Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Εργαλεία Web2.0Επιμέλεια:  Ελέμη  Καρακολίδου,ΑΕΜ 393              ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ ...
Web Site Development• Σν Drupal είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System, CMS) Ειεύζεξνπ Λνγ...
Concept mapping / Mind mappingtools • Σν Mindjet αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ όξν  mind-mapping. ...
Interactive / Sharedwhiteboard• Σν ActivInspire δεκηνπξγήζεθε γηα ρξήζε ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνύ γη...
Multiple File Sharing Devices• To Minus είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία δηακνίξαζεο αξρείσλ. Είλαη δηαζέζηκν γηα Linux, Windows...
Digital Publishing• To Scoop.it είλαη ε ηνκή κηαο πιαηθόξκαο blog θαη κηαο εθαξκνγήο εηδήζεσλ ζην δηαδίθηπν.• Εηδηθόηεξα,...
Game-based learning and     virtual worlds• Σν παηρλίδη DenEinaiParamithi δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξία Αλαθύθισζε ΢...
Personal Learning• Σν Schmedley είλαη κία ηζηνζειίδα κέζα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ...
Personal Learning• Σν ΠΠΜ HOU2LEARN (HOU, Hellenic Open University), είλαη έλα αλνηθηό εθπαηδεπηηθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ....
Search Engines• Σν Sweet Search είλαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα καζεηέο.• Η δηαθνξά ηεο κε ηηο ππόινηπεο κεραλέο αλαδήηεζε...
Search Engines • Σν Ginipic είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή, πνπ αθνύ  ηελ θαηεβάζεηε θαη ηελ εγθαηαζηήζεηε ζηνλ  ππνινγηζηή ζ...
Digital dictionaries• Σν wiki LexiconCS απνηειεί έλα ιεμηθό πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθέο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη αιγνξίζκ...
Online to do lists • Σν Nutshell δηαζέηεη ηξία πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ:  έλα γηα αλαδήηεζε, έλα γηα ηελ πξνζζήθε ζεκεηώζ...
Conference• Σν Mikogo είλαη έλα εξγαιείν δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κε δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ ηεο νζόλεο, ησλ αξρείσλ θαη...
Course Development• Σν mathisis είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο βαζηζκέλν ζε moodle. Δεκηνπξγήζεθε από νκάδα ηξηώλ ...
Quiz development • Σν Testmoz δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε απηόκαηα  δσξεάλ δνθηκέο κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ δηαθνξ...
Συμοψίζομτας….
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web2 tools

2,353 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web2 tools

 1. 1. Εργαλεία Web2.0Επιμέλεια: Ελέμη Καρακολίδου,ΑΕΜ 393 ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝ΢Η: Σεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΜΑΘΗΜΑ: Σερλνινγίεο Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο ζηελ Εθπαίδεπζε
 2. 2. Web Site Development• Σν Drupal είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System, CMS) Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ/ Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΛ/ΛΑΚ).• Με ην εξγαιείν απηό ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε πξνγξακκαηηζκό.• Mε ην Drupal κπνξείο λα νξγαλώζεηο ην πεξηερόκελν, λα απηνκαηνπνηείο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο.• Mπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ην εξγαιείν απηό θαη από server (όπσο ην joomla) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεηο ηελ παξακηθξή εγθαηάζηαζε ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ.• Οη δπλαηόηεηεο ηνπ Drupal γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο blog γηα έλαλ ή γηα πνιινύο ρξήζηεο, ε θαηεγνξηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ, ε εηζαγσγή ζρνιίσλ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζέκαηνο εκθάληζεο, ε εηζαγσγή εηθόλσλ θαη video, ε παξακεηξνπνηεκέλε πξόζβαζε (Ρόινη ρξεζηώλ) θ.α. http://drupal.org/
 3. 3. Concept mapping / Mind mappingtools • Σν Mindjet αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη επηθξαηήζεη κε ηνλ όξν mind-mapping. • Tν Mindjet παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνηύπσζεο ηεο ηεξαξρηθήο ζρέζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ/ ζεκάησλ θαζώο θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε έλα από απηά. • Σν Mindjet είλαη κία δπλακηθή εθαξκνγή θαη δίλεη ζην ρξήζηε δπλαηόηεηεο λα δηαρεηξηζηεί κεγάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ. ΢ην γξήγνξα κεηαβαιιόκελν καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαινύκαζηε ζπλερώο λα επεμεξγαδόκαζηε θαη λα νξγαλώλνπκε ηδέεο, εξγαζίεο, πιεξνθνξίεο θαη ηαπηόρξνλα λα δηαρεηξηδόκαζηε έξγα. • Με ην Mindjet κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λνεηό ράξηε κε κηα γξαθηθή απεηθόληζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ, ζπλδένληαο όια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε έλα θαιά δνκεκέλν ηξόπν. • Εηδηθόηεξα, είλαη κηα εθαξκνγή πνπ κπνξείο λα θξαηήζεηο ζεκεηώζεηο, λα θηηάμεηο γξαθήκαηα γηα brainstorming (θαηαηγηζκό ηδεώλ), λα νξγαλώζεηο ζπλαληήζεηο, λα θαηαγξάςεηο πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαζηξώζεηο ζηξαηεγηθέο.https://www.mindjet.com/
 4. 4. Interactive / Sharedwhiteboard• Σν ActivInspire δεκηνπξγήζεθε γηα ρξήζε ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνύ γηα ηνλ δηαδξαζηηθό ζαο πίλαθα. Δηαηίζεηαη ζε δύν εθδόζεηο, πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή.• Η πξνζσπηθή έθδνζε είλαη δσξεάλ θαη πεξηιακβάλεη έηνηκα αληηθείκελα, ζρήκαηα, εηθόλεο, ήρνπο γηα λα δεκηνπξγήζεηε εύθνια ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεκάησλ ζαο.• Η επαγγεικαηηθή έθδνζε πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή νζόλεs, ερνγξάθεζε θαη αλαγλώξηζε ραξαθηήξσλ(Αγγιηθά). http://www.prometheanworld.com/en- us/education/products/software/activinspire
 5. 5. Multiple File Sharing Devices• To Minus είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία δηακνίξαζεο αξρείσλ. Είλαη δηαζέζηκν γηα Linux, Windows, MacOSX, Android, iOS θαζώο θαη ζαλ πξόζζεην ζηνπο Firefox θαη Chrome/ium browsers.• Πξνζθέξεη απνζεθεπηηθό ρώξν ηεο ηάμεο ησλ 2 Giga, ώζηε λα έρεηε πξόζβαζε από παληνύ ζε απηά ηα αξρεία κέζσ ελόο browser.• Εθηόο απηνύ όκσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα desktop εθαξκνγή, όπνπ κε έλα drag & drop κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλεβάζεη όπνην αξρείν ζέιεη.• Αθόκα, ν ρώξνο κπνξεί λα κεγαιώζεη κέρξη ηα 50 G, ζηέιλνληαο πξνζθιήζεηο ζε θίινπο. Σα αξρεία κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο ηδησηηθά ή δεκόζηα.• Η δηαδηθαζία είλαη απιή, ν ρξήζηεο αλεβάδεη ηα αξρεία ηνπ, ηνπ δίλνπλ κία δηεύζπλζε θαη ηε ζηέιλεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. http://minus.com/
 6. 6. Digital Publishing• To Scoop.it είλαη ε ηνκή κηαο πιαηθόξκαο blog θαη κηαο εθαξκνγήο εηδήζεσλ ζην δηαδίθηπν.• Εηδηθόηεξα, είλαη έλα εξγαιείν πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο ηζηνηόπνπ πνπ ζπλαξκνινγείηαη από επηιεγκέλα άξζξα ζε θάζε δήηεκα.• Σέινο, ην Scoop.it ζηέιλεη ηνπο αλαγλώζηεο ηελ πεγή ηνπ άξζξνπ. http://www.scoop.it/
 7. 7. Game-based learning and virtual worlds• Σν παηρλίδη DenEinaiParamithi δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξία Αλαθύθισζε ΢πζθεπώλ Α.Ε.• Πξόθεηηαη γηα έλα δηαδξαζηηθό παξακύζη κε cartoon ραξαθηήξεο. ΢θνπόο ηνπ είλαη λα καο γλσξίζεη από θνληά ηνλ θόζκν ηεο αλαθύθισζεο ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ.• Μέζα από ηελ εθαξκνγή ν καζεηήο αλαγλσξίδεη θαη καζαίλεη πνηεο ζπζθεπέο αλαθπθιώλνληαη θαη κε πνην ηξόπν. http://book2.deneinaiparamithi.gr/#/neighborhoo d
 8. 8. Personal Learning• Σν Schmedley είλαη κία ηζηνζειίδα κέζα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ αξρηθή ζειίδα.• Απηή κπνξεί λα πεξηέρεη widgets θαη schmidgets πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα ςάρλεη κέζσ Google θαη Yahoo ηαπηόρξνλα, λα ειέγρεη ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην Twitter ηνπ, λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην Facebook, λα ειέγρεη ηηο κεηνρέο ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαβαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο.• Επίζεο, θάπνηα schmidgets πνπ είλαη δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ θαηξό θαη πνιιά άιια.• Επίζεο, πξνζθέξεη θαη έλα πξόγξακκα ζηηγκηαίαο κελπκαηνδόζηαο, ην Meebo, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλνκηινύλ κε νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζίαο IM. http://schmedley.com/
 9. 9. Personal Learning• Σν ΠΠΜ HOU2LEARN (HOU, Hellenic Open University), είλαη έλα αλνηθηό εθπαηδεπηηθό θνηλσληθό πεξηβάιινλ.• Η δεκηνπξγία ηνπ μεθίλεζε κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο άηππεο κάζεζεο κε ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε.• Σν H2L μεθίλεζε ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2010 θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο.• Υαξαθηεξηζηηθά εξγαιεία πνπ ελζσκαηώλεη είλαη ην Elgg, ηζηνιόγηα, ζειηδνδείθηεο, ηζηνζειίδεο, αξρεία, δεκνζθνπήζεηο, ππνδείμεηο, βαζκνί, αμηνινγήζεηο θ.α. http://hou2learn.eap.gr/
 10. 10. Search Engines• Σν Sweet Search είλαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα καζεηέο.• Η δηαθνξά ηεο κε ηηο ππόινηπεο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη όηη παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα από έλα κεγάιν αξηζκό ηζηνζειίδσλ (πεξίπνπ 35000) ηηο νπνίεο έρνπλ ειέγμεη, αμηνινγήζεη θαη εγθξίλεη θαζεγεηέο, εξεπλεηέο θαη βηβιηνζεθάξηνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην project : finding dulcinea.• Επηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο κεραλήο ζπλερώο αμηνινγνύληαη κε ζηόρν ηελ πςειή θαηάηαμε ηζηνζειίδσλ πνπ αλήθνπλ ζε έγθξηηνπο νξγαληζκνύο.• Σν πιενλέθηεκα ηεο κεραλήο Sweet Search , ζύκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο, είλαη όηη βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα βξίζθνπλ νπζηώδε πιεξνθνξία πνιύ πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλέο κεραλέο, κηαο θαη απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπλ είλαη κηα αμηνιόγεζε, ήδε έγθξηησλ απνηειεζκάησλ.• Ιζηνζειίδεο κε spam πεξηερόκελν απνθιείνληαη εμ νξηζκνύ, ελώ απνθιείνληαη θαη ηζηνζειίδεο πνπ δε δηαζέηνπλ θάπνηα επηζηεκνληθή πηζηνπνίεζε. http://www.sweetsearch.com/
 11. 11. Search Engines • Σν Ginipic είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή, πνπ αθνύ ηελ θαηεβάζεηε θαη ηελ εγθαηαζηήζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ιεηηνπξγεί σο ζύλζεηε κεηα- κεραλή αλαδήηεζεο θσηνγξαθηώλ. • Σν Ginipic θάλεη ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε ζε πάξα πνιιέο πεγέο θαη κε δηάθνξα θξηηήξηα (ζέκα, κέγεζνο, ρξώκα θσηνγξαθίαο, ζπγθεθξηκέλνο δεκηνπξγόο, ζπγθεθξηκέλν site) εκθαλίδεη έλα κεγάιν αξηζκό απνηειεζκάησλ ζε κνξθή thumbnails. http://www.ginipic.com/
 12. 12. Digital dictionaries• Σν wiki LexiconCS απνηειεί έλα ιεμηθό πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθέο έλλνηεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη αιγνξίζκσλ ηνπ καζήκαηνο Σερλνινγηθήο Εληαίνπ Λπθείνπ "Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ", αιιά θαη έλλνηεο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ από ην κάζεκα επηινγήο "Εθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τπνινγηζηώλ".• ΢πγθεθξηκέλα, απνηειεί έλα online δηαδξαζηηθό εγρεηξίδην γηα ην καζεηή, ζην νπνίν θαιύπηνληαη νη νξηζκνί πνπ ζπλαληώληαη ζε όιε ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο (θαζώο θαη θάπνηνη επηπιένλ επεμεγεκαηηθνί νξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ζηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο αιιά σο απηόλνκεο ελόηεηεο έρνπλ αθαηξεζεί), ζπλνδεπόκελνη από ζρήκαηα θαη παξαδείγκαηα. http://lexiconcs.wikispaces.com
 13. 13. Online to do lists • Σν Nutshell δηαζέηεη ηξία πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ: έλα γηα αλαδήηεζε, έλα γηα ηελ πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ θαη έλα άιιν γηα ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζε κηα ιίζηα πνπ επηιέγεηαη από έλα αλαπηπζζόκελν κελνύ. • Σν πεδίν αλαδήηεζεο έρεη πξνεπηιεγκέλν πεδίν ην Google, αιιά ππνζηεξίδεη θαη άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο. • Σν ηκήκα δηαρείξηζεο απηό ιεηηνπξγεί ππνζηεξίδνληαο πεξηγξαθέο (ζεκεηώζεηο) θαη έλα πιαίζην ειέγρνπ γηα λα επηζεκάλεηε έλα ζηνηρείν σο "πςειήο πξνηεξαηόηεηαο". http://www.gonutshell.com/
 14. 14. Conference• Σν Mikogo είλαη έλα εξγαιείν δηαδηθηπαθήο ζπλδηάζθεςεο κε δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ ηεο νζόλεο, ησλ αξρείσλ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ.• Είλαη έλα ινγηζκηθό δηαζέζηκν γηα Linux, Windows και μπορεί να χρηζιμοποιηθεί εύκολα ζηην εκπαιδευηική διαδικαζία. Δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα απινύο ρξήζηεο.• Mε ην Mikogo κπνξεί λα πξνβιεζεί έλα θείκελν ζηνπο ππνινίπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αζπξνπίλαθαο.• Σν Mikogo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε εμ απνζηάζεσο καζήκαηνο θαη γηα ηελ ζπλεξγαζία καζεηώλ.• O αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαζώο ην Mikogo ππνζηεξίδεη ηαπηόρξνλε δηαδηθηπαθή ζπλδηάζθεςε πάλσ από 10 αλζξώπσλ. http://www.mikogo.com/
 15. 15. Course Development• Σν mathisis είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο βαζηζκέλν ζε moodle. Δεκηνπξγήζεθε από νκάδα ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνλ Σξηαληαθπιιίδε Αβξαάκ, ηνλ Κνθηεξό Αιέμαλδξν θαη ηνλ ΢θέιια Αληώλην (ζε ζπλεξγαζία ηελ Κξαζζά Άλλα) γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο θπξίσο εθπαίδεπζεο. Σα κέιε ηνπ είλαη πεξηζζόηεξα από 1028.• Σν κάζεζεο έξρεηαη λα θαιύςεη ηξεηο ζεκειηώδεηο άμνλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ελζσκάησζεο ΣΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε.• ΢πλεξγαζία απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ κε αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο.• Εκπινθή γνληώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηα Φόξνπκ, αιιά θαη κε εηδηθή ζειίδα, επηρεηξήζεθε ε άκεζε εκπινθή ησλ γνληώλ ώζηε λα ππάξμεη θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.• Επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ.• http://www.mathisis.org/moodle/
 16. 16. Quiz development • Σν Testmoz δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε απηόκαηα δσξεάλ δνθηκέο κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εξσηήζεσλ. • Η δηαδηθαζία είλαη απιή ην Testmoz δίλεη κηα κνλαδηθή url γηα ηα ηεζη θαη έλαλ θσδηθό εηζόδνπ γηα απηνύο πνπ ζα εμεηαζηνύλ. • O δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη ηα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη πόζεο εξσηήζεηο απάληεζαλ ζσζηά. • Αξρηθά, ν θαζεγεηήο θηηάρλεη έλα όλνκα γηα ην ηεζη καο θαη έλα θσδηθό. Αθνύ δηαιέμεη ηνλ θσδηθό, ην Testmoz δίλεη κηα δηεύζπλζε γηα ην ηεζη. • Απηή είλαη ε δηεύζπλζε πνπ ζα δνζεί ζηνπο καζεηέο γηα λα εμεηαζηνύλ. Επίζεο, ν θαζεγεηήο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη έλα θσδηθό γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο. καζεηέο. http://testmoz.com/
 17. 17. Συμοψίζομτας….

×