Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3
Izdava~: Muzej na sovremenata umetnost, SkopjeZa izdava~ot: Emil Aleksiev, direktorPredgovor: Bojan IvanovLikovno oblikuva...
PREDGOVOR      Ona {to lesno se razbira e mo{ne te{ko da se objasni.Taka dostapno na razbiraweto izgleda i mestoto n...
Nedovolnosta na razbiraweto bez objasnuvawe e mo{-    Znakot nema nitu namena - kako delotvornost dovr{ena vo celis-ne ...
otelotvoreniot Znak - bilo preku prelestite na li~niot rakopis i         Zatoa e izli{na sekoja natamo{na rasprava...
kako objasneto, molkum prifateno nedorazbirawe. Razli~nite hori-   Znakot i Kodot, Ozna~itelot i Ozna~enoto. Ovde, bezv...
12  13
14  15
16  17
18  19
20  21
22  23
24  25
26  27
28  29
1  1     1    1  ϕ2    ϕ    ϕ         ϕ     30        31
32  33
34  35
36  37
38  39
40  41
42  43
44  45
46  47
48  49
50  51
52  53
54  55
56  57
58  59
60  61
62  63
64  65
66  67
68  69
70  71
72  73
74  75
76  77
78  79
80  81
82  83
84  85
86  87
88  89
90  91
Мирослав Грчев - Знаци и орнаменти
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Мирослав Грчев - Знаци и орнаменти

2,977 views

Published on

Мирослав Грчев беше еден од говрниците на вториот Creative Exchange Meet Up (04.12.2011). . Во своето излагање тој ни прикажа дел од логоата изработени во текот на неговата долгогодишна кариера и ќе се запознавме со неговиот процес на невидливо градење на знакот со помош на бројот, размерот и пропорцијата.

БИОГРАФИЈА
Мирослав Грчев е роден на 1. 3. 1955 година во Скопје. Со цртање карикатури се
бави од 1967 година, а самостојна книга на карикатури под наслов „Групен портрет“
објавил 1977 во издание на Студентски збор. Во 1980 година ги црта и режира
своите два авторски анимирани филмови „Парабола“ и „Црно знаме“, во продукција
на Вардар филм.

Од 1978 година се занимава со графички дизајн. Во деведесетите години се
бави со државниот графички идентитет на Република Македонија, со графички
решенија за државниот грб, државното знаме 1995 година и други знаци и симболи
на државните органи. 2001 година со Лазо Плавевски објавува книга на „mail art”
под наслов „Картички“, во издание на Фонко дизајн. 2005 година има самостојна
изложба на ликовни експонати со мотиви на знаци, симболи и орнаменти под
наслов „Знаци и орнаменти“ во Музејот на современата уметност во Скопје.

Од 1979 година, кога дипломирал на Архитектонскиот факултет во Скопје, се бави
професионално со архитектура и урбанизам. Повеќе од две децении е професор на
Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 • Be the first to comment

Мирослав Грчев - Знаци и орнаменти

 1. 1. 3
 2. 2. Izdava~: Muzej na sovremenata umetnost, SkopjeZa izdava~ot: Emil Aleksiev, direktorPredgovor: Bojan IvanovLikovno oblikuvawe: Miroslav Gr~ev, ZIP ZAPGrafi~ka obrabotka: ZIP ZAPKurator: Lazo PlavevskiPe~ati: SkenpointTira`: 500katalogizacija 2 3
 3. 3. PREDGOVOR Ona {to lesno se razbira e mo{ne te{ko da se objasni.Taka dostapno na razbiraweto izgleda i mestoto na Znakot vo tvo-re~kata biografija na Miroslav Gr~ev. Dovolen e pogled vo patoka-zite postaveni dol` ovoj vpe~atliv avtorski itinerer, za da se raz-bere deka Znakot stoi vo sredi{teto koe{to gi svrzuva razli~nitepoliwa na likovnite i oblikuva~ki iskazi, odnosno, gi proni`uvai tematski gi obedinuva mnogustranite interesi i pridonesi na Gr-~ev - vo arhitekturata, edukacijata i eseistikata, vo crte`ot i gra-fi~koto oblikuvawe, vo karikaturata i fotografijata. Od svoja stra-na, pogledot svrten kon samoto sredi{te bara objasnuvawa za na-menata na edna apstraktna to~ka i za namerite iska`ani so eden po-im bez sodr`ini. 5
 4. 4. Nedovolnosta na razbiraweto bez objasnuvawe e mo{- Znakot nema nitu namena - kako delotvornost dovr{ena vo celis-ne te{ko da se prikrie. O~igledno e deka nizata od za{titni znaci, hodnosta, nitu namera - kako poriv ostvaren vo `elbata. Znakot neornamenti i idejni re{enija koja{to Miroslav Gr~ev ja ima sosta- mo`e da se razbere zatoa {to toj ne e umetnost tuku projava na li-veno vo tekot na izminatite desetina godini, pretstavuva ne{to po- kovnoto, isto kako {to ne treba da se objasnuva bidej}i, kako neo-ve}e od obi~no redewe na sredi{ta na negovata motivacija i izvo- dredeno minato, go nema vo istorijata. Mestoto na Znakot vo istra-ri{ta na negoviot motiv. Me|utoa, taa niza na istra`uvawa vo telo- `uvawata na Gr~ev se nao|a tokmu vo toj, neopredelen i, mo`ebi so-to na Znakot, ostanuva neproyirna za sporedbenite objasnuvawa sema ispraznet prostor {to se protega pome|u proizvodstvoto ikoi{to se povikuvaat na, samo navidum istorodnata, a ve}e objasnu- tvore{tvoto.vana niza od simboli, ikoni~ni pretstavi, glosi i grafemi, nara-tivni sklopovi i alegoriski iskazi, morfemi i partikuli od jazi- Vo taa smisla, Znakot ostanuva nerazbirliv - se razbi-kot na vidlivoto. ra, dokolku e objasnet so drugi znaci. Dotolku pove}e zaslu`uva vnimanie nastojuvaweto na Miroslav Gr~ev, so grafi~ki sredstva, Nebre`noto preslikuvawe na sostojkite pome|u dve na- nagledno da objasni eden poredok na stvarnosta koj{to go praviporedni nizi, odnosno, pome|u dve linearni ustrojstva na obele- mo`no ona sekojdnevno, tekovno razbirawe na dvosmislenosta, ona`anata stvarnost, po pravilo go izmestuva, go odzglobuva samiot snao|awe vo neodredenosta, ona {to e sigurno prepoznavawe voodnos: podreduvaweto stanuva zna~ewe, a opisot se smeta za znae- odvaj navestenoto.we. Ni{to drugo osven lo{a navika e prirodata na Znakot da serazbere kako namena, a negovoto poteklo da se objasni kako namera. Pritoa, mo{ne te{ko e da se objasni somni~avosta naVsu{nost, da se objasni namerata zna~i da se razbere istorijata. Gr~ev kon isku{enijata za trajno prisvojuvawe na Znakot, {to }e re-Razbiraweto, pak, na namenata, zna~i objasnuvawe na umetnosta. Vo ~e, kon primamlivite mo`nosti za sopstveno olicetvoruvawe vo 6 7
 5. 5. otelotvoreniot Znak - bilo preku prelestite na li~niot rakopis i Zatoa e izli{na sekoja natamo{na rasprava za lesnotocrta~koto umeewe, bilo preku prepoznatliviot iskaz i svojstveni- razbirawe i te{koto objasnuvawe na Znakot kako za nekakva antino-ot likoven na~in. A takvata somni~avost, nebare e i samata somni- mija na logi~ki podednakvo vredni iskazi. Poinaku ka`ano, takvatatelna pred pogledot na razbirawe za vistinski tvore~kata investi- rasprava edinstveno mo`e da se vodi za taksonomijata i tipologi-cija na Gr~ev vo maevtikata na znacite, vo dopolnuvaweto na op{te- jata na Ozna~itelot i na Ozna~enoto, toest, za ona {to Miroslav Gr-stvenata jazi~na norma so materijal od tekovnata upotreba na pla- ~ev go narekuva atribucija na grafi~kite idejni re{enija. Tuka,sti~niot idiom, vo igrata so kodovite i impulsite koi{to go una- pred se, stanuva zbor za vnimatelno sro~enite, kusi bele{ki vo koi-preduvaat govorot na javniot prostor. {to Gr~ev i pridava teoriski, didakti~ki i pragmati~en kontekst na svojata tvore~ka postapka. Vo ovie atribucii, razbiraweto i objas- Izgleda deka temata na razbiraweto i objasnuvaweto nuvaweto se dobli`uvaat preku edna slikovita sporedba na dvi`e-ne se odnesuva na Znakot tuku na namenata na Ozna~itelot vo name- weto sprotivoda: od Ozna~enoto kako utoka vo Svetot, preku Ozna-rite kon Ozna~enoto. Jadroto na istra`uvawata {to Gr~ev gi preze- ~itelot kako glaven sliv na brojnite pritoki na me~tata, do Znakotma vrz Znakot, obvieno e so debelata korupka od prakti~ni re{eni- kako izvor na ... posebnoto vo nepreglednoto mno{tvo.ja so koi{to se ureduva odnosot pome|u grstot mo`ni ozna~iteli inebroeno mnogute ozna~eni ne{ta. Tokmu pod tie i takvite, vidlivi Toa {to Gr~ev se obiduva da go objasni vo spojot na zbo-i ~itlivi naslojki od apotropejski motivi, tribalni amblemi ili rot i linijata pretstavuva hierarhija na nedorazbiraweto: tuka,kolektivni sliki na identifikacijata i identitetot, se krie stvar- dolu, vo pe{terata na senkite, se nastojuva na preglednoto, to~no iniot interes na Gr~ev za zakonomernostite koi{to vladeat so gra- neprotivre~no preslikuvawe na Ozna~itelot vo Ozna~enoto; tamudeweto na Znakot - za dijagramot na osnovnite ustrojstva vrz koi- nekade, od drugata strana na idejata i nejziniot odraz vo mrtvata{to se temeli i pra-proektot za gradewe na Svetot. tvar, se posega po izvorot na svetlinata, toest, se posega po Znakot 8 9
 6. 6. kako objasneto, molkum prifateno nedorazbirawe. Razli~nite hori- Znakot i Kodot, Ozna~itelot i Ozna~enoto. Ovde, bezvremenoto izonti na takvata, raspolovena stvarnost, imaat konkretni odredni- novoto, masovnoto i individualnoto, anonimnoto i avtorskoto, seci vo tolkovniot re~nik na Gr~ev. Klu~nite zborovi vo atribuciite edno.na grafi~kite idejni re{enija, poso~uvaat kon potekloto - fito-morfno, tipografsko, heraldi~ko - no naedno, upatuvaat i na na~i- Sledstveno, pokraj toa {to pretstavuvaat `ari{te nanite - stilizacija, regulatoren dijagram, mre`a. Vo ovaa podelba oblikuva~kiot interes na Miroslav Gr~ev, istra`uvawa vo telotona zna~ewa, so vakvoto podreduvawe, potekloto stanuva broitel, a na Znakot se i osnovno stojali{te na edna gri`livo odbrana prob-na~inite imenitel na koli~nikot koj{to go izrazuva odnosot pome- lemska perspektiva: Znakot e nastan, sredi{te na konkretnoto, ne-|u Svetot i Znaeweto. Likovnoto, pak, presozdavawe na ovoj koli~- merlivo kusove~no ~uvstvo na sebeprepoznavawe koe{to treba danik e klu~niot avtorski pridones koj{to Miroslav Gr~ev go ostva- se presretne i iskusi. Na tvore~ki plan, Gr~ev ostanuva zagledan voruva otade dofatot na proizvodstvoto i tvore{tvoto. nastanite {to sledat, nastojuvaj}i da razbere. Vpro~em, seto ona {to mora da se slu~i, }e se slu~i na lesno objasniv na~in. Znacite i ornamentite se samo izblik na mislata po-svetena na razvivaweto instrumenti, tehniki i metodologii. Avtor- Bojan Ivanovskiot interes za ovoj me|uprostor na alatki i pomagala - vo izrazotna Gr~ev toa e me|uprostorot na bio-protezata, na socijalnata ek-stenzija na ~ovekovata priroda - se vrednuva niz temata na privi-dot i senkata. Poto~no, se raboti za posebna tematizacija na zabu-nata vo koja{to organizmot na op{testvoto gi prima i prifa}a kakodrazbi i signali onie glavni priznaci, simptomi na kulturata - 10 11
 7. 7. 12 13
 8. 8. 14 15
 9. 9. 16 17
 10. 10. 18 19
 11. 11. 20 21
 12. 12. 22 23
 13. 13. 24 25
 14. 14. 26 27
 15. 15. 28 29
 16. 16. 1 1 1 1 ϕ2 ϕ ϕ ϕ 30 31
 17. 17. 32 33
 18. 18. 34 35
 19. 19. 36 37
 20. 20. 38 39
 21. 21. 40 41
 22. 22. 42 43
 23. 23. 44 45
 24. 24. 46 47
 25. 25. 48 49
 26. 26. 50 51
 27. 27. 52 53
 28. 28. 54 55
 29. 29. 56 57
 30. 30. 58 59
 31. 31. 60 61
 32. 32. 62 63
 33. 33. 64 65
 34. 34. 66 67
 35. 35. 68 69
 36. 36. 70 71
 37. 37. 72 73
 38. 38. 74 75
 39. 39. 76 77
 40. 40. 78 79
 41. 41. 80 81
 42. 42. 82 83
 43. 43. 84 85
 44. 44. 86 87
 45. 45. 88 89
 46. 46. 90 91

×