla iftarını açtı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen
“Gönüllü Kuruluşlarla Yazar Buluşmaları” etkinliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin ve gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, Gazianteplilerle buluştu.
3938 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
“İçinde
Kur’an’dan bir
şey olmayan
kişi harap
olmuş bir
eve benzer”
Sünen-i
Tirmizi;
5/177
Şahinbey İlçe müftüsü
Musa İmamoğlu, Vakıf
Onursal Başkanı Ahmet
Ziylan, Gaziantep İl Müftüsü
Ahmet Çelik, Diyanet İşleri
Başkanlığımızı temsilen
Diyanet İşleri Başkanlığı
Müslüman Ülke ve Topluluklar
Daire Başkanı Erdal Atalay ve
Dernek Başkanı Nihat Durur
günün anlam ve önemine
binaen konuşmalar yaptılar.
Konuşmalar da Vatanımızın
birlik ve beraberliğinin önemi
konusuna vurgu yapıldı. Belge
alan hâfızlara güzel nasihatler
de bulunuldu.
22 Mayıs 2016 Pazar günü Saat:09.30 da
Şehitkamil Kongre Merkezinde Hâfızlık
Merasimi icra edildi. Sunuculuğunu İstanbul
Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Camii İmam-
Hatibi Hâfız Mustafa Efe’nin yaptığı program
Gaziantep Olay Tv’ den canlı yayınlandı. Bu
yıl erkek ve kız kuran kurslarından mezun
olan 56 öğrencinin 32. Dönem icazet merasimi
kalabalık bir izleyici ile gerçekleşti.
Program Hâfız Mustafa Efe’nin okuduğu Kur’ân tilaveti ile başladı. Hâfız Efe
okuduğu güzel beyit ve mısralarla güzel bir programın akışına ve güzelliğine
katkıda bulundu.
Vakfımızın Onursal Başkanı
Ahmet Ziylan, Yatılı 700
öğrencimiz ile Hoşgör eğitim
kurumları eğitime devam
etmektedir. Ayrıca dini
mukaddesatı için şehitlerimizi
rahmet ile anıyoruz. Nasıl ki
dedelerimiz, kardeşlerimiz
şehit oldu ise bizler de şehit
olmaya hazırız. Fakat vatanın
bölünmesine razı değiliz dedi.
Öğrencilere de hafız olmakla
yetinmemelerini her gün yeni
bir şey öğrenmelerini istedi.
Ahmet Ziylan “ böyle bir günde
duygulanmamak mümkün
değil “ dedi ve sevinçten yine
ağladı, ağlattı.
Hâfız Abdullah Ayhan
hocamızın şefliğinde Hoşgör
Tasavvuf Musikisi Korosu mini
bir konser verdi.
Sunucu Hâfız Mustafa Efe’nin
etkili sunumu ve Tekbirlerle
belge alan 34 Hâfız salona geldi.
Hafızlar kısa süreleri tilavet etti.
Programda Hâfız Mustafa
Efe, Hâfız Mehmet Bilir,
Hâfız Mustafa Eker , Seydi
Vakkas Bilsin Kur’an okudular.
Bu sene ilk defa Hoşgör
Eğitim Kurumları tanıtım
filmi gösterildi. Şair Hâfız
Muhammed Ali Eşmeli
tarafından şiir dinletisi
gerçekleştirildi.
Program Gaziantep İl Müftü
Yardımcısı Hâfız Şaban Kondi
hocamızın duası ve hediye
takdimleri ile son buldu.
ETKİNLİK
HAFIZLIK MERASiMi
HAFIZLAR TAÇLANDIRILDI
4140 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
HOŞGÖR AKADEMİK EĞİTİM SEMİNERLERİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kütüphane
müdürü Mustafa Cesur Bey “Google
neyi bilir neyi bilmez?” adlı konferans
verdi. Cesur, Paylaştığımız, aradığımız,
tıkladığımız, üzerine gelip tıklamadığımız,
yazdığımız, çizdiğimiz bir sürü bilgi yıllarca
internet gezegeninde birikti., Haberler,
twitter , facebook, blog’lar, gazetelere
gönderilen cevaplar... Binlerce bilgi…
“Alanında uzman bir psikolog sizin
hakkınızda bir analiz yapmaya kalksa ve
bu devasa bilginin bir şekilde bu doktorun
beynine yerleştirilebildiği bir ortam organize
edilse, sizi çok çok iyi bir şekilde tedavi
ederdi. Ya da yardımcı olurdu. Ve şuan ki
durum o ki, Google bu bilgiyi içerisinde
saklıyor ve bizi de yönlendirme konusunda
buuzmandoktordandahayeteneklidir’’dedi.
Gaziantep’in yüzakı olan Hoşgör Fatih Kuran
Kursu’na Diyanet İşleri Başkanlığından
şehrimize gelen hocalarımız tarafından
ziyaret edilmektedir. İl ve ilçe müftülerimizin
katılımıyla gerçekleşen ziyaretler sayesinde
öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz Akademik
kazananımlar elde etmektedir. Hoşgör
Akademik Eğitim Seminerleri yıl boyu
sürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan
Davut Kaya, Fatih Okumuş , Gaziantep İl
müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, Şahinbey
İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu kursumuzu
ziyaret ettiler. Öğrencilerimizle buluştular.
Kur’anı güzel okuyan, Kuran Öğreniyorum
adlı televizyon programlarını yapan Din
İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Davut Kaya,
Gaziantep İl Müftülüğünün daveti üzerine
geldiği Gaziantep‘te Hoşgör Fatih Kuran
Kursu öğreticileri ve öğrencileri ile bir araya
gelerek: “Kur’an’ın güzel, ahenkli ve tane
tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış
yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesinin
önemine vurgu yaparak Öğrencilerimize
Peygamber varisleri olduğunu hatırlattılar.
EĞİTİM
Şahinbey müftülüğümüz “Camiler ve
Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle
05.10.2016 tarihinde kursumuzun
camisinde Hoşgör Fatih Kur’an Kursu
öğreticilerineveöğrencilerineyönelik“Cami
ve Kitap” konulu konferans düzenledi.
Sayın Musa İmamoğlu konuşmasında
İslam medeniyetinin sancağını oluşturan
ve 3K formülünde özetlediği unsurların
‘Kişi’, ‘Kitap’ ve ‘Kurum’ olduğunu ifade etti.
Allah’ın, Peygamber’in ve insanın kitabına
vurgu yapan İmamoğlu, İslam medeniyetini
oluşturan ve insan yapıtı olan önemli eser
ve klasiklerin, âlimler-arifler, mütefekkirler
ve sanatkârlar tarafından kaleme alındığını
söyledi. Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan
bu eserlerin mahiyetine tam erebilmek için
de orijinal dillerinde okunması gerektiğini
vurguladı. Tüm öğrencilerimizin cami ve
kitap haftasını kutlayan İmamoğlu, kitap
okumanın ve anlamanın önemine değinerek
konuşmasına son verdi.
KONFERANS “Cami ve Kitap”
“Google neyi bilir neyi bilmez?
Gaziantep İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi
Muhammed Kasım Erdem öğrencilerimizle
“Hafızlık Ve İmam Hatip Misyonu” konulu
konferans verdiler. Konferans öncesinde
Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencilerinden
Muhammed Sami Demir tarafından Kur’an
tilaveti okundu. Erdem, Efendimizin etrafında
Müslüman olan ilk sahabelere baktığımız
zaman çoğunun yaşı 18-25 yaş arasındadır.
Çoğunluğu gençtir. Peygamber Efendimiz (sav)
İslam Devletinin temelini sahabelerle birlikte
attı. Gençlik çok önemlidir. Diyerek Gençliğin
İslam’ın sancağını ileri taşıma konusunda
önemine vurgu yaparak sözlerine son verdi.
4342 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KURUM
HOŞGÖR HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULU
Hummalı bir çalışma var. Aslında öğrenmek
tam da bu noktada başlıyor hayatın dışında değil
hayatın içinde biryerlerde. Bir faaliyeti yaparken
diğerine kapı açmakta , eğlenmekte, farketmekte,
merak etmekte keyif almakta öğrenmekteler.
Biz boyalarimizi sadece kalemler ve hamurlarla
yapmiyoruz. Resimlerimizi ISPANAK SUYU ile,
PIRASANIN ZARI ile HAVUCUN HALKALARI
ile yapiyoruz. Cunku biz ogrenirken hayatin
disina cikamktan ziyade ogrenmeyi hayatin icinde
yapmaktan tarafiz :) Biz boyalarimizi sadece
kalemler ve hamurlarla yapmiyoruz. Resimlerimizi
ISPANAK SUYU ile, PIRASANIN ZARI ile
HAVUCUN HALKALARI ile yapiyoruz. Cunku
biz ogrenirken hayatin disina cikamktan ziyade
ogrenmeyi hayatin icinde yapmaktan tarafız :)
Merak edin çocuklar, merak ettikçe araştırın,
sorun, sorgulayın, öğrenin ve öğretin. Gelecek
sizin ellerinizde inşa edilecek inşallah. Bugun
heyecan ve merakla yapmış olduğunuz
incelemeleri gelecekte umut ediyoruz ki bir
hayat kurtarmak için, yeni bir ilim keşfetmek
için dahası bu vatanın ve milletin bekası
için kullanacaksınız. Başarılarınızı sizi
yetiştiren değerli öğretmenleriniz huzurla
aileleriniz gururla izleyecekler İnşallah .
TASARIM ATÖLYEMİZDEN; Çocuklarımız mutlu
olduğunda mutlu oluruz biz. Kalbimiz neşeyle dolar.
Bugün de öyle oldu. Atölyemizde annelerimizle
yavrularımız keyifle vakit geçirdiler ve Kitap Okuma
köşemizde hikayelerini dinlediler
ÇANAKKALE..... Türk Milleti olmanın
gururunu nesilden nesile yaşamamızı
sağlayan şanlı şehitlerimiz. Minicik tertemiz
gönüllerle andık sizi bugün. Geleceğin
Seyyit onbaşıları , Ömer Halis Demir gibileri
sizin kahramanca savaşmanızı taklit ettiler
bugun. Bu vatan böyle güzel yavruların
kahramanlıklarıyla korunacak ilelebet .
Kitap okuma sevgisi ve tasarruflu olmak konulu
TİYATROMUZ dan kareler :) Tiyatro sonunda
çocuklarımıza KUMBARALARINI verdik. Nisan
ayında yapacağımız KİTAP FUARI için şimdiden
paralarını biriktirmeye başladılar bile, gönlünde
kitap okuma sevgisi yeşeren yavrularımız :)
Bu güzel oyun için ÜTOPYA EĞİTİM VE SANAT
MERKEZİNE teşekkür ediyoruz
ISSIZ ADA FESTİVALİ... Her zaman bir ıssız
adaya gidemeyebiliriz. Ama bir ıssız adayı
okulumuza getirebiliriz. Çünkü biz Hayriye
Özbudak Anaokuluyuz.
Çocuklarımızın ıssız adada nasıl
eğlendiklerini görmek ister misiniz
HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULUNDA
çalışmak ÜRETMEK DEMEKTİR
Öğretirken heyecanlanmak öğrencilerinize
öğrettiğiniz her konuda mutluluktan yeniden
YEŞERMEK DEMEKTİR.
Ekip ruhunu sonuna kadar hissetmek , omuz
omuza huzurla ve samimiyetle ÇALIŞMAK
DEMEKTİR.
Bazen çok mutlu anlar , bazen uzun uzun
çocuklar üzerine KONUŞMAK DEMEKTİR.
En başarılı , en iyi , en idealist, en merhametli
ÖĞRETMENLER İLE YOL ALMAK
DEMEKTİR
Kısacası Hayriye Özbudak Anaokulu’nda
olmak en büyük AYRICALIK DEMEKTİR.
4544 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
TENEFFÜS ÇOCUK ŞENLİĞİ
Özellikle Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulu
öğrencilerini ve Gaziantep’te yaşayan Suriyeli
minik öğrencileri Hüseyin Goncagül Tiyatrosu
ekibi, “İbiş Oyunu” ile güldürürken, Lobut,
Kukla Gösterimi, İllüzyon ve Akrobatik
gösterilerin yanı sıra ateş gösterisi ve
skeçlerle unutulmaz bir çocuk şenliği
yaşattı. Suriyeli öğrenciler radyo programına
ilahilere, şiirlere ve dualara eşlik ettiler.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ’
nin katkılarıyla Hoşgör Eğitim Kurumları’nın
organize ettiği Teneffüs Çocuk Şenliği
büyük ilgi gördü. 14.05.2016 Cumartesi
günü Şehitkamil Kongre Merkezinde
Hoşgör Eğitim Kurumları ile Gaziantep’te
105.0 FM frekansında yayın yapan Erkam
Radyonun birlikte hazırladığı Teneffüs
Çocuk Şenliği programı gerçekleştirildi.
Hoşgör Fatih Kuran Kursu öğrencisi
Seydi Vakkas Bilsin gönülleri hoş
eden bir Kur’ân tilaveti okudu.
GASKİ Destek Kıta Daire Başkanı Osman Yücel,
Hoşgör Kuran Kursları Dernek Başkanı Nihat
Durur ve birçok velinin de katıldığı program
Erkam Radyo’ dan canlı olarak yayınlandı.
HOŞGÖR FATİH KUR’AN KURSU
GELENEKSEL FUTBOL TURNUVALARI
Hoşgör Fatih Kuran Kursu müdürü Yusuf Kiraz,
çok güzel maçlar izlediğini ifade ederek: “ Bize bu
maç zevkini yaşatan, değerli öğrencilerimizin,
hepsine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir
organizasyonu hazırladığı için tabi ki başta
Mehmet Karakurt’ a teşekkür ediyorum’’ dedi.
Hoşgör Eitim Kurumlarının kocaman büyük
bir aile olduğunu vurgulamak lazım. 23
tane takım çıktı ve eminim ki her takım
birbirinden güzel futbol oynadı. Bugün bu
turnuvanın kazananı kaybedeni yok aslında;
Çünkü bu tür projeler kaynaşmayı, birliği,
beraberliği sağlayacak projelerdir. Güzel bir
organizasyondu. Ve inşallah kaynaşmayı,
birliğimizi ve beraberliğimizi daha da artırır.
“Turnuvanın kazananı kaybedeni yok”
4746 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
“2016/2017 yılı Geleneksel Bahar Futbol
Turnuvası, heyecan dolu karşılaşmaların
ardından şampiyonlarını belirledi.’’ Hoşgör
Fatih Kur’an Kursu öğrencileri arasında tatlı
rekabetlerin ve eğlenceli futbol ziyafetlerinin
yaşandığı turnuvada, Hoşgör Fatih Kur’an Kursu
öğrencilerininoluşturduklarıtakımlarladerslerin
stresini yeşil sahada bırakırken, aralarındaki
karşılaşmalarla da tatlı bir rekabete imza attılar.
Hoşgör Fatih Kur’an Kursunda 3 ayrı klasmanda
kıyasıya mücadele ettiği karşılamalar, hem sınıf
arkadaşı hem de takım arkadaşı olan öğrencilere
eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşattı. Lig
usulü gerçekleşen, futbol sahalarındaki kıyasıya
rekabetine sahne olan turnuvanın sonunda
ise, dereceye giren takımlara kupaları sınıf
öğreticileri tarafından verildi. Öğrencilerin ders
streslerinihafifletmek,motivasyonlarınıartırmak
ve sporun birleştirici gücü ile öğrencilerin
kaynaşmasını sağlamak amacıyla her yıl
düzenlenen “Geleneksel Futbol Turnuvası”, bu yıl
da dostluk çerçevesinde coşku içinde sona erdi.
4948 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
“Sizin en
hayırlınız
Kur’an’ı
öğrenen ve
öğreteninizdir.”
Hadis-i Şerif
KURUMLAR
HOŞGÖR YATILI KIZ KURAN KURSU
Kurs öğrencilerimizin birbirleri
arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve
bilgilerini sınamak adına düzenlenen
yarışma: 10.01.2017 Cuma günü Hoşgör
Yatılı Kız Kur’an Kursu konferans
salonunda gerçekleştirildi.
Yarışmaya katılan tüm öğretici ve
öğrencileri tebrik ederek başarılar
dileyen Hoşgör Yatılı Kız Kuran Kursu
müdüresi Nur Nisa Alçı, bu tür sosyal
faaliyetlerin devamının geleceğini
söyledi.
Dr.SemingülerOğurtantarafından Aile
Okulu “Çocuk ve Gençlerin Mahremiyet
Eğitimi” adlı Seminer gerçekleştirildi.
Aile okulu ‘Huzur Ailede Başlar’
temasını evliliğe hazırlanan gençler,
ebeveynler ile birlikte seminerler ile
yürütürken kaynanaları da Aile Okulu’
na dahil ediyor.
Hoşgör Kız Kur’an Kursunda Siyer ve Hadis Yarışması
Kursumuzun Neşeleri İmam- hatip sınıfı
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kursumuzda Siyer ve Hadis
yarışması düzenlendi.
Selam olsun tüm hafızlara ve hafız olacaklara ve
en önemlisi hafız olmaya gönül vermişlere…
Hafızlık Allah’ın en büyük bir nimetidir. Zira
hafızlık Allah’ın kelamlarını ezbere bilmektir
ve bu en büyük bir nimettir.
Hafızlığa gönül verenler hiç vakit kaybetmeden
hafızlığa girsinler. Hafızlığa girip, hafız olacak
mükemmel insanları ezber yapmak yormasın
ve onlar hafızlığını bitirmeden çıkmasınlar.
Hafızlıkta belirli bir süre sonra zor gelse de
devam etsinler. Onlar hep Allah’ı hatırlasınlar.
Bu eğitimde hafızlığını yapan kişiler elbette
yorulurlar az da olsa sıkılırlar ancak şunu iyi
bilsinler; Bir gün bir tohum toprağın altında
sıkılıyor toprağın altından çıksam da rahatlığa
kavuşabilsem diyor ve sabrediyor. Allah-u Teala
da onu sulandırıyor ve sulandıracak vesileler
gönderiyor. Sonra o tohum yavaştan büyüyor
ve filizleniyor ve gittikçe büyüyüp ağaç şeklini
alıyor. Ve sonradan meyvelerini veriyor. Eğer
başından sabretmeyip bu sıkıntıdan kurtulup
çıkmayı gerçekten isteseydi onu Allah-u
Teâlâ bir şekilde çıkartırdı. Çıkarttıktan sonra
ise ya birisi üstüne basar yâda bir şekilde
çürüyüp giderdi. Bu meselede hafızlık için
alabileceğimiz örnek ise sabredersek yavaştan
filizlenip ağaç olup meyvelerimizi vereceğiz
yani insanlara faydalı olacağız. Hafızlıkta ağaç
olmak için elbette hafızlığın sapa sağlam ve
elmas gibi parlak yapılması lazımdır. En büyük
ecir, sevap ve derecenin arttırılması yalnızca
Allah rızası için yapılan hafızlıktır. Eğer hafızlık
sırf menfaat, övünmek ve başkaları bakın
bu hafız desin diye yapılırsa onların hafızlığı
boşa gitmiş olur. Onların hafızlığı geçici
bir hoşnutluğa ve içindeki gitmeyen vicdan
rahatsızlığına bedeldir.
Hafız olmak bir o kadar mükemmel hoş bir
şey iken hafız olduktan sonrası hayatına çeki
düzen vermemek bir o kadar nahoşdur.(Hoş
olmayandır). Hafız olduktan sonra en önemlisi
hafızlığı unutmamak ve Kur’an-ı Kerimi günlük
en az 1 cüz bile olsa okunması (tekrarlanması)
gerekmektedir. Zira Kur’an-ı Kerim okunmaya-
okunmaya yaşanmaya-yaşanmaya hayattan ve
hafızadan yavaştan unutulup gider.
Evet, o hafızlar ve hafız olacaklar ve hafızlığa
gönül verenler hepiniz Allah katında değerli ve
sevilen kişilersiniz bunun değerini ve kıymetini
bilin. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun
inşallah.
5150 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KURUMLAR
HOŞGÖR BÜLBÜLZADE KIZ KURAN KURSU
Şahinbey İlçe Müftülüğümüzce
düzenlenen Kur’an-ı Kerim-i
Yüzünden Güzel Okuma
Yarışması’nda 1-A Sınıfı Behiye
Kocabaş hocamızın öğrencisi
Şule Arıkan birinci olmustur.
Hocamızı ve öğrencimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.
Kursumuzun hâmisi Ahmet Ziylan amcamız
kursumuzu ziyaret edip öğrencilerimizle
hasbihal ettiler.
2016-2017 Eğitim ve öğretim yılımızın ilk veli
toplantımızı icra ettik.Şahinbey İlçe Müftümüzün
tecrübeleri de toplantımıza ışık tuttu.
Amigurumi ç
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma
Şahin, Din Eğitimi Daire Başkanı Belgin
Aydın Konarlı, İl Müftü Yardımcımız Esma
Erten ve Kursumuzun Hâmisi Ahmet Ziylan
Beyefendinin eşi Asiye Ziylan Hanımefendi
kursumuzu ziyaret ettiler.
“Şehitler Diyarı
Çanakkale Gezimiz”
“İstanbul/Eyüp Sultan”
“Ankara”
Konya Gezisi
5352 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
KURUMLAR
YILBOYU SOSYAL - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
*Milli birlik ve beraberlik duygularımızı tazelemek adına düzenlenen etkinlikler
* Dini gün ve gecelerde öğrencilerimizle düzenlenen mevlid-i şerif geceleri
* Kursumuzca düzenlediğimiz hayvanat bahçesi & piknik gezileri
PANO ÇALIŞMALARI
“Yeşillendirdiğimiz yeni bahçemizde sosyal/
sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz.Bazen
spor yapılıyor bazen de güzel nimetlerin
olduğu kahvaltı keyfi yapılıyor.”
“Kursumuz katkı sağlamak amacıyla aylık
olarak düzenlenen gıda kermesimiz”
“2016-2017 Yeşil Vadi ilk gezimiz”	
“Botanik Bahçe Gezimiz”
“Yemek yapımı
dersimizden kareler”
“Amigurumi hobimizden
öğrencilerimizin eserleri.”
KURS İÇİ VE DIŞI FAALİYETLER
5554 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017
MAKALE - YAZI
KUR’AN’IN HİKMETLERİNDEN Rabbimin bana en güzel
hediyesi;
Gözlerimin nuru, Hakkın ve
Batılın sınırlarını çizen Furkan,
Ümmete yol gösteren hüda
Geldin kulluktaki mutluluğu
getirdin, Rabbimin rızasını
getirdin,itaati öğrettin bana
Ve umudu getirdin bütün
günahlara rağmen,
Yüreğime inişinle tekrar nazil
oldu şanlı ayetlerin.Ramet
yağmurları yağdı sanki üzerime,
Ezberlediğim her yeni ayette,
Efendim bir kez daha çağırdı
beni, birkez daha kırıldı
yüreğimde putlar
Kopardım attım nefsimin
yüreğime taktığı bütün
zincirleri,senden aldığım güçle
tövle ettim.
Rabbime binlerce kez ayetlerin
hürmetine ,binlerce kez ağladım,
gözyaşlarımla mühürledim
ayetlerini yüreğime ve her ayet
biraz daha özgürleştirdi beni
Nefsimin köleliğinden azad
oldum,asıl özgürlüğü buldum
seninle, asıl mutluluğu
yaşıyorum
Binlerce kanadım
var şimdi herbiri
bir ayetten müteşekkil
dolaşıyorum rahmanın
yeryüzündeki cennetinde,
dolaşıyorum yaratılan her
varlıkta binlerce hikmetin
gizlendiği bu alemde,
Ayetlerini okuyorum baktığım
her yüzde baktığım her yerde ve
baktığım her zerrede.
Naim cennetlerinde buluşmak
ümidiyle…
İmran Bengi
(Kur’ân Kursu Öğreticisi)
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde
şöyle buyuruyor:
‘’ Eğer biz bu Kur’an-ı dağ başına
indirseydik muhakkak ki O’nu
Allah korkusundan baş eğmiş,
parça parça olmuş görürdün.
Bu misaller (yok mu ?) işte biz
onları insanlar düşünsünler
diye irad ediyoruz.’’
Peygamber efendimiz (sav)
şöyle buyurdular;
-Muhakkak ki insanlar arasında
Allah için ehiller vardır. Ashabı
kiram sordu,
- Ey Allah’ın Resulü onlar
kimlerdir?
Allah Resulü buyurdu ki;
-Ehli Kur’an olanlardır. (Onlar)
Ehlullahdır ve onun has
kullarıdır. Sahibul vefa Musa
Topbaş(k.s) İbrahim Desuki
hazretlerinin Kur’an okuyanlara
nasihatlerini şöyle anlatıyor;
- Kur’an okuyanlara O düşer
ki ağzını kötü sözden ve yersiz
laflardan temiz tuta ve yalnız
helal yiye, israf yoluna gitmeye,
sadece doyumluluğunu ala.
Şayet israf yolunu tutar harama
doğru kayarsa okuduğu yüce
kelamın sahibine karşı edebini
korumamış olur.’’
-Peygamber efendimiz
(s.a.v) buyurdu ki;
-‘’ Rabbi ile konuşmayı seven
Kur’an okusun.’’
Edeplerine riayet ederek Kur’an
okumak Allah’a vasıl olmanın
en kısa yoludur. Kur’an-ı Kerimi
edebine uyarak okumak için,
güzelce abdest almak, Kıbleye
karşı oturmak, Euzü besmele
çekmek, tecvidine riayet
ederek, manasını düşünerek ve
hüzünlenerek okumak, kalbinde
huşu ve azalarında sükunet ile
okumak hiç olmazsa senede bir
kez hatim indirmektir.
Peygamber efendimiz(s.a.v)
buyurdu ki;
‘’ Sözlerin efendisi Kur’andır.’’
-‘’Kalbinde Kur’an’dan hiçbir
ayet bulunmayan kimse
harabeye dönmüş ev gibidir.’’
-‘’Kur’an-ı Kerim her ne vakit
hatmolunursa, akabinde yapılan
bir dua müstecabtır.’’
Kur’an-ı Kerim Peygamber
Efendimiz (sav)’in en büyük
mucizesi, insanlar için Allah’ın
bir lütfudur; ne niyet için
okunursa makbul olur. Kur’an-ı
Kerim her dert için şifadır. Eğer
sıkıntıda isen mutlaka seni o
sıkıntıdan kurtaracak bir ayet
veya sure vardır. O öyle bir
anahtardır ki, açamayacağı kapı
yoktur. O’nu okumaya devam
ediniz.
Nitekim İbni Abbas (ra) ‘’
Kur’an ile daima ülfet halinde
olan mü’minlerin O sonsuz
kitapta nice tecellilere mashar
olabileceğimi, bundan dolayı
hayat ve Kur’anın ne derece
iç içe olması gerektiğini ifade
sadedinde ‘’ Devemin ipi
kaybolsa onu Allah’ın kitabında
bulurum’’ demiştir.
Hidayete ulaştıran Nur, Kur’an ve
Surelerin Esrarı, Eyvallah Dergisi
Amigurumi ça
Bismillahirrahmanirrahim
diyerek kainatın önderi
Hz.Muhammed’e (s.a.s) sevgi-
lerimi dile getirerek başlamak
istiyorum
Günlerimiz geçmiyor sensiz
Ya Rasulallah, olmuyor sensiz
dünya ,olmuyor sensiz huzur
, olmuyor bereket ve olmuyor
sensiz merhamet.
Sen doğmamıştın daha dağınık,
vahşi, cehalet bataklığında
kıvrana bir toplum kötülüklerin
inkar ve isyancıların ruhlarına
işlediği cahiliyye adet ve
huylardan asla taviz vermeyen
inatçı,bu uğurda birbirirnin
kanını akıtmakta perva etmeyen
bir millet vardı dünyada. Sonra
bir güneş gibi doğdun insanlığa,
yetimin babası, kainatın
efendisi, insanlığın en güzel
rehberi oldun.
Doğuşunla aydınlandı dünya,
kainat ve insanlık….
Onlar sana tabi oldular ,senin
nur halkana dahil oldular ve
tarihte eşi görülmemiş bir
inkılabı yaşadılar.
Yavrusunu diri diri toprağa
gömen bir canavarken karıncayı
dahi incitmekten sakınan
birer merhamet timsali haline
geldiler.
Bizler Rasulullah’ın
çocuklarıyız. Bizler yeryüzüne
bıraktığı mazlum emanetleriz,
insanlığa yağacak dua
yağmurlarını avuçlarımız
semaya açılırken kainatın zikri
eşlik ederdi ruhumuzun yaralı
kıyılarına…
Bu dünyada sana hasret
yaşıyoruz Ya Rasulallah, sen
varken ümitsizlik yok,isyan
yok, hayasızlık yok, kötü
olan hiçbirşey yok belki
buğuluydu gözlerimiz
yenilmişliğin en acısını
taşıyordu yüreklerimiz,belki
göçe zorlanan gurbet
çöle kanayan kanadında
vuruyorduk karanlığın
gözlerini, söyleyemediklerimiz
söyleyediklerimizden daha
fazlaydı sanki,
Çünkü seni anlatıyorduk biz.
Belki titrekti ellerimiz,belki
boğuk çıkıyordu sesimiz ama
asla çaresiz değildik,Çünkü
peygamberin ümmetiydik biz…
Seda Kiriş (Kurs Öğrencisi)
Konya Gezisi
KAİNATIN EN GÜZEL GÜLÜNE
KURAN’A İTHAF
Kur’an; muttakilere güneş,
âlemlere rahmet, ömürlere
berekettir.
Kalp için zikir, akıl için fikir,
ruh için sükûn, cemiyet için
nizam ve gönülleri mutmain
eden, yaratanı ve yaratılmışı
tanıtan kutsi bir kitap, yüce
bir fermandır.
HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI

Recommended

Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü by
Kur'an ve Sünnet BütünlüğüKur'an ve Sünnet Bütünlüğü
Kur'an ve Sünnet BütünlüğüsmetBehicTekkanat
495 views10 slides
Haya Örneği Hz.Osman by
Haya Örneği Hz.Osman Haya Örneği Hz.Osman
Haya Örneği Hz.Osman smetBehicTekkanat
707 views14 slides
O'nun Ahlakı Kur'an'dı by
O'nun Ahlakı Kur'an'dıO'nun Ahlakı Kur'an'dı
O'nun Ahlakı Kur'an'dıOmerFarukBurak
338 views10 slides
El Muallim by
El MuallimEl Muallim
El MuallimOmerFarukBurak
494 views7 slides
Es Sadık by
Es SadıkEs Sadık
Es SadıkOmerFarukBurak
556 views6 slides
Peygamberimizin Komutanları by
Peygamberimizin KomutanlarıPeygamberimizin Komutanları
Peygamberimizin KomutanlarısmetBehicTekkanat
743 views9 slides

More Related Content

What's hot

Miraç by
MiraçMiraç
MiraçsmetBehicTekkanat
498 views9 slides
Kur'an'ı Anlamak by
Kur'an'ı AnlamakKur'an'ı Anlamak
Kur'an'ı AnlamakOmerFarukBurak
304 views7 slides
Miraç Kandili by
Miraç KandiliMiraç Kandili
Miraç KandiliAhmet Türkan
933 views9 slides
Hadis ve Sünnet by
Hadis ve SünnetHadis ve Sünnet
Hadis ve SünnetOmerFarukBurak
693 views7 slides
Salavat ve Tekbir by
Salavat ve TekbirSalavat ve Tekbir
Salavat ve TekbirAkifSamanci
2.4K views7 slides
Kur'an ve Hayat by
Kur'an ve HayatKur'an ve Hayat
Kur'an ve HayatOmerFarukBurak
291 views8 slides

What's hot(20)

Salavat ve Tekbir by AkifSamanci
Salavat ve TekbirSalavat ve Tekbir
Salavat ve Tekbir
AkifSamanci2.4K views
40 Hadis by gelresule
40 Hadis40 Hadis
40 Hadis
gelresule1.4K views
Islamda Mezhep M.Sultan Masumi by guestd1cbe2
Islamda Mezhep M.Sultan MasumiIslamda Mezhep M.Sultan Masumi
Islamda Mezhep M.Sultan Masumi
guestd1cbe21.4K views
Isra ve miraç mucizesi idris yavuzyiğit by Salım Selvi
Isra ve miraç mucizesi idris yavuzyiğitIsra ve miraç mucizesi idris yavuzyiğit
Isra ve miraç mucizesi idris yavuzyiğit
Salım Selvi14.7K views
Allah'a yakın olmak by AkifSamanci
Allah'a yakın olmak Allah'a yakın olmak
Allah'a yakın olmak
AkifSamanci2.3K views
Kul Hakkı by AkifSamanci
Kul Hakkı Kul Hakkı
Kul Hakkı
AkifSamanci1.4K views
Kırk hadis turkce meali ve salavat by Salım Selvi
Kırk hadis turkce meali ve salavatKırk hadis turkce meali ve salavat
Kırk hadis turkce meali ve salavat
Salım Selvi19.8K views

Similar to HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI

HOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYI by
HOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYIHOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYIHoşgör Külliyesi
523 views33 slides
Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇n by
Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇nKur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇n
Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇nFaruk Kesgin
579 views27 slides
Kadir gecesi ve kur’an i kerim by
Kadir gecesi ve kur’an i kerimKadir gecesi ve kur’an i kerim
Kadir gecesi ve kur’an i kerimSelma Demir Uyanik
915 views33 slides
Hoşgör Bülteni 2. Sayı by
Hoşgör Bülteni 2. SayıHoşgör Bülteni 2. Sayı
Hoşgör Bülteni 2. SayıHoşgör Külliyesi
1.2K views36 slides
Güzel ahlak by
Güzel ahlakGüzel ahlak
Güzel ahlakSalım Selvi
2.9K views37 slides
Kiliseler Birligi Ve Hz Muhammed by
Kiliseler Birligi Ve Hz MuhammedKiliseler Birligi Ve Hz Muhammed
Kiliseler Birligi Ve Hz MuhammedAhmet Türkan
460 views9 slides

Similar to HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI(20)

Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇n by Faruk Kesgin
Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇nKur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇n
Kur'an eğitimi ve yaz kur'an kursları faruk kesgi̇n
Faruk Kesgin579 views
Kiliseler Birligi Ve Hz Muhammed by Ahmet Türkan
Kiliseler Birligi Ve Hz MuhammedKiliseler Birligi Ve Hz Muhammed
Kiliseler Birligi Ve Hz Muhammed
Ahmet Türkan460 views
SüNnete GöRe Hareket Etmek Vacip, Onu Inkar KüFüRdüR! by guestd1cbe2
SüNnete GöRe Hareket Etmek Vacip, Onu Inkar KüFüRdüR!SüNnete GöRe Hareket Etmek Vacip, Onu Inkar KüFüRdüR!
SüNnete GöRe Hareket Etmek Vacip, Onu Inkar KüFüRdüR!
guestd1cbe2388 views
KAGEM Bülten Merhamet Dünyamızı Nasıl Aydınlatabilir? by testkgm
KAGEM Bülten Merhamet Dünyamızı Nasıl Aydınlatabilir?KAGEM Bülten Merhamet Dünyamızı Nasıl Aydınlatabilir?
KAGEM Bülten Merhamet Dünyamızı Nasıl Aydınlatabilir?
testkgm758 views
Cennete götüren ameller faruk kesgi̇n by Faruk Kesgin
Cennete götüren ameller faruk kesgi̇nCennete götüren ameller faruk kesgi̇n
Cennete götüren ameller faruk kesgi̇n
Faruk Kesgin2.1K views
Ehli Sünnet vel-Cemaat Akidesi by Islamhouse.com
Ehli Sünnet vel-Cemaat AkidesiEhli Sünnet vel-Cemaat Akidesi
Ehli Sünnet vel-Cemaat Akidesi
Islamhouse.com84 views
Peygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar by Recep Çarpar
Peygamberimizin Hayatından Günümüze YansımalarPeygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar
Peygamberimizin Hayatından Günümüze Yansımalar
Recep Çarpar2.4K views

More from Hoşgör Külliyesi

YENİ EĞİTİM KAMPÜSÜ by
YENİ EĞİTİM KAMPÜSÜYENİ EĞİTİM KAMPÜSÜ
YENİ EĞİTİM KAMPÜSÜHoşgör Külliyesi
532 views18 slides
HOŞGÖR BÜLTENİ 9. SAYI by
HOŞGÖR BÜLTENİ 9. SAYIHOŞGÖR BÜLTENİ 9. SAYI
HOŞGÖR BÜLTENİ 9. SAYIHoşgör Külliyesi
467 views35 slides
7. Bultenimiz "Hayata Kuran İle Başla" by
7. Bultenimiz "Hayata Kuran İle Başla"7. Bultenimiz "Hayata Kuran İle Başla"
7. Bultenimiz "Hayata Kuran İle Başla"Hoşgör Külliyesi
554 views33 slides
6bultenkitap by
6bultenkitap6bultenkitap
6bultenkitapHoşgör Külliyesi
1.1K views29 slides
Hosgorbulteni4 by
Hosgorbulteni4Hosgorbulteni4
Hosgorbulteni4Hoşgör Külliyesi
487 views27 slides
Hosgorbulteni3 by
Hosgorbulteni3Hosgorbulteni3
Hosgorbulteni3Hoşgör Külliyesi
1K views40 slides

HOŞGÖR BÜLTENİ 8. SAYI

 • 2. 32 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2016 TAKDİM Allah Teala, “İçinizden bir ümmet - öncü topluluk çık- sın, hayra çağırsın, iyiliği emretsin, tavsiye etsin, kötülüklerin önünde engel olsun... İnsanlığa kötülük yapılmasına fırsat vermesin. Kurtuluş buradadır.” buyurdu. Rasulullah her fani gibi terkedecekti bu dünyayı, ama izinde oluşan ümmet akışı, O’nun misyonunu kıyamete kadar devam ettirecekti. Yolumuz düşüklük ve perişanlık yolu değildir. Hakikat yoludur.Yolumuz doğruluk ve tasdik yoludur. Herhangi bir iddia peşine düşmeden, nefsin arzularını kırmak yoludur. İşte bu yüzden Hoşgör Bülteninin 8. sayısının konusu “Kur’ân Işığında Yolumuz” olarak belirlendi. Kur’ân okuyan kimse en güzel vazifededir. O halde bu vazife ifâ edilirken dikkatli olmak gerekir. Okumak işinde nasıl, sallallâhu aleyhi vesellem efendimiz izleniyorsa, edeb ve erkânda da izlenmelidir. İslam dediğimizde, İslam dünyası dediğimizde, Türkiye’nin bu coğrafyadaki misyonu dediğimizde, Kur’ân eğitimi çok daha büyük önem kazanıyor. Bu coğrafya için yetişmiş insana ihtiyaç, ekmek kadar su kadar önemlidir. Çünkü yetişmiş insan açığı demek, bu coğrafya için, perişanlık demek, mahkumiyet demek, kendi kendisi olamamak demek, kendisinden beklenen insani misyonu ifa edememek demektir. Eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. On yıllar sonra semeresini alırsınız. Ama bugün tohum atarsanız. Tohum atmazsanız, asırlar geçer ve meyve yiyemezsiniz. İslam dünyası bugün, geçmişte tohum atılmamış zamanların mahrumiyetini yaşıyor. Yeni mahrumiyet çağları yaşamamak için, diyoruz, insana yatırım birinci önceliğimiz olmalıdır. Gerçekten bu Kur’ân en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. (İsrâ sûresi/9) Kur’ân en doğru olan yola götürür . Kur’ân, insana her türlü ulvî vazîfeyi ve muhabbeti öğreten mukaddes bir mekteptir. O, insana yaratışılındaki hikmet ve cevheri muhâfaza ettiren, ondaki ilâhî güzelliklerin tezâhürüne vesîle olan bir Hakk nutkudur. Onun terbiyesi altına girerek onda fânîleşenler, akıllarını îmân hakîkatlerine, gönüllerini kudsî manzaralara, ahlâkî neş’elere ve fazîlet duygularına, âzâlarını hayırlı davranışlara adarlar. Canlı bir Kur’ân hâline gelirler. Böylece Kur’ânlaşan insan, şu koskoca kâinâtın bir yelpâze misâli dürülüp içine sığdığı minyatür bir âlem olma vasfının inkişâfını yaşar. O, tohum içinde gizli koca bir çınar, zerre içinde büyük bir kürre ve ferd içinde cemiyet kabîlinden nice muazzam oluşların özü hâlinde bir varlık olur ve meleklerden üstün bir noktaya gelir. Çünkü o, Kur’ân ahlâkı ile hakîkatte Allâh’ın ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in ahlâkına bürünmüştür. Yâ Rabbî! Kalblerimizi Kur’ân-ı Kerîm’in ilim, hikmet, nûr ve sürûruyla süslemek suretiyle bizleri canlı bir Kur’ân hâlinde İslâm’ı yaşayan peygamber âşıklarından eyleyip bütün bir ömrümüzü istikâmet üzre devam ettir! Vatanımızı ve milletimizi muhâfaza buyur! Amin! Kıymetli Okuyucularımız, Nihat DURUR (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • 3. 54 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 HAYAT NOTLARI HOŞGÖR KUR’ÂN KURSLARI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ Nihat DURUR YAYIN KURULU Abdullah BAYRAM Yusuf KİRAZ İsmail YILMAZ Behiye KOCABAŞ Nurnisa ALÇI Mustafa Yaşar İNCEARIK Mevlüt ULUTAŞ Muhammet ARIKAN GRAFİK Mehmet SÖNERCAN BASKI GNG OFSET ADRES: Boyacı Mah. Buğday Pazarı Pürsefa Hanı No: 21 Şahinbey/Gaziantep Tel: 0342 2312567 YAZIŞMA ADRESİ: Hoşgör Fatih Kur’ân Kursu Havaalanı Yolu Üzeri Şahinbey/Gaziantep Tel: 0342 4240251 Karataş Hoşgör Yatılı Kız Kuran Kursu Karataş 1. Bölge Şahinbey/Gaziantep Tel: 0342 3717601 Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulu Karataş Mah. 103401 Cad. No:24 Şahinbey/Gaziantep 0342 371 5741 İÇİNDEKİLER RÖPORTAJ, MAKALE, YAZI DİZİSİ, HABERLER, ETKİNLİKLER... HOŞGÖR EĞİTİM KURUMLARI KUR’AN IŞIĞINDA YOLUMUZ 52-53 MAKALE KUR’ÂNIN HİKMETLERİNDEN 50-51 KURUMLAR BÜLBÜLZADE KIZ KURAN KURSU 44-45 KÜLTÜR-SANAT TENEFFÜS ÇOCUK ŞENLİĞİ 38-39 ETKİNLİK 2016 YILI HAFIZLIK MERASİMİ 36-37 KÜLTÜR-SANAT AHMET TAŞGETİREN İMZA GÜNÜ 06-09 SUNUŞ YAZISI MUSA İMAMOĞLU “KUR’ÂN IŞIĞINDA YOLUMUZ” 14-15 BİYOGRAFİ AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR HOCA 10-11 MAKALE AHMET ÇELİK “KUR’ÂNIN MUHAFIZLARI” 16-19 RÖPORTAJ AHMET ZİYLAN “BÜYÜKÇINAR HOCA” 12-13 MAKALE İSMAİL YILMAZ “KUR’ÂNIN GENÇ MUHAFIZLARI” 34-35 HABER “ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE İKİNCİSİ” 30-31 ETKİNLİK KUTLU DOĞUM PROGRAMI 20-21 ANMA PROGRAMI “ADİL HOCA’NIN HAYATI KİTAP OLACAK” 40-41 EĞİTİM HOŞGÖR AKADEMİK EĞİTİM SEMİNERİ 56-57 ETKİNLİK BİZİM GENÇLİK - MEZUNLAR 32-33 HABER BÖLGEMİZDE HAFIZLIK DEYİNCE 58-59 HABERLER KURS ZİYARETLERİ 24 KASIM 54-55 ETKİNLİK 15 TEMMUZ VE ŞEHİTLERİ ANMA 48-49 KURUMLAR KARATAŞ KIZ KURAN KURSU 46-47 SPOR FAALİYETİ HOŞGÖR FUTBOL TURNUVASI 42-43 KURUMLAR HOŞGÖR HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULU 22-25 MAKALE PROF.DR.HASAN KÂMİL YILMAZ KUR’ÂNA KOŞUN 26-27 İZ BIRAKANLAR BÜLBÜLZADE HACI ABDULLAH EDİP BAYRAM 28-29 YAZI DİZİSİ MUSTAFA Y. İNCEARIK UBEY BIN KA’B (R.A.) HOŞGÖRBÜLTENİ
 • 4. KUR’ÂN IŞIĞINDA YOLUMUZ Ebu Zer’il Ğıfari’nin,“ Ey Allah’ın elçisi! Bana bir tavsiyede bulun/öğüt ver” demesi üzerine Peygamberimiz (s.a.v), “Sana Allah’a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ederim. Çünkü takva her işin başıdır” buyurmuştur. Ebu Zer’in “Biraz daha tavsiyede bulun” demesi üzerine, Peygamberimiz (a.s), “Kur’an okumanı tavsiye ederim. Çünkü Kur’an, senin yeryüzünde ışığın, ahirette azığındır” buyurmuştur. 1 Yukarıda zikredilen hadis-i şeriften de anlaşılacağı gibi Kur’an yeryüzünün ışığıdır. Yani Kur’an, dünyayı ve içindekileri tanımak, eşyanın mahiyetini anlamak ve doğru bir yolda ilerleyebilmek için indirilen bir kitaptır. İlk insan Adem (as) dan günümüze kadar insanlık hiçbir zaman kılavuzsuz bırakılmamıştır. Son klavuz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ve O’na indirilen Kur’an-ı Kerimdir. Kur’ân İnsanları Karanlıktan Aydınlığa Çıkaran Bir Kitaptır. Yarattığı varlıkları daima gören gözetleyen, koruyup kollayan yüce Rabbimizmerhametininbireseriolarak indirdiği Kur’ân’ın insanlığın yolunu aydınlatan ilahi bir ışık olduğunu bir çok ayetinde haber veriyor. “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık âyetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.”2 “İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an-ı Kerim) gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle, SUNUŞ MUSA İMAMOĞLU (ŞAHİNBEY İLÇE MÜFTÜSÜ) 76 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir” 3 Kur’ân En Doğru Yola İletir İnsan ebedi aleme doğru yol alan fani bir varlıktır. Fakat aynı zamanda sorumlulukları olan bir varlıktır. Görevlerini yerine getirirken helal dairede kalmak zorundadır. İşlerini adalet ve ihlas anlayışı ile yapmalı, istikametten ayrılmamalıdır. İstikamet üzere yol alabilmek için sağlam bir klavuza ihtiyaç vardır. O klavuz Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’anın en doğru yola ilettiğini kelamın sahibi olan yüce Allah şöyle açıklıyor: “Kuşkusuz bu Kur’an en doğru olana iletir; dünya ve âhiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”4 Yüce Kitabımız Kur’an- Kerim bazı özellikleri ile Işığı ile yolumuzu ve gönlümüzü aydınlatır. Kur’ân Öğüttür, Şifadır, Rehberdir, Rahmettir “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi” 5 Kur’ân Allah İle Beraber Olmaktır Ebu Hureyre anlatıyor: Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: ”Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: Kulum, beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla beraberim.”6 Kalbinde Kur’ân’dan Hiç Birşey Bulunmayan Kimsenin Durumu İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” 7 Allah Kur’âna İnananların Hâllerini Düzeltir. “İman edip güzel işler yapan ve Rablerinden Muhammed’e hakkın tâ kendisi olarak indirilene de inanan kimselere gelince: Allah onların günahlarını örtmüş, durumlarını düzeltmiştir. 8 “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” Tirmizî, Fazâilü’l–Kur’ân 18. “İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir” (Mâide, 5/15, 16).
 • 5. MUSA İMAMOĞLU (ŞAHİNBEY İLÇE MÜFTÜSÜ) 98 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 Kur’ân’ı Gereği Gibi Okuyanlar Meleklerle Beraberdir. Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” 9 Kur’ân Okunan Yere Sekine İner Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Bir adam Kehf sûresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da o buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca, adam Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve bu durumu anlattı. Bunun üzerine Peygamgamberimiz,“O sekînedir; okuduğun için inmiştir” buyurdu.10 Devamlı Kur’ân Okuyan Yükselir Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi cennette’de tertîl ile oku. Çünkü cennette yerleşeceğin yer, okuduğun âyetin son noktasındadır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin” 11 İnsanlığın Kur’ân’ın Rahmet İklimine Girmeye İhtiyacı Var Eşrefi mahlûkat olarak yaratılmış olmasına rağmen insanlık dışı davranışlar sergilemede sınır tanımayan, İnançsızlık bataklığında bocalayan, sevgi ve saygıdan mahrum, vahşet ve zulümde canavarları bile geçmiş olan insanlığın yaşadığı bu karanlık hayattan kurtuluşu ancak Kur’anın rahmet iklimine girmekle mümkündür. Kur’ânsız Hayat, Hayat Değildir. Kur’an-ı Kerim-i yaşayışı ile insanlığa en güzel bir şekilde anlatan sevgili peygamberimiz Kur’an dan mahrum kalan insanın perişan halini şöyle ifade ediyor: “Ezberinde Kur’andan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir.” 12 Kur’ân’ın Rahmet Musluklarından İçen Hayat Bulur Mutlu insanların yaşadığı huzurlu bir dünyada yaşamak her insanın en tabii hakkıdır. İşte böyle bir dünyanın tesisi için Ku’ran beşerin önünde duran ilahi bir Bürhandır. Kur’an’ın rahmet musluklarından içen beşer hayat bulur, huzura erer, ölümsüzleşir. Kur’ân Beşerin Derdinin Dermanıdır. Beşerin derdinin dermanının Kur’an olduğunu Ali Ulvi Kurucu merhum şöyle dile getirir: “Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an, Onsuz artık canavardan da beterdir insan” Kur’ân Okuyan Bir Mü’min Huzurludur Kur’ana değer verip gece gündüz okuyan, onu anlamak için çaba sarfeden ve üzerinde tefekkür eden bir mümin, daima Rabbi ile beraberdir. Kendini emniyet ve güvende hisseder. Huzurludur. Kalbi sevgi ve merhametle doludur. Kur’ân İnsanlığın Yolunu Aydınlatmaya Devam Ediyor Dün olduğu gibi bugünde Kur’ân insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Kur’anın ışığında yola devam etmek dünyamızı da ahretimizi de güzelleştirecektir. Hasılı, Kur’ân-ı Kerim okuyan her mü’min sanki ayetler kendisine yeni iniyormuş ve Rabbi ile konuşuyormuş şuuruyla okursa, kalbinin vahyin nuru ile dolduğunu, gönlünün ferahladığını, maddenin esaretinden kurtulup sadece Rabbine kul olma zevkini tattığını ve yolunun aydınlandığını görüp hissedebilecektir. DİPNOTLAR 1 (Hadisi İbn Hıbban Sahih’inde rivayet etmiştir, bk. Münziri, 11,446) 2 (Hadîd; 9) 3 (Mâide, 5/15, 16). 4 (İsrâ; 9) 5 (Yunus, 10/57). 6 (K.Sitte, 7089) 7 (Tirmizî, Fazâilü’l–Kur’ân 18.) 8 (Muhammed, 47/ 2) 9 (Buhârî, Tevhîd 52; Müslim, Müsâfirîn 243.) 10 (Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 11; Müslim, Müsâfirîn 24) 11 (Ebû Dâvûd, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l–Kur’ân 18.) 12 (Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an,18,V, 177. “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” Buhârî, Tevhîd 52; Müslim, Müsâfirîn 243.
 • 6. KUR’ÂN - İNSAN VE ERDEM Bilindiği gibi, Kur’an 23 yıllık Risalet müjdesi içinde Hz. Peygamberimize zaman zaman çeşitli esbap ile vahiy yoluyla Allah tarafından gönderilen kelamların, mecmuasıdır. Yine bilindiği gibi, Kur’an insanlar için bir hidayet ve hak ile batılı ayırt eden bir Furkan, insanlara dünya ve ahiret saadetini gösteren dosdoğru yola ileten bir kitaptır. “ Gerçekten bu Kur’an insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere nail olacakları büyük mükâfatı müjdeler.“1 içindeki bütün ahkâm ve ölümsüz prensipleriyle, insanların bütün tecrübeleriyle eremedikleri, parlak ışığı kurallarıyla aynıyla rahmettir. İbadetten kefaletlere, muamelata, ailevi tanzime, suç ve cezaya ahlaki ve beynennas ilişkileri düzenleyen kuralları, haram ve helalarıyla toplumunu oluşturmuş bir kitaptır. Kur’an-ı kerim kendi toplumunu yaşatmak ve korumak için onların önlerindeki tuzaklara da işaret etmiştir. Mutlu insan ve erdemli toplumun portresini çizmiştir. Aziz Kur’an da insana mahlûkatın en şerefli olması yönüyle büyük değer verilmiştir. Allah (cc) her şeyden önce insanı, yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere yarattığını “hatırla ki, Rabbin meleklere: ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi.“2 ayetiyle ifade etmektedir. Yine insan için “ biz insanı en mükemmel surette yarattık.”3 MAKALE AHMET ÇELİK (GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ) 1110 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 ifadesini kullanmıştır. İnsanın emrine yeri göğü vermiştir “Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde olan şeyler sizin hizmetinize vermiş, görülen, görünmeyen bunca nimete sizi gark etmiş...” 4 İnsana güvenmiş, dağların ve yerin taşıyamayacağı emaneti üzere tevdi etmiştir “ biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular, ama onu insan yüklendi ...” böylece, Allah’ın halifesi olarak insanın ağır ve şerefli bir misyon üslendiği ifade edilmektedir. Canlıların çoğunda göz, kulak, kalp, ağız, beyin gibi insanlarla ortak organlar bulunmasına rağmen hiç birisi bu organlardan insan kadar istifade edemez, düşünemez, bilgi üretemez. İnsandan başka hiçbir canlıya düşünebilme, aklını ve iradesini kullanabilme, algılayarak edindiği bilgilerle duygularını ifade edebilme özellikleri başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Bu mükemmel ve mükerrer yaratılışıyla insanoğlu yeryüzünde ahlaka dayalı bir sosyal düzen sorumluluğu üslenmiştir. Bütün ilahi dinlerin amacı, insana şeref, haysiyet ve onur kazandıran bu özelliklerini muhafaza ederek gelecek kuşaklara intikal ettirmektir. Kuşkusuz Kur’an- ı Kerim, bireyi olduğu kadar toplumu da dikkate alan sosyal karakterlerle bir din olan İslam’ın kitabıdır. Toplumdan uzakta, tek başına hayat sürmek insanın yaratılışına aykırı bir durumdur. İnsanoğlunun ötedeki canlılardan farklı olarak hayatını devam ettirebilmesi için insanlarla hem maddi olarak hem de manevi olarak karşılıklısosyalilişkiiçerisinde olmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle ona “ ünsiyet eden, sıcak ilişkiler kurabilen “ anlamlarına gelebilen “ insan “ adı verilmiştir. Erdemli toplum inşası için toplumu meydana getiren fertlerin haysiyet, onur ve şerefinin muhafaza edilmesi icap eder. İslam’ın fertten topluma uzanan be her iki dünya mutluluğunu hedefleyen hayat biçimi ancak bu şekilde kurulabilir. İslam mütefekkirlerince genelde “saadetun” kelimesiyle ifade edilen mutluluk fertlerin hedefledikleri en zirve değerdir. Bilinci dolduran tam bir mutmain olma durumudur erdem ve mutluluk birbirinden ayrılmaz ikilidir. Belki ikisi birbirinin neticesidir. Adeta yapılan bütün amellerin amacı mutluluk ve saadettir. Mutluluğun tabii sonucu da erdem ve faziletli toplumun inşasıdır. Öyleyse, yüce rabbimizin yaratılışına şeref ve haysiyet lütfettiği insanoğlu bu yüce değeri koruyarak erdem ve fazilete, oradan da ebedi mutluluk ve saadete kavuşabilir, kavuşmalıdır. Hayat, yüce kitabımız Kur’an’ın rehberliğinde bu imam ve bu imanı koruma anlamında cihattan ibarettir. 1 İsra 29 2 Bakara 30 3 Tin 4 4 Lokman 20 5 Azhab 72 “Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş, görülen, görünmeyen bunca nimete sizi gark etmiş...” Lokman/20
 • 7. KUR’ÂNIN GENÇ MUHAFIZLARI Allah’ın kitabı Kur’an’ı Kerim Allah’ın koruması altındadır. Diğer semavi kitapların başına gelen tahrif, tezyif gibi durumlar asla Kur’an’ı kerimin başına gelmeyecektir. Allah Kur’an’ı indirdiği gibi onu koruyacağını Hicr suresi 9. ayetinde “Muhakkak ki zikri (Kur’ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O’nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.” buyurarak taahhüt etmiştir. Ancak bu muhafaza müminlerin eliyle olacaktır. Dün asrısaadette Musab bin Umeyr’in eliyle, Hz. Ebubekir’in eliyle, Hz. Ömer’in eliyle ve Allah’ın razı olduğu ilk neslin eliyle korudu ve yeryüzüne yerleştirdi. Bugün de Kur’an’ın genç muhafızların eliyle bizden sonraki nesillere aktarılacaktır. Dolayısıyla Allah’ın koruması, Kur’an’ın karakteri insan üzerinden kıyamete kadar devam etmektir. Böyle oldu, böyle de kıyamete kadar devam edecek. Müslümanlar, Rabbimiz ‘in emaneti diye sahip çıkacak. Her doğan çocuğunu Kur’an’la büyütmeye çalışacak ve nesilden nesile Kur’an emaneti devam edecek. Böylece de Allah kitabını korumuş olacaktır. Kur’an baki, Allah’ın dini baki ama onları koruyacak asrın nöbetçilerinin dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir asır, iki asırlık düşüş olabilir ama Kur’an Kur’an’dır. Bundan şu sonuç çıkıyor. Bizim Mü’minlik belgemiz neye iman ettiğimiz, nasıl mümin olduğumuza dair belgemiz Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’ı Kerim’in yükseldiği kadar biz yükseleceğiz. Okunan Kur’an kadar, dinlenen Kur’an kadar, içindekiyle amel edilen Kur’an kadar Müslümanız. Bizim Müslümanlık iddiamız Kur’an’a uyduğu kadar doğrudur. Kur’an’sız, iddia ettiğimiz Müslümanlık kuru bir iddiadır. Bu nedenle Kur’ân ile ilgili muhasebemizi Ömrünü uğrunda feda ettiği davası Allah’ını bilen, peygamberini tanıyan, kendisine Hz. peygamberi ve onun rahle-i tedrisinden geçmiş sahabelerini örnek alan, alnı secdeli, dili Kur’an’lı bir gençlik yetiştirmekti. MAKALE İSMAİL YILMAZ (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ) 1312 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 daha bir titizlikle yapmak zorundayız. Nasıl ki bizden önceki nesiller bu emanete sahip çıkıp gereğini yerine getirerek, hayatlarında tatbik ederek kendinden sonraki nesillere aktardı iseler ve emanete sahip çıktılar ise aynı şekilde bizde bu emanete sahip çıkıp bizden sonraki nesillere bu emaneti tatbiki kültürle birlikte aktarmak zorundayız. Kur’an’a imanın gereği o’nun ile amel etmektir. Bu amel cuma namazına gitmekten ibaret değil, sadece Ramazan’da oruç tutmaktan ibaret değil. Çünkü Kur’an’ın ölçüleri Zilzal suresi 7 ve 8. ayetlerinde beyan buyrulduğu üzere “Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür.” zerre üzerindendir. İyi bir mümin Kur’an’la amel eden mümin, hesap ederken bu derece hassasiyet göstererek hesap kitap yapar. Bu hassasiyete sahip bir mümin Kur’an’la amel ediyor demektir. Kur’an dağlar gibi suç işleyenlerden dağlar gibi iyilik yapandan bahsetmiyor. Zerre miktarı iyilikten, zerre miktarı kötülükten bahsediyor. Bizden istenen Kur’an’ın muhafızları olarak bir; ona tam iman etmek. İki, onun her ayetiyle; bu indiği dönem için geçerlidir, yirminci asırda bununla amel mi olur demeden hassas ve titiz bir mantıkla amel etmek. Üç, ecdadımızdan bize miras olarak intikal eden Kur’an’ın ameli boyutunu bizden sonraki nesillere aktarmak. Bu aktarma Kur’an’ın lafzının aktarılması, zihinlerimizde veya sinelerimizde muhafazasından çok daha önemli bir görevdir. Kur’an’ı Rabbimiz ‘in emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma, amel etme görevi her müminin üzerine farzı ayndır. Kur’an’ın tamamının ezberlenmesi elbette ki gereklidir. Ancak fıkhi açıdan bakıldığında bu farz-ı kifayedir. Çocuklarımızın hafız olması ayrı bir şey. Çocuklarımızın Kur’an nöbetini devralmaları Kur’an’ın bizden sonraki muhafızları olmaları ayrı bir şeydir. Yaşadığımız çağda neslimizi, Kur’an’la buluşturmada eskisine kıyasla çok daha zorlanıyoruz. Bunun iki nedeni var. Biri; çocuklarımız anormal bir şekilde hür yetişiyorlar. Kendi temel ihtiyacına bile üşenen bir nesil yetişiyor. İki; Rızkımızı Allah’ın verdiğine iman ediyoruz. Fakat tam olarak tevekkül edemediğimizden, rızık endişesinden dolayı, gelecek endişesinden dolayı çocuklarımızın istikbalini hafızlık veya dini ilimlerde değil fenni ilimlerde görüyoruz. Her evden amel defterimizi açık bırakacak benimde Allah’a adadığım evladım bu diyebileceğimiz Kur’an sevdalısı, emanet bilincine sahip nesiller yetiştirmek zorundayız. Bunu da ancak çocuklarımıza sevdirerek yapabiliriz. Gazi şehrimizin manevi mimarlarından rahmetli Adil hocamızın hayatı boyunca verdiği mücadele, ömrünü uğrunda feda ettiği davası Allah’ını bilen, peygamberini tanıyan, kendisine Hz. Peygamberi ve onun rahle-i tedrisinden geçmiş sahabelerini örnek alan, alnı secdeli, dili Kur’an’lı bir gençlik yetiştirmekti. Tüm çaba ve gayreti dini İslam’a hizmeti en yüce paye bilen, vatanına milletine sahip çıkan, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmış bir gençlikti. Bu gayeyle güneydoğunun en çok hafız yetiştiren kurumu olan Hoşgör Fatih Kur’an Kursunun açılması için öncülük etti. Yine bu gayeyle Ezher üniversitesine ilim tahsili için öğrenci gönderdi ve gitmek isteyenlere öncülük etti. Allah cümlemizi, sahabe şuuruyla Kur’an emanetine sahip çıkan, yaşayan, yaşatan ve kendinden sonraki nesillere aktaran Kur’an muhafızlarından eylesin. Bu ulvî vazife de bizleri muvaffak eylesin. Amin
 • 8. 1514 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 BİYOGRAFİ AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR 1920 yılında Gaziantep’te doğdu. Pek küçük yaşta annesini kaybetti. Merhametsiz ve cimri bir baba ile üvey ana elinde çok sıkıntılı bir çocukluk devri geçirdi. Altı yaşında dokumacılık, sığırtmaçtık, bağ bekçiliği, çerçilik, kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangozluk, deniz hamallığı ve ırgatlık gibi işlerle uğraştı. On yedi yaşından sonra gönlünü dolduran Kur’an aşkı ile her şeyi bırakıp Arapça öğrenmeye ve öğretmeye yöneldi. İslâmî ilimleri tahsil edebilmek için elinden gelen gayreti sarf edip, adını duyduğu bütün hoca efendilerden istifadeye girişti. Bir taraftan okuyor, diğer taraftan da devrin şartları gereği kolluk kuvvetlerince takip edildiğinden gizli gizli okutuyordu. Türkiye’ de daha fazla din eğitimi alma imkânı bulamadığından kaçak olarak Halep’e ve Şam’a giderek iki sene okudu. Orada da hayatını dokumacılık yaparak kazandı. 1945’te Türkiye’ye dönüp askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü yirmi sekiz yaşında iken imtihana girerek Şeyh (Şıh) Camii’ne imam tayin olundu. Artık Gaziantep ve çevresinde Muhtar Hoca olarak tanınıyordu. Ancak kendisini yetersiz bulduğundan dini ilimlerde daha da ilerlemek için, zorlukla pasaport alarak Mısır’a okumaya gitti. Kahire’de el-Ez her Üniversitesi’ne kaydolmak üzere girdiği yeterlilik imtihanında başarılı bulunarak yüksek tahsile başlama hakkını elde etmiş olmasına rağmen, düzenli tahsil görmemenin eksikliğini telâfi etmek maksadıyla Lise kısmına kaydoldu. Ardından Usulü’d-Din Fakültesi’ni bitirdi (1960). Ezber’de Yüksek Lisansını tamamladı. Mısır’ın meşhur alimleri yanında o yıllarda Kahire’de yaşayan Şeyhü’l-Islâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden de istifade etti. Tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher ’de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tayin olunması tekliflerini kabul etmeyerek ana vatanına ve milletine hizmet etmek kararı ile 1962 yılında Türkiye’ye döndü. Ezher’ deki tahsili sırasında Yozgat’tan evlenmiş ve üç çocuğu dünyaya gelmiş bulunan hocanın elindeki Ezher diploması o yıllarda kabul edilmediği için, diğer mezunlar gibi kendisine bir vazife verilmedi. 1977 yılında Haseki Eğitim Merkezi’ne tayin olundu. Burada dokuz sene Arapça, tefsir ve hadis hocalığı yaptıktan sonra yaş haddinden emekli oldu (1985). Emekli olduktan sonra Yalova Esenköy’ deki evinde, yine talebeleriyle ve yazmakta bulunduğu eserleriyle meşgul olarak, hayattaki tek gayesi olan dinine hizmet yolunda çalışmalarını sürdürdü. Pek çok baskı yapan bir çok kitap kaleme aldı. Esenköy’ de Kanarya Camiinin yapımına öncülük etti. 5 Nisan 2013’ü 6 Nisan Cumartesi’ye bağlayan gece (24-25 Cemaziyülevvel 1434) saat 02’de Yalova Devlet Hastanesi’nde Hakk’a yürüdü. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca’nın kitabının “Gençliğim” bölümünden bir kesit. Okurların, yakın tarih hakkında ilk elden birçok farklı bilgi edinmesine, ilmin nasıl kazanıldığı konusunda ciddi manada fikir sahibi olmasına, imkânları için şükretmesine ve hatta hayatını sorgulamasına vesile olacak bu kitapta, değerini yaşanmışlığından alan hatıralar; yeri gelip göz dolduran yeri gelip kahkaha attıran ve yeri gelip dakikalarca düşünmeye sevk eden samimi bir üslupla (Samimiyet olmazsa taşıdığımız her şey yalnızca yük olmaktan ileriye gidemez.) kâğıda dökülmüş. Ortaya gerçek okurlar için muhteşem bir eser çıkmıştır. Ön planda, bir talebenin(öğrenci değil), bir hocanın (öğretmen değil) nasıl olması gerektiğini müşahede ederken, arka planda ise sağlıklı karı-koca (eş değil) ve maalesef sağlıksız ana-baba (ebeveyn değil) ilişkilerinin en açık örnekleriyle karşılaşacaksınız. Abdest: Sabahleyin uykudan uyandığımda gönlüm, kaynağını bilemediğim bir neşe ile dolmuş, sevincimden uçacak gibiydim. İnsanı kötülüklerden ve yaramaz davranışlardan uzaklaştıran, ruhları yüceltip Allah’a yaklaştıran, kalplere ferahlık verip gönülleri şâd eden namazın hülyasıyla ve sevinçle o gün saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Hapiste Daha Serbestim: Hapishaneye girdikten birkaç gün sonra önemli kitaplarımı getirterek çalışmaya başladım. Okuduklarımdan yanımdakilere anlatırken okumak isteyenleri de okutuyordum. Önceleri yalnız başıma namaz kılarken bir aya kadar kalabalık bir cemaatle namaz kılmaya başladık. Çalışmalarım düzene girip çevrem genişledikçe, dışarıyı unutuyor, oraya ısınıyordum. Isındıkça da oradakilere daha çok yararlı oluyordum. Mahkemeye gideceğim gün benimle birlikte birkaç kişi daha gidecekti. Onların ellerine kelepçe vurulurken, başgardiyan jandarmalara, beni kelepçesiz serbest götürmelerini söyledi; fakat razı olmadım. Ben de onlar gibi tutukluyken, bana ayrıcalık tanıyıp özel muamele yapmalarına gönlüm razı olmadı. “Mademki onlarla bir arada kalıyorum, mahkemeye de onlar gibi ellerim kelepçeli gidip gelmeliyim. Hem de böyle olması benim için din uğrunda ve ilim yolunda unutulmaz bir hatıra olacaktır. Dedim. Kaynak: Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım ibret Aynası, : Bilge Yayıncılık Eğitim Hizmetleri, Aralık 2002, İstanbul ESERLERİNDEN BİRİ - Hayatım İbret Aynası HATIRALARINDAN Sarsılmaz Bir Azim, Sağlam Bir İman:
 • 9. 1716 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 RÖPORTAJ MUHTAR HOCA (BÜYÜKÇINAR) Ahmet M. Ziylan Dilinden Hiç kimse el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Hadis-i Şerif Hoşgör: Ömrü neredeyse macera mesabesinde geçen Muhtar hocayı, hemşehrisi onursal başkanımız Ahmet Ziylan amcaya sorduk… Ahmet Ziylan: Muhtar hocanın 4-5 tane kitabı var. Kitaplarının hepsinde de genellikle insanların iyiliğinden ve neler yaparlarsa mutlu olacaklarından bahsetmektedir. Herkesi seven, herkesçe sevilen, görünüş olarak karşıdakine güven veren, âlim ve takva görünüşlü, dili yumuşak, hafif sesli, güzel bir insandır. Çok beraberliğimiz oldu. Ben kürsülerde vaaz ettiğini görmedim. Hoşgör : Hocamız Hasekide Arapça öğretmeni değil mi? Evet, son zamanlarda Hasekide Arapça öğretmenliği yaptı. Arap dili eğitiminde hocaların hocası, Onun gençlik zamanların da Türkiye’de okumak veya okutmak yasak olduğu için yurt dışında Mısırda, Suriye’de 15 yıl kalmış. Bundan dolayı Arapça lisanını çok iyi öğrenmiştir. Zaten kendisi çok zeki bir insandı. Hoşgör: Hocamızın çocukluğu nerede geçiyor? Ahmet Ziylan: 15-16 yaşlarına kadar Gaziantep’te yaşıyor. Sonrasında Urfa seyahatleri var. Hocamızın 10 parmağında 10 hüner vardı. Emeği de çok ucuzdu. Nerede bir düğün bir nişan olsa gider, orada yemek pişirir ustabaşılık yapardı. Maksadı insanlara yardımcı olmaktı. O yüzden herkes onu severdi. Hocamın size bir hatırasını anlatayım: 15-16 yaşlarında Gaziantep ’te baklavacılık öğrenmiş, Urfa’ya gitmiş, orada baklavacılık yapmış. Yani Antep’ten kaçıyor. Peki, neden kaçıyor? O sırada Şehreküstü’ de 16 yaşlarındayken insanlara Kur’ân-ı Kerim öğretiyormuş. Bu sırada polisler gelip tanımadan kendisine soruyorlar. Burada bir Ahmet Büyükçınar varmış tanıyor musun diye? O da ne yapacaksınız Ahmet Büyükçınar’ı diye sormuş. Polisler de burada Kuran dersi veriyormuş. Bilmiyorum şeklinde cevaplar verip bir şekilde atlatıyor polisleri. Tabi kendisi biraz korkuyor. O sıralarda ders verecek kimse kalmadığı için hocamızda Hafız Abdullah Kocaoğlan hocanın yanına gidiyor. Ders verecek öğrenci bulamadığını ve onun yanında öğrencilik yapmak istediğini söylüyor. Hafız Abdullah hocaefendi, Muhtar hocaya sen başıma belamı olacaksın diyerek çıkışıyor ve yanından kovuyor. Üç dört defa tekrar yanına gidip aynı teklifte bulunmasına rağmen her gittiğinde kovuluyor. Hafız Abdullah hoca, Büyükçınar hocanın bir casus olarak düşündüğü için yanından kovuyordu. Daha sonraları Hafız Abdullah hocanın yanına tam 3 ay gidip gelerek sonunda hocasını ikna etmeyi başarıyor. Gizli olarak biri Ahmet Muhtar Büyükçınar, ikincisi Geneyikli Muhtar Hoca, iki muhtar hoca derslere başlıyorlar. Hoşgör: Büyükçınar hoca sohbetlerinde ‘’Dünyayı bir oyun gibi görürsek sıkılmayız.’’ dermiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ahmet Ziylan: Mutluluk Yollarında adlı bir kitabı var, bu kitapta yemek pişirirken nasıl davranmalı, temizlik yaparken nasıl davranmalı, her ne iş yaparsa yapsın, severek yapmalı severek yapılırsa insan yorulmaz. Olur da bir işten sıkılarak iş yaparsan, o iş seni çok yorar. Yorulduğun bir işte başarılı olman mümkün değildir. Hocamız hayatı boyunca hep iyimser düşünmüştür. Ayrıca Hocamız sporu çok severdi özellikle yüzmeyi. Sabahları denize girer başı yumurta kadar görülünceye kadar gider, geri döner gelirdi. Hoşgör: Gençlere erken yaşta evliliği tavsiye ediyormuş. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Ahmet Ziylan: Atalarımız ne demiş erken kalkanlar ve erken evlenenler zarar etmemiştir. ‘’Erken kalkanlar yol alır, erken evlenenler çocuk alır’’. Zaten kendisi de uzun yıllar yurt dışında kaldığı için evlenememiş. Netice yakın bir arkadaşının kardeşi ile evlenmiştir. Onun için herkese erken evlenmeyi tavsiye etmiştir. Hoşgör: Siz nerede tanıştınız? Ahmet Ziylan: Yalova’dan sonra Gökçedere diye bir köy var orada tanıştık. Gökçedere’ den bir yer almış zamanında. Deniz kenarı yazlık oraya dört katlı bir bina yapmış, her katta 2 daire, kendisi yaz kış orada otururdu. Biz de bir dairesini kiraladık. 3-4 yıl hocamızın kiracısı olduk. Ahmet Özhan da bir dairesinde kiracı olarak otururdu. Sürekli hocamın yanına misafirleri ziyarete geliyordu. Daima yemekler yenir, sohbetler edilirdi bize de nasip oldu. Sonradan evini kiralamadığımız halde yılda en az 2-3 defa ziyaretine gider hatırını sorar gönlünü alır görüşürdük. Hoşgör: Hocamız sohbetinde hoca-öğrenci gibi değil de sanki aileden biri gibi anlatırmış. Ahmet Ziylan : Evet, sohbetleri çok feyizliydi. Dünyayı eliyle yitip sadece ahiretten de konuşmazdı. “Dünya ahiretin tarlası” derdi. Evet, dünya süstür, geçicidir, yorucudur ama cennetin de yolu dünyadan geçiyor. Eğer sen dünyada arkandan bir şey bıraktıysan bütün mahlûkata faydalı olduysan, kalp kırmadıysan, kul hakkına girmediysen, Mevlanın sana verdiğinden verdinse o zaman senden mutlu kimse yok. Dünyada yaşayacağımız için diğer ilimleri elinin tersiyle yitip atmayacaksın, bütün insanlara faydalı olacaksın. Hocamızın hayat hikâyesi hakikaten sıra dışı. 17 yaşında Kur’an’a âşık olmuş ve her şeyi bırakıp Arapça tahsiline yönelerek, ‘ya ilim ya ölüm’ diyerek çıkmış yola… Çok kere ret alsa da usanmadan devam etmiş arayışa. Bulmuş da... Zanaatkarlığı, ilme olan aşkı, İslâmî ilimleri okutmaktan para almaması… Tırnaklarıyla kazıyarak rızkını temin etmesiyse ‘Hiç kimse el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir’ hadisi şerifinin açık bir tezahürü.
 • 10. 1918 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 RÖPORTAJ Dedik ya cennetin yolu dünyadan geçer o yüzden dünyanı da ahiretini de mamur edeceksin. İşte Ahmet hocamızın özelliği buydu. Muhtar hocamızın çektiği çileleri hep iyiye yorumlar iyimser davranırdı. Şikâyete asla yönelmezdi. İlme çok iştiyaklıydı. Hiçbir zaman pes etmezdi. Özellikle her şeyi iyiye yorumlaması; tabi dinimiz de bunu öneriyor. ‘’Sizin şer bildiğiniz şeylerde hayır, hayır bildiğiniz şeylerde şer vardır.’’ Öfkelenme karamsarlık yok Ayet-i kerimede ne diyor: Varlıkta ve yoklukta infak ederler öfkelerini yutarlar. Bir hatıra anlatıyor: eve misafir geldi kasaba gittim. İkramlık bir şeyler yapayım dedim ama kasapta ciğerden başka bir şey yokmuş (koyunun kırmızı ciğeri lezzetli olmayan ciğer). Ciğeri almış ve yemek yaparak misafirlere ikram etmiş. Misafirler hayatımızda bu kadar güzel yemek yemedik demişler. Yani severek yapıldığı zaman severek istendiği zaman o ciğerden bile güzel bir yemek çıkartılır. İşte bu hocaefendi de yemeği gibi işinin de en iyisini yapardı. Kendi evinde patlıcan kebabı, tüm yemekleri yapardı. Her geleni yemeksiz bırakmaz, muhakkak yemeğini ikram ederdi. Odasının dört tarafı dinî kitaplarla doluydu. Sohbetleri sever. Gelen misafirleri yeni bir mevzu sorunca hemen sohbet açılır, o mevzuyla ilgili Ayet-i kerime ve hadisi şerifle, kıssalarla ikna edici cevaplar verirdi. konuşurdu. Ben bir defasında bu çek senet işlerinde fark meselesini sordum. Hocam bunun için ne dersiniz? Şöyle cevapladı; senin sorduğun sual böyle herkesin içerisinde cevaplanmaz ikili olması lazım. Çünkü herkes, içinden başka hisse çıkartır. Hoşgör : Hocamız sohbetlerini talebelerin evlerinde yapıyormuş? Caminin kürsüsünde yapmasa bile talebe evleri varmış? Halka açık olmadan kendi talebelerine yaparmış sohbetleri? Ahmet Ziylan: Diyanet İşleri ve İlahiyat camiasında güzel çalışmaları bulunmaktadır. Yazdığı eserlerle, öğrencileri yaptığı akademik çalışmalar ile bu kesim tarafından bilinir ve onlara yönelik sohbetleri olurdu. Sohbetinde sık sık Gül fidanını anlatırdı. Güzel bir gül yetiştirmek için fidan dikersin. Fidan büyüyüp gül olmasına kalmadan etrafında yabani otlar biter. O güzelliği yok etmek için elinden gelen çabayı sarfeder. Sen ilgi gösterip onu korumazsan, O otları temizlemezsen güle zarar verir. Ne zaman bir iş yaptığında onu korumak gerektiğini, o işin görünür görünmez düşmanının çok olacağını söylerdi. Bu olay liderlikte, iş hayatında, öğretmenlikte bu şekilde uygulanmalıdır. Dindar insan varlıklı olmalı, çalışkan olmalı, pısırık olmamalı ve bal arısı gibi olmalıdır. Fakat varlıklı olduğunda namazı terketmeyecek, ertelemeyecek. Varlıklı olup zekatını vermiyorsa, erteliyorsa, çevresini düşünmüyorsa bu bir hayırlı kazanç değildir. Ayrıca serveti ben kazandım diyerek Allah’ı unutuyorsa bu varlık hayırlı değildir. Hocamız varlıklı insan bu ölçülere dikkat etmelidir. diye üstüne basa basa söylerdi. Hoşgör: Hocamızın asıl branşları nelerdir? Ahmet Ziylan: Hadis, Arapça ve Tefsirdir. Mısır El Ezher Üniversitesinde uzun bir süre kaldı hatta üniversitede daha fazla kalıp faydalanmak için alttan dersler aldı. Herkes hocamızı takdirle karşılardı. Yalnız hocamız, küçüklüğünde hayatın zor şartları ile karşılaşmış, daha çok küçükken annesini kaybetmiş. Annesi vefat etikten sonra babasının yanında kalmayıp dayısının yanında yaşamaya başlamış. Dayısının yanında kaldığı sıralarda Adana’da ırgatlık yapmak için gitti. Adana’da ırgatlık yaparken öğle yemeği olarak kendisinin tabiri ile imansız (yağsız) ayran ve ekmek ile öğle yemeğini yerlermiş. Tarla sahibi onu verirmiş çalışanlarda itiraz etmeden onunla yetinirlermiş. Hocamızın anlattığı hikâyelerden bir tanesi de şöyle: Hocam Suriye’den Antep’e geliyormuş yaya olarak yollardan geçmiş. Yol uzun sürdüğü için saç, sakal bir birine karışmış. Yoluna devam ederken bir kuyunun başına gelmiş. Suyu kuyudan çekip içmek için bir şeyler ararken birden başka biride oraya gelmiş. Ve Hocam’a sormuş: Kimsin? Kimlerdensin diye? Yolculuk nereye? Hocam Suriye’den geliyorum deyince sen yol yorgunu olmalısın karnında açtır bizim eve gidelim senin karnını doyuralım demiş eve gitmişler. Evde bir odaya oturtup sen buraya otur ben yemek hazırlayayım demiş. Aradan bir saat sonra jandarma gelmiş meğer köylü yemek yerine jandarmaya haber vermiş. Jandarma gelip onu almış ve Antep’ e getirmiş Antep’ te bir süre hapis yatmış. Çünkü İlim tahsili yapmak ve Hacca gitmek için Suriye’ye gitmek yasak yollarla yapılıyor. Hoşgör : Hocamızın Kurânı Kerim ile münasebeti nasıldı? Hiç denk geldiniz mi? Ahmet Ziylan: Her zaman Kuran-ı Kerim okurdu. Son yanına gidişimde yanımızda Hüseyin Nakıpoğlu vardı. İçeri girdiğimiz zaman kuran okuyordu. Hüseyin Nakıpoğlu sordu. Hocam her hangi bir yer mi okuyorsunuz yoksa hatim mi yapıyorsunuz? Hocamız: Yok ben her zaman hatim olarak okurum. Yani demek istediğim son zamanlardı. Konuşamayacak duruma geldiği zamanlarda bile hatim yapıyordu. Yanına misafir geldiği zamanlarda da Kur’anı Kerim’i bir kenara kaldırır, misafiri ile ilgilenirdi. Zaten uzun süre Kur’ânı Kerim okuyan ve yaşlanan herkes belirli bir yaştan sonra Kur’anı Kerim’ e âşık olur. Kemalettin Altıntaş diyor ki: Ben Kur’an aşığıyım! Ekmeksiz kalabilirim ama Kur’ânı Kerim siz kalamam. Hoşgör : Ahmet Muhtar hocamız hapiste ilk sıralarda tek başına namaz kılarken sonralarda büyük bir cemaatle namaz kılmaya başlamışlar. Bu başarının altındaki sır nedir? Ahmet Ziylan: Hocamız iyimser olduğu için başına ne gelse hep iyi yönden bakarmış. Cezaevi hatıralarında ‘’demek ki benim ceza evine girmem gerekiyormuş.’’ diyerek iyimserliğini gösteriyordu. Sohbetlerinde Yûsuf Peygamber’in kıssasını anlatırdı. “ Yûsuf Peygamber’in hayatı, bütünüyle sabrın yüceliğini gösteren bir ibret dersidir. Hazret-i Yûsuf, yaşamında karşılaştığı sıkıntı engellerini sabırla aşmış neticede zindandan saraya çıkmış, başarıya ve mutluluğa ulaşmıştır. İyiliğe teşvik , dünya ve âhiret mutluluğuna ulaşmak tırmıştır. Ayrıca Yusuf Peygamberin hayatından alınacak büyük bir ders de: Kötülük yapanı af ve hoşgörü ile karşılayıp, iyilikle karşılık vermektir. “ derdi. Hatta onu mahkemeye çıkaracakları zaman eline kelepçe takmaktan haya eden jandarmalara eğer bende diğer mahkumlar gibi mahkumsam kelepçeyi takın demiş. İslam ilimlerini öğrenmek için büyük fedakarlıklar yapmış ender insanlardan biridir. Allah makamını âlâ eylesin. 1920 senesinde Gaziantep’in Şehreküstü semtinde doğan hocamız 06 Nisan 2013 senesinde oturduğu Gökçedere köyünde vefat etmiştir. Rabbim hocalarımızı ve bizleri Kur’an yolundan ayırmasın. Kur’an’a hizmet eden ve onun hizmetinden nasiplenenlerden eylesin.” Ne mutlu böylesi geçen ömürlere ve ne mutlu böylesi güzel insanların şefaatlerine erenlere. Rabbim mahrum etmesin. Ruhları için El-Fatiha.
 • 11. 2120 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 ANMA PROGRAMI ADİL HOCA’NIN HAYATI KİTAP OLACAK Gaziantep’in manevi mimarlarından Adil Özberk Hocaefendi vefatının 18. yılında düzenlenen programla anıldı. Kurtuluş Camii’nin kiliseden çevrilmesine ve Hoşgör Fatih Kuran Kursu gibi birçok kurs ve caminin yapımında önderlik eden Gaziantepli Adil Özberk Hocaefendi vefatının 18’inci yılında Adil Hoca İlmi Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen program ile anıldı. Programın sunuculuğunu Emine Konukoğlu Camii İmam-Hatibi Mehmet Fırat yaptı. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl ve İlçe Müftülüleri, Adil Hoca İlmi Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Tertip Komitesinde bulunan derneklerin yönetim kurulu ve üyeleri, Adil Özberk Hocaefendinin ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Anma programında Adil Özberk Hoca’nın hayatını anlatan belgesel yayınlandı. Programı Mehmet Ali Devrim ve Mustafa Yavuz Yılmaz tarafından okunan ilahilerle devam etti. Devrim ve Yılmaz “Okudukları Hz. Hüseyin ilahisinin yıllar önce hocalarının bir teyp kaseti ile kendilerine Ehli Beyt sevgisini vermek için dinlettiğini” ifade ettiler. EHLİ BEYT SEVGİSİNE ÖNEM VERDİ Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Hasan Kâmil Yılmaz Hoca, “1986 yılında Umre için Arabistan yolculuğunda Mekke’de 15-20 gün bulunduğumuz bir gecede misafiri olduğumuz Bekir Öztekin’in evinde Adil Hocam ile tanıştım. Kur’ân tilaveti ve hoş sohbeti ile çok bereketli bir gecede kendilerinden istifade etme imkanı bulduk. İki kişiye gıpta edilir ve haset caizdir. Birisi Allah’ın kendisine mal verdiği ve O’nun yolunda harcadığı, ikincisi ise kendisine ilim ve hikmet verildiği ve hem O’nu hayatında yaşayarak hem de insanlara taşıyarak öğreten gıpta edilir. İşte Gaziantep’te bunlardan biri ilmi ve hikmeti ile Adil Özberk Hocamız, diğeri ise malını Allah yolunda harcayan Ahmet Ziylan’dır. Örnek olan insanların iki vasfı vardır. Birisi tevazu birisi de cömertliktir. Sevenlerinin sürekli andığı insanlara bakın bu iki özelliği bulacaksınız. Çünkü tevazu ve cömertlik kendisine yakınlaşmasına imkan verir. Böylece ilmini tevazu ile sunan alimleri severler” dedi. Konuşmasından sonra Yılmaz Hoca’ya Bekir Öztekin tarafından plaket verildi. ADİL HOCA’NIN HAYATI KİTAP OLACAK Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik Adil Hoca’nın biyografisinin yer aldığı bir kitap çalışmasının dernek tarafından yapıldığını, Adil Hoca’yı tanıyanların bu çalışmaya bilgi, belge, fotoğraf v.b. ne varsa ilgililere ulaştırmasını dile getirdi. Program Ahmet Hayta tarafından Kur’an’ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsünün yaptığı dua ile sona erdi. BİRÇOK İBADETHANENİN TEMELİNİ ATTI Ulu Camii gibi birçok ibadethanenin yapımında önderlik etmiştir. Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nun da temelini attıran Adil Hoca sayesinde 1996 dan bu yana sayısı 700’ü aşkın hafız yetişmesine vesile olmuştur. Gaziantep’in manevi mimarının tek gayesi memleketindeki insanlara bir Besmele dahi öğretebilirmiyim olmuştur. ÖRNEK OLAN İNSANLARIN İKİ VASFI VARDIR Şehitkamil Kongre Merkezi (ŞKM)’de düzenlenen program, Hafız İbrahim Büyük’ün Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa İstanbul İl Müftüsü Prof. Hasan Kâmil Yılmaz Hoca konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahmet Metin Parlayan, Adil Hoca’nın hatırasını yad etmek adına bir araya gelen katılımcılara tertip komitesi adına teşekkür etti. Birçok meziyetin bir insanda toplandığından, öğrencileri ile evlatlarını ayırmadığından, ilme verdiği değerden bahsederek, anma gecesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
 • 12. 2322 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 MAKALE KUR’AN’A KOŞUN!... Kur’an’a koşmak, Allah’a koşmaktır. Çünkü Kur’an’da insanları Allah’a koşmaya ve Allah ile buluşmaya dâvet eden âyet-i kerîmede: “O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım” buyurulur. Rabbımız ile ilişkilerimizde en büyük aracımız ve uyarıcımız Hz. Peygamber (s.a.v)’dir. Allah’a davette aracılık ve elçilik eden, uyarıcılıkla yol gösteren Sevgili Peygamberimiz’in konumu, bizler için ne kadar önemli ise, ilâhî hüküm ve kurtarıcı mesajlarla yüklü kitâb-ı ilâhî olarak Kur’an da o kadar önemlidir. Çünkü Allah’ı tanıtan ve Rasûlü’nü anlatan mesajlar ile hikmetli açıklamalar hep o kitaptadır. İnsanlar Kur’an’ı anladıkları ve Rasûlü’nü dinledikleri ölçüde Allah ile buluşmaya hazır hâle gelirler. Kur’an kulluğun anahtarı, ebedî mutluluğun rehberidir. Onu okuyan Rabbı ile konuşmuş, onu anlayan O’nun kurtarıcı muştularıyla buluşmuş olur. Bu yüzden Kur’an’a koşmak, Allah’a koşmak demektir. Nitekim Allah Rasûlü Kur’an okumayı, Allah ile mülâkat olarak değerlendirmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Sizden birisi Rabbına münâcât ile O’nunla konuşmak isterse Kur’an okusun!” PROF. DR. HASAN KÂMİL YILMAZ Ferd planında kurtuluşun reçetesi Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e sarılmak olduğu gibi âile ve toplum planında da kurtuluşun formülü Kur’an’a sarılmaktan, çoluk çocuğumuza, evlâd ü ıyâlimize Kur’an’ı öğretmekten geçmektedir. Kur’an okumak bir ibâdet, Kur’an’ı anlamak ve yaşamak ilâhî emirler mihverinde istikamet demektir. Sayılı nefeslerimiz tükendiğinde, okuduğumuz mushafı ve üzerinde namaz kıldığımız seccadeyi kime mîrâs bırakacağımız çok önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. İnsanlar vârisleri olan evlâdlarına dünyalarını mâmur edecek maddî imkânlar; han, dükkan, ev, bark ve altın, gümüş gibi emtia bırakmayı düşündüğü halde her nedense mânevî mîrâs bırakmayı düşünmemektedir. Oysa ki her Müslüman sahip olduğu değerlerin vârisini yetiştirmek ve câmide kendi yerini dolduracak bir cemaat bırakmak sorumluluğundadır. Bu cümleden olmak üzere her Müslümanın evlâdına karşı ihmal edilmemesi gereken çok mühim mesûliyetleri vardır. Bu mesûliyetler evlâdın yetişmesine katkı sağlayacağı gibi vefâtından sonra sadaka-i câriye olmasını temin edecek türdendir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in şu hadîs-i şerîfi gerçek ve kalıcı mîrâsın ne olduğunuşöyletarifetmektedir:“İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey sebebiyle amel defteri kapanmaz: Sadaka-i câriye, istifâde edilen ilim ve duâ eden hayırlı evlâd.” Ebeveynler, öldükten sonra sadaka-i câriye olacak evlâd ve mânevî vâris yetiştirmek için okuma çağına geldiğinde onlara duâyı, namazı ve Kur’an okumayı öğretmelidirler. Çocukların gönüllerini Kur’an ışığıyla aydınlatmalı ve hâllerini Rasûlüllah’ın ahlâkıyla beslemelidirler. Bunun yolu Kur’an’a gönül vermekten, Rasûlüllah’ın Kur’an’ı hayâta tatbikini öğrenmekten geçer. Doğumla birlikte çocuğun kulağına okunan ezan, bebekliğinde “Hû, Hû”lar şeklinde söylenen ninni, konuşmaya başladığında öğretilen besmele ve duâ lâfızları onun erken yaşlarda mâneviyat iklimine girmesini sağlayan güzel geleneklerimizdendir. Bu güzellikler, okuma çağından itibaren çocuğun Kur’an harfleriyle tanıştırılmasıyla devam ettirilmelidir. Osmanlı geleneğinde çocuk dört yaş, dört ay ve dört günlük olduğunda “bed’-i besmele” merâsimi ile elif-bâ ile tanıştırılırdı. Küçük yaşlardan îtibâren âile ortamında ezan, Kur’an, duâ ve niyâz ile büyüyen bir çocuk mânevî bakımdan kendine yeterli ve özgüveni yüksek olarak yetişir. Nitekim Peygamberimiz’in tavsiyesi de bu istikamettedir: “Kim Kur’an’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’an onun etine ve kanına işler; yâni o Kur’an’ın feyziyle nûrlanır.” Sâlih bir evlâdın, anne babasının ardından hayır duâ ederek Kur’an okuması ebeveynler için en büyük mükâfattır. “Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Hadis-i Şerif “İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey sebebiyle amel defteri kapanmaz: Sadaka-i câriye, istifâde edilen ilim ve duâ eden hayırlı evlâd.” Hadis-i Şerif
 • 13. 2524 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 Anne babalar, yavrularını Kur’an iklimiyle buluşturmalı, Kur’an kültürüyle gönüllerini tezyin etmeli ve kabiliyetli olanlarını hâfız yapmalıdırlar. Böyle davranan ebeveynler için Hz. Peygamberin şu hadîsi ne büyük bir müjdedir: “Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın nûru, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Kur’an ile bizzat amel edenin nûru nasıl olur, bir düşünün!” Dünyada insan için en büyük mutluluklardan birisi evlâdlarının başarılarıdır. Ancak unutulmamalıdır ki en büyük başarı öldükten sonra mânevî hayâtımız için sadaka-i câriye olacak, arkamızdan duâ edecek hayırlı bir nesil bırakmaktır. Ayrıca Kur’an’ın nûru olmadan evlâdlarımızın hak ile bâtılı ayırt etmesi zordur. O nurun basireti ile ancak hak ile bâtılı ayırt etme imkânı elde edilebilir. Bugün anne babalar çocuklarının yabancı dil öğrenmeleri için bin bir emek harcamakta; okullar arasında kıyas ve tercihler yaparak hiçbir masraftan kaçınmamaktadır. Şüphesiz yabancı dil öğrenmek günümüzde önemli bir husustur. Ancak sadece buna ilgi gösterip evlâdlarımızı Kur’an mesajından uzak bırakmamız vebalimizi arttırır. Zira evlâdlarımızı ilâhî kelâmdan ve onun rûhâniyetinden mahrûm bırakmak, çocukların pırıl pırıl gönüllerinin onun ışığından yoksun kalması demektir. Kur’an’ın terbiye, eğitim ve öğretiminden geçmeyen, Kur’an rûhundan uzak ve hayata onun zâviyesinden bakamayan nesiller, kendi yerini ve değerini bilemediği gibi insanların, hayvanların, bitkilerin ve bütün âleminin kıymet ve önemini idrak edemez. İnsanın âilesi, evi ve yuvası Kur’an’dan ve onun mânevî atmosferinden uzak olmamalıdır. Hz. Peygamber: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin” buyurmaktadır. Gönüller Kur’an’dan ve onun hayat veren iksirinden mahrumsa, evler kabristanlara dönmüş demektir. Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse Efendimiz’in ifâdesiyle harap bir hâne gibidir. Bu yüzden evlâdlarımızın gönüllerini ilâhî kelâmdan mahrum bırakmamak ve Kur’an’ı gönül gündemine almak gerekmektedir. Yürekleri Kur’an aşk ve sevdâsı ile dolu gönüller kabristan değil, ilâhî mesajın ışığı ile dolu aydınlık bir saray demektir. Kur’an eğitim ve öğretimi Kur’an’ın yüce iklimi ile tefekkür âlemine girmekle başlamalıdır. ÇocuklarımızınKur’an’ıanlayıpdüşünebilmesini sağlamak için öncelikle onlara nasıl bir kitapla muhatab olduklarını iyice anlatmak gerekir. PROF. DR. HASAN KÂMİL YILMAZMAKALE Tefekkür ve düşünce derinliğinden uzak ve bilinçsiz okumalar Hz. Peygamber’in ifâdesiyle boğazdan aşağıya geçmeyecek; yâni kulun gönül âlemine fayda sağlamayacaktır. Kur’an eğitimi almak için yaz kurslarına giden çocuklar ve gençler, vahyin eğitici, erdirici ve oldurucu vasfıyla buluşmuş olurlar. Kur’an eğitim ve öğretimi sürecinde hocalarımız, gençlere Kur’an’ın Rabbımızın bizlere yolladığı bir mektup olduğu anlayışını mutlaka vermelidir. Bu algı gençlerin onu anlama duygusunu harekete geçirir. Öyle ya, bir dostumuz bile bir mektup gönderse “içinde ne var, talebi nedir?” diye merak eder, anlamaya çalışırız. Çünkü anlamadan talebini yerine getirmemiz mümkün değildir. Sekülerleşen günümüz dünyasında Kur’an’ı okuyup anlamanın ve hayâtı Kur’an’la yaşamanın ayrı bir değeri vardır. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren Kur’an ile buluşturmalıyız. Zira Kur’an, doğumdan ölüme bütün hayâtı kuşatan Rabbânî bir hitâb ve ilâhî bir kitaptır. Kur’an son demimize kadar her nefesimizin düzenleyicisidir. “Allah’a koşun!” ilâhî emrine sarılmak, Kur’an’ı okuyup anlamaya koşmakla başlar. Öyleyse Allah’a ulaşmak için haydi Kur’an’a koşun! Çünkü Kur’an’a koşmak Allah’a koşmaktır. Kaynak: Diyanet Dergisi, Haziran 2012, Sayı: 258 Kur’an eğitim ve öğretimi sürecinde hocalarımız, gençlere Kur’an’ın Rabbimizin bizlere yolladığı bir mektup olduğu anlayışını mutlaka vermelidir. Bu algı gençlerin onu anlama duygusunu harekete geçirir. Öyle ya, bir dostumuz bile bir mektup gönderse “içinde ne var, talebi nedir?” diye merak eder, anlamaya çalışırız.
 • 14. 2726 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 İZ BIRAKANLAR GAZİANTEP’İN MANEVİ MİHMANDARI Gaziantep tarihi süreç içinde çok çalkantılı dönemleri olmuş ama kültür ve medeniyet alanında önemli merkez olma özelliğini hep korumuştur. Bir şehri, şehir yapan idealleri uğruna yaşayan ve üzerinde medeniyet kuran insanlardır. Gaziantep bu anlamda geçmişte büyük âlimlerin yetiştiği müstesna şehirlerden biri olmuştur. İşte böylesi müstesna âlimlerimizden biri olan Bülbülzade Abdullah Efendi olup 1856 yılında Gaziantep’in Çukur mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Mustafa Efendi’den tedris ve tahsil görmüş âlim bir zat olup, annesi ise babasının Mekke’de evlendiği Alime Hatun’dur. Abdullah Edip Efendi ilk tahsilini aynı zamanda bir müderris olan babasından yapmıştır. Daha sonra babası tarafından mahallelerindeki medreseye gönderilmiştir. Abdullah Edip Efendi buradan aldığı eğitimle yetinmeyerek o dönemde meşhur bir eğitim merkezi olan Maraş’taki Beyazıt medresesine geçmiş ve burada iki yıl ders okumuştur. Oradan hemen Kilis’e geçerek ünlü mantık ve felsefe hocalarından Hocazade Abdullah’tan iki yıl mantık ve felsefe dersleri almıştır. Abdullah Edip Efendi’nin öğrenim tutkusu dinmek bilmemektedir. Artık bulunduğu yerler kendisine yetmemektedir. Bunun üzerine Kayseri’ye geçmiş ve Eski Saray medresesinde Müftü Ahmet Mesut Efendi’nin derslerine 4 yıl devam etmiş ve 1882 yılında 27 yaşında buradan icazet almıştır. Abdullah Edip Efendi Anadolu’dan sonra imparatorluğun merkezi olan İstanbul’un yolunu tutmuş ve ilimle olan yolculuğuna burada devam etmiştir. İstanbul’da Ayni Vahid ve Hafız Şakir adlarındaki zamanın büyük âlimlerinin derslerine katılmıştır. 1885 yılında zamanın üniversitesi olan Dar’ul Funun’a alınacak 15 öğretim üyesi için açılan sınava girmiş ve katılan 300 kişi içinde 2. olarak imtihanı kazanmıştır. Bu başarısından dolayı İstanbul Fatih Medresesi’nde (Molla Camii) ders vermek üzere müderris olarak atanmıştır. Abdullah Edip Efendi Antep’e geldikten sonra Antep’te bulunan Zülkadiriyye ve Mihaliye Medresleri’ne müderris olarak atanmıştır. Burada bir yandan müderrislik yaparken bir yandan da vakıflar idaresi ve Maarif (Eğitim ve Kültür Bakanlığı) Komisyonları’nda çalışmıştır. 1899 yılında Zülkadiriyye Medresesi’nin boş arsasına üç dükkân ve dükkânların üstüne de kütüphane ile hafz-ı kutub (kütüphane görevlisi odası) ve okuma salonu yaptırıp vakfetmiş, ayrıca 600 cilt kitap bağışlamıştır. Abdullah Edip Efendi dini ilimlerin pek çok dalında çok değerli eserler vermiş bir âlimdir. Abdullah Edip Efendi’nin bir diğer özelliği bilgi ve kalemini hak ve adalet için, halkın yararına kullanması ve gösterdiği medeni cesarettir. Koşuk (manzum) dilekçeleri ile halkın şikâyetlerini ve yakınmalarını üst makamlara iletmekten çekinmemiştir. İstiklal Savaşı’nda ise köy köy dolaşmış, vaazlar vererek, şiirleri ile halkı bu ulusal davaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda İstiklal Savaşı sırasında Antep Fransızlar tarafından işgal edildiğinde bu işgale karşı halkı korumak için kurulan Cemiyet-i İslamiye derneğini başkan olarak Abdullah Edip Efendi’nin seçilmesi oldukça anlamlıdır. Amerikan Koleji Fransızca öğretmenlerinden gizlice Fransızca ders alması Arapça ve Farsçayı ise yazacak ve konuşacak kadar iyi bilmesi nasıl bir birikime ve zihniyete sahip olduğunun göstergesidir. Bunun yanında senelerce müderrislik yapmasına ve yüzlerce talebe yetiştirmesine rağmen bunun yanında hiçbir karşılığı kabul etmemesi de ilmin ve eğitimin gönüllülük esasına dayanması ve dahası sivil bir ruh ve yapı taşıması gerektiğine inanmasından kaynaklanmıştır. Abdullah Edip Efendi 23 Ocak 1927 tarihinde kızının evine giderken Şehreküstü Mahallesi Müftüler Sokağı’nda kiralık bir katil tarafından nedeni bugün için de hala meçhul olan bir sebep ile şehid edilmiştir. Abdullah Edip Efendi geride mantıktan fıkha gramerden kelama sayısız eser bırakmıştır. Şerefli bir hayat ve hayırlı bir ömre bir insan hafsalasının alamayacağı kadar çok şey sığdırmıştır. İlk başta Saçaklı mezarlığını defnolunmuş. Daha sonra şimdiki mezarlığa getirilmiş şahitleri yeni mezara korken aradan yıllar geçmesine rağmen vurulduğu yerden kan geldiğini ve kefeninin hala çürümediğini görülmüştür. Müderris Bülbülzade Hacı Abdullah Edip Bayram Halk coşkulu konuştuğu ve sesi de güzel olduğu için BÜLBÜL hoca demiştir. Allahım! senden Mal mülk istedim verdin, Allahım! senden İlim istedim verdin. Allahım son nefeste bir de Şehitlik ver diye dua etmiştir. Bişirici Mescidinin önünde namazdan çıktıktan sonra şehit olmuştur.
 • 15. 2928 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 HAFIZ SAHABELER HAFIZ MUSTAFA YAŞAR İNCEARIK Kuran okuyanların efendisi Ensar’ın efendisi Übey Bin Ka’b (R.A.) Sahabe-i kiramın büyüklerinden biri olup Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtiplerindendir. Übey (r.a)’in babasının adı Ka’b, annesinin ismi Suheyle’dir. Medineli olup Hazrec kabilesinin Neccâr oğulları kolundandır. Übey b. Ka’b’ın Müslümanlığı kabul etmesi Rasulüllah(s.a.s)’in Medine’ye hicret etmesinden önce, Akabe biatlerinde olmuştur. Übey b. Ka’b İkinci Akabe biatinde Rasûlüllah (s.a.s)’e biat eden yetmiş kişi içerisinde idi. Übey, Rasûl-i Ekrem ile Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün muharebelere katıldı. Uhud muharebesinde kendisine bir ok İsabet etmiş, Rasûlüllah (s.a.s) ona bir tabip göndermiş, tabip okun girdiği yerdeki damarı keserek üzerini dağlamıştı. Übey b. Ka’b cahiliyye döneminde de okuma yazma bilen az sayıdaki kimselerden biri idi. Rasulüllah(s.a.s) Medine’ye hicret edince, orada, ensar içerisinde yazılarını İlk yazan Übey b. Ka’b olmuştur. Yazılarının sonuna “filan oğlu filan yazdı” diyenlerin de ilki idi. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ilahi vahyi Cebrail (a.s)’dan aldığı zaman, Übey b. Ka’b onu daha yazının ıslaklığı üzerinde iken ezberlYüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in en güzel şekilde okunmasında büyük hizmet­ leri bulunan mümtaz bir sahabi de Ubey bin Ka’b’ (r.a.)’dır. Peygamberimizin ifadesiyle, “en güzel Kur’ân okuyan”[1]o idi. “Kur’ân Okuyanların Efendisi” ve “Ensar’ın Efendisi” lakapları da ona aitti. İkinci Akabe Biatı’ndan önce Müslüman olmuş, orada Re­sû­lul­lah’a olan bağ­lılığını teyit etmişti. Hicret’ten sonra Re­sû­lul­lah kendisini Aşere-i Mübeşşere’den olan Sâid bin Zeyd ile kardeş yaptı. Hz. Ubey, Re­sû­ lul­lah ile birlikte olduğu müddetçe bütün gazalara iştirak etti. Zekât emri geldikten sonra Re­sû­lul­lah kendisini Benî Huzeym, Benî Kudame, Benî Sa’d ve Benî Uzre kabilelerinde zekât toplamakla vazifelendirdi. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Peygamberimizin mübarek iltifatına mazhar olan Hz.Ubey, Kur’ân-ı Kerim’e olduğu gibi, Tevrat’a, İncil’e ve diğer semavi kitaplara da vâkıftı. Bir gün Re­sû­lul­lah kendisine “Kur’ân’da en muazzam âyet hangisidir?” diye sormuştu. O, “Allah ve Resûl’ü daha iyi bilir.” diye cevap vermişse de, Re­sû­lul­lah ısrarla tekrar tekrar sormuştu. Nihayet, “Âyete’l-Kürsî’dir.” diye cevap ver­di. Re­sû­lul­lah bu cevaptan son derece memnun olarak şöyle karşılık verdi: “Ne mutlu sana ey Ubey! Bu ne bilgi! Allah’a yemin ederim ki, bu âyetin, Cenâb-ı Hakk’ı zikreden, takdis eden dili ve dudakları vardır.” Bir gün Re­sû­lul­lah kendisine gelerek, “Ey Ubey! Allah bana, sana Kur’ân okumamı emretti.” buyurdu. Ubey, “Allah benim adımı zikretti mi?” diye sordu. Re­sû­lul­lah, “Evet. Mele-i Âla’daki isminle ve nesebinle zikretti.” diye cevap verdi. Ubey de “Öyle ise okuyunuz ey Allah’ın Resûl’ü.” dedi. Sonra bu İlahî lütuf ve teveccüh karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Daha sonra bu hadiseyi naklettiği sırada oğlu kendisine “Çok mu duygulan­mış ve sevinmiştin, babacığım?” diye sorduğunda ona bir âyetle cevap vermiş­ti: “Onlara söyle ki, ancak Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansın­lar. Bu, onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”[2] Übey b. Ka’b aynı zamanda Rasûlüllah (s.a.v) zamanında fetva veren az sayıda sahabeden biridir. Übey b. Ka’b da Hz. Ebu Bekir’in danışma meclisi üyelerinden idi. Bu dönemde onun Kur’an’ın cem’i için kurulan komisyonda görev aldığını da görüyoruz. Übey b. Ka’b, İkinci halife Hz. Ömer’in de teveccühünü kazanmıştır. Hz. Ömer, Übey b. Ka’b’a çok hürmet eder, ondan yararlanır ve ona Seyyidü’l-Müslimin (Müslümanların ulusu) derdi Hz. Ömer zamanında teravihi cemaatle İlk kıldıran da Übey b. Ka’b olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında, onun vefatından sonra İlk halife Hz. Ebû Bekr, daha sonra kısmen de Hz. Ömer zamanında teravih namazı cemaatle değil, münferit olarak kılınmıştır. Bir defa Hz. Ömer mescide gidince halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını gördü. Kimi tek başına kılıyor, kimi küçük bir cemaat oluşturmuş kılıyorlardı. Hz. Ömer bütün halkı bir tek İmamın arkasında toplamayı düşündü ve ertesi gün Übey b. Ka’b’i teravih İmamı tayin edip cemaati onun arkasına topladı. Böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Übey b. Ka’b, Hz. Ebû Bekir döneminde olduğu gibi Hz. Ömer döneminde de danışma meclisi üyesi idi. “Âdemoğlunun bir vadi dolusu mali olsa, bir İkincisini İster. İki vadi dolusu mali olsa, bir üçüncüsünü de İster. Âdemoğlunun içerisini topraktan baksa bir şey doldurmaz. Allah Teâlâ ise tövbe edenin tövbesini kabul eder”hadisi şerifini ve daha birçoklarını bize nakleden Übey b. Ka’b(ra. Bütün hayatını Kur’ân hizmetinde geçiren Ubey’in (r.a.) çok veciz sözleri var­dır. Bunlardan bazıları şöyledir: “Mümin dört vasfından belli olur: Bela ve musibete maruz kaldığında sabre­der. Ni­met ve ikrama mazhar olduğunda şükreder. Konuştuğu zaman doğru ko­nuşur. Hükmet­ti­ği zaman adalete riayet eder.” “Mümin beş nur içinde dönüp dolaşır. Cenâb-ı Hakk’ın ‘Nur üzerine nur’ bu­yur­ma­sı buna işarettir. Onun sözü nur, ilmi nur, girdiği yer nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer nurdur.”[3] Hz. Ubey bin Ka’b, Hicrî 35 yılında Medine’de vefat etti. Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı Onlar Allah’tan razı oldular. Rabbim onlardan razı olsun. Bizleride şefaatlerine nail eylesin. [1]Tirmizî, Menâkıb: 90. [2]Yunus Sûresi, 58. [3]Müslim, Fedâil: 121; Üsdü’l-Gàbe, 1: 49-50; 1: 251-255.
 • 16. 3130 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KUTLU DOĞUM 2017 “HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU” ETKİNLİK KUTLU DOĞUM PROGRAMI Hoşgör Fatih Kuran Kursu öğreticileri ve öğrencileri tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Programı 18 Nisan 2017 Salı günü Şehitkamil Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Yaman ve Hamza Bayram, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şehitkamil Belediye BaşkanYardımcısıM.HayriÖzkeçeci, Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Onursal Başkanı Ahmet Ziylan ve Yönetim Kurulu üyeleri, protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Kuran Kursu öğrencisi Bayram Ali Mutlu’nun okuduğu Kur’ân tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, öncelikle programı küçük yaşlarına rağmen çok güzel sunan iki öğrenciyi kutladı. İmamoğlu, “Bizler alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. İnanmayanlar bile O peygambere 40 yaşına kadar Muhammed-ul Emin dediler. Ona her türlü iftirada bulundular ancak her şeyi ona güveniyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Kutlu Doğum Haftasının temasını Hz.Peygamber ve Güven Toplumu olarak belirledi. İslamın iki ana hedefi vardır. Biri yeryüzünden putperestliği kaldırmak bir diğeri de yeryüzüne güveni hakim kılıp huzurlu bir toplum meydana getirmektir. Efendimiz hayatı boyunca bu güveni verdiğinden, 23 yıl süresinde vahşette, eşkıyalıkta zirve yapmış insanlardan dünyanın en kibar en güvenilir insanları oldular. Rabbimizin isimlerinden biri El-Mümin’dir. Yani güven veren demektir. İnanan bir Müslüman yaratana güvenmeli ve kendisi de güvenilir olmalıdır. Eğer güzel ahlaklı, merhametli olursa güven toplumu olur. Müslüman egoist veya bencil olmamalı, birbirleriyle kardeş olmalıdır. Güven toplumunu oluşturmak istiyorsak İslâm’ı her halimizle güzel temsil etmeliyiz.“ dedi. Daha sonra konuşmacılığını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in yaptığı “Hz.Peygamber ve Güven Toplumu “ konulu sinevizyonu ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşan Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan, programı hazırlayanlara teşekkür etti. Ziylan konuşmasında, “ Vakfımızın adıilemüstesnabirbirimizihoş görmeliyiz. Peygamberimiz bütün halleriyle bize örnek oluyor, bizi eğitiyor. O nasıl yaşadıysa bizde öyle yapmalıyız. Kendi neslimize de öyle öğretmeliyiz. “ dedi. Abdulhamit Han ve Mustafa Yaşar İncearık hocaların hazırladığı Hoşgör Tasavvuf Korosu muhteşem bir konser verdi. Okunan ilahiler, kasideler, metiyeler ve ezanlar katılımcılara güzel bir gece yaşattı. Şahinbey İlçe Müftülüğü tarafından katılanlara gül takdim edildi. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Ökkeş Eruslu “Hayatı hep acıyla dolu olan, dünyanın fani olduğunu gösteren, hep şükreden, hep dua eden bir peygamberimiz var. Müslüman bir anne ve babadan, müslüman bir ülkede doğduğumuz için şükürler olsun. Rabbim bizleri O yüce peygambere ümmet olmayı nasip etsin.” dedi. Program okunan Asr Suresi ve Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik hocanın duası ile sona erdi.
 • 17. BÖLGEMİZDE HAFIZLIK DEYİNCE HOŞGÖR EĞİTİM KURUMLARI Hoşgör Kuran Kurslarına bağlı kurslarımızda okuyan 47 öğrencimiz 2016 yılı Ağustos ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavına girdi. Gaziantep’te faaliyet gösteren erkek ve kız kuran kurslarından sınava katılan 70 öğrenciden 68’ i kazanarak %97 başarı sağlanmıştır. Mehmet Ali Çelik bölge birincisi, İbrahim Halil Dersinlioğlu bölge ikincisi olarak ilimizi en güzel şekilde temsil etmiştir. 3332 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Kur’an’ın Genç Muhafızları”(hafızlık)) yarışması il elemeleri sonuçlandı. Gaziantep Hoşgör Fatih Kur’an Kursu Öğrencilerimizden Mustafa GEZER Kur’an’ın Genç Muhafızları Yarışması Gaziantep birincisi oldu.
 • 18. 3534 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 “İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap olmuş bir eve benzer” Sünen-i Tirmizi; 5/177 HABER ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE İKİNCİSİ 2016 yılında düzenlenen ‘’Kur’an- ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’’ da Türkiye 2.’si olan öğrencimiz Seydi Vakkas Bilsin Hoşgör ailesini ve arkadaşlarını gururlandırmıştır. Hoşgör Eğitim Kurumlarının genç nesilleri birer canlı Kur’an olarak yetiştirmesi, İslam’a ve tüm insanlığa büyük bir hizmettir. Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Öğrencimize teşekkür eder, hayat boyu başarılarının devamını dileriz. VALİMİZ ve PROTOKOL ZİYARETİ Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, belediye başkanları, müftülerimiz ve vakıf yöneticileri kursumuzu ziyaret ettiler. Ramazan ayının bu mübarek günlerinde kursumuza gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türkiye ikincisi olan öğrencimizi ödüllendirdi ve hocalarımızı tebrik etti. ABDULHAMİT GÜL ZİYARETİ Gaziantep milletvekilimiz Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet Türkiye ikincisi olan öğrencimizi ödüllendirdi ve hocalarımızı tebrik etti. Heyetteki protokol üyeleri kurs öğrencileri ile birebir ilgilenerek, beraber fotoğraf çektirdi. Gerçekleşen ziyaret öğrenciler üzerinde olumlu düşünceler bıraktı. Gurur verici duygulu anlar yaşandı FATMA ŞAHİN ZİYARETİ Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Milletvekilimiz Canan Candemir Çelik kursumuzu ziyaret edip Türkiye 2.si olan öğrencimizi ve hocalarımızı tebrik etmek için kursumuzu ziyaret ettiler. Ziyarette kursumuz çalışmaları hakkında kurs yöneticimiz Yusuf Kiraz hocamızdan bilgi aldı. Çalışmalardan dolayı hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür etti. BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLDİ Bu başarıda büyük emeği olan hocası Hafız Adil Deliçay müftülüğümüz tarafından Din Görevlisi olarak ve öğrencimiz Seydi Vakkas Bilsin Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı ve hayırseverler tarafından ödüllendirildi. Başarılı olan öğrencimiz ve hocası Umreye gönderildi. Öğrencimiz hocası ile Umre yapma sevincini yaşadı.
 • 19. 3736 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ GAZETECİ-YAZAR AHMET TAŞGETİREN GAZİANTEPLİLERLE BULUŞTU Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, ramazanın birleşmek, biraraya gelmek, sabretmek ve sonunda kurtuluşa ulaşmak anlamına geldiğini söyledi. Ramazan ayının çok önemli olduğunu belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak ramazanayınındoludolugeçmesinoktasında önemli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Taşgetiren de etkinlikte razaman ayı ve aile ilişkilerinden bahsetti. Ramazan ayının önemini anlatan Taşgetiren, “Ramazanla biz Rabbimizin bizden istediği birşeyi yapmış oluyoruz. Normal hayatımızda yeme, içme ve ailevi hayat var. Ama Rabbimiz diyor ki bize “Ramazan ayı geldiğinde yemeyi içmeyi bırakın. Ne yapın, oruç tutun, tan yeri ağarırken yemeği, içmeyi kesin ve gün batıncaya kadar bu hareketinizi, bu tavrınızı sürdürün” dedi. Öte yandan Taşgetiren etkinlikte, okurseverlerinin kitaplarını imzaladı. Şahin ve Taşgetiren, ezanın okunmasıyla beraber vatandaşlarla iftarını açtı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gönüllü Kuruluşlarla Yazar Buluşmaları” etkinliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, Gazianteplilerle buluştu.
 • 20. 3938 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 “İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap olmuş bir eve benzer” Sünen-i Tirmizi; 5/177 Şahinbey İlçe müftüsü Musa İmamoğlu, Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığımızı temsilen Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Erdal Atalay ve Dernek Başkanı Nihat Durur günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yaptılar. Konuşmalar da Vatanımızın birlik ve beraberliğinin önemi konusuna vurgu yapıldı. Belge alan hâfızlara güzel nasihatler de bulunuldu. 22 Mayıs 2016 Pazar günü Saat:09.30 da Şehitkamil Kongre Merkezinde Hâfızlık Merasimi icra edildi. Sunuculuğunu İstanbul Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Camii İmam- Hatibi Hâfız Mustafa Efe’nin yaptığı program Gaziantep Olay Tv’ den canlı yayınlandı. Bu yıl erkek ve kız kuran kurslarından mezun olan 56 öğrencinin 32. Dönem icazet merasimi kalabalık bir izleyici ile gerçekleşti. Program Hâfız Mustafa Efe’nin okuduğu Kur’ân tilaveti ile başladı. Hâfız Efe okuduğu güzel beyit ve mısralarla güzel bir programın akışına ve güzelliğine katkıda bulundu. Vakfımızın Onursal Başkanı Ahmet Ziylan, Yatılı 700 öğrencimiz ile Hoşgör eğitim kurumları eğitime devam etmektedir. Ayrıca dini mukaddesatı için şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Nasıl ki dedelerimiz, kardeşlerimiz şehit oldu ise bizler de şehit olmaya hazırız. Fakat vatanın bölünmesine razı değiliz dedi. Öğrencilere de hafız olmakla yetinmemelerini her gün yeni bir şey öğrenmelerini istedi. Ahmet Ziylan “ böyle bir günde duygulanmamak mümkün değil “ dedi ve sevinçten yine ağladı, ağlattı. Hâfız Abdullah Ayhan hocamızın şefliğinde Hoşgör Tasavvuf Musikisi Korosu mini bir konser verdi. Sunucu Hâfız Mustafa Efe’nin etkili sunumu ve Tekbirlerle belge alan 34 Hâfız salona geldi. Hafızlar kısa süreleri tilavet etti. Programda Hâfız Mustafa Efe, Hâfız Mehmet Bilir, Hâfız Mustafa Eker , Seydi Vakkas Bilsin Kur’an okudular. Bu sene ilk defa Hoşgör Eğitim Kurumları tanıtım filmi gösterildi. Şair Hâfız Muhammed Ali Eşmeli tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Program Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hâfız Şaban Kondi hocamızın duası ve hediye takdimleri ile son buldu. ETKİNLİK HAFIZLIK MERASiMi HAFIZLAR TAÇLANDIRILDI
 • 21. 4140 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 HOŞGÖR AKADEMİK EĞİTİM SEMİNERLERİ Hasan Kalyoncu Üniversitesi kütüphane müdürü Mustafa Cesur Bey “Google neyi bilir neyi bilmez?” adlı konferans verdi. Cesur, Paylaştığımız, aradığımız, tıkladığımız, üzerine gelip tıklamadığımız, yazdığımız, çizdiğimiz bir sürü bilgi yıllarca internet gezegeninde birikti., Haberler, twitter , facebook, blog’lar, gazetelere gönderilen cevaplar... Binlerce bilgi… “Alanında uzman bir psikolog sizin hakkınızda bir analiz yapmaya kalksa ve bu devasa bilginin bir şekilde bu doktorun beynine yerleştirilebildiği bir ortam organize edilse, sizi çok çok iyi bir şekilde tedavi ederdi. Ya da yardımcı olurdu. Ve şuan ki durum o ki, Google bu bilgiyi içerisinde saklıyor ve bizi de yönlendirme konusunda buuzmandoktordandahayeteneklidir’’dedi. Gaziantep’in yüzakı olan Hoşgör Fatih Kuran Kursu’na Diyanet İşleri Başkanlığından şehrimize gelen hocalarımız tarafından ziyaret edilmektedir. İl ve ilçe müftülerimizin katılımıyla gerçekleşen ziyaretler sayesinde öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz Akademik kazananımlar elde etmektedir. Hoşgör Akademik Eğitim Seminerleri yıl boyu sürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Davut Kaya, Fatih Okumuş , Gaziantep İl müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu kursumuzu ziyaret ettiler. Öğrencilerimizle buluştular. Kur’anı güzel okuyan, Kuran Öğreniyorum adlı televizyon programlarını yapan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Davut Kaya, Gaziantep İl Müftülüğünün daveti üzerine geldiği Gaziantep‘te Hoşgör Fatih Kuran Kursu öğreticileri ve öğrencileri ile bir araya gelerek: “Kur’an’ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesinin önemine vurgu yaparak Öğrencilerimize Peygamber varisleri olduğunu hatırlattılar. EĞİTİM Şahinbey müftülüğümüz “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle 05.10.2016 tarihinde kursumuzun camisinde Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğreticilerineveöğrencilerineyönelik“Cami ve Kitap” konulu konferans düzenledi. Sayın Musa İmamoğlu konuşmasında İslam medeniyetinin sancağını oluşturan ve 3K formülünde özetlediği unsurların ‘Kişi’, ‘Kitap’ ve ‘Kurum’ olduğunu ifade etti. Allah’ın, Peygamber’in ve insanın kitabına vurgu yapan İmamoğlu, İslam medeniyetini oluşturan ve insan yapıtı olan önemli eser ve klasiklerin, âlimler-arifler, mütefekkirler ve sanatkârlar tarafından kaleme alındığını söyledi. Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan bu eserlerin mahiyetine tam erebilmek için de orijinal dillerinde okunması gerektiğini vurguladı. Tüm öğrencilerimizin cami ve kitap haftasını kutlayan İmamoğlu, kitap okumanın ve anlamanın önemine değinerek konuşmasına son verdi. KONFERANS “Cami ve Kitap” “Google neyi bilir neyi bilmez? Gaziantep İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Kasım Erdem öğrencilerimizle “Hafızlık Ve İmam Hatip Misyonu” konulu konferans verdiler. Konferans öncesinde Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencilerinden Muhammed Sami Demir tarafından Kur’an tilaveti okundu. Erdem, Efendimizin etrafında Müslüman olan ilk sahabelere baktığımız zaman çoğunun yaşı 18-25 yaş arasındadır. Çoğunluğu gençtir. Peygamber Efendimiz (sav) İslam Devletinin temelini sahabelerle birlikte attı. Gençlik çok önemlidir. Diyerek Gençliğin İslam’ın sancağını ileri taşıma konusunda önemine vurgu yaparak sözlerine son verdi.
 • 22. 4342 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KURUM HOŞGÖR HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULU Hummalı bir çalışma var. Aslında öğrenmek tam da bu noktada başlıyor hayatın dışında değil hayatın içinde biryerlerde. Bir faaliyeti yaparken diğerine kapı açmakta , eğlenmekte, farketmekte, merak etmekte keyif almakta öğrenmekteler. Biz boyalarimizi sadece kalemler ve hamurlarla yapmiyoruz. Resimlerimizi ISPANAK SUYU ile, PIRASANIN ZARI ile HAVUCUN HALKALARI ile yapiyoruz. Cunku biz ogrenirken hayatin disina cikamktan ziyade ogrenmeyi hayatin icinde yapmaktan tarafiz :) Biz boyalarimizi sadece kalemler ve hamurlarla yapmiyoruz. Resimlerimizi ISPANAK SUYU ile, PIRASANIN ZARI ile HAVUCUN HALKALARI ile yapiyoruz. Cunku biz ogrenirken hayatin disina cikamktan ziyade ogrenmeyi hayatin icinde yapmaktan tarafız :) Merak edin çocuklar, merak ettikçe araştırın, sorun, sorgulayın, öğrenin ve öğretin. Gelecek sizin ellerinizde inşa edilecek inşallah. Bugun heyecan ve merakla yapmış olduğunuz incelemeleri gelecekte umut ediyoruz ki bir hayat kurtarmak için, yeni bir ilim keşfetmek için dahası bu vatanın ve milletin bekası için kullanacaksınız. Başarılarınızı sizi yetiştiren değerli öğretmenleriniz huzurla aileleriniz gururla izleyecekler İnşallah . TASARIM ATÖLYEMİZDEN; Çocuklarımız mutlu olduğunda mutlu oluruz biz. Kalbimiz neşeyle dolar. Bugün de öyle oldu. Atölyemizde annelerimizle yavrularımız keyifle vakit geçirdiler ve Kitap Okuma köşemizde hikayelerini dinlediler ÇANAKKALE..... Türk Milleti olmanın gururunu nesilden nesile yaşamamızı sağlayan şanlı şehitlerimiz. Minicik tertemiz gönüllerle andık sizi bugün. Geleceğin Seyyit onbaşıları , Ömer Halis Demir gibileri sizin kahramanca savaşmanızı taklit ettiler bugun. Bu vatan böyle güzel yavruların kahramanlıklarıyla korunacak ilelebet . Kitap okuma sevgisi ve tasarruflu olmak konulu TİYATROMUZ dan kareler :) Tiyatro sonunda çocuklarımıza KUMBARALARINI verdik. Nisan ayında yapacağımız KİTAP FUARI için şimdiden paralarını biriktirmeye başladılar bile, gönlünde kitap okuma sevgisi yeşeren yavrularımız :) Bu güzel oyun için ÜTOPYA EĞİTİM VE SANAT MERKEZİNE teşekkür ediyoruz ISSIZ ADA FESTİVALİ... Her zaman bir ıssız adaya gidemeyebiliriz. Ama bir ıssız adayı okulumuza getirebiliriz. Çünkü biz Hayriye Özbudak Anaokuluyuz. Çocuklarımızın ıssız adada nasıl eğlendiklerini görmek ister misiniz HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULUNDA çalışmak ÜRETMEK DEMEKTİR Öğretirken heyecanlanmak öğrencilerinize öğrettiğiniz her konuda mutluluktan yeniden YEŞERMEK DEMEKTİR. Ekip ruhunu sonuna kadar hissetmek , omuz omuza huzurla ve samimiyetle ÇALIŞMAK DEMEKTİR. Bazen çok mutlu anlar , bazen uzun uzun çocuklar üzerine KONUŞMAK DEMEKTİR. En başarılı , en iyi , en idealist, en merhametli ÖĞRETMENLER İLE YOL ALMAK DEMEKTİR Kısacası Hayriye Özbudak Anaokulu’nda olmak en büyük AYRICALIK DEMEKTİR.
 • 23. 4544 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ TENEFFÜS ÇOCUK ŞENLİĞİ Özellikle Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulu öğrencilerini ve Gaziantep’te yaşayan Suriyeli minik öğrencileri Hüseyin Goncagül Tiyatrosu ekibi, “İbiş Oyunu” ile güldürürken, Lobut, Kukla Gösterimi, İllüzyon ve Akrobatik gösterilerin yanı sıra ateş gösterisi ve skeçlerle unutulmaz bir çocuk şenliği yaşattı. Suriyeli öğrenciler radyo programına ilahilere, şiirlere ve dualara eşlik ettiler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ’ nin katkılarıyla Hoşgör Eğitim Kurumları’nın organize ettiği Teneffüs Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. 14.05.2016 Cumartesi günü Şehitkamil Kongre Merkezinde Hoşgör Eğitim Kurumları ile Gaziantep’te 105.0 FM frekansında yayın yapan Erkam Radyonun birlikte hazırladığı Teneffüs Çocuk Şenliği programı gerçekleştirildi. Hoşgör Fatih Kuran Kursu öğrencisi Seydi Vakkas Bilsin gönülleri hoş eden bir Kur’ân tilaveti okudu. GASKİ Destek Kıta Daire Başkanı Osman Yücel, Hoşgör Kuran Kursları Dernek Başkanı Nihat Durur ve birçok velinin de katıldığı program Erkam Radyo’ dan canlı olarak yayınlandı.
 • 24. HOŞGÖR FATİH KUR’AN KURSU GELENEKSEL FUTBOL TURNUVALARI Hoşgör Fatih Kuran Kursu müdürü Yusuf Kiraz, çok güzel maçlar izlediğini ifade ederek: “ Bize bu maç zevkini yaşatan, değerli öğrencilerimizin, hepsine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu hazırladığı için tabi ki başta Mehmet Karakurt’ a teşekkür ediyorum’’ dedi. Hoşgör Eitim Kurumlarının kocaman büyük bir aile olduğunu vurgulamak lazım. 23 tane takım çıktı ve eminim ki her takım birbirinden güzel futbol oynadı. Bugün bu turnuvanın kazananı kaybedeni yok aslında; Çünkü bu tür projeler kaynaşmayı, birliği, beraberliği sağlayacak projelerdir. Güzel bir organizasyondu. Ve inşallah kaynaşmayı, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da artırır. “Turnuvanın kazananı kaybedeni yok” 4746 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 “2016/2017 yılı Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası, heyecan dolu karşılaşmaların ardından şampiyonlarını belirledi.’’ Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencileri arasında tatlı rekabetlerin ve eğlenceli futbol ziyafetlerinin yaşandığı turnuvada, Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencilerininoluşturduklarıtakımlarladerslerin stresini yeşil sahada bırakırken, aralarındaki karşılaşmalarla da tatlı bir rekabete imza attılar. Hoşgör Fatih Kur’an Kursunda 3 ayrı klasmanda kıyasıya mücadele ettiği karşılamalar, hem sınıf arkadaşı hem de takım arkadaşı olan öğrencilere eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşattı. Lig usulü gerçekleşen, futbol sahalarındaki kıyasıya rekabetine sahne olan turnuvanın sonunda ise, dereceye giren takımlara kupaları sınıf öğreticileri tarafından verildi. Öğrencilerin ders streslerinihafifletmek,motivasyonlarınıartırmak ve sporun birleştirici gücü ile öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen “Geleneksel Futbol Turnuvası”, bu yıl da dostluk çerçevesinde coşku içinde sona erdi.
 • 25. 4948 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” Hadis-i Şerif KURUMLAR HOŞGÖR YATILI KIZ KURAN KURSU Kurs öğrencilerimizin birbirleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve bilgilerini sınamak adına düzenlenen yarışma: 10.01.2017 Cuma günü Hoşgör Yatılı Kız Kur’an Kursu konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm öğretici ve öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Hoşgör Yatılı Kız Kuran Kursu müdüresi Nur Nisa Alçı, bu tür sosyal faaliyetlerin devamının geleceğini söyledi. Dr.SemingülerOğurtantarafından Aile Okulu “Çocuk ve Gençlerin Mahremiyet Eğitimi” adlı Seminer gerçekleştirildi. Aile okulu ‘Huzur Ailede Başlar’ temasını evliliğe hazırlanan gençler, ebeveynler ile birlikte seminerler ile yürütürken kaynanaları da Aile Okulu’ na dahil ediyor. Hoşgör Kız Kur’an Kursunda Siyer ve Hadis Yarışması Kursumuzun Neşeleri İmam- hatip sınıfı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kursumuzda Siyer ve Hadis yarışması düzenlendi. Selam olsun tüm hafızlara ve hafız olacaklara ve en önemlisi hafız olmaya gönül vermişlere… Hafızlık Allah’ın en büyük bir nimetidir. Zira hafızlık Allah’ın kelamlarını ezbere bilmektir ve bu en büyük bir nimettir. Hafızlığa gönül verenler hiç vakit kaybetmeden hafızlığa girsinler. Hafızlığa girip, hafız olacak mükemmel insanları ezber yapmak yormasın ve onlar hafızlığını bitirmeden çıkmasınlar. Hafızlıkta belirli bir süre sonra zor gelse de devam etsinler. Onlar hep Allah’ı hatırlasınlar. Bu eğitimde hafızlığını yapan kişiler elbette yorulurlar az da olsa sıkılırlar ancak şunu iyi bilsinler; Bir gün bir tohum toprağın altında sıkılıyor toprağın altından çıksam da rahatlığa kavuşabilsem diyor ve sabrediyor. Allah-u Teala da onu sulandırıyor ve sulandıracak vesileler gönderiyor. Sonra o tohum yavaştan büyüyor ve filizleniyor ve gittikçe büyüyüp ağaç şeklini alıyor. Ve sonradan meyvelerini veriyor. Eğer başından sabretmeyip bu sıkıntıdan kurtulup çıkmayı gerçekten isteseydi onu Allah-u Teâlâ bir şekilde çıkartırdı. Çıkarttıktan sonra ise ya birisi üstüne basar yâda bir şekilde çürüyüp giderdi. Bu meselede hafızlık için alabileceğimiz örnek ise sabredersek yavaştan filizlenip ağaç olup meyvelerimizi vereceğiz yani insanlara faydalı olacağız. Hafızlıkta ağaç olmak için elbette hafızlığın sapa sağlam ve elmas gibi parlak yapılması lazımdır. En büyük ecir, sevap ve derecenin arttırılması yalnızca Allah rızası için yapılan hafızlıktır. Eğer hafızlık sırf menfaat, övünmek ve başkaları bakın bu hafız desin diye yapılırsa onların hafızlığı boşa gitmiş olur. Onların hafızlığı geçici bir hoşnutluğa ve içindeki gitmeyen vicdan rahatsızlığına bedeldir. Hafız olmak bir o kadar mükemmel hoş bir şey iken hafız olduktan sonrası hayatına çeki düzen vermemek bir o kadar nahoşdur.(Hoş olmayandır). Hafız olduktan sonra en önemlisi hafızlığı unutmamak ve Kur’an-ı Kerimi günlük en az 1 cüz bile olsa okunması (tekrarlanması) gerekmektedir. Zira Kur’an-ı Kerim okunmaya- okunmaya yaşanmaya-yaşanmaya hayattan ve hafızadan yavaştan unutulup gider. Evet, o hafızlar ve hafız olacaklar ve hafızlığa gönül verenler hepiniz Allah katında değerli ve sevilen kişilersiniz bunun değerini ve kıymetini bilin. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun inşallah.
 • 26. 5150 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KURUMLAR HOŞGÖR BÜLBÜLZADE KIZ KURAN KURSU Şahinbey İlçe Müftülüğümüzce düzenlenen Kur’an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda 1-A Sınıfı Behiye Kocabaş hocamızın öğrencisi Şule Arıkan birinci olmustur. Hocamızı ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kursumuzun hâmisi Ahmet Ziylan amcamız kursumuzu ziyaret edip öğrencilerimizle hasbihal ettiler. 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılımızın ilk veli toplantımızı icra ettik.Şahinbey İlçe Müftümüzün tecrübeleri de toplantımıza ışık tuttu. Amigurumi ç Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Din Eğitimi Daire Başkanı Belgin Aydın Konarlı, İl Müftü Yardımcımız Esma Erten ve Kursumuzun Hâmisi Ahmet Ziylan Beyefendinin eşi Asiye Ziylan Hanımefendi kursumuzu ziyaret ettiler. “Şehitler Diyarı Çanakkale Gezimiz” “İstanbul/Eyüp Sultan” “Ankara” Konya Gezisi
 • 27. 5352 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 KURUMLAR YILBOYU SOSYAL - KÜLTÜREL ETKİNLİKLER *Milli birlik ve beraberlik duygularımızı tazelemek adına düzenlenen etkinlikler * Dini gün ve gecelerde öğrencilerimizle düzenlenen mevlid-i şerif geceleri * Kursumuzca düzenlediğimiz hayvanat bahçesi & piknik gezileri PANO ÇALIŞMALARI “Yeşillendirdiğimiz yeni bahçemizde sosyal/ sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz.Bazen spor yapılıyor bazen de güzel nimetlerin olduğu kahvaltı keyfi yapılıyor.” “Kursumuz katkı sağlamak amacıyla aylık olarak düzenlenen gıda kermesimiz” “2016-2017 Yeşil Vadi ilk gezimiz” “Botanik Bahçe Gezimiz” “Yemek yapımı dersimizden kareler” “Amigurumi hobimizden öğrencilerimizin eserleri.” KURS İÇİ VE DIŞI FAALİYETLER
 • 28. 5554 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2017 MAKALE - YAZI KUR’AN’IN HİKMETLERİNDEN Rabbimin bana en güzel hediyesi; Gözlerimin nuru, Hakkın ve Batılın sınırlarını çizen Furkan, Ümmete yol gösteren hüda Geldin kulluktaki mutluluğu getirdin, Rabbimin rızasını getirdin,itaati öğrettin bana Ve umudu getirdin bütün günahlara rağmen, Yüreğime inişinle tekrar nazil oldu şanlı ayetlerin.Ramet yağmurları yağdı sanki üzerime, Ezberlediğim her yeni ayette, Efendim bir kez daha çağırdı beni, birkez daha kırıldı yüreğimde putlar Kopardım attım nefsimin yüreğime taktığı bütün zincirleri,senden aldığım güçle tövle ettim. Rabbime binlerce kez ayetlerin hürmetine ,binlerce kez ağladım, gözyaşlarımla mühürledim ayetlerini yüreğime ve her ayet biraz daha özgürleştirdi beni Nefsimin köleliğinden azad oldum,asıl özgürlüğü buldum seninle, asıl mutluluğu yaşıyorum Binlerce kanadım var şimdi herbiri bir ayetten müteşekkil dolaşıyorum rahmanın yeryüzündeki cennetinde, dolaşıyorum yaratılan her varlıkta binlerce hikmetin gizlendiği bu alemde, Ayetlerini okuyorum baktığım her yüzde baktığım her yerde ve baktığım her zerrede. Naim cennetlerinde buluşmak ümidiyle… İmran Bengi (Kur’ân Kursu Öğreticisi) Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: ‘’ Eğer biz bu Kur’an-ı dağ başına indirseydik muhakkak ki O’nu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misaller (yok mu ?) işte biz onları insanlar düşünsünler diye irad ediyoruz.’’ Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurdular; -Muhakkak ki insanlar arasında Allah için ehiller vardır. Ashabı kiram sordu, - Ey Allah’ın Resulü onlar kimlerdir? Allah Resulü buyurdu ki; -Ehli Kur’an olanlardır. (Onlar) Ehlullahdır ve onun has kullarıdır. Sahibul vefa Musa Topbaş(k.s) İbrahim Desuki hazretlerinin Kur’an okuyanlara nasihatlerini şöyle anlatıyor; - Kur’an okuyanlara O düşer ki ağzını kötü sözden ve yersiz laflardan temiz tuta ve yalnız helal yiye, israf yoluna gitmeye, sadece doyumluluğunu ala. Şayet israf yolunu tutar harama doğru kayarsa okuduğu yüce kelamın sahibine karşı edebini korumamış olur.’’ -Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdu ki; -‘’ Rabbi ile konuşmayı seven Kur’an okusun.’’ Edeplerine riayet ederek Kur’an okumak Allah’a vasıl olmanın en kısa yoludur. Kur’an-ı Kerimi edebine uyarak okumak için, güzelce abdest almak, Kıbleye karşı oturmak, Euzü besmele çekmek, tecvidine riayet ederek, manasını düşünerek ve hüzünlenerek okumak, kalbinde huşu ve azalarında sükunet ile okumak hiç olmazsa senede bir kez hatim indirmektir. Peygamber efendimiz(s.a.v) buyurdu ki; ‘’ Sözlerin efendisi Kur’andır.’’ -‘’Kalbinde Kur’an’dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harabeye dönmüş ev gibidir.’’ -‘’Kur’an-ı Kerim her ne vakit hatmolunursa, akabinde yapılan bir dua müstecabtır.’’ Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav)’in en büyük mucizesi, insanlar için Allah’ın bir lütfudur; ne niyet için okunursa makbul olur. Kur’an-ı Kerim her dert için şifadır. Eğer sıkıntıda isen mutlaka seni o sıkıntıdan kurtaracak bir ayet veya sure vardır. O öyle bir anahtardır ki, açamayacağı kapı yoktur. O’nu okumaya devam ediniz. Nitekim İbni Abbas (ra) ‘’ Kur’an ile daima ülfet halinde olan mü’minlerin O sonsuz kitapta nice tecellilere mashar olabileceğimi, bundan dolayı hayat ve Kur’anın ne derece iç içe olması gerektiğini ifade sadedinde ‘’ Devemin ipi kaybolsa onu Allah’ın kitabında bulurum’’ demiştir. Hidayete ulaştıran Nur, Kur’an ve Surelerin Esrarı, Eyvallah Dergisi Amigurumi ça Bismillahirrahmanirrahim diyerek kainatın önderi Hz.Muhammed’e (s.a.s) sevgi- lerimi dile getirerek başlamak istiyorum Günlerimiz geçmiyor sensiz Ya Rasulallah, olmuyor sensiz dünya ,olmuyor sensiz huzur , olmuyor bereket ve olmuyor sensiz merhamet. Sen doğmamıştın daha dağınık, vahşi, cehalet bataklığında kıvrana bir toplum kötülüklerin inkar ve isyancıların ruhlarına işlediği cahiliyye adet ve huylardan asla taviz vermeyen inatçı,bu uğurda birbirirnin kanını akıtmakta perva etmeyen bir millet vardı dünyada. Sonra bir güneş gibi doğdun insanlığa, yetimin babası, kainatın efendisi, insanlığın en güzel rehberi oldun. Doğuşunla aydınlandı dünya, kainat ve insanlık…. Onlar sana tabi oldular ,senin nur halkana dahil oldular ve tarihte eşi görülmemiş bir inkılabı yaşadılar. Yavrusunu diri diri toprağa gömen bir canavarken karıncayı dahi incitmekten sakınan birer merhamet timsali haline geldiler. Bizler Rasulullah’ın çocuklarıyız. Bizler yeryüzüne bıraktığı mazlum emanetleriz, insanlığa yağacak dua yağmurlarını avuçlarımız semaya açılırken kainatın zikri eşlik ederdi ruhumuzun yaralı kıyılarına… Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasulallah, sen varken ümitsizlik yok,isyan yok, hayasızlık yok, kötü olan hiçbirşey yok belki buğuluydu gözlerimiz yenilmişliğin en acısını taşıyordu yüreklerimiz,belki göçe zorlanan gurbet çöle kanayan kanadında vuruyorduk karanlığın gözlerini, söyleyemediklerimiz söyleyediklerimizden daha fazlaydı sanki, Çünkü seni anlatıyorduk biz. Belki titrekti ellerimiz,belki boğuk çıkıyordu sesimiz ama asla çaresiz değildik,Çünkü peygamberin ümmetiydik biz… Seda Kiriş (Kurs Öğrencisi) Konya Gezisi KAİNATIN EN GÜZEL GÜLÜNE KURAN’A İTHAF Kur’an; muttakilere güneş, âlemlere rahmet, ömürlere berekettir. Kalp için zikir, akıl için fikir, ruh için sükûn, cemiyet için nizam ve gönülleri mutmain eden, yaratanı ve yaratılmışı tanıtan kutsi bir kitap, yüce bir fermandır.