Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Wikipedia as an educational tool in Higher educational Institutions

Ad

ΣΔΗ Λάξηζαο
 Βαζίιεο Βιάρνο     Φώηεο Ληάηζεο
Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ    CampSec
           Greek Student S...

Ad

Σί είλαη ην Wiki
• To wiki είλαη έλαο ηζηόηνπνο ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο
 αλαγλώζηεο ηνπ λα αιιάδνπλ λα πξνζζέηνπλ πιηθό
...

Ad

Γεληθα Σα Wikibooks
• Σα Wikibooks ε παιηά νλνκαζία ησλ
 νπνίσλ ήηαλ Wikimedia Free Textbook
 Project θαη Wikimedia Text...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 32 Ad
1 of 32 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Wikipedia as an educational tool in Higher educational Institutions

 1. 1. ΣΔΗ Λάξηζαο Βαζίιεο Βιάρνο Φώηεο Ληάηζεο Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ CampSec Greek Student Security Team
 2. 2. Σί είλαη ην Wiki • To wiki είλαη έλαο ηζηόηνπνο ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ λα αιιάδνπλ λα πξνζζέηνπλ πιηθό θάλνληαο θάπνηα ζρεηηθή εγγξαθή • Ο γξεγνξόηεξνο ηξόπνο λα βάιεη θάπνηνο θείκελα online • Μπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο ζπλδπαζκόο από κηα ηζηνζειίδα θαη έλα αξρείν θεηκέλνπ • Μπνξνύλ πνιιέο νκάδεο καδί λα ζπλεξγαζηνύλ ηαπηόρξνλα κε κία απιή ζύλδεζε δηθηύνπ • Έλα ηζρπξό ζηνηρείν είλαη όηη κπνξεί λα αθνινπζεί ην ζέκα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ όπσο γξάθεθε
 3. 3. Γεληθα Σα Wikibooks • Σα Wikibooks ε παιηά νλνκαζία ησλ νπνίσλ ήηαλ Wikimedia Free Textbook Project θαη Wikimedia Textbooks. • Απνηειεί έλα κέξνο ηεο Wiki από ην Wikipedia Foundation γηα ηελ δεκηνπξγία εγγξάθσλ ειεύζεξα πνπ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζπληάμεη
 4. 4. • Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε Alexa ηνπνζέηεζε ην www.wikibooks.org αλάκεζα ζηηο πην δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο κε ζέζε 2.579 ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. • Σν www.Compete.org έδεημε όηη 567,838 επηζθέπηεο, επηζθέθηεθαλ ηνλ ηζηόηνπν ηνπ wikibook ελώ ην Quantcast έδεημε πεξίπνπ 646,500 επηζθέπηεο από ηηο Ζ.Π.Α.
 5. 5. Ζ ηζηνξία ηνπο Ξεθίλεζε ηνλ Ηνπιίνπ ηνπ 2003 κε αίηεκα από ηνλ Karl Wick λα γίλεη project κε ζέκα (host and build free textbooks on subjects such as organic chemistry and physics. )
 6. 6. Ζ ηζηνξία ηνπο • Ωζηόζν έηξεραλ αθόκε 2 project ην Wikijunior θαη Wikiversity ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζην WikiBook • Σν Wikiversity ηνλ Άπγνπζην ηνπ 2006 έγηλε αλεμάξηεην Project.
 7. 7. Γηαηί ην Wiki? • To wiki βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνζειίδεο θεηκέλνπ • Δίλαη ην θαιύηεξν εξγαιείν γηα ζπλεξγαζία • Δλζσκαηώλεη πνιπκέζα κε Wiki’s • Μπνξεί θάπνηνο λα αμηνινγήζεη ηε πνηόηεηα κε ηελ πνζόηεηα από κηα εξγαζία καζεηώλ • Βνεζάεη ζηελ εθκάζεζε ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο Πιεξνθνξίαο.
 8. 8. Υαξαθηεξηζηηθά • Δμέιημε: – Σν Wiki θάλεη ζπλέρεηα «Δπαλαιήςεηο» από ηελ ώξα πνπ ζα αλαξηεζεί • Καλέλαο ΢πγγξαθέαο – Μπνξεί θάπνηνο λα γξάςεη ή αθόκα θαη πνιιά άηνκα
 9. 9. Θέκαηα ηνπ Wiki • Αζθάιεηα καζεηώλ ζην δηαδίθηπν • Οπνηνζδήπνηε κε πξόζβαζε κπνξεί λα «γξάςεη» • Μαζεηηθόο βαλδαιηζκόο. – Γελ εμαζθαιίδεηε όηη όινη νη ζπληάθηεο έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο. Μειέηεο ηεο IBM ηζρπξίδνληαη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ βαλδαιηζκνύ ζηε Wikipedia αθαηξείηαη ζε 5 ιεπηά ή ιηγόηεξν • Παξαβίαζε ηνπ Copyright
 10. 10. Σα είδε ηνπ Wiki • Classroom Wiki. Σξόπνο λα ρξεζεκνπνηείο ην Wiki κέζα ζηελ ηάμε USA • Professional Wiki http://pdpresentertoolkit.wikispaces.com/ γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
 11. 11. Σν Wiki γηα Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο • Υξεζηκνπνηείηε ζαλ εξγαιείν γηα νκαδηθά projects • Έιεγρνο πξνόδνπ καζεηώλ • Γεκηνπξγία Resource Pages • Γεκηνπξγία αζθήζεσλ ζηελ ηάμε • ΢πλεξγαζία κε θαζεγεηέο • ΢πδεηήζεηο θαη feedbacks • Αλάπηπμε γλώζεσλ
 12. 12. Creative Commons Attribution- Share Alike • Λόγσ ηνπ όηη πνιιά βηβιία ζα είραλε Copy- Paste εθδόζεηο νιόθιεξν ην πιηθό ειεπζεξώζεθε κε βάζε ην «Creative Commons Attribution-Share Alike» – Απην ζεκαίλεη όηη αζρέησο αλ θάπνηνο μαλαρξεζηκνπνηήζεη ην πιηθό (ππό ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο) ηα Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα (Copyrights) παξακέλνπλ ζηνπο δεκηνπξγνύο.
 13. 13. Ση πεξηέρεη ελα Wikibook Γηαθνξέο • Wikibooks: πξσηόηππα, πνηό απινπνηεκέλα ή ελαιιαθηηθέο εθδόζεηο. • Wikisource: Σν ίδην αξρείν ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.
 14. 14. ΣΔΗ Λάξηζαο • Σο Σ.Δ.Ι. Λάριζας ιδρύθηκε ηο 1983 (Ν. 1404/83) πάνφ από 15.000 θοιηηηές • ΢τολή Σετνολογικών Δθαρμογών Σκήκα Ζιεθηξνινγίαο Σκήκα Σερλ. Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Έξγσλ Τπνδνκήο • ΢τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Λνγηζηηθήο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο έξγσλ ΢τολή Δπαγγελμάηφν Τγείας - Πρόνοιας Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ Σκήκα Ννζειεπηηθήο
 15. 15. ΣΔΗ Λάξηζαο • ΢τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Λνγηζηηθήο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο έξγσλ ΢τολή Δπαγγελμάηφν Τγείας - Πρόνοιας Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΢τολή Σετνολογίας Γεφπονίας Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο Σκήκα Μεραληθήο Βηνζπζηεκάησλ Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο Παράρηημα Σρικάλφν Σκήκα Αλαθαίληζεο - Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ Παράρηημα Καρδίηζας Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Σκήκα ΢ρεδηαζκνύ - Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο
 16. 16. Wikibook Σερληθή λνκνζεζία • ΢τεηικά με ηο Wikibook Απνηειεί εξγαζία ηεο ΔΛ/ΛΑΚ ζπζηάζεθε από ηελ ΔΜεΠΔΔ γηα ηελ δηεύξπλζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο απν ηνλ Γεκόζην Σνκέα • Δπίβλευη βιβλίοσ Γξ. Γηαλλεο ΢νιδάηνο Γξ. Γεκήηξηνο Γξαθνύιεο • ΢σγγραθική ομάδα Φώηεο Ληάηζεο Αληώλεο Μαλάξαο ΢πύξνο Γαζηεξάηνο Αζαλάζηνο Πνδάξαο Παπαληθνιάνπ Αιέμαλδξνο • ΢σνηονιζμός Ομάδας Γξ Βαζίιεηνο Βιάρνο
 17. 17. Δλόηεηεο • Δλόηεηα 2 – Πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ρξήζεηο Μία άδεηα Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην “copyright”, αληηζηξέθνληαο ξηδηθά ηελ έλλνηα ηνπ. Αληί λα πξναζπίδεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηνπ πεγαίνπ θώδηθα, ηνλ απειεπζεξώλεη, θαηνρπξώλνληαο ηελ ειεύζεξε ρξήζε ηνπ (ZPL, AFL, BSD, GNU, CPAL, κ.α.)
 18. 18. Δλόηεηεο • Δλόηεηα 3: – Σερληθά κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ινγηζκηθνύ από παξάλνκε αληηγξαθή – πεηξαηεία (Game Jackal, Σσζκόηιζη Κώδικα, BD+, Libcrypt, SafeDisc, CD-Cops, StarForce, Bus encryption, SecuROM)
 19. 19. Δλόηεηεο • Δλόηεηα 4: – Γιαλειηοσργικόηηηα και Ανοιτηά Πρόησπα Η ικανόηηηα μεηαθοπάρ και αξιοποίηζηρ ηηρ πληποθοπίαρ με ένα ομοιογενή και αποηελεζμαηικό ηπόπο μεηαξύ διαθόπων οπγανιζμών ζε επίπεδο πληποθοπιακών ζςζηημάηων. (e-GIF, Linux Standard Base, ODF, OGC, AAC)
 20. 20. Δλόηεηεο • Δλόηεηα 5: – Παηένηες Λογιζμικού i. Οξηζκόο Παηεληώλ Λνγηζκηθνύ ii. Παηέληεο Λνγηζκηθνύ ζηηο ΖΠΑ iii. Παηέληεο Λνγηζκηθνύ ζηελ Δπξώπε iv. Διιάδα v. Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία vi. Γηθαζηηθέο Γηακάρεο vii. Δλδερόκελνη Κίλδπλνη από ηε Υξήζε ηνπο
 21. 21. Δλόηεηεο • Δλόηεηα 6: – ΔΛ/ΛΑΚ και Δλληνικό Γημόζιο Οξηζκόο: Λνγηζκηθό ην νπνίν δηαηίζεηαη κε εηδηθέο άδεηεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κειεηήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ην ινγηζκηθό • Δλόηεηα 7: – Γηεζλήο Δκπεηξία ζηελ Τηνζέηεζε ΔΛ/ΛΑΚ
 22. 22. Τπόλοιπες ενόηηηες αναθορικά • Δλόηεηα 8: – Δλληνικό Γημόζιο – Καηαγραθή ηφν Πληροθοριακών ΢σζηημάηφν • Δλόηεηα 9: – OpenGov • Δλόηεηα 10: – Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα από ηη Υρήζη ηοσ ΔΛ/ΛΑΚ ζηο Γημόζιο Σομέα • Δλόηεηα 11: – Ηλεκηρονικό Έγκλημα
 23. 23. Τπόλοιπες ενόηηηες αναθορικά • Δλόηεηα 12: – Γιοικηηική Δποπηεία • Δλόηεηα 13: – Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα • Δλόηεηα 14: – Προζφπικά Γεδομένα • Δλόηεηα 15: – Ιζηολόγια (blogs) και Δλεσθερία Έκθραζης • Δλόηεηα 16: – Νομικό Πλαίζιο για Θέμαηα Ραδιοζστνοηήηφν και Φαζμάηφν
 24. 24. Οι γνώμες ηφν θοιηηηών «Αξρηθά ε ρξίζε ηνπ Βηθηβηβιίνπ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ είλαη ηδηαίηεξα πξσηόηππνο θαη επνηθνδνκεηηθόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο. Ζ εθκάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηε κε ηξόπν ν νπνίνο είλαη ελδηαθέξνλ θαη πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο. Σαπηόρξνλα ε γλώζε πνπ απνθνκίδεη ν ζπνπδαζηήο από απηή ηελ δηαδηθαζία ηνπ κέλεη πην εύθνια από όηη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. Σέινο ζηα πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο επεηδή θάζε ζπνπδαζηήο παξνπζηάδεη κέζα ζηελ αίζνπζα ην ζέκα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί εμνηθεηώλεηαη κε ηηο παξνπζηάζεηο θαη απνθηά άλεζε όηαλ κηιάεη κπξνζηά ζε θνηλό.» «Σν βηθηβηβιίν είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν κειέηεο ην νπνίν πξνζθέξεη κε κηα ινγηθή θαη θσδηθνπνηεκέλε ζεηξά γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο άκεζα πξνζβάζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο.Ζ ακθίδξνκε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελόο σο ζπληάθηε- αλαγλώζηε πξνζθέξεη ζε αηνκηθό επίπεδν θαη ζε θνηλόηεηεο ζπνπδαζηώλ θαη κειεηεηώλ επθαηξίεο κάζεζεο αμηνπνηώληαο λέα δεδνκέλα .Έλα εξγαιείν σθέιηκν θαη δηαζέζηκν ζε όινπο.» «Σν Βηθηβηβιίν απνηειεί έλα λέν είδνο εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ ην νπνίν κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, κέζα από ην Βηθηβιίν ηεο Σερληθήο Ννκνζεζίαο γηα Μεραληθνύο Πιεξνθνξηθήο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο όρη κόλν κέζσ ηεο απιήο αλάγλσζεο θεηκέλσλ ζε ζέκαηα Σερληθήο Ννκνζεζίαο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο γλώζεο κέζα από ηε δηθή ηνπο έξεπλα θαη ζπκβνιή ζηε δηάδνζή ηεο.» «Σν Βηθηβηβιίν θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν δηόηη είλαη έλα ειεύζεξν πιηθό ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο από καο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη, λα έρεη πξόζβαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί θαη πην εύθνιν λα ην αλαλεώζεη ή λα ην επεμεξγαζηεί θάπνηνο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα ζπγγξάκκαηα. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ ζαλ εθπαηδεπηηθό πιηθό από δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη όρη κόλν»
 25. 25. Οι γνώμες ηφν θοιηηηών «Σειηθά έλα κάζεκα ζαλ ηελ Σερληθή λνκνζεζία ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα απνηειεί κηα ζηείξα απνκλεκόλεπζε όξσλ πήξε κία θαηλνύξγηα δηάζηαζε ζηα κάηηα καο. Κάζε άξζξν απέθηεζε ππόζηαζε ,ηελ ππόζηαζε ηνπ ζπλεηζθέξνληα πνπ πξνζπάζεζε, θνπίαζε γηα έλα άξζξν θαη έδσζε εθηόο από ηηο γλώζεηο ηνπ θνκκάηη από ηελ ςπρή ηνπ γηα απηό. Θα κπνξνύζε λα πεη θάπνηνο όηη απηό ηζρύεη γηα θάζε επηζηεκνληθό ζύγγξακκα. Απηό είλαη αιήζεηα αιιά όηαλ θάπνηνο είλαη ελεξγό κέινο κίαο ζπγγξαθηθήο πξνζπάζεηαο βιέπεη ηα πξάγκαηα από κία εληειώο δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.» «Σν βηθηβηβιίν είλαη έλα πνιύ θαιά νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ηνπ internet πνπ πεξηέρεη άθζνλν ρώξν γηα ζπγγξαθή άξζξσλ δηαθόξσλ ελδηαθεξόλησλ ζεκάησλ, γη' απηόλ ηνλ ιόγν κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ν νπνηνζδήπνηε. Μπνξείο λα ελεκεξσζείο θαη λα ζπζρεηηζηείο κε ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ, γξάθνληαο ζρεηηθά άξζξα κε ηνλ δηθό ζνπ γξαθηθό ηξόπν γηα ην ζέκα πνπ ζε ελδηαθέξεη.» «Ζ ρξήζε ησλ βηθηβηβιίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην άηνκν λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο. Έηζη παξαηίζεληαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο, ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πνηθηιία ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Δπηπιένλ ην βηθηβηβιίν δελ κέλεη ζηάζηκν, αιιά εκπινπηίδεηαη θαη αλαδηαηππώλεηαη θαζεκεξηλά από ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σέινο, ε δνκή ηνπ πξνσζεί ηελ ειεύζεξε έθθξαζε απόςεσλ ρσξίο λα αζθείηαη θάπνηα κνξθή ρεηξαγώγεζεο.» «Σν βηθηβηβιίν ηεο ηερληθήο λνκνζεζίαο είλαη έλα από ηα πην νινθιεξσκέλν βηβιίν πνπ κηιάεη ηνπο λόκνπο θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζε δηάθνξεο ρώξεο. Παξέρεη πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζε πνιινύο αλζξώπνπο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, γηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ή απιά λα ελεκεξσζνύλ γηα ην πσο έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα θαη ηη ηζρύεη ηώξα.» «Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Βηθηβηβιίσλ σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη εκθαλή, παξόιν πνπ ζαλ ηδέα βξίζθεηαη αθόκα ζε αξρηθό ζηάδην. Σν θύξην πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηελ παξνπζίαζε, θάηη ην νπνίν ζα ηνπο βνεζήζεη ζην κέιινλ ζηε δνπιεηά ηνπο θαη όρη κόλν. Δπίζεο νη θνηηεηέο πξνζέρνπλ ηνλ ηξόπν έθθξαζεο θαη ην ιεμηιόγην ηνπο αθνύ ηα θείκελα ηνπο ζα εθηίζεληαη δεκόζηα. Σν γεγνλόο όηη θάζε θνξά ν θνηηεηήο αζρνιείηαη κε έλα ζέκα ηνλ βνεζάεη λα ην θαηαλνήζεη θαη λα ην ζπγθξαηήζεη θαιύηεξα. Μηα άιιε δπλαηόηεηα ησλ Βηθηβηβιίσλ είλαη ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, όρη κόλν από ηνλ ίδην αιιά θαη από άιινπο ρξήζηεο»
 26. 26. Ζ δξάζε ηεο ΔΔΛ/ΛΑΚ Γενικές αναθορές για ηη δράζη • 50 Workshops παλειιαδηθά • Ζκεξίδαο δεκνζηόηεηαο θαη ζπδήηεζεο γηα Wikipedia θαη Αλνηρηό Πεξηερόκελν • ΢πληνληζκόο κέζσ ηνπ mywikipedia.gr • ΢πλερήο επηθνηλσλία κε ηελ θνηλόηεηα
 27. 27. Ζ δξάζε ηεο ΔΔΛ/ΛΑΚ Wikipedia ambassadors ζηα πανεπιζηήμια • Δπηηπρήο ε δξάζε ζε ΖΠΑ • Δλζσκάησζε ηεο Wikipedia ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία • Πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε Wikipedia • Γηάδνζε ηεο ρξήζεο θαη ηνπ εκπινπηηζκνύ ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα
 28. 28. ΔΘΝΗΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ΢ ΛΑΡΙΣΑ 25 - 27 ΜΑΙΟΥ 2012 Θεμαηολογία ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΒΙΩ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΢ηότος: Ο ζηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε θάιπςε κηαο επξείαο επηινγήο ζεκάησλ ζην επξύηεξν πεδίν ηεο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο όπσο απαληώληαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
 29. 29. ΔΘΝΗΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ΢ Θεμαηικές Περιοτές: • Γηεζλνπνίεζε / Παγθνζκηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ • Θέκαηα δηεζλνύο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγίαο • Γηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ • Γηαρείξηζε θηλδύλσλ • Παγθνζκηνπνηεκέλε αλάπηπμε θαη δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο • Γηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην • Γηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά, επελδύζεηο, αζθάιεηεο θαη θηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο • Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην • Οινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ζπλεξγαζία θαη αληαγσληζκό • Γηνίθεζε ιεηηνπξγηώλ ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην
 30. 30. ΔΘΝΗΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ΢ • Γηεζλέο management • Αλνηρηά ΢πζηήκαηα • Management δηεζλώλ/πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεσλ • ΢ηξαηεγηθέο δηεζλνύο marketing • HRM ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιαίζην • Γηαρείξηζε Έξγσλ ζην δηεζλέο πιαίζην • ΢ηξαηεγηθέο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε • ΢πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, θνηλέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο αιινδαπώλ ζπκθεξόλησλ • Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ παγθόζκην ζηίβν • ΢ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα
 31. 31. ΔΘΝΗΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ΢ • ΢ηξαηεγηθέο εηζόδνπ θαη επέθηαζεο ζε μέλεο αγνξέο • Γηνίθεζε ηεο Γλώζεο • Γηεζλέο Management θαη Οηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ζηνλ Σνπξηζκό θαη ζηνλ Ξελνδνρεηαθό Σνκέα • Γηνηθεηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή • Ζ αλάδπζε ησλ Βαιθαληθώλ Οηθνλνκηώλ • Γηεζλέο Marketing • Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε ζην Δπξσπατθό πιαίζην • Ζιεθηξνληθό Δκπόξην θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε • Ζ αλάδπζε ηεο Κίλαο σο νηθνλνκηθήο δύλακεο • Γηαπνιηηηζκηθό Management • Γηεζλέο επηρεηξεζηαθό δίθαην θαη επξεζηηερλίεο • Δπηρεηξεζηαθή Ζζηθή
 32. 32. The only thing that interferes with my learning is my education -Albert Einstein

×