Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1st advent c

74 views

Published on

1st advent c

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1st advent c

 1. 1. 1st Sunday of Advent - Year C Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C 02 /12/ 2018 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. Gospel Luke 21:25-28,34-36 Phúc Âm theo Thánh Luca 21:25-28,34-36
 3. 3. Jesus said to his disciples: Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
 4. 4. ‘There will be signs in the sun and moon and stars; on earth nations in agony, bewildered by the clamour of the ocean and its waves; "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
 5. 5. men dying of fear as they await what menaces the world, for the powers of heaven will be shaken. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
 6. 6. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.
 7. 7. When these things begin to take place, stand erect, hold your heads high, because your liberation is near at hand. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
 8. 8. ‘Watch yourselves, or your hearts will be coarsened with debauchery and drunkenness and the cares of life, and that day will be sprung on you suddenly, like a trap. "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
 9. 9. For it will come down on every living man on the face of the earth. vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
 10. 10. Stay awake, praying at all times for the strength to survive all that is going to happen, and to stand with confidence before the Son of Man.’.. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
 11. 11. 1st Sunday of Advent - Year C Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
 12. 12. 1st Sunday of Advent - Year C Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

×