Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invest Pasprot A4 32 Str

2,755 views

Published on

Інвестиційний паспорт Броварського району, 2008 рік

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Invest Pasprot A4 32 Str

 1. 1. 1
 2. 2. БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН 2
 3. 3. Шановні пані та панове! Dear ladies and gentlemen! Броварщина, історичні землі якої розташовані в ча- The Brovary district, historical lands of which are located in рівному куточку України, між річками Десна, Дніпро і the marvellous corner of Ukraine, between the rivers of Desna, Трубіж, здавна славилася своїми славними традиціями. Dnipro and Trubizh, since long time is famous for its glorious Переваги при-столичного регіону дають можливість traditions. The advantages of the neighborhood of the capital користуватися найрозвинутішою транспортною інфра- enable to use the well-developed transport infrastructure in структурою в Україні – це й автомагістралі Київ – Чернігів Ukraine, these are highways Kyiv – Chernigiv – Saint Peters- – Санкт-Петербург, Київ – Прилуки, залізниця Київ – Мо- burg and Kyiv – Pryluky, the railway Kyiv – Moskow, the inter- сква, міжнародний аеропорт «Бориспіль». Нині Бровар- national airport «Boryspil». Presently the Brovary district is one ський район – один із провідних районів області. Славу of leading districts of the region. Its glory is created by hun- його творять сотні, тисячі щирих і талановитих людей. dreds, thousands of sincere and talented persons. Збільшення обсягів зовнішньоекономічного оборо- The increase in volumes of the external economic turn- ту свідчить про підвищення довіри до бізнесу, високу over testifies the growth of trust to business and the high якість продукції, що випускається. output quality. Значні кроки зроблені у становленні місцевого само- The significant steps are in the formation of the real local врядування. Повсякденними турботами жителів району self-management. 78 deputies of the Brovary District Council опікуються 78 депутатів Броварської районної ради. devote themselves to everyday cares of district population. Новий підхід до взаємовідносин між владою і підпри- The new approach to the mutual relations between ємництвом, який являє собою подолання бюрократич- power and entrepreneurship, which represents overcom- них бар’єрів, сприятиме розвитку всіх напрямків бізнесу ing bureaucratic obstacles, will promote the development та соціальної сфери. of all directions of business and social sphere. Броварщина відкрита для співробітництва і добрих The Brovary district is opened for collaboration and справ на благо України. good dealings for the welfare of Ukraine. З вірою у майбутнє – With belief in the future – Микола Діденко Mykola Didenko 3
 4. 4. 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1. GENERAL INFORMATION 1.1. Географічне положення 1.1. Geographical position and environment The Brovary district is characterized by the advantageous geo- та природне середовище graphical position, presence of natural resources, powerful industrial Броварський район характеризується вигідним географічним and scientific potential, high level of development of trade, transport положенням, наявністю природних ресурсів, потужним промисло- and communication. вим та науковим потенціалом, високим рівнем розвитку торгівлі, The territory of the district is located in the north-eastern part транспорту та зв’язку. of Ukraine, to the north of Kyiv. Just by this fact the geographical Територія району розташована у північно-східній частині України, position of the district is determined as unique, and favourable cli- північніше м. Київ. Саме цим визначається унікальність географічного matic conditions make the agroindustrial sector of the economy at- положення регіону, а сприятливі кліматичні умови роблять промис- tractive for investing. лово – аграрний сектор економіки привабливим для інвестування. The area of the territory makes 118,78 thousand of hectares, that Площа території становить 118,78 тис. га, що складає 4,2 % від is 4,2% of the territory of the region. The length from the north to the території області. Протяжність з півночі на південь становить 65 south makes 65 kms, and from the east to the west it makes 40 kms. км, а зі сходу на захід – 40 км. Броварський район має спільні кор- The Brovary district borders on Kyiv and the Chernigiv region. дони з м. Київ та Чернігівською областю. The distance from the district center to Kyiv, the capital of the Відстань від районного центру до столиці держави – м. Київ state, makes about 15 kms. The nearest airports are International air- становить близько 15 км. Найближчі аеропорти – Міжнародний port of Boryspil, which is situated in 30 kms; airport «Zhuliany» – in Аеропорт Бориспіль, знаходиться на відстані 30 км; аеропорт 45 kms. «Жуляни» – 45 км. The population of the district makes 70,4 thousand people, which Населення району складає 70,4 тис. чоловік, що становить 4 % is 4 % from the population of the Kyiv region, including the urban від населення Київської області, у тому числі міське населення – population – 25,8 %, and the countrymen – 74,2 %. 25,8 %, сільське – 74,2 %. On the territory of the Brovary district flow 7 rivers, including riv- На території Броварщини протікає 7 річок, у тому числі р. Дес- ers of Desna and Trubizh. на та р. Трубіж. Woodlands are characteristic landscape for the Brovary district. Для Броварського району характерний ландшафт – полісся. The soil is mainly turfy and podzolic, boggy and turfy boggy. Ґрунти переважно дерново-підзолисті, болотні та торфоболотні. The climate is moderately – continental, characterized by moder- Клімат помірно – континентальний, характеризується помір- ate aridity. The wind blows mainly from the north-wester direction. ною посушливістю. Вітер переважно північно – західного напрям- The average speed of the wind is 8 – 11 m/s. The average tempera- ку. Середня швидкість вітру – 8 – 11 м/с. Середня температура січ- ture of January is -4,5 °, of June – +22 °. ня – -4,5 С, червня – +22 С The average humidity of the air in summer is 65 %, in winter – 78 Середня літня вологість повітря – 65 % , зимова – 78 %. Річна %. The annual amount of precipitations makes 620 mms. кількість опадів становить 620 мм. Today’s Brovary district is one of the biggest districts of the Kyiv Сучасний Броварський район – один із найбільших районів region, which counts 23 rural and 3 settlement councils (46 commu- Київщини, який налічує 23 сільські і 3 селищні ради (46 населених nities). пунктів). 2. ЕКОНОМІКА 2. ECONOMY Броварський район має розвинутий промисловий комп- The Brovary district has a developed industrial complex, лекс, який забезпечує майже 40% надходжень до бюджетів усіх which provides almost 40 % of budget revenue of all levels, it рівнів, є значним виробником продуктів харчування, товарів is a considerable producer of food stuff, goods of light industry, легкої промисловості, комбікормів та преміксів. mixed fodders and premixes. Річний валовий внутрішній продукт району за 2007 рік ста- The district industry is represented by 7 powerful enterprises. In новив 1783 млн. грн., або вдвічі перевищив показник 2004 року. 2007 the industrial production volume in the compared prices made План по доходах зведеного бюджету 2008 року район виконав 24 1319,6 million UAH, increase was 44,8 % in compared to the proper серпня до Дня Незалежності України. period of 2006. The issue of consumer goods made 1253,3 million UAH or 145 % of last year’s level. Збільшення обсягів промислової продукції забезпечують такі The increase in volumes of industrial products is provided by колективи, як: such collectives, as: 4
 5. 5. - Foreign Enterprise «Coca-Cola Beverages in Ukraine, Limited», - Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімі- rate of growth is 148,2 %; тед» – темпи росту 148,2 %; - OJSC «Kalynivka plant «Budpearlite», rate of growth is 138,1 %; - ВАТ «Калинівський завод «Будперліт» – темпи росту 138,1 %; - OJSC «Monomax» -137,3 %; - ВАТ «Мономах» –137,3 %; - CJSC Company «Gogoliv Ribbon Weaving Factory» – 119,1 %; - АТЗТ ВТФ «Гоголівська стрічкоткацька фабрика» – 119,1 %; - OJSC «Kalyta Experimental Factory of Mixed Fodders and Pre- - ВАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів mixes» – 115,0 %; та преміксів» – 115,0 %; - LTD «Shevchenko Factory of provisions» – 112,8 %; - ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» – 112,8 %; - LTD «Fronius Ukraine» – 100,7 %. - ТОВ «Фроніус Україна» – 100,7 %. The agricultural sector is represented by next producers: Сільськогосподарський сектор представлений виробниками: SOEF «Ploske’s» – dairy cattle breeding ДПЗ «Плосківський» – племінне молочне тваринництво OJSC «Integrated Plant «Teplychnyy» – vegetable-growing ВАТ «Комбінат «Тепличний» – овочівництво LTD «Askaniya – Flora» – growing of flowers ТОВ «Асканія – Флора» – вирощування квітів LTD «Camellia – PR» – growing of flowers ТОВ «Камелія – PR» – вирощування квітів 4 poultry factories : 4 птахофабрики : 1. PE «Brovarskyy» in the village of Rozhivka 1. в с. Рожівка ППР «Броварський» 2. Company «Agromars» in the village of Rudnya 2. в с. Рудня фірма «Агромарс» 3. OJSC «Kyiv Poultry Factory» in the city of Kyiv 3. в м. Київі ВАТ «Київська птахофабрика» 4. LTD «Agrocompany «Bogdanivka» in the village of Bogdanivka 4. в с. Богданівка ТОВ «Аргофірма «Богданівка» 614 of economic agents, including 170 legal and 444 physical За 2007 рік у районі зареєстровано 614 СПД, в т.ч. 170 – юри- persons were registered in the district in 2007. дичних і 444 фізичних осіб. 2.1. Населення та трудові ресурси 2.1. Population and manpower resources Кількість зайнятих у галузях економіки Amount of occupied by industries of economy за 2007 рік (чол.) in 2007 (persons) Всього: 29434 In all: 29434 Промисловість 1739 Industry 1739 Сільське господарство 4495 Agriculture 4495 Транспорт 71 Transport 71 Будівництво 324 Construction 324 Оптова та роздрібна торгівля 291 Wholesale and retail trade 291 Готельно – ресторанний бізнес 90 Hotel and restaurant business 90 Операції з нерухомістю 26 Real estate activities 26 Державне управління 411 State management 411 Освіта 1595 Education 1595 Охорона здоров’я та соціальна допомога 2191 Health protection and social help 2191 Інші галузі 301 Other fields 301 Працюючі на території м. Київа та м. Бровари 17900 Workers of Brovary and Kyiv 17900 Кількість безробітних Amount of unemployed persons 5
 6. 6. Середньомісячна заробітна плата Monthly average salary of workers робітників 2007 року (грн.) in 2007, (UAH) Середньомісячна заробітна плата по району 1810-00 Monthly average salary in the district 1810-00 В т. ч. промисловість 2802-21 Including: Industry 2802-21 Сільське господарство 2503-00 Agriculture 2503-00 Торгівля 2389-00 Trade 2389-00 Будівництво 1992-05 Construction 1992-05 Транспорт 1071-98 Transport 1071-98 Державне управління 1303-00 State management 1303-00 Освіта 994-00 Education 994-00 Охорона здоров’я 829-00 Health protection 829-00 Культура 721-00 Culture 721-00 Готельне, ресторанне господарство 741-31 Hotel and restaurant economy 741-31 2.2. Зведений плановий бюджет 2.2. The planned budget Броварського району на 2008 рік of the Brovary district in 2008 Доходи, всього 191008,3 Incomes, in all 191008,3 Закріплені доходи 39878,4 Fixed incomes 39878,4 Власні доходи 3878,9 Own incomes 3878,9 Разом доходів 43777,3 Incomes IN ALL 43777,3 Трансферти 133454,1 Transfers 133454,1 Інші доходи 13776,9 Other incomes 13776,9 Видатки, всього 191008 Charges, in all 191008 Загальна сума видатків 177231,4 General sum of charges 177231,4 Спеціальні видатки 13776,9 Special charges 13776,9 2.3. Промисловість 2.3. Industry Броварський район є провідним виробником продуктів хар- The Brovary district is a leading producer of food stuffs, goods of чування, товарів легкої промисловості, швейних виробів, утеплю- light industry, sewings wares, warming materials, mixed fodders and вальних матеріалів, комбікормів та преміксів. premixes. Харчова промисловість Food industry and agricultural та переробка product processing сільськогосподарських продуктів Mechanical engineering Машинобудування Light industry Легка промисловість Manufacture of building materials Виробництво будівельних матеріалів Other fields (fodder industry) Інші галузі (комбікормова) Обсяг промислового виробництва в порівняних цінах за 2007 The industrial production volume in the compared prices in 2007 in рік в цілому по району склав 1319,6 млн. грн., приріст – 144,8 % у whole in the district made 1319,6 million UAH, the increase was 144,8 % порівнянні з минулим роком. as compared to the last year. Зросло також виробництво товарів народного споживання, The production of consumer goods grew, too, in whole in загалом по району воно склало 1244,1 млн. грн., або 168,4 % ми- the district it made 1244,1 million UAH, or 168,4 % of last year’s нулорічного рівня. level. 6
 7. 7. Обсяги виробництва промислової продукції та товарів Volumes of industry products and consumer’s goods народного споживання підприємствами Броварського району of enterprises of the Brovary district Обсяги виробництва промислової продукції, млн. грн. Volumes of products, mln. UAH Обсяги виробництва товарів народного споживання, млн. грн. Volumes of consumer’s goods, mln. UAH Збільшення обсягів промислової продукції та товарів народно- The increase in volumes of industrial products and consumer го споживання пов’язане в першу чергу з тим, що ряд промислових goods is related first of all to that the row of industrial enterprises підприємств здійснили інноваційну діяльність, спрямовану на впро- carried out innovative activity, directed on introduction of modern вадження сучасної техніки та технологій, оновлення та розширення technics and technologies, update and expansion of assortment of асортименту продукції та пошуку нових ринків збуту. products and search of new markets of sale. Одним з основних завдань для промислових підприємств райо- The increase in volumes of export deliveries of products abroad, ну є нарощення обсягів експортних поставок продукції за кордон, the expansion of international contacts of economic agents are розширення міжнародних контактів суб’єктів господарювання. ones of basic tasks for the industrial enterprises of the district. 2.4. Промислова політика 2.4. Industrial policy Основним завданням відповідних структурних підрозділів і The basic task of the responsible organs and services of the Brova- служб Броварської райдержадміністрації є безумовне забезпе- ry District State Administration is an absolute providing of trouble-free чення безперебійної роботи підприємств усіх форм власності, work of enterprises of all patterns of ownership, located on the territory розташованих на території району, наповнення доходної части- of the district, filling of profitable part of budgets of all levels, creation ни бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць та покра- of new workplaces and improvement of socio-economic sphere. щення соціально-економічної сфери. In the industrial production of the district the basic growth was В промисловому виробництві району основний ріст забезпече- done due to the increase of volumes of the foreign enterprise « Coca- но за рахунок нарощення обсягів іноземного підприємства «Кока- Cola Beverage in Ukraine, LTD». In 2008-2010 these rates of growth of Кола Беверіджиз Україна ЛТД». В 2008-2010 роках ці темпи росту industrial production will be saved. The introduction to exploitation промислового виробництва збережуться. Введення в експлуатацію of new industrial enterprises, for this period of time, will allow provid- нових промислових підприємств, дозволить забезпечити збільшен- ing the output increase in volumes on 5-10%. Thus, rates of growth of ня обсягів виробництва ще на 5-10 %. Таким чином, темпи зростання the industrial production will be not below than 120-125%. промислового виробництва будуть не нижчими 120-125 %. The major factors of the increase in volumes of industrial prod- Найважливішими чинниками збільшення випуску промисло- ucts of the due quality are: вої продукції належної якості є: • increase in volumes of attracted domestic and foreign invest- • збільшення обсягів залучення вітчизняних та іноземних ін- ments for the development of the industrial complex of the district; вестицій для розвитку промислового комплексу району; • activation of innovative activity of enterprises; • активізація інноваційної діяльності підприємств; • improvement of the activity of marketing services of enter- • удосконалення роботи маркетингових служб підприємств; prises; • освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва; • mastering of new energy saving technologies of production; • запровадження європейської системи контролю якості про- • introduction of the European system of checking of quality of дукції; products; • нарощування обсягів виробництва конкурентноспроможної • ncrease in volumes of production of competitive goods and ex- продукції та розширення її асортименту, підвищення якості. pansion of their assortment, quality upgrading. 2.5. Агропромисловий комплекс 2.5. Agroindustrial complex Кормові культури – 4,7 тис. га Fodder crops – 4,7 thousands of hectares Картопля та овочі – 0,9 тис. га Potato and vegetables – 0,9 thousands of hectares Зернові – 15,9 тис. га Grain crops – 15,9 thousands of hectares 7
 8. 8. Броварський район є значним виробником сільськогоспо- The Brovary district is a considerable producer of agricultural дарської продукції. Враховуючи такі фактори, як привабливе гео- products. Taking into account such factors, as attractive geographi- графічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор регіо- cal position and climatic conditions, the agrarian sector of the district ну належить до високопривабливого для залучення інвестицій. is high-attractive for mobilization of investments. Загальна площа сільгоспугідь району займає 84,1 тис. га, що The Brovary district is a considerable producer of agricultural становить понад 70 % земельного фонду району. У тому числі ріл- products. Taking into account such factors, as attractive geographi- лі – 57,2 тис. га. Велика увага приділяється розширенню посівних cal position and climatic conditions, the agrarian sector of the district площ. Всього під посівами зайнято 23,9 тис. га з них: під зернові is high-attractive for mobilization of investments. 15,9 тис. га, картоплю та овочі – 0,9 тис. га, кормові культури за- The general area of the agricultural lands of the district occupies ймають 4,7 тис. га. 84,1 thousand of hectares, that is over 70 % of land Згідно Програми со- resources of the district, including plough-land of ціально – економічного 57,2 thousand of hectares. The considerable atten- розвитку на 2007 рік tion is spared to the expansion of sowing areas. In було заплановано по all there are 23,9 thousand of hectares under crops, всіх категоріях госпо- from them: under corn – 15,9 thousands of hectares, дарств 50 тис. тонн зер- potato and vegetables – 0,9 thousands of hectares, на при прогнозованій green crops occupy 4,7 thousands of hectares. урожайності – 25 цнт/га. According to the Program of the socially – eco- Фактично зібрано 61,7 nomic development in 2007 it was planned on all тис. тонн, що більше categories of economies of 50 thousand of tons of 2006 року на 10,6 тис. grain crops at the forecast productivity of 25 cent- грн. Урожайність зерно- ners/hectares. 61,7 thousand of tons were actually вих за 2007 рік склала gathered, that more on 10,6 thousands UAH than in 29,2 цнт/га, тоді як 2006 2006. The productivity of grain crops in 2007 made року вона становила 29,2 centners/hectares, while in 2006 it made 24,8 24,8 цнт/га, ріст становить 4,4 цнт/га. centners/hectares, the growth made 4,4 centners/hectares. Виробництво основних видів продукції сільськогосподарськи- The manufacture of basic types of products by agricultural enter- ми підприємствами Броварського району за 2007 р. можна охарак- prises of the Brovary in 2007 can be characterized by such indices: теризувати такими показниками: – production of meat (in live weight) – 15344 tons; – виробництво м’яса (в живій вазі) – 15344 тонн; – production of milk – 7299 tons; – виробництво молока – 7299 тонн; – production of eggs – 383140 thousand of piec. – виробництво яєць – 383140 тис. шт. The production of vegetables was multiplied to 56 thousand of Збільшилось виробництво овочів до 56 тис. тонн Основним tons. The OJSC « Integrated Plant «Teplychnyy» is a basic producer of виробником овочів закритого ґрунту є ВАТ Комбінат «Тепличний», vegetables that grows 22 thousand of tons of vegetables per year, який вирощує в рік 22 тис.тон овочів, урожайність в середньому on the average the productivity achieves 50 kilograms from a square досягає 50 кілограмів з квадратного метра. Досягнуто світового meter. The world level of the productivity of tomatoes is attained: 66 рівня урожайності помідорів з 1 кв. м – 66 кг. kgs per 1 square meter. ТОВ «Асканія Флора» та підприємство «Камелія PR» займаються The LTD «Askaniya Flora» and the enterprise «Camellia – PR» are вирощуванням квітів, 40 відсотків троянд в Україні – це троянди, engaged in growing of flowers, 40 percents of roses in Ukraine are вирощені на Броварщині. roses cultivated in the Brovary district. Основний узагальнюючий показник ефективності роботи сіль- The basic summarizing index of the efficiency of the agricultural ського господарства – це обсяг валової продукції у порівняних activity is a volume of gross output in the compared prices. The gross цінах. Валова продукція сільськогосподарських підприємств 2007 output of agricultural enterprises in 2007 in costs of 2000 were multi- року в цінах 2000 року збільшилась на 6 % і склала 349,0 млн. грн. plied on 6 % and made 349,0 million UAH. 2.6. Земельний фонд району 2.6. District land fund Загальна площа (га) 118780 All area (hectares) 118780 у тому числі: Including: 1. Сільськогосподарські угіддя 76302,7 1. Agricultural lands 76302,7 у т.ч. рілля 58170,8 Including tillage 58170,8 2. Земля під забудовою 7539,5 2. Land under buildings 7539,5 3. Земля під дорогами - 3. Land under roads - 4. Природозаповідного 4. Of nature reserve 2007,7 2007,7 та природоохоронного призначення and protection destination 5. Оздоровчого призначення 6,7 5. Of healthy destination 6,7 6. Рекреаційного призначення 94,2 6. Recreation destination 94,2 7. Історико – культурного призначення - 7. Of historical and cultural destination - 8. Лісового 19383,9 8. Forests 19383,9 9. Водного 2692,6 9. Land under water 2692,6 10. Промисловості, транспорту, зв’язку, 10. Of industry, transport, communication, power 10752,7 10752,7 енергетики, оборони та іншого призначення engineering, defence and other destination 8
 9. 9. 2.7. Мале підприємництво 2.7. Small entrepreneurship На малих підприємствах району постійно зростає щорічний The annual volume of the realized products (works, services) обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), який 2007 року склав constantly grows on the small enterprises of the district, in 2007 115 млн. грн. або 8,7 % від загальних обсягів реалізованої продук- it made 115 million UAH or 8,7 % from the general volumes of ції (робіт, послуг). При цьому є важливим збереження позитивної the realized products (works, services). Thus, the retention of тенденції останніх років, яка веде до зростання малих підпри- the positive tendency of last years, which leads to the growth ємств у виробничих галузях економіки, сільському господарстві, of small enterprises in fields of industry, agriculture, building, is будівництві. important. Кількість малих підприємств: Amount of small enterprises: Промисловості Industry Транспорті Transport Сільському господарстві Agriculture Будівництві Construction Торгівлі Trade Разом з тим малий бізнес розвивається нерівномірно. At the same time the small business develops irregularly. The biggest Найбільший приріст кількості малих підприємств досягнуто growth of the amount of small enterprises was attained in settlement у В.Димерській, Калинівській селищних радах та Требухів- councils of Velyka Dymerka, Kalynivka and Trebukhiv. Positive changes ській сільській раді. Позитивні зрушення спостерігаються are observed in the investment activity of enterprises: LTD «Company в інвестиційній діяльності підприємств: в с. Тарасівка за- «Polissya» began its activity in the village of Tarasivka, LTD «Veka Ukraine» працювало ТОВ «Компанія «Полісся», в смт Калинівка – ТОВ – in the village of Kalynivka, LTD «Bacon» – in the village of Kalyta. «Века – Україна», в смт. Калита ТОВ «Бекон». 2200 new workplaces were created in 2007. 2007 року створено 2200 нових робочих місць. Year after year the contribution of small enterprises is mul- З кожним роком збільшується внесок малого підприємництва tiplied in growth of the economic potential of the district. The у зростанні економічного потенціалу району. Розвивається логіс- logistic develops. The logistic center of the LTD «Raben-Ukraine» тика. В смт. Калинівка побудовано логістичний центр ТОВ «Рабен was built in the village of Kalynivka, the logistic center «A-Log» – Україна», в с. Красилівка – логістичний центр «А–Лог». was built in the village of Krasylivka. 2.8. Торгівля і платні послуги 2.8. Small entrepreneurship Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надан- The realization of food and nonfood stuffs, providing services of ня послуг ресторанного господарства населенню району здій- restaurant economy is carried out to the population of the district снюється через 210 продовольчі та 30 непродовольчі магазини, through 210 food and 30 nonfood shops, 33 kiosks, 3 markets, 2 trade 33 кіоски, 3 ринки, 2 торгівельні майданчики, 15 АЗС та 79 загаль- grounds, 15 petrol stations and 79 popular establishments of the res- нодоступних закладів ресторанного господарства різних форм taurant economy of different patterns of ownership, which introduce власності, які впроваджують на споживчому ринку району нові new forms and methods of service, culture of consumption at the форми і методи обслуговування, культуру споживання. user market of the district. Торгівельною діяльністю в Броварському районі займаються 966 businessmen, which trade from trays at the markets in villages 966 підприємців, які торгують на ринках, з лотків по селах та ма- and have shops, kiosks, cafeterias carry out the commercial activity in ють магазини, кіоски, кафе. Сума їх валового доходу за 2007 рік the Brovary district. The sum of their gross receipt in 2007 made 88,4 склала 88,4 млн. грн. million UAH. Дохід від реалізації платних послуг за 2007 рік становить 147,0 The profit from the realization of fee-based services in 2007 made млн. грн., що в 2 рази більше, а ніж 2006 року. 147,0 million UAH, that twice more than in 2006. 2.9. Зовнішньоекономічна діяльність 2.9. Foreign economic activity Суб’єкти підприємницької діяльності підтримують зв’язки з кра- The subjects of entrepreneurial activity co-operate with the їнами близького та далекого зарубіжжя, деякі підприємства району countries of near and far abroad, some enterprises of the district надають послуги, або отримують їх від своїх партнерів. provide services, or get them from the partners. Промисловими підприємствами району визначено перелік кон- The list of competitive products, which without limitations курентноспроможної продукції, яка без обмежень може експорту- can be exported in the countries of near and far abroad is definite ватися в країни близького і далекого зарубіжжя. by the industrial enterprises of the district. Одним із шляхів успішного просування вітчизняного това- One of ways of successful advancement of domestic commod- ровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках є участь ity producer at the internal and oversea markets is participating of підприємств у міжнародних спеціалізованих виставках, ярмарках enterprises in the international specialized exhibitions, fairs and і форумах. Промислові підприємства району постійні учасники forums. Industrial enterprises of the district are permanent partici- ярмарок, виставок-продаж у містах Київ, Москва, Мінськ, Санкт pants of fairs, exhibitions and sales in Kyiv, Moscow, Minsk, Saint- – Петербург, Харків та інших. Petersburg, Kharkiv and others. 2.10. Зовнішньоторговельний обіг 2.10. Foreign trade turnover Броварського району of the Brovary district У зовнішньоторговельному обігу товарів та послуг області The Brovary district occupies a leading place in the foreign trade Броварський район займає провідне місце. turnover of goods and services of the region. 9
 10. 10. Головними зовнішніми торговельними партнерами є: Нідерланди, The main external commercial partners are Netherlands, Norway, Норвегія, Німеччина, Австрія, Росія, Білорусія, Вірменія, Латвія та інші. Germany, Austria, Russia, Byelorussia, Armenia, Latvia and others. Обсяг експорту товарів (тис. дол. США) Volume of export of goods (thous US dollars) Обсяг імпорту товарів (тис. дол. США) Volume of import of goods (thous US dollars) 2.11. Інвестиційна діяльність 2.11. Investment activity Районна державна адміністрація працює в напрямку залучення The District State Administration carries out its activity in direction of інвестицій в економіку району та цілеспрямовано створює всі необ- the mobilization of investments in the economy of the district and creates хідні умови щодо покращення інвестиційного клімату. Район посідає purposefully all the necessary conditions in relation to the improvement одне з перших місць в області за обсягом залучених іноземних ін- of the investment climate. The district occupies one of the first places in вестицій. Політика адміністра- the region on the volume of the ції та місцевих органів вико- attracted foreign investments. навчої влади, щодо залучення Year by year the policy of the ad- інвестицій в економіку району, ministration and local bodies of з кожним роком дає помітніші the executive power in relation результати. to mobilization of investments in За статистичними дани- the economy of the district gives ми Броварський район посі- more noticeable results. дає перше місце в Київській From statistical data the Bro- області за обсягом залуче- vary district takes the first place них іноземних інвестицій – in the Kyiv region on the volume 40 % всіх інвестицій області. of the attracted foreign invest- Станом на 01.01.2008 року ments, namely 40 % of all invest- в районі зареєстровано 37 ments of the region. By the state підприємства з іноземними on the 01.01.2008 37 enterprises інвестиціями, з них 7 під- with foreign investments are reg- приємств із 100 % інозем- istered in the district; from them ною інвестицією. 2007 року 7 enterprises have 100 % of for- в економіку району залуче- eign investments. In 2007 the но прямих іноземних інвес- direct foreign investments to the тицій на суму 53,1 млн. дол. США, наростаючим підсумком – amount of 53,1 million US dollars were attracted in the economy of the 378,0 млн. дол. США. district, on the increasing result they made 378,0 million US dollars. Іноземні інвестиції Броварського району В розрахунку на одного жителя іноземні інвестиції в 2007 році склали 5354 дол. США. Foreign investments of the Brovary district In the calculation per capita foreign investments made 5354 US dollars in 2007. млн. дол. США / million US dollars дол. США / US dollars Капітальні інвестиції 2007 року склали 746,0 млн. грн., що In 2007 the capital investments made 746,0 million UAH, which складає 123,1 % в порівнянні з показником минулого року. are 123,1 % as compared to the index of last year. 10
 11. 11. Обсяги капітальних інвестицій в динаміці Volumes of capital investments in progress Інвестиційна діяльність на державному рівні регулюється The investment activity at the state level is regulated more than 100 більше 100 нормативними документами. Головою адміністрації normative documents. The head of the administration conducts busi- проводяться ділові зустрічі з інвесторами (2007 року проведено ness meetings with investors (in 2007 there were more than 70 meetings більше 70 зустрічей – переговорів з представниками іноземних – negotiations with the representatives of foreign states and potential держав та потенційними інвесторами). investors). All the investment book makes 7,5 milliards of UAH. Весь інвестиційний портфель складає 8,5 млрд. грн. In 2007 foreign investments were attracted from the following 2007 року в економіку району залучено іноземні інвес- countries in the economy of the district: Netherlands, Norway, Cy- тиції з наступних країн: Нідерланди, Норвегія, Кіпр, Еквадор, prus, Ecuador, Austria, Germany. Every territorial society has devel- Австрія, Німеччина. Кожною територіальною громадою роз- oped the investment passport of the settlement, in which investment роблений інвестиційний паспорт населеного пункту, в якому suggestions are determined in relation to the market of land and real визначені інвестиційні пропозиції щодо ринку землі та не- estate. On the basis of these data and other information the general рухомості. На основі цих та інших даних розробляється гене- scheme of planning of the district has been developed. ральна схема планування району. The scheme of planning of 21 rural communities, which are fixed В районі виготовлені схеми планування території 21 сільської in basis of the Program of the mobilization of investments, have been громади, які покладено в основу Програми залучення інвестицій. made in the district. The scheme of settlements foresees zoning on Схеми сіл передбачають зонування по пріоритетності розміщен- priority of the mobilization of investments and the production con- ня інвестицій та концентрацію виробництва за принципом про- centration on principle of industrial parks. мислових парків. For today 2 industrial parks are in the stage of building, namely: In- На сьогодні в стадії будівництва 2 промислові парки: Промис- dustrial park of the LTD «Zemelnyy Soiuz», Industrial park «Velykody- ловий парк ТОВ «Земельний союз», Промисловий парк «Велико- merskyy». 5 industrial zones are determined: Kalynivka, Shevchenko, димирський». Визначені 5 промислових зон: Калинівська, Шев- Kalyta, Trebukhiv, Zavorychi. ченківська, Калитянська, Требухівська, Заворицька. The zones of the priority investing are selected: Виділені зони пріоритетного інвестування: - zone of food retail and processing industry; - зона харчової та переробної промисловості; - zone of light industry; - зона легкої промисловості; - zone of development of dairy cattle breeding; - зона розвитку молочного тваринництва; - zone of industrial building; - зона промислової забудови; - zone of recreation, rest and tourism. - зона рекреації, відпочинку та туризму. The priority directions of mobilization of investments in the dis- Пріоритетними напрямками залучення інвестицій в район є: trict are: - будівництво логістичних центрів (комплексів по зберіганню, - building of logistic centers (complexes on storage, treatment обробці і просуванню товарів до споживача («Рабен – Естейт», and advancement of commodities to the user («Raben – Estate», «Девелопер Систем»); «Developer System»); - проведення організованого житлового будівництва в комп- - conducting of the organized housing building in complex with лексі з вирішенням соціально – побутових завдань відповідно до solving socially – domestic tasks in accordance with the general генеральних схем розвитку населених пунктів; schemes of the development of settlements; - створення рекреаційних комплексів на території Зазимської, - creation of recreational complexes on the territory of the settle- Пухівської, Погребської, Літківської сільських рад. ment councils of Zazymya, Pukhivka, Pogreby, Litky. 3. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ 3. INFRASTRUCTURE OF THE DISTRICT Станом на 01.01.2008 р. в районі функціонують 20 комуналь- By the state on the 01.01.2008 20 communal enterprises and них підприємств та КП «Броварське районне виробниче управ- the CE «Brovary District Production management of housing and ління житлово-комунального господарства». communal services» function in the district. 3.1. Водопостачання та водовідведення 3.1. Water supply and sewerage Водопостачання району здійснюється централізованим водо- The water-supply of the district is carried out by the central- проводом та локальними водопроводами промислових підпри- ized plumbing and local plumbings of industrial enterprises. The ємств. Джерело водопостачання – річка Десна. source of water-supply is the river of Desna. Ціни на водопостачання Prices of water supply (станом на 01.01.2008 року). (by the state on the 01.01.2008). Населення 1,71 грн за 1 м3 Population 1,71 грн за 1 м3 Промисловість 2,02 грн за 1 м3 Industry 2,02 грн за 1 м3 Бюджетні організації 1,92 грн за 1 м3 Budget-funded organisations 1,92 грн за 1 м3 11
 12. 12. Ціни на водовідведення Prices of sewerage (станом на 01.01.2008 року). (by the state on the 01.01.2008). Населення 1,62 грн за 1 м3 Population 1,62 грн за 1 м3 Промисловість 1,92 грн за 1 м3 Industry 1,92 грн за 1 м3 Бюджетні організації 1,82 грн за 1 м3 Budget-funded organisations 1,92 грн за 1 м3 3.2. Електропостачання 3.2. Power supply Комерційна дільниця Броварського районного підрозділу The commercial division of the Brovary district subsection of the ЗАТ АЕС «Київобленерго» здійснює постачання електроенергії Joint-stock company of AES «Kyivoblenergo» carries out the supply на території Броварського району. of the electric power on the territory of the Brovary district. Начальник комерційної дільниці – Chief of the commercial division – Павлійчук Олександр Анатолійович; Pavliychuk Oleksandr Anatoliyovych; Телефон приймальні – 5-44-60; Phone of reception room – 5-44-60; Факс: 5-44-45; Fax: 5-44-45; Адреса дільниці: вул. Address of division: 10, Вокзальна,10, м. Бровари Vokzalna str., Brovary, Київської області, 07400. Kyiv region, 07400. 3.3. Газопостачання 3.3. Gas supply Газопостачання природ- The Brovary branch of the ним газом району здійснює OJSC «Kyivoblgaz» carries out Броварська філія ВАТ «Київоб- the gas supply of the district by лгаз». 2007 року завершена natural gas. The total gasification повна газифікація всіх населе- of all settlements of the district is них пунктів району. Район га- completed in 2007. The district зифікований трьохступеневою is supplied by gas with three- системою газопостачання: га- extent system of gas-supplying: зопроводами високого, серед- by the gas pipelines of high, нього і низького тиску. middle and low pressure. Ціни на газ (станом на 01.01.2008 року). Prices on gas (by the state on the 01.01.2008). Ціна за 1 м3 газу на 01.01.2008 року Price for 1 m3 of gas on the 01.01.2008 при на- за нор- With By norms явності мами device of con- Споживач газового спожи- Consumer of gas sump- лічильни- вання, account, tion, ка, (грн.) (грн.) (UAH) (UAH) Населення Population За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,315 0,345 0,315 0,345 не перевищує 2500 м3 volume per year doesn’t exceed 2500 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,478 0,526 0,478 0,526 не перевищує 6000 м3 volume per year doesn’t exceed 6000 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 0,98 1,078 0,98 1,078 не перевищує 12000 м3 volume per year doesn’t exceed 12000 m3 За умови, що обсяг споживання за рік On condition that the consumption 1,173 1,29 1,173 1,29 більший 12000 м3 volume per year is more than 12000 m3 Промисловість Industry Поставка 1,23995 Delivery 1,23995 Транспортування 0,07692 Transportation 0,07692 Інші Others Комунальні підприємства: Communal enterprises: Населення 0,686 Population 0,686 Бюджет (школи, дитячі садки, лікарні Budget (schools, kindergartens, 1,28207 1,28207 і т. д.) hospitals and etc.) 12
 13. 13. 3.4. Теплопостачання 3.4. Heat supply У Броварському районі забезпечують теплом житлові будин- 64 boiler rooms provide heat with dwelling-houses and objects of ки та об’єкти соцкультпобуту social and cultural life in the Bro- 64 котельні. vary district. За 2007 рік побудовано 27 In 2007 27 autonomous автономних міні-котелень по mini-boiler rooms on heating of опаленню об’єктів бюджетної objects of the budgetary sphere сфери (шкіл, дитячих садків, (schools, kindergartens, houses будинків культури) в селах of culture) were built in the vil- Заворичі, Мокрець, Погреби, lages of Zavorychi, Mokrets, Літки, Рожни, Світильня, Се- Pogreby, Litky, Rozhny, Svitylnya, миполки, Бобрик, Тарасівка, Semypolky, Bobryk, Tarasivka, Требухів, Шевченкове за ра- Trebukhiv, Shevchenkovo due to хунок субвенції держбюджету, the direct government subsidy, коштів районного бюджету та facilities of the district budget фонду «Відродження». and the fund «Vidrodgennya». 3.5. Телекомунікації 3.5. Telecommunications Надання послуг телефонного зв»язку в районі здійснюється Providing services of the telephone connection in the district is від 21 АТС монтованою ємністю 11644 номерів, які обслуговує ЦЕЗ carried out from 21 autonomous telephone stations with the assem- № 1 Київської дирекції ВАТ «Укртелеком». Насиченість апаратів на bled capacity of 11644 numbers, which are served by the Centre of 100 мешканців складає 12 одиниць. the electrical link №1 of the Kyiv management of the OJSC «Ukrtele- Крім того, населення району має можливість користувати- com». The saturation of phones on 100 habitants makes 12 units. ся послугами різних операторів мобільного зв’язку «Київстар», In addition, the population of the district have a possibility to use «UMS», «Голден – Телеком», «Астеліт». services of different operators of mobile communication «Kyivstar», Великим попитом користується послуга Інтернет. «UMC», «Golden – Telecomme» «Astelite». The service of the Internet is in great demand. 3.6. Транспортні комунікації 3.6. Transport communications Броварський район має розвинуту транспортну інфра- The Brovary district has a developed transport infrastructure. The структуру. Загальна довжина шляхів 1700 км, які зв’язують усі total length of ways is 1700 kms, which link all the settlements of the населені пункти району. Через територію регіону проходить district. The row of strategic routes passes through the territory of the ряд стратегічних трас, таких як: Київ – Санкт-Петербург, Київ – district, such as: Kyiv – Saint Petersburg, Kyiv – Priluky. Basic ways of Прилуки. Основні шляхи району – М-01 в напрямку Чернігова, the district are M-01 in the direction of Chernigiv, P 28 in the direc- Р 28 в напрямку Борисполя, Р 01, Т 10 04, Т 10 08. tion of Boryspil, R 01, T 10 04, T 10 08. Громадський транспорт у The public transport in the Броварському районі пред- Brovary district is presented by ставлений автобусним і заліз- bus and railway connections. ничним сполученнями. The transport network of the Транспортна мережа ра- district makes 45 routes of bus- йону складає 45 автобусних ses. Daily the population is trans- маршрутів. Щоденно 850 рей- ported by 850 trips to the work сами населення перевозиться to Kyiv and Brovary. на роботу в м. Київ та м. Брова- The cost of tickets depends ри. on the length of the travel. Ціна квитків залежить від The cost of tickets for travel довжини проїзду. on a public motor transport Ціна квитків за проїзд на makes 0,18 UAH for 1 km of the громадському автотранспорті travel. 3.7. Ринок житла 3.7. Real estate market Будівництво житла в районі ведеться за рахунок коштів під- Building of habitation in the district is carried out due to facilities of приємств та інвесторів, власних коштів громадян. Ціна 1 кв.м enterprises and investors, personal funds of citizens. The cost of 1 square житла на вторинному ринку залежить від віддаленості населе- meter of habitation at the second market depends on the remoteness of ного пункту, наявності ринку праці та об’єктів соціальної інфра- settlement, presence of labour-market and objects of social infrastructure, структури, середня ціна – 4,2 тис. грн. за 1 кв. м. the middle price is 4,2 thousand UAH for 1 square meter. За 2007 рік введено в дію 195 індивідуальних житлових In 2007 195 individual dwelling-houses, by total area of 35,1 thou- будинків, загальною площею 35,1 тис. м 2. В с. Рожівка ведеть- sand of square meters were put into operation. The cottage building ся котеджне будівництво, в с. Богданівка будується містечко is carried out in the village of Rozhivka, the township of «Novobog- «Новобогданівка» – 920 котеджів. danivka» of 920 cottages is built in Bogdanivka. 4. ФІНАНСОВО – КРЕДИТНА СФЕРА 4. FINANCIAL AND CREDIT SPHERE 4.1. Банківські установи 4.1. Bank institutions Висока привабливість району для розвитку бізнесу сприяє The high attractiveness of the district for the business devel- розширенню клієнтської бази, зростанню кредитно-фінансових opment is instrumental in expansion of client base, growth of установ та страхових компаній, що в свою чергу працює на credit-financial establishments and insurance companies, that in економічний розвиток міста. its turn works on the economic development of the district. 13
 14. 14. В регіоні працює 13 філій банків: № Назва банку Адреса Директор банку (П.І.П) Контактний телефон Броварська філія 1 м. Бровари, вул. Гагаріна, 26 Зіновська Лідія Василівна 6-10-20, 5-33-92 ф. АТ «Укрінбанк» Броварське відділення 2 м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1 Стригун Надія Борисівна 5-14-55 АБ «Київська Русь» Броварська філія Райфайзен 3 м. Бровари, вул. Гагаріна, 22 Гринь Володимир Миколайович 5-01-99, 6-24-61 ф. банк «Аваль» Броварська філія 4 м. Бровари, бул. Незалежності, 6б Запорожець Тетяна Іванівна 5-58-59 АКБ «Укрсоцбанк» Броварське відділення 5 м. Бровари, бул. Незалежності, 9а Рущинська Раїса Петрівна 5-01-55, 5-20-77 ф. ощадбанку № 5400 Броварське відділення 6 м. Бровари, вул. Київська, 286 Косач Людмила Іванівна 6-61-15, 6-61-14 АБ «Банк регіонального розвитку» Філія відділення 7 м. Бровари, бул. Незалежності,14а Миколаєць Катерина Семенівна 6-28-06 «Промінвестбанку» Броварське відділення 8 м. Бровари, бул. Незалежності, 13 Відоменко Наталія Миколаївна 6-00-48 АКБ «Мрія» Броварське відділення 9 м. Бровари, бул. Незалежності, 12 Солодкая Тетяна Вікторівна 5-34-94 КГУ ЗАТ «Приватбанк» Броварське відділення 10 м. Бровари, вул. Гагаріна, 10 Нікітіна Тетяна Миколаївна 4-60-35, 246-44-71 АБ «Укрпромбанк» Броварське відділення 11 м. Бровари, вул. Гагаріна, 9 Корж Владислав Вікторович 6-90-00 АКБ «Правекс – Банк» 12 Броварська філія АБ «ВаБанк» м. Бровари, бул. Незалежності, 3б Сорочан Тетяна Василівна 4-62-25 Відділення № 2 філії 13 м. Бровари, бул. Незалежності, 7 Андрєєва Ольга Сергіївна 6-73-37, 238-21-58 АКБ «Золоті ворота» 13 branches of banks function in the district: № Bank name Address Director of the bank (Name and surname) Contact phone number Brovary branch of joint-stock 1 26, Gagarina street, Brovary Zinovska Lidiya Vasylivna 6-10-20, 5-33-92 f company «Ukrinbank» 2 Brovary branch of JSB «Kyiv Rus» 1, Vozzyednan-nya street, Brovary Strygun Nadiya Borysivna 5-14-55 3 Brovary branch of the bank «Aval» 22, Gagarina street, Brovary Gryn Volodymyr Mykolayovych 5-01-99, 6-24-61 f Brovary branch of 6-b, Nezalezh-nosti boulevard, 4 Zaporozhets Tetyana Ivanivna 5-58-59 JSCB «Ukrsotsbank» Brovary Brovary branch of the 9-a, Nezalezh-nosti boulevard, 5 Rushchynska Rayisa Petrivna 5-01-55, 5-20-77 f Savings Bank №5400 Brovary Brovary branch of 6 JSB «Bank of the Regional 286, Kyivska street, Brovary Kosach Lyudmyla Ivanivna 6-61-15, 6-61-14 Development» 14-a, Nezalezh-nosti boulevard, 7 Branch of «Prominvest- bank» Mykolayets Kateryna Semenivna 6-28-06 Brovary 13, Nezalezh-nosti boulevard, 8 Brovary branch of JSCB «Dream» Vidomenko Nataliya Mykolayivna 6-00-48 Brovary Brovary branch of the Pecherskyy 12, Nezalezh-nosti boulevard, 9 Solodka Tetyana Viktorivna 5-34-94 branch «Privatbank» Brovary Brovary branch of the bank 10 10, Gagarina street, Brovary Nikitina Tetyana Mykolayivna 4-60-35, 246-44-71 «Ukrprombank» Brovary branch of 11 9, Gagarina street, Brovary Korzh Vladyslav Viktorovych 6-90-00 JSCB «Pravex-bank» Brovary branch of joint-stock bank 3-b, Nezalezh-nosti boulevard, 12 Sorochan Tetyana Vasylivna 4-62-25 «VA-Bank» Brovary Branch №2 of the branch of 13 7, Nezalezhnosti boulevard, Brovary Andreyeva Olga Sergiyvna 6-73-37, 238-21-58 JSCB «Golden Gate» 14

×