Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

สถาปัตยกรรมสีเขียว

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
ปกรายงาน
ปกรายงาน
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Advertisement

สถาปัตยกรรมสีเขียว

 1. 1. สถาปัตยกรรมสี เขียว G A R EEN CHITECTURE
 2. 2. สถาปั ตยกรรมสีเขียวเป็ นผลผลิตจากกระแสความคิดใหม่ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม ที่มีรากฐานมา จากสถาปั ตยกรรมยังยืน (Sustainable Architecture) ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลา ่ ไม่เกิน 20 ปี ที่ผ่านมา หลังจากที่แนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
 3. 3. ปั จจุบนการบริโภคพลังงานจากแหล่ง ั พลังงานดั ้งเดิมเช่นถ่านหิน หรื อน ้ามันดิบ ก่อให้ เกิดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ บรรยากาศโลก และก๊ าซนี ้จะทาให้ ความร้ อนจาก ผิวโลกไม่สามารถแผ่รังสีกลับสูอวกาศได้ ทาให้ เกิด ่ ปรากฏการณ์โลกร้ อน (Global Warming) ปั ญหาโลกร้ อนจะทาให้ เกิดปั ญหาตามมาอีก สารพัด
 4. 4. ความหมาย และความสาคัญ อาคาร สีเขียวนี ้ ก็คือ “การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ อาคารสามารถใช้ ประโยชน์จาก สภาวะ แวดล้ อมตามธรรมชาติ (แสงแดด, ลม, ดิน, น ้า, พืชพันธ์, สัตว์)
 5. 5. กระแส ความคิดของสถาปัตยกรรมสี เขียวเกิดขึ้นได้ มิใช่เพราะการขาดแคลนพลังงานแต่ เป็ นเพราะปัญหาสิ่ งแวดล้อม เช่นปรากฏการณ์เรื อน กระจก (Greenhouse Effect) ปรากฎการณ์ หลุมโอโซน (Ozone Hole) เกาะความร้อน (Urban Heat Island) ฝนกรด (Acid Rain) การทาลายป่ า (Deforestation) รวมทั้งการแพร่ กระจายของโรคติดต่ออันเกิดจาก สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป (Climate Change)
 6. 6. เปาหมายของอาคารสีเขียวที่เพิ่มมาก็คือการผสมผสานองค์ความรู้จาก Passive ้ design เข้ ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของศตวรรษที่ 20 ในการที่จะใช้ ประโยชน์จากพลังงาน ธรรมชาติที่สะอาด และไม่มีวนหมดโดยตรง ในอีกความหมายหนึ่งก็คืออาคารสีเขียวจะไม่ ั พยายามเสนอแนะการลดการใช้ พลังงาน หากพลังงานนั ้นมีความจาเป็ นต่อการผลิตหรื อการอยู่ อาศัยของมนุษย์ แต่จะเสนอแนะให้ อาคารใช้ พลังงานจากแหล่งที่สะอาด และไม่มีวนหมดไป ั (renewable energy)
 7. 7. อาคารสีเขียวจึงจะต้ องประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่วน 1) ความสอดคล้ องกับสภาพอากาศ 2) ความน่ าสบาย 3) การใช้ พลังงานธรรมชาติ
 8. 8. ความสอดคล้ องกับสภาพอากาศ การ สอดคล้ องกับสภาพอากาศหมายถึงการออกแบบจัดวางพื ้นที่ใช้ สอยอาคาร ตามทิศทางแดด ทิศทางลมธรรมชาติ และการเลือกใช้ วสดุก่อสร้ างตกแต่งที่ทาให้ “อาคาร” น่าสบาย ไม่ร้อน ไม่ ั หนาว ไม่ชื ้น ไม่แห้ งเกินไป ก่อนที่จะเริ่มอาศัยเครื่องจักรกลที่บริโภคพลังงาน ซึงหมายถึงการ ่ ออกแบบ Passive Design นันเอง ่
 9. 9. ความน่ าสบาย การรักษาสภาวะน่าสบายของมนุษย์ให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับอย่างเป็ นสากลในส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับสิงต่อไปนี ้ ่ ·สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal comfort) ·แสงสว่าง (Visual/lighting comfort) ·เสียง (Acoustical comfort) ·คุณภาพอากาศภายใน (Indoor air quality: IAQ)
 10. 10. การใช้ พลังงานธรรมชาติ แหล่งพลังงานที่อาคารสามารถนามาใช้ ได้ มกจะเป็ นพลังงานที่หาทดแทนได้ (Renewable ั Energy) ซึงจะได้ แก่ ่ ·พลังงานแสงอาทิตย์ (ด้ วยการใช้ รังสีจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ ความร้ อนและผลิตกระแสไฟฟา) ้ ·พลังงานจากน ้า (จากการผลิตกระแสไฟฟา และการใช้ เป็ นแหล่งความร้ อน/ความเย็น) ้ ·พลังงานจากดิน (จากการสะสมความร้ อนในดิน) ·พลังงานลม (จากการผลิตกระแสไฟฟาโดยตรงและการเพิ่มสภาวะน่าสบายด้ วย ventilation) ้ ·พลังงานจากพืชพันธ์ (จากการกันแดดและการระเหยของน ้าเพื่อสร้ างความเย็น) ·พลังงานจากสัตว์ มูลสัตว์ (จากการสร้ างพลังงานชีวมวล–Biomass)
 11. 11. การให้ ความสาคัญกับการ อนุรักษ์ ไม่ใช่อื่นใด หากแต่เพื่อหลอมรวม มนุษย์เข้ ากับธรรมชาติ ไม่ทาลายล้ างธรรมชาติ เพื่อแสดงศักยภาพแห่งการสร้ างสรรค์ของตน อย่างไม่ลืมหู ลืมตา และเหนืออื่นใด ก็เพื่อโลก ใบนี ้จะได้ บอบช ้าน้ อยลง กระทังเย็นลงเป็ นโลก ่ ใบสดใสให้ เราได้ อยู่อาศัยอย่างมีความสุขชัว ่ ลูกชัว หลาน และอยูยงยืนตราบชัวกาลนาน ่ ่ ั่ ่

×