Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fra ad hoc tilgang til en struktureret csr-indsats

474 views

Published on

Under overskriften Kom godt i gang med standarder har vi udgivet en række pixibøger, som giver et overblik over, hvordan du arbejder konkret med et emne i forhold til en standard. Bøgerne giver et overordnet indtryk af emner og metodik.

Pjecerne er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fra ad hoc tilgang til en struktureret csr-indsats

  1. 1. Gode råd Kom godt i gang med standarder Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. >> Sæt et realistisk ambitionsniveau >> Sørg for, at CSR er en integreret del af forretningsstrategien Fra ad hoc-tilgang og indgår i jeres daglige aktiviteter >> Sæt ind der, hvor det giver mest værdi >> Skab sammenhæng mellem jeres politik, aktiviteter og resultater til en struktureret >> Brug jeres interessenter - de kan bidrage til udviklingen af forretningen >> Kommunikér om jeres CSR-indsats, og tænk på målgruppen CSR-indsats >> Vær bevidst om, at CSR er et ledelsesansvar. Hvis I vil vide mere… Har I overblik over jeres CSR-indsats – og kender I til muligheder og risici? I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for CSR og samfundsmæssigt ansvar på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Tr 3 y ks a 64 g 5 4 1- Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 01ISBn 978-87-7310-790-4 print Fax 39 96 61 02ISBn 978-87-7310-791-1 pdf www.ds.dk
  2. 2. Oversigt Hvorfor denne pjece?Hvorfor denne pjece? Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I kan styrke jeres konkurrenceevne med enHvad er CSR? struktureret CSR-indsats. Den beskriver, hvordan I prioriterer je- res CSR-indsatsområder, så de hænger sammen med kerneforret-Hvilken værdi skaber CSR? ningen. Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at leve op til interessenternes behov og samfundets forvent-Hvad er udfordringerne? ninger til en samfundsmæssig ansvarlig indsats. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I kan tilrettelægge, udføreHvordan er CSR-processen? og evaluere jeres CSR-indsats, henviser vi til standarderne. Se af-Hvordan kommer I i gang? snittet Hvordan kan I strukturere jeres indsats?Hvordan kan I strukturere jeres indsats? Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang – eller videre!Hvordan kommer I videre? Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. IGode råd kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til ind-Hvis I vil vide mere… holdet, er I velkomne til at kontakte konsulent Charlotte Trap-Kinberg på ctk@ds.dk.
  3. 3. Hvad er CSR? Hvilken værdi skaber CSR?Ansvaret for at drive en forretning, der er miljømæssig, menneskelig Der er flere forretningsmæssige fordele ved at arbejde struktureretog økonomisk bæredygtig, er grundstammen i begrebet Corporate med CSR. I kan:Social Responsibility (CSR) eller samfundsmæssigt ansvar. >> forbedre jeres omdømme og vinde større offentlig tillidCSR-begrebet er forholdsvis nyt, men mange af de aktiviteter, der >> minimere ressourceforbrug og omkostningerer forbundet med CSR, er ikke nye, fx arbejdsmiljø, sundhed, sik-kerhed og energieffektivisering. Mange CSR-aktiviteter udføres i >> styrke dokumentationen for jeres indsats i forhold til sam-små- og mellemstore virksomheder som en naturlig del af virksom- fundsmæssigt ansvarhedens kultur med en ad hoc-præget tilgang. Hvis CSR for alvor skal >> innovere og udvikle nye produkter og services, der givergive langsigtet forretningsmæssig værdi, er det dog nødvendigt at adgang til nye markeder og kunderarbejde bevidst og struktureret med at håndtere de risici og udnyttede muligheder, der knytter sig til CSR. >> forbedre jeres risikostyring >> tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere ved at haveDet handler med andre ord om at definere og prioritere de CSR-om- en sund og sikker arbejdspladsråder, der skaber størst værdi for jeres virksomhed, interessenterneog for samfundet. >> udnytte muligheden for at agere proaktivt i stedet for reak- tivt, når I kender samfundets krav og forventninger.CSR-hovedtemaer Lokal samfundsmæssig involvering og -udvikling God Miljø forretningsskik Organisations- ledelse Forbruger- Arbejdsforhold forhold Menneske- rettigheder
  4. 4. Hvordan erHvad er udfordringerne? CSR-processen?Indimellem kan man høre følgende udtalelser fra virksomheder, når Når CSR-arbejdet er strategisk funderet, tager virksomheden ud-talen falder på CSR: gangspunkt i sine kernekompetencer som grundlag for en struktu- reret indsats. Alle i virksomheden arbejder mod de samme mål og >> Vi gør en masse på CSR-området som en naturlig del af får en fælles forståelse for, hvordan CSR-emnerne spiller sammen vores forretning, men vi har ikke et tydeligt overblik på tværs af organisationen og samfundet. >> Vi arbejder ad hoc-præget og vil gerne være mere struktu- CSR-processen kan simplificeret beskrives således: rerede i arbejdet med CSR >> Vi kan blive mere skarpe på vores interessenters behov og 1. Identifikation og prioritering af CSR-emner i tæt dialog med samfundets forventninger til vores forretning interessenter. >> Vi oplever, at kunderne stiller krav til vores CSR-arbejde, 2. Udarbejdelse af CSR-strategi, politik og målsætning. og det er ikke helt tydeligt for os, om vi kan leve op til kravene 3. Implementering, drift og kommunikation. >> Vi får ikke dokumenteret vores indsats.Hvis I kan nikke genkendende til nogle af de overstående udsagn,kan det tyde på, at I med fælles indsats kan få prioriteret og doku-menteret jeres CSR-initiativer, så I opnår en bedre udnyttelse af deforretningsmæssige fordele ved CSR.
  5. 5. Hvordan kommer I i gang? Prioritering: Opstil resultaterne fra delanalyserne i en liste over re- levante CSR-emner for at prioritere jeres indsats og vælge netop de CSR-emner, der har størst betydning for jeres forretning og for interessenterne.CSR-agendaen spænder vidt, og det er vigtigt, at I får prioriteret Udarbejdelse af CSR-strategi, politik ogde relevante og væsentlige CSR-emner. Det er en fordel at tage målsætningudgangspunkt i forskellige typer af delanalyser alt efter jeres ambiti-onsniveau. Det er vigtigt at inddrage relevante medarbejdere fra alle CSR-strategi: Virksomhedens CSR-strategi og politikker skal væredele af organisationen i dette arbejde. tæt koblet til jeres forretningsstrategi. Når I har besluttet, hvilke CSR-fokusområder virksomheden vil arbejde med, skal der udar-Identifikation og prioritering af CSR-emner bejdes konkrete mål for de enkelte fokusområder samt en realistisk handlingsplan, der er afstemt med virksomhedens ressourcer. DetRisici og muligheder: Det vil først og fremmest være relevant at skal gøres operationelt og konkret og give mening i hverdagen.få identificeret, hvor der er risici i jeres værdikæde i forhold til CSR,og hvor kan der være nye forretningsmæssige muligheder, fx ved Implementering, drift og efter kommunikationhjælp af en risikoanalyse. Organiseringen: Det er nødvendigt, at ledelsen tager ansvar og atNuværende CSR-indsats: En kortlægning af jeres nuværende implementere og forankre CSR-arbejdet i hele organisationen. Des-CSR-indsats vil give et godt overblik over, hvad I allerede gør, og uden skal det defineres, hvem der koordinerer CSR-arbejdet og erhvor godt I gør det. Der kan være aktiviteter, der skal forankres bed- ansvarlig for de forskellige aktiviteter.re i organisationen, og aktiviteter, som det ikke længere giver værdiat fokusere på. Træning og uddannelse: Et vigtigt led i CSR-arbejdet er at træne og uddanne medarbejdere for at sikre resultater af jeres CSR-pro-Trends: En undersøgelse af trends og udviklingstendenser i jeres cesser og aktiviteter.branche og i samfundet for at blive opmærksomme på CSR-emner,der kan være relevante for jer at fokusere på. Jeres konkurrenters Opfølgning og løbende forbedringer: En virksomheds omgivelserindsats på CSR-området kan give jer inspiration med hensyn til jeres forandrer sig hele tiden, og det samme gør CSR-temaerne over tid.indsats. Det er derfor relevant løbende at vurdere jeres prioritering af CSR-ind- satsområder og identificere, vurdere og styre risici og muligheder.Forretningsvision: Jeres overordnede forretningsstrategi, vision,virksomhedstype og ambitioner sætter også en ramme for, hvilke Kommunikation: Der ligger et stort potentiale i at kommunikereCSR-emner der er relevante for netop jeres type virksomhed. og eventuelt rapportere jeres CSR-indsats til kunder, samarbejds- partnere, potentielle medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Ved atInteressentinvolvering: Såvel interne som eksterne interessenter fortælle omgivelserne, hvordan I har valgt at leve op til jeres ansvar,kan bidrage med deres forventninger og krav til jeres virksomhed og kan I forbedre jeres omdømme, imødekomme krav fra kunder, op-give inspiration til samarbejde og nye forretningsmuligheder. bygge legitimitet og tiltrække medarbejdere.
  6. 6. Hvordan kan I strukturere Hvordan kommer Ijeres indsats? videre?Der findes en række internationale standarder, principper og vejled- Dansk Standard kan hjælpe jer med:ninger, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal arbejde strukture-ret med CSR. >> Udvikling af CSR-strategier og politikker >> Identifikation af de væsentligste temaer for netop jeresISO 26000 er en international vejledende standard i samfunds- virksomhedmæssigt ansvar, der beskriver, hvilke CSR-emner og -principper envirksomhed bør forholde sig til. Den giver metoder og vejledning til, >> Udarbejdelse af interessentanalyserhvordan prioriteringen og implementeringen kan foregå i tæt dialog >> Rådgivning om CSR-implementering, herundermed interessenter, og den sikrer, at I når hele vejen rundt i paletten ledelsessystemer.af CSR-emner. Dansk Standard rådgiver virksomheder, der skal i gang med CSR, >> DS/ISO 26000, International vejledning i samfunds- og virksomheder, der allerede er i gang, men har behov for en vur- mæssigt ansvar dering af, om arbejdet skaber værdi for forretningen og støtter op om strategien. Vi hjælper jer med at udvikle eller revurdere jeres >> DS 49001, Ledelsessystem for samfundsmæssigt nuværende strategi og tilpasser jeres politikker og aktiviteter. ansvar – KravbeskrivelseMan kan blive certificeret efter DS 49001. ISO 26000 kan imple- Dansk Standard har været en af hovedaktørerne bag udviklingen afmenteres selvstændigt eller sammen med UN Global Compacts ISO 26000 og har herfra et dybtgående kendskab til indholdet afprincipper for samfundsmæssigt ansvar. standarden, herunder kravene til den certificérbare danske version DS 49001.Køb standarderne her: webshop.ds.dk

×