Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1st lentc

116 views

Published on

1st lentc

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1st lentc

 1. 1. 1st Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C 2019 Lent 10/03/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. 1st Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C Lent 2019
 3. 3. Lent Gospel Luke 4:1-13 Phúc Âm theo Thánh Lu-ca 4:1-13 2019
 4. 4. Filled with the Holy Spirit, Jesus left the Jordan and was led by the Spirit through the wilderness, Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.
 5. 5. being tempted there by the devil for forty days. During that time he ate nothing and at the end he was hungry. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.
 6. 6. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" Then the devil said to him, ‘If you are the Son of God, tell this stone to turn into a loaf.’
 7. 7. Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." But Jesus replied, ‘Scripture says: Man does not live on bread alone.’
 8. 8. Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Then leading him to a height, the devil showed him in a moment of time all the kingdoms of the world
 9. 9. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. and said to him, ‘I will give you all this power and the glory of these kingdoms, for it has been committed to me and I give it to anyone I choose.
 10. 10. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." Worship me, then, and it shall all be yours.’
 11. 11. Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." But Jesus answered him, ‘Scripture says: You must worship the Lord your God, and serve him alone.’
 12. 12. Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, Then he led him to Jerusalem and made him stand on the parapet of the Temple. ‘If you are the Son of God’,
 13. 13. he said to him ‘throw yourself down from here, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi !
 14. 14. Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. for scripture says: He will put his angels in charge of you to guard you,
 15. 15. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." and again: They will hold you up on their hands in case you hurt your foot against a stone.’
 16. 16. Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." But Jesus answered him, ‘It has been said: You must not put the Lord your God to the test.’
 17. 17. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ… Having exhausted all these ways of tempting him, the devil left him, to return at the appointed time….
 18. 18. 1st Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C Lent 2019
 19. 19. 1st Sunday of Lent - Year C Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C Lent 2019

×