Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDEYE Newsletter 3 GR

156 views

Published on

IDEYE Newsletter 3 GR

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IDEYE Newsletter 3 GR

  1. 1. http://us6.campaign-archive1.com/?u=b7b14851f3&id=dc7a20a308 Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία! Δπηζθεθζείηε καο ζην: www.id-eye.eu. Πξνώζεζε ζε έλα θίιν Βξείηε καο ζην Facebook Βξείηε καο ζην Delicious Σηότοι ηοσ έργοσ • Να δεκηνπξγήζεη έλα λέν κάζεκα (module) εληαγκέλν ζην ζρνιηθό πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα ζηεξίδνπλ κηα ζπλεηδεηή, δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ σο εμειηζζόκελσλ ππεύζπλσλ πνιηηώλ [8-14 εηώλ] απέλαληη ζηα δηαδηθηπαθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο βαζηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηεο παξνρήο βαζηθώλ γλώζεσλ. • Να πξνζθέξεη δείθηεο αλαθνξάο πνπ επεξεάδνπλ ηηο λέεο κεζνδνινγίεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ λένπ καζήκαηνο (module) ζην ζρνιηθό πξόγξακκα. • Να πξνζθέξεη ην δηδαθηηθό πιηθό γηα ην λέν κάζεκα (module) ηόζν ζε παξαδνζηαθή κνξθή (έληππε) όζν θαη δηαδηθηπαθά κε νδεγίεο ρξήζεο ησλ πνιπκέζσλ, έηζη ώζηε νη Δπξσπαίνη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ην λέν κάζεκα κόλνη ηνπο. • Να δεκηνπξγήζεη έλα δηεζλέο δίθηπν γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνώζεζε ηνπ λένπ καζήκαηνο θαη επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο θέληξν βνήζεηαο γηα Δπξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα ην εθαξκόζνπλ. Τα ηελεσηαία νέα μας!  Ολοκλήρωζη Εργαζηηρίων: Τα εξγαζηήξηα θαηάξηηζεο κε ζηόρν ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηέζζεξηο ρώξεο (Διιάδα, Πνισλία, Ιζπαλία θαη Ληζνπαλία) ζα νινθιεξσζνύλ ζύληνκα. Γεθάδεο θαζεγεηέο έρνπλ εθπαηδεπηεί κέρξη ζηηγκήο. Τα εξγαζηήξηα απηά θέξλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε επαθή κε θαηλνηόκα ηερλνινγηθά κέζα (επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα) θαη απνηειεζκαηηθέο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο. Ο ζθνπόο απηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη λα βειηησζεί ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξόγξακκα θαηάξηηζεο ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζηα αθόινπζα ζέκαηα: ΤΠΔ, Online ηαπηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ.  Η επόμενη ζσνάνηηζη ηοσ έργοσ: Οη εηαίξνη ζα ζπλαληεζνύλ ζηελ πόιε Kaunas (LT) ηνλ Ινύλην, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ ηα ηειεπηαία βήκαηα ηνπ έξγνπ.  Προζετώς: Η θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν έλα ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κάζνπλ θαη λα κεηαδώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή ηαπηόηεηα. Μείλεηε ζπληνληζκέλνη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο! Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζην www.id-eye.eu ή ζηείιηε καο έλα e-mail ζην info@id- eye.eu! Τι είναι ηο έργο IDentifEYE; Τα παηδηά ζήκεξα είλαη εθηεζεηκέλα ζε πνιιαπινύο θηλδύλνπο ζην δηαδίθηπν, ιόγσ ηεο κε θαηαλόεζεο ηεο ζρεηηθόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Δίηε παξέρνπλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα θαη σο εθ ηνύηνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο θινπήο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο είηε γίλνληαη ζηόρνο ελόο αλεπηζύκεηνπ ηξίηνπ, επεηδή εύθνια πηζηεύνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη από ηνπο άιινπο, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζηόρνο από ηξίηνπο πνπ ζπγθαιύπηνληαη πίζσ από κηα ςεύηηθε ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα. Τν δηαδίθηπν είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν, πνπ πξνζθέξεη ζηνπο λένπο πνιιέο πξόζζεηεο επθαηξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο , ηελ ςπραγσγία ή αθόκα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή. Τν δηαδίθηπν έρεη ζήκεξα ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε δσή ησλ παηδηώλ. Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ νξζόηεξν ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηώλ, είλαη ζεκαληηθό λα εζηηάζνπκε ζηα πξόζσπα ζηα νπνία ηα παηδηά απεπζύλνληαη
  2. 2. http://us6.campaign-archive1.com/?u=b7b14851f3&id=dc7a20a308 γηα ζπκβνπιέο όηαλ θάηη ηνπο πξνβιεκαηίδεη ζην δηαδίθηπν. Θεσξνύκε όηη ε θαιύηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ είλαη λα εθπαηδεύζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ ηα παηδηά εκπηζηεύνληαη ήδε, γηα λα ηα θαζνδεγήζνπλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ζρνιεία έρνπλ ηνπο πόξνπο γηα λα απεπζπλζνύλ ζε όια ηα παηδηά, ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Με ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηδαληθά θάζε παηδί ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα έκπεηξν άηνκν γηα λα απεπζπλζεί (δάζθαιν ή αθόκα θαη νκόηηκν ηνπο). Ενδσνάμωζη ηων εκπαιδεσηικών Γηα λα αληηκεησπηζηνύλ απηά ηα δεηήκαηα, ζην παξόλ έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη έγθπξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα εληζρπζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη λα εθπαηδεύζνπλ θαηάιιεια ηα παηδηά ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ ηαπηνηήησλ. Γνωρίζηε ηοσς εηαίροσς ηοσ έργοσ:  P1| CRYSTAL CLEAR SOFT S.A. - Greece  P2| STICHING EZZEV/EZZEV FOUNDATION - The Netherlands  P3| FAVINOM Consultancies Ltd - Cyprus  P4| FUNDACJA CITIZEN PROJECT - Poland  P5| Gdańskie Centrum ProfilaktykiUzależnień - Poland  P6| JAUNIMO KARJEROS CENTRAS - Lithuania  P7| Hellenic Association for Education - Greece  P8| FundaciónPrivada Joan XXIII - Spain βξείηε καο ζην Facebook | βξείηε καο ζην Delicious |πξνώζεζε ζε έλα θίιν Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηείιηε έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζην info@id-eye.eu ή επηζθεθηείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα καο www.id-eye.eu. Απηό ην πξόγξακκα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Τν έγγξαθν απηό αληαλαθιά κόλν ηηο απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηπρόλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. θαηάξγεζε ζπλδξνκήο | ελεκέξσζε πξνηηκήζεσλ ζπλδξνκήο

×