Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ขั้นตอนในการพัฒนา website 1. เนือหาทีจะนาเสนอ    ้  ่   ต้องการที่จะนาเสนอสิ่ งที่ตนเองชื่นชอบ เผยแพร่ ให้ทุกคนได...
4. ออกแบบหน้าตา website
ขั้นตอนในการพัฒนา  Website
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ขั้นตอนในการพัฒนา Website

370 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ขั้นตอนในการพัฒนา Website

 1. 1. ขั้นตอนในการพัฒนา website 1. เนือหาทีจะนาเสนอ ้ ่ ต้องการที่จะนาเสนอสิ่ งที่ตนเองชื่นชอบ เผยแพร่ ให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับ ไม้ดอกไม้ประดับที่เราชื่นชอบ ให้ทุกคนได้สามารถอ่านและนาไปปรับใช้ ในชีวตประจาวันได้ และยังสามารถเป็ นแรงบัลดาลใจให้คนหันมาใส่ ใจและปลูกพืชไม้ ิ ดอกไม้ประดับเพิ่มขึ้นอีกด้วย 2. Concept to Concept Design Theme : แนวงาน vintage ออกแนวดอกไม้ Layout : เค้าโครงดูง่าย สบายตา ไม่ซบซ้อน ั Color : โทนสี สดใสสบายตามีเอกลักษณ์ของความเป็ นดอกไม้ Font : ข้อความจัดเรี ยงแบบอ่านง่าย ไม่เน้นข้อความมากจนเกินไปเน้นแต่หวข้อหลักๆ ั เป็ นส่ วนใหญ่ 3. ร่ างรู ปแบบเค้ าโครง website
 2. 2. 4. ออกแบบหน้าตา website

×