Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4th easter c

34 views

Published on

4th easter c

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4th easter c

 1. 1. 12/05/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện 4th Sunday of Easter - Year C Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C 9
 2. 2. 4th Sunday of Easter - Year C Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C 9
 3. 3. Gospel John 10:27-30 Phúc Âm theo Thánh Gioan 10:27-30 9
 4. 4. Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: Jesus said:
 5. 5. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. ‘The sheep that belong to me listen to my voice; I know them and they follow me.
 6. 6. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. I give them eternal life; they will never be lost and no one will ever steal them from me.
 7. 7. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. The Father who gave them to me is greater than anyone, and no one can steal from the Father.
 8. 8. The Father and I are one… Tôi và Chúa Cha là một…..
 9. 9. 4th Sunday of Easter Year C Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C 9
 10. 10. 4th Sunday of Easter - Year C Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C 9
 11. 11. 4th Sunday of Easter - Year C Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C 9

×