Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYI

Hoşgör Eğitim Kurumlarının hazırladığı “NESLİN İNŞASI İÇİN; KUR'ÂNİ HAYAT” konulu Hoşgör Bülteni 10. Sayısı yayınlanmıştır.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HOŞGÖR BÜLTENİ 10. SAYI

 1. 1. 32 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2016 TAKDİM Günümüzde İslamiyet, İslam dünyası ve Türki- ye’nin bu coğrafyadaki misyonu dediğimizde, akıl- lara ilk önce insan,insan hakları ve özellikle eğitim konuları gelmektedir. Bu coğrafya için yetişmiş insana ihtiyaç, ekmek kadar su kadar önemlidir. Böyle olunca da ‘’Yetiş- miş İnsan Açığı’’ giderilmediği sürece bu coğrafya- da kanayan yara olmaya devam edecektir. Çünkü yetişmiş insan açığı demek; maz- lumiyet, mahkumiyet ve hatta esaret anlamları taşıdığından,buralarda yaşayan toplumların ve özel- likle Türkiye’nin en kısa zamanda kendisinden beklenen insani misyonu yerine getirerek “kendi kendisi olmanın yollarını” aramalıdır. Bu anlamda ülke olarak, bizim en kıymetli varlığımız, en büyük hazinemiz potansiyel insan kaynaklarımızdır. Yetişmiş insan ile et ve kemik yığını birbirinden çok ayrı kavramlardır. Yine buna benzer örnekte, sıradan bir maden ile rafine edilmiş, işlenmiş altın da birbirlerinden çok farklı şeylerdir. Dolayısıy- la elinizdeki mevcut beşeri kaynakları potansiyel güç haline getirmek için mutlaka aynı ölçüde çok gelişmiş ve kaliteli bir eğitim sistemi zorunlu hale gelmektedir. Eğitim ise genel anlamıyla insanın dimağının ve kalbinin en güzel bir şekilde işlenmesi hadisesidir. İnsanları bu dünyada güçlü ve mutlu kılabilmek adı- na zihni kavli ve kalbi sırat-ı müstakim üzere yetiş- tirme sürecidir. İşte bizlerde tam da bu noktada Allah Teala’nın gönüllere yerleştirdiği bir merhamet – şefkat duygusuyla, kendi nesillerimizin şahsında “Neslini inşa” gayretine soyunuruz. Bu bir dert paylaşımıdır. İnsan sermayemizi, çağın Müslümandan beklediği misyonu ifa edecek kaliteye ulaştırmak gibi bir derdiniz varsa, insan açığı da yüreğinizi yakacak demektir. Ama “Ağlamak fayda verseydi babam kalkardı” der, Asım gibi bir gençlik idealini sembolleştiren Mehmet Akif. Kolları sıvamak lâzım, bütün bir ülke olarak. Eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. On yıllar sonra semeresini alırsınız. Ama bugün tohum atarsanız. To- hum atmazsanız, asırlar geçer ve meyve yiyemezsi- niz. İslam dünyası bugün, geçmişte tohum atılmamış zamanların mahrumiyetini yaşıyor. Yeni mahrumiyet çağları yaşamamak için, insana yatırım birinci önceli- ğimiz olmalı diyoruz, Bu sayımızda, “Neslin İnşası için; Kur’âni Hayat” temasını kapak gündemi yaptık. Zarif, güzel ve derin insan yetiştirmek sûretiyle huzurlu bir cemiyet ortamı husûle getirmek, dînin aslî gâyelerinden biridir. 2018-2019 yılında eğiti- min bir parçası olan fiziki mekanların oluşturulması ve Kur’ân hâfızlarına yakışır kursların vücut bulması için en bereketli bir sene yaşadık. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, Hoşgör Külliyesi Yeni Eğitim Binası ve Mahmut Ziylan İmam Hatip Ortaokulu bunlardan bazılarıdır. Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş (Bâkî) Rabbimiz, bu infak sergisinden gereği gibi fe- yizlenmeyi tüm kardeşlerimize nasîb eylesin! Hoşgör bültenin 9. Yılında 10. Sayısının hazır- lanmasında emeği geçen kardeşlerimize teşekkür eder, Allâh -celle celâlühû- katında makbûliyetini niyâz ederim.Rabbimiz, bu eserleri tamamlamayı, , Kur’ân hadimlerini yetiştirmeyi, güzel hizmetlerde kullanmayı başta Ahmet Ziylan ağabey olmak sure- tiyle tüm kardeşlerimize nasip etsin! Âmin! Abdullah BAYRAM (Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Başkanı) Kıymetli Okuyucularımız,
 2. 2. 54 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI GENEL YAYIN YÖNETMENİ Abdullah BAYRAM YAYIN KURULU Nihat DURUR Yusuf KİRAZ Mevlüt GÜL Ebubekir SEYHAN İsmail YILMAZ Ahmet MANSUR Tuba KAYA Sümeyye ALTAY GRAFİK Mehmet SÖNERCAN BASKI GNG OFSET ADRES: Boyacı Mah. Buğday Pazarı Pürsefa Hanı No: 21 Şahinbey/Gaziantep Tel: 0342 2312567 YAZIŞMA ADRESİ: Hoşgör Fatih Kur’ân Kursu Batıkent Mahallesi, 27560 Şehitkamil/Gaziantep Tel: 0342 4240251 Hoşgör Karataş Yatılı Kız Kuran Kursu Karataş 1. Bölge Şahinbey/Gaziantep Tel: 0342 3717601 Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulu Karataş Mah. 103401 Cad. No:24 Şahinbey/Gaziantep 0342 371 5741 RÖPORTAJ, MAKALE, YAZI DİZİSİ, HABERLER, ETKİNLİKLER... NESLİN İNŞASI İÇİN KUR’ÂN-İ HAYAT 06-07 SUNUŞ YAZISI M. ARCAKLIOĞLU “KUR’ÂN-İ HAYAT İÇİN NESİL İNŞASI” 10-11 EĞİTİM BİNASI AHMET ÇELİK “DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ” 08-09 MAKALE İSMAİL YILMAZ “NESLİN İNŞASI İÇİN; KUR’ÂN-İ HAYAT” 28-31 ETKİNLİK “15 TEMMUZ PROGRAMLARI” 54-55 KURUMLAR “HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI” 32-33 ETKİNLİK “BİLGİ YARIŞMALARI” 58-59 MEZUNLAR “DİB PERSONEL ATAMALARI” 22-23 EĞİTİM AKADEMİK BAŞARI “OKULLARARASI YARIŞMALAR” 36-37 KURUMLAR “BÜLBÜLZADE KIZ KURAN KURSU” 38-43 KURUMLAR “HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULU” 50-51 MERASİM “HOŞGÖR FATİH KURAN KURSU” 24-25 KURUMLAR EBUBEKİR SEYHAN “HOŞGÖR YEDİTEPE KURAN KURSU” 46-47 ETKİNLİK “18 MART ÇANAK- KALE PROGRAMI” 18-19 EĞİTİM BRAILLE ALFABESİ “GÖRME ENGELLİ HAFIZLAR SINIFI” 52-53 ETKİNLİK “ABDULLAH SERT - ADEM ERGÜL 56-57 HADİSLER KUR’ÂNI ÖĞRENİP HAFIZLIĞA TEŞVİK” 48-49 ETKİNLİK “AKADEMİK KOFERANSLAR” 16-17 ESERLER YAPIM PROTOKOLÜ “BOYACI MAHMUT ZİYLAN İHO“ 12-15 TÖREN TEMEL ATMA “HOŞGÖR KÜLLİYESİ YENİ EĞİTİM BİNASI” 44-45 ETKİNLİK “OSMAN EĞİN - HÜSEYİN ÖRESİN” 26-27 AÇILIŞ TÖRENİ “YAZ KURAN KURSLARI ” 59-61 İLK MERASİM “HOŞGÖR HAFIZLIK MERASİMİ” 34-35 KURUMLAR “HOŞGÖR YATILI KIZ KURAN KURSU” 20-21 MAKALE AHMET MANSUR “YETER Kİ ZİHİNLERİMİZ ENGELLİ OLMASIN” HOŞGÖRBÜLTENİ İÇİNDEKİLER
 3. 3. KUR’ÂN-İ HAYAT İÇİN NESİL İNŞASI 76 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Güvenliğe, barışa, adalet ve mutluluğa susayan insanlık için gür ve berrak bir pınar- dır Kur’ân. Şerefli ve yüce kelâm öylesine muhteşem bir kitaptır ki; kendisine muhatap olan insanı inşa ve ihya etmiştir. Kutlu Sahabe neslinin, onun gösterdiği yolu izleyerek müt- hiş bir silkiniş gerçekleştirmesi ve çağındaki hâkim güçleri benzeri görülmemiş bir sürede dize getirmesi bunun ispatıdır. Sahabe efen- dilerimiz, vahiy ile şahsiyet bulmuş bir nesildir. Onlar vahyin nüzulüne ve Efendimiz (s.a.v.)’in birçok mucizelerine şahit olmuşlardır. Sahabe, bu ümmetin yücelmesinin ardın- daki sırrın ve Allah (c.c.)’ya ulaştıracak yegâne rehberin Kur’ân-ı Kerim olduğunu benimsemiş ve onu hayat nizamı olarak telakki etmişlerdir. Onlar, Kur’an’ı yaşama ve yaşatma istika- metinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir örnek sergilemişlerdir. Sahabenin hayatındaki en önemli şey, Kur’an’ın her ayetini öğrenmek ve O’nun gereğince yaşamak olmuştur. Onların bu gayretinde Allah Resul’ünün, sözlü ve fiilî teşvikleri etkili olmuştur. O bir yandan: ’Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.’ buyurarak Kur’ân öğrenmeye teş- vik ediyor, diğer yandan ondan uzak kalmanın nasıl bir mahrumiyet olduğunu nazara vererek: ’Hafızasında Kur’ân’dan hiç bir şey bulunmayan kişi harap olmuş bir ev gibidir.’ (Tirmizi,18) buyuruyordu. Kur’an’ın hangi âyetine bakarsak bakalım, mutlaka insanı onaran ve terbiye eden bir yönü vardır. Çünkü bu kitap mutlak mürebbi tarafın- dan insanın terbiye edilmesi için indirilmiştir. Yüce Kitabımızda bu husus şöyle beyan edilir: Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. Kur’an-ı ilahi insan yetiştirmesi ile cahiliye bataklığını Saadet Asrına; toplumu dönüştür- mesi ile de şakilerden Saidler, cahillerden âlimler, merhametsizlerden gözü yaşlı halimler meydana getirmiştir. SUNUŞ YAZISI O’nun peygamber olarak gönderilişinden ev- vel insanlar; döven, söven, zulmeden, işkence yapan, hemcinsine dahi acımayan, velhâsıl insanlık şeref ve haysiyetinden habersiz yaşayan kimse- lerdi. Şairin; “Dişsiz mi bir insan, onu kardeşle- ri yerdi.” şeklinde tasvir ettiği zulüm ve vahşet manzaraları sergilenmekteydi. Bu vahşete dur di- yecek ilahi seda Kur’an olmuştur. Çağımızın buhranına, keşmekeşine karşı şuurlu ve imanlı bir nesil yetiştirmenin yolu ‘Kur’an’dan geçer. O’nu okumak, öğretmek Hz. Peygamber- den bugüne hem ibadet hem de ulvî bir görev addedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’imizde isimleri ve kıssaları zik- rolunan hemen hemen bütün peygamberler ve müminler, hep zamanlarında ideal nesilleri yetiş- tirmek için mücadele etmişler ve getirdikleri din ve davalarını güvenilir nesillere emanet ederek, bu âlemden göçmeyi arzulamışlardır. Yüce Kitab’ımızda ‘Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl’ diye dua eden mü- minler, onların en çarpıcı örneğini oluştururlar. ‘Kendi değerlerine sahip genç nesli olmayan mil- letler yok olmaya mahkumdur’ buyuran Hz. Ömer (ra) efendimiz, ne kadar da doğru söylemiştir. Kur’an’dan geçmeyen yollar saadete vara- maz. İslam’ı yaşamayan ruhlar saadeti bulamaz. “Ey İman edenler! Kendinizi ve çoluk çocu- ğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah’ın kendile- rine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendileri- ne buyrulanları yerine getiren pek haşin melek- lerdir.” (Tahrim Suresi,6) Allah’u Zülcelalin sayısız nimetlerinden birisi- de gençliktir. İşte en güzel şekilde eda edilme- si, şükrünün yerine getirilmesi ve Allah yolunda kullanılması gereken gençlik nimetini iyi anlamalı ve bu çağları en iyi şekilde yaşamalıyız. Çün- kü peygamberimiz (s.a.v): ’’İnsanoğlu, kıyamet gününde gençliğini nerede ve nasıl harcadığın- dan… sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz.’’ buyurmaktadır. Geleceğin dünyasını yönetecek olan gençle- ri, iyi terbiye etmeyen, iyi yetiştirmeyen, gönlüne Allah ve Peygamber sevgisi aşılamayan milletler, geleceklerine güvenle bakamayıp hüsrana uğra- maya mahkûmdurlar. Bu bakımdan gençlerimizi Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yetiştirmeliyiz. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir Gençlerimize dinlerini, imanlarını, Allah’ın emir ve yasaklarını öğretmeliyiz. Kalpleri tertemiz olan gençlerimi- zi Allah ve Peygamber sevgisiyle yetiştirmezsek buradan doğacak boşluğu kötü alışkanlıklar, kötü arkadaşlıklar ve kötü bir çevre dolduracaktır. Kıymetli cevherlerin düşmanı çok olduğu gibi, çocukların ve nesillerin de manevi düşmanları vardır. Eğer aile ocaklarında gereken titizlik ve itina gösterilmez, çocuklar iman ve ahlak ile bir asker gibi teçhiz edilmezlerse, manevi düşmanın zehirli silahlarıyla elden çıkacaktır. Çocuklarını, gençlerini ve nesillerini iyi yetiştirip, onlara İslami ve insani terbiye veremeyen milletlerin istikbali karanlıktır. Gayemiz topluma; dinini, devletini, milletini seven, vatanına ve bayrağına sadakatle bağlanan, idealleri için heyecan duyan ahlaklı ve erdem- li bireylerin yetişmesine rehberlik etmektir. Bu vesileyle neslin ihya ve inşasına gönül veren ha- yır sahiplerinden ahirete irtihal edenlere Yüce Allah’tan rahmet diliyor; hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini niyaz ediyorum. Amin. Mahmut Rauf Arcaklıoğlu (Şahinbey İlçe Müftüsü)
 4. 4. NESLİN İNŞASI İÇİN KUR’ANÎ HAYAT 98 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Sadece zekât vererek, çocuklarımızı yaz aylarında hocaya göndererek Kur’an’a karşı vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Bunu Allah’ın bize emanet ettiği bu nesli emaneti taşıyacak kıvam ve liyakette yetiştirmemiz gerekiyor. MAKALE Biz mü’minlere indirilen Allah’ın kita- bı Kur’an’ı Kerim O’nun koruması altın- dadır. İncil ve Tevrat’ın başına gelenler asla Kur’an-ı Kerim’in başına gelmeye- cektir. Allah Kur’an’ı indirdiği gibi koru- masını da üstlenmiştir. Ancak bu koruma biz müminlerin eliyle olacaktır. Dün Haz- reti Kur’an Hz. Musab bin Umeyr, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer’in eliyle, Allah’ın razı olduğu ilk neslin eliyle yeryüzüne yerleşti ve hâkim oldu. Onlar görevle- rini layıkıyla yerine getirerek dâr-ı be- kaya irtihal ettiler. Bu vazife ilelebet kıyamete kadar devam edecektir. Dolayısıyla Allah’ın kitabını koruma taahhüdü mümin kullarının üzerindendir. Müslümanlar, Rabbimiz’in emaneti diye sahip çıkacak. Her doğan evladını Kur’an’lı büyütmeye çalışacak ve nesil- den nesile Kur’an emaneti devam ede- cek. Kur’an’ı Kerim’in yükselttiğimiz kadar kadar bizlerde yükseleceğiz. Okunan Kur’an, dinlenen Kur’an, ayetleriyle amel edilen Kur’an imanımızın göstergesidir. Dindarlığımız kitabımızaa uygun olduğu sürece doğrudur. Kur’an’sız iddia edi- len Müslümanlık kuru bir iddiadan iba- ret kalır. Allah’ın kitabı bu nesle emanet edilmiştir. İnandığımız Kur’an’ın hayatımıza yan- sımaları olmalıdır. O sadece hastalara veya cenazelerde okunan bir kitap mı? Hayır, Kur’an’ı Kerim amel edilen bir kitaptır. Ölülerden çok dirilerin ders çıkarması gere- ken, mü’minlerin hayat standartlarını belirleyen bir kitaptır. Dolayısıyla Allah ne emrettiyse onu uygulamak zorundadır. Onunla amel etmek Yüce Kitabın emirleri arasında herkesin yaptığı şeyleri yapmaktan ibaret değildir. Her ayetinde kendimizi muhatap olarak gö- rüp ona göre tavır ve davranışlarımızı kontrol etmektir. Hayatımızın her safhasında; kendi- mizle, eşimizle, çocuklarımızla, komşularımızla olan ilişkilerde, alış-verişimizde, eğitimizde her alanda Kur’an’ın hâkim olması gerekir. Ancak bu şekilde Kur’an’ı bizden sonraki nesillere hak- kaniyetli bir şekilde aktarmış oluruz. Hayat kitabımıza hâfızlık açısından bakıldığın- da farzı kifayedir. Herkesin hafız olması gerek- miyor. Ama Kur’an’ı Rabbimiz’in emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma görevi her müminin üzerine farzı ayndır. Çocuklarımızın hafız olması farklı emaneti diğer nesillere aktaracak liyakat- te olmaları çok farklıdır. Kur’an’ı Kerim’e karşı görevimiz çok ciddi bir durumdur. Sadece zekât vererek, çocukla- rımızı yaz aylarında hocaya göndererek Kur’an’a karşı vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Bunu Allah’ın bize emanet ettiği bu nesli emaneti ta- şıyacak kıvam ve liyakette yetiştirmemiz gereki- yor. Ebeveynler olarak ilk önce bizim maya ve hamurumuzun sağlam olması, Kur’an’la yoğrulması gerekmektedir. Zorlu ve kutlu olan bu vazife çekilen sıkıntı ve ızdıraplar kutsaldır. Çünkü ni- met büyüklüğü sıkıntının da büyüklüğünü gerek- tirir. Yani Kur’an muhteşem bir rahmet kaynağı olduğu gibi cennete götüren bir delildir. İllaki eziyeti, zorlukları olacak, okuması, taşıması, an- laması zor olacaktır. Allah bir bedel istiyor, terlememizi, yorulmamızı istiyor. Pakistan’ın Mehmet Akif’i olarak bilinen bü- yük İslam şairi Muhammed İkbal, Kur’an-ı Kerimi sanki bize iniyormuş gibi okumanın gerekliliğini bir kıssa ile şöyle nakleder: “Her sabah namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okumayı adet edinmiştim. Rahmetli babam beni gördükçe “Ne yapıyorsun?” diye sorardı ben de ‘Kur’an okuyorum’ derdim. Babam aynı suali tam üç sene tekrarladı. Artık bir gün “Baba- cığım! Her gün bana aynı suali soruyor ben- den de aynı cevabı alıyorsunuz. Acaba bu suali tekrarlama maksadınız nedir?” deyince şöyle söyledi: “Evladım demek istiyordum ki Kuran-ı Ke- rim’i Cenabı Kibriya’dan sanki sana iniyormuş gibi okumalısın!” “Artık o günden sonra yepyeni bir zevk ve ilahi bir neşeyle okumaya başladım. İşte o tarihten itibaren bütün yazdıklarım o güneşten bir zerre, denizden bir katredir…” Nesli inşa etmeliyiz ki Kuran-i bir Hayat ya- şayabilelim. Kuran-i Hayat yaşamalıyız ki nesil inşa edebilelim. Ömrünü böyle nesiller yetiştirmek için sarf eden başta Adil hocamız olmak üzere tüm alim- lerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allahtan hayatta olan üstadlarımıza hayirlı ve bereketli ömürler bahşetmesini diliyoruz Allah bizlere bahşetmiş olduğu ömür ser- mayesini Kur’an yolunda sarf etmeyi, sarf ede- cek ve amel defterlerimizi açık bırakacak dili Kur’an’lı, alnı secdeli ve hayatının her safhasın- da kendisine Kur’an’ı rehber edinen nesiller yetiştirmeyi nasib eylesin. Öğr.Gör. İsmail Yılmaz (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 5. 5. 11http://www.hosgorkulliyesi.org Diyanet İşleri Başkanlığı, başta müftü ve vaizler olmak üzere bütün personelin mes- leki bakımdan daha iyi yetişmelerini sağlamak ve hizmette verimliliklerini arttırmak amacıyla belirli bir program dâhilinde hizmet içi eği- tim ihtisas kursları düzenlemektedir. Görevlilerimiz ülkemizin farklı yerlerinde bulunan eğitim merkezlerindeki ihtisas kurs- larına zaman zaman gitmektedirler. Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan ağa- bey de her zaman Gaziantep’te camileri- mizde görev yapan İmam-Hatip ve müezzin- lerin daha donanımlı olması gerektiğini dile getiriyordu. Mihrapta, minberde halka daha güzel din hizmeti yapmalarını istiyordu. Bu eğitimler Hoşgör Kuran Kursları olarak yapı- labilir mi? şeklinde düşünüyordu. Birgün İl Müftümüz Ahmet Çelik ve 17. dönem Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Gör- mez hocalarımızın bulunduğu esnada bu konuyu dile getirdi. Onlarda Gaziantep ilinde bir eğitim merkezi yapılabileceği hu- susunda fikir birliği yaptılar. Bunun üzerine İl Müftümüz Ahmet Çelik ile Ahmet Ziylan ağa- bey Kayseri’de bulunan Dini Yüksek İhtisas Merkezini incelediler. Orayı referans alarak ülkemize ve bölgemize yakışan modern bir eser yapılmaya başlandı. Gaziantep’te yapılan merkezde öğret- men lojmanları, eğitim sınıfları, ders görecek müftü, din görevlilerinin otel tipi odaları, lojmanlar, konferans salonları, mesleki tatbi- kat camisi, sosyal alanları bulunmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğ- renci alarak faaliyete başlanması hedeflen- maktedir. Valimiz Davut Gül, Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Ahmet Ziylan Külliyesinde incelemede bulunarak İl Müftü- sü Ahmet Çelik hocamızdan bilgi aldı. EĞİTİM BİNASI DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ “Kamil odur ki, koya dünyada eser; eseri olmayanın yerinde yeller eser.” 10 HOŞGÖR BÜLTENİ-2019
 6. 6. HOŞGÖR FATİH KURAN KURSU 1312 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Temel atma töreni dolayısıyla konuşan Ga- ziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün çok geliştiği bir şehir. Hiç şüphesiz bununda en önemli etkenlerinden bir tanesi sizler gibi hayırseverlerin sayısının fazla olması. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ön- cülüğünde İlçe Belediye Başkanlarımızın katkı- larıyla ve hayırseverlerle birlikte şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Gerek alt yapı gerekse üst yapı anlamında ve gerekse bu tür kadim- den gelen kuruluşlar vasıtasıyla şehirde bir çok güzel iş oluyor ama bunların içinden en güzel- lerinden bir tanesi de hafızların yetişeceği bu güzel mekanların inşa edilmesidir. Binayı yap- mak kolay ama binayı yaşatacak olan sizlerin he- yecanlarıdır. Allah heyecanlarınızı hep muhafaza etsin” dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahma- zoğlu, böyle müesseselerin sayısının çoğalması gerektiğini belirterek, “Böyle köklü bir mües- sesenin temel atma töreninde bir arada bu- lunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Burası çok köklü bir müessese. Burası binlerce hafız yetiştirip insanlara ilmi öğretti. Başta rahmetli Adil hocam olmak üzere Mahmut amcamız ve bir çok insan Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nun yapımı için dişinden tırnağından artırarak, kendi imkanlarıyla burayı ayağa kaldır- dılar. Allah onlardan razı olsun.Bunlar önemli müesseseler ve yaşaması lazım. Müslüman bir beldenin en önemli özelliği şanlı bayrağımız ve minarelerimizdir. Bir beldenin İslam ve Türk beldesi olduğunun en büyük nişanesidir. Bun- ların sayısını artırıp daha da çoğaltmak gerek. Çünkü yetişen neslin ellerinde bayrak, dillerin- de Kuran, beyinlerinde ilim olduğu sürece hiç kimseye zarar gelmez tam tersine fayda gelir. Bu olmadığı zaman korkmalıyız. Bu nedenle bu müesseselerin sayısını çoğaltmamız lazım” şek- linde konuştu. EĞİTİM BİNASI Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, ülke- nin din alimlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye’de marka kurslardan biri olan Hoşgör Kuran Kursunun en modern bir şekilde yeniden yapılanmasına şahit oluyoruz. Bir işi yapmak ko- lay değil. Yıkmak için bir kişi yeter. Ama yapmak için şairimizin dediği gibi Süleymanlar ve Sinan- lar lazım. Bu tür eserlerinde meydana gelmesi kendi başına olmuyor. Sayın Valimizin, Belediye Başkanlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın ve hayırsever iş adamlarımızın emekleri var. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi. Hayırsever iş adamı Ahmet Ziylan, çok duy- gulandığını belirterek, “Senelerdir sadece Ga- ziantep’in değil tüm bölgenin resmi Kuran kursu olan Hoşgör Kuran Kursu’nu çeşitli nedenler- den dolayı yıkmak zorunda kalınmıştı. Şimdi ise yenisinin temelini atıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Hayırsever iş adamı Ökkeş Eruslu, hiçbir dış gücün birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece ülkemize gücünün yetmeyeceğini be- lirterek, “Bu günleri yıllarca arz ettik. Cenabı Allah’ta lütfetti. Bugün hep beraber birlikteyiz. Böyle olduğumuz sürece kilometrelerce öte- den gelen ne Amerika’sı, nede Rusya’sı nede diğerleri inanın bizden bir şey anlayamazlar. Bu tür yerler ne kadar çoğalırsa ülkemizin sigortası olacaktır” diye konuştu. Yeni Eğitim Binası bin 500 metrekare inşa- at alanına 5 kat olarak inşa ediliyor. Külliyenin içerisinde Dershane (Hafızlık) Sınıfları, Yatakha- neler ve Yemekhane bulunacak.
 7. 7. 1514 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 2017 yılında ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı teftişlerin neticesinde külliyenin fiziki olarak yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edil- miştir. Deprem ve yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için vakıf tarafından yeni eğitim binaları yapılması kararı alınmıştır. 1 yıl süren araştırmalar neticesinde 2018 yılında Hafızlık müessesine uygun eğitim alanlarının yapılacağı bir proje hazırlanmıştır. Proje Kurrâ Hafızların, İslami İlimlere vâ- kıf ve Arapça bilen öğrencilerin yetişmesinde ihtiyaç duyulan fenni, ilmi ve sosyal alanlarla donatılmıştır. Her zaman olduğu gibi bu güzel projenin tamamlanması için Kur’ân sevdalılarının deste- ğine ihtiyaç duyulmaktadır. EĞİTİM BİNASI YENİ PROJE YAPIMINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? Hizmet hayatına 1961 yılında Hoşgör Mahallesin’de Hoşgör Camii’nin bitişiğinde 15 öğren- ci ile başlayan ve şu anda öğrenci sayısı 250’ye ulaşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın prog- ramlarının uygulandığı Şahinbey İlçe Müftülüğü’ne başlı Hoşgör Fatih Kuran Kursu...
 8. 8. BOYACI MAHMUT ZİYLAN HAFIZLIK İMAM HATİP ORTAOKULU YENİ EĞİTİM BİNASI D BLOK YAPIM PROTOKOLÜ 1716 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 ESERLER Vakıf Onursal Başkanı, Kıymetli büyüğümüz Ahmet Ziylan’ın eğitime olan desteği sürüyor. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Hoşgör Fatih İlim Vakfı’nın bulunduğu Pürsefa Han’da Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Ahmet Ziylan ve vakıf yöneticileri proto- kol imzalamak için bir araya geldiler Şahinbey ilçemizde 16 derslikli Boyacı Mah- mut Ziylan İmam Hatip Ortaokulu yaptırılması protokolü Valimiz Davut Gül, İl Milli Eğitim Mü- dürü Cengiz Mete ve Ahmet Ziylan ağabey tara- fından imzalandı. Vali beye yeni eğitim binası hakkında proje üzerinden detaylı bilgi verildi. Hoşgör Fatih Kur’an Kursu Eğitim Binası D Blok İnşaatı Yapım Protokolü İmzalandı. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Müftülüğü, Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. Tic. A.Ş ve Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı işbirliğin- de şehrimize yakışan güzel bir Eğitim Binası kazandırmak üzere Hoşgör Fatih Kur’an Kursu Eğitim Binası D Blok İnşaatı Yapım Protokolü İmzalandı. Yapılan konuşmanın ardından protokol im- zalanarak hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuldu. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Müf- tülüğü, Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. Tic. A.Ş ve Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı işbirliğinde şehrimize yakışan güzel bir Eği- tim Kampüsü kazandırmak üzere Hoşgör Fatih Kur’an Kursu Eğitim Binası D Blok İnşaatı Yapım Protokolü İmzalandı. Yapılan konuşmanın ardından protokol im- zalanarak hayırlı uğurlu olması temennisinde bu- lunuldu
 9. 9. GÖRME ENGELLİ HAFIZLAR SINIFI 1918 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 KUR’ANI KERİM ÖĞRENME ARZUSU ENGEL TANIMIYOR EĞİTİM Kur’anı Kerimi öğrenip hafız olmak isteyen görme engelliler için Şahinbey İlçe Müftülüğümüze bağlı Hoşgör Fatih Kur’an Kursunda Kur’anı kerim öğrenme kursu açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftü- lüklerimiz engelli vatandaşların manevi eğitimine katkı sağlamak üzere çalışma- larını sürdürüyor. Din hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin yararlanması için engellilere yönelik yürütülen çalış- maların daha da yaygınlaşması hedefle- niyor. Bu çerçevede Şahinbey Müftülüğü Hoşgör Fatih Kur’an Kursu’nda, Kur’an-ı Kerim’i parmaklarıyla ezberleyen gör- me engelli hafızlar yetiştirmek üzere Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Ar- caklıoğlu’nun teşviki ile yeni bir proje başlatıldı. Braille alfabesi ile Kur’an öğren- me kursuna katılan öğrenciler, haftanın 6 günü aldıkları eğitimle 1 yılda Kur’an- ı Kerim okumayı öğrenecekler. Görme engelli kardeşlerimiz için Diyanet İş- leri Başkanlığımız tarafından yapılacak Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışma- larına katılacaklar. Braille alfabesi eğitimi alan İlçemiz Kavaklık Camii İmam Hatibi Ahmet Man- sur’un rehberliğinde devam eden kursu İl Müftümüz Ahmet Çelik ile İlçe Müf- tümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ziyaret etti. Peygamberimiz (SAV)’in “Kur’an-ı kekeleye- rek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap var- dır” Hadisi Şerif’ine atıfta bulunan Çelik, şunları söyledi: “Çünkü o Kur’an-ı Kerim’i bir de zorla- narak okumanın sevabını almış oluyor. Ben bu ço- cuklarımızın da diğer normal akranlarına bakarak sevaplarının iki kat olduğuna inanıyorum. Allah-u Teâlâ da istediğini istediği kadar artırır. Bu bizim haddimize değil. Çünkü bu kardeşlerimiz aynı za- manda o Braille alfabesi ile farklı bir alfabeden okuma zorluğuna, zahmetine katlanıyorlar, bu ko- nuda bir gayret gösteriyorlar. Allah gayretlerini boşa çıkartmasın. Zahmetini rahmete çevirsin.” Görme engellilerin hafız olarak yetişmesi için böyle bir kursun açılmasının önemine değinen Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu da “Gaziantep’te dini hizmetlere, dini ve manevi anlamda çok büyük katkılar yapılıyor. Gerek 04- 06 yaş gerek gençlik hizmetleri ve gerek birçok alanda olduğu gibi bu Hoşgör Fatih Kur’an kursu- muz bünyesinde böyle bir hizmetin açılmış olması bizi oldukça mutlu etti. Ben bu kardeşlerimize ‘Gönülden gören’ diyorum. Yürekten hisseden bu kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme az- mine şahit olduk ve Allah hamd olsun şimdide resmen burada hâfızlık anlamında bir kurs açıldı. Kur’an öğrenme noktasında ihtiyaç duyan herkese bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz.”şeklinde konuştu. Hoşgör Fatih Kur’an Kursunda Kur’an eğitimi için haftanın 6 günü 5 saat ‘Hâfızlık Temel Öğ- retim Programı’ eğitimi alıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Görme engellilere yönelik özel hazırlanan Braille alfabesine (kabartma ya- zılı) Kur’an-ı Kerim’e dokunarak gönül gözleriyle okuyan ve ezberleyen görme engelli öğrencile- rin, bu azim ve gayretleri herkese örnek oluyor. Görme engelli olmalarına rağmen parmakla- rındaki dokunma hissi ile kutsal kitabımız olan ilahi mesajı okuyabilmenin ve ezberlemenin haz- zına varmanın mutluluğuna erdiklerini belirten öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, ezber- lemenin hiçbir “engel” tanımadığını söylediler. Başkanlık tarafından Braille alfabesiyle hazır- lanan dini yayınlar da büyük ilgi görüyor.
 10. 10. YETER Kİ ZİHİNLERİMİZ ENGELLİ OLMASIN 2120 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Sevgili Peygamberimiz(s.a.s), ashabına iyilik yapmalarını, sadaka vermelerini öğüt- lüyordu. Allah’ın kullarına en değerli ikram- larından biri olan sağlık nimeti için, hatta insanın vücudunda bulunan her bir eklem için sadaka vermesi gerektiğini söylüyordu. Biraz şaşırmış, biraz endişelenmişti ashabı. Bu kadar zengin değillerdi ki! Mahzun bir dille itiraf ettiler: “Ey Allah’ın Resûlü! Bizim her gün sadaka verecek kadar mal varlığımız yok ki...” İşte o zaman Peygamber Efendi- miz, sadakanın sadece “mal ile yapılan yar- dım” anlamına gelmediğini, zengin olmasa da insanın sadaka verebileceğini şöyle anlattı: “Görme engelli bir insana rehberlik etmen sadakadır. İşitme ve konuşma engelli bir insana anlayacağı bir şekilde anlatman sa- dakadır. Bir ihtiyacı konusunda senden yol göstermeni isteyen kimseye yol göstermen ve derman arayan dertliye yardım için koş- turman sadakadır. Yürüme güçlüğü çeken bir insanın koluna girip destek olman ve ko- nuşmakta zorlanan bir insanın meramını ifade edivermen de sadakadır.”1 Her insan bir değer taşır ve bu değeri insan olarak doğuştan kazanır. Yüce Allah, insanları servetleri, ırkları, renkleri, cinsiyet- leri, dilleri, nesepleri, fizik yapıları, engelli veya sağlıklı oluşları açısından değil; iman, yararlı amel, güzel ahlak, yaratana ibadet ve yaratılanlar için yararlı çalışmalar yapıp yapmadıkları açısından değerlendirir. “Allah katında en üstün olanınız ona karşı en say- gılı olanınızdır.”2 anlamındaki ayet ile “Allah sizin suretlerinize ve servetlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar.”3 anlamındaki hadis bu hususu vurgulamaktadır. Yüce Kitabımızda, Musa gibi dilinde dü- ğüm olanlar, evlat hasretiyle döktüğü yaşlar sonucu gözlerini kaybeden Yakup’lar vardır. Yakalandığı amansız hastalıktan dolayı bîça- re hale gelen fakat yine de isyan etmeden Rabbine sığınan Eyüp’ler vardır. Kur’an-ı Kerim’de, fiziksel veya zihinsel yetenek / hassalardan mahrum kimselerin kınandığına dair herhangi bir ayet yer al- mazken, Allah’ın kendilerine verdiği akıl, gör- me, konuşma, işitme gibi fiziki ve zihni has- saları olumlu ve gereği gibi kullanmayanların kınandığı ayetler mevcuttur. Gönül ve idrak yoksunluğu hakkında Allah’ın mesajlarına ilti- fat etmeyip gönülden benimsemeyenler “... onların kalpleri vardır ama anlamazlar; gözle- ri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler…”4 ayet-i kerimesi ile kınanmıştır. Unutulmamalıdır ki; görmemeyi eksiklik gör- mek vicdanı köreltir, duymayanları sığ sanmak kalbi sağırlaştırır. Ne görememek ne de du- yamamak eksiltir insanı, ne yürüyememek he- deften alıkoyar ne de konuşamamak sözden uzaklaştırır insanı. Asıl yürüyemeyenleri yolda bırakan yolda kalır, konuşamayana kulak ver- meyen nasipsiz kalır. Rabbimizin hikmeti gereği birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de engelli kardeşleri- miz bulunmaktadır. Gerek doğuştan, gerekse sonradan ortaya çıkan engellilik durumu ça- lışmaya, üretmeye, başarıya ve nihai hedefe ulaşmaya asla engel değildir. Engelli olduğu halde azimle, inançla kararlılıkla çabalayan ve tarihe adını yazdıran nice önemli şahsiyetler vardır. Yeter ki insanların önüne engeller ko- nulmasın. Yeter ki gönüller ve zihinler engelli olmasın. Bugün birçok ülkede zihinsel engelliler de dâhil birçok engelli grubu saygın işlerde istihdam edilmektedir. Kendileri için özel atölyeler oluşturulan zihinsel engelliler, en- gelli olmayan bireylerin tahammül edemeye- cekleri nitelikteki işleri sabırla ve itinayla ya- pabilmektedir. Zira aklî melekelerin yetersiz olması kas gücünün de yetersiz olduğu anla- mına gelmez. Tüketen değil üreten, muhtaç değil insanların ihtiyaçlarını karşılayan, faydalı bireyler hâline gelmek için istihdama ihtiyaç- ları olduğu bir gerçektir. İşitme, görme ve ortopedik engellilerin çalışabilecekleri alan- lar ise çok daha fazladır. Rahmet Peygamberinin hayatında da en- gelli sahâbîlerin istihdamı ile ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahâbî Muâz b. Cebel’i Yemen’e zekât memuru ve kadı olarak gön- dermiştir.5 Medine’ye ilk hicret eden Müs- lümanlardan biri olan görme engelli sahâbî Abdullah b. Ümmi Mektûm’u Kur’an öğretmeni olarak görevlendirmiş, ilerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi’nin müezzinliği ile şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır.Efen- dimiz bunları yaparken , fiziksel özellikleri değil, liyakati, aklı ve bilgiyi öncelemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiyede yaklaşık 12 Milyon engelli kardeşlerimize yönelik önemli çalışmalara imza atmıştır.Dini Yayınlar alanında görme ve işitme engelliler için çok sayıda eser hazırlamıştır. TRT Diya- net televizyonu engellillere yönelik yayınlara hız vermiştir. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan Kur’an Kursları sayısı 1500 ulaşmıştır.Yaz Kur’an kurslarında 6000 binin üzerinde engelli kardeşimiz ders almıştır. Tüm engelli gruplara yönelik engelli ilmihali hazırlanmaktadır. Rabbimiz zihinlerimizi ve gönüllerimizi engelli eylemesin…. Amin 1(İbn Hanbel, V, 168-169) 2(Hucurat, 49/12.) 3(Müslim, Birr,32.) 4(A’raf, 7/179.) 5(Buhârî, Cihâd, 164). Hazırlayan: Ahmet MANSUR (Gaziantep İl Müftülüğü Engelliler İl Koordinatörü) MAKALE
 11. 11. 2322 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Şahinbey İlçe Müftülüğüne bağlı Hoşgör Kuran Kurslarımız 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimiz- de, bölgemizde ve ülkemizde yapılan sınavlarda başarılı sonuçlar alarak her seferinde bizlere bu duygu yaşattılar. Din görevlileri arasında düzenlenen Hafızlık Yarışmasında kursumuz öğreticisi Muhammed Hayri Aslan hocamız Türkiye 2.si oldu. DİB Kur’an-i Kerim-i Güzel Okuma Yarışma- sı’nda Hoşgör Yeditepe Kur’ân Kursu öğrencisi Mehmet Hakan Doğan bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü oldu. MEB İmam Hatip Ortaokulları Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nda Hoşgör Fatih Kur’an Kursu öğrencisi Hasan Hüseyin Eker bölge birinci- si ve Türkiye üçüncüsü oldu. Gaziantep İl Müftülüğünde yapılan Dini Bilgiler Yarışmasında Erkeklerde Hoşgör Fethiye Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Emin Kutlubay, Kızlar da ise Hoşgör Kız Kuran Kursundan Nursena Çi- çek il birincisi oldu. Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında Hoşgör Bülbülzade Kız Kuran Kursu öğrencisi Tuba Sacide Güngör il birincisi oldu AKADEMİK BAŞARILAR
 12. 12. TÜRKİYE 3.SÜ HOŞGÖR YEDİTEPE KUR’AN KURSUMUZDAN 2524 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Vakfımızın Yaygın Eğitim Komisyonu Yeditepe Kuran Kursu’nda iftar programına katıldılar. Ha- fız sınıfı öğrencilerimiz komisyonunu misafir ettiler. İlimizdeki okullarda görevli öğretmenlerden oluşan komisyon üyeleri akademik başarı elde etmeleri için tavsiyelerde bulundular. Kursumuzda her dönemin sonunda İl Müft- müz Ahmet Çelik, İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu hocamızın katılımıyla belge töreni gerçekleştiriliyor. Törene öğrenci velilerimiz ve yakınları iştirak ediyorlar. Bu yıl törende Kuran-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve önemine binaen kısa konuşma- lar gerçekleştirildi. Başarılı öğrenciler il ve ilçe müftümüzün elinden belgelerini aldılar. Hoşgör Yeditepe Kuran Kursu öğrencile- rinden Mehmet Hakan Doğan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kütahya’da gerçekleştiri- len Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasına katıldı. Yarışmaya İl Müftümüz Ahmet Çelik, Şahin- bey İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, kurs Müdürü Ebubekir Seyhan ve beraberin- dekiler ile gitti. Mehmet Hakan Doğan, İlçe, İl, bölge ve Ankara ön elemelerinde gösterdiği üstün ba- şarısı sonucu 04 Temmuz 2019’da Kütahya’da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazan- dı. DİB Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarış- masında Türkiye üçüncüsü oldu. Bizlere bu gururu yaşatan, bu başarıda emekleri olan müftülerimize kurs müdürümüze, hocalarına ve öğrencimize teşekkür ediyoruz. KURUMLAR YAYGIN EĞİTİM PROGRAMI BELGE TÖRENİ
 13. 13. YAZ KURAN KURSLARI AÇILIŞ PROGRAMI 2726 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 17 Haziran 2019 tarihinde Gaziantep ilimiz- de 2019 yılı Yaz Kur’an Kursları, Hoşgör Fatih Kur’an Kursumuzda yaptığımız açılış programı ile başladı. Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün teşrif ettik- leri programa İl Müftümüz Ahmet Çelik, İl Müf- tü Yardımcıları Hayriye Yusra Aydın ve Mehmet Yaman , Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Arcak- lıoğlu, Şehitkamil Müftümüz Ömer Keskin , Vakıf Onursal Başkanımız Ahmet Ziylan, Vakıf Başka- nımız Abdullah Bayram , Kur’an Kursu Öğretici- lerimiz , velilerimiz ve öğrencilerimiz katıldılar. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program- da Gaziantep Valimiz, İl ve ilçe müftülerimiz ko- nuşmalar gerçekleştirdi. Programda konuşan Gül “İl, İlçe Müftülükle- rine ve Vakıf yönetcilerine teşekkür ediyorum. Gaziantep genelinde yaz kurslarımızda çocuk- larımız hem eğlenecek hem öğrenecekler. Bu güzel manevi atmosferden istifade edecekler. “ dedi. Konuşmalarda Yaz Kuran Kurslarına çocukla- rını gönderen veliler tebrik edildi. İl Müftümüz Çelik, “Gaziantep ilimizdeki yaz kuran kurslarının açılış programını gerçek- leştiriyoruz. Hoşgör bölgemizde marka olmuş bir kurstur. Müftülüklerimiz ve vakfımız birlikte çalışıyor. Hoşgör Kuran Kursları kalitesini ka- nıtlamış kurumlarımızdır. Bu güzel kurstaki fır- satların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. “Sizin en hayırlınız Kur’ânı öğrenen ve öğreteninizdir” hadisini rehber edinemliyiz. Velilerimizi ve ço- cuklarımızı tebrik ediyorum. Sevgiyle muhab- betle bir yaz dönemi diliyorum ” dedi. İlçe Müftüsü Arcaklıoğlu, “Bugüne kadar Hoşgör Kuran Kurslarında altı yüzün üzerinde hafız yetişti. 15000 öğrenci Kur’ân-ı Kerim ve Dini Bilgiler Eğitimi almıştır. Şu an bulunduğu- muz kursta 120 hafızlığa çalışan, 20 Kuran-ı Ke- rimi Anlama programında okuyan, 2 tane Görme Engelli Sınıfı ve yeni 230 yaz kursu öğrenci ile toplamda 400 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğ- rencilerin 25o tanesi yatılı 150 tanesi gündüzlü eğitim almaktadır. Bu kursumuzda eğitim tam gün ve haftanın 6 günü olarak yapılmaktadır.” dedi. ETKİNLİK
 14. 14. 2928 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ Fethiye Kuran Kursu öğrenciler- mizin düzenledği 15 Temmuz Prog- ramı Pürsefa Handa yapıldı. Programa Vakıf yöneticileri ve kurs öğrencileri katıldı. Günün an- lamn ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Şehitler anıldı. Programda Kuran-ı Kerim Tila- veti, salalar okundu. Tasavvuf Musi- kisi ilahileri seslendirildi. Öğrenci- lerle beraber toplu halde marşlar söylendi. Program tüm şehitlerimiz ve ga- zilerimiz için yapılan dua ile sona erdi.
 15. 15. 15 TEMMUZ PROGRAMI 3130 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Hoşgör Fatih Kuran Kursu öğrencilermizin düzen- ledği 15 Temmuz programı kursumuz konferans salo- nunda gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Ahmet Çelik, İl Müftü Yardım- cısı Mehmet Yaman, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Şube Müdürü Mustafa Deniz, İl ve İlçe müftülük çalışanları, kurs öğreticileri, kurs öğren- cileri ve velileri katıldı. Programın sunuculuğunu Görme Engelli Sınıfı öğ- rencilerinden Mehmetcan yaptı. Etkinlik İstiklal Mar- şımızın okunması ve Hafız İshak Mermer’in okuduğu Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırla- dığı “15 Temmuz Bayramı” temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. ETKİNLİK Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Müftümüz Arcaklıoğlu “ Bizler bir ve beraber olacağız. Bu aziz millet iki şeye sevdalıyız. İstiklal ve istikabiline düşkün- dür. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne bağlı olduğundan 15 Temmuz’da içten ve dıştan gelen tehtidlere fırsat ver- medi. Gençler sizler bizim istikbalimizsiniz. Dedeleri- miz ve şehitlerimiz nasıl bize bu vatanı emanet ettiyse bizlerde yeri geldiğinde canımızı gözümüzü kırpmadan verebilmeliyiz. Okuduğumuz hatimlerimizi şehitlerimi- ze bağışlayacağız. Akif diyor ki; Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,/Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun “ dedi. Kurs öğreticisi Hafız Adil Deliçay hocamız 15 Tem- muz gecesinde darbeyi durduran ve milletimizi de- mokrasiye sahip çıkmaya davet eden Sala okudular. Bu tür programların önemine değinen İl Müftümüz Çelik “Bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız. Unuta- nın başına tekrarı gelir. Burada okuyanların içinden cev- herlerimizi hocalarımız ile beraber bulup çıkaracağız. Biz sizleri seviyoruz ve değer veriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla geleceğimizi imar etmeye çalışıyoruz. Siz gençler de çok çalışacaksınız. Vatana millete hayırlı evlat olacaksınız. Yüce Allah çalışanı sever ve mükafatı- nı verir. O kuluna çabasının, gayretinin karşılığını fazla- sıyla verecektir. “ dedi. Programa katılan şehidimizin emaneti Arda Gümüş ve ailesine İl Müftümüz Ahmet Çelik tarafından Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağımızı hediye edildi. Program Görme Engelli Sınıfı öğreticisi Ahmet Man- sur hocamız tarafından tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapılan dua ile sona erdi.
 16. 16. 3332 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 BİLGİ Kuran-ı Güzel Okuma Peygamberimizin Hayatı (Siyer) YARIŞMALARI 40 Hadis Kitap Okuma Temel Dini Bilgiler Esma-ül-Hüsna Hoşgör Fatih Kuran Kursu’muzda yıl boyun- ca her ay bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. Esma-ül Hüsna Ezberleme , 40 Hadis Ez- berleme v.b. yarışmalarla hem Hâfızlık eğitimi hem de İslami İlimler tahsil edilmektedir. Ço- cuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, fa- ziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafa- zası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Kur’an kurslarına katılımı artırmak; bu kurslarda okuyan öğrencileri itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğren- meye ve yüce kitabımızı güzel okumaya teşvik etmek, Kur'an'a dini bilgilere ilgisini artırmak, motivasyonlarını yükseltmektir. Dereceye giren öğrenciler için ödül tö- renleri düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkan- lığımızın düzenlediği Hâfızlık , Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma ve temel dini bilgiler yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.
 17. 17. HOŞGÖR YATILI KIZ KURAN KURSU BİLGİ YARIŞMALARI İŞARET DİLİ DERSİ DRAMA DERSİ MOTİVASYON 3534 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Tesettürün gereğini ve sınırlarını kafamıza göre ya da modernizmin çizdiği sınırlara göre belirleyemeyiz. Aksine sınırları ve şartları Kur’an ve Sünnet belirler Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkani Saliha Bilgiç Hoşgör Yatılı Kız Kuran Kursunda yü- züne eğitim alan ve hafızlık yapan öğ- renciler ile bir araya geldi. “Müslüman gencin hedefi ve sorumluluğu.” konulu konferans verdi. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim karaatı ile birlikte sağlam ezber yapın sizler Allah’ın seçilmiş kullarısınız diye konuşarak nasihatte bulundu. Bilgiç “Biz çocuklarımıza emanet gözüyle bakıyoruz. Kurslarımızı Darü’l Erkam yerine koyduğumuz kurslarımız- da, eğitim vereceğiz. Darü’l Erkam’da yayıldı bu din, Darü’l Erkam’da yoğ- ruldu bu medeniyet. Hocalarımıza da seminerlerde aynı şeyi söyledik; kurs- larımızı Darü’l Erkam gibi görün dedik. Darü’l Erkam’ım müfredatı Kur’an’dı bizler de Kur’an öğreteceğiz. Biz ken- di değerimizi gerçekten bilip, bunun da hakkını verelim. Bugün her anlamda imkanlarımız çok iyi. Hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda tüm destekler veriliyor. Bunun kıymetini bilmek lazım, gayret etmek lazım” dedi. Bilgiç, takva elbisesi şuuruyla ör- tünmeyi anlamlandırmak gerektiğini ifa- de ettikten sonra “Tesettürün gere- ğini ve sınırlarını kafamıza göre ya da modernizmin çizdiği sınırlara göre be- lirleyemeyiz. Aksine sınırları ve şartları Kur’an ve Sünnet belirler.” dedi. Sınıflar arası Bilgi Yarışmaları düzenlen- mektedir. Dereceye giren öğrenciler için ödül törenleri düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği Hâfızlık , Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma ve temel dini bilgiler yarışmalarına katılım sağlanmaktadır. Sınıflar arası Bilgi Yarışmaları düzen- lenmektedir. Dereceye giren öğrenci- ler için ödül törenleri düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenle- diği Hâfızlık , Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma ve temel dini bilgiler yarış- malarına katılım sağlanmaktadır. Derslerimizin yanı sıra öğrencile- rimizi düşünmeye, iletişim kurmaya ve empatiye sevk ederek eğlenmenin tadına vardıran Drama dersimizden kareler. İl Müftümüz Ahmet Çelik ve hanımı, İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve hanımı, Şube Müdürümüz Mustafa Deniz ve İlçe Vaizemiz Emine Yıldız hocalarımıza Kayseri’de hafızlık sına- vına girecek olan öğrencilerimiz için motivasyon yemeği düzenlediler. KURUMLAR
 18. 18. HOŞGÖR BÜLBÜLZADE KIZ KURAN KURSU MOTİVASYON PROGRAMI İŞARET DİLİ ARAPÇA ŞARKI - ŞİİR YARIŞMASI 3736 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Şahinbey İlçe Müftülüğü Hoşgör Bülbülzade Kız Kur’an Kursu 2019 yılı hafızlık icazet töreni icra edildi. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın din Eğitimi Daire Başkanımız Saliha Bil- giç, İl ve İlçe müftülerimiz ve Müftü yardımcılarımız, Şahinbey vaizemiz Emine Yıldız, Hoşgör Vakfı Onursal Başkanımız Ah- met Ziylan, Vakıf temsilcileri, Kurs Hocalarımız, Hafizelerimiz ve Aileleri katıldı. Bilgiç. “Allah’ü Teala Kur’anı Kerim’i nasıl okumamız gerekti- ğini ayetlerde üç okuma tar- zı ile beyan etmiştir. Birincisi ikrâ’, yani dilin okumasıdır. İkin- cisi tertil, yani aklın okumasıdır. Yani akıl okuduğunu tefekkür, tezekkür edecek ve düşüne- cek. Üçüncüsü ise tilavet, yani kalbin okumasıdır. Dilin ve aklın okuduğunu yürek tasdik edecek yani iman edecek. Rabbim’den bizlere ve yavrularımıza Kur’an’ı hakkıy- la okuyup anlamayı ve yaşamayı nasip etmesini niyaz ediyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hayırseverlerimi- zi, hocalarımızı ve ailelerini de ayrıca tebrik ediyorum.” şek- linde konuştu. “ dedi. Hafizelermizin yakınları- nında katılımıyla gerçekleşen programda duygusal anlar ya- şandı. Program dualar ve gü- zel niyazlarla sona erdi. MEB İmam Hatip Ortaokul- ları arası yapılan Arapça şarkı söyleme yarışmasında olan Tuba Sacide Güngör il birincisi oldu. Ayrıca öğrencilerimizden Reyyan Yağmur Sür, 18 Mart Çanakkale Haftası münasebetiy- le Gaziantep İl Müftülüğü Kon- ferans Salonunda düzenelenen Şiir dinletisinde kursumuzu tem- sil etti. Öğrencilerimizi ve hocala- rımızı Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu veVai- zimiz Emine Yıldız taltif ve ödül- lendirdiler. Hüzünlü besmeleler gelir akla, besmele- yi her çektiğinde bırakır tüm hayatını geriye. Kuranı ile başka bir hayatı daha vardır hafızın. Tüm yorgunluklarını ,tüm meşguliyetlerini arkası- na alır bir besmelesiyle. Kuranına derdini açar, zaten tek derdi o olsa bile. Derdi odur ,dermanı o, sıkıntısı odur, du- ası o. Ezberlediği ayetlerde fena olan gelir, bir ayeti okudumu diğer ayeti özleyen gelir. Vuslat gelir akla ezberlediği her yeni ayet- te vuslatın kokusunu alan gelir ve tek gayesi olan vuslat arzusu daha da çoğalır gönlünde. Gözyaşı gelir akla kuranın sayfalarına inci gibi dökülen tane tane gözyaşı. Saf yakarışlar ,geceler gelir akla, gecenin en derin yerinde, kimselerin olmadığı saatler- de bulur kimsesini, en sevdiğini, gerçek sevgi- lisini. Korkar hafız dediğin, hıfz ettiği her aye- tin gönlünden süzülerek çıkmasından korkar. Evet korkar hafız, kuranını açmadığı vakit Kuranı unutmasından ve Kuranının nazından korkar. Ha- fız için O nazlı Kuran ihmal edilmeye layık mı ki. Tıpkı nefes almayı ihmal etmek gibi. Ağzından çıkan her ayeti içine geri solar hafız, ta ki gön- lüne yerleşinceye kadar. Ve olmazlar olmazı sabır gelir akla. Hafızın en büyük kalkanıdır sabır. Ezberlediği her yeni sayfa yeni imtihanların kapısını açar, karşılaştığı her imtihana sabırdan sonraki selametin umu- duyla göğüs germeye çalışır. Ve hafız denilince Aşk gelir akla, ezber için girdiği bu yolda aşkı ezberler harf harf. Ve Aşk denilince Hafız ge- lir akla kim sevdiğinin sözlerini ezberler uğru uğruna… Hilal BOZKURT (Hoşgör Bülbülzade Kız Kuran Kursu öğrencisi) Hoşgör Bülbülzade Kız Kur’an Kursu öğrencilerimiz ile dönem sonu motivasyon programına katıldık. Şahinbey İlçe Müftümüzün hitabı ve birarada olması öğrencilere yaptıkları işin ne kadar güzel olduğu hissini verdi. İlçe müftümüz Ha- fızlık ve Kur’ân eğitiminin önemi hakkında güzel bir konuş- ma yaptı. Program güzel temennilerle sona erdi. Hoşgör Bülbülzade Kız Kur’an Kursu öğrerncisi Ayşe Tuba Belli Tekvir Sûresini İşaret diliyle okumayı öğrendi. Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklioglu hocamız öğrencimizin bu gayretini karşılıksız bırakmadı. Kur‘an-ı Kerime karşı olan şevkini arttırmak amaçlı hediye verdiler KURUMLAR HAFIZLIK DENİLİNCE
 19. 19. Özel Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulu 3938 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Okulumuzda kontenjanlarımız ile sınırlı ol- mak üzere burs imkanı vardır. Millî ve manevî eğitim yanında Montessori tabanlı MULTIBEM eğitimi de verilmektedir. Ahlakî ve akademik olarak başarılı, örnek olan bireyler yetiştiril- mektedir. Anaokulunda, DOKUN-HİSSET-ÖĞREN ile beş duyu, Değerler Eğitimi ile millî ve manevî karakter geliştirilir. 3-6 yaş çocuklara “Hayatın içinden”, eğlenerek ve oynayarak okul öncesi eğitimi sunuyoruz. Emanet edilen çocuklarımız için bir çok EĞİTİM DEĞERİMİZ vardır. 1- Özgür Başla: Kendini ifade eden kâ- şifler okulu; Çocuklar korkusuzca keşfetmeyi severler. Kurallar ve negatif yaklaşımlar ile onların özgürlüğü kısıtlanır. Bunun neticesin- de her şeyi ebeveynlerine danışan, özgüveni düşük, yabancı ortamda anne-babasına yapı- şık kişilikler oluşmaya başlar. Kendini ifade edebilen, keşfetmeyi ve soru sormayı seven çocuklar yetiştirmek için MULTIBEM eğitimi uyguluyoruz. KURUM 2- Merakla Başla: Atölye Tabanlı Eğitim; Çocukların en iyi öğrenimi merakladır. Doğ- ru-yanlış kavramını bilmezler. Yaptıklarını an- ne-babanın tepkilerine ve yaklaşımına göre tercih etmeye başlarlar. Doğru bilinen yan- lışlar, yanlış bilinen doğrular... Çocuklarımızı kalıplara koyan değil, me- raklarının tetiklediği öğrenmeyi kolaylaştıran atölye tabanlı eğitim sunuyoruz. 3- Arkadaşlıkla Başla: Yaşına uygun sınıfta pedagojik eğitim; Zamanımızda çalışsın çalış- masın anneler 3 yaşa kadar çocukları ile cid- di ilgileniyor, evde eğitim vermeye çalışıyor. Fakat, özellikle az çocuklu ailelerin ortak so- runlarından kaçamıyorlar: sosyalleşme, başka çocuklar ile iletişim, paylaşım, dil gelişiminde yavaşlık. Okulumuzda, çocuğun özgüveni destek- lenerek kişisel gelişimini sınırlandırmadan sağlıklı sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. 4- Deneyerek Başla: “Kendim yapabi- lirim” odaklı eğitim; Kendi kaygılarımızı ço- cuklarımıza taşıtmayalım. Bazen ebeveynlerin hayat deneyimleri çocuklarına karşı kuralcı, kısıtlayıcı, ve korumacı olarak kendini gös- teriyor. Bunun sonucunda çocuğun özgüven ve bireysel becerilerini geliştirme özellikleri eksik kalıyor. Okulumuzda, “kendim anlatabilirim”, “ken- dim yapabilirim” ve deney dersleri ile bera- ber yaşlarına uygun sorumluluklar verilmekte- dir. Böylece kendilerine güvenleri gelişirken toplum önünde kendini ifade edebilen özgür bireyler yetiştiriyoruz.
 20. 20. Anaokulu Yıllık Faaliyetler Yaz Okulu Programı 4140 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 5- Gülümseyerek Başla: Oyna, eğlen, ve öğren. Katı bir disiplin anlayışı ile masa başın- da ve kilitli dolaplar önünde kısıtlayıcı eğitim çocukları sindirir. Okulumuzda, çocuklar merkeze alınır ve çocuğun eğitimi şekillendirmesine fırsat verilir. Çocukların, kuralları ve asgari disiplini içselleş- tirdikleri ve her daim mutlu oldukları bir eğitim veriyoruz. 6- Güvenle Başla: Gözünüz Arkada Kalma- sın; İlk ayrılık, minik çocuklara bazen yalnızlık ve terk edilmişlik hissettirirken anne-babalara duygu karmaşası yaşatır. İlk göz yaşları ve aklı okulda kalan ebeveynler. İlk ayrılık ve yeni ortama girme deneyimi- ni “güvenle” aşıyoruz. Öğretmenlerimizin sıcak ilişkisi ve yakınlığı ile çocukların kendilerini ev- deki kadar güvende hissettikleri, anneler ile sürekli tutulan iletişim ve bilgilendirme ile gö- zünün arkada kalmadığı, okul içi ve dışı güvenli- ğin hassasiyetle sağlandığı bir ortam sunuyoruz. 7- En Güzel Yatırım: çocuğa yapılan yatırım- dır. Çünkü bilinçli, özgüveni yüksek, millî ve ma- nevî değerlere sahip, tarihini ve kendini bilen çocuklar geleceğimizin teminatı olacaktır. Oyun çocuğun işidir. “Önce insan” diye- rek çıktığımız yolda güzel gelecek ve güzel bir toplum için sizlerle el ele Özel Hoşgör Hayriye Özbudak Anaokulundayız. Babalar Atölyesi (Mini Robot), Anneler Atölyesi (Çanta Yapımı), Sıfır Atık Projesi, Doğa Gezisi , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Hakan Baba ile Çocuklarda Davranış Semineri, Balcı Gezisi Etkinliği (Arılar), Değerler Eğitimi: Mevlana haftası ve Sakal-ı Şerif, Halı Dokuma (El işi), Sınıfımızla Kutup gezisi etkniliği (Eski- mo), Kandil Yapım Etkinliği (Üç Aylar), İstiklâl Marşının Yazılışının Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinliği, 18 Mart Çanakkale Şe- hitlerini Anma Programı, 3 yaş Etkinliği (Salatalık turşusu), Drama Dersi (Kızılderililer), Sudoku oyunu (Domates), Ağaç inceleme ve kabuk baskısı, 5 yaşlar Terzi atölyesinde kumaştan domates yapımı, Baba-çocuk oyun, tasarım ve maket çalışması
 21. 21. 4342 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Çocuklarımızın toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine olan güvenle- rini artırma, Türk kültürünü tanıma ve ser- gileme, büyüdüklerinde de arşivlerinde tatlı anılarının olduğu bir gün yaşatmak için ŞKM’de yılsonu programı gerçekleştirildi. Programa Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan, Hoşgör Vakfı Başkanı Abdullah Bay- ram, veliler ve öğrenci yakınları katıldı. Program Turuncu Yıldızlar sınıfı öğren- cilerimizden Eymen Taha Yılmaz’ın oku- duğu Kurân-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan kurs idarecisi Şanver “Bütün bir yıl boyunca, çocuklarımız büyük bir gayret ve özveriyle çalıştılar, okul hayatlarının en önemli adımla- rından biri olan anasınıfını başarı ile tamam- ladılar. 6 yaş grubunu okulumuzdan uğurla- manın hüznünü diğer yaş grupları ile önü- müzdeki sene yeniden bir arada olmanın sevinci ile bir yılı daha geride bırakıyoruz. HOŞGÖR HAYRİYE ÖZBUDAK ANAOKULU Bütün bir yılın yorgunluğu- nu öğrencilerimiz ve siz velilerimizle atacak olmak- tan çok mutluyuz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bı- rakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.” dedi. Okulumuzu yaptırmak ile kalmayıp eğitim hayatına başladığı günden itibaren bizden desteklerini esir- gemeyen Vakfımızın Onursal Başkanı Ahmet Ziylan prog- ramı hazırlayanalara ve ka- tılımcılara teşekkür ettiler. Okulumuza katkılarından dolayı Hayriye Özbudak Hanımefendinin kızı Gül- ten Postacı Hanımefendi- yi Tuğba hocamız tarafın- dan hediye takdim edildi. Programın devamında Yeşil Yoncalar sınıfı sabah grubu öğrencileri birlik duası ezgi- sini, Turuncu Laleler Sınıfı se- mazen gösterisi ve Çanakka- le gösterisini gerçekleştirdi. Daha sonra Kırmızı Çilekler ve Kırmızı Şekerler sınıfla- rı Teşekkür ederim Allah’ım duasını İngilizce olarak okudular. Kırmızı Çilek- ler öğrencilerinden Dila ve Merve İşaret dili ile dualarını seslendirdiler. Renklerin dansı Anadolu Ateşi grubu gösterisi ve Tu- runcu Laleler ile Turuncu Yıl- dızlar öğrencilerinin Mehter gösterisi ile program sona erdi. MEZUNİYET
 22. 22. OSMAN EĞİN - HÜSEYİN ÖRESİN 4544 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 ETKİNLİK İl ve İlçe müftülüklerimizin gerçekleştirdiği konferans, seminer, toplantı ve programları için şehrimize gelen Diyanet İşleri Başkanlığımızın üst yöneticileri müftülerimizin daveti üzerine Hoşgör Kuran Kurslarını ziyaret ederler. Bu ziyaretlerden birinde İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin, Diyanet İş- leri Başkanlığı Baş Vaizi Hüseyin Öresin ve İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu hocamız Hoş- gör Fatih Kuran Kursu öğreticileri ve öğrencileri ile buluştular. Ziyaret kapsamında Görme Engelli Sınıfı hak- kında bilgi aldılar ve her biri ile tek tek ilgilen- diler. Braille alfabesi eğitimi alan Görme engelli olmalarına rağmen parmaklarındaki dokunma hissi ile ilahi mesajı okuyabilmenin ve ezberlemenin hazzına varmanın mutluluğuna ortak oldular. Daha sonra hafızlık ve hazırlık sınıfındaki öğ- rencileri dinlediler. Kur’ân okuyuşlarından ve duruşlarından çok memnun oldular. Hafızlık eğiti- minin önemi hakkında bilgi verdiler. Sınıf ziyaretlerinden sonra öğreticiler ile bir araya gelerek çocuk eğitimi hakkında Eğitici Eği- timi verdiler. Eğitimde konuşan Eğin, “Yapığınız vazife çok ulvi bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine getirirken çocuklarımızın öğrencilerimizin durumlarını haleti ruhiyyelerini iyi izleyerek ona göre davranmamız, öğrencilere vereceğimiz eğitimlerde başarıyı yakalamamıza sebep olacaktır. Rasülüllah (sav) efendimiz Eshab-ı Suffe’de talebe okuturken onların her türlü müşkilatları ile ilgileniyordu. Bizler de öyle olmalıyız ki, öğrencilerimizin herhangi bir sıkıntıları olduğu zaman müracaat merkezi, onlara yol gösterici olmamız gerekmek- tedir. Öğrencilerimize her türlü ibadetlerimiz, giyim kuşamlarımız, her türlü halimiz ile örnek ol- mamız gerekmektedir ki, İslam’ın nasıl yaşanaca- ğı konusunda öğrencilerimizin önünde rol model bizleriz” dedi. Program kursumuzun konferans salonunda vakıf yöneticilerinin, öğreticilerin, velilerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocuk ve Aile İletişimi” semineri ile devam etti. Semi- nerde veli ve öğrenci ilişkisi hakkında konuşma- lar gerçekleştirildi. Osman Eğin hocamız konuşmasında “Burada bulunan hocalarımız kutsal bir vazife yapmakta- dır. Bu görevi yaparken zevk almaları gerekir. Biz ülkemizde birçok kursu ziyaret ediyoruz. Bu kurs Türkiye’deki sayılı kurslardan birisidir. Ve- lilerimiz çok şanslı olduklarının farkında olmaları gerekir. Öğrencilerimiz ise burada geçirdikleri vaktin kıymetini bilmelidirler. “ dedi Aile ve toplumsal hayatta karşılaşılan prob- lemlere değinen Hüseyin Öresin “Sağlıklı top- lumlarda herkes kendini sorgular ve üzerine dü- şen sorumlulukları yerine getirmeye çalışır. Aile içi iletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Çoçuk ile veli ilişkisi çok önemlidir. Çocuk eve geldi- ğinde onlarla beraber namaz kılmalıyız. Hafızlık tamamlanıncaya kadar Kur’ânın manevi havasını evlerimizde de hissetmelidir.” dedi. Programın sonunda Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan ağabeyin öğrencilere hediye etti- ği ayakkabılar Vakıf Başkanımız Abdullah Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem Özsever, Nihat Durur ve kurs öğreticileri eşliğinde dağıtıldı.
 23. 23. 18 MART ÇANAKKALE PROGRAMI KİTAP FUARI İL MÜFTÜMÜZÜN ZİYARETİ 4746 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Valimiz Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Za- feri dolayısıyla İl Müftülüğünün Boyacı Cami- sinde düzenlenen programa katıldı. Kılınan sabah namazının ardından Çanak- kale zaferinin öneminin anlatıldığı programda şehitlerimiz için dua edildi. TDV organizasyonunda Ramazan ayına özel “Kitap ve Kültür Günleri” Gazian- tep’te 5.kez düzenlendi. 17 Mayıs’ta başlayan kitap fuarına Hoş- gör Fatih Kuran Kursu öğrencilerimiz katıl- dı. Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu hafızlarımızla fuarı beraber gezdiler. İl Müftümüz Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve Kur’an Kursu öğreticileri ile birlikte Hoşgör Fatih Kur’an Kursunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Müftü Çelik, hafızlık eğitimi ve hafız olmanın önemini anlattı. Hz. Peygamber’in “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.” hadisinden hareketle değerlendirmelerde bulunan Çelik, hafız olma- nın başlı başına bir değer olduğunu, bununla birlikte hafız olarak kalmanın daha da önemli olduğunu dile getirdi. Çelik, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandıra- rak hediye takdiminde bulundu. ETKİNLİK
 24. 24. AİLE EĞİTİMİ ve İLETİŞİMİ KONFERANS “İNSANLARA RABBİNİ TANITMAK” ZİYARET 4948 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Hoşgör Eğitim Kurumlarına bağlı kurslarımızda yıl boyunca eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla Şahinbey İlçe Müftü- lüğümüz ile ortak Akademik Koferanslar düzenlenmektedir. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Murat tarafından Eğitimci Eğitimi ve ”Aile Eğitimi ve İletişimi” konulu konferans gerçekleştirildi. Eğitimci eğitimine katılan Din gönüllüleri hocalarımıza öğ- renciler ile olan davranışlarda güzel örneklerin üzerinde durulmasını tavsiye etti. PDR Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Mehmet Murat uygulamalı bir eğitim düzenledi. Daha sonra konferansa katılan öğrenci ve velilere ileti- şimin aile eğitimindeki rolü hakkında bilgiler verdi. Sevgi ve saygının öneminden bahsetti. Programa katılan Şube Müdürümüz Mustafa Deniz tara- fından Kur’ân-ı Kerim hediye edildi. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Akbaş tarafından “İnsanlara Rabbini Tanıt- mak” konulu konferans gerçekleştirildi. Akbaş, “Allah C.C. Hz.Ademi yarattığında ona çok önemli bir vazife yükledi. Sonradan gelen peygam- berlere de aynı vahyi verdi. İnsanlara Rabbini tanıt- mak vazifesi verildi. Lailaheillallah yani Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. İbrahim’de kendi toplumuna aynı şeyi söyledi. Gelin ey insanlar bu mesaja teslim olun. Pey- gamberler insanların kalbine ve ruhuna yerleştirmeye çalıştılar. Peygamberimiz Hz.Muhammed A.S. 23 yıllık hayatı boyunca bu söze davet etti. İşte bu teslimiye- tin adı İslam idi. “ dedi. Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu , Gaziantep İl Müftümüz Ahmet Çelik, Şube Müdürümüz Mustafa Deniz, Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı Baş- kanı Abdullah Bayram ve Vâkıf yönetim kurulu üyeleri kursumuzu ziyaret ettiler. Kurs Müdürümüz Yusuf Kiraz hafızların programla- rından ve uyguladıkları eğitim modelleri hakkında bilgi verdi. KONFERANS
 25. 25. 5150 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Mezunlarımızın düğünü dediğimiz Gele- neksel Hafızlık Merasiminin 34.sü 2018 yı- lının Mayıs ayında dolu dolu bir içerik ve katılımcının yanı sıra kalabalık bir izleyici ile gerçekleşti. Program MEB İmam-Hatip Ortaokulla- rı Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması Türkiye üçüncüsü Hâfız Hasan Hüseyin Eker ‘in oku- duğu tilavet ile başladı. Abdulhamit Han ho- camızın şefliğinde Hoşgör Tasavvuf Musikisi Korosu mini bir konser verdi. Programda kurs hocalarımızdan Hâfız Aydın Bahça Kur’an okudular. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı “Hâfızlık” konulu hazırlanan bir sinevizyon gösterildi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik , Şa- hinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Vakıf Onursal Başkanı Ökkeş Eruslu, Vakıf Onursal Başkanı Ahmet Ziylan, ve Fatih İlim Araştırma Vakfı Başkanı Abdullah Bayram günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yaptılar. HAFIZLIK MERASİMİ Hafızlık müessesine emek veren herkesi tebrik eden İl Müftümüz Çelik “Doğrusu bu Kuran en doğru yola götürür ve yararlı iş yapan müminlere büyük ecir olduğunu, ahirete inanmayanlara can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.” ayeti bize yol gösteriyor. Al- lah nurunu kıyamete kadar ko- ruyacaktır. Birimizin gönlüne çocuklarını Kuran Kursuna gön- dermeyi düşürecek, birimizin gönlüne onlara hoca olmayı düşürecek, birimizin gönlüne infak etmeyi düşürecek, kimi- nin eliyle kiminin diliyle Allah bu Kur’âna hizmetkar yapacak ve kıyamete kadar devam etti- recek.“ dedi. Program hafızların tekbir- lerle sahneye davet edilmesi ve kısa sureler ile devam etti. Program Mersin İl Müftüsü Hâ- fız Şaban Kondi hocamızın du- ası ve hediye takdimleri ile son buldu.
 26. 26. ABDULLAH SERT - DR. ADEM ERGÜL 5352 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Vakıf Onursal Başkanımız Ahmet Ziylan ağabeyin daveti üzerine Muhterem Abdullah Sert Hocaefendi ve Dr. Adem Ergül hocamız Aralık ayında şehrimize gelerek Şehitka- mil Kongre Merkezi’nde konferans gerçekleştirdi. Konferansa vakıf yöneticileri, Kur’ân Sevdalıları ve Şanlıurfa’dan misafirler katıldılar. Program İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hafız Adil Öztekin hocamızın okuduğu Kuran Tilaveti ve Ahmet Ziylan ağabeyin açılış konuşması ile başladı. Abdullah Sert Hocaefendi konuşmasında ”Muhyiddin-i Arabi hz. Der ki; “Kur’an, kendisini okuyanlar için nüzul halindedir.“ Sevgili Peygamberimiz, Cebrail’in getirdiği ayetleri önce okuyordu, okuduğunu anlıyordu, anladığı ayetleri özümsüyordu, daha sonra benimsiyordu, iman ediyordu, gereğini yerine getiriyordu, aynı nimeti muhatabına da götürüyordu, başarılı olması için yardım ediyordu.” dedi. ETKİNLİK Habibullah (SAV) efendimize layık olmamız için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Adem Ergül hocaefendi “Bir gün üstadı- mız bir ifade kullandı. Nasıl bir aileye mensup olduğumuzu unutmamalıyız. Biz Ümmet-i Muham- med ailesinin bir ferdiyiz. Nasıl asil bir aile oğluna kızına tavsiyelerde bulunur ya; bizlerde bu aileye yakışan bir terbiyede olmalıyız. Bu topraklarda ne güzel Arifler yetişmiştir. Yürü- yüşünden, bakışından beslendiğimiz, aşılandı- ğımız insanlar olsun inşaallah ” dedi. Hocalarımız katılımcıları Resullullah ile bu- luşturmak için Resullullah’ın Merhameti hakkın- da konuşmalar gerçekleştirdiler. Efendimizin ce sahabelerinin hayatından örnekler verdiler. Gaziantep’te misafir edilen hocalarımız er- tesi gün her ayın başında yapılan Aylık Hatim Programına da katıldılar. Programdan sonra İl ve İlçe müftülerimiz ile yeni yapılan eğitim binası hakkında bilgi al- dılar.
 27. 27. HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI 5554 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 HOŞGÖR’DE RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL Her yıl geleneksel olarak vakfımızın yöneticileri ve Kur’ân sevdalıları iftar sofralarında bir araya geliyorlar. Her gün bir hayırseveriimiz iftar masfrafını üstleniyor. Bu yılda Pursefa Han’da Mevlüt Gül hocamızın rehberliğinde en güzel iftarlar yapıldı. Dualar, tilavetler, ilahi- ler, teravihler ve sohbetler ile gönüller ramazanlaştı. Ahmet Ziylan ağabeyin katılımıyla kurumları- mızda görev yapan eğitimciler ve vakıf yöneti- cileri ile bir araya gelerek istişare toplantıları yapıyoruz. Zaman zaman kıymetli büyüğümüzün Hayat Notları sohbetlerinden istifade ediyoruz. Gü- zel temenni ve muhabbetli sohbetler ile aidi- yet duygusu kazanıyoruz. BAŞARI HİKAYESİ Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Şehzade Camiin- de yapılan Ezan Okuma Yarışması Türkiye finalinde Hoşgör Fatih Kuran Kursu mezunlarımızdan Hafız Bilal Yılmaz Türkiye birinci oldu. KURUMLAR Bu yıl Akif Tuncer ve ekibi ile Enderun Usulü Teravih namazı eda edildi. Ramazan Bayramında Vakfımızda Bayram- laşma Töreni gerçekleştirildi İSTİŞARE TOPLANTISI
 28. 28. Hz. Peygamber’in, Sahabeyi Kur’an’ı Öğrenip Ezberlemelerine Teşvik Etmesi 5756 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Yüce Allah’ın ve Hz. Peygamberin Kur’an’a verdikleri önemi, Kur’an’ı okuyup öğrenen, hayatına tatbik eden ve başkalarına da teb- liğ edenlerin ne gibi mükâfatlara nâil olacağı- nı, sahabenin Kur’an okuma arzusunu aşağıya dercettiğimiz hadisler daha belirgin bir şekil- de ortaya koyacaktır: Osman bin Afvan’dan rivayetle Nebî Sal- lallahu Aleyhi ve Sellem: “Sizin en hayırlı- larınız Kur’an’ı öğrenen ve onu öğretendir.” buyurdu. Yine Osman bin Afvan’dan rivayetle (baş- ka bir rivayette Ali b. Ebi Talib nakleder) Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Sizin en faziletliniz Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” buyurdu. Hz. Peygamber bu sözüyle sahabe- nin birbirlerine olan üstünlüklerinin ancak Kur’an’la olabileceğini, Kur’an’ı öğrenmenin ve öğretmenin en hayırlı iş olduğunu, bu işi gerçekleştirenlerin de en faziletli kişi konu- muna yükseleceğini bildirerek Kur’an okuma ve onu başkalarına da öğretme işini sahabi- lerin hayatında odak merkezi haline getirmeyi amaçlamıştır. Üseyd ibn Hudayr (r.a.)’dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Bir kere Üseyd gece vak- ti Bakara Suresi’ni okuyordu. Atı da yanında bağlıydı. Kur’an okunurken birden at depren- meye başladı. Üseyd sustu. O susunca at da sakinleşti. Üseyd tekrar okumaya başladı. At yine şahlandı. Üseyd sustu, bunun üzerine at da sakinleşti. Bundan sonra Üseyd bir daha okumaya başladı. At yine hırçınlaştı. Üseyd de artık okumaktan vazgeçti. Üseyd’in oğlu yahya ise ata yakın bir yerde (yatmakta) idi. Atın çocuğa bir zararının dokunmasından en- YAZI dişe ederek çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birtakım ecrâmın parlamakta olduklarını gördü. Sabah olduğunda Üseyd, Rasülullah’a bu vâkı- ayı arz etti. Nebî (s.a.) ona: “Oku ey Hudayr oğlu, oku!” (diyerek oku- maya devam edilmesi gerektiğini bildirdi). Üseyd: “Ya Rasülallah atın Yahya’yı çiğne- mesinden endişelendim; çünkü çocuk ata ya- kın bir yerde idi.(onun için okumayı kestim.) O sırada başımı göğe doğru kaldırdığımda gök- yüzünde bulut gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller gibi ecrâmın parlamakta olduklarını gördüm. Artık bu beyaz gölge tabakası, için- deki ziya manzumesi ile göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu görmez oldum” dedi. Rasül-i Ekrem: “Bilir misin onlar nedir?” buyurdu. Üseyd der ki: “Ben de hayır diye cevap verdim.” Rasül-i Ekrem: “Ey Üseyd on- lar meleklerdi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onlara bakardı. Halkın gözünden gizlenmezdi.” Buyurdu. Ebu Hüreyre’den rivayetle (bir başka ri- vayette de ibn Ömer nakleder) Rasülullah (s.a.) şöyle buyurur: “Hased (hiçbir şeyde) câiz değildir, ancak iki (huy) hakkında câizdir: 1) O kimseye hased (gıpta) olunur ki, Al- lah ona Kur’an öğretmiş, o da gecenin (kutlu) saatleriyle, gündüzün (muayyen) zamanların- da Kur’an okur ve komşusu işitir de: “Keşke (komşum) filana verilen Kur’an nimeti gibi bana da ihsan olunsaydı. Ve onun mûcibiyle amel ettiği gibi ben de amel etseydim” der. 2) Öbür kimseye de gıpta olunur ki, ona da Allah mal vermiştir, o da malını hak yolunda sarf etmektedir. Şimdi birisi: “Keşke şu hayır seven kişiye verilen mal gibi bana da verilsey- di de onun hayır işlediği gibi ben de işlemiş olsaydım!” diye imrenir. İbn Ömer’den: Rasülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Kur’an sahibi (hâfızın) benzeri, bağlı devenin sahibinin misali gibidir. Deve sahibi devesini gözetirse tuta- bilir. Mukayyed olmayıp bırakırsa kaçar gider.” Abdullah ibn Mes’ud’dan Rasülullah sallal- lahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğu riva- yet olunmuştur: “Kur’an sahiplerinin birisinin şu şu ayetleri unuttum demesi ne fena şeydir. Belki unutuldu denilmesi gerekir. Ey Kur’an sahipleri (Hâfızlar), Kur’an’ı daima okuyup mü- zakere ediniz! Çünkü Kur’an’ın, Hâfız kişile- rin gönüllerinden ayrılıp kaçması (ezberlenen Kur’an’ın tekrar unutulması), devenin boşanıp kaçmasından daha zorludur.” Ebu Musa el-Eş’ârî’den Nebî sallallahu a- leyhi vesellemin şöyle buyurduğu rivayet olun- muştur: “Kur’an’ı muhafazaya önem veriniz! Hayatım yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hafızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin (ihtimamsızlık eseri) boşanıp kaçmasından daha zorludur.” Enes İbn Malik’den rivayete göre: Enes ibn Malik’e Nebi sallallahu aleyhi vesellemin Kur’an okuyuşu nasıldı? diye sorulmuştu. O da: “Rasülullah Kur’an okurken (meddi îcap eden harfleri) meddederdi.” diye cevap verdi. Sonra Enes, (misal olarak) Bismi’llâhi’r-Rahmâ- ni’r-Rahîm’i okuyarak: “Rasülullah, “bismi’llâh”ı meddederdi, “er-Rahmân”ı da meddederdi, “er-Rahîm”i de meddederdi.” demiştir.
 29. 29. 5958 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanılığımızca yapılan Kuran Kursu öğreticisi, İmam-Hatip,ve Müezzin Kayyım olarak personel atamasında 50 mezun hafızımız Türki- ye’nin muhtelif yerlerinde görevine başlamıştır. Hafızlık müessesine hizmet edecek birer din gönül- lüsü olacaklardır. Hoşgör Fatih Kuran Kursu’muzda mezun olduktan sonra görev yapanlara Başarı Belgesi takdim edildi. Atanan mezunlarımıza eğitim seminerleri igerçekleş- tirildi. Görev yapacakları illerde Hoşgör Kuran Kursla- rını temsil edecekler.
 30. 30. 6160 http://www.hosgorkulliyesi.orgHOŞGÖR BÜLTENİ-2019 Hafızlar; 1.Hamit Kiraz 2.M. Şerif Niziplioğlu 3.Mustafa Yavuz 4.Mustafa Deniz 5.H. Hüseyin Köksal 6.Yavuz Atik Ayaktakiler (soldan sağa) 1-Nihat Hoca (Alauddevle Camii İmamı) 2-Mehmet Amca 3-Hasan Sarı (Müftü Yardımcısı ) 4-Ali Fuad Bilen 5-Hayrettin Çınar 6-İbrahim Acar (İl Müftüsü) 7-Hüsamettin Baykal 8-Vesalet Demir 9-Hanifi Gürler 10-Ahmet Niziplioğlu Hafızlar; 1-H. Hüseyin Köksal 2-Mustafa Deniz 3-M. Şerif Niziplioğlu 4-Mustafa Yavuz 5-Yavuz Atik 6-Hamit Kiraz Oturan; Hacı Mehmet Tekerlek Ayaktakiler : 1- Hanifi Gürler 2- Vesalet Demir 3- Hamit Erbalcı 4- M. Hayrı Akınal 5- Hüsamettin Baykal 6- Yusuf Çelebi 7- İbrahim Acar 8- Ömer Niziplioğlu 9- Ahmet Niziplioğlu 10- Hayrettin Çınar 11- Ali Fuad Bilen NOSTALJİ Alaüddevle Camiinde yapılan ilk Hafızlık merasiminden bir hatıra fotoğrafı İlk Hafızlık merasiminden sonra Kurs bahçesinde çekilen bir hatıra fotoğrafı Dünden bugüne...

×