สถานการณ์ การเจรจาโลกร้อนในเวทีโลก ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ เวทีเสวนาและเผยแพร่งานวิจัยชุมชน ผลกระทบของการเปล...
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย Source: ONEP (2006) การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลก
<ul><li>รักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซส (????) </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่...
ประเด็นเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและป่าไม้ REDD and Agriculture เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ( 2%) NAMA ( กลไลที่เหมาะสมในระดับ...
<ul><li>REDD .. มาจากไหน ? </li></ul><ul><li>อนุสัญญาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .. พันธสัญญาเกียวโต .. เกี่ยวกั...
เส้นทางการเจรจา REDD ในเวทีโลก เริ่ม COP11(2548)  แคนนาดา COP 13 (2550) บาลี 2551/ SESTA (Japan) 2551 ACCRA Climate ta...
REDDI ROAD MAP (set prior COP-13) National REDDI Strategy RED Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 2008...
ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ : การเป็นแหล่งกักเก็บและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
REDD… กลไกใหม่ในภาคป่าไม้กับภาวะโลกร้อน ฐานคิด ภาคป่าไม้ .... นัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <ul><li>ป่า ( ที่ถูก...
หลักการของ REDD…. REDD+ เป็นทั้งวิกฤตและเป็นโอกาส <ul><li>หยุดยั้ง / ลดการทำลายป่า </li></ul><ul><li>ลดความเสื่อมโทรมของ...
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรดด์ในปัจจุบัน <ul><li>ด้านเทคนิควิธีการ </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบ (RED, REDD, REDD+) </li></ul></...
REDD  ในเวทีเจรจา .. ประเด็นที่ชัดเจนและยังต้องติดตาม คือ <ul><li>REDD จะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของป่า  ??? </li></ul><...
ความเคลื่อนไหวองค์กรหลักและการสนับสนุนระดับสากลก กับ  REDD <ul><li>UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) แล...
ประเด็นในภาคเกษตรและป่าไม้ ( REDD) ในเวทีโลก <ul><li>REDD+ </li></ul><ul><li>ความหมาย และเทคนิค วิธีการ </li></ul><ul><ul>...
<ul><li>สนับสนุนการเป็น Emissions for survivor ของภาคเกษตรกรรม </li></ul><ul><li>บทบาทการเป็นแหล่งลดก๊าซเรือนกระจก </li>...
<ul><li>การร่วมและดำเนินโครงการ </li></ul><ul><ul><ul><li>การได้ประโยชน์ : สำหรับเกษตรรายย่อย / pro-poor ???  จากปัจจ...
 ประเด็นร่วม  REDD ในภาคประชาสังคมโลก เครือข่ายระดับต่างๆ ( เครือข่ายคนพื้นเมือง , ป่าชุมชนโลก , กลุ่มอัฟริการใต้ , ...
ประเด็นร่วม ( ต่อ ) <ul><li>มีความเท่าเทียมในการแบ่งปันผลประโยชน์ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ชดเชยผลประโยชน์จากการจัดการป่า...
การฟื้นฟูป่าในภูมินิทัศน์ป่าไม้ .... มากกว่า REDD มีความมั่นคง : ความสามารถในการฟื้นนิเวศป่าเพื่อการปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้...
REDD+… การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อการลดปัญหาความยากจน และการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul><li>การปรับปรุงชีวิตความเป็...
การฟื้นฟูป่า ... REDD+ กับ ธรรมาภิบาล <ul><li>ใครเป็นเจ้าของคาร์บอน </li></ul><ul><li>ใครมีสิทธิในการใช้ </li></ul><ul><...
<ul><li>ในกรอบของสิทธิชุมชน ชุมชนและผู้ดูแลฟื้นฟูและจัดการป่าต้องเป็นเจ้าของและผู้ถือสิทธิ ในการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงคา...
การขับเคลื่อน REDD  ในภาคประชาสังคมไทย <ul><li>รูปแบบ REDD  ที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทยอย่างไร ? </li></ul><ul><li>ต้อง...
มาตราฐานของสังคม เศษรฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอะไรที่สามารถรองรับสิทธิชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ? จะมีนบายอไรที่รับรองส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Redd Situation Recoftc

1,997 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Redd Situation Recoftc

 1. 1. สถานการณ์ การเจรจาโลกร้อนในเวทีโลก ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ เวทีเสวนาและเผยแพร่งานวิจัยชุมชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรกรรมยั่งยืนและป่าชุมชนทางออกในการปรับตัวรับมือกับวิกฤติ 5- 6 มีนาคม 2553 บ้านพักทัศนจร เชียงใหม่ สมหญิง สุนทรวงษ์
 2. 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย Source: ONEP (2006) การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลก
 3. 3. <ul><li>รักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซส (????) </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก , บ / ช ก๊าซเรือนกระจก , จัดส่งทุกสองปี ( มีเพียง 59 ประเทศที่รายงาน : developing Countries 22 ประเทศ และ developed countries 37 ประเทศ ) </li></ul><ul><li>มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากนานาชาติ ต้องมีการระเมิน ตรวจวัด รายงานและตรวจสอบ ( มีความเป็นไปได้ ?) </li></ul><ul><li>มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการจัดทำเอง ใช้การตรวจ รายงาน ตรวจสอบในประเทศ ต้องมีการรายงานในรายงานแห่งชาติ และข้อกำหนดสำหรับการปรึกษาและวิเคราะห์ในระดับสากล ( จะจัดกระบวนการอย่างไร ?) </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับเงินสนับสนุนในการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกจากประเทศพัฒนาแล้ว ผ่านองค์กรระหว่างประเทศ ( 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ) ในช่วงปี 2553-2555) และเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านเหรียญฯ ภายในปี 2563 (????) </li></ul><ul><li>มีการตั้งกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนโครงการในประเทศกำลังพัฒนาในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน การปรับตัว การถ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ( มีบ้าง ?) </li></ul><ul><li>การยอมรับและให้ความสำคัญต่อ กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า ( REDD+) </li></ul>ข้อตกลง “โคเปนเฮเกนแอคคอร์ด” & ประเด็นที่ควรติดตามหลัง COP15
 4. 4. ประเด็นเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและป่าไม้ REDD and Agriculture เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ( 2%) NAMA ( กลไลที่เหมาะสมในระดับประเทศ ) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่า LULUCF มาตรการ Mitigation Copenhagen Accords ข้อตกลงโคเปนฮาเกน แหล่งทุนสนับสนุน Financial resources
 5. 5. <ul><li>REDD .. มาจากไหน ? </li></ul><ul><li>อนุสัญญาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .. พันธสัญญาเกียวโต .. เกี่ยวกับป่าไม้คือ การปลูกป่าผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด ( CDM) .. ซื้อขายคาร์บอน </li></ul><ul><li>20% (IPCC, 2007) ของก๊าซเรือนกระจกมาจากการทำลายป่าและ </li></ul><ul><li>ความเสื่อมโทรมของป่า… . สู่แนวคิด REDD </li></ul><ul><li>COP11..REDD.. ชัดเจนขึ้นในประชุม COP13 ที่บาลี (2007), COP14 โปแลนด์ ( 2008 )… COP 15 Copenhagen( ธ . ค . 2552) เพื่อหารือยุทธศาสตร์หลัก post เกียวโต 2555 และจะเริ่มปฏิบัติการในปี 2555 </li></ul>การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม ในประเทศที่กำลังพัฒนา REDD… REDD-plus ? R educing E mission from D eforestation and D egradation in the D eveloping Countries
 6. 6. เส้นทางการเจรจา REDD ในเวทีโลก เริ่ม COP11(2548) แคนนาดา COP 13 (2550) บาลี 2551/ SESTA (Japan) 2551 ACCRA Climate talk ประเทศกานา COP 14 (2551) โปแลนด์ Bangkok Talk ( กันยายน ) … REDD+ COP15, โฮเปนฮาเกน (2552) เสนอโดยปาปัวนิวกินีและคอสตาริกา ข้อสรุปแนวทางปฏิบัติ REDD ( ???)
 7. 7. REDDI ROAD MAP (set prior COP-13) National REDDI Strategy RED Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Post 2012 COP 13 Preparation Phase <ul><li>Design Fine Tuning </li></ul><ul><li>System Establishment </li></ul><ul><li>- Pilot Design </li></ul><ul><li>IFCA studies 2007 </li></ul><ul><li>Analysis (Architecture and Strategies) </li></ul><ul><li>Communication/ Coordination/Consultations </li></ul>Carbon-Finance (Readiness) <ul><li>- Pilot Implementation </li></ul><ul><li>Testing </li></ul><ul><li>Knowledge Management </li></ul>Full Implementation of REDD Workshop, SBSTA, UNFCCC, G8, Etc. COP14 COP13 COP15
 8. 8. ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ : การเป็นแหล่งกักเก็บและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 9. 9. REDD… กลไกใหม่ในภาคป่าไม้กับภาวะโลกร้อน ฐานคิด ภาคป่าไม้ .... นัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <ul><li>ป่า ( ที่ถูกทำลาย ) เป็นทั้งสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ( การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ , วงจรชีวิตพืชและสัตว์เปลี่ยนแปลง , ไฟป่า ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>สองแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ </li></ul><ul><ul><li>การป้องกันการทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ป่าไม้เพื่อการปรับตัว ( ความั่นคงทางอาหาร , น้ำและการบริการทางระบบนิเวศ </li></ul></ul>
 10. 10. หลักการของ REDD…. REDD+ เป็นทั้งวิกฤตและเป็นโอกาส <ul><li>หยุดยั้ง / ลดการทำลายป่า </li></ul><ul><li>ลดความเสื่อมโทรมของป่า </li></ul><ul><li>ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก </li></ul><ul><li>เป็นความสมัครใจ </li></ul><ul><li>พัฒนาเทคนิควิธีการ และกลไกแรงจูงใจ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและพื้นเมือง </li></ul><ul><li>ส่งเสริมมาตราการการจัดการป่าที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>คำถึงความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul>REDD+
 11. 11. เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรดด์ในปัจจุบัน <ul><li>ด้านเทคนิควิธีการ </li></ul><ul><ul><li>รูปแบบ (RED, REDD, REDD+) </li></ul></ul><ul><ul><li>คำนิยาม : ป่า , การทำลายป่า , ป่าเสื่อมโทรม , การรั่วไหล </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก </li></ul></ul><ul><ul><li>เส้นอ้างอิง ( Baseline, ) </li></ul></ul><ul><li>ด้านนโยบาย </li></ul><ul><ul><li>นโยบายป่าไม้ - พื้นที่คุ้มครอง - ป่าชุมชน - ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาดโครงการ </li></ul></ul><ul><li>ด้านการสร้างแรงจูงใจ </li></ul><ul><ul><li>กลไกการตลาด ( market-based) </li></ul></ul><ul><ul><li>กลไกกองทุนสนับสนุน ( Fund-Based) </li></ul></ul><ul><li>REDD+ </li></ul><ul><li>นอกเหนือจาก REDD….. </li></ul><ul><li>ความหลากหลายฯ </li></ul><ul><li>สิทธิชุมชน </li></ul><ul><li>ชุมชนคนพื้นเมือง </li></ul><ul><li>กองทุนสนับสนุน </li></ul><ul><li>การอนุรักษ์ฯ และการทำลายป่าจากอดีต </li></ul><ul><li>การฟื้นฟูป่า / การปลูกป่า </li></ul><ul><li>การตอบแทนสำหรับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า </li></ul>
 12. 12. REDD ในเวทีเจรจา .. ประเด็นที่ชัดเจนและยังต้องติดตาม คือ <ul><li>REDD จะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของป่า ??? </li></ul><ul><li>ต้องเป็นการทำงานในระดับชาติ ( ยุทธศาสตร์ , แผน , นโยบาย ) </li></ul><ul><li>RED….REDD…. REDD+ กรอบและขอบเขต </li></ul><ul><li>แผนปฏิบัติการ ( นโยบาย REDD กลไกแรงจูงใจในการหยุดยั้งการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูป่า ??? </li></ul><ul><li>แผนการทำงานที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>หลักการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดปัญหาความยากจน ซึ่งรวมถึง การอนุรักษ์ การจัดการป่าอย่างยั่งยืนและ การเก็บกักคาร์บอน </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อความปลอดภัย REDD+ คือ สิทธิ , ธรรมาภิบาล และการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ , การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย , การถือครองที่ดิน </li></ul><ul><li>วิธีการติดตามยังต้องเอาคาร์บอนเป็นเกณฑ์ และดูที่การปฏิบัติ ( MRV) </li></ul><ul><li>ความก้าวหน้าในทางที่ดี ... การยอมรับ ในธรรมาภิบาล , การเข้าร่วมของคนพื้นเมือง และคนท้องถิ่น .. แต่ต้องคอยติดตามและผลักดัน </li></ul>
 13. 13. ความเคลื่อนไหวองค์กรหลักและการสนับสนุนระดับสากลก กับ REDD <ul><li>UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และ UNREDD </li></ul><ul><li>ธนาคารโลกตั้งกองทุนคาร์บอน ( Forest Carbon Partnership Facility: FCPF) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเรื่อง REDD: Readiness Plan Idea Note (R-PIN) และต้องมีการเตรียมแผนต่อ Readiness Plan (R-Plan) </li></ul><ul><li>กองทุนระหว่างประเทศ ( นอร์เวย์ , ออสเตรเลีย , อเมริกาและอื่นๆ ( สัญญาว่าจะสนับสนุน 30,000 ล้าน USD ใน ปี 2010-2012 และการสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณ 100,000 ล้าน USD ต่อปี ภายใน ปี 2563) </li></ul><ul><li>หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ REDD+ ในเอเซียและประเทศไทย : </li></ul><ul><ul><li>กรมอุทยาน ........... กรมป่าไม้ ........ ..R-PIN </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์การมหาชนก๊าซเรือนกระจก ( TGO)….. กองทุนคาร์บอน </li></ul></ul><ul><ul><li>World Bank, รัฐบาลนอร์เวย์ , UNREDD (UNDP+UNEP+FAO), WWF, GTZ, CARE, RECOFTC, IISD, และอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>เวทีลดโลกร้อน , คณะทำงานเพื่อโลกเย็น , </li></ul></ul>
 14. 14. ประเด็นในภาคเกษตรและป่าไม้ ( REDD) ในเวทีโลก <ul><li>REDD+ </li></ul><ul><li>ความหมาย และเทคนิค วิธีการ </li></ul><ul><ul><li>ความหมายของ ป่า การทำลายป่า ความเสื่อมโทรมของป่า , การฟื้นฟูป่า </li></ul></ul><ul><ul><li>เส้นฐานอ้างอิง </li></ul></ul><ul><ul><li>การตรวจวัดคาร์บอน </li></ul></ul><ul><ul><li>กลไกแรงจูงใจ </li></ul></ul><ul><li>รูปแบบ REDD, REDD+, REDD++, หรือ ??? </li></ul><ul><li>นโยบายและกฎหมาย </li></ul><ul><ul><li>กฎหมายที่เอื้อและเป็นอุปสรรค์ เช่น การถือครองที่ดิน กฎหมายอุทยาน , ป่าไม้ , ป่าสงวน , ป่าชุมชนฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>นโยบาย : ปฎิรูปที่ดิน , โครงการฟื้นฟูป่าของรัฐและเอกชน , การส่งเสริม </li></ul></ul><ul><li>กลไก REDD ควรเป็นนโยบาย / แผนงานระดับชาติ หรือระดับโครงการ </li></ul><ul><li>การเงิน หรืองบประมาณควรมาจากการซื้อ - ขายคาร์บอน หรือเป็นเงินสนับสนุน </li></ul><ul><li>ภาคเกษตรกรรม </li></ul><ul><li>ความหมายและเทคนิค </li></ul><ul><ul><li>เส้นฐานอ้างอิง </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมิน ตรวจวัดคาร์บอน </li></ul></ul><ul><ul><li>การรั่วไหล - ธรรมภิบาล </li></ul></ul><ul><ul><li>ความถาวร </li></ul></ul><ul><li>นโยบาย และมาตรการ </li></ul><ul><li>ระบบ และกลไกตลาด </li></ul><ul><li>กลไกสนับสนุน </li></ul><ul><li>รูปแบบรูปการรับการสนับสนุน ( เข้าเกี่ยวข้องกับ REDD, LULUCF, CDM ) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>สนับสนุนการเป็น Emissions for survivor ของภาคเกษตรกรรม </li></ul><ul><li>บทบาทการเป็นแหล่งลดก๊าซเรือนกระจก </li></ul><ul><li>ส่งเสริมแนวทางเกษตรยั่งยืน ( sustainable agriculture ) </li></ul><ul><li>ต้องสนองความมั่นคงทางอาหาร ( food security ) และการเป็นแหล่งอาหารโลก และไม่ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าใดๆ </li></ul><ul><li>การเป็น win-win-win situation สำหรับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว ความมั่นคงทางอาหาร และการต่อสู้กับความยากจน </li></ul><ul><li>อาจช่วยชะลอเวลาในการถูกกำหนดพันธกรณีหรือรองรับพันธกรณีที่อาจมีของไทยในอนาคต </li></ul>ภาคเกษตรกรรมในเวทีเจรจาโลก
 16. 16. <ul><li>การร่วมและดำเนินโครงการ </li></ul><ul><ul><ul><li>การได้ประโยชน์ : สำหรับเกษตรรายย่อย / pro-poor ??? จากปัจจุบันที่ middle developing countries ได้รับประโยชน์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กรรมสิทธิ์คาร์บอนที่เกิดขึ้น : เกษตรกรหรือเจ้าของที่ดิน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กิจกรรมการเกษตรที่จะส่งเสริม : ผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต (traditional practices) ??? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CDM: ค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการของเกษตรกรรายย่อย </li></ul></ul></ul>ประเด็นที่ต้องพิจารณาและติดตามในภาคเกษตรกรรม
 17. 17. ประเด็นร่วม REDD ในภาคประชาสังคมโลก เครือข่ายระดับต่างๆ ( เครือข่ายคนพื้นเมือง , ป่าชุมชนโลก , กลุ่มอัฟริการใต้ , เอเซีย ฯ ) <ul><li>ต้องไม่เยียดผิว คนพื้นเมือง ผู้หญิง </li></ul><ul><li>ต้องแน่ใจว่ามีการปรึกษาหารืออย่างครบถ้วนกระบวนการ และต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย </li></ul><ul><li>มีเสียง มีทางเลือก </li></ul><ul><li>ต้องอยู่บนฐานของการจัดการป่าอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>ต้องให้ความสำคัญต่อการหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>การให้นิยาม ป่า ....... การปกคุมเรือนยอด 10-30% </li></ul>
 18. 18. ประเด็นร่วม ( ต่อ ) <ul><li>มีความเท่าเทียมในการแบ่งปันผลประโยชน์ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ชดเชยผลประโยชน์จากการจัดการป่าอย่างยั่นยืน </li></ul><ul><li>ให้ข้อมูลอย่างถ้วนถึง </li></ul><ul><li>มีธรรมาภิบาล </li></ul><ul><li>“ มากกว่า REDD ” ต้องคำนึงถึง สุขภาวะ ความหลากหลาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม </li></ul><ul><li>ควรเริ่มที่ระดับโครงการ สำหรับประเทศที่ยากจน </li></ul><ul><li>ควรอยู่บนฐานการจัดการป่าชุมชน </li></ul><ul><li>มีการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้าใจเพื่อการจัดการป่าโดยมีชุมชนเป็นฐาน </li></ul>
 19. 19. การฟื้นฟูป่าในภูมินิทัศน์ป่าไม้ .... มากกว่า REDD มีความมั่นคง : ความสามารถในการฟื้นนิเวศป่าเพื่อการปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม การเศรษฐกิจ มีหน้าที่ที่ให้ประโยชน์ : สามารถสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงและให่ค่ากับประชาชน เป็นระบบนิเวศที่พิงพาได้ : สามารถในการปกป้องความหลากหลายและธรรมชาติ
 20. 20. REDD+… การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อการลดปัญหาความยากจน และการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul><li>การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยป่าใน </li></ul><ul><li>ระยะยาว </li></ul><ul><li>ผลผลิตจากป่า </li></ul><ul><li>การใช้ป่าประโยชน์จากป่าเพื่อชุมชน รวมถึงเนื้อไม้ </li></ul><ul><li>และอื่นๆ </li></ul><ul><li>บริการจากระบบนิเวศ ( ดิน น้ำ ป่า และอื่นๆ ) </li></ul><ul><li>ปัจจัยพื้นฐาน ( ความั่นคงทางอาหาร ที่อยู่อาศัย </li></ul><ul><li>ยารักษาโรค ฯลฯ </li></ul><ul><li>คาร์บอน เป็นมูลค่าเพิ่ม </li></ul>การฟื้นฟูระบบภูมิทัศน์ป่าไม้ ไร่หมุนเวียน วนเกษตร ป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกทำลาย ป่าชุมชน ป่าครอบครัว
 21. 21. การฟื้นฟูป่า ... REDD+ กับ ธรรมาภิบาล <ul><li>ใครเป็นเจ้าของคาร์บอน </li></ul><ul><li>ใครมีสิทธิในการใช้ </li></ul><ul><li>ใครเป็นผู้ตัดสินใจในการวางแผน / จัดการ การติดตาม </li></ul><ul><li>วิธีการอย่างไรในการเชื่อมกันในภาคป่าไม้ </li></ul><ul><li>จะระดมและทำงานกับภาคธุรกิจอย่างไร </li></ul><ul><li>อะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ป่าที่ผิดกฎหมาย ( การค้าไม้ ) </li></ul><ul><li>ทำอย่างไรเพื่อใหเกิดความสมดุลย์ระหว่างผู้กำหนด </li></ul><ul><li>นโยบายป่าไม้กับงานสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 22. 22. <ul><li>ในกรอบของสิทธิชุมชน ชุมชนและผู้ดูแลฟื้นฟูและจัดการป่าต้องเป็นเจ้าของและผู้ถือสิทธิ ในการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงคาร์บอนและผลประโยชน์อืนๆ </li></ul><ul><li>ชุมชนและผู้ที่ดูแลฟื้นฟูป่าควรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการลด CO2 </li></ul><ul><li>ผลประโยชน์ของ REDD+ ควรมุ่งเป้าที่คนยากจนที่พึ่งพาและดูแลฟื้นฟูรักษาป่า เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>การกระจายผลประโยชน์ REDD+ ควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้คนยากจนได้เข้าถึงการสนับสนุนของ REDD+ </li></ul><ul><li>ประเด็นการถือครองที่ดิน และสิทธิในการใช้ประโยชน์ของชุมชนยังไม่ถูกรับรอง เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าร่วมของชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ </li></ul><ul><li>โฉนดชุมชน เป็นกลไกที่สำคัญในการรองรับรองสิทธิชุมชนของผู้ดูแลจัดการและผู้ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผลประโยชน์ในกลไก REDD+ </li></ul>REDD+….. สิทธิชุมชนและความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์
 23. 23. การขับเคลื่อน REDD ในภาคประชาสังคมไทย <ul><li>รูปแบบ REDD ที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทยอย่างไร ? </li></ul><ul><li>ต้องคำนึงถึงความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของป่าเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ... บนฐานแนวคิด Rights, Fair sharing , Sustainable Development </li></ul><ul><li>ป่าหัวไร่ปลายนา / ป่าครอบครัว ไร่หนุมเวียน วนเกษตรฯลฯ .. นับรวมเป็นป่า </li></ul><ul><li>REDD ต้องไม่กีดกันสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น คนพื้นเมือง .. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต .. รัฐธรรมนูญฯ UN declaration of Human Right, Right of Indigenous, Biodiversity Convention </li></ul><ul><li>REDD ต้องเป็นกลไกสู่ Sustainable Forest Management </li></ul><ul><li>หมายเหตุ : ความสับสนระหว่าง การซื้อขายคาร์บอนใน CDM กับ REDD และตลาดภาคสมัครใจ </li></ul>
 24. 24. มาตราฐานของสังคม เศษรฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอะไรที่สามารถรองรับสิทธิชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ? จะมีนบายอไรที่รับรองสิทธิชุมชน ?

×