Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDentifEYE - Second press release PL

171 views

Published on

IDentifEYE - Second press release PL

Published in: Education
  • Be the first to comment

IDentifEYE - Second press release PL

  1. 1. Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities - IDentifEYE - 2013-1-GR1-LEO05-13907 Wzmacnianie pozycji nauczycieli względem Tożsamości Online: podsumowanie projektu IDentifEYE Zyski z projektu IDentifEYE Projekt IDentifEYE zako czy swój dwuletni przebieg oraz zapewni innowacyjne podej cie byń ł ł ś zwi kszaę ć bezpieczeństwo online uczniów poprzez zwi kszanie odporno ci online uczniów.ę ś Jest to osi gane poprzez szkolenie nauczycieli, by mogli przeprowadzi warsztaty edukacyjneą ć w swojej klasie, które pomog dzieciom.ą W tym samym czasie, na lepsze zmieniaj sią ę relacje pomiędzy nauczycielem a uczniami. Pomog uczniom by bardziej otwartymi na informacjeą ć zwrotne, na nauczanie, bardziej zaangażowani oraz bardziej pozytywnie reaguj cy, gdy czują ą si wspó odpowiedziali za swój proces nauczania oraz ich reakcje na otaczaj ce ich procesyę ł ą spo eczne. W tym samym czasie, otworz oni noweł ą kanały komunikacji pomi dzyę nauczycielami a uczniami, prowadz ce do bardziej osobistych i zaufanych relacji.ą G ówne wynikił  Podręcznik warsztatowy dla instruktorów: To kompletny, wieloj zykowy przewodnikę dla ka dego z edukatorów, który chce przeprowadzi warsztaty. Zawiera teori , praktyczneż ć ę dokumenty, metodolofie oraz wszystkie komponenty, które gwarantuj udane przeprowadzenieą warsztatów.  Gra IDentifEYE: Gra w technologii Rozszerzonej Rzeczywisto ci (Augmented Reality) jestś kluczowym punktem podej cia do nauczania oraz jest dostosowana do dwóch grup wiekowychś uczniów (8-11 oraz 12-14), by jak najlepiej dopasowa si do charakterystyk rozwojowychć ę uczniów.  Wdrożenie warsztatów: Seria edukacyjnych warsztatów zosta a wykonana w czterechł krajach (LT, ES, GR oraz PL), podczas kórych dziesi tki nauczycieli by o instruowanych oą ł administracyjnej metodologii projektu.  Finalna Konferencja: 08/09/2015 partnerzy projektu oraz eksperci dzielili si swoimię opiniami z publiczno ci odno nie bezpiecze stwa online. Pokazane zosta y wyniki projektu, aś ą ś ń ł publiczno pokaza a du e zainteresowanie i chcia a si dowiedzie wi cej o projekcie.ść ł ż ł ę ć ę Wi cej o projekcie IDentifEYE…ę Je eli chcesz uzyska wi cej informacji o temacie, prosz odwiedzi nasz stronż ć ę ę ć ą ę www.id- eye.eu lub skontaktowa si z nami mailowoć ę info@id-eye.eu. LinkedIn Twitter YouTube Facebook Google+ Delicious Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

×