Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumentér legepladsens sikkerhed

626 views

Published on

Legepladser er sjove … og det skal de blive ved med at være. Derfor er sikkerheden afgørende.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dokumentér legepladsens sikkerhed

  1. 1. overholder legepladsen standarden? vi indkalder eksperterne ... Lær at teste sikkerheden i børnehøjde Få legepladssikkerheden certificeret Børn er de bedste til at teste, om en legeplads er sjov. Men med DS Certificering kan du blive ekspert i eller garant for legepladsers sikkerhed. ft ret sund fornu Systematise www.dscert.dk
  2. 2. Kurser og certificeringer i Legepladser er sjove … og det skal de blive ved med at være. Derfor ds certificering: DS Certificering blev etableret i 1987 og er totalleverandør af viden, service- er sikkerheden afgørende. Med DS Certificering kan du blive ekspert ydelser og certificeringer inden for legepladssikkerhed. Vi tilbyder kurser,dokumenterbar sikkerhed på i legepladsers sikkerhed. Få legepladsen inspiceret, deltag i vores vi er dem, du gerne må kompetencer og dokumentation til alle, der producerer, ejer eller har opsynlegepladsen kurser, bliv certificeret legepladsinspektør, eller få certificeret udstyret lege med! med legepladser og deres sikkerhed. eller hele legepladsen. 5-dageskursus Certificering af udstyr Bliv certificeret legepladsinspektør Få certificeret dit legepladsudstyrs sikkerhed lær at teste sikkerheden Når din virksomheds i børnehøjde forretning er en legeplads Med DS Certificerings 5-dageskursus kan du få Den rigtige certificering kan gøre forskellen på, om du eksamensdiplom i legepladssikkerhed eller tage uddan- vinder eller taber en ordre. Med en certificering efter nelsen til personcertificeret legepladsinspektør. I begge standarderne DS/EN 1176 og DS/EN 1177 kan du doku- tilfælde får du indgående viden om, hvordan du inspicerer mentere, at din virksomheds legepladsudstyr er sikkert, udstyret på legepladsen i forhold til de europæiske og du får ret til at mærke dine produkter med DS-mær- sikkerhedsstandarder. Som certificeret ket. Det giver konkurrencefordele for din legepladsinspektør må du inspicere virksomhed. Uanset om din produktion og legepladser. din afsætning foregår i Danmark eller udlandet. Inspektion af legepladser Lad os tjekke sikkerheden for dig 2-dageskursus få vores legeplads- Certificering af legepladser Kursus i legepladssikkerhed inspektør på besøg Få certificeret jeres legeplads sådan sikrer du børnene Er du i tvivl, om din legeplads er sikker, og Vis at din legeplads lever tryg leg i det daglige vil du gerne have en rapport med beskrivelser af afvigelser fra standarderne og gode råd til op til høje sikkerhedskrav Med DS Certificerings 2-dageskursus får du en intro- forbedringer? Så få en af DS Certificerings Vil du gerne vise forældre og andre, at sikkerheden på duktion til legepladssikkerhed. Her får du viden om de erfarne legepladsinspektører til at din legeplads er i top? Så kan vi hjælpe dig med at væsentligste krav til legepladsen og lærer, hvordan kontrollere sikkerheden på din dokumentere det med et synligt certifikat på lege- den skal tilses og vedligeholdes i det daglige for legeplads fra ende til anden. pladsen. Vi tilbyder at gennemgå legepladsen at være sikker for børnene. Efter kurset får – og at certificere den, hvis den lever du et deltagerbevis. op til sikkerhedskravene. Læs mere på www.dscert.dk/legeplads
  3. 3. legepladsers sikkerhed:PRAKTISK KURSUS, 5-dageskursus OGCERTIFICERET LEGEPLADSINSPEKTØRKompetencegivende 5-dageskursus Udbytte af kurset 1. Bestået kursus i legepladssikkerhed i legepladssikkerhed a. Teoretisk og praktisk kendskab til standarderne – DS/EN 1176 og DS/EN 1177 b. Kendskab til, hvad der findes af lovgivning på legepladsområdet c. Udstedelse af kursusbevis, hvor det fremgår, om eksamen er bestået.DS Certificering tilbyder et intensivt 5-dageskursus i legepladssikkerhed. På kurset kan du tage eksamen i legepladssik- d. Mulighed for medlemskab af BFLI ”Brancheforeningen for Legepladsinspektører”.kerhed, ligesom det giver dig mulighed for at blive certificeret legepladsinspektør. Her får du både et indgående teoretiskog praktisk kendskab til legepladsredskaber og legepladsers sikkerhed. Undervisningen tager udgangspunkt i gældende 2. Certificeret legepladsinspektørstandarder for legepladssikkerhed (DS/EN 1176 og DS/EN 1177). Du får ligeledes en introduktion til, hvordan du i praksis a. Ovenstående fire punkter plus:rapporterer afvigelser fra standarderne. b. Certifikat som legepladsinspektør fra DS Certificering c. Ret til at udføre legepladsinspektion med henvisning til certifikat.Deltagerprofil Bliv certificeret legepladsinspektørKurset er tilrettelagt for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde medlegepladssikkerhed i kommuner og boligforeninger, og for personer Priser Vælger du efter bestået eksamen at gå videre og blive certificeretfra det grønne område, montører samt produktionsmedarbejdere og legepladsinspektør, skal du efterfølgende fortage en legepladsinspektion Deltagelse i hele legepladskurset inkl. certificering kr. 14.800,- ekskl. moms (DS Håndbog 121:2009 er inkluderet i ovenstående pris)-ansvarlige, der er ansat hos legepladsproducenter. Kurset er også rettet og udarbejde en tilhørende inspektionsrapport. Certificeringsrapportenmod dig, der i dag arbejder med legepladssikkerhed, men som ønsker at skal være indsendt til DS Certificering til bedømmelse senest otte uger Deltagelse i fredagens program inkl. certificering kr. 5.000,- ekskl. moms blive opdateret på området. efter bestået eksamen. Når du har indleveret en inspektionsrapport Fremtidig recertificering kr. 5.000,- ekskl. moms med tilfredsstillende resultat, vil du få tildelt et certifikat som legeplads- inspektør. Dit certifikat gælder i 3 år, hvorpå du skal recertificeres.Kursets indhold ogundervisningKurset foregår primært som plenumundervisning – med rig mulighedfor at stille spørgsmål undervejs. I kursusforløbet er der indlagt opgaver, Modulopbygget kursussom skal løses i grupper eller individuelt. Pensummet bliver gennemgåetfra mandag til torsdag. Fredag samler vi op og repeterer ugens pensum, Kurset er bygget op, så man valgfrit kan afslutte det på to forskellige modulopbygget kursus i legepladssikkerhed måder. Kurset er dog primært tiltænkt kursister, der ønsker at gennemgåder i hovedtræk ser således ud: hele kurset og blive certificeret legepladsinspektør. Men hvis du ikke øn-• G rundig gennemgang af den europæiske standard DS/EN Kursusforløb Repetition og eksamen sker at lade dig certificere som legepladsinspektør, kan du slutte kurset Certificeringsforløb mandag - torsdag fredag 1176:2008 med delstandarder efter eksamen.• G rundig gennemgang af krav og testudstyr, der er gældende ved Personer, der i dag er certificerede legepladsinspektører eller tidligere legepladsinspektion har bestået Dansk Standards Diplomkursus som legepladsinspektør efter Certificeret legepladsinspektør• Introduktion til den europæiske standard DS/EN 1177:2008 med hele kurset Deltagelse Deltagelse Deltagelse* seneste gældende standarder, kan starte på kurset fredag morgen. Her• Introduktion til regler og gældende lovgivning for området vil de så deltage i den samme kursusopsamling og repetition af pensum,• Introduktion til anvendelse af rapportskabelonen. som de øvrige kursister gennemgår, og deltage i den efterfølgende Certificeret legepladsinspektør eksamen på samme vilkår. Deltagelse Deltagelse* uden kursusforløbet Efter bestået eksamen kan alle gå videre i forløbet til at blive certificeretDS certificerings 5-dageskursus eller recertificeret som legepladsinspektør med de øvrige kursister. Kursus og -eksamen iFredag eftermiddag er der en to timers eksamen, som består af en op- legepladssikkerhed Deltagelse Deltagelsegave med en kombination af afkrydsningsopgaver og beregningsopgaver.En bestået eksamen giver adgang til at gå videre i forløbet til at blivecertificeret legepladsinspektør. * Certificeringsrapporten skal indsendes senest otte uger efter bestået eksamen. Læs mere på www.dscert.dk/legeplads
  4. 4. legepladsers sikkerhed: LEGEPLADSERS SIKKERHED: PRAKTISK KURSUS, 5-dagesKURSUS OG CERTIFICERINGER OG TEST AF UDSTYR CERTIFICERET LEGEPLADSINSPEKTØR OG LEGEPLADSER SAMT inspektioner praktisk Fælles inviter sikkerheden med legepladssikkerhed for begge i legen hele vejen 2-dageskursus kurser Legen er god … så længe den er sikker! DS Certificerings ydelser dækker alt, der har med sikkerhedstandarder på lege­ pladser at gøre. Vi tilbyder fx rådgivning og sparring, kurser, kontrolbesøg, certificeringer, test og godkendelse af produkter. DS Certificering tilbyder et 2-dages legepladskursus til En af landets førende alle, der i det daglige arbejder praktisk med eller har ansvaret for legepladser og deres sikkerhed. undervisere Få en legepladsinspektør på besøg Opnå konkurrencefordele med Den gennemgående underviser på DS Certificerings kurser i lege- Vi ved, det kan være svært at spotte fejl på legepladsen. Små revner i certificeret legepladsudstyr Deltagerprofil pladssikkerhed er certificeret legepladsinspektør Bjarne Lundgaard rutsjebanen, hvor tøj kan hænge fast, smalle steder, hvor hoveder kan Som producent af legepladsudstyr bringer dine produkter store smil Terndrup. Bjarne har flere års erfaring med inspektion af legepladser komme i klemme, skarpe kanter – ja, listen er lang. Kurset er rettet mod alle, der arbejder med og på legepladser i det frem hos børnene. Men er dit udstyrs sikkerhed optimal? og fra organisatorisk arbejde i branchen. Bjarne er indehaver af daglige. Det kan være driftsansvarlige, institutionsledere, pædagoger, Jysk Legepladssikkerhed ApS. Han er medlem af Dansk Standards DS Certificering tilbyder inspektioner af jeres legeplads. Kontrollen anlægsgartnere, varmemestre, viceværter og gårdmænd. Det er ofte marginaler, der afgør, hvilken leverandør der vinder en standardiseringsudvalg for legepladssikkerhed S-230 og medlem af bliver udført af vores egne, erfarne legepladsinspektører. Med ordre. Her kan du opnå store konkurrencefordele, hvis dine legeplads- bestyrelsen i BFLI, Brancheforeningen for Legepladsinspektører. standarderne og prøvningsredskaber under armen gennemgår de produkter er DS-mærket. Ved at lade os certificere dine produkter får du Kursets indhold og undervisning legepladsen for svagheder og udarbejder derefter en inspektionsrap- dokumentation for, at dine produkter lever op til kravene i de danske og Kurset foregår overvejende som plenumundervisning – med Supplerende information port. Dermed kan du trygt lade børnene lege på legepladsen eller få europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177. Du bringer derved mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Under forløbet vil der gode råd til forbedringer. dig selv et skridt foran dine konkurrenter på markedet, da du lever op Priserne for både 5-dageskurset og 2-dageskurset inkluderer være opgaver, der skal løses i grupper eller individuelt. Pensummet til den stigende efterspørgsel på certificeret legeplads­ dstyr fra både u kursusmateriale og fuld forplejning alle dage. Ved samtidig tilmelding gennemgås primært på første kursusdag. På kursets anden dag er Vores inspektører kører ud til alle typer legepladser: De offentlige/kom- kommuner, boligforeninger og forældre. af 3 eller flere til samme arrangement gives 10 % rabat. Se desuden der om formiddagen opsamling og repetition af pensum. Herefter munale, grundejerforeningens, boligforeningens, private selvejede osv. afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konfe- besøger vi en legeplads, hvor vi i praksis gennemgår, hvad der skal Kontakt os, hvis inspektørerne også skal kigge forbi jeres legeplads. Hos os får du et dansk certificeringsorgan som samarbejdspartner. rencer og temadage hos DS Certificering A/S på vores hjemmeside holdes øje med. I hovedtræk er pensum som følger: Vores dygtige auditorer tilbyder hurtig sagsbehandling, et smidigt www.dscert.dk. samarbejde og konkurrencedygtige priser. Kontakt os i dag og få et • O verordnet præsentation af den europæiske standard DS/EN 1176:2008 med delstandarder Vil du have din legeplads uforpligtende tilbud. • Introduktion til testudstyr, der anvendes ved legepladsinspektion PRAKTISK certificeret? • Introduktion til forskellige typer faldunderlag og vedligehold heraf Vi afholder både kurser i Københavns- og Aarhusområdet. Har du en legeplads som, bare er helt i top? Så kan vi hjælpe dig med at Vi sørger for typeprøvning • I ntroduktion til dokumentationsværktøjer som logbog og Se kursustidspunkter og steder på www.dscert.dk og tilmeld dig på af udstyr inspektionsskemaer dokumentere det ved, at du lader din legeplads certificere. www.dscert.dk/legeplads eller på mail mav@dscert.dk • Introduktion til regler og gældende lovgivning for området For at legepladsudstyr kan certificeres, skal det først testes for fejl. • Introduktion til, hvad man kan forvente af sin legepladsinspektør Lever din legeplads op til sikkerhedskravene, og vil du gerne vise det til Også denne opgave kan vi hjælpe dig med. de legende børns forældre? Så kan vi komme ud og certificere din lege- På anden kursusdag er der indlagt en prøve, som består af en opgave plads. Med en certificering får du et DS-mærke, som du kan hænge op Inden vi kan certificere dit udstyr, skal det gennem en test, så du kan med afkrydsningsspørgsmål. Der vil være hjælpemidler til rådighed på legepladsen. Så kan alle se, at legepladsen lever op til sikkerheds- fremvise gyldig prøvningsdokumentation under certificeringsaudit. under prøven. Prøvens varighed er maks. 1 time. kravene, og at du på en troværdig måde gør alt for at undgå ulykker. For at lette processen tilbyder vi at få udført testen for dig. I sam- arbejde med FORCE Technology tester vi dit udstyr, så det hurtigt er Udbytte af kurset Kontakt os, hvis din legeplads skal certificeres. Det gælder, uanset om klar til at blive certificeret, og så kan du opnå konkurrencefordelene ved din legeplads er selvejet, er ejerforeningens, boligforeningens eller den dokumenteret sikkerhed. • Praktisk kendskab til drift og vedligehold af legepladser kommunale eller offentlige legeplads. • Kendskab til love og regler for området • Kendskab til dokumentation på legepladser. Kontakt os, vi sørger for både typeprøvning og certificering, så du hurtigt får den eftertragtede blåstempling af dit udstyr. Pris: Deltagelse i kurset kr. 6.500,-  ekskl. moms Læs mere på www.dscert.dk/legeplads
  5. 5. Verden er under forandring … er din virksomhed med? Det bliver aldrig forkert at gøre tingene rigtigt. Ej heller at gøre de Tag det første skridt i dag rigtige ting. I dagens stærkt konkurrenceprægede, internationale Ring og aftal et uforpligtende møde med os marked er det vigtigere end nogensinde at have styr på virksomhe- dens processer – og at kunne dokumentere det. DS Certificering blev etableret i 1987 og har til dato certificeret mere end 1.700 virksomheder. Vi er 60 medarbejdere, og fra vores Med certificeringer fra DS Certificering opnår du forretnings- kontorer i Charlottenlund og Århus tilbyder vi system- og produkt- mæssige fordele. Indadtil i form af en fornuftig systematiseret certificeringer, produktgodkendelser, leverandøraudit, screeninger udnyttelse af din virksomheds ressourcer. Udadtil i kraft af en og kurser. Vi er leverandør af nationale og internationale certifice- troværdig, upartisk dokumentation over for interessenter. Certi- ringer og godkendelser inden for industri og service, sundhed og ficeringer er i stigende grad en afgørende konkurrenceparame- fødevarer, byggeri og bæredygtighed. ter for: Om andre virksomheder vender tommelfingeren op eller ned, når de skal vælge samarbejdspartner eller leverandør. Om forbrugerne vælger din virksomhed og dine produkter til eller fra.­ Om lovgivningen siger kør eller stop. DS Certificerings mission er at styrke virksomheders kon­kur­rence­­ evne og tilføre dem merværdi, så de når deres mål og opnår tro- værdighed over for interessenter. Certificeringer og godkendelser er i kraftig vækst både mht. antal og områder. Vores ambition er til stadighed at være leverandør af certificeringer, godkendel- ser, kurser, screeninger og andre former for audit, der støtter vores kunders forretning i ind- og udland ved at skabe innovative, behovs- og løsningsorienterede produkter. Som erfaren og fremtidsorienteret samarbejdspartner hjælper DS Certificering dig til at udvikle din virksomhed. Vi møder dig med forståelse for din virksomheds egenart og med indsigt til at gøre vejen mod en certificering let og ligetil. Kollegievej 6 Runetoften 14, 1. sal 2920 Charlottenlund 8210 Aarhus V Tlf. 7224 5900 Tlf. 7224 5900 Fax 7224 5902 Fax 7224 5905 cert.info@dscert.dk cert.info@dscert.dk Systematiseret sund fornuft www.dscert.dk

×