Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

KBAT Sejarah SPM

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
HIMPUNAN SOALAN &
JAWAPAN KBAT
SEJARAH SPM (1249)
HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM
2
ISU PERPADUAN NASIONAL / PERPADUAN KEBANGSAAN / GAGASAN 1 MALAYSIA
Dasar Bri...
HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM
3
Pada pendapat anda mengapakah kita perlu bersatu padu?
Mengelakkanpertelingk...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to KBAT Sejarah SPM (20)

Advertisement

More from ciklaili. com (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

KBAT Sejarah SPM

 1. 1. 1 HIMPUNAN SOALAN & JAWAPAN KBAT SEJARAH SPM (1249)
 2. 2. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 2 ISU PERPADUAN NASIONAL / PERPADUAN KEBANGSAAN / GAGASAN 1 MALAYSIA Dasar British telah menyulitkan proses mewujudkan perpaduan nasional selepas negara mencapai merdeka. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan usaha kerajaan bagi menangani masalah tersebut. memperkenalkan sistempersekolahan yangsama menggunakan bahasa pengantar yangsama melaksanakan kurikulum bercorak kebangsaan pengenalan Dasar Ekonomi Baru menghapuskan pengenalan kaummengikutfungsiekonomi pengenalan RukunNegara pengenalanDasar Kebudayaan Kebangsaan pengenalan konsepbangsa Malaysia pengenalan konsep 1 Malaysia pengenalan Wawasan2020 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pakatan Murni Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan di Malaysia? Menghormati adat/budaya/bahasa/agama kaum lain Saling bekerjasama/tolong-menolong/bantu-membantu Mengamalkan sikap bertolak ansur/bertoleransi Kunjung-mengunjungi antara satu sama lain Menghadiri majlisrumah terbuka ketikaperayaan pelbagai kaum di Malaysia Memahami adat/budaya/bahasa/agama kaum lain Tidakmembangkitkan isu-isuperkauman Peluangpendidikan/pekerjaan/perniagaan yangsama danseimbang Konsep 1 Malaysia Melalui kempen/ceramah/program berbentuk perpaduan Mediamassamenyiarkan mesejperpaduan Program RIMUP di sekolah Mengadakan pertandingan/aktivitimelibatkan penyertaan semuakaum Menghayati/mengamalkan prinsip Rukun Negara MelaluiFalsafahPendidikanKebangsaan Menganjurkan program/aktiviti sukanyangmelibatkan penyertaan semuakaum Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui dasar-dasar pendidikan? Belajar di sekolah yang sama Menggunakan bahasa pengantar yangsama Menggunakan kurikulumyangsama Pelajardaripada kaumberlainan boleh berinteraksimelaluikokurikulum Melalui aktiviti sukandanpermainan Melalui program RIMUP yang dilaksanakan di sekolah MelaluiFalsafahPendidikanKebangsaan Sekolah Wawasan Menggunakan sukatan pelajaran yang sama
 3. 3. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 3 Pada pendapat anda mengapakah kita perlu bersatu padu? Mengelakkanpertelingkahan antara kaum Mewujudkan masyarakat yang harmoni /toleransi Mewujudkan sebuah negara yang kuat /aman /makmur / stabil Dapat memajukan ekonominegara Berupaya menghadapi ancaman musuh Pada pandangan anda, mengapakah usaha memupuk perpaduan kaum diberi keutamaan dalam bidang pendidikan? Usiapelajarmasih pada peringkat awal Institusi pendidikan seperti sekolah merupakan tempat pertemuan pelbagai kaum Sekolah merupakan tempat pelajarpelbagai kaumbergaul Penerapan semangat perpaduan dapat dilakukan melalui bidang pengajaran seperti sivikdankewarganegaraan, moral dansejarah Tempat pelajarmelaksanakan aktivitisecara bersama Sekolah merupakan institusi yang mesti dilalui oleh semua orang daripada pelbagai kaum Masyarakat majmuk yang telah ditinggalkan oleh penjajah menyebabkan Malaysia menghadapi masalah perkauman. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, bagaimanakah masalahperkauman dapatdiatasi? Saling mengunjungi Mengamalkan kebudayaan kebangsaan Menghormati adat dankepercayaan pelbagai kaum Mengadakan sambutan rumahterbuka dalampelbagai perayaan Sentiasamengamalkan sifatbertoleransi Menganggap negara inimilikbersama Pembentukan Konsep 1 Malaysia melahirkan masyarakat yang harmoni. Apakah peranan anda untuk merealisasikan Konsep 1 Malaysia? Memelihara kedaulatan negara Menjalinkan hubungan yangerat antara kaum Menganggap rakyat Malaysiasatu bangsa satu negara Menyahut seruankerajaan agar rakyat Malaysia bersatupadu Melahirkan masyarakat yangsalingmenyayangi Menghormati budaya dan cara hidup kaum yang lain Menunjukkan semangat kerjasama Mengamalkan kehidupan secara bersatupadu Mengapakah perpaduan penting kepada masyarakat di negara kita? Mewujudkan keamanan /keharmonian Menghindar perbalahan/pergaduhan kaum Mewujudkan kestabilan politik Memakmurkan ekonomi Menanam semangat patriotisme Mempertahankan negara daripada ancaman musuh
 4. 4. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 4 Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? Menggunakan bahasakebangsaan semasaberkomunikasi Mengamalkan budaya yangbaik Menghormati aktiviti kebudayaan bangsa /kaum lain Mengadakan aktivitiperkhemahan pelbagai kaum Merancang aktiviti yangbolehdisertai pelbagai kaum Menyertai pelbagai aktivitiyang dianjurkan olehsekolah Menganjurkan aktivitisukan yang tidakberteraskan kaum Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa? Memastikan keamanan negara berkekalan Wujudkehidupan/suasana harmoni dalamkalangan rakyat Dapat membangkitkan rasa cinta akannegara Mengelak daripada penjajahan kuasaasing Memastikan ekonomi negara terusberkembang Dapat menarik kedatangan pelaburasing Akan dihormati olehnegara luar Kemajuan negaraakan berterusan/berkembang pesat Wujudkerjasama antara rakyat yang berbilangkaum Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolakansur kaum Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup masyarakat Madinah yang patut diamalkan oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan semangat 1 Malaysia? Bersatupadu Tolong-menolong Mematuhi perlembagaan Rela berkorban Hidup bersaudara Menolak amalan riba Mempertahankan keselamatan negara Saling menghormati Kebebasan beragama Mentaati pemimpin Pada pendapat anda, bagaimanakah hasrat membentuk negara dan bangsa berteraskan konsep “1 Malaysia” boleh dicapai? Pendidikan bercorak kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Penggunaan bahasa Melayusebagai bahasa kebangsaan Semangat bergotong-royong dan bekerjasama Ziarah-menziarahi sesama kaum Peranan mediamassa dan elektronik Program rumah terbuka Meraikan hari perayaan setiapkaum Kegiatan sukan
 5. 5. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 5 Kegiatan kokurikulum Program PLKN Klinik1Malaysia Bagaimanakah langkah-langkah pembangunan sosial mampu mencapai matlamat perpaduan di Malaysia? Menggunakan bahasa yang sama Sukatan pelajaran yangsama Memupuk identitikebangsaan semenjakkecil Menanamperasaan kekitaan Melahirkan sikaptolakansur Mengamalkan budaya yangsama Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunansosioekonomi Kebudayaan rakyat asal rantau Melayusebagai tunjang Unsur kebudayaan lainyangsesuai bolehditerima Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan Islamsebagai unsur terpenting Memupuk danmemeliharakeperibadiankebangsaan Sebagai alat perpaduan tanpa mengiraideologi Menyemarakkan semangat patriotik dalamkalangan rakyat Aktivitisukantidakmengehadkan penyertaan kepadasesuatu kaum Di sekolah, sukanmerupakan aktiviti kokurikulumyangsangat digalakkan Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali dapat mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri Semangat kerjasama dan toleransi dalam pakatan murni perlu dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah semangat tersebut perlu dihayati dan diamalkan? Menjaminkestabilanpolitik Jaminankemajuan danpembangunan negara Melicinkan pentadbiran Mengekalkan keharmonian kaum Memastikan keamanan negara berkekalan Wujudkehidupan/suasana harmoni dalamkalangan rakyat Dapat membangkitkan rasa cinta akannegara Kemajuan negaraakan berterusan/berkembang pesat Wujudkerjasama antara rakyat yang berbilangkaum Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolakansur kaum Cadangkan cara-cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat ”1 Malaysia” oleh warga Malaysia. Penganjuran majlismelibatkansemua kaum sepertirumah terbuka Mengukuhkan semangat kejiranan Mengagihkan kekayaan secara adil Menghalangsebarang bentuk hasutan Melaluisistempersekolahanbercorak kebangsaan
 6. 6. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 6 Merealisasikanpelaksanaan Gagasan 1Malaysia Perpaduan dalamsatu komuniti Menghormati budaya dan pegangan kaum lain Melaluiaktivitisukan, kesenian dankebudayaan ISU PENDIDIKAN Mengapakah pendidikan penting untuk melahirkan bangsa yang maju? penguasaan ilmudapatmenentukan kekuatan sesuatubangsa membolehkan bersaing diperingkatantarabangsa dapatmengoptimumkan penggunaan sumbernegara dapat memajukan ekonomi negara melahirkan tenaga kerja mahir atau pakar menjadimasyarakat yangberdisiplin menjadimasyarakat yangmengamalkan nilai-nilaimurni menjadimasyarakat yangmematuhi undang-undang menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif menjadi masyarakat yangberminda kelaspertama menjadimasyarakat yangberdikari Pada pandangan anda mengapakah pendidikan tidak formal diperlukan oleh masyarakat hari ini? Menanamkan nilai-nilai murni Mengekalkan kemahiran tradisional Menghormati orang tua Melahirkan masyarakat yangbermoral Membasmi gejalasosial Melahirkan masyarakat yangbersopan santun Padapendapat anda, bagaimanakah nasibsesuatu bangsa jikamasyarakatnya tidak berpendidikan? Negara mundur Keadaan politik tidakstabil Ekonomi tidakbekembang Masyarakatnya mudah dikuasai pemikiran tidaksihat Mudah dijajaholehkuasa lain Masyarakat mudah diperkotak-katikkan Pada pandangan anda, apakah kepentingan bidang pendidikan untuk kegemilangan negara danbangsaMalaysia? Melahirkan manusiaberakhlak mulia Melahirkanwarganegara yangmematuhi undang-undang Mengukuhkan semangatpatriotisme rakyat Mengukuhkan perpaduan antara kaum Meningkatkan taraf hiduppenduduk Meningkatkan bilanganpekerjamahir
 7. 7. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 7 Memajukan ekonominegara Memajukan teknologi canggih/inovasi Menguasai ilmupengetahuan Mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamat melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani danintelek? Membentuk masyarakat yang kreatif daninovatif Melahirkan masyarakat yangberminda kelaspertama Mewujudkan generasi yangutuh danberpersonaliti Masyarakat yang berkemahiran Masyarakat yang sihat dancergas Masyarakat penyayang Masyarakat yang bersatu-padu Masyarakat yanghidupsejahtera Masyarakat yangglobal Masyarakat yang berdayasaing Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi hab pendidikan dunia? Tenaga pakar Prasarana pembelajaran Rangkaian hubungan antara negara duniaerat Membudayakan ilmu Pendemokrasian pendidikan Program berkembar dengan universitiluarterkemuka Kualitikurikulumbertaraf dunia Kurikulummemenuhikeperluanduniapekerjaan Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan formal penting dalam kehidupan manusia sepanjang zaman? SPM 2011 Membentuk masyarakat yangberilmu Membentuk insanyangproduktif Membinaakhlak insan Melahirkanmasyarakat yangberkemahiran Melahirkan rakyat yangsetiakepada negara Melahirkan pemimpin berwibawa Membentuk masyarakat yang kreatif daninovatif Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan yang sempurna? SPM2011 Bilangan buta huruf sangat tinggi Rakyat mempunyai taraf hidupyang rendah Kadar kemisikinantinggi dalam kalangan rakyat Pemikiranrakyat tidakberkembang Negara mundur Kekayaan negara diekploitasi olehkuasaluar Kedaulatan negara sentiasaterancam
 8. 8. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 8 ISU SEMANGAT PATRIOTISME / CINTA AKAN NEGARA / NASIONALISME / KESEDARAN KEBANGSAAN Pada pendapat anda, apakah iktibar atau pengajaran yang boleh dipelajari daripada gerakan nasionalisme di Filipina? Perlunyasemangat yangkental Perlunyakeberanian rakyat Pengorbanan yangtinggi Perpaduan rakyat/kerjasama rakyat Kebijaksanaan pemimpin Pentingnya ilmu pengetahuan Semangat setianegara Pertubuhan yangkukuh Penggunaan pelbagai strategi Pemimpin berwibawa Pemimpindan rakyat bersatu Perlukankekuatan senjata Elakkan daripada bergantung kepada kuasa luar Keberanian yangtinggi Perlunyapengetahuan yang tinggi Strategi yangbaik Pertubuhan politikyangmantap Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara , apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang menghina bendera negara? Melucutkan taraf kewarganegaraan Menjalanisesikaunseling Mengenakan hukuman khidmat masyarakat Hukuman penjara Denda Buang daerah /negeri Dibicarakan dimahkamah atas tuduhan menghinanegara Ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) atas tuduhan mencetuskan huru-hara Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah akhbar amat berkesan dalam meniupkan semangatkebangsaan? Dikeluarkan setiaphari Hargamurah Mengunakan mediumtulisanjawi Isu-isuberkaitan denganmasyarakat Mudah didapati Penulis/pengarang terdiridaripada orang Melayu Tiada sekatandaripada pihak penjajah
 9. 9. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 9 Sebagai rakyat Malaysia bagaimana anda memertabatkan Bahasa Kebangsaan? Digunakan semasa berkomunikasi Menggunakan dengan sebutan yang betul/baku Mempelajaridenganlebihmendalam Banyak membaca bukudalam bahasa Melayu Merujuk kamusuntuk menambah perbendaharaan kata Menyertai pertandingan menulis,berceritadan sebagainya Pada pendapat anda, mengapakah perjuangan tokoh-tokoh tempatan terhadap penjajah Barat harus kita contohi? Menunjukkan semangat setianegara yang tinggi Sanggup berkorban untuk bangsa Sifat bekerjasama Tolong menolongantara pemimpin danpengikut Sikap berdisiplin Gigih berusaha Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat patriotisme dapat dipupuk dalam kalangan remaja masa kini? Menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan Melaluimata pelajaranSejarah/Pendidikan Sivikdan Kewarganegaraan/Pengajian Am Mematuhi perlembagaan negara Setiakepada raja dan negara Melengkapkan diridenganilmupengetahuan Menghayati prinsip-prinsip Rukunegara Mematuhi undang-undang negara Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warganegara Malaysia? Mengibarkan JalurGemilangsemasa sambutan HariKebangsaan. Menghargai /menghayati perjuangan tokoh-tokoh negara. Mempelajari sejarahnegara dan bangsa. Mengadakan sambutan HariKebangsaan. Menerbitkan filem-filem/teaterberunsurpatriotisme. Mengadakan pertandingan lagu/ drama patriotisme. Menyertai Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kepada negara kita? Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air Taat kepadapemerintah Rakyat sentiasa bersemangat Simbol perpaduan Lambang kemegahan penduduk Membezakan Malaysiadengan negara lain
 10. 10. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 10 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara Memupuk semangat bersyukur Menyemarakkan semangat patriotisme Memupuk kesetiaan kepadaraja Lambang jati diri bangsa dannegara Lambang identitinegara Menimbulkanperasaan bangga terhadap negara Simbolkedaulatan negara Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air Mengapakah gerakan nasionalisme di Indonesia berjaya mencapai matlamat kemerdekaan pada tahun 1945? Mempunyai pemimpinyangberwibawa Semangat nasionalisme rakyat yangkuat Rakyat bersatu padu Sikaprakyat yang sanggup berkorban Keberanian rakyattinggi Keberkesanan peranan mediamassa meniup semangat kebangsaan Mempunyai pertubuhan/parti yangkuat Mengapakah kesatuan dan persatuan dianggap berkesan dalam menggalakkan kesedaran kebangsaan? Badan penyatuan /perpaduan Menggabungkan tenagaintelektualMelayu Menjagakepentingan dan kebajikan ahli Menghadapi masalah bersama Mengatasi perasaan kenegerian Simbolkekuatan danperpaduan Mengapakah semangat perjuangan menentang British di negeri-negeri Melayu wajar dicontohi oleh generasi muda masa kini? SPM 2010 Sanggup berkorban demimempertahankan maruah bangsa Mempunyai semangat patriotik yangberkobar-kobar dalam menentangpenjajahan Mempertahankan hakpolitikyang terhakis olehpenjajah Perjuangan merekamenaikkan semangat rakyat menentangpenjajahan Merekamempertahankan budaya tradisibangsa Perjuangan merekamenunjukkan semangat kerjasama antara pemimpin denganrakyat Mereka tidakberputus asa /tabah dalam menghadapi kuasa penjajah yang lebihkuat Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk melaksanakan mesej yang terkandung dalam lirik lagu kebangsaan (Negaraku)? SPM 2011 Mematuhi undang-undang negara Mengeratkan perpaduan antara kaum Kesetiaan kepada raja dannegara Meningkatkan kemahiran teknologi/ICT Mementingkan keharmonian masyarakat pelbagaikaum Belajarbersungguh-sungguh untuk menambah pelbagaiilmupengetahuan
 11. 11. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 11 ISU KEMERDEKAAN / KEDAULATAN / KEAMANAN / KEHARMONIAN NEGARA Sebagai warganegara Malaysia, apakah yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita? menjadi rakyat yang berjiwapatriotik menjadirakyat berilmupengetahuan danberkemahiran memajukan negara taat setiakepada negara mengamalkan hidup bersatu padu/bekerjasama/bermuafakat menjaga keamanan/keharmonian/kesejahteraan negara menjadi warganegara yang mempunyai semangat juang yangtinggi sanggup berkorban untuk kedaulatan negara mematuhi undang-undang menjadikan Rukun Negarasebagai panduan hidup merealisasikan Wawasan 2020 Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ? Mengamalkan akhlakyang mulia Salingbertolak ansur Kepimpinanmelaluiteladan Menghormati hakasasi Mengelakkan isu-isusensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara serantau/antarabangsa Menghormati pendiriannegara jiran Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara? Melahirkan generasi yangberilmu danberkemahiran Menyemai sikappatriotik kepadarakyat Mengeratkan perpaduan rakyat Mengelakkan pergantungan kepada kuasaluar Keberanian yangtinggi Memantapkan ekonomi negara Mewujudkan kestabilan politik Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya peperangan? Mematuhi dan mengamalkan undang-undang Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain Menanamkesedaran pentingnyakeamanan Mengutamakan keharmonian kaum Berbaik-baikdengansemuanegara Mengadakan hubungan diplomatik dengannegara luar Mematuhi matlamat Piagam PBB
 12. 12. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 12 Berbaik-baikdengansemua negara tanpa mengiraideologi Kerjasama diperingkatantarabangsa Bersama-sama menentang keganasan Meningkatkan taraf hiduprakyat Sebagai warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk mengelakkan negara Malaysiadijajahsemula? Meningkatkan ilmu pengetahuan Menyokongsemuadasar kerajaan Semangat 1Malaysia Semangat perpaduan kaum Belibarangan buatan Malaysia Tidakterlibatdalam kegiatansubversif Tidakmudah terpengaruh dengananasir luar/provokasi negatif Memelihara kedaulatan negara adalahmenjadi tanggungjawab setiaprakyat. Apakah yang patut andalakukan untuk mengekalkan kedaulatan negara? - Mengukuhkan sistempentadbiran negara. - Setiakepada pemimpin dannegara - Memajukan ekonominegara - Memilih pemimpin yang berwibawa/berkaliber - Menjadikan RukunNegara sebagai panduan - Sanggup berkorban untuk negara - Merealisasikan Wawasan 2020 - Mempertahankan/mengukuhkan sistem perundangan negara. - Mempertahankan negara daripada dicerobohi. - Mengadakan hubungan diplomatikdengan negara lain. Apakah peranan anda sebagai rakyat Malaysia untuk memelihara kemerdekaan negara? Menjadi rakyat yangberjiwapatriotik Memajukan negara Mengamalkan hidupbersatu padu Menjadirakyat yang berilmupengetahuan Menjadiwarganegara yang kreatif Mematuhi undang-undang Seandainya anda dilantik sebagai pemimpin negara, jelaskan peranan anda untuk menjamin keharmonian. Memerintah denganadil Melindunginegara daripada serangan musuh luar Mengembangkan ekonomi negara Menaikkan taraf hiduprakyat Memajukan pendidikan Membinainfrastruktur /kemudahan asasuntuk rakyat Mempraktikkan undang-undang Islam Menyatupadukan rakyat Mengukuhkan pertahanan negara
 13. 13. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 13 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah cara untuk memelihara kedaulatan negara? Mengamalkan prinsipRukunNegara Menghargai jasapemimpinnegara Menyemai semangat patriotik Mematuhi undang-undang Mengukuhkan perpaduan Melalui kerjasama berpasukan Aktiviti permainan/sukan Gotong-royong Merealisasikan wawasan 2020 Mengamalkan konsep1Malaysia Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai kemerdekaan yangtelah kita capai selama ini? Negara kitabebasdaripada belenggu penjajahan Mewujudkan keamanan dankestabilannegara Membentukmasyarakat yangbersatu-padu Menegakkan maruah bangsa dankedaulatan negara Mewujudkan kestabilanpolitik,ekonomidansosial Berusaha melahirkan warganegara yangpatriotik Menjadinegara berdaulat Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia? Elakkan daripada peperangan Hubungan yang baikdengan semuanegara/diplomatik Perpaduan dalamkalanganrakyatnya Menghormati kedaulatan negara lain Perlumbaan senjataharus dielakkan Kerjasama antara negara dalampelbagai bidang Menyelesaikanmasalahmelaluirundingan Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa Tidakmenjalankan dasar penjajahan Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan sebab negara kita dijajah oleh penjajah Barat. 2011 Kesultanan Melayu Melaka pernah muncul sebagai pusat pengumpulan hasil dagangan Rempah ratus banyak terdapat di Kepulauan Melayu Hasil-hasilhutan/damarmendapat permintaan tinggi Kedudukan yangstrategik Terletak dilaluanperdagangan Timur-Barat/China-India Terletak di SelatMelaka Kekayaan bahan mentah seperti bijihtimahdan emas Perkembangan RevolusiPerindustrian diEropah Keperluan terhadap bekalan bahan mentahsecara konsisten
 14. 14. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 14 Keperluan terhadap kawasan pasaran baru Persaingan antara kuasa Barat dalam merebut tanah jajahan Perkembangan sistempengangkutan danperhubungan Penciptaan kapal berkuasa wap Keadaan huru-hara di Tanah Melayu Perebutan takhtakerajaan Pergaduhan kongsi gelapCina Campur tangan daripada kuasa luar Kesuburan tanah untuk sektorpertanian Sesuai untuk tanaman dagangan seperti getah Tipuhelah daripada penjajah Perjanjianuntuk mendapatkan kawasanjajahan Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan negara kita daripada dijajah? SPM 2011 Mengekalkan kedaulatan negara sebagai sebuahnegara yang merdeka Mengekalkan pemerintahan sendiri Bebas menentukan hala tujunegara mengikutacuan sendiri Mempertahankan hakdanmaruah bangsa Mengekalkan kebebasan tanpa dikawal kuasa luar Melindungibudayabangsa negara Menjamin kesejahteraan hiduptanpa ditindas Mengekalkan perpaduan antara kaum Mengelakkan sistempolitik, ekonomi dansosial dikuasai olehpenjajah Mempercepat kemajuan danpembangunan negara Sebagai warganegara Malaysia yang cinta akan negara, jelaskan persiapan yang mesti anda lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan. SPM 2011 Rakyat sanggup berkorban untuk mempertahankan negara daripada penjajahan Rakyat taat setiakepada raja dan negara Memperkukuh keharmonian danperpaduan antara kaum Meningkatkan penguasaan pelbagaikemahiran teknologi Meningkatkan penguasaan pelbagaikemahiran teknologi Menguasai pelbagai bidangilmupengetahuan Pemimpin negara berpandangan jauh/berwawasan Pemimpindan semualapisanmasyarakat amanah dalam menjalankan tugas Rakyat mengamalkan gayahidup sihat Mengukuhkan keamanan dan kedamaian yangsediaada Menjauhi diridaripada segala gejalaberunsurkan negatif Anda adalah sebahagian daripada generasi muda warga dunia yang cinta akan keamanan dan kesejahteraan. Nyatakan harapan anda kepada pemimpin dunia supaya keamanan dan kesejahteraan dunia berkekalan. SPM 2011 Mengelakkan peperangan melalui rundingan Menamatkan peperangan Sediamembantunegara miskin
 15. 15. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 15 Menghapuskan segaladiskriminasidanpenindasan Meningkatkan hubungan diplomatik dengansemuanegara dunia Menghormati kedaulatan negara lain Menekankan prinsip keadilanterhadap semuanegara Bekerjasama memerangi gejalapenyalahgunaan dadah/gejalasosial Berusaha mengawal/mengatasi masalah pencemaran dunia Memelihara keamanan dunia dengan menghapuskan perlumbaan senjata/senjata nuklear Memeliharakeindahan dankebersihan alam sekitar ISU KEPEMIMPINAN / PERUNDANGAN / PENTADBIRAN / AMALAN DEMOKRASI / PERLEMBAGAAN Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. yang boleh dicontohi oleh pemimpin-pemimpin sekarang? Mempunyai akhlak yang terpuji /mulia/ menunjukkan teladan yang baik Sentiasaberkata benar/tidak pernah berbohong Amanah /dipercayai Berdiplomasi /berfikiran terbuka/toleransi Bijaksana Adil dansaksama pengasih /penyayang /bertimbang rasa sentiasamerendah diri bersifat pemaaf tidakmenerimarasuah Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang begitu penting dalamsesebuah negara? Menjadipanduan dalampentadbiran kerajaan Menjamin keamanan/kemakmuran/kesejahteraan/keharmonian Mengelakkan wujudnyapermasalahan dalamkalangan masyarakat Mewujudkan perpaduan Mengukuhkan sistemorganisasi dalammasyarakat Mengawal tingkahlakumasyarakat Menjaminkedaulatan sesebuahnegara Mengurangkan kadarkesjenayah Memantapkan sistempentadbiran negara Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pemerintahan sistem demokrasi diamalkan dinegara kita? Kerajaan ditadbir olehwakil yangdipiliholehrakyat Rakyat menjadi wakildalampentadbiran Pemerintah dipilihmelalui undian /pilihan raya Rakyat bebas untuk memilihpemimpin dankerajaan Rakyat terlibatdalammembentuk kerajaan Wakilrakyat menganggotai DewanRakyat /parlimen
 16. 16. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 16 Pada pandangan anda, apakah kepentingan mendaulatkan undang-undang di negara kita? Hormati undang-undang Tidakmelakukan kesalahan Wujud keamanan Tidakdicabar mana-mana pihak Negara tidakdijajah Menjamin kedudukan raja-raja Wujud perpaduan Lahir semangat cintai tanah air Lahir semangat jihad Pada pandangan anda, apakah kepentingan pilihan raya di Malaysia ? Menepaticiri pentingsistempemerintahan Demokrasi Berparlimen Diadakan untuk memilihwakilrakyat Menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melaluipilihan raya Tanggungjawab warganegara mengambiltahuperkembangan politiksemasa Menjamin kerajaanyang cekap Melibatkan rakyat dalamprosesmemilihpemimpin Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri pemimpin yang perlu ada dalam sesebuah negara yang maju? Berwawasan untuk majukehadapan Berwibawa Cekapdalampentadbiran Bijakmenjalinkanhubungan luar Kreatif Berilmu pengetahuan Inovatif Pada pendapat anda apakah kesan kepada masyarakat sekiranya perlembagaan tidak dipatuhi? Perlanggaran undang-undang Monopolisesuatukaum Pentadbiran berpusat kepadakaum keluarga Kerakyatan diperolehtanpasyarat Agama Islamdiabaikan /agama dipersendakan Hakperibumidinafikan Rakyat bebas berbuat sesukahati Keamanan negara dan kesejahteraan rakyat akan tergugat Kebebasan bersuaradiaplikasikansewenang-wenangnyatanpabatasan Hakasasi manusia dicabuli Pada pandangan anda, apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada pengenalan sistem birokrasi Barat di AsiaTenggara? Pentadbiran lebih sistematik//licin/lancar/tersusun Pengagihan tugasmelaluibiro/jabatan
 17. 17. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 17 Memberi peluangkepadarakyat memilihpemimpin Rakyat terlibatdalam pentadbiran Ekonomi bertambah maju Pengenalansistemrajaberperlembagaan Pada pendapat anda, mengapakah hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri perlu dipelihara? Mewujudkan kerajaan pusat yang stabildan berwibawa Mengurangkan perbalahan antara etnik Menjaminkeadilandankesaksamaan Mengamalkan toleransi Menjamin keharmonian Memudahkan pembangunan negara Seandainya anda dilantik sebagai pemimpin negara, jelaskan peranan anda untuk menjamin keharmonian. Memerintah denganadil Melindunginegara daripada serangan musuh luar Mengembangkan ekonomi negara Menaikkan taraf hiduprakyat Memajukan pendidikan Membinainfrastruktur /kemudahan asasuntuk rakyat Mempraktikkan undang-undang Islam Menyatupadukan rakyat Mengukuhkan pertahanan negara Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan- perubahan pentadbiran di negara-negara yang dijajah? untuk menguasai ekonomi tanah jajahan menguasai pentadbiran tanah-tanahjajahan memudahkan merekameluaskan pengaruh mengekalkan kuasa /pengaruh politik di tanahjajahan mendapatkan cukai /pendapatan /keuntungan memperoleh buruh yangmurah melalui kerahantenaga menyebarkan agama kristian meluaskan kawasan takluk /tanah jajahan menyebarkan budaya Barat menguasai jabatan-jabatan kerajaan menghapuskan kuasa raja danpembesar memudahkan merekamenjalankan pentadbiran /melicinkanpentadbiran Pada pendapat anda, mengapakah Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin? Menjamin bakal pentadbir yangtepat Memilihpemimpinyangbenar-benar layak Memastikan pemimpinyangberhemah Pemimpinyang sentiasaberusaha memajukan umat
 18. 18. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 18 Pemimpinyang sentiasaberusaha memajukan negara Memilih pemimpin yangcemerlangdalam pentadbiran Memastikan kelancaran pentadbiran Pemimpinyang mampu membawa kebahagian duniaakhirat Buktikan amalan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia lebih baik daripada yang diamalkan di negara-negara lain. Berasaskan kedaulatan rakyat Rakyat melibatkan diridalam sistempemerintahan Raja Melayu/ketuanegara menjadi lambang taat setiarakyat Rakyat berpeluangmembentuk kerajaan Adanya pilihanraya Kewujudan parti-parti politik Semuarakyat lelaki/perempuan bebas memilihwakilmelaluipilihanraya Rakyatberhak menyokong/mengekal/menukarkerajaan Sisteminiberjayamengekalkan kerajaan yang adil/sejahtera Perlembagaan menjadigarispanduan Kebebasan asasi WujudsistemRaja Berperlembagaan Terdapat DewanRakyat danDewan Negara Pada pendapat anda, apakah pendekatan dakwah Rasulullah SAW yang boleh dicontohi? Secara lemahlembut Secara berhikmah/bijaksana Tidak memaksa Memujuk merekamenggunakan akal Membandingkan nilai akhlak Islamdengannilai akhlakjahiliah Membaca ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan sahabat Memberikan penerangan Menunjukkan teladanyang baik Menanamkan keimanan yang kuat Kesabaran yang tinggi Pada pandangan anda, apakahnilai yang dapat dicontohi daripada sistem pemerintahan Adat Perpatih? Kepatuhan Kerjasama Hormat menghormati Bertanggungjawab Tolakansur Kesederhanaan Berkongsi Berunding Pengagihan kuasa Berperaturan
 19. 19. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 19 Bagaimanakah pengamalan sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW dapat membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang gemilang? SPM 2010 Bersifatamanah dalam menjalankan tugas Sentiasasabar dantabah dalam menyelesaikan masalah Bijaksana dalammembuat keputusan demikepentingan bangsa dannegara Bertanggungjawab terhadap mandatyangdiberikan Berusaha menguruskan pentadbiran negara dengancekap Sentiasa jujurdantelusdalam tindakan Memupuk sifatpenyayangdalammasyarakat Mengamalkan semangathormat-menghormati antara semuakaum Mengambil berat masalah yang dihadapi olehrakyat jelata ISU IKTIBAR KEJAYAAN DAN KEGEMILANGAN TAMADUN / KERAJAAN Pada pandangan anda, bagaimanakah kita dapat menjadikan Malaysia terkenal di arena antarabangsa? kemajuan dalambidang sains danteknologi kemajuan dalam bidangsukan kemajuan pendidikan kemajuan ekonomi kemajuan sektor pelancongan kemajuan dalambidangseni kemajuan dalambidang seni bina kemajuan dalambidangperubatan keamanan negara menjadituan rumah persidangan antarbangsa Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu memajukan bidang sains dan teknologi? ke arah mencapai Wawasan 2020 menjadi masyarakat yang berasaskan sainsdan teknologi menjadi masyarakat yangberdaya saing danberpandangan jauh melahirkan masyarakat yang kreatif daninovatif menjadi penyumbang kemajuan peradaban sainsdanteknologi masa hadapan membentuk ekonomi yangcekapteknologinya memajukan bidang aeroangkasa mempercepat perindustrian menguasai teknologi pembinaan menguasai ilmumatematik menguasai ilmufizik Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat diamalkan dalam kehidupan untuk mencapai kecemerlangan diri? Malaskepada rajin Nakal kepada baik berfikiran negatifkepada berfikiranpositif
 20. 20. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 20 naif kepadaberilmu lewatkepadamenepati masa tiada halatujukepada berwawasan pasif kepadaproaktif bertangguh kepadamenguruskan masa denganberkesan Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang? Khalifah berwibawa Perancangan rapi Sedia melaksana pembaharuan Berwawasan Musyawarah MengikuthukumIslam Kemajuan ilmu Kemajuan ekonomi Kemajuan sosial Kekuatan tentera Perkembangan pendidikan Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam negara kita? Perlucintaakan ilmupengetahuan Semangat gigihdan rajin Perlupertukaran teknologi Bersikap kreatif dan inovatif Mengadakan hubungan diplomatik Sediamenerimapengaruh luardan menyesuaikan dengan tempatan Menjalinkan hubungan perdagangan Membentukmasyarakat yangbersatu-padu Melahirkan masyarakat yang kreatif daninovatif Menerimapandangan dan bertukar pendapat denganpihak lain Menjaminkeamanan dankeselamatan Memajukan ekonomi Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sifat dan semangat positif yang dipamerkan oleh peneroka dan penjelajah masa lampau yang boleh dimanfaatkan oleh ahli masyarakat kini? Menerokailmupengetahuan Semangat inkuiri/ingintahu Usaha yanggigih Keberanian menerokalautan/ daratan Sanggup menghadapi risiko Bangga dengan bangsa Mengguna pakai kemajuan sainsdanteknologi Berikhtiarmencari altenatif /jalanpenyelesaian Optimistik
 21. 21. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 21 Sanggup menyahutcabaran Pada pandangan anda, bagaimanakah sesebuah negara boleh mencapai kejayaan yang cemerlang? kebijaksanaan pemerintah perancangan dan pelaksanaan pembaharuan yang dilakukan pemimpinyang berpandangan jauh kesungguhan semangat yangtinggi/jitu berilmu pengetahuan Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020,iaitumasyarakat yang majudan bersaintifik? Penguasaan ilmu pengetahuan Budaya ilmumenjanaproduktiviti Amalan kreatif Budaya inovatif Menggunakan teknologi terkini Menguasai kemahiranICT Bagaimanakah anda dapat mengambil iktibar daripada peningkatan tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri? Bersikap kreatif dan inovatif Sentiasaberusaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri Meningkatkan ilmu pengetahuan Menerokabidangbaharu Berdaya saing Bersifatgigih, dinamik dan sabar Kebolehanmengeksploitasialamsekitarsecaraberhikmah/bijaksana Bersifat saintifik Mempunyai kreativitidanberfikiranfuturistik Berfikiran jauhdan terbuka Bersemangat patriotik dan cintaakan negara Hidupbersatu-padudan bekerjasama Berkepimpinan wibawa Berani menanggung risiko Pada pendapat anda, mengapakah perkongsian kegemilangan tamadun antara negara di dunia patut diwujudkan? Menikmati kekayaan Perkongsian teknologi Perkongsian ilmu Meningkatkan taraf hidup Menjaminkeamanan sejagat Memupuk kerjasamadunia Menjamin keselamatan sejagat Mewarisi kegemilangan dunia
 22. 22. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 22 Meningkatkan kemajuan negara Mengamalkan inovasi Meningkatkan kemahiran Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada Zaman Renaissance untuk kemajuan negara dan bangsa Malaysia? SPM 2009 Perlubersifatberani untuk mencuba sesuatuyang baharu Berpandangan jauh Pemikiran positif Bersikap terbuka Menerimaperubahan untuk kebaikan Bersifat saintifik Mempunyai sifatingintahu ISU PEMBANGUNAN EKONOMI / INSTITUSI KEWANGAN / PERCUKAIAN /GLOBALISASI Pada pendapat anda, apakah yang boleh dilakukan oleh pemimpin untuk membangunkan ekonomi negara? Menggalakkan rakyat menerokabidangekonomi baru Memberipelbagai insentif/bantuan kepadapetani kecil Mengadakan perkongsian ilmudan teknologidengannegara serantau Mentransformasikan bidang pertanian/penternakan/perikanan Menggalakkan pembukaan industri/perusahaan baru Menggalakkan industri kecil sederhana(IKS) danindustri asas tani (IAT) Menggalakkan pelaburan asing/kerjasama syarikat swasta Memanfaatkan sumber aslinegara Menggalakkan penyelidikandanpembangunan dalambidangpertanian Memberikan bimbingan/latihan/kursus kepada pengusaha Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu? Menjanapertumbuhan ekonominegara Menyediakanpinjaman kepadapelabur Memajukan industrinegara Pengenalan sistem kewangan moden yang berorientasikan kadar faedah yang tinggi. Mempercepat kemasukan dana asing Menggalakkan pelaburan asing Mempercepat bayaran kepadapengimportdanpengeksport. Melicinkan urusan perdagangan antarabangsa. Meningkatkan keinginanuntuk menabung.
 23. 23. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 23 Pada pendapat anda, apakah faedah daripada perkembangan ekonomi di negara kita? Penerokaan keangkasawan Peluang pekerjaan Pelaburan meningkat Peningkatan ilmu pengetahuan Masyarakat yang kreatif daninovatif Berfikiran terbuka Bersifatdaya saing Bersifatgigihdan dinamik Berani menanggung risiko Peluang pekerjaan meningkat Berdasarkan pengetahuan anda, apakah usaha-usaha kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi negara? Mencadangkan penggunaan DinarEmas dalamperdagangan Memperkenalkan sistempajakgadai Islam Bank-bank diMalaysia melaksanakan sistemperbankan Islam Menggalakkan perkembangan industri halal Penubuhan panel penasihatsyariah olehpihak bank/syarikat swasta Menubuhkan bankIslam Peranan yang dimainkan olehPPIM danJAKIM Melaksanakan skiminsuranberlandaskan Islam Pensijilanhalaldaripada JAKIM Pada pandangan anda, apakah kepentingan sektor pertanian kepada sesebuah negara? Membekalkan keperluan makanan Membekalkan bahan mentahuntuk pengeluaran kilang Menyediakan peluang pekerjaan Sumberpendapatan kepadanegara Melaluisektorpertanian, kawasan luarbandar dapat dibangunkan Dapat mengembangkan program penyelidikandanpembangunan dalambidang pertanian Merancakkan pembangunan ekonomi negara Pada pendapat anda, apakah kesan pelaksanaan sistem cukai terhadap kemajuan perdagangan di Malaysia? Peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hiduprakyat Mengurangkan masalah sosial Menarik pelaburan luar Mengukuhkan kestabilanpolitik,ekonomi dansocial Meningkatkan industri pelancongan Membangunkan infrastruktur negara digunakan untuk kebajikanrakyat
 24. 24. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 24 Berdasarkan tamadunIndia,bagaimanakah andaboleh meningkatkan perkemban gan ekonomi negara dengan pesat? Bersikap inovatif Berusaha membaiki &meningkatkan kehidupan sediaada Mewujudkan sebuah negara aman Mewujudkan sistempemerintahan yangkuat/adil Mempunyai corak sistempemerintahan yangsistematik Menjadipemerintah yangberwibawa Menelitidanmenghayati perubahan/kemajuan yang telahberlaku dalam masyar akatlampau Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara? Sumber pendapatan kerajaan Untukpembangunan negara Membantu golongan masyarakat yangmemerlukan Membangunkan infrastruktur Pada pendapat anda, apakah peranan generasi muda Malaysia untuk mengekalkan kemakmuran ekonomi negara ? Memajukan kemahirandiri Meningkatkan ilmu pengetahuan Menguasai teknologi/ICT Meluaskan peluangpasaran baru Meningkatkan kecekapan pengurusan Menjalinkan hubungan baikdengannegara luar Menjaminkestabilanpolitik Mengamalkan nilai-nilai murni Mengukuhkan perpaduan Menghargai usahakerajaan memajukan negara Menjagakeamanan dan kedaulatan negara Pada pandangan anda, bagaimanakah aktiviti perdagangan di negara kita dapat dimajukan? Memperluas kawasan pasaran Meningkatkan produktiviti Meningkatkan hubungan antarabangsa Menggalakkan kemasukan pelaburasing Menjamin keselamatan perairan Negara bebas daripada ancaman lanun Mempelbagaikan kemudahan dipelabuhan Menjadikan pelabuhan bebas cukai Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik, apakah peranan anda untuk menjamin pembangunan negara kita supaya berterusan? SPM 2010 Sentiasaberusaha memperkaya diridengan ilmupengetahuan Memahirkan diridenganteknologi moden Mementingkan penyelidikan dan pembangunan Memupuk keharmonian antara kaum
 25. 25. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 25 Mengutamakan inovasidalammeningkatkan dayasaing Melengkapkan diri dalamaktivitipembangunan mindadan keterampilan diri Menghargai usaha kerajaandalam memajukan negara Menjadi beliayangkreatif dan inovatif Mengaplikasikan kemahiran dalambidang sains, teknologidan ICT Memahirkan diridalampengurusan kewangan Sentiasamengamalkan sahsiah yangbaik Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda dapat menjayakan usaha kerajaan untuk menghadapi cabaran globalisasi? SPM 2010 Memperkayadiridenganpengetahuan Menguasai kemahiranICT Mengamalkan konseppembelajaran sepanjanghayat Memperluas pembelajaran melalui e-pendidikan Melibatkan diridalam program ICT anjuran KementerianPelajaran/JPN Menyahutcabaran eraglobalisasi Melibatkan diridalamprogram penyelidikandanpembangunan Berinovasi dankreatif Mempergiatpenggunaan internetuntuk memperolehmaklumat Mengekalkan perpaduan antara kaum Tidak terlibatdengangejalanegatif dalam kehidupan Meningkatkan kemahiran dalamteknologiterkini ISU MALAYAN UNION / PERSEKUTUAN TANAH MELAYU / PAKATAN MURNI / PEMBENTUKAN MALAYSIA Pada pengetahuan sejarah anda , apakah manfaat yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia? Mempercepat kemerdekaan negeri tersebut. Mewujudkan kestabilan politik di rantauAsiaTenggara. Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayahBorneo Mewujudkan pasaran yang lebihluasbagi menggalakkan perkembangan industri pertanian Dapat memanfaatkan sumberyang ada di negeri-negeri itu. Mengimbangkan jumlahkaum di kalangan negerianggota. Menggalakkan pelaburan Menggalakkan perkembangan industri pertanian Mewujudkan kerjasama serantau dalambidangekonomi Memajukan negeri-negeriyangbelummembangun Kesepakatan memajukan negerimasing-masingdemikepentingan bersama Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat dipelajari daripada kejayaan pembentukan Malaysia? Mengamalkan diplomasidalammengatasi masalah. Membuktikan kepemimpinan tokoh tempatan.
 26. 26. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 26 Pemimpin sanggup bekerjasama / bertolak ansur demi mencapai kesejahteraan bersama Kerjasama daripada rakyat pentinguntuk kejayaan. Kerjasama serantau/kerjasama antarabangsa penting untuk menjayakan pembentukan Malaysia Sebagai seorang pemimpin nyatakan ikhtibar yang bolehdiambil kesan daripada penubuhan Malaysia? Kesungguhan pemimpindalam melaksanakan tugas Sentiasa berdikari dalam menyelesaikanmasalah Pemimpin berfikiran jauhuntuk lebih maju Mempunyai sikapberdaya saing Sentiasa menunjukkan kewibawaan Bertindak tegas dalammembuat keputusan Perlumengutamakan kepentingan rakyat Apakah iktibar daripada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union? Menyatukan orang Melayuuntuk mempertahankan statusquo mereka Kepentingan penubuhan organisasi kebangsaan bagi menyatukan orang Melayu sepertiUMNO Perlusikaptegasorang Melayudalammembuat penentangan Kepentingan golongan pemimpinberwibawa sepertiDato’ OnnJaafar Mengamalkan sikapsederhana dalamsesuatuperjuangan Mengadakan rundingan dalammenyelesaikansesuatumasalah Pentingnyaperpaduan untukmenghadapi segalarintangan Sebagai warganegara Malaysia, apakah usaha anda untuk mengekalkan kejayaan penubuhan Malaysia? Membanteras ancaman komunis Bersikap positif Semangat setiakawan Perpaduan Menjanaekonomi negara yang pelbagai Melaksanakan pendidikantahaptinggi Nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada usaha penubuhan Malaysia. Bermuafakat Bekerjasama Bertolak ansur Hormat menghormati Berlaku adil Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesannya jika Malayan Union berjaya dilaksanakan di negara kita oleh penjajah British? InstitusiRaja terhapus NegeriMelayuhapus Adat istiadatMelayuhilang Agama Islam bukanagama rasmi
 27. 27. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 27 Bahasa Melayuterpinggir Ekonomi Melayumundur Imigranmenguasai ekonomi Kerakyatan longgar Apakah nilai-nilaibaikyang boleh dijadikan iktibar dalamPembentukan Malaysia? Bertolak ansur Saling menghormati Menggambarkan ciri-cirikepimpinantokoh perkongsian kuasa Perpaduan Pandangan rakyat dimasukkan kedalamakta Rakyat Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu Keadilan Sumberekonomidapat dimanfaatkan Pembangunan ekonomi dinikmati bersama-sama Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini? Keluasannegara bertambah Bilangan penduduk bertambah Pertahanan negara kukuh Komunis dapat diatasi Penjajahan asingditamatkan Memperkayakan budaya negara Meluaskan pasaran negara Negerikurang maju dapat dibangunkan Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 sehingga hari ini? Pakatan murni dicapai Kerajaan Demokrasi ditubuhkan Membentuk kerajaanberkonseprajaberpelembagaan Pemimpinpelbagai kaummenyokong PTM Wujudperpaduan yang jituantara kaum Keharmonian kaumdapat dicapai Mengelak pertumpahan darah Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir PTM sebagai negara yangberdaulat Negara merdekamengikutacuan sendiri Setiapkaumberusaha melahirkan identitimasyarakat yang merdeka Mengenepikan perbezaan warna kulit, agama, bahasa danbangsa Kinirakyat menikmati keamaanan danpembangunan Mendapat taraf bangsa yang merdeka sama denganbangsa laindi dunia.
 28. 28. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 28 Mengapakah generasi hari ini patut memahami usaha pakatan murni? Mengukuhkan perpaduan Mengelakkan perbalahan kaum Menghormati kontrak sosial antara kaum Memantapkan sikaptolakansur Menghayati peristiwa sejarah Mengurangkan semangat perkauman Bersyukur dengankejayaanpakatan murni Menghargai kebijaksanaan dankewibawaan tokohmasa lalu Apakah kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini? Keluasannegara bertambah Bilangan penduduk bertambah Pertahanan negara lebihkukuh Komunis dapatdibanteras Penjajahan asingditamatkan Merapatkan hubungan antara kaum Meluaskan pasaran dalam negara Sumberhasildiperkaya Negeri-negeriyangkurang majudibangunkan Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak, Sabah dan Brunei menganggotai Malaysia ? Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Mewujudkan kestabilan politik di rantauAsiaTenggara. Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayahBorneo. Mewujudkan pasaran yang lebihluasbagi menggalakkan perkembangan industri pertanian. Dapat memanfaatkan sumberyang ada di negeri-negeri itu. Mengimbangkan jumlahkaum dalamkalangan negerianggota ISU HUBUNGAN DAN KERJASAMA ANTARBANGSA Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan- pertubuhan antarabangsa? Berbaik-baikdengansemuanegara Menjamin keselamatan rakyat dannegara Memelihara kepentingan nasional Mengekalkan kedaulatan negara Menggalakkan pembangunan ekonomi Mewujudkan keamanan sejagatmelaluikerjasamaantarabangsa Menjadiwarga global yangbertanggungjawab Memupuk kesejahteraan dunia
 29. 29. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 29 Berikan cadangan anda untukmeningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain. F1 Anggota perlubersatudalam menjagakepentingan bersama F2 Salingmembantu apabiladiserangmusuh/diceroboh F3 Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat F4 Kerjasama dalamekonomi. F5 Kerjasama dalambidangpertahanan. F6 Kerjasama politik. F7 Bertindak satu suara. F8 Kerjasama dalambidangilmupengetahuan F9 Pertukaran teknologi F10 Menghormati kedaulatan negaralain. F11 Mengadakan hubungan duahala. F12 Pertukaran budaya Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Malaysia telah mengisytiharkanDeklarasi Langkawi yang memberi penekanan kepada mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Pada pandangan anda, mengapakah masalah pencemaran perlu diberi perhatian? Mengatasi masalah pemanasan global. Masalah penerokaan hutanyang tidakterkawal. Bencana alam seringmelanda dunia/berlaku tanah runtuh. Masalah penularan pelbagai jenispenyakit/virus Masalah sumbermakanan semakinkurang akibat pencemaran. Pencemaran lautmenyebabkan sumberperikanan kurang. Perlumbaan senjatanuklear. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh oleh Malaysia dalam menjalinkan hubunganantarabangsa? Mewujudkan hubungan diplomatik Menjamin hakasasi manusia Mengelakkan pertelingkahan Membangunkan ekonomi negara Pasaran ekonomimeluas Meningkatkan nilairinggitMalaysia Membangunkan prasarana pendidikan Pertukaran kepakaran / teknologi Mengadakan rundingan/perbincangan Pertukaran ilmu Pertukaran pelajar Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain. Anggota perlubersatudalam menjagakepentingan bersama Salingmembantu apabiladiserangmusuh/diceroboh Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat Kerjasama dalamekonomi. Kerjasama dalambidangpertahanan.
 30. 30. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 30 Kerjasama politik. Bertindak satu suara. Kerjasama dalambidang ilmupengetahuan Pertukaran teknologi Menghormati kedaulatan negaralain. Mengadakan hubungan duahala. Pertukaran budaya Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan OIC. Anggota perlubersatu dalammenjaga kepentingan negara Islam Kepemimpinanyangmantap Sumberkewangan yang teguh Bertindak dalamsatu suara Tegasmenghadapi masalah Kerjasama kukuhdalamkalangan pemimpin Meniupsemangat jihadbagi mempertahankan agama Pada pendapat anda, mengapakah hubungan dan kerjasama antarbangsa amat penting dalam memelihara kemanan dan kesejahteraan dunia? Mengelakkan campur tangan asingdalam hal ehwal sesebuah negara Menghormati kedaulatan sesebuah negara Menyelesaikan pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman Menghormati hakasasi manusia Mengekalkan keamanan duniatanpa menyokongmana-mana blok Menjadibadan pendamai Mengimbangi kuasa besar duniasepertiAmerikaSyarikat Membentuk kerjasama politik,ekonomi dansosial Bagi menyemarakkan isu-isuantarabangsa Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa Merupakan pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan kepentingan bersama Memberi bantuan dalambentuk kewangan, teknikal, pertahanan dansebagainya Membincangkan isu-isu berkaitan hal ehwal keselamatan negara, masalah pencemaran, hakasasi manusia, konflikantarabangsa Bekerjasama dalam bidangsainsdan teknologi ISU AGAMA/KEPERCAYAAN/PEGANGAN/FALSAFAH HIDUP Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan sikap hormat- menghormati terhadap agama kaum lain di negara kita? Memahami adat/budaya kaumlain Mengamalkan prinsipRukunNegara Tidakmempersoalkan ajaran/amalan agama kaum lain Menghadiri majlis/sambutan rumahterbuka Menerusi aktiviti RIMUP di sekolah
 31. 31. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 31 Menerusi sukatan pelajaran di sekolah Tidak mengganggu rumah ibadatkaum lain Tidakmembangkitkan isu-isusensitifyangmenyentuh aspek keagamaan Kebebasan dalammengamalkan ajaran agama masing-masing Kunjung-mengunjungi semasa musim perayaan Bersikap terbuka dan bertolak ansur Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan mudah di Asia Tenggara? Nilai-nilai Islamyangbaik Islammenganjurkan konsep persamaan taraf sesama manusia Islammenganjurkan konseppersaudaraan Dilakukan denganbijaksana Sikapterbukapara pendakwah Pendakwah tidakprajudis Islambersifatsarjawajagat Pada pendapat anda, mengapakah agama penting dalam kehidupan masyarakat? Menjadipanduan hidup Mengawal tingkahlakumanusia Menjadikan manusia lebihberdisiplindanmematuhi peraturan Sebagai alatmenyatukan pelbagai bangsa Keperluanutama dalampembentukan masyarakat Merupakan pedoman untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna Mengapakah anda perlu mempunyai falsafah hidup? Panduan untuk mencapai matlamat Mendisiplinkan diri Ciri-cirihidupyangberprinsip Menjadipegangan hidup Menunjukkan kematangan berfikir Tidak mudah dipengaruhi olehorang lain Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada masyarakat sekiranya kita berpegang teguh kepada ajaran agama? Kesatuanpendapat dapatdiwujudkan Akanmewujudkan sifattoleransi antara penganut pelbagai agama Tidakakanberlakupenyelewengan/kepincangan Tidak ada orang lainyang akan mempersoalkan tindakan yang dibuat Penyebaran fahaman agama akan semakinmeluas Kewibawaan institusi agama tidakakan tergugat Kehidupan yang murni dapat dibina Tamadun dapat berkembang dengansempurna Kuasa institusi agama tidak akan dicabar secara terbuka Tidakakan berlakuperpecahan Hubungan persaudaraan/ silaturrahimakanterjalin
 32. 32. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 32 Akanmewujudkan masyarakat yangberdisiplin Akanmewujudkan sebuah masyarakat yang aman/ harmoni Hidupmasyarakat akanmenjadi tenang Kedudukan rumah ibadat akan dipandang muliaolehsemua ISU WARISAN/KEBUDAYAAN/KESENIAN/KESUSASTERAAN/LAMBANG NEGARA Pada pendapat anda, mengapakah monumen yangterdapat di AsiaTenggara perlu dipelihara? untuk diwarisi olehgenerasi akan datang untuk dilihat olehgenerasi akan datang menghargai keindahan warisanorang dahulu perlumempertahankan warisan yangditinggalkan dapat menjana ekonomi negara melaluisektorpelancongan membuat kajian danpenyelidikan kebanggaan warisandan sejarahnegara Sebagai rakyat Malaysia bagaimana anda memertabatkan Bahasa Kebangsaan? Digunakan semasa berkomunikasi Menggunakan dengan sebutan yang betul/baku Mempelajaridenganlebihmendalam Banyak membaca bukudalam bahasa Melayu Merujuk kamusuntuk menambah perbendaharaan kata Menyertai pertandingan menulis,berceritadan sebagainya Apakah kesan kepada masyarakat daripada pengekalan warisan Kesultanan Melayu Melaka? Sultankekal dipandang mulia Institusidirajamasihterpelihara Takhta raja kekal diwarisi olehkerabat Adat istiadatmasihdiamalkan sehinggakini Agama Islam kekal menjadi agama rasmi Bahasa Melayudijadikanbahasa pengantar Pada pendapat anda, mengapakah hasil kesusasteraan dianggap penting dalam sesebuah masyarakat? Mendidik masyarakat Menyampaikan kritikansecara tidaklangsung Memperkenalkan identiti bangsa Menjadisumbermaklumat Memberikan pengajaran kepadagenerasi muda Melahirkan rasa bangga/yakin diri Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar? Memahami budaya sendiri/negara
 33. 33. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 33 Mempelajari segalaaspek budaya tempatan Mengamalkan budayatersebutdalam kehidupanseharian Tidakterikut-ikutdenganbudaya luar Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa Memastikan rancangan-rancangan di televisyenmemaparkan banyak budaya tempatan Media massa juga tidak digalakkan mempamerkan /mengagung agungkan budaya luar /menapis budaya luar yang tidak sesuai Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak miliktersebut? Tidakmenjual tanah tersebut Memajukan tanahyang dimiliki Mengusahakannya denganaktivitiyangmenguntungkan Memberikanpendidikan/ilmutentangkepentingantanah Memberikan kesedaran pentingnyatanah pusaka untuk kelangsungan hidup Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijualkepadaorang asing Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kepada negara kita? Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air Taat kepadapemerintah Rakyat sentiasa bersemangat Simbol perpaduan Lambang kemegahan penduduk Membezakan Malaysiadengan negara lain Melambangkan kedaulatan sesebuah negara Memupuk semangat bersyukur Menyemarakkan semangat patriotisme Memupuk kesetiaan kepadaraja Lambang jati diri bangsa dannegara Lambang identitinegara Menimbulkanperasaan bangga terhadap negara Simbolkedaulatan negara Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air
 34. 34. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 34 ISU INSTITUSI RAJA/RAJA BERPERLEMBAGAAN Padapendapat anda, mengapakah institusi Yangdi-Pertuan Agong dianggap sebagai tonggak keagungan kerajaan Malaysia? F1 Memantapkan kewibawaan institusiberaja F2 Memberikan keseimbangan kepada rajayang menaungi rakyat F3 Simbol /identiti negara F4 Ketuanegara F5 Simbolkeutuhan kerajaan Melayu F6 Simbol perpaduan Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita? Raja merupakan Ketuanegara Raja lambangkedaulatan negara Warisanturun temurun sejak Kesultanan MelayuMelaka Lambang keamanan /keharmonian rakyat Lambang perpaduan/ penyatuan masyarakat pelbilangkaum Pelindungbagi semua rakyat Malaysia Pelindungorang-orang Melayu/bumiputera Menjaga hakdan keistimewaan penduduk Melayu/ Sabah /Sarawak Memastikan keadilan dilaksanakan Melicinkan pentadbiran ISU PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR/KEMASUKAN BURUH ASING Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah meninggalkan kesan sosial. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Pembentukan masyarakat majmuk diTanah Melayu Wujudpetempatan yang berbeza-bezamengikutkaum Jenispekerjaan yangberbeza mengikutkaum Penggunaan bahasa yang berbezadalampertuturan Tidak terdapat interaksi antara kaum Tidak ada perpaduan antara kaum Wujudsistempendidikan vernakular taraf kesihatan yangrendah /penyakitberjangkit pembangunan tidakseimbangantara wilayah perbezaan taraf hidupantara orang tempatan dengan imigran Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan kemasukan buruhasing ke atas Tanah Melayu. F1 Pembentukan masyarakat majmuk. F2 Menyukarkan proses perpaduan kaum. F3 Peluang pekerjaan rakyat tempatan terjejas. F4 Membantumeningkatkan dayapengeluaran negara. F5 Peningkatan kadarjenayah.
 35. 35. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 35 F6 Meningkatnyagejalasosial. F7 Pengaliran wang tunai ke luar negara. F8 Ekonomi dikuasai olehorang asing. F9 Menggugat kestabilan politik. Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah Melayu pada ketika itu? pembentukan masyarakat pelbagaikaum penempatan yangberbeza orang Melayutinggal di kampung / di luar bandar orang Indiadi estet /ladang orang Cinadi lombong / bandar pekerjaan yang berbezamengikutfungsi ekonomi orang Melayu bertani /miskin orang Indiamenjadi buruh orang Cinamenjadi peniaga /bekerjadi lombong bahasa pertuturan yang berbeza tidakterdapat kesepaduan dikalangan penduduk interaksi/ hubungan sosial yangtidakmeluas menyulitkanproses perpaduan nasional sistempendidikan yangberbeza /sistemvernakular Meningkatkan/ mengembangkan ekonomi wujud perbezaan /jurang sosial memajukan sektor perladangan/ perlombongan pertambahan penduduk Pada pendapat anda, apakah kesan kemasukan buruh asing yang tidak terkawal ke negara kita? Peluangpekerjaan rakyat tempatan terjejas Gejalasosialmeningkat Peningkatan kadar jenayah Menjejaskanidentitinegara Masalah setinggan Pengaliran wang tunai ke luar negara Menggugatkestabilanpolitik Pada pandangan anda, mengapakah selepas merdeka sehingga kini, negara kita masih lagi menjadi tumpuan buruh warga asing? Kestabilan politiknegaraMalaysia Kemajuan ekonomi yang pesat Perkembangan pesatpelbagaisektorperindustrian Kekurangan tenaga buruh sektor perladangan/sektor perindustrian/sektor pembinaan Peluangpekerjaan yang luas Keadaan aman dan damai Bebasdaripada bencana alam
 36. 36. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 36 Apakah kesan baik dan kesan buruk kedatangan warga asing ke negara kita seperti yang anda lihat sejak belakangan ini? Kesan baik: Ekonomi negara bertambah maju Menampung keperluan tenagaburuh pelbagai sektorekonomi Perkembangan sektor perindustrian/sektor perniagaan Peningkatan pendapatan rakyat tempatan Membekalkan tenaga buruh sebagai pembantu rumah Meningkatkan imejnegara diperingkatantarabangsa Meningkatkan pasaran hartanah Kesan buruk: Peningkatan kadar jenayah Kedatangan buruh luartidak terkawal Rakyat tempatan terpaksa bersaing denganburuh luar dalampasaran kerja Gejalasosial/maksiatsemakinbertambah Penyakitberjangkitmerebak Kemasukan buruh luaryang ramai mengancam keselamatan sosial Kebersihanalampersekitaran terjejas ISU PERSATUAN/PERTUBUHAN/AKTIVITI Pada pendapat anda, apakah kepentingan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kelab danpersatuan sekolah? Memupuk perpaduan kaum Menerap semangat kepimpinan Melahirkan keyakinandiri Memupuk sifatinovatif dan kreatif Berpandangan maju kehadapan Melahirkan semangat jati diri Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu digalakkan menubuhkan persatuan? Menggalakkan kesedaran untuk bersatu padu Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang/politik/ekonomi/sosial Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama Orang Melayuakan menjadi bertambah kuat Suara orang Melayuakan didengari olehBritish Semangat kenegerianakan diatasi Orang Melayutidak mudah ditindas Mengukuhkan kuasapolitikorang Melayu Kebajikan orang Melayuakan terbela Memupuk semangat kebangsaan Usaha awal ke arah kemerdekaan
 37. 37. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 37 Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? Menggunakan bahasakebangsaan semasaberkomunikasi Mengamalkan budaya yangbaik Menghormati aktiviti kebudayaan bangsa /kaum lain Mengadakan aktivitiperkhemahan pelbagai kaum Merancang aktiviti yangbolehdisertai pelbagai kaum Menyertai pelbagai aktivitiyang dianjurkan olehsekolah Menganjurkan aktivitisukan yang tidakberteraskan kaum Jika anda menjadi pengasas sebuah pertubuhan politik, apakah usaha anda untuk menjadikannya sebuah pertubuhan politik yang kuat? Mendapatkan ramai ahli Menyatukan ahli Mengukuhkan kewangan Menentukan matlamat/visi Bekerjakeras dalam mencapai visi Bersifat patriotik Menjagakebajikan ahli Mempertahankan kedaulatan agama danbangsa Menolak kerjasama kuasaasing ISU UMUM Mengapakah anda berbangga menjadi warganegara Malaysia? Politikstabil Rakyat bersatu Kehidupanrakyat harmoni Pencapaian sukanbertaraf dunia Kebebasan beragama Bangunan mercu tanda bertaraf dunia Kebebasan bersuara Mempunyai keretanasional Kebebasan mengumpulharta Sistempengangkutan yangmaju Negaraaman Sistempendidikan bertaraf dunia Berhak memilih pemimpin/kerajaan Mampu menghantar angkasawan Apakah keistimewaan cara kemerdekaan Tanah Melayu dicapai? Diusahakan olehpara pemimpinyang berwibawa Dicapai tanpapertumpahan darah Sikapkerjasama antara kaum Mengutamakan perundingan sebagaipendekatan masyarakat berbilangkaum Musyawarah sebagai pendekatan mengatasi kemelutpolitiknegara dan bangsa
 38. 38. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 38 Melaluipakatan murni Melaluipilihanraya Mengamalkan tolakansur politik Menyatupadukan kaum MelaluiperjanjiandenganBritish Mengapakah pemerintahan Malaysia memilih untuk membentuk negara Persekutuan? Menyatukan wilayahyangberasingan Membentuk kerajaan yang stabildan berwibawa Mengurangkan perbalahan etnik Menjamin keharmonian Mewujudkan kecekapan pentadbiran Mengukuhkan pertahanan Memajukan ekonomi Keluasannegara bertambah Bilangan penduduk bertambah Melemahkan pengaruh komunis Meluaskan pasaran dalam negara Menambahkan sumbertenagamanusia Sumberhasil disatukan danbertambah Merapatkan hubungan antara kaum Memperkaya budaya Apakah tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020? Merealisasikan Wawasan 2020 Menyahutsembilancabaran Terlibatdalampengisianwawasan Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin-pemimpin negaraterdahulu Mengekalkan kemajuan negaraMalaysia Meningkatkan ilmusainsdanteknologi Menguasai kemahiranICT Berinovasi dankreatif Mengawal sifatdisiplin Bertoleransi Berkeyakinan Mengamalkan nilai-nilai murni Bersifat penyayang Mengamalkan danmenghargai warisanbangsa Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri warganegara yang diperlukan untuk mencapai cabaran dalamWawasan 2020? Bersatu padu / Berjiwabebas dan tenteram Keunggulan institusi kekeluargaan Bersikap terbuka /kreatif /inovatif /patriotik Berkeyakinan diri /Berilmu pengetahuan /maju dansaintifik Bangga dengan apa yangdicapai
 39. 39. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 39 Gagahmenghadapi pelbagaimasalah Mengangkat martabat bangsa dan negara di persada dunia Bermoral dan beretika/setiakepada raja dan negara Berbudaya unggul /penyayang Kepatuhan kepadaagama Pengamalan budaya dantradisi yang cemerlang KBAT MENGANALISIS: Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengekalkan nilai-nilai murni dan tradisi yang diamalkan di kampung-kampung di samping memajukan sesebuah kampung menjadi bandar? Pada pendapat saya, setiap kampung harus dimajukan menjadi bandar yang lengkap dengan segala kemudahan seperti sekolah, hospital, jalan raya, bekalan air dan elektrik, sistem pengangkutan dan perparitan yang sempurna serta sistem komunikasi yang baik. Kehidupan bandar yang selesa wajar diperkenalkan di kampung tanpa mengubah struktur seni bina rumah-rumah kampung bagi mengekalkan tradisi dan warisan kita. Selain itu, cara hidup di kampung harus dikekalkan melalui Rukun Tetangga yang aktif, tradisi gotong- royong, ziarah- menziarahi malah penduduk bersatu dan bersama-sama menjaga kesejahteraan kampung. KBAT MENJANA IDEA: Anda telah mewarisi sebidang tanah yang luas. Bagaimanakah anda dapat memastikan tanah tersebut kekal menjadi milik anda di samping menjana keuntungan maksimum? Tanah yang dimiliki mesti diusahakan dengan pelbagai cara. Sekiranya saya mempunyai modal, saya akan mengusahakannya menjadi ladang kelapa sawit atau ladang getah bergantung kepada jenis tanih dan kesesuaian tanah. Saya juga akan mempertimbangkan penglibatan rakan kongsi untuk melabur dalam perusahaan saya. Selain itu, saya juga mungkin akan mengusahakan tanah tersebut dengan projek penternakan ikan air tawar atau projek penternakan lain seperti penternakan kambing, lembu atau ayam. Saya juga mungkin akan menyewakan tanah saya kepada syarikat yang berminat untuk mengusahakan tanah tersebut. Saya tidak akan sesekali menjual tanah milik saya atau membiarkannya tanpa diusahakan. KBAT MENILAI: Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat menghapuskan perasaan prejudis terhadap kaum lain? Pada pendapat saya, prasangka atau prejudis wujud apabila kita tidak tahu dan kenal budaya dan agama yang berbeza dengan sesuatu yang kita amalkan. Salah satu cara untuk mengenali budaya dan agama lain adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kenegaraan, serta Sejarah. Selain itu, kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah boleh menjadi medium pergaulan melalui penglibatan pelajar pelbagai kaum supaya para pelajar dapat bergaul dan saling mengenali. Aktiviti sukan dan
 40. 40. HIMPUNAN SOALAN DANJAWAPAN KBAT SEJARAH SPM 40 kokurikulum yang disertai pelajar pelbagai kaum pasti akan lebih mengeratkan hubungan. Hubungan yang terjalin di sekolah pasti akan diteruskan di luar sekolah. Justeru, penglibatan pelajar dalam aktiviti di sekolah adalah langkah terbaik untuk melenyapkan perasaan prejudis terhadap kaumyangberbeza.

×