Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

انواع تیپ شناسی شخصیتی

برای شناسایی تیپهای مختلف استفاده شده MBTI در این روش از مدل

 • Login to see the comments

انواع تیپ شناسی شخصیتی

 1. 1. انواع تیپ شناس ی شخصیتی و نحوه مذاکرات با آنها تهیه و تنظیم : داریوش سنقری
 2. 2. MBTI Physiologic types & Negotiations چیست ؟ MBTI • آزمون تیپ شخصیت • آزمون روانشناس ی تیپ شخصیتی برگرفته از نام پدیدآورندگان آن مایرز - بریگز به اختصار می باشد. این Myers-Briggs Type Indicator نامیده می شود که مخفف MBTI آزمون که یکی از معروف ترین و شاید معروف ترین و پرکاربرد ترین آزمون های روانشناس ی و شناخت شخصیت است، بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ پایه گذاری شده، و اف راد رو به ١٦ تیپ شخصیتی دسته بندی می کند. اين ابزار روانشناختی، يک ابزار خودسنجی و پرسشنامه اي بسته؛ شامل ١٠٠ تا ١٦٠ پرسش است که ترجيحات افراد را با ١٦ گروه شخصيتی بيان می دارد.
 3. 3. MBTI Physiologic types & Negotiations چیست ؟ MBTI • آزمون تیپ شخصیت
 4. 4. MBTI Physiologic types & Negotiations چیست ؟ MBTI • آزمون تیپ شخصیت
 5. 5. MBTI Physiologic types & Negotiations به چه سئوالاتی را پاسخ می دهد؟ (MBTI ( تیپ شخصیتی • آزمون تیپ شخصیتی تلاش می کند به چهار سئوال زیر پاسخ دهد؟ ١.شناسايی اين که ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل می کنيم؟ ٢.انرژی خود را به کجا هدايت می کنيم؟ ٣.اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنيم؟ ٤.چگونه تصميم می گيريم و ترجيح می دهيم در شرايط سازمان يافته فعاليت کنيم يا استقلال بيشتری داشته باشيم؟
 6. 6. MBTI Physiologic types & Negotiations • انواع شخصیت شناس ی از دیدگاه میتزبرگر: درونگرا Introversion vs. برونگرا Extraversion • شهودی)شمی( Intuitive vs. حس ی Sensing • احساساتی Feeling vs. متفکر Thinking • Perceiving vs. ) قضاوتگر)منضبط ویا قانونگرا Judging • دریافتگر)ملاحظه کار یا ادارکی(
 7. 7. MBTI Physiologic types & Negotiations • انواع شخصیت شناس ی از دیدگاه میتزبرگر:
 8. 8. MBTI Physiologic types & Negotiations I vs. E • درونگرای در برابر برونگرایی
 9. 9. MBTI Physiologic types & Negotiations Introversion I • مشخصات انسانهای درونگرا • - افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل و کمرو هستند. - از درون خود انرژی می گيرند. - موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند. - اطلاعات شخص ی را به ندرت با دیگران در میان می گذارند. - بیشتر گوش می دهند و کمتر حرف می زنند. - اشتیاقشان را برای خود نگه می دارند. - دوست ندارند مرکز توجه باشند. - قبل از هر عملی فکر می کنند.
 10. 10. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد درونگرا • خیلی زود به اصل مطلب بپردازید. - وارد زندگی شخص ی آنها نشوید. ً - تغیير ندهید موضوع صحبت را مرتبا . - حریم شخص ی اورا رعایت کنید. - گوینده خوبی باشید. - با این افراد دقیق باشید و با ذکر جزئیات مذاکره کنید.
 11. 11. MBTI Physiologic types & Negotiations Extraversion E • مشخصات انسانهای برونگرا • برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبين، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. • - از دیگران انرژی می گيرند. • - با صدای بلند فکر می کنند. • - دوست دارند مرکز توجه باشند. • - اطلاعات شخص ی خود را به راحتی با دیگران در میان می گذارند. • - اول عمل و بعد فکر می کنند. • - بیشتر از گوش دادن، حرف می زنند. • - مشتاقانه با دیگران ارتباط برقرار می کنند.
 12. 12. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد برونگرا • بلافاصله بر روی اصل موضوع متمرکز نشوید. - در شروع مذاکرات با انرژی و شادابی بیشتری برخورد کنید. - در زمان خوش و بش نباید حرف او را قطع کنید. - از بی توجهی بيزارند. - از پند و نصیحت شنیدن خوششان نمی آید. - اگر در مذاکره احساسات آن ها ارضاء نشود،هیچ وقت با شما قرارداد نمی بندند. - تا می توانید از آن ها تعریف کنید.
 13. 13. MBTI Physiologic types & Negotiations S vs. N ) • حس ی در برابر شهودی )شمی
 14. 14. MBTI Physiologic types & Negotiations Sensing S • مشخصات انسانهای حس ی • - ترجیح می دهند با استفاده از حواس پنجگانه به آنچه اطرافشان می گذرد پی ببرند. - به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می کنند و آن را به خوبی درک می کنند. - به آنچه که مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند. - تنها در صورت قابل اجرا بودن، از ایده های جدید استقبال می کنند. - واقع گرا هستند. - دوست دارند از مهارت های موجود استفاده کنند. - به زمان حاضر توجه دارند
 15. 15. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد حس ی • بیشتر به زمان حال فکر میکنند تا آینده • توجه به گذشته مذاکرات و موارد مطرح شده قبلی توجه دارند. • در مذاکرات به جزئیات بیش از حد توجه میکنند • فقط در مورد مسائل واقعی و حقیقی گفتگو می کنند • برای موفقیت در برابر آنها ارائه دادن شواهد و مدارک قابل استناد • ارائه مدارک و مثالهای کاربردی و واقعی در جهت و راستای موضوع مذاکره • مذاکره مستقیم بدون وارد شدن به حاشیه پردازی • مذاکراه بصورت مرحله به مرحله و منطقی و مرتب و منظم
 16. 16. MBTI Physiologic types & Negotiations Intuitive N ) • مشخصات انسانهای شهودی)شمی • - ترجیح می دهند با دیدن " تصویر بزرگ از آنچه هست" و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق، اط لاعات را درک کنند. - ترجیح می دهند با درک و دیدن امکانات جدید )خلاقیت( و روشهای مختلفانجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند. - دوستدار ایده های جدید) بدون توجه به قابل اجرا بودن یا نبودن( بوده و عاشق نوآوری وتخیل اند. - برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل هستند. - دوست دارند مهارت های جدید را بیاموزند. - به اطلاعات دقیق توجه ندارند. - به آینده توجه دارند.
 17. 17. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد شهودی )شمی( • ارائه تصویر بزرگ یا کلیات در ابتدای مذاکره • عدم ورود به جزئیات مذاکره تا زمانی که خودشان بخواهند • اگر این افراد در مذاکره یک تئوری یا ایده را مطرح کردند هرگز از ایشان نخواهید وارد جزئیات آن شود و هرگز بیش از حد بر این موضوع تاکید نکنید. • پذیرفتن و قبول کردن مذاکره توسط افراد حس ی براحتی از روی چهره این افراد قابل مشاهده است. • در مذاکره با این افراد باید صبور بود • اجازه بدهیم از آمال و آرزوهاشون صحبت کنند و تشویق و ایجاد دلگرمی در زمان ابراز تخیلات و تصورات آنها در مورد موضوع مذاکره
 18. 18. MBTI Physiologic types & Negotiations T vs. F • متفکر در برابر احساساتی
 19. 19. MBTI Physiologic types & Negotiations -Thinking T • مشخصات انسانهای متفکر یا منطقی در تصمیم گيری از تفکر استفاده می کنند )به نتایج منطقی انتخاب و عمل توجه دارند(. - سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند. - تحت تاثير میل به موفقیت، انگيزه پیدا می کنند. - در تصمیم گيری، تحلیل های غير شخص ی دارند. - عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند. - ممکن است بی ترحم، بی احساس و بی توجه به حساب آیند. - به حقیقت بیش از ادب بها می دهند. - احساسات را در گرو منطقی بودن می پذیرند.
 20. 20. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد متفکر یا منطقی • - گفتگو و مذاکرات باید مختصر و مفید باشد بدون حواش ی و مطالب پراکنده • - گفتگو و مذاکرات باید منطقی و استدلالی با مدارک و دلایل منطقی • - پرهيز از گفتگوهای بی هدف و توضیحات اضافی و خارج چارچوب • - گفتگو و مذاکرات انتقادی باید هوشمندانه و قابل اثبات و مشاهده باشد. • - گفتگو و مذاکرات باید همیشه با حفظ آرامش و معقول و مستدل باشد • - فکر نکنید افراد منطقی برای احساسات طرف مقابل ارزش قائل نیستند • - احساسات و هیجانهای در گفتگو و مذاکرات در داوری و تصمیم این افراد مهم هستند.
 21. 21. MBTI Physiologic types & Negotiations Feeling F • مشخصات انسانهای احساس ی • - - به احساسات دیگران توجه می کنند. - نیازها و ارزش ها را درک می کنند و احساساتشان را نشان می دهند. - تحت تاثير میل به قدردانی شدن، انگيزه پیدا می کنند. - به طور طبیعی علاقه به راض ی کردن دیگران دارند. - ممکن است بیش از اندازه احساس ی و عاطفی ارزیابی شوند. - به ادب بیش از حقیقت بها می دهند. - برای هر احساس ی ارزش قائل اند.
 22. 22. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد احساساتی • - معرفی کامل خودمون در ابنتدای مذاکره تا طرف مقابل کاملا ما رو شناسائی کند ) حاشیه پردازی قبل از ورود به اصل مذاکرات ( • - در مذاکرات با این افراد سعی کنید ظاهری مرتب و آراسته بهمراه ایجاد یک حس دوستانه در طرف مقابل • - در ابتدای مذاکره سعی کنیم نشان بدهیم نقاط اشتراک مذاکرات رو . • - در مذاکرات با افراد احساساتی اظهار کردن ایده های ما واکنش طرف مقابل رو بخوبی نشان می دهد و براحتی می توان بر اساس ان برخورد واکنش متقابل درست را انجام داد. • - در مذاکرات و گفتگوها با این افراد نحوه ارتباط برقرار کردن اهمیت معادل خود موضوع ارتباط دارد. • - اجازه بدهیم در مذاکرات و گفتگو با این افراد مسائلی غيرواقعی توسط این افراد مطرح گردد.
 23. 23. THINKING/FEELING (Myers-Briggs Dimensions - Richard, 1994) 81% 19% 60% 40% Thinking Feeling 35% 65% 66% 34% Lawyers - Male Lawyers - Female Most Males Most Females
 24. 24. MBTI Physiologic types & Negotiations • قضاوتگرا )قانوانگرا – منضبط ( در برابر دریافتگر )ملاحظه کار یا P vs. J ) ادراکی
 25. 25. MBTI Physiologic types & Negotiations Judging J • مشخصات انسانهای قضاوتگرا • - تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص می کنند. - بر انجام کارها در سر وقت تعیين شده پافشاری می کنند. - اهدافی را در محل کار برای خود در نظر می گيرند تا به موقع به آنها برسند. - ترجیح آنها اول کار و بعد بازی است. - از اخلاق کاری بالایی برخوردارند. - ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند.
 26. 26. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد قضاوتگرا • - در ارتباط با این افراد بشدت در مورد زمان قرار بسیار حساسیت بالایی دارند. • - در ارتباط با نحوه مذاکراه و یا متن قرارداد این افراد بسیار حساس بوده و در مورد تک تک موارد قرارداد یا مذاکره بسیار جدی هستند. • - در ارتباط با نحوه برخورد به هیچ عنوان وارد حواش ی مذاکره نشوید • - در ارتباط با این افراد از گفتگوهای بی مورد بپرهيزید. • - در ارتباط با این افراد از شوخی باید بشدت پرهيز نمود
 27. 27. MBTI Physiologic types & Negotiations - Perceiving P • مشخصات انسانهای دریافتگرا قوانين را خودشان تعیين می کنند. - در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیت هایی که به سرعت و واکنش فور ی نیاز دارد، موفق هستند. - ترجیح آنها اول لذت بعد کاراست. - زمان را منبعی تمام نشدنی می دانند. - خود را با موقعیت های جدید تطبیق می دهند. - به چگونگی انجام کار تاکید دارند.
 28. 28. MBTI Physiologic types & Negotiations • نحوه مذاکراه با افراد دریافتگرا • - در مذاکرات و گفتگو با این افراد باید ایده ها و امکانات جدید ایجاد نمود • - در مذاکرات باید زمان لازم جهت خلاقیت و نوآوری را به این افراد داد • - در مذاکرات با این افراد باید حس استقلال و تصمیم گيری شخص ی این افراد حفظ ش ود • - در مذاکرات با این افراد نباید به کلیات و اصول مذاکرات خیلی اصرار داشت شاید یک اتفاق آنی مسير کل مذاکرات را عوض کند که باید در آن مسير گام برداشت. • - در مذاکرات با این افراد نباید اصلا عجله نمود زمان لازم باید سپری شود تا به هدف نهایی برسیم.
 29. 29. MBTI Physiologic types & Negotiations • انواع شخصیت شناس ی از دیدگاه میتزبرگر: درونگرا Introversion vs. برونگرا Extraversion • شهودی)شمی( Intuitive vs. حس ی Sensing • احساساتی Feeling vs. متفکر Thinking • Perceiving vs. ) قضاوتگر)منضبط ویا قانونگرا Judging • دریافتگر)ملاحظه کار یا ادارکی(
 30. 30. MBTI Physiologic types & Negotiations چیست ؟ MBTI • آزمون تیپ شخصیت
 31. 31. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و دریافتگرا ISTP • شخصیت ویژگی های شخصیتی : • • افرادي رك، صادق، عملگرا، منطقي، كنجكاو، آرام و ساكت اند. • انعطاف پذير بوده و با شرايط مختلف مي توانند خود را سازگار كنند. • امور مختلف را به خوبي تحليل مي كنند و معمولا برداشت هاي • شخص ي خود را در آن وارد نمي كنند. • داراي توانايي مكانيكي بسيار خوبي هستند. • آنچه عيني بوده و واقعيت دارد را مي پذيرند. • افرادي به ظاهر آرام هستند ولي در جمع دوستان نزديك خود، • بسيار پرشور و شاد هستند. • علاقمند به فعاليت هاي ورزش ي و اجتماعي هستند.
 32. 32. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و دریافتگرا ISTP • شخصیت شرايط كاري مطلوب آنها : • • وجود امكان بهره گيري از علم و آگاهی فنی فرد در جهت رفع مشكلات ديگران • وجود محيطي پويا، چالش ي، منعطف و بدور از مقررات زیاد و دست و پا گير • داشتن استقلال كاری همراه با حداقل بودن نظارت دیگران بر کار فرد • عدم تمایل به نظارت داشتن بیش از اندازه بر کار دیگران • وجود فرصت كافي براي توجه به علايق و سرگرمي های خود • عدم نياز به انجام كارهاي روزمره و رعايت كردن زیاد مقررات • با محصولات و خدمات واقعي و عيني سر و كار داشتن • وجود امكان رشد مهارت ها و توانمندي ها در سطح استادی • وجود امکان شناسایی منابع موجود و بهره برداری از آنها به کارآترین • شکل ممکن • کاری پویا و تفریحی و وجود امکان )گهگاهی( • خروج از محیط کار و قدم زدن در طبیعت
 33. 33. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و دریافتگرا ISTP • شخصیت نقاط قوت کاری آنها : • قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی • توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی • توانایی کار بهتر با وظایف تعریف شده و محصولات ملموس • توانایی خوب در کار با دست • توانایی کار به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترام شان • توانایی نظم دهی به داده های اطلاعاتی • انعطاف پذیری خوب • توجه به واقعیات و داشتن عقل و منطق در کارها • توانایی استفاده درست از امکانات موجود • ریسک پذیری •
 34. 34. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و دریافتگرا ISTP • شخصیت نقاط ضعف كاري آنها : • • نداشتن ديد بلند مدت و عدم تشخيص فرصت ها • دشواری در تصميم گيري صحيح در برخي موارد • عدم علاقه به مقررات و قوانين شدید • بي حوصله شدن سريع • بی علاقگی در سازمان دهي و آمادگی قبلی در کارها • عدم علاقه به نظريه هاي پيچيده و انتزاعی • عدم توجه به احساسات ديگران • علاقمند به ارتباطات كلامي • دشواری در انجام كارها در موعد مقرر
 35. 35. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و قضاوتگرا ISTJ • شخصیت ویژگی های شخصیتی : • • افرادي آرام، جدي، مسئول، متعهد، دقيق، بسيار عملگرا و واقع بين هستند. • در انجام امور نظم و دقت زيادي داشته و بر مبناي اصول خود عمل مي كنند. • بسيار منطقي بوده و بر انجام صحيح و به موقع كارها تاكيد دارند. • تغيير باورهاي آنها بسيار سخت است و در • هر شرايطي آنچه به آن معتقدند را بيان مي كنند. • بر استفاده از تجربيات گذشته خود تاكيد زيادي دارند. • بر رعايت اصول و قوانين تاكيد زيادي داشته و در • صورت عدم رعايت ديگران، با آنها برخورد سختي مي كنن
 36. 36. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و قضاوتگرا ISTJ • شخصیت شرايط كاري مطلوب آنها : • • وجود محيطي با اهداف عيني و با سختاری مشخص و تعریف شده • داراي نتايج كاري ملموس و قابل اندازه گيري • وجود امكان استفاده كافي و درست از توانمندي هاي آنها • كاري با ماهيت فني • وجود امكان دادن مسئوليت هاي زياد به آنها • اهداف تعيين شده و مشخص • ارزش قائل شدن برای تجربيات قبلی آنها • وجود محيطي باثبات بدون نیاز به ريسك هاي غير ضروري • داشتن محيط كاري مستقل و فرصت کافی برای انجام کار به تنهایی و • با تمرکز بالا • امكان استفاده از روش هاي استاندارد جهت ارائه یک محصول یا • خدمت واقعی
 37. 37. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- متفکر و قضاوتگرا ISTJ • شخصیت نقاط قوت کاری آنها : • توجه به واقعیات و جزئیات • دقت بالا و انجام به موقع کارها • آمادگی برای اجرای قوانين و مقررات • مهارت های سازمانی قوی • توانایی کار فردی • اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها • مسئولیت پذیری زیاد • اخلاق کاری • تلاش جدی برای رسیدن به اهداف خود • داشتن دیدگاه های واقع بینانه •
 38. 38. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا-حس ی-متفکر و قضاوتگرا ISTJ • شخصیت نقاط ضعف کاری آنها : • • مقاومت كردن در برابر تغيير • بي توجهي به تاثير کارها و تصمیمات روی ديگران • نداشتن ديد كلي نگر و جامع • نداشتن انعطاف كافي • عدم توجه كافي به نيازهاي آتي • عدم تحمل فرآيندهاي وقت گير • عدم تمايل به پذيرش روش ها و ايده هاي جديد • ريسك پذيري بسيار كم
 39. 39. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و قضاوتگرا ISFJ • شخصیت ویژگی های شخصیتی : • • اشخاص ي آرام، مهربان، وفادار، متعهد، واقع بين، سخت كوش و هوشيار هستند. • معمولا احساسات شخص ي خود را بروز نمي دهند و • به علايق و احساسات سايرين اهميت مي دهند. • در برخورد با موقعيت ها و شرايط، در صورت لزوم واكنش هاي • تند و صريحي دارند. • دوستدار كمك به ديگران و حل مشكلات آنها هستند. • در انجام امور، از اخلاق كاري بالايي برخوردار بوده • و به جزئيات توجه خاص ي دارند. • افرادي دقيق، متعهد و بسيار مسئول اند و به سنت ها بها مي دهند. • تصميم گيرندگاني خوب و موثر هستند. • داراي راوبط اجتماعي صميمانه و گرمي هستند و روابط دوستي خوبي دارند.
 40. 40. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و قضاوتگرا ISFJ • شخصیت شرایط كاري مطلوب آنها : • • : • وجود شرايطي براي كار روي پروژه هاي عملي و ملموس در جهت كمك به ديگران • وجود شرایط نیازمند به مشاهده و ملاحظه دقیق و توجه به جزئيات • وجود محيطي سازمان يافته • توجه و تمركز بر رويه هاي استاندارد • وجود محيط كاري مستقل و بدور از مزاحمت دیگران • وجود امكان كار با افرادي هم جهت با ارزشهاي آنها • عدم نياز به ارائه مرتب كار خود در حضور ديگران • امکان کار روی یک پروژه در هر لحظه
 41. 41. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و قضاوتگرا ISFJ • شخصیت نقاط قوت کاری : • • : • توجه و تمرکز زیاد • علاقه به کمک به دیگران • نگرش واقع بینانه و عملی و اخلاق کاری قوی • توجه به جزئیات و مهارت های سازمانی قوی • مهارت همکاری زیاد با دیگران و ایجاد روابط هماهنگ با آنها • وفاداری و صمیمیت در یک ساختار سنتی • مسئولیت پذیری بالا • علاقه به استفاده از روش های آزموده شده و مشخص • توانایی حفظ سنت های سازمانی
 42. 42. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا-حس ی- احساساتی و قضاوتگرا ISFJ • شخصیت نقاط ضعف کاری : • • بی میلی در قبول ايده هاي جديد و نو • عدم تمايل به تغيير در رويه ها • توجه به زمان حال و بي توجهي به آينده • دشواری در پذیرش انتقاد • عدم انعطاف پذیری کافی • علاقمندي به قبول مسئوليت فراوان و بیش از اندازه • گرایش به مایوس شدن اگر احساس کنند که دیگر • مورد نیاز نیستند.
 43. 43. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و ادراکی ISFP • شخصیت ویژگی های شخصیتی : • • افرادي آرام، حساس، محتاط، صبور و منعطف هستند. • ظاهري آرام دارند ولي در انجام امور بسيار با انگيزه و پرشور عمل مي كنند. • معمولا بر مبناي ارزش هاي خود قضاوت مي كنند. • افرادي كم حرف هستند ولي معمولا ميان دوستان و آشنايان خود از اين حالت • بيرون مي آيند. • معمولا ديگران به سختي مي توانند آنها را بشناسند زيرا خود را به شكلي كه • هستند بروز نمي دهند. • در حال زندگي مي كنند و علاقه اي به برنامه ريزي براي آينده ندارند. • پذيراي نظرات ديگران بوده و به راحتي با آنها كنار مي آيند. • علاقه اي به كنترل و رهبري ديگران نداشته و همواره با آنها همدل و همراه هستند. • در انجام كارها بسيار صبور و آرام هستند و هيچ عجله اي ندارند. • در كار گروهي قوي هستند و بيشتر تمايل دارند كه مديريت شوند.
 44. 44. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و ادراکی ISFP • شخصیت شرايط كاري مطلوب آنها : • • : • وجود محيط كاري شاداب توام با همکاری با دیگران • لزوم توجه به جزئيات • هم جهت بودن كار با ارزشهاي فرد • وجود استقلال كاري • وجود امكان کار در کنار همکاران سازگار با فرد • وجود امكان رشد و پيشرفت درونی • وجود شرایط استفاده از سلیقه خود در کارها • مجبور نبودن برای سخنرانی کردن پیوسته برای دیگران • وجود امکان رسیدگی سریع به مسایل
 45. 45. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و ادراکی ISFP • شخصیت نقاط قوت کاری : • • : • انعطاف پذیری بالا • توجه به نیازها و خواسته های دیگران • گرمی و سخاوت • وفاداری به اشخاص و سازمان • توجه به جزئیات )به خصوص جزئیات مربوط به افراد( • توجه به نیازهای موجود • تمایل به حمایت از اهداف سازمانی • توانایی ارزیابی شرایط جاری • ریسک پذیری • قبول ایده ها و روش های جدید
 46. 46. MBTI Physiologic types & Negotiations درونگرا- حس ی- احساساتی و ادراکی ISFP • شخصیت نقاط ضعف کاری : • • : • دشواری در تصميم گيری منطقی • دشواری در انتقاد از ديگران • عدم علاقه به انجام پروژه هاي بزرگ • پذیرش وضع موجود و عدم توجه به موضو عات عمیق تر • شخص ي كردن انتقادات • عدم علاقه به رويه ها و قوانين زياد • عدم علاقه به سازمان دهی و تدارک دیدن از قبل • عدم دفاع مناسب از نظرات و ایده های خود • دشواری در انجام به موقع کارها

×