Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 9 2013 ed maramures-sept 2013

402 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 9 2013 ed maramures-sept 2013

  1. 1. Anul XIX, Nr. 9/ Septembrie 2013 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ DECIZII DE CONSTATARE A NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR PRIVIND LEGISLAȚIA UE Prin pachetul lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor conform legislației UE, Comisia Euro- peană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat joi, 26 septembrie 2013, 220 de decizii, inclusiv 32 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al celor 5 decizii care se referă la România. 1. Mediu: Comisia Europeană îndeamnă Italia, Ciprul, Slovenia și ROMÂNIA să trimită urgent detalii cu privire la modul în care legislația UE privind emisi- ile industriale este transpusă în legislația națională. Noua Directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează vechile norme în sco- pul de a preveni, reduce și, pe cât posibil, elimina poluarea provenind din activitățile industriale, și trebuia să fie transpusă în legislația națională până la data de 7 ianuarie 2013. Statele membre în cauză au depășit termenul li- mită și, la data de 21 martie 2013, le-au fost trans- mise scrisori de notificare oficială. În acest context, Comisia le trasmite acum avize motivate. În cazul în care cele patru state nu acționează în termen de două luni, cauzele lor pot fi înaintate Curții de Justiție a UE, caz în care li se pot impune sancțiuni financiare. 2. Drepturile persoanelor care desfășoară o activitate profesională independentă: Comisia a transmis ROMÂNIEI un aviz motivat ca urmare a eșecului acesteia de a transpune integral Directiva privind egalitatea dintre bărbați și femei în sectorul activităților profesionale independente. Până în prezent, România a transpus doar parțial directiva în legislația națională. Ea a notificat Co- misia cu privire la o serie de măsuri de transpune- re, dar sunt necesare măsuri suplimentare pentru transpunerea integrală. În conformitate cu normele UE, femeile care desfășoară o activitate independentă și soții/soțiile sau partenerii de viață ai lucrătorilor independenți au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE. 3. Normele de raportare financiară: Comisia solicită ROMÂNIEI să modifice normele contabile. În conformitate cu legislația UE, ca regulă ge- nerală, elementele prezentate în conturile anuale sunt evaluate printr-o metodă bazată pe principiul prețului de achiziție sau al costurilor de producție. În temeiul legislației contabile românești, creanțele cesionate trebuie să fie prezentate folo- sind valoarea lor nominală în registrele și evidențele contabile ale cesionarului. Legislația UE nu prevede nici o derogare care să permită folosirea valorii nominale a creanțelor achiziționate în scopuri contabile. Dacă autoritățile române nu notifică măsurile adoptate pentru a asigura punerea în conformitate cu normele UE în termen de două luni, Comisia ar putea înainta cauza Curții de Justiție a UE.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2013 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ LUNA PIEŢEI UNICE: Schimb de idei on-line pentru a schimba Europa Luna pieţei unice se va organiza on-line, în 24 de limbi, pe durata a patru săptămâni consecuti- ve. În această perioadă, vor fi abordate, pe rând, următoarele patru teme: • Locuri de muncă (23 - 25 septembrie): cum puteţi să găsiţi un loc de muncă, să începeţi o afacere sau să obţineţi recunoaşterea califică- rilor profesionale în Europa. • Drepturi sociale (30 septembrie - 2 octom- brie): drepturi de protecţie socială în cadrul pieţei unice, pensii, asistenţă medicală, servicii publice. • Bănci (7 - 9 octombrie): protejarea depozite- lor, prevenirea crizelor financiare, garanţia că băncile investesc în economia reală pentru a stimula creşterea. • Comerţ electronic (14 - 16 octombrie): vân- zarea şi cumpărarea de produse on-line, livra- rea lor în altă ţară din UE, protecţia datelor cu caracter personal pe site-urile de socializare. Între 23 septembrie şi 23 octombrie, UE organizează o amplă dezbatere on-line, având ca temă lo- curile de muncă, sectorul bancar, drepturile sociale şi comerţul electronic. Cetăţenii, organizaţiile şi responsabilii polici vor analiza împreună idei care ar putea schimba Europa. 4. Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își mo- difice practicile de rambursare a TVA. Aproape toate cererile de rambursare a TVA sunt sistematic soluționate cu întârzieri nerezonabile, du- rând uneori peste 180 de zile. Această practică nu este conformă cu normele UE în materie de TVA care prevăd că TVA-ul ar trebui să fie rambursată cu rapi- ditate astfel încât să nu creeze o povară administra- tivă pentru contribuabili. Chiar și în cazul în care statele membre dispun de o anumită marjă de manevră pentru a stabili condițiile de rambursare, contribuabilii români su- portă povara TVA pentru o perioadă de timp prea îndelungată, ca urmare a întârzierilor curente. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea trimite Româ- nia în fața Curții de Justiție a UE. 5. Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își re- vizuiască normele de impozitare a veniturilor prove- nite din muncă ale nerezidenților. Legislația românească nu permite persoanelor nerezidente care lucrează și obțin totalitatea sau majoritatea veniturilor lor în România să benefici- eze de deduceri personale și familiale. Acest lucru poate duce la o impozitare superioară și nedreaptă în România, deoarece situația personală și familială a contribuabilului riscă să nu fie luate în considerare nici în țara sa de reședință, unde acesta nu dispune de suficiente venituri impozabile și nici în România în calitate de stat în care își desfășoară activitatea. Conform Comisiei, aceste dispoziții din România sunt contrare principiului liberei circulații a lucrătorilor. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea trimite România în fața Curții de Justiție a UE. Luna pieţei unice le oferă cetăţenilor europeni şansa unică de a discuta, critica şi îmbunătăţi politicile şi stra- tegiile Comisiei. Participanţii vor putea interacţiona cu responsabilii politici: -- propunând idei menite să amelioreze piaţa unică. -- votând ideile prezentate de alţii şi comentând pe marginea lor. -- discutând cu experţi ai UE, cu parlamentari eu- ropeni şi cu alte personalităţi de la Bruxelles prin intermediul videochat-ului. Pentru a propune idei, aveţi la dispoziţie plat- forma on-line. Până în acest moment, părţile in- teresate şi cetăţenii au propus deja peste 300 de idei: introducerea unui card de mobilitate profesi- onală pentru asistenţii medicali şi ameliorarea cu- noştinţelor financiare ale tinerilor sunt doar două dintre ele.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2013 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Măsuri împotriva drogurilor legale - Numărul substanțelor psihoactive noi detec- tate în UE s-a triplat între 2009 și 2012. Aces- te substanțe sunt disponibile în tot mai mare mă- sură pe internet și se răspândesc rapid: 80% dintre substanțele psihoactive noi sunt detectate în mai mult de un stat membru al UE. - Generația tânără este cea mai expusă riscu- rilor: un sondaj Eurobarometru 2011 referitor la „ati- tudinea tinerilor privind drogurile” arată că, în medie, 5% din tinerii din UE au folosit astfel de substanțe cel puțin o dată în viața lor, cu un maxim de 16% în Ir- landa și cu aproape 10% în Polonia, Letonia și Marea Britanie. - Consumul de substanțe psihoactive noi poa- te fi fatal. De exemplu, s-a raportat că substanța 5-IT ar fi cauzat decesul a 24 de persoane în patru țări din UE, în doar cinci luni, între aprilie și august 2012. 4-MA, o substanță care imită amfetamina, a fost aso- ciată cu 21 de decese în patru țări ale UE, numai în perioada 2010-2012. Măsuri: - proceduri mai rapide: reducerea perioadei nece- sare pentru a interzice o substanță în UE de la mini- mum doi ani, la 10 luni. - un sistem mai proporțional: Noul sistem va per- mite o abordare graduală a restricției pe piață, în funcție de riscul substanțelor pentru sănătatea con- sumatorilor. Puteţi deja să votaţi pentru ideile care vă plac şi, începând din 23 septembrie, să partici- paţi la dezbaterile săptămânale. Moderatori in- dependenţi vor face rezumatul dezbaterilor, iar acesta va fi publicat într-un raport final menit să contribuie la elaborarea legislaţiei europene de mâine. Un juriu format din experţi va alege cinci dintre cele mai promiţătoare idei re- zultate în urma dezbaterilor din Luna de- dicată pieţei libere. Cele cinci persoane care au trimis ideile respective vor fi invi- tate să participe la dezbaterea televizată pe postul Euronews ce va avea loc pe 23 octombrie la Parlamentul European de la Strasbourg, care va încheia Luna dedicată pieţei unice. Comisia le va cere liderilor europeni şi Parla- mentului European să adopte propuneri speci- fice până în primăvara anului 2014. Platforma on-line a dezbaterii: http://www.yourideasforeurope.eu/ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Proiectarea, implementarea, promovarea si comercializarea de itinerarii de turism accesibil Finanțator: Comisia Europeană Solicitanți eligibili: autorități publice centrale și locale, companii și IMM-uri, centre de formare, agenții, asociații patronale, ONG-uri, universități im- plicate în activități de turism, din țările membre UE. Parteneriatul trebuie să cuprindă cel puțin 4 IMM-uri implicate în turism și cel puțin o autorita- te publică națională/ o organizație națională pentru turism/ o instituție din administrație publică regio- nală sau locală/ o rețea sau asociație implicată în domeniu. IMM-urile trebuie să aibă cel puțin 2 ani de experiență în domeniul turismului. Proiectele pot fi transnaționale, dar nu este obligatoriu. Acțiuni eligibile - proiectarea, implementarea, promovarea și comercializarea de trasee turistice disponibile, care permit accesul turiștilor cu nevoi speciale de accesibilitate; - instruirea personalului, furnizarea de competențe adecvate, difuzare și supraveghere de instrumente de sprijin. Condiții de finanțare Bugetul alocat: 950.000 de euro. Comisia Euro- peană prevede să cofinanțeze până la 8 proiecte. Contribuția maximă a UE: maxim 125.000 euro/ proiect, în condițiile unei cofinanțări maxime de 75%. Durata maximă a unui proiect: maxim 18 luni. Data provizorie de demarare: februarie 2014. Termen limită de depunere: 22 octombrie 2013. Detalii: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ tourism/ • Programul “Cecuri de inovare” pentru IMM-uri Finanțator: Guvernul României, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Supe- rior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) Cecurile de inovare pot fi eliberate în orice do- meniu economic sau științific și trebuie să condu- că la o accelerare a transferului tehnologic între organizații de cercetare (Furnizori de servicii) și IMM-uri sau PFA-uri (Beneficiari) cu respectarea schemei de ajutor minimis aprobată prin decizia ANCS nr. 9038/2012. Cecurile de inovare trebuie să rezolve probleme- le CDI punctuale ale beneficiarilor care nu pot fi rezolvate intern și care duc spre soluții inovative cu potențial real de piață. Solicitanți eligibili: întreprinderile mici și mijlo- cii, având sau nu activitate de cercetare-dezvoltare menționată în statut, dar activitatea principală nu este activitate de cercetare-dezvoltare, precum și persoa- nele fizice autorizate. Activități eligibile - Cercetare industrială; - Dezvoltare experimentală; - Studii de fezabilitate tehnică; - Protecția drepturilor de proprietate intelectuală; - Inovare de proces și organizațională în servicii; - Procurarea de servicii suport și de consultanță pentru inovare. Condiții de finanțare Valoarea maximă a unui cec de inovare este de ma- xim 50.000 lei, din care maxim 45.000 lei se asigură de la bugetul de stat și reprezintă maxim 90% din va- loarea totală. Bugetul total: 7.750.000 lei. Cecurile de inovare se decontează pe o perioadă de maxim 6 luni de la data la care au fost eliberate. Termen limită de depunere: 30 noiembrie 2013. Cererile de finanțare depuse în cursul unei luni ca- lendaristice sunt evaluate în cursul lunii următoare. Fiecare cerere este evaluată de către minim 3 ex- perti independenți. Vor fi finanțate cererile care inde- plinesc un punctaj de minim 80 puncte, în limita buge- tului disponibil. Detalii: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3361/Pa- chet-de-informatii.html

×